kl15:00-16:20 stadshuset, Vimmerby. Vimmerby kommun Arbetstagarp arterna. Carolirra Leijomam, Kommunchef Monica Bergh, Personalchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "150407 kl15:00-16:20 stadshuset, Vimmerby. Vimmerby kommun Arbetstagarp arterna. Carolirra Leijomam, Kommunchef Monica Bergh, Personalchef"

Transkript

1 l Vimmerby kommun Kommunstyrelseförvaltningen, Personalavdelningen MB Protokoll MBL 11 Förhandling Diarienummer Id l (5) loi'i/15\} 01\ y 1 Yws Tid och plats: Parter: Närvarande: kl15:00-16:20 stadshuset, Vimmerby Vimmerby kommun Arbetstagarp arterna Carolirra Leijomam, Kommunchef Monica Bergh, Personalchef Tony Söder, Vision Jannica Larsson, Vårdförbundet Margaretha Brinck, Vårdförbundet Anders Eriksson, Skolledama Monika Johansson, Läramas Riksförbund Ewa Johansson, Läramas Riksförbund Laila Lööw, Lärarförbundet Lina Edelborg, Ak'\demikerförbundet SSR Marie Karlsson L.;i ~ r+8rl?-u-n d e(; Kallade inte närvarande: Justerare: Civilekonomerna DIK (Distribution, information och kommunikation) FSA (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter) Jusek Ledarna LSR (Legitimerade sjukgymnasters riksförbund) Musikerförbundet N aturvetarförbundet Sveriges ingenjörer Sveriges psykologförbund Kommunal Carolirra Leijomam och respektive arbetstagarpart. Protokollförare: Monica Bergh Post: Vimmerby kommun Vinunerby Besök: Stångågatan 28 Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer: , godkänd för F-skatt Bankgiro: Plusgiro:

2 2 l. MBL forhandling enligt 11, angående budget Förslag till budgetramar för (Bilagor: Den politiska majoritetens forslag till minskade kostnader för Vimmerby Kommun, Majoritetens underlag för kostnadsminskningar på 30 miljoner och Fastighetsinnehav och investeringar). 3 Kommunal Sydost, sektion Vimmerby har i förväg lämnat in frågor och yrkanden som gicks igenom. Kommunal har ett par frågor som vi önskar få svar på. l. Försäljning av Eken hur kan Kommunen sälj a den två gånger? F ör visst såldes den till privat person? Dellikvid har lämnats tidigare. 2. Om Granens boende säljs vad tjänar Kommunen på att hyra? Går det inte med ett plus idag? Frågan lämnas till samhällsbyggnadsavdelningen 3. Upprustning Vimarskolan pengar från Norrskenet vad betyder detta? Frågan lämnas till samhäjlsbyggnadsavdf!lninge_n 4. Ishallen ombyggnad plus tak pengar från Norrskenet? Frågan lämnas till samhällsbyggnadsavdelningen 5. För att behålla kompetensen i de olika yrkesområdena kan någon form av avtalspension bli aktuell? För att minimera mycket övertid och inbeordringar av medarbetare och till följd av detta ökade sjukskrivningstal hos arbetsgivaren. Bör detta yrkande tas i beaktning. Inga avtalspensioner är aktuella. 7. Det är sagt inga pedagoger ska sägas upp, hur kommer det sig att det står minskning av pedagoger? Enligt bedömning bör inte arbetsbristsituation uppstå men är inte uteslutet. Kommunal Vimmerby yrkar: -Att risk och konsekvensbeskrivningar ska göras tillsammans med medarbetare från "golvet" då det är de som är experterna och har kunskapen hur det fungerar ute i verksamheterna. Ä ven fackförbunden bör vara med om så behövs. -Att alla handlingsplaner ska göras tillsammans med medarbetare från "golvet" och fackförbunden inte bara tjänstemän ochfeller chefer. -Att kostmedarbetare och lokalvårdare vars verksamhetsplatser flyttas till andra lokaler eller platser ska flyttas med. Detta med anledning av att trycket och belastningen på de mottagande arbetsställena ökar. Denna ökning kan ej de medarbetare som finns på mottagande arbetsplatser klara utan förstärkning. Ä ven för att minimera risker för högre sjukskrivningstal bland medarbetare ska detta tas i beaktning i det framtida arbetet. -Att fackförbunden får fortlöpande information om hantering av besparingamas fortgående. -Att arbetsgivaren ska ha en öppenhet i hanteringen av besparingarna och gången i det hela samt hålla möten och informationer får medarbetare ofta under resans gång. (Bilaga) Lärarförbundet menar att AL-skolan renoveringsbehov är stort och inte bör skjutas på och Vision, Vårdförbundet och Läramas riksförbund ställer sig bakom.

3 3 Lärarforbundet befarar att nedläggning av forskolor kornmer att leda till ytterligare svårigheter att undvika får stora barngrupper i fårskolan, idag saknas ferntio platser. Det senaste året har antalet tjänster i barngrupperna minskat. Många forskollärare mår dåligt i den situation som råder idag och Lärarforbundet ser att risken for ytterligare sjukskrivningar är stor. Vårdforbundet; yrkar på att särskild riskbedömning ska göras inom skolhälsovården. Vill också uttrycka önskemål om fler korttidsplatser for att det skulle underlätta när sjukvården skickar hem brukare med kortare varsel än tidigare. Skolledarna, Läramas riksforhund och Lärarfårbundet yrkar på att minskning av pedagoger inte sker. De menar att det blir större barngrupper och sämre kvalitet. skolledarna och Lärarfårbundet motsätter sig fårslaget med nedläggning av 4 skolor med motiveringen att barnen får längre skoldag och längre resor. Bättre analys måste göras och frågan om eleverna kornmer att rymmas i andra skolor. Man menar att plats saknas redan idag. Det är risk for sjukskrivningar. skolledarna, Läramas riksfårhund och Lärarforbundet yrkar på total genomgång av organisationen inom Barn- och utbildningsfårvaltningen, även de tjänster som finns på stadshuset. Arbetsgivaren uppmanas att göra saker i rätt ordning. Hur har man planerat renoveringen av AL-skolan? Vart ska eleverna ta vägen under renoveringen? Konsekvensanalys/riskbedömning bör göras av varje tjänst som tas bort. Arbetsgivaren bör vara uppmärksam på att forändring inom busstrafiken i Östergötland kan innebära fårändring av IKE och att elever väljer andra skolor än i Vimmerby. Alla facken instämmer i att noggrann planering bör göras och att riskbedömningar görs ihop med medarbetare och fack. Läramas riksforbund, Lärarforbundet och Vårdfårbundet menar att det är viktigt att prioritera det "levande", som ungdornars fritid och upprnanar att inte nedrusta ungdornars fritidsverksamhet. Om kommunen drar ner på det som ger ungdornar en meningsfull fritid så kan det fora med sig kostnader längre fram som belastar socialnämndens konto. Lärarforbundet ställer sig kritisk mot det sätt som arbetsgivaren har använt elevers resultat i budgetunderlaget Om siffror används ska de vara statiskt underbyggda. 4. Arbetsgivaren avslår samtliga yrkanden på kommunnivå och skickar med att de flesta yrkanden kan göras vid rarnarbetet vid respektive nämnd. Riskbedömningar med åtfoljande handlingsplaner ska alltid göras vid forändringar i verksamhet enligt arbetsrniljölagen. Lärarforbundet var nöjda med den metod som användes for att alla medarbetare skulle få informationen samtidigt.

4 4 5. Konstateras att samtliga arbetstagarparter är oeniga med arbetsgivaren om fårslaget med minskade budgetramar får budget Förhandlingen fårklaras avslutad ochjustering av protokollet sker måndagen den 13/4 på personalavdelningen. Vid protokollet Monica Bergh Vimmerby den 13/4-15 För Kommunal Lena Kidsten FörVision För Vårdfårbundet ~-- Tony Söder För Skolledama För Läramas riksförbund Anders Eriksson tc~j-lt.-- Monika Johansson F ör Lärarfårbundet För Vårdfårbundet c/4~ o&&yr Laila Lööw ~i=~ Marg reta Brinck För SSR

5 Vimmerby Förhandling Budget 2016 Kommunal Sydost Sektion Vimmerby lämnar följande yrkande till budgetförhandlingen. Kommunal Vimmerbys yrkande till Vimmerby Kommun: Att risk och konsekvensbeskrivningar ska göras tillsammans med medarbetare från "golvet" då det är de som är experterna och har kunskapen hur det fungerar ute i verksamheterna. Även fackförbunden bör vara med om så behövs. Att alla handlingsplaner ska göras tillsammans med medarbetare från "golvet" och fackförbunden inte bara tjänstemän och/eller chefer. Att kostmedarbetare och lokalvårdare vars verksamhetsplatser flyttas till andra lokaler eller platser ska flyttas med. Detta med anledning av att trycket och belastningen på de mottagande arbetsställena ökar. Denna ökning kan ej de medarbetare som finns på mottagande arbetsplatser klara utan förstärkning. Även för att minimera risker för högre sjukskrivningstal bland medarbetare ska detta tas i beaktning i det framtida arbetet. Att fackförbunden får fortlöpande information om hantering av besparingarnas fortgående. Att arbetsgivaren ska ha en öppenhet i hanteringen av besparingarna och gången i det hela samt hålla möten och informationer för medarbetare ofta under resans o g a ng. Kommunal Sydost Sektion Vimmerby ~~ Lena Kidsten Ordförande ~Kommunale KOMMUNAL SYDOST Vimmerby, stadshuset, Vimmerby, telefon E-post: