Ks 18 Dnr 9009/ Kommunstyrelsens ansvarsutövande 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ks 18 Dnr 9009/274 043. Kommunstyrelsens ansvarsutövande 2009"

Transkript

1 Ks 18 Dnr 9009/ Kommunstyrelsens ansvarsutövande 2009 Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Den aktuella granskningen avser kommunstyrelsens ansvarsutövande och ingår som en del i den årliga granskningen. Med ansvarsutövande avses styrelsens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Syftet med granskning är bl a att ge revisorerna en del av det underlag som behövs för uttalande i revisionsberättelsen. Se bilaga. Linda Marklund revisor på Öhrlings tillsammans med kommunens revisorer deltog vid styrelsens sammanträde och gjorde en föredragning av revisionsberättelsen.

2 Ks 19 Dnr Redovisning projekt Per Alm var inbjuden till dagens sammanträde för att redovisa projekt EntreprenörCentrum. ALMI Företagspartner Nord AB är ägare av verksamheten som också finansierar verksamheten tillsammans med landstinget, deltagande kommuner, länsstyrelserna, regionförbundet och regionala fonden EU. Det finns mycket goda kunskaper och insikter vad gäller idéutveckling och tillväxtarbete i tidigt entreprenörskap inom EntreprenörCentrum. EntreprenörCentrum har även startat upp ett unikt affärsutvecklingskoncept för kvinnors företagande Framgångståget. Robertsfors kommun medfinansierar projektet med kronor under en 3-års period.

3 Ks 20 Dnr Redovisning ekonomi Kommunstyrelsen beslutade , 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering om arbetet med att nå en budget i balans. Vid dagens sammanträde gjorde David Grahn en kort avrapportering till kommunstyrelsen om arbetet med att nå en budget i balans. Övriga förvaltningar föredrogs av ekonomichef Ingrid Larsson. Preliminärt bokslut för 2009 för nämnderna. Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Tekniska nämnden kronor kronor kronor kronor kronor I kommunstyrelsens underskott ingår 2,3 miljoner kronor för täckande av RoBos underskott 2008, samt de kostnader som belastar kommunen genom direktavskrivning av ridhuset i Sikeå vid överlämnandet till Ridklubben Sandgärdan. För kommunen i sin helhet är nu det preliminära bokslutet för år 2009 ett överskott på runt 6 miljoner kronor.

4 Ks 21 Dnr Föregående protokoll Kommunstyrelsens beslut Föregående protokoll läggs till handlingarna.

5 Ks 22 Dnr Rapport från tillväxtutskottet Den 9 februari genomfördes ett frukostmöte tillsammans med företagare i kommunen där man diskuterade frågan. Hur kan kommunen jobba föra att utveckla företagsklimatet i kommunen?

6 1 Ks 23 Dnr 9009/ Genomlysningsuppdrag Jenningsskolan Kommunfullmäktige beslöt att ärendet om Jenningsskolan skulle återremitteras. Detta för att få ett bättre faktaunderlag. En konsekvensanalys görs av en oberoende part. Det skall klart framgå vad en gymnasieelev kostar, där internhyran för skolbyggnaden är separat specificerad. Det skall framgå vad kostnaden blir att i stället skicka elever till andra kommuner. Konsekvensanalysen ska även belysa konsekvenserna för företagandet såsom kompetensförsörjning, samt eventuell flytt av tillverkningsföretag som följd av rekryteringssvårigheter. Som framgår av kommunstyrelseprotokoll har såväl skolsom kommunledningskontoret inte lyckats erhålla extern medverkan av oberoende part för att göra en samhällsekonomisk analys. Detta p g a den korta beredningstiden. Kommunstyrelsen beslöt vid samma tillfälle att kommunledningskontoret får uppdraget att genomföra den konsekvensanalys som fullmäktige efterfrågat. Uppdraget kompletterades med analys vad gäller framtida behov av omvårdnadsprogram samt vuxenutbildning. Carin Elofsson redovisade analysen vid dagens sammanträde. Se bilaga. Styrelsen ajournerade sig i 15 minuter för överläggning. Yrkanden: Lars Bäckström (c): Tidigare beslut omprövas ej. Jenningsskolan avvecklas enligt barn- och utbildningsnämndens beslut. Bilaga Att ungdomsgymnasiet läggs ned och att ingen antagning görs till Naturvetenskapsprogrammet, Restaurangprogrammet, Industriprogrammet samt Omvårdnadsprogrammet inför ht 2010 samt att nuvarande årskurs 1 och 2 får möjlighet att fullgöra sin gymnasieutbildning vid Jenningsskolan. Hans Lindgren (s): Jenningsskolan ska vara kvar. En total översyn av kostnadsbilden bör göras här bör kompetens utanför skolan tas in för att hitta nya perspektiv och lösningar.

7 2 Forts: Ks 23 Dnr 9009/ En arbetsgrupp bör tillsättas för att ta fram en strategi och plan för utveckling och marknadsföring av skolan. En affärsplan bör tas fram för skolan det handlar om utbud och efterfrågan och det är viktigt att komma ihåg att marknaden är större än den lokala. En organisationsförändring där Jenningsskolan lyfts från Barn- och utbildning till Kommunstyrelsen bör övervägas detta för att tydliggöra att skolan ska ses som en framgångsfaktor för utveckling och tillväxt. En fortsatt drift kräver långsiktighet och att man får en tidshorisont att arbeta inom, 3 år torde krävas för att vända utvecklingen och stå på en mer fast grund. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att det egna yrkandet vunnit bifall. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för Lars Bäckströms yrkande. Nej-röst för Hans Lindgrens yrkande. Omröstningsresultat: Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Lars Bäckströms yrkande. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: Tidigare beslut omprövas ej. Jenningsskolan avvecklas enligt barn- och utbildningsnämndens beslut. Att ungdomsgymnasiet läggs ned och att ingen antagning görs till Naturvetenskapsprogrammet, Restaurangprogrammet, Industriprogrammet samt Omvårdnadsprogrammet inför ht 2010 samt att nuvarande årskurs 1 och 2 får möjlighet att fullgöra sin gymnasieutbildning vid Jenningsskolan. _

8 Ks 24 Dnr 9009/ Genomlysningsuppdrag Översyn av kommunens räddningstjänstorganisation. Kommunfullmäktige beslöt att Räddningschef Lars Tapani ges uppdraget att göra en översyn av handlingsprogram samt handlingsplan för kommunens räddningstjänst. Innebörden av uppdraget är att stationerna i Bygdeå och Ånäset avvecklas. Samverkan skall därefter ske med Länsstyrelsen MBL-information ges till kårchefer/arbetsgrupper. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att avveckla stationerna i Bygdeå och Ånäset. MBL-förhandlingar i vederbörlig ordning har genomförts. Kommunfullmäktige beslöt att avveckla stationen i Bygdeå samt Frågan om nedläggning av stationen i Ånäset återremitteras En utredning görs på kostnad för installation av sprinklers på Nysätragården och sjukhemmet i Ånäset. Denna kostnad ställs mot nedläggning av stationen i Ånäset. Beredskapsstyrkan i Robertsfors utökas med en person. Tekniska avdelningen redovisar kostnad för boendesprinkler. Se bilaga. Kostnaden beräknas till tkr. Enligt Lars Tapanis utredning är den årliga kostnaden för stationen i Ånäset tkr. Av denna kostnad redovisas internhyran till 270 tkr per år. Tapanis förslag innebär en förstärkning av Robertsfors kåren med ytterligare en person i beredskap, kostnad 325 tkr. Investeringen för sprinklers är intjänad efter en fyra års period. Kommunstyrelsens förslag Att avvakta med frågan om nedläggning av stationen i Ånäset till dess lokalutredningen är klar och lyfta frågan om ett år. Att upphäva beslutet om utökning av beredskapsstyrkan i Robertsfors med en person. _

9 Ks 25 Dnr 9009/ Förfrågningsunderlag Upphandling av lokalvård. Kommunfullmäktige antog ett policydokument för alternativa driftsformer för Robertsfors kommun. Kommunstyrelsen beslöt att anta riktlinjer för alternativa driftsformer. Kommunstyrelsen har beslutat att starta processen med genomlysningsuppdrag. Där ingår framtagandet av förfrågningsunderlag inom lokalvården. Carin Elofsson har fått uppdraget att ta fram detta förfrågningsunderlag. MBLinformation genomfördes och MBL-förhandlingar genomfördes Se bifogat protokoll. Förfrågningsunderlag: Se bilaga. Kommunstyrelsens beslut Återremiss av ärendet. Tobias Rosencrantz uppdras att kontakta fastighetsansvarig i Umeå kommun för att klarlägga de oklarheter som finns beträffande städfrekvens, kvalitet och underhållskostnader. Förhandling med facket genomförs. Ett extra kommunstyrelsesammanträde sätts in före kommunfullmäktige den 24 februari, kl på Tingshuset i Ånäset. Tobias Rosencrantz Mats Karlsson Extra Ks, 24/2

10 Ks 26 Dnr 9009/ Förvärv av del av Bygdeå Kyrkobord 1:34 Rubricerade ärende behandlades i kommunfullmäktige Se bilaga. Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige i juni 2009 var att Robertsfors kommun förvärvar del av Bygdeå Kyrkobord enligt karta för kronor. Robertsfors kommun ersätter dessutom Per Lundberg med kronor för dikning, kulvertering samt uppförande av staket. Ersättning utgår när åtgärderna är vidtagna. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ersätta Per Lundberg med kronor för dikning, kulvertering samt uppförande av staket. Ersättning utgår när åtgärderna är vidtagna. Medel för detta tas från kommunfullmäktiges beslut om anslag för infartsväg, parkering, avlopp och va. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att Robertsfors kommun förvärvar del av Bygdeå Kyrkobord 1:34 enligt karta för kronor. Medel finns avsatt i investeringsbudgeten för år _

11 Ks 27 Dnr 9007/ Redovisning kommunstyrelsens beslut om fria bygglovsavgifter m m. Kommunstyrelsen beslöt 37/2004 anta riktlinjer för att stimulera till byggande av bostäder för permanentboende. Vid kommunstyrelsens sammanträde gjordes en första avrapportering. Vid kommunstyrelsens sammanträde gjordes en redovisning avseende perioden Se bilaga De stödformer som idag gäller är: - Fria bygglovsavgifter enbart permanentboende - Bidrag till förvärv av tomtmark - Bidrag för anslutning till kommunens VA-nät alt. bidrag för borrning. - Bidrag för avloppsanläggning. Den redovisning som ges till styrelsen vid detta sammanträde avser perioden Se bilaga. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bidrag till förvärv av tomt, Va-anslutningar samt avlopp för permanentboende fortsättningsvis skall medges. Fria bygglovsavgifter skall fortsättningsvis enbart avse ansökningar för permanentboende. En utvärdering av nämnda bidrag redovisas efter kvartal 2 år Bidragen har då funnits under en sex-års period. Birger Glaas Tobias Rossencrantz Mob Äu

12 Ks 28 Dnr 9009/ Stimulansbidrag för byggande och boende kommunstyrelsen Peder Lindberg, Norra Norrfjärden 132, Sävar har ansökt om stimulansbidrag för byggande och boende enligt kommunstyrelsens riktlinjer från Reglerna gäller fr o m Kommunchefen har avslagit Lindbergs ansökan om bidrag med motiveringen att byggnation, förvärv av tomt m m genomfördes före Peder Lindberg har överklagat kommunchefens beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen omprövar inte kommunchefens beslut. Peder Lindberg Pd

13 Ks 29 Dnr 9010/ Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser i Robertsfors kommun Sedan tidigare finns en Hållbar Utvecklingsplan med visioner, mål och aktivitetsplan. Robertsfors kommun har undertecknat Aalborgåtagandena (långsiktig hållbar utveckling) samt CEMR-deklarationen (jämställdhet). Kommunfullmäktige beslöt under 2009 att införa balanserad styrning med hjälp av styrkort. Revisorerna har granskat kommunstyrelsens ansvarsutövande och i deras rapport konstateras brister i kommunstyrelsens målstyrning, att den inte är ändamålsenlig ett flertal styrsystem finns och koppling mellan fullmäktiges vision samt övergripande mål och syrelsens målsättningar för verksamheten är otydlig. Kommunledningskontoret genom Carin Elofsson har utarbetat förslag till principer för styrning och uppföljning av mål och resurser i Robertsfors kommun. Se bilaga. Förslaget presenterades vid Kick off i Sikeå, där alla presidier deltog. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna principer för styrning och uppföljning av mål och resurser i Robertsfors kommun _

14 Ks 30 Dnr 9010/ Ny lag om handeln med vissa receptfria läkemedel Den 1 november 2009 har en ny lag (2009:730) med vissa receptfria läkemedel trätt i kraft. De läkemedel som ska få säljas är receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits och som uppfyller vissa kriterier. Läkemedelsverket har efter bemyndigande i förordningen om handel med vissa receptfria läkemedel meddelat föreskrifter, där ytterligare har reglerats kraven på detaljhandeln gällande anmälan, exponering av varor och egenkontrollprogram. Detaljhandeln med läkemedel enligt den nya lagen ska anmälas till Läkemedelsverket, som har tillsyn över efterlevnaden av lagen. Kommunerna har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad (20 i lagen). Kommunen har rätt att få upplysningar och handlingar samt rätt att få tillgång till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, för att utföra kontrollen. Kommunen har inga egna sanktionsmöjligheter enligt lagen utan ska rapportera till Läkemedelsverket konstaterade brister i efterlevnaden av lagen och av föreskrifter meddelade i anslutning till lagen. Kommunfullmäktige måste besluta vilken nämnd som ska ha kontrollansvaret enligt lagen. Kommunerna får ta ut avgifter för sin kontroll. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att socialnämnden skall ha kontrollansvaret enligt lagen ( ) vissa receptfria läkemedel. Socialnämnden ges uppdraget att fastställa avgiften för sin kontroll. _

15 Ks 31 Dnr 9009/ Tillsyn enligt miljöbalken med anledning av 10 i förordningen om tillsyn enligt miljöbalken (punkt 1 4) Kommunstyrelsen beslutade att delegera till miljö- och byggnadskontoret att besvara de frågor som länsstyrelsen ställer till kommuner som vill ta över tillsynen enligt miljöbalken, daterad Beteckning /01. Se bilaga. Beslut i ärendet ska tas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till miljö- och byggnadskontoret att besvara de frågor som länsstyrelsen ställer till kommuner som vill ta över tillsynen enligt miljöbalken, daterad Beteckning /01. _ Kf

16 Ks 32 Dnr 9010/ Förslag till fördelning av anläggnings- och inventariebidrag för Efter att ha fått överta dessa uppgifter så kommer jag detta första år att följa den linje som Bengt Gunnarsson har tillämpat tidigare år när det gäller anläggnings- och inventariebidrag. Den tidigare tillämpade regeln om 70 % bidrag till större anläggningsinvesteringar har jag följt i möjligaste mån, medan rena inventarieinköp i regel har erhållit 50 % i bidrag. Vissa avvikelser från regeln kan förekomma, där jag även bedömt angelägenhetsgraden ur olika perspektiv. I de fall en förening har ansökt om bidrag till flera olika projekt har föreningens egen prioritering av angelägenhetsgrad tillmötesgåtts i möjligaste mån. Se bilaga. Till kommande år bör vi anpassa bidragen så till vida att om de inte är nyttjade året efter som beslutet tagits så går beslutet tillbaka. Det finns idag investeringsbeslut som tagits både 2007 och 2008 som inte utnyttjats. Jag vill få till en smidigare hantering och inte binda upp pengar som kan användas till annat. Michael Noren Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för redovisning av olika anläggnings- och inventariebidrag som utgått under de senaste fyra åren. Även redovisning av de bidrag som ej nyttjats. Kommunstyrelsen vill även se en bidragsfördelning där den sammanlagda bidragssumman reducerats med ytterligare 20 %. Michael Norén Äu

17 Ks 33 Dnr 9008/ Mareografstation Ratan Municipalfastigheter O AB har erbjudit Robertsfors kommun att förvärva Mareografstationen i Ratan (Gransjö 2:10). Fastigheten förhyrs i sin helhet av SMHI. Då samtliga fastigheter i detta bolag skall avyttras och bolaget läggas ned har kommunen fått en förfrågan om det finns intresse för ett förvärv. SMHI betalas i dag en årshyra på kronor. Den tänka köpeskillingen från företagets sida är kronor. Kommunstyrelsens beslut Robertsfors kommun tackar nej till erbjudandet att förvärva Mareografstationen i Ratan. Municipalfastigheter O AB Pd

18 Ks 34 Dnr 9010/ Utökning av kommunens verksamhetsområde för VA Kommunstyrelsen beslutade att utöka kommunens verksamhetsområde för VA, som innebär att fastigheten Hörneborg 2:3 fortsättningsvis ingår i kommunens område för VA. Se bilaga. Beslut angående verksamhetsområde för VA ska tas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka kommunens verksamhetsområde för VA, som innebär att fastigheten Hörneborg 2:3 fortsättningsvis ingår i kommunens område för VA. _ Kf

19 Ks 35 Dnr 9010/ Redovisning av skadeståndsersättningar Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen önskar till nästa sammanträde få en redovisning av vilka skadeståndsersättningar som betalats ut de senaste åren. Ekonomi Äu

20 Ks 36 Delgivningar 9009/ Länsstyrelsens: Ansökan om hastighetsbegränsning på enskild väg, AC 10920, Norum. 9010/ Länsstyrelsen: Beslut angående anmälan om sluttäckning av deponicell för farligt avfall vid Fagerlidens deponi- och behandlingsanläggning. Räddningstjänsten: Visstidsanställning brandman deltid Robertsfors. 1009/ Strålsäkerhetsmyndigheten: Uppmanar kommuner som erbjuder allmänheten att sola i solarium att överväga att sluta med solarieverksamheten. 1009/ Svens Solarieförening: Bristande information från Strålskyddsmyndigheten. 9010/ Umeåregionen: Rekvirering av medel enligt samverkansavtal gällande flyktingmottagande. 9010/ Umeåregionen: Samverkansavtal för Umeåregionens flyktingmottagande 9010/ Umeå Tingsrätt: För Er fordran har ej föreslagits utdelning. Glädjebolaget AB. Robertsfors kommun: Förhandlingsprotokoll MBL 11. Avveckling av räddningskår i Bygdeå. 9010/ Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. 9010/ Västerbottens läns landsting: Betalningsansvar för övertagande personals avtalspensioner.