Juni 2014 Johan Osbeck och Emelie Bjerke. Kungälvs kommun Granskning av skolans arbetsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juni 2014 Johan Osbeck och Emelie Bjerke. Kungälvs kommun Granskning av skolans arbetsmiljö"

Transkript

1 Juni 2014 Johan Osbeck och Emelie Bjerke Kungälvs kommun Granskning av skolans arbetsmiljö

2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Lagstiftning och interna styrdokument 7 4. Granskning Iakttagelser och rekommendationer 15

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har Deloitte granskat skolans arbetsmiljö. Den övergripande revisionsfrågan är: Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och intern kontroll för att säkerställa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö i kommunens skolor? Svar på revisionsfrågan Vi bedömer att Kungälvs kommun har en rad utvecklingsområden att hantera avseende arbetsmiljöfrågor. Några är av större betydelse och bör därför hanteras skyndsamt. Kommunstyrelsen bedöms ändå, trots dessa utvecklingsbehov, sammantaget ha en ändamålsenlig styrning och intern kontroll för att säkerställa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö i kommunens skolor. Rekommendationer Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen följande: Policyer, riktlinjer och rutinbeskrivningar avseende arbetsmiljö finns på kommunens hemsida samt intranät. Vi rekommenderar kommunen att ordna riktlinjer och rutinbeskrivningar på intranätet mer överskådligt, förtydliga processbeskrivningarna ytterligare samt ta bort dokument som har blivit ersatta av nya antagna. Detta för att få hela kommunens skolor att arbeta mot en god arbetsmiljö. Det pågår en implementering av en tydligare process avseende den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi vill poängtera vikten av att fortsätta arbetet med detta för att säkerställa att policyer, riktlinjer och rutinbeskrivningar tillämpas. Det är väsentligt att kommunen och skolan skyndsamt fortsätter och fullföljer arbete med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön så att medarbetarnas upplevelse av den blir mera positiv. Säkerställa att Munkegärdeskolan fullföljer etablerandet av de rutiner och processer som krävs för att bedriva ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete i sin vardag. Här avses exempelvis hantering av arbetsmiljöfrågor inom ramen för samverkanssystemet och APT. Rutinbeskrivningen av kommunens arbetsmiljöarbete bör uppdateras årligen och uppdateringen behöver framgå i dokumentens datering. Kommunen bör genomföra återkommande kartläggningar avseende chefers kompetens och aktualitet inom skolan avseende arbetsmiljöarbete inom skolan. Det pågår en implementering av likabehandlingsplanen på Munkegärdeskolan. Vi vill poängtera vikten av att fortsätta arbetet med planen för att säkerställa att samtliga medarbetare och elever involveras och arbetar utifrån denna för att skapa en acceptabel arbetsmiljö. Rektor på Munkegärdeskolan behöver fortsätta arbetet med att säkerställa att den fysiska arbetsmiljön blir tillräckligt god med stöd av det underhållsansvar som kommunen som fastighetsägare har. Det är väsentligt att övriga vuxna samt elever involveras i detta arbete för att detta skall få full genomslagskraft. 3

4 Införa arbetsmiljöarbete som en stående punkt på alla APT-möten för att säkerställa att medarbetare har kunskap om detta arbete. Involvera eleverna ytterligare i skolans arbete med arbetsmiljö genom att införa detta som en stående punkt på elevråden. Säkerställ att dialogen och samarbetet mellan aktörerna skola och FM Service är ändamålsenlig. Säkerställ att aktörerna skola och FM Service har en tydlig uppfattning av rollfördelning, leveransskyldighet och förväntad servicenivå mellan parterna. 4

5 2. Inledning Bakgrund Det förekommer med jämna mellanrum uppgifter i media avseende dålig arbetsmiljö inom skolan, både vad gäller den fysiska och den psykiska miljön. Kalla, otrivsamma klassrum med trasig inredning, stökiga och oroliga lektioner, mobbning och kränkande behandling är exempel som lyfts fram. Brister i arbetsmiljön kan påverka elever och personal negativt, speciellt om de fortgår under en längre tid. Risk finns då för försämrade studieresultat, ökad sjukfrånvaro samt allmän vantrivsel. Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är: Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och intern kontroll för att säkerställa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö i kommunens skolor? Kontrollmål Granskningen ska även ge svar på följande kontrollfrågor: 1. Den fysiska arbetsmiljön a. Håller lokalerna acceptabel (enligt Arbetsmiljöverket) standard beträffande utrymme, luft, ljus, temperatur, inre underhåll, trivselskapande detaljer och funktionalitet för sitt användningsområde. b. Hur säkerställs planerat/löpande underhåll? 2. Förekomst av mobbning/kränkande behandling a. Förekomst enligt skolledningens/elevvårdspersonalens uppfattning och dokumentation. Vad innefattas enligt skolledning/ elevvårdspersonal i mobbning/kränkande behandling? Vilka åtgärder vidtas? Hur förebyggs mobbning/kränkande behandling? Vilka hinder finns? b. Personalens respektive elevernas uppfattning om och exempel på mobbning och kränkande behandling: Vilka åtgärder vidtas? Vad görs för att förebygga? Vilka hinder finns? 3. Den subjektiva upplevelsen av arbetsmiljön a. Personalens respektive elevernas upplevelser av den fysiska arbetsmiljön positivt och negativt. b. Personalens respektive elevernas upplevelse av den psykiska arbetsmiljön positivt och negativt. 4. På vilket sätt beaktas barnkonventionen i arbetet med elevernas arbetsmiljö? För att svara på ovanstående revisionsfråga samt kontrollfrågor har vi brutit ner frågorna i ytterligare frågeställningar som tillsammans med revisionsfrågan och kontrollfrågorna har legat till grund för vår granskning: Hur säkerställs att lokalerna håller en acceptabel standard. Finns fastställda kriterier på vad som är acceptabel standard. Vem kontrollera och säkerställer att kraven uppfylls. Vilka åtgärder vidtas om avvikelse mot acceptabel standard uppmärksammas. Finns det en framtagen underhållsplan för det planerat/löpande underhåll? Hur säkerställs att planen är uppdaterad samt efterlevs? Finns likabehandlingsplaner? Håller likabehandlingsplanerna den standard som lagstiftaren kräver? Finns det planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet? 5

6 Finns ytterligare handlingsplaner för olika scenarion såsom vuxenmobbing, rehabilitering etc.? Har personalen kunskap om de olika planerna och hur de ska tillämpas? Metod, granskningsinriktning och tidsplan Granskningen har genomförts genom granskning av relevanta styrdokument, genomgång av övrig underliggande dokumentation samt intervjuer. Granskningen har utförts under mars juni Intervjuer Följande personer har intervjuats: Skyddsombud Elever och lärare på Munkegärdeskolan Avgränsningar och urval I granskningen har uppdragsgivaren styrt urvalet till ett av kommunens högstadier, Munkegärdeskolan. Intervjuer har skett av representanter från en klass i varje årskurs samt de lärare som undervisar dessa elever. I granskningen deltog också skolledningen, elevvårdspersonalen (kurator, skolsköterska, studie-och yrkesvägledare), ett urval av övrig personal (måltid, lokalvård, vaktmästeri) och skolans samtliga skyddsombud. Tjänstemän ur kommunledning och sektorledning som hanterar arbetsmiljöfrågor Skolledningen Elevvårdspersonal Personal inom måltid och lokalvård 6

7 3. Lagstiftning och interna styrdokument Nedan redogörs för de mest väsentliga lagarna och styrdokumenten som är applicerbara för att säkerställa en god arbetsmiljö i skolorna samt vilken styrning och kontroll kommunstyrelsens i Kungälvs kommun har av detta. 3.1 Skollagen (2010:800) I skollagen framgår det att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Barn och elever ska också ges inflytande över utbildningen. I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö. 3.2 Arbetsmiljölagen (1977:1160) I arbetsmiljölagen finns regler avseende skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön, förordningen AFS2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete är en sådan föreskrift. 3.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete Förordningen AFS 2001:01 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. I förordningen ingår regler avseende: Arbetsmiljöpolicy och rutiner Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det skall även finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Uppdelning arbetsuppgifter Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Utbildning Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna för att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete Genomgång och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Genomförda åtgärder skall kontrolleras. 7

8 Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Det finns ett stort antal planer och styrdokument för det systematiska arbetsmiljöarbetet på kommunens intranät. 3.4 Barnkonventionen Barnkonventionen innefattar en definition av vilka rättigheter alla barn i hela världen bör ha. Definitionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och statens ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. Fyra huvudprinciper De fyra huvudprinciperna inom barnkonventionen är: Alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. I främsta rummet ska barnets bästa komma vid alla åtgärder som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Vilket innefattar barnets fysiska hälsa samt moralisk, psykisk och social utveckling. Barn ska ha rätt att framföra sina åsikter och ska beaktats i frågor som rör denne (exempelvis arbetsmiljö, vår kommentar). 3.5 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen är en plan som verksamheten inom skolan upprättar för arbetet med likabehandling samt för arbetet mot diskriminering och kränkningar inom skolan. Denna plan ska upprättas årligen och ska innehålla mål för de främjande och förebyggande insatserna som kommer att göras. Planen bygger på analys avseende kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete samt en kartläggning av årets planerade arbete och rutiner. Planen ska upprättas tillsammans med deltagande av alla i verksamheten inom skolan. 3.6 Kommunens interna styrdokument avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete Kungälvs kommun har under våren 2014 infört nya processer gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns ett processverktyg på kommunens intranät som avser planen för det systematiskt arbetsmiljöarbete. Under våren har Kungälvs kommun även uppdaterat den årliga processen avseende uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljning och eventuella övergripande åtgärder avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i varje sektor. HR-avdelningen kommer följa upp den gjorda uppföljningen från respektive sektor och analysera om kommunövergripande åtgärder är nödvändiga. Denna process är under implementering. Arbetsmiljöpolicy Kungälvs kommun har en hälso- och arbetsmiljöpolicy, skapad Målet med arbetsmiljöarbetet är enligt policyn att Kungälvs kommun ska var en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs. Av policyn framgår strategierna för att nå målet i fjorton kortfattade punkter under rubrikerna organisation, ledarskap samt medarbetare. Några av punkterna är: Det ska finnas utrymme för dialog i den dagliga verksamheten och på arbetsplatsträffar kring frågor som rör organisationen Arbetsmiljöarbetet ska ske i enlighet med gällande lagstiftning och rutiner. Chefer ska ha befogenhet, resurser, kunskap och kompetens att bedriva hälso- och arbetsmiljöarbetet enligt fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. Kungälvs kommuns tidigare arbetsmiljöpolicy som är antagen av kommunstyrelsen och reviderad som finns på kommunens hemsida är ersatt av ovan nämnda policy. 8

9 Rutin för arbetsmiljöansvar Kungälvs kommun har även en rutin som beskriver kommunens arbetsmiljöansvar samt vem som ansvarar för denna. Denna rutin är senast uppdaterad Den tydliggör även fördelningen av arbetsmiljöuppgifter mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, chefer och medarbetare och vilket ansvar respektive befattning har. Rutinen är framtagen av Kungälvs kommuns personalchef och är inte antagen av kommunstyrelsen. I bilaga till rutinen finns en specificering av arbetsmiljöarbetet som tilldelats cheferna i Kungälvs kommun. Respektive chef får, i samband med att de påbörjar sin anställning, skriva under och intyga att dessa punkter ingår i deras ansvar. I specificeringen ingår bland annat följande åtagande som chef: Upprätta handlingsplaner för arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete inom sitt ansvarsområde Fortlöpande kartlägga och bedöma förhållanden i arbetsmiljön i syfte att kunna åtgärda brister och utveckla arbetsmiljön Tillse att inträffade arbetsskador och tillbud anmäls och utreds enligt gällande rutiner samt vidta erforderliga förebyggande åtgärder med anledning av utredningens resultat Tillse att samtliga medarbetare fortlöpande får den information och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö Arbetsmiljökartläggning Det finns en framtagen mall som kan användas av cheferna vid genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mallen innefattar olika områden som är viktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis ansvar och styrdokument, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöundersökning samt riskbedömning. Det finns även ett antal underpunkter inom respektive område. Under kartläggningen finns det även, i mallen, möjlighet att fylla i sin åtgärdsplan med vad som skall göras, vem som ansvarar samt när det skall vara klart. Arbetsmiljö och samverkan Det finns också en skrift framtagen som översiktligt beskriver Kungälvs kommuns arbetsmiljö- och samverkanssystem. 9

10 4. Granskning 4.1 Fysiska arbetsmiljön Håller lokalerna acceptabel standard för sitt användningsområde? Finns fastställda kriterier på vad som är acceptabel standard? Vem kontrollerar och säkerställer att kraven uppfylls. Vilka åtgärder vidtas om avvikelse mot acceptabel standard uppmärksammas? Utifrån våra intervjuer och genomgångna elevenkäter, som utförts årligen och innefattar frågor om hur eleverna upplevelser skolan, har följande framkommit: Temperaturen i skolans lokaler upplevs som låg och att ventilationen är ojämn i byggnaden. Framförallt är temperaturen låg efter helger och lov. Idrottshallarna är också svåra att få upp värmen i och luften uppfattas som dålig. Omgivningen uppfattas som sliten. Trivselskapande detaljer har dock förbättrats under den senaste tiden, men är något som behöver arbetas med ytterligare. Ytorna på skolan är svåra att använda på ett bra sätt. Klassrummens storlek anses vara bra men ventilationen varierar mellan olika salar. I vissa klassrum förekommer det bakgrundsljud i form av susningar från lamporna. I övrigt upplevs klassrummens ljus som acceptabelt. Korridorerna upplevs tråkiga och i vissa delar som äckliga i form av fläckar och trasiga takplattor. Det förekommer vattenläckor som åtgärdas provisoriskt. Med de utförda intervjuerna fås en uppfattning om att skolan har hamnat i en ond spiral då man accepterar en låg nivå. Hur säkerställs planerat/löpande underhåll? Finns det en framtagen underhållsplan för det planerat/löpande underhåll? Hur säkerställs att planen är uppdaterad samt efterlevs? Utifrån våra intervjuer och genomgångna årliga elevenkäter har följande framkommit: Skolor har en väldigt hög nivå av slitage och skadegörelse. För att kunna säkerställa löpande underhåll ska skolan vända sig till FM Service. Skolan har ingen vaktmästare utan alla ärenden ska anmälas till FM Service. Anmälan görs via helpdesk men ingen återkoppling gällande tidsaspekt fås. FM Service prioriterar framförallt underhåll av sådant som kan skada omgivningen. FM Service finns också tillgängliga i skolan under 2,5 timmar per vecka. Om eleverna upptäcker brister rapporteras detta till någon lärare som sedan anmäler detta till FM Service. Lärare och övrig personal anser att processen från ansökan till åtgärd är väldig lång. Förväntan mellan FM Service och beställaren skiljer sig åt vilket innebär missnöje. Varje år görs besiktning av större saker såsom bomsystem i idrottshallar samt av fasta möbler i korridorerna. Skolan utför arbetsmiljöronder en gång per år. Under dessa ronder medverkar oftast biträdande rektor, rektor, lärarrepresentant, lärarförbundet, elevrådet samt skolsköterska. Efter ronden sammanställs ett protokoll där problem, brister och trasiga saker noteras. I protokollet framgår det också vad det är för typ av ärende samt tidsplan för åtgärd. Bristerna kommuniceras till FM Services. Kungälvs kommun har en underhållsplan som kommunen arbetar utifrån. Den arbetas fram årligen utifrån budget och fastställs varje år. 10

11 Från våra utförda intervjuer framkom det att systematiskt brandskyddsarbete görs under året och arbetet görs utifrån en checklista. Utifrån våra intervjuer framgår vidare att de fackliga skyddsombuden från Lärarförbundet och Lärarens riksförbund inte anser att nivån på den fysiska arbetsmiljön är acceptabel. Om andra tjänstemän hade varit utsätta för denna arbetsmiljö hade det absolut inte accepterats menar skyddsombuden. I dagsläget finns det inga tydliga riktlinjer avseende lägsta krav på den fysiska arbetsmiljön i skolan eller någon lägstanivå avseende till exempel städning. De lyfts fram i intervjuerna att städningen ej sker med samma frekvens för alla skolor inom kommunen. Det beror på att budget för städning fastställs av respektive rektor. I Kungälvs kommun blir samtliga chefer erbjudna att gå en arbetsmiljöutbildning som omfattar tre halvdagar. Denna arbetsmiljöutbildning hålls under höst och vår. Det är rektorn som har ansvar för den fysiska arbetsmiljön. Skyddsombuden anser emellertid att rektorerna inte har den utbildning som krävs för att ha en bra kunskap om den fysiska arbetsmiljön. Arbetsmiljöfrågan har hamnat efter beaktat att budget ska hållas. I intervjuerna framhåller skyddsombuden att arbetsmiljöarbete och arbetsmiljö inte får bli eftersatt på grund av begränsningar i budget. De framkom också, enligt skyddsombudens uppfattning, att rutinbeskrivningen av kommunens arbetsmiljöarbete inte används i den utsträckning som den borde. 4.2 Psykiska arbetsmiljön Förekommer mobbing/kränkningar på Munkegärdeskolan? Vilka åtgärder vidtas? Hur förebyggs mobbning/kränkande behandling? Vilka hinder finns? Finns ytterligare handlingsplaner för olika scenarion såsom vuxenmobbing, rehabilitering etc.? Utifrån våra intervjuer har följande framkommit: Enligt elevernas uppfattning förekommer det inte mycket mobbing utan det avser mest skojbråk. Lärarna tycker dock att detta kan leda till bråk och i vissa fall till mobbing. Lärarna poängterar också att mobbing förekommer där personen ifråga blir förlöjligad, ignoreras eller hamnar i utanförskap. Lärarna arbetar aktivt för att elever som hamnar utanför ska komma in i gruppen genom att bland annat ha dialog med eleverna om hur man ska bete sig mot varandra. Ungdomsspråket på skolan upplevs som grovt. Under intervjuerna får vi uppfattningen att det, trots att det behandlas i likabehandlingsplanen, inte finns någon fungerande rutin för hur det grova språket ska minskas. Arbete för att minska det grova språket anses bedrivas olika från lärare till lärare och språket tolereras ibland beaktat att de vuxna har vant sig vid ungdomsspråket. Det ungdomligt grova språket används både mellan elever och från elever mot lärare och annan personal. Nätkränkningar mellan eleverna har ökat under de senaste åren. På nätet skickas ofta anonyma kommentarer. För att skolan ska kunna fånga upp denna typ av mobbing bloggar skolan. Problemet med nätmobbing tas också upp på elevråden. Det framkommer dock i intervjuerna att dialogen med eleverna avseende nätmobbing behöver utvecklas. Vuxenmobbing anses inte förekomma i så stor grad, men det finns vissa fall enligt några av de intervjuade. 11

12 Kungälvs kommun gör en årlig medarbetarenkät för att bland annat fånga upp graden av mobbing. 44 procent av medarbetarna på Munkegärdeskolan svarade att den psykosociala arbetsmiljön är tillfredsställande, i den medarbetarenkäten som gjordes i kommunen under hösten Om något oacceptabel situation uppstår går medarbetarna till sin chef eller facket. Utifrån den medarbetarenkäten som upprättades under 2013 har en handlingsplan upprättats. Kommunen har rutiner för hantering av vuxenmobbing som beskrivs i Handlingsplan mot kränkande särbehandling, daterad Kommunen har rehabiliteringspolicy som reglerar mål och strategier för arbete med rehabilitering, KS , Reviderad Vidare har kommunen en handlingsplan för rehabilitering daterad samt ytterligare mallar som används i arbetet med rehabilitering. I skolans likabehandlingsplan framgår rutiner för kränkande behandling. Mobbing ska anmälas till mentor som sedan ska kontakta skolsköterska eller kurator. Mentor har samtliga elever. Efter att rutinen har förtydligats har fler anmälningar avseende mobbning gjorts. Skolan har också förtydligat vad som avses med en kränkning och en konflikt då lärarna inte har varit trygga i den biten. Detta är dock ett område som skolan behöver arbeta vidare med. Det har framkommit i elevenkäter att elever upplever att lärarna inte ingriper i den grad som förväntas i samband med bråk etc. Beaktat det som har kommit upp i elevenkäterna har frågan diskuterats på arbetsplatsträffar vilket har medfört att lärarna tillbringar med tid på elevernas raster samt tid som matvärd. De fackliga skyddsombuden anser att problem med mobbing finns på alla skolor, men att likabehandlingsplanen är ett arbete i rätt riktning. De anser vidare att verksamheterna har blivit bättre på att uppmärksamma problemen, men att arbetet kring detta behöver förbättras ytterligare. Det finns övergripande riktlinjer men inga bra utarbetade med processbeskrivning. 4.3 Den subjektiva upplevelsen av arbetsmiljö Hur upplever personalen respektive eleverna den fysiska och psykiska arbetsmiljön? Utifrån våra intervjuer har följande framkommit: Den samlade bedömningen av skolans arbetsmiljö, både den fysiska och psykiska, är enligt eleverna okej. Stämningen på skolan upplevs bra medan lokalen upplevs som slitna. Medarbetarna anser att både den fysiska och psykiska subjektiva upplevelsen av arbetsmiljön kan förbättras. Skolan är mycket sliten och klimatet på skolan skulle behöva förbättras. Respekten för varandra och därmed att lyssna till varandra skulle också behöva bli bättre. Utifrån den medarbetarbetarenkät som genomfördes i Kungälvs kommun under hösten 2013, får vi indikationer om hur läget upplevdes av medarbetarna på Munkegärdeskolan. Under en av de sammanfattande rubrikerna i undersökningen, hälsa och arbetsmiljö, ser vi att 61 procent av alla medarbetare i Kungälv ansåg att Hälsa och arbetsmiljö (ett index av flera frågor) är tillfredsställande. Inom hela verksamheten skola uppgick denna procent till 59. På Munkegärdeskolan var emellertid motsvarande andel endast 41 procent. De fackliga skyddsombuden anser inte att den subjektiva upplevelsen av arbetsmiljön, vaken den fysiska eller den psykiska, är godtagbar. Skyddsombud på Munkegärdeskolan inkom till arbetsmiljöverket med en anmälan om bristande arbetsmiljö. Anmälan pekade framförallt på allvarliga brister i den psykosociala arbetsmiljön. 12

13 Anmälan innehåller en skrivelse från lokalavdelningarna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund där det uppmärksammas att Kungälvs kommun har ett antal arbetsmiljöproblem med koppling till hög arbetsbelastning inom skolan. Det lyfts även fram ett antal centrala frågor för arbetsmiljöarbetet till Kungälvs kommun som samtliga kräver djupgående analys med eventuella åtgärder som följd. Dessa centrala frågor rör dokumentation, inkludering och hemmaplanslösning, kommunikation och krav från föräldrar och elever, minskade arbetsuppgifter, skolledares förutsättningar, effektivisering, psykosocial arbetsmiljö och ohälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete samt handlingsplan. Utifrån anmälan har Kungälvs kommun under våren gjort ett omfattande arbete med att ta fram en handlings-/åtgärdsplan. 4.4 Likabehandlingsplan Finns likabehandlingsplaner? Utifrån våra intervjuer och genomgång av dokument har följande framkommit: Munkegärdeskolan har precis påbörjat arbetet med att förnya sin likabehandlingsplan och processerna kring denna. Likabehandlingsplanen är upprättad och arbetet med implementering i verksamheten av planen har påbörjats. Implementeringen uppskattas ta mellan 1 till 1,5 år. Planen ska enligt de intervjuade vara ett levande dokument som ska anpassas till läroplanen. Lärarna har varit delaktiga i framtagandet av likabehandlingsplanen. Eleverna har också varit involverade i arbetet genom att inom skolans område få markera osäkra platser på en karta. På skolan visas filmer som väcker debatt i värdegrundsfrågor och diskussion kring filmerna förs med eleverna. Eleverna har inte uppfattat att detta arbete är en del av likabehandlingsplanen. Lärarna anser att detta skulle kunna framföras tydligare på elevrådet. Under arbetsplatsträffarna (APT-möten) diskuteras vad som ska göras samt vad som förväntas av lärarna och övrig personal. En del av personalen menar dock att likabehandlingsplanen inte är en stående punkt på mötena. Nu när Munkegärdeskolan har börjat arbetet med att förnya likabehandlingsplanen anser fler lärare att det finns tydligare regler avseende bemötandet av både barn- och vuxenmobbning. En del av personalen anser dock inte att likabehandlingsplanen används i så stor utsträckning men är medvetna om att man kan vända sig till rektor eller skyddsombud om problem avseende mobbning uppstår. Om det uppstår en situation som går utanför vad som accepteras ska en incidentrapport upprättas av den vuxne som gör upptäckten och anmälan ska göras till kurator och rektor. Även en elev kan göra en sådan anmälan. Håller likabehandlingsplanerna den standard som lagstiftaren kräver? Utifrån våra intervjuer och genomgång av dokument har följande framkommit: Likabehandlingsplanen innehåller skolans främjande och förebyggande mål för att uppnå en trygg skola med ett öppet klimat där alla stimuleras att nå så långt som möjligt. I planen framgår också hur arbetet med att motverka kränkningar och trakasserier ska ske. Vidare framgår det i planen vilka insatser som ska utföras, områden som berörs av insatserna samt vem/vilka som är ansvariga. Ett av de främjande målen i likabehandlingsplanen är ett årshjul med främjande insatser. Årshjulet bygger på kalenderåret som består av de fem diskrimineringsgrunderna. Varje del i årshjulet inleds med att man på mentorstiden inleder arbetet med diskrimineringsgrunden genom att tala om diskriminerande ord som hör till denna diskrimineringsgrund samt genomför en aktivitet kring diskrimineringsgrunden inom mentorsgruppen. Exempel på aktivitet 13

14 kan vara rollspel, film med diskussion m.m. Därefter ska diskrimineringsgrunden genomsyra vardagsarbetet i ämnena. 4.5 Det systematiska arbetsmiljöarbetet Finns det planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet? Utifrån våra intervjuer och genomgång av dokument har följande framkommit: De medarbetare som vi har intervjuat är medvetna om att det finns en del information kring det systematiska arbetsmiljöarbetet på intranätet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet finns med som underaktiviteter i skolans årshjul. Såväl medarbetare som skyddsombud tycker dock inte att det finns en tydlig bild över det arbete som ska genomföras avseede det systematiska arbetsmiljöarbetet. Munkegärdeskolan arbetar dock med detta. Kungälvs kommun har också under våren 2014 infört nya processer gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet som är under implementering. 4.6 Barnkonventionen På vilket sätt beaktas barnkonventionen i arbetet med elevernas arbetsmiljö? Utifrån våra intervjuer och genomgång av dokument har följande framkommit: Enligt barnkonventionen ska Kungälvs kommuns skolor följa barnkonventionen i sin dagliga verksamhet. Från våra utförda intervjuer har det framkommit att eleverna till viss del är delaktiga vid beslut samt att det läggs mycket vikt vid att eleverna ska vara involverade i undervisningen. Eleverna är också delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen, enligt beskrivning ovan. På skolan finns ett elevråd vilket startats under året. Här kan eleverna bl.a. framföra sina åsikter om både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Övrig personal tycker att lärarna tar sig tid att vara med barnen och är involverade. 14

15 5. Iakttagelser och rekommendationer Nedan har vi sammanfattat de iakttagelser vi har gjort utifrån revisionsfrågan och kontrollfrågorna som är ställda i granskningen. Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och intern kontroll för att säkerställa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö i kommunens skolor? 5.1 Den fysiska arbetsmiljön Håller lokalerna acceptabel standard för sitt användningsområde? Finns fastställda kriterier på vad som är acceptabel standard? Vem kontrollerar och säkerställer att kraven uppfylls. Vilka åtgärder vidtas om avvikelse mot acceptabel standard uppmärksammas? Det framgår av våra utförda intervjuer och genomgångna elevenkäter att det är en hel del som inte elever och medarbetare anser är acceptabelt vad gäller den fysiska arbetsmiljön. Detta avser bland annat temperaturen, ventilationen, de slitna väggarna i korridorerna och susningar från lampor etc. I dagsläget finns det inga tydliga riktlinjer avseende lägsta krav på de fysiska arbetsmiljön i skolan eller någon lägstanivå avseende till exempel städning. Det är rektorn som har ansvar över den fysiska arbetsmiljön och skyddsombuden menar att rektorer inte har den utbildning som krävs för att ha en bra kunskap om den fysiska arbetsmiljön. Rektorn är ansvarig, tillsammans med lärare och övriga vuxna, att skapa förutsättningar för den fysiska arbetsmiljön och tillsammans med eleverna säkerställa att den är tillräckligt god. Hur säkerställs planerat/löpande underhåll? Finns det en framtagen underhållsplan för det planerat/löpande underhåll? Hur säkerställs att planen är uppdaterad samt efterlevs? Munkegärdeskolan utför arbetsmiljöronder en gång per år där fel och brister noteras. Bristerna kommuniceras till FM Services. FM Service utför det löpande underhållet. Förväntan mellan FM Service och beställaren skiljer sig åt vilket innebär missnöje hos beställarna. Kungälvs kommun har en underhållsplan som kommunen arbetar utifrån. Underhållsplanen tas fram i samband med budgetarbetet och fastställs varje år. 5.2 Psykiska arbetsmiljön Förekommer mobbing/kränkningar på Munkegärdeskolan? Vilka åtgärder vidtas? Hur förebyggs mobbning/kränkande behandling? Vilka hinder finns? Finns ytterligare handlingsplaner för olika scenarion såsom vuxenmobbing, rehabilitering etc.? Utifrån våra intervjuer har det framkommit att det förekommer mobbing på skolan och att ungdomsspråket är grovt. Hanteringen av denna typ av problem har förtydligas i skolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen blev klar under hösten 2013 men har ännu inte helt 15

16 implementerats. En del av personalen anser dock inte att likabehandlingsplanen används i så stor utsträckning i det dagliga arbetet. Under arbetsplatsträffarna (APT-möten) ska det systematiska arbetsmiljöarbetet och vad som förväntas av lärarna och övrig personal diskuteras. En del av medarbetarna hävdar emellertid att likabehandlingsplanen inte är en stående punkt på mötena. Vidare framkom det att arbetsmiljö inte tas upp strukturerat eller i tillräcklig omfattning under dessa möten. Skolan har förtydligat vad som avses med en kränkning och en konflikt då lärarna inte har varit trygga i den biten. Detta är dock ett område som skolan behöver arbeta vidare med. Verksamheterna har blivit bättre på att uppmärksamma problemet gällande mobbing men arbetet kring detta behöver förbättras ytterligare både vad gäller barn samt vuxenmobbning. Det finns övergripande riktlinjer men inga riktigt bra utarbetade med processbeskrivning. Kommunen har rutiner för hantering av vuxenmobbing samt en rehabiliteringspolicy som reglerar mål och strategier för arbete med rehabilitering. Kommunen har också flera mallar som används i arbetet med rehabilitering. Allvarliga signaler om brister i den psykosociala arbetsmiljön har framkommit både genom den anmälan som sänds till Arbetsmiljöverket och de relativt låga resultaten i medarbetarundersökningen Den subjektiva upplevelsen av arbetsmiljö Hur upplever personalen respektive eleverna den fysiska och psykiska arbetsmiljön? Den subjektiva upplevelsen av arbetsmiljön varierar något mellan olika parter, dock anser alla att den fysiska arbetsmiljön behöver förbättras och i vissa fall även den psykiska arbetsmiljön. Under intervjuerna framkom att en del av rutinbeskrivningen av kommunens arbetsmiljöarbete inte gås igenom och uppdateras årligen. 5.4 Likabehandlingsplan Finns likabehandlingsplaner? Eleverna har varit involverade i arbetet med upprättandet av likabehandlingsplanen, dock skulle detta kunna diskuteras på ett tydligare sätt exempelvis i elevrådet. Likabehandlingsplanen är under implementering. Håller likabehandlingsplanerna den standard som lagstiftaren kräver? Likabehandlingsplanen innehåller skolans främjande och förebyggande mål för att uppnå en trygg skola med ett öppet klimat där alla stimuleras att nå så långt som möjligt. I planen framgår också hur arbetet med att motverka kränkningar och trakasserier ska ske. Vidare framgår det i planen vilka insatser som ska utföras, områden som berörs av insatserna samt vem/vilka som är ansvariga. Vi anser att likabehandlingsplanen uppnår standard enligt lagstiftarens krav. 5.5 Det systematiska arbetsmiljöarbetet Finns det planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet? Det systematiska arbetsmiljöarbetet finns med som underaktiviteter i skolans årshjul. Såväl medarbetare som skyddsombud tycker dock inte att det finns en tydlig bild över det arbete som ska genomföras avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Munkegärdeskolan arbetar dock med detta. 16

17 5.6 Barnkonventionen På vilket sätt beaktas barnkonventionen i arbetet med elevernas arbetsmiljö? Eleverna är till viss del delaktiga vid beslut och det läggs mycket vikt vid att eleverna ska vara involverade i undervisningen. Eleverna är också delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. På skolan finns ett elevråd. 5.7 Riktlinjer och rutinbeskrivningar Finns det planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet? På Kungälvs kommuns intranät samt kommunens hemsida finns policyer, riktlinjer och rutinbeskrivningar avseende kommunens arbetsmiljöarbete samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Policyer som har ersatts av uppdaterade antagna policyer har identifierats på kommunens hemsida. Detta har åtgärdats efter samtal med tjänstemän i Kungälvs kommun. Vi anser att informationen på intranätet samt kommunens hemsida är något svåröverskådlig samt att processbeskrivningarna avseende arbetsmiljön kan förtydligas ytterligare. Har personalen kunskap om de olika planerna och hur de ska tillämpas? Vår uppfattning är att kompetens och tillämpning av riktlinjer och rutinbeskrivningar behöver förbättras för att säkerställa att alla medarbetare är involverade för att arbeta mot en god arbetsmiljö. Under våren har kommunen uppdaterat processen av den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Denna process är under implementering. Rekommendationer Utifrån vår granskning och våra iakttagelser har vi identifierat följande förbättringsområden som organisationen kan arbeta vidare med avseende skolans arbetsmiljö samt implementering av kommunfullmäktiges mål. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen följande: Policyer, riktlinjer och rutinbeskrivningar avseende arbetsmiljö finns på kommunens hemsida samt intranät. Vi rekommenderar kommunen att ordna riktlinjer och rutinbeskrivningar på intranätet mer överskådligt, förtydliga processbeskrivningarna ytterligare samt ta bort dokument som har blivit ersatta av nya antagna. Detta för att få hela kommunens skolor att arbeta mot en god arbetsmiljö. Det pågår en implementering av en tydligare process avseende den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi vill poängtera vikten av att fortsätta arbetet med detta för att säkerställa att policyer, riktlinjer och rutinbeskrivningar tillämpas. Det är väsentligt att kommunen och skolan skyndsamt fortsätter och fullföljer arbete med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön så att medarbetarnas upplevelse av den blir mera positiv. Säkerställa att Munkegärdeskolan fullföljer etablerandet av de rutiner och processer som krävs för att bedriva ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete i sin vardag. Här avses exempelvis hantering av arbetsmiljöfrågor inom ramen för samverkanssystemet och APT. Rutinbeskrivningen av kommunens arbetsmiljöarbete bör uppdateras årligen och uppdateringen behöver framgå i dokumentens datering. Kommunen bör genomföra återkommande kartläggningar avseende chefers kompetens och aktualitet inom skolan avseende arbetsmiljöarbete inom skolan. Det pågår en implementering av likabehandlingsplanen på Munkegärdeskolan. Vi vill poängtera vikten av att fortsätta arbetet med planen för att säkerställa att samtliga medarbetare och elever involveras och arbetar utifrån denna för att skapa en acceptabel arbetsmiljö. 17

18 Rektor på Munkegärdeskolan behöver fortsätta arbetet med att säkerställa att den fysiska arbetsmiljön blir tillräckligt god med stöd av det underhållsansvar som kommunen som fastighetsägare har. Det är väsentligt att övriga vuxna samt elever involveras i detta arbete för att detta skall få full genomslagskraft. Införa arbetsmiljöarbete som en stående punkt på alla APT-möten för att säkerställa att medarbetare har kunskap om detta arbete. Involvera eleverna ytterligare i skolans arbete med arbetsmiljö genom att införa detta som en stående punkt på elevråden. Säkerställ att dialogen och samarbetet mellan aktörerna skola och FM Service är ändamålsenlig. Säkerställ att aktörerna skola och FM Service har en tydlig uppfattning av rollfördelning, leveransskyldighet och förväntad servicenivå mellan parterna. 18

19 Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu. För mer information, besök Deloitte Touche Tohmatsu är ett av världens ledande nätverk av tjänsteföretag. Med medarbetare i över 140 länder levererar medlemsföretagen tjänster till drygt hälften av världens största företag och även till stora nationella företag, offentliga verksamheter och tillväxtföretag. Förutom ett heltäckande internationellt servicenät erbjuder medlemsföretagen gedigna branschkunskaper och ett omfattande tjänsteutbud oavsett var klienten bedriver sin verksamhet. Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person (Verein). Varken Deloitte Touche Tohmatsu eller dess nationella medlemsföretag ansvarar för varandras rättshandlingar oavsett dess karaktär. Varje nationellt medlemsföretag utgör en separat och oberoende juridisk person, verksam under firma "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu" eller därmed relaterade firmor. Tjänsterna beskrivna häri tillhandahålls av respektive nationella medlemsföretag och inte av Deloitte Touche Tohmatsu i dess form av schweizisk juridisk person (Verein). Av bland annat regulatoriska skäl tillhandahålls inte samtliga tjänster beskrivna häri av samtliga nationella medlemsföretag. För mer information, besök A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte AB. 19

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Maj 2015. Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun

Maj 2015. Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun Maj 2015 Rapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 6 3. Bedömning och rekommendationer 13 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399

Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Bildningsförvaltningen Kvidinge rektorsområde Box 42 265 71 Kvidinge Rektor 0734-175 400 Bitr. rektor 0734-175 399 Reviderad 141001 Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete RO7 Kvidinge 2 Handlingsplan

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark

Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson. Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Mars 2013 Harald Jagner, Pernilla Lihnell, Marcus Carlsson Härryda kommun Granskning avseende nyttjande av Härryda kommuns fordonspark Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Verksamhetsfordon 7

Läs mer

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc.

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc. www.pwc.se Revisionsrapport Micaela Hedin, Hanna Franck Larsson Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete Söderhamns kommun Granskning av arbetet med

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun

Revisionsrapport. Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Kalmar kommun Stefan Wik Cert. kommunal revisor maj månad 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Iakttagelser

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL

GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL Revisionsrapport 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING/BAKGRUND... 4 3 SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING... 4 4 REVISIONSKRITERIER...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen. November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby

Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen. November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Marks kommun 18 mars 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Marks kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska kommunens

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011. [Skriv text] Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.10118 SAM 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete CeSam /Maria Wihlborg Årlig revision av systematiskt

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer