Följande material är en sammanställning av en inventering av arbetsplatsernas texter och samtalssituationer gjord av deltagare och lärare inom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följande material är en sammanställning av en inventering av arbetsplatsernas texter och samtalssituationer gjord av deltagare och lärare inom"

Transkript

1

2 Följande material är en sammanställning av en inventering av arbetsplatsernas texter och samtalssituationer gjord av deltagare och lärare inom projektet SpråkSam hösten

3 Samtal, muntliga situationer på arbetsplatsen 1. Hos/Om brukaren/den boende/kunden Situation/Person Vad/med vem - exempel Aktivitetsansvarig Om aktiviteter, tider Anhöriga Förvaltare Möten hos brukaren/den boende/kunden, om brukaren/den boende/kunden, t.ex. om brukarens/den boendes/kundens ekonomi, fastighet, inköp God man Anhörigträff Anhöriga Bakgrund Ekonomi Handkassa Hur brukaren/den boende/kunden mår Inköp Planering, uppföljning Vad brukaren/den boende/kunden behöver Anhöriga och boende/brukare/kund Bakgrund Ekonomi, Handkassa Hur brukaren/den boende/kunden mår Inköp Planering, uppföljning Vad brukaren/den boende/kunden behöver Arbetskamrater Informerar varandra, om brukaren/den boende/kunden Instruera om arbetsuppgifter, handhavande av hjälpmedel Om brukaren/den boende/kunden och arbetet Planera hur vi ska jobba Vardagsprat, småprat i arbetet 3

4 Arbetsterapeut Om hjälpmedel Om brukaren/den boende/kunden behöver t.ex. ny säng eller madrass Avlösningssituationer Överlämnande Dagligen Gällande brukaren/den boende/kunden t.ex. vad som har hänt, vad som behöver göras På morgonen, på kvällen till nattpersonal Vid arbetspassets början och slut Beställningar Beställa färdtjänst Beställa mat, näringsprodukter, blöjor Beställa tid hos frisör fotvård, läkare, tandläkare m.m. När något saknas Biståndshandläggare Boende Brukare Kund Om brukaren/den boende/kunden Beställningar av fotvård, frisör, färdtjänst, mat Informera om läkarbesök Instruktioner vid duschning, lyft, förflyttning Om bekymmer Om hygien Om vädret, deras anhöriga, sällskap, vardagsprat Ta upp beställning om mat, informera om olika alternativ, om vad som serveras Tala om vad man gör/vad man ska göra/vad man har gjort Uppföljning Vardagssituationer, småprat Vårdplanering Boendemöten Om brukaren/den boende/kunden Personal, olika kategorier 4

5 Dagcenter Om brukaren/den boende/kunden Om tider Dietist Distriktssköterska God man Anhörig Om matinstruktioner Om brukaren/den boende/kunden Möten hos brukaren/den boende/kunden, om brukaren/den boende/kunden, t.ex. om brukarens/den boendes/kundens ekonomi, fastighet, inköp Förvaltare Hjälpmedelscentralen Informera anhörig, arbetsledare, brukaren/den boende/ kunden, kollegor, läkare, sjuksköterska, terapeut Instruktioner Om hjälpmedel Om läkarbesök, efterbesök (ex. läkare) Om brukarens/den boendes/kundens, mediciner Om avvikelser - fysiska, psykiska, sociala Hjälpmedel Från arbetsterapeut, hjälpmedelscentralen, sjuksköterska Kund Brukare Kund Beställningar av fotvård, frisör, färdtjänst, mat Informera om läkarbesök Instruktioner vid duschning, lyft, förflyttning Om bekymmer Om hygien Om vädret, deras anhöriga, sällskap, vardagsprat Ta upp beställning om mat, informera om olika alternativ, om vad som serveras Tala om vad man gör/vad man ska göra/vad man har gjort Uppföljning Vardagssituationer, småprat Vid frukost lunch, middag Vårdplanering 5

6 Larmtelefon När brukare/ boende/kund larmar Personal larmar varandra Konfliktlösning Brukaren/den boende/kunden och närstående Brukaren/den boende/kunden och personal Kontaktmöte Kontaktsituationer Kontaktperson Köket / Restaurang Lokalvårdare Brukaren/den boende/kunden och anhörig Brukaren/den boende/kunden och personal Vårdplanering Om maten, Vad vi ska beställa Om städning av brukarens/den boendes/kundens boende Städare Läkare Att brukaren/den boende/kunden ska aktiveras, t.ex. med Quigong Om hur brukaren/den boende/kunden mår Medicinsk genomgång Personal i Köket/Restaurangen Tvätteriet Rapportera Med sjuksköterska Om maten, Om tvätt Vad som ska beställas Till sjuksköterska, sjukgymnast, Rehab m.m. Av brukarens/den boendes/kundens status, behov, hälsotillstånd Receptionen Rehab- personal Röda korset Sjukgymnast Om de brukaren/den boende/kunden vårdbehov Om brukaren/den boende/kunden rehabilitering Ledsagarservice Om brukarens/den boendes/kundens träning 6

7 Sjuksköterska Information om brukarens/den boendes/kundens, mediciner Om omläggning, medicinering Städare Om städning av brukarens/den boendes/kundens boende Lokalvårdare SOL- möten Telefonsamtal Anhöriga, arbetskamrater, arbetsledare, chef, dagcenter, distriktssköterska, sjukgymnast, sjuksköterska, terapeut, Om brukaren/den boende/kunden Akuta situationer Beställningar Förfrågningar Information Larm Tidsbeställningar Vårdcentralen Tidsbeställning Besök Vårdplanering Överlämnande Överrapportering Avlösningssituationer För brukaren/den boende/kunden Dagligen Gällande brukaren/den boende/kunden t.ex. vad som har hänt, vad som behöver göras På morgonen, på kvällen till nattpersonal Vid arbetspassets början och slut 7

8 Samtal, muntliga situationer på arbetsplatsen 2. Personal/arbetsplatsen Situation/Person Vad APT- möte Arbetssituation Information Arbetskamrater Kollegor Arbetsplanering Gruppmöten Instruktioner, arbetsuppgifter Om arbetet, om brukaren/den boende/kunden Om privata saker och jobbet, arbetsfördelning Planera hur vi ska jobba Småprat, vardagsprat under dagen, på lunchen, på kafferaster Arbetsledare Samordnare Byte av tider Felaktigheter i schemat som för lite tid för resor etc. Gruppmöten Om det dagliga arbetet Om semester och arbetskort, byte av arbetspass Om ändringar och liknande Planering av arbete/arbetsuppgifter Arbetsterapeut Instruktion om hjälpmedel Information om nya hjälpmedel Beställningar När något saknas 8

9 Chefen Felaktigheter i schemat som för lite tid för resor etc. Lönesamtal Medarbetarsamtal Om klagomål från brukare Om lönen Semester, ändring av schema Utveckling, utvecklingssamtal Vid akuta händelser Veckomöten och andra tillfälliga möten Facket Lön Om arbetsvillkor Felanmälan Informera arbetskollegor, arbetsledare, chef Informationsmöten Vaktmästare etc. Om ändringar i schema etc. Om arbetssituationen etc. Förändringar Omorganisation Organisationsbyte Kollegor Arbetskamrater Arbetsplanering Gruppmöten Instruktioner, arbetsuppgifter Om arbetet, om brukaren/den boende/kunden Om privata saker och jobbet, arbetsfördelning Planera hur vi ska jobba Småprat, vardagsprat under dagen, på lunchen, på kafferaster 9

10 Kontaktmöten Fackombud, Fackmöte Om arbetssituationen Larmtelefon Medhelp Personal (som ej är arbetskollegor) Personalkonferens Personalmöte Samordnare Arbetsledare Personal som larmar varandra när något hänt Under sjukskrivning I köket, restaurang, tvätteri Lokalvårdare, vaktmästare Arbetssituation Information Byte av tider Felaktigheter i schemat som för lite tid för resor etc. Gruppmöten Om det dagliga arbetet Om semester och arbetskort, byte av arbetspass Om ändringar och liknande, Planering av arbete/ arbetsuppgifter Sjukanmälan Verksamhetsmöte Arbetssituation Information 10

11 Texter på arbetsplatsen 1. Hos/Om brukaren/den boende/kunden Texter Vad Böcker Läsa för brukare Reklam Blad, läsa för brukaren/den boende/kunden Broschyrer, brukaren/den boende/kunden Tidningar Läsa för brukare 11

12 Texter på arbetsplatsen 2. Personal Texter Vad Beredskapsplan Felanmälningar. Instruktioner om när man ska kontakta, vad man ska göra, vart man ska ta vägen Brandinformation Enkät Psykosociala situationer Fax Förflyttningsteknik Hygienpärm Litteratur för personal Information Instruktion Information Arbetsgivarpolicy, Hjälp i hemmet, olika boende, former och verksamhet, Kommunens policy för äldre personer i ordinärt boende Förändringar på arbetsplatsen Kommunens värdegrundsprojekt, Om kommunens verksamhet Om Lex Sara, Lex Maria Om sjukdomar, t.ex. stroke Verksamhetsövergång Vårdboenden Informationsblad Aktiviteter för personal, Kurser 12

13 Informationsmaterial Från Rehab Hur använder man ett hjälpmedel, Nya hjälpmedel Om avlastning i viloläge, ben- och fotrörelse i sängläge, Om höftfrakturer Personlyft, om grepp och teknik, skötsel av hjälpmedel Information, övrigt Om hygien etc. På anslagstavlor Instruktioner Hur man använder medicin Omsorgsarbete Kontaktinformation Hur man får kontakt med personalen, Sjuksköterska Kurslitteratur Kvalitetspärm Mejl Om kvalitetsarbete i vården Allmän information Från chefen, Från samordnare Meddelanden Miljöinformation Mötesprotokoll, Mötesanteckningar Från APT- möten, Personalmöten Telefonlistor För att kunna kontakta alla när någon är på sjukhus Till personalens sökare 13

14 Protokoll Aktuellt på jobbet, APT- möten Enhetens ekonomi Från möten Pärmar Afasi, Arbetsmiljö Rutiner Rutinpärm Rutiner Checklista För verksamheten Hantering av livsmedel Hur man jobbar ex. hygien Sekretess, Schema Ombudens namn, Vem jobbar, var, när Vem som är ansvarig för personalrummet m.m. Semesteransökan Stämpelklocka Utrymningsplan Instruktioner + blankett Text i ruta Instruktion om vart alla ska ta vägen 14

15 Texter på arbetsplatsen 3. Social dokumentation Texter Vad Akutpärm Vad som ska göras vid akuta situationer Aktivitetsöversyn Arbetskort Arbetsplan Arbetsuppgifter Avvikelserapport Beställning Beställningspärm Biståndsbedömning och omvårdnadsbehov Boendepärm Checklistor Daganteckningar Dagbok Dokumentation av aktiviteter Vad som ska göras Hur ofta brukaren/den boende/kunden har hjälp och med vad Att göra hos brukaren/den boende/kunden När det hänt något som är fel Se om något är beställt t.ex. förbrukningsvaror, hygienartiklar, mat Om brukaren/den boende/kunden Dokumentation, ny information om brukaren/den boende/kunden Vätska, avföring, vändning Dagens händelser Dagligt omsorgsarbete Händelser av vikt Om brukaren/den boende/kunden ska till sjukhus eller få vård Dagens schema Personalens arbetsuppgifter Vad som ska göras på kvällen Dagens meny Mat som serveras, kan beställas Matsedel Delegering Medicin, sond, sår, insulin Delegeringsföreskrifter 15

16 Fallrapport Genomförandeplan Om brukaren/den boende/kunden ramlar eller något händer akut, åkt till sjukhus eller avlidit Om hur vi ska ta hand om brukaren/den boende/kunden Omsorg och omvårdnad Individuell ordination ADL- bedömning Förflyttning med lyft och sele, bruksanvisning för personlyft, förflyttning efter t.ex. höftoperation. Inkontinensskydd Sänggrindar, hjälpmedel Vätskelista, kost, munvårdskort, sårvård, Information Efter läkarbesök Från arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska Om brukaren/den boende/kunden t.ex. levnadsbeskrivning Informationsblad Aktiviteter för brukaren/den boende/kunden Om social dokumentation Inköpslista Instruktioner Inköp till brukaren/den boende/kunden Om hjälpmedel Vid vändning av brukaren/den boende/kunden Journal Temp, vikt, blodtryck etc. Journalanteckningar Kontaktbok Kontakt mellan brukaren/den boende/kunden och anhöriga Kontakt mellan brukaren/den boende/kunden och arbetsplats Kostplanering Matinformation, planering för brukaren/den boende/kunden Kostpärm Kundkort Personuppgifter 16

17 Levnadsberättelse Levnadsbeskrivning Matlista Matsedel Meddelanden Brukarens/den boendes/kundens levnadsberättelse När en ny brukare/boende/kund flyttat in Brukarens/den boendes/kundens önskemål, mat, kostinstruktioner Felanmälan, Från arbetsledare, arbetsterapeut, läkaren, sjuksköterska, sjukvården Köpa något åt brukaren/den boende/kunden Något som behöver åtgärdas i brukarens/den boendes/kundens lägenhet Ändringar i det dagliga arbetet Medicinlista Dosering etc. Vid medicinutdelning Omvårdnads- journaler Omvårdnadsordinationer Omvårdnadspärm Omvårdnadskort Morgonrutiner, hygienrutiner Vid sjukdom, när något tillstött Ändring av medicin, nytt från sjukgymnast eller Rehab. Ankomst Kontaktmannaskap Om brukare/boende/kund Rutiner Rutinpärm Checklista Hur man jobbar Hygien, luft Sammanfattning Signeringslista Signeringspärm Av brukarens/den boendes/kundens aktiviteter Duschning, byte av sängkläder, tvätt Signera utförda arbetsuppgifter 17

18 SOL- pärm Tvättlista Vårdplan Vätskeschema Social dokumentation om brukaren/den boende/kunden Brukarens/den boendes/kundens tvätt Planering och vårdplan Instruktioner vid kontroll av vätskeintag 18

19 Skrivsituationer på arbetsplatsen 1. Hos brukaren/den boende/kunden Skrivuppgifter/ Vad Texter Anmälningar Lex Sara, Lex Maria, på förekommen anledning Beställningar Inköp till brukaren/den boende/kunden, dagligvaror Mat, tvättmedel, blöjor etc. När det fattas något Blanketter Rapportering Handlingslista, Rapport om brandlarm, Rapport om falsklarm Handling åt brukaren/den boende/kunden Inköpslista Informationsanslag Allmän information Speciella händelser Information Information/meddelande till anhöriga Meddelanden till samordnaren Till sjuksköterska Kontaktbok Kvitteringslista Meddelanden Ändringar Kontakt med anhöriga Mottagna pengar + pengar åter vid inköp till brukaren/den boende/kunden Hemtjänsten har sökt brukaren/den boende/kunden Till samordnaren 19

20 Skrivsituationer på arbetsplatsen 2. Personal Skrivuppgift/ Texter Ansökan Vad Ansökan till kurs APT- möte Personalmöte Veckomöte Arbetsfördelning Arbetsskada Beställningslista Bildagbok Körjournal Blanketter Checklista Enkäter Anteckningar Protokoll Minnesanteckningar Dagligt arbete Rapportering Förbrukningsmaterial Antal mil per arbetspass Körsträckan till och från brukar- /boende- /kundbesök Till försäkringskassan För nyanställda För personal, psykosocial situation E- post Friskanmälan Ledighetsan- Sökan Semester, Meddelanden till chefen När man blivit frisk efter sjukdom Ansökan Ledighet Planering Semester Lönerapport Månadsrapport Nyckelkvitto Till lönekontoret Till lönekontoret, tjänstgöring Kvittering 20

21 OB- listor Schema Sjukanmälan Rapportering Arbetsschema och vilka brukare/boende/kunder man ska gå till Vid sjukdom Sjukskrivning Tidrapport Timrapport För personal Arbetstider Hur man arbetat 21

22 Skrivsituationer på arbetsplatsen 3. Social dokumentation Skrivuppgifter/ Texter Aktivitetsöversyn Vad Dokumentation av aktiviteter, baka, läsa etc. Sammanfattning av brukarens/den boendes/kundens antal aktiviteter Almanacka Arbetskort Tandläkartider, viktiga saker Dagligt arbete Avvikelse, Avvikelserapport Fysiska, sociala, psykiska förändringar som avviker från det normala Medicinfel, t.ex. glömd medicin, fallrapport eller ej utförd insats När något händer som inte ska hända Boendeuppgifter Boendeuppgifter Uppgifter om brukaren/den boende/kunden, t.ex. personuppgifter, anhöriga Brukare Checklistor Notering vid utförd åtgärd; vätska, urin, avföring, vändning Tvättlista Viktlista Dagbok, Daganteckningar, Dagrapport, Journalanteckningar Arbetsanteckningar Brukarens/den boendes/kundens hälsa, aktiviteter, t.ex. födelsedag, firande med anhöriga Händelser Meddelanden Vad man gjort hos brukaren/den boende/kunden, vad som kommer att ske 22

23 Dokumentation, Dokumentationspärm Akuta och viktiga händelser, Avvikelser Individuell omsorgsplan, vårdplanering Information om brukaren/den boende/kunden Medicinsk dokumentation Vad som händer brukaren/den boende/kunden Fallrapport Genomförandeplan Brukaren/den boende/kunden har ramlat Genomförande av den individuella vårdplanen, Kontaktperson, sjuksköterska, anhörig Ny brukare/boende/kund, omvårdnadsplanering, Vid någon förändring Handlingsplan Hälsopärm Journalanteckningar Dagbok, Daganteckningar, Dagrapport, Planering av omvårdnad Efter besök hos läkare Arbetsanteckningar Brukarens/den boendes/kundens hälsa, aktiviteter, t.ex. födelsedag, firande med anhöriga Händelser Meddelanden Vad man gjort hos brukaren/den boende/kunden, vad som kommer att ske Kunduppgifter Boendeuppgifter Uppgifter om brukaren/den boende/kunden, t.ex. personuppgifter, anhöriga Brukare Larmrapport Levnadsberättelse, Om brukaren/den boende/kunden har ramlat Vid nyinflyttning, 23

24 Levnadsbeskrivning Matsedel Medicinlista, Första dagen Planering Signering Medicinpärm Månadssammanfattning Omvårdnads- journal, Omvårdnadskort, Omvårdnadspärm Brukarens aktiviteter sammanfattas Ankomst, kontaktmannaskap För varje brukare/ boende/kund När någon blivit sjuk Personakt Rapport, Rapportering Dagliga anteckningar om omvårdnad Fallavvikelse, incidenter Rapport under dygnet gällande brukaren/den boende/kunden Riskbedömning Rutinpärm Signering, Signeringslista, Signeringspärm För bedömning av arbetsmiljön hos brukaren/den boende/kunden Dagligt arbete Brukaren/den boende/kunden medicinering Dagligt omsorgsarbete Efter utförd arbetsuppgift t.ex. dusch, renbäddning Vid delegering Vid utfört besök hos brukaren/den boende/kunden Städrapport Vid utförd städning 24