Peer-to-peer-videoflöden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peer-to-peer-videoflöden"

Transkript

1 Peer-to-peer-videoflöden Seminarieuppsats i kurs 6511 Petter Sandvik Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, FIN Åbo, Finland

2 Abstrakt Denna uppsats behandlar peer-to-peer-videoflöden; hur peer-to-peer-tekniken har utvecklats till den som finns idag och hur de fungerar. Jag kommer också att titta närmare på några av de program som idag finns för peer-to-peer-videoflöden, samt att föreslå idéer till förbättringar till nuvarande implementationer. Klassificering Enligt ACM Computing Classification System: C.2.4 Distributed Systems Enligt ACM Special Interest Groups: SIGCOMM - Special Interest Group on Data Communications 1. Introduktion Det har skrivits och talats mycket om peer-to-peer-fildelning den senaste tiden. Dess decentraliserade struktur har från vissa håll uppmärksammats på grund av svårigheten att kontrollera, och från andra håll på grund av den effektivare användningen av bandbredd och större variation i utbudet än de tidigare fildelningsprogrammen, vilka var baserade på klient-servermodellen. Även inom IP-telefoni har peer-to-peer-tekniken uppmärksammats, om än inte i samma utsträckning. Idén till att undersöka detta ämne fick jag när jag och flera bekanta på olika håll såg på videoflödet (eng. video stream) från Apple Expo i Paris i slutet av sommaren 2004, och jag funderade över att det förmodligen hade minskat bandbreddskraven på servern om vi hade kunnat distribuera videoflödet mellan oss istället för att alla skulle få samma videoflöde direkt från servern. Jag har nu därför försökt undersöka vilka möjligheter det finns inom peer-to-peer-videoflöden, eftersom det inte har uppmärksammats på samma sätt som peer-to-peer-fildelning. Jag kommer att börja med att introducera peer-to-peer och sedan gå vidare till att beskriva hur peer-to-peer-tekniken har utvecklats fram till den form den har idag. 2. Vad peer-to-peer innebär Ett peer-to-peer-nätverk, även kallat P2P-nätverk, definieras av Wikipedia som "ett datornätverk av sammankopplade noder som inte kommunicerar enligt klient-server-modellen [1]. Ibland har beteckningen P2P även använts för alla program som skickar data mellan olika klienter och inte bara mellan server och klient, men oftast menas med peer-to-peer-nätverk ett nätverk där alla noder tar del av de administrativa uppgifter som annars sköts av servern. John Hammarberg skriver om peer-to-peer-nätverk att ett helt rent P2P-system går inte att stänga centralt. [2] 2.1 Vad peer-to-peer-videoflöden innebär Peer-to-peer-videoflöden innebär videoflöden som inte distribueras på traditionellt sätt från en eller ett förutbestämt antal servrar till ett oftast icke förutbestämt antal klienter, utan att alla klienter också kan ta del av distributionen av flödet vidare till andra klienter.

3 3. Föregångare till peer-to-peer-modellen Eftersom peer-to-peer-tekniken är förhållandevis ny tänkte jag börja med att introducera dess föregångare och stegen på vägen till den peer-to-peer-teknik som används idag. 3.1 Klient-server-modellen Den enklaste modellen för överföring av data är klient-server-modellen, där det finns minst en server, som erbjuder tjänster, och klienter som använder sig av de tjänsterna. En stor del av alla Internetbaserade tjänster som används idag är uppbyggda på detta sätt, delvis för att det av tradition är enklast så, och delvis för att det ju innebär total kontroll över distributionen för den som kontrollerar servern. För att erbjuda en tjänst åt dubbelt så många krävs med dubbelt så mycket kapacitet hos servern dubbelt så mycket bandbredd, och det är därför främst inom resurskrävande områden som man har försökt hitta alternativ. Figur 1: dataöverföring enligt klient-server-modellen Figur 1 visar hur data överförs i nätverket från servern till klienterna A, B och C. Om A, B och C alla får samma data innebär det en hel del redundanta dataöverföringar, speciellt i närheten av servern. 3.2 Enkla speglingar Ett enkelt sätt minska belastningen på en enskild server är naturligtvis att använda flera, och ett sätt att göra detta är speglingar (eng. mirrors). Wikipedia definierar en spegling som en direkt kopia av en mängd data [3] (fritt översatt), och påpekar att spegling inte bara används för att minska belastningen på servern (till exempel [4]) utan också för att försvåra censurering av innehåll och för

4 att bevara sådant som annars skulle kunna gå förlorat (till exempel [5]). Enkla speglingar lämpar sig på grund av sin natur bäst för data som är förhållandevis statiskt, till exempel statiska webbsidor eller filarkiv, men inte för ljud- och videoflöden. När det gäller användandet av speglingar måste man komma ihåg att de kan vara manuellt gjorda och att innehållet därför inte alltid är aktuellt. Figur 2: dataöverföring via spegling Figur 2 visar ett exempel på hur dataöverföring via spegling kan se ut. Klienterna A och B efterfrågar data från S1 och får därför data från servern S1, trots att S2 i B:s fall hade varit närmare. Användaren av klienten C känner dock till att data från S1 är speglad på S2 samt att S2 är närmare, och frågar därför efter data från S Distribuerade servrar Ett steg närmare peer-to-peer-tekniken är distribuerade servrar. Dessa kan fungera både som ett slags speglingar men också distribuera videoflöden. Akamai EdgePlatform har, enligt Akamai över servrar och upp till 15% av all global webbtrafik [6]. EdgePlatform strävar efter att vara helt transparent, och till exempel ser besökarna till Apples webbsidor [7] utan att läsa sidornas html-källkod inte att det är Akamais servrar som används. Enligt Netcraft används Akamais tjänster också av till exempel amerikanska staten. [8] Akamais servernätverk används även för att distribuera videoflöden, till exempel från Apple. [9]

5 Figur 3: Dataöverföring via distribuerade servrar Figur 3 visar ett exempel på hur dataöverföring via distribuerade servrar kan gå till. Alla tre klienterna A, B och C begär samma data, men får data från den server som är närmast. Akamai är inte det enda företaget som erbjuder den här typen av tjänster; till exempel Speedera har liknande utbud[10]. Coral [11] har en annan inriktning och är inte lika transparent för användaren som Akamai och Speedera, men till skillnad från dessa kan Coral användas i samband med alla webbplatser det är användaren av klienten som väljer om Coral ska användas, och inte serveroperatören. 4. Tidigare användning av peer-to-peer-teknik 4.1 Filöverföring Eftersom en av peer-to-peer-teknikens främsta fördelar är den jämnare fördelningen av bandbredd än i klient-server-modellen, är det kanske inte så konstigt att de första tillämpningarna av peer-to-peerteknik var inom ett av de mest bandbreddskrävande områdena; filöverföring. Det finns filöverföringsprotokoll som har kallats peer-to-peer utan att egentligen vara det. Exempel på sådana är det ursprungliga Napster [12] och Direct Connect [13]. Dessa nätverk har dock minst en central nod (kallad server i Napster och hubb i Direct Connect), som visserligen inte har några filer utan endast har en administrativ uppgift. Själva överföringen sker direkt från slutnod till slutnod, och inte på ett distribuerat sätt. Dessa nätverk är därför sårbara, eftersom hela nätverket slutar fungera om den centrala noden dör, och brandväggar kan också utgöra problem på det sättet att två noder bakom olika brandväggar inte kan överföra filer mellan varandra. [14]

6 Nyare peer-to-peer-filöverföringsnätverk och -program som FastTrack (Kazaa) och Overnet (edonkey2000/emule) [15, 16] har en hel del gemensamt med de tidigare men har förbigått en stor del av begränsningarna. Det fildelningsprotokoll som kanske är mest äkta peer-to-peer och helt decentraliserat är Gnutella, vilket bland annat används av programmet Limewire [17], men det peerto-peer-fildelningsprotokoll jag här har tänkt beskriva närmare är BitTorrent BitTorrent BitTorrent har, enligt dess utvecklare Bram Stoker, nått popularitet kanske främst på grund av att det är så enkelt att använda. [18] Där andra protokoll kräver att användaren först ansluter till andra noder och sedan söker efter filer att överföra, använder BitTorrent för varje överförbar fil eller filsamling, vilket jag här kallar ett arkiv, en fil kallad en "torrent", vilken kan hämtas från t.ex. en webbsida. Denna fil innehåller information om arkivet samt adressen till en tracker server, som håller reda på vilka andra noder som har arkivet eller delar av det. När en nod hämtar delar av ett arkiv skickar den samtidigt åt andra noder de delar av arkivet den redan har. Figur 4: förenklad bild av äkta peer-to-peer-fildelning Figur 4 visar ett exempel på hur peer-to-peer-fildelning kan gå till. Noden S har ett arkiv att distribuera, och 1/3 av datan (heldragen linje) skickas till A, 1/3 till C (streckad linje) samt 1/3 till D (prickad linje). I nästa steg får nod B data från A (heldragen), C (streckad) och D (prickad); nod C får data från D (prickad) och nod D får data från A (heldragen) samt C (streckad). I nästa steg får A data från B (prickad) och D (streckad), och C får data från B (heldragen). Nu har alla noderna alla tre delarna av arkivet. Riktigt så här enkelt och perfekt fungerar det naturligtvis inte i praktiken, men figur 4 visar ändå teorin bakom hur det ska fungera.

7 4.2 Kommunikation Tidiga kommunikationsverktyg använde ofta servrar eller nätverk av servrar, och många av de som används idag, till exempel e-post [19] och news (nntp) [20] samt de flesta s.k. kompisprogram såsom ICQ [21], är också klient-server-baserade. IP-telefoni (voice-over-ip, VoIP) har tidigare använt sig av direktkontakt mellan noderna i nätverket, men detta försvåras av brandväggar och den ökade användningen av NAT (Network Address Translation).[22, 23] Både text- och röstbaserad kommunikation använder därför i allt större utsträckning peer-to-peer-teknik. Det finns ett flertal nya program för peer-to-peer-telefoni, men Skype [24] är det mest populära programmen just nu, med över en miljon användare [25]. Skype är dels ett program för peer-to-peer-telefoni, dels ett decentraliserat nätverk som möjliggör programmets funktion. Exakt information om exakt hur Skype fungerar är för tillfället inte tillgänglig, eftersom protokollet som används är privat och Skype inte har öppen källkod. Det berättas ändå att dataöverföringen, som ju sker endast från en slutnod till en annan, kan gå via vilken som helst av de andra noderna i nätet [26], vilket gör det möjligt att kringgå brandväggar. För att informationen inte ska gå att avlyssna används kryptering. 5. Peer-to-peer-flöden i praktiken Det finns tyvärr ännu ingen allmän standard för peer-to-peer-flöden. Ett flertal program för peer-topeer-flöden finns dock tillgängliga, men de har alla har egna protokoll och metoder som gör dem inkompatibla. Jag kommer här att presentera exempel på några av de program som finns tillgängliga idag. 5.1 PeerCast PeerCast[27] riktar sig främst till de som vill sända egna egna ljudflöden, "Internetradio", och kan därför också användas som en traditionell server för ljudflöden av typen Icecast/SHOUTcast, vilka kan använda formaten MP3 och Ogg. PeerCast kan också användas för flöden av typ NSV (Nullsoft Video), OGM (Ogg Media File) och WMV (Windows Media Video). Nätverket som bildas av PeerCast påstås vara helt decentraliserat [28] och programmet är öppen källkod under GPL-licens. PeerCast använder Gnutella-fildelningsprotokollet för att ansluta klienter till varandra. 5.2 P2P-Radio P2P-Radio [29] har ungefär samma användningsområde som PeerCast, men riktar sig mera till peerto-peer-återsändning av existerande flöden. P2P-Radio är, liksom PeerCast, öppen källkod under GPL-licens, men stöder till skillnad från PeerCast endast ljudformaten MP3 och Ogg samt videoformatet NSV. [30] Även om PeerCast och P2P-Radio inte är kompatibla är det möjligt att använda båda samtidigt och vidaresända strömmen från det ena programmet med det andra. [31] 5.3 End System Multicast (ESM) Om jag nu lämnar de små hobbyprojekten och går över till större, mer seriösa projekt så kan jag börja med att nämna ESM. [32] Detta system är utvecklat vid Carnegie Mellon University, och namnet End System Multicast kommer av att det är de enskilda noderna själva som är ansvariga för att data når alla noder, inte nätverket såsom i IP-baserad multicast. Protokollet, kallat Narada,

8 organiserar nätverket automatiskt i en hierarki, som kan ändra efterhand beroende på nätverkstrafik. [33] ESM är i sitt nuvarande utförande inriktat på videoflöden, och använder QuickTime med Qualcomm PureVoice som komprimeringsmetod för ljud och Sorenson Video 3 som komprimeringsmetod för video. [34]. Anledningen till att QuickTime har använts är att det stöder ett standardiserat protokoll för flöden, RTP/RTCP (Realtime Transport Protocol), medan flöden av till exempel Real- och Windows Media enligt ESM:s utvecklare använder privata, ej standardiserade protokoll. [35] 5.4 ChainCast ChainCast Virtual Multicast Routing (VMR) [36] har samma grundidé som ESM, men VMR består dessutom av ett nätverk av distribuerade servrar med olika uppgifter. Slutnoderna har vad ChainCast kallar Client Proxy, vilket är ett ActiveX-program som sköter om att distribuera data noderna sinsemellan. VMR fungerar endast med operativsystemet Windows i kombination med Windows Media Player eller RealOne Player. VMR är kommersiellt och verkar vara inriktat främst mot storföretag. 6. Sammanfattning och idéer till förbättringar De senaste åren har peer-to-peer-tekniken utvecklats intensivt. Nya, förbättrade och mer decentraliserade protokoll, främst inom filöverföring, har utvecklats och lanserats. Tack vare den utvecklingen finns det idag användbara implementationer av peer-to-peer-flöden. Jag tror dock att tekniken kommer att utvecklas ännu mer under de närmaste åren, för redan nu satsas det på krypterad peer-to-peer, både inom protokoll som strävar till total anonymitet (till exempel Freenet [37]) och dess motsats, trusted P2P, där dataöverföring endast sker mellan personer som känner varandra (till exempel Gaim Filesharing Plugin [38]). Ett område där stora förbättringar fortfarande kan göras är användarvänligheten. Målet här ska naturligtvis vara att det ska gå lika enkelt att använda som traditionella klient-server-lösningar, och min åsikt är att så är ännu inte fallet. Ett annan viktig förbättring vore ett standardprotokoll för peer-to-peer-videoflöden; ett protokoll som skulle gå att använda oberoende av vilket videoformat flödet använder. Det är kanske inte möjligt i praktiken, men att åstadkomma kompatibilitet mellan olika lösningar som använder samma videoformat borde inte vara omöjligt. Jag är förvånad över att så gott som ingen peer-to-peer-videflödeslösning i praktiken använder MPEG-4, som ju trots allt är ett standardformat. Det har ju dock forskats en hel del i hur MPEG-4 kan användas i peer-to-peer-videoflöden (till exempel [39]), och Dr. C.-C. Jay Kuo, professor vid University of Southern California, skriver i sin artikel Coming At You: MPEG-4 så här: MPEG- 4 has the potential for high-quality, low-bandwidth video over a network. Whether that takes the form of peer-to-peer or of tapping into a central broadcast remains to be seen. [40] Bristen på intresse för MPEG-4 i peer-to-peer-videoflöden i praktiken kan visserligen tänkas bero på de licensavgifter som tas ut för användandet av MPEG-4, men med tanke på att mer än 150 företag innehar licens [41] så kanske det är andra orsaker som ligger bakom. Min egen vision av det perfekta peer-to-peer-videoflödessystemet vore något i stil med BitTorrent, fast anpassat för flöden istället för filer. Naturligtvis skulle skillnaderna jämfört med BitTorrent komma att bli relativt betydande; filöverföring är ju inte tidskritisk på samma sätt som flöden, medan det i filöverföring ju är ytterst viktigt att exakt all information kommer fram, felfri

9 något som har mindre betydelse i flöden. Jag hoppas kunna gå närmare in på detta ämne under mina fortsatta studier och kanske även utveckla ett sådant protokoll som jag här har beskrivit. 7. Referenser Alla webbsidor som nämns har accesserats den 17 november [1] P2P-Nätverk, [2] Peer-to-peer, [3] Mirror (computing), [4] MirrorDot - Solving the Slashdot Effect, [5] Internet Archive, [6] Akamai: EdgePlatform - Computing platform for on demand content and application delivery, [7] Apple, [8] Netcraft What s That Site Running Results - OS, Web Server and Hosting History for [9] Apple - QuickTime - Apple Event Oct 2004, [10] Speedera Services - SpeedSuite - Distributed on-demand computing services for delivering your Web site globally, [11] Coral: The NYU Distribution Network, [12] Napster, [13] NeoModus - Home of Direct Connect, [14] NeoModus - What are the drawbacks of passive mode? / Who needs to use passive mode?, [15] edonkey Overnet, [16] emule-project.net - Den officiella hemsidan för emule, [17] LimeWire - Running the Gnutella Network, [18] BitTorrent Economics Paper - Incentives Build Robustness in BitTorrent, Bram Cohen, 22 maj 2003,

10 [19] Internet RFC Simple Mail Transfer Protocol, [20] Internet RFC Network News Transfer Protocol, [21] Howstuffworks - How Instant Messaging Works: ICQ, [22] VOIP vs. Firewalls, Eric Krapf, Business Communications Review, juli 2002, s. 10 [23] NAT and VOIP, [24] Skype - Free Internet telephony that just works, [25] Skype ready for both telephone worlds, Ben Chamy, CNet News.com, 9 november 2004, [26] Skype P2P Telephony Explained, [27] PeerCast P2P Radio, [28] PeerCast Features, [29] P2P-Radio: Peer to Peer Streaming, [30] More about P2P-Radio, [31] P2P-Radio Frequently Asked Questions, [32] End System Multicast, [33] A Case for End System Multicast, Yang-hua Chu, Sanjay G. Rao, Srinivasan Seshan och Hui Zhang, IEEE Journal on Selected Areas in Communication (JSAC), Special Issue on Networking Support for Multicast, Vol. 20, No. 8, 2002 [34] End System Multicast Frequently Asked Questions - What are the encoding formats of the audio and video streams?, [35] End System Multicast Frequently Asked Questions - Do you support other media players, such as Real or Windows Media?, [36] ChainCast Networks - ChainCast Virtual Multicast Routing (VMR) Technology, [37] The Free Network Project,

11 [38] Downhill Battle Labs - Gaim Filesharing Plugin, [39] A Peer-to-Peer Architecture for Distributed Video-on-Demand Appliances in Enterprise Networks Michael Ditze, Chris Loeser och Peter Altenbernd, [40] Coming At You: MPEG-4, Dr. C.-C. Kuo, [41] MPEG LA - Licensees,

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Idag. Streaming media. Översikt. Vad är det? Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration

Idag. Streaming media. Översikt. Vad är det? Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration Idag Streaming media Erik Runeland erikr@kth.se Vad är streaming? Distributionsteknik Uppspelning och presentation Några exempel och demonstration Vad är det? En mekanism för att överföra tidsrelaterat

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

Peer to Peer. Agenda. Period 2 - Forskarnätet. Period 1 De tidiga åren. Problemen med dagens nät. Period 3 Det globala informationsnätet

Peer to Peer. Agenda. Period 2 - Forskarnätet. Period 1 De tidiga åren. Problemen med dagens nät. Period 3 Det globala informationsnätet Agenda Datakom 2 DAV03 Stefan Alfredsson Peer to Peer Material är starkt inspirerat från föreläsningsanteckningar av Prof Dr-Ing H. De Meer, Universität Passau och Dr K. Wehrle, Universität Tübingen Översikt

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

PEER TO PEER STREAMING

PEER TO PEER STREAMING PEER TO PEER STREAMING Eric Lundmark och Charlotte Tamm Linköpings universitet Linköping 23/2-11 Sammanfattning Att sända musik och video över internet kräver mycket bandbredd. För att effektivisera strömningstekniken

Läs mer

MPEG-4 innehåller bl.a:

MPEG-4 innehåller bl.a: MPEG MPEG står för Moving Picture Experts Group och är en ISO standard från januari 1988. MPEG-1 var ursprungligen inriktad på lagring av audio och video på CD-ROM. Den kom, förutom att användas i miljontals

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005

Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005 Tekniken bakom IPTV Tanja Kauppinen 25 oktober 2005 Agenda» Introduktion Bredband och Multi Play» IPTV vad är det och varför?» Tekniken bakom IPTV» Krav på IPTV» Kvalitet i IP-nät» Komprimering» Multicast»

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Denial of Services attacker. en översikt

Denial of Services attacker. en översikt Denial of Services attacker en översikt Tobias Rogell Säkra datorsysten, HT-04 Vad är en DOS attack En Denail of Service attack går ut på att en attackerare vill hindra en webbserver, router eller någon

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Datorer och privat säkerhet (privacy)

Datorer och privat säkerhet (privacy) Datorer och privat säkerhet (privacy) Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola, Västerås 2010-03-05 Sofie Allared, sad07004@student.mdh.se Kim Thor, ktr05001@student.mdh.se 1(9) SAMMANFATTNING Rapporten

Läs mer

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Några definitioner på middleware Klistret som gör det möjligt för en klient att få betjäning av en server / i klient/server

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion

Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion Avsnitt 1 Multimedia på Internet Introduktion SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language.) är en multimediastandard för internet, baserat på XML. RealNetworks i USA utvecklade denna teknik och

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

TENTAMEN FÖR KURS DAV C03, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid 1 av 6 Torsdag 01-10-25 kl 14.00 19.00

TENTAMEN FÖR KURS DAV C03, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid 1 av 6 Torsdag 01-10-25 kl 14.00 19.00 !#"$ %&(')+*#,&-(*#%$-#./) %$'45%&67%&89 TENTAMEN FÖR KURS DAV C, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid av 6 Torsdag --5 kl 4. 9. Ansvarig lärare: Johan Garcia, Annika Wennström, Katarina Asplund Betygsgränser:

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Introduktion till vetenskapligt skrivande

Introduktion till vetenskapligt skrivande Introduktion till vetenskapligt skrivande Karl- Johan Grinnemo 1 Att tänka på vid vetenskapligt Målgrupp skrivande Syfte Disposition Stil Flöde Språk 2 Målgrupp Artikel 1 Artikel 2 3 Syfte Artikel 1 Artikel

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

[VIRTUAL APPLICATION]

[VIRTUAL APPLICATION] rva Red Cloud IT AB Juha Jurvanen whitepaper [VIRTUAL APPLICATION] rcloud Virtual Application r C l o u d V i r t u a l A p p l i c a t i o n 2 Innehåll Inledning... 3 VDI och rva... 3 Internet... 3 Uppkoppling...

Läs mer

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1 Välkommen! SAPSA Impuls Mobilitet 81 Impuls sponsorer 2012 Guldsponsorer SAPSA Impuls Mobilitet 81 Mobilitet 81: Mobil reseräkningsapp med möjlighet att fotografera kvittona Christer Ingemarsson Lena Kågedal

Läs mer

Säkerhetsanalys. The Dribble Corporation - Krav. The Dribble Corporation - Mål. The Dribble Corporation Produkt: Dribbles. Vill börja sälja över nätet

Säkerhetsanalys. The Dribble Corporation - Krav. The Dribble Corporation - Mål. The Dribble Corporation Produkt: Dribbles. Vill börja sälja över nätet Säkerhetsanalys The Dribble Corporation Produkt: Dribbles En elektronisk pryl Vill börja sälja över nätet Behöver utveckla nätverksinfrastuktur 19/10-04 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 1 The

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Scenarioanalys. Jonas Svanberg svan@isy.liu.se. Santa Anna IT Research Institute AB

Scenarioanalys. Jonas Svanberg svan@isy.liu.se. Santa Anna IT Research Institute AB konsortium 1 STB-scenarioanalys Scenarioanalys Jonas Svanberg svan@isy.liu.se Santa Anna IT Research Institute AB Konsortium STB scenarioanalys 2 Med fokus på... Bredbands-TV Video-on-demand On-linespel

Läs mer

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar Fredrik Pettersson frepe593@student.liu.se Daniel Torstensson danto629@student.liu.se IT1 - DOIP21 TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig Men hur fungerar tekniken bakom den välpolerade ytan?

Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig Men hur fungerar tekniken bakom den välpolerade ytan? WINDOWSdig Tekniken bakom Direct Access Så kopplar pl du upp g med Direct Access Direct Access Bakom kulisserna på Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig resurser sig.

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera Instruktionerna till denna kameraguide är en enkel kom igång guide. Grundkrav: En webbkamera som är kopplad till datorn

Läs mer

Boxee Box vs Apple TV

Boxee Box vs Apple TV En jämförelse By vs Introduktion Innehållsförteckning: 2.Introduktion 3. Översikt 4. Hårdvara 5. Operativsystem 6. Film och TV 7. Appar 8. Ingår med produkten 9. Filformat som stöds 10. Nätverk 11. Pris

Läs mer

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International.

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International. Molnet - en fluga eller här för att stanna Lars Backhans vice VD Radar Group International. Agenda Vad är molnet? Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS,

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

IP-baserade program. Telnet

IP-baserade program. Telnet Det här kapitlet behandlar några klassiska TCP/IP-baserade program. Främsta fokus är HTTP men även lite enklare applikationer som telnet och FTP behandlas. Kapitlet är tänkt att kunna läsas fristående

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Den mobila användaren sätter traditionella säkerhetssystem ur spel

Den mobila användaren sätter traditionella säkerhetssystem ur spel Den mobila användaren sätter traditionella säkerhetssystem ur spel eller Perimetern är död, get over it och se till att skydda upp dina användare utan att det påverkar deras dagliga arbete. Sebastian Zabala,

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS?

Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS? Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS? Fredrik Oljeqvist och Anders Eliasson 1. Varför ska vi införa IPv6? 2. Det handlar om tillgänglighet en demo 3. PTS regeringsuppdrag 4. Hur ser det ut bland

Läs mer

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE BESLUT 2006-01-19 Ärendenr. 106 Sökande Skype Technologies S.A, B96677, c/o Jonas K, Kammakargatan 48, Stockholm Ombud: Don C. M, Genga & Associates, P.C, 15821, Ventura Blvd., Suite 525, Encino, California,

Läs mer

Brandväggs-lösningar

Brandväggs-lösningar Brandväggs-lösningar Minimera komplexiteten Nätverkstjänster Finns kända och okända Förenkla Ta bort alla onödiga tjänster Ta bort onödig trafik Ta bort onödiga hostar Spärra trafik Spärra hellre för mycket

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

Anna Brunström. Hur kan man minska fördröjningarna över Internet? Karlstad University Computer Science

Anna Brunström. Hur kan man minska fördröjningarna över Internet? Karlstad University Computer Science Anna Brunström Hur kan man minska fördröjningarna över Internet? Problemet Agenda Bakgrund Bandbredd snabbhet Vikten av fördröjningar och var de kan uppstå RITE Exempel på resultat Summering Innan Internet

Läs mer

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET?

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET? INTERNET HUR FUNGERR ET OCH V KN MN GÖR ME ET? SIGNLTRNSMISSION (SIGNLÖVERFÖRING) TTRNSMISSION Innebär att data (= en följd av ettor och nollor) skickas mellan två apparater av något slag. Claude Shannon

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Palo Alto Networks. 10 saker din brandvägg måste klara av (För annars är det inte en riktig brandvägg)

Palo Alto Networks. 10 saker din brandvägg måste klara av (För annars är det inte en riktig brandvägg) Palo Alto Networks 10 saker din brandvägg måste klara av (För annars är det inte en riktig brandvägg) 1. Identifiera och kontrollera applikationer på alla portar Applikationsutvecklare bryr sig inte längre

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Nätverksteknik A - Introduktion till Routing

Nätverksteknik A - Introduktion till Routing Föreläsning 8 Nätverksteknik A - Introduktion till Routing Lennart Franked Information och Kommunikationssystem (IKS) Mittuniversitetet 2014-12-02 Lennart Franked (MIUN IKS) Nätverksteknik A - Introduktion

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät

Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks Blandning mellan kretskoppling och datagram Förbindelser har tre faser: Initiering Dataöverföring Nerkoppling Data skickas i paket med adress Alla paket i en förbindelse går samma

Läs mer

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet Leverantör Näringsidkarens namn Maskin- och programvara i Funktion Pris Språk Internetanslutning Pris Längd Geografiska

Läs mer

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010 IP-telefoni Velio Roumenov 790429-0777 Stefan Rådesjö 800717-7010 1.Introduktion Detta arbete beskriver IP-telefoni, författarna anser att IP-telefoni så småningom kommer vara den telefonityp som används

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode communication En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om kryperting, nyckelhantering, och elektroniska certifikat. innehåll communication Det handlar om trygghet och

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Back-up av MyTobii P-10

Back-up av MyTobii P-10 Back-up av MyTobii P-10 Tobii Support Team Den här dokumentationen guidar dig genom alla relevanta steg för att göra en back-up av MyTobii P-10. Överföra data från en P10 till en annan P10 eller PC Göra

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer