Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna"

Transkript

1 Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna - Vad flickor och pojkar värdesätter i RIG-verksamheten FoU-rapport 2006:4

2 FoU-rapporter Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten vägen? (Jesper Fundberg) 4. Möjligheten till motion och fysisk aktivitet lika för? 5. Kvinnor och män inom idrotten 2003 statistik från Riksidrottsförbundet Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2. Kostnader för idrott en studie om kostnader för barns idrottande Varför lämnar ungdomar idrotten en undersökning av fotbollstjejer och killar från 13 till 15 år (Mats Franzén, Tomas Peterson) 4. IT-användning inom idrotten (Erik Lundmark, Alf Westelius) 5. Svenskarnas idrottsvanor en studie av svenska folkets tävlings- och motionsvanor Idrotten i den ideella sektorn en kunskapsöversikt (Johan R Norberg) 7. Den goda barnidrotten föräldrar om barns idrottande (Staffan Karp) 8. Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar (Göran Patriksson, Stefan Wagnsson) Doping- och antidopingforskning 2. Kvinnor och män inom idrotten Idrottens föreningar - en studie om idrottsföreningarnas situation 4. Toppningsstudien - en kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott (Eva-Carin Lindgren och Hansi Hinic) ISBN Idrottens sociala betydelse - en statistisk undersökning hösten 2004 ISBN Ungdomars tävlings- och motionsvanor - en statistisk undersökning våren 2005 ISBN Inkilning inom idrottsrörelsen - en kvalitativ studie ISBN Lärande och erfarenheters värde (Per Gerrevall, Samanthi Carlsson och Ylva Nilsson) ISBN Regler och tävlingssystem (Bo Carlsson och Kristin Fransson) ISBN Fysisk aktivitet på Recept (FaR) (Annika Mellquist) ISBN Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna(maja Uebel) ISBN Rapporterna kan beställas från Riksidrottsförbundets kundtjänst eller tel STOCKHOLM MARS

3 Abstract The Swedish Sport Confederation has the responsibility for the national sports upper secondary schools, concerning which sports that will participate in this system, the economy and quality aspects of the programs. A special quality program is being used to insure that these programs develop systematically and in a long-term purpose. Within this quality program a Webb based questionnaire form has been used in order to find out more about how the students experience going to a sports school and what they value about it. The empirical material in the study is based on the replies of the questionnaire forms that were carried through between the years of 2002 and More than 1000 students have replied each year. The purpose of the study is to inquire and identify the values that dominate in the activity of the national sports upper secondary schools. Furthermore, the purpose is to find out what girls and boys value from the three foundational aspects - elite sports, studies and social responsibility. Finally, the purpose is to find out to what extent the schools carry out these values in reality in the eyes of the students. The theoretical approach is a cultural-sociological gender perspective. The cultural-sociological perspective is based on the French sociologist Pierre Bourdieu s key concept; habitus, capital and field. From these concepts there will be an attempt to analyse and to make perceptible what within the activity of the sports schools that assigns value and how this will find expression among the students. The analysis is made from a constructive perspective. In connection with gender this means that femininity and masculinity are not something obvious but something that is produced and re-produced in different social contexts. The results make the logic of competition perceptible which is purposeful within the sports schools and there is an obvious hierarchy among the values of the students. The hierarchy of the values is based on what assigns value within elite sports. The higher something is valued, the more girls and boys agree with each other. This indicates that the students, irrespective of gender, embody the elements that are being valued within the field of elite sports. Down the hierarchy of the values the differences in how girls and boys answer increases even if the logic of competition always is superior the logic of gender in the answers that come up. The differences could be seen as expressions of girls being subordinate and some parts of the questionnaire form also make this subordinating perceptible already in some of the interrogative sentences. The national sports of upper secondary schools, as the elite sport in general, could be seen as a field that re-produces gender because femininity and masculinity are kept apart and because the differences are given prominence. Furthermore, some of the results of this study show that the girls, more often than the boys, have to balance between the values that generally are desirable from a gender point of view and the values of elite sport that is expressed at the sport schools. These problems are frequent in most studies of gender and sport and should be taken seriously if the intentions to aim at equivalent conditions for girls and boys are going to be reality. The values of the elite sports field and the sports of upper secondary schools are generally seen as desirable from a masculine point of view. So instead of talking about adjusting the condition of sport for the girls all the time, we should concentrate of the problems that come with the gender order and aim at the values that create the problems of subordination.

4 Innehållsförteckning Tabeller och figurer 3 Förord 7 1. Inledning 8 2. Riksidrottsgymnasierna Historik RF: s kvalitetsarbete med RIG Jämställd idrott RF: s arbete för jämställd idrott Jämställd idrott på RIG Tidigare forskning om idrott och genus Ett kultursociologiskt genusperspektiv Genus Bourdieus nyckelbegrepp En integrering av två perspektiv Syfte och frågeställningar Metod Fokusgrupperna - urval, genomförande och frågeområden Enkäten urval, genomförande och struktur Studiens tillvägagångssätt urval, struktur och analys Resultat och analys Elevernas svar utifrån ett helhetsperspektiv 36 Sammanfattning av resultatdel Redovisning och analys av de sju högsta värderade frågeområdena 38 Sammanfattning resultatdel Redovisning och jämförelse mellan resultaten åk 1 och åk 3 52 Sammanfattning av resultatdel Diskussion Idrott Skola Social miljö Sammanfattande kommentar Fortsatt forskning Referenser Bilagor 78 2

5 Tabeller och figurer Tabell 1 Antal elever som besvarat enkäten respektive år i förhållande till antalet elever enligt redovisade elevlistor. Tabell 2 Exempel på två behovsområden ur barometern våren 2004 Resultatdel 1 Tabell 3 Helhetsbetyg utifrån en femgradig skala från enkäten 2002, 2003 respektive Tabell 4 Ex. från mätningen våren 2004 rangordnat efter de sju mest viktiga områdena (grå kolumnen) som helhet. Resultatdel 2 Tabell 5 Tabell 6 Tabell 7 Tabell 8 Tabell 9 Tabell 10 Tabell 11 Tabell 12 Området Träningen ska hålla hög kvalitet exempel från Barometern. Exempel från undersökningen våren Området Träningen ska hålla hög kvalitet. Andelen elever i procent som instämmer helt eller delvis i de 16 problempåståenden. Exempel från undersökningen våren Könsmärkta frågor under området Träningen ska hålla hög kvalitet. Andelen elever i procent som instämmer helt eller delvis i påstående Det könsmärkta påståendet Jag saknar fler gemensamma träningsläger för killar och tjejer. Resultat från 2002, 2003 och Könsmärkta frågor under området Träningen ska hålla hög kvalitet. Andelen elever i procent som instämmer helt eller delvis i påståendet Jag saknar fler tjejanpassade träningar. Påståendet Jag saknar en kvinnlig tränare. Andelen elever i procent som instämmer helt eller delvis i påståendet. Påståendet Jag sätter så höga krav på mig själv att prestera bra att det känns betungande. Andelen elever i procent som instämmer helt eller delvis i påståendet. Området Tränaren/na ska ha hög kompetens när det gäller specialidrottsträningen. Resultat från barometern vid samtliga tre undersökningstillfällen. 3

6 Tabell 13 Tabell 14 Tabell 15 Tabell 16 Tabell 17 Tabell 18 Tabell 19 Tabell 20 Tabell 21 Tabell 22 Tabell 23 Tabell 24 Exempel från undersökningen våren Området Tränaren/na ska ha hög kompetens när det gäller specialidrottsträningen. Andelen elever i procent som instämmer helt eller delvis i de 6 problempåståenden. Området Jag ska känna förtroende för tränaren/na samt Tränaren/na ska ha hög social kompetens. Resultat från Barometern. Exempel från undersökningen våren Området Jag ska känna förtroende för tränaren/na. Andelen elever i procent som instämmer helt eller delvis i de tre problempåståenden. Exempel från undersökningen våren Området Tränaren/na ska ha hög social kompetens. Andelen elever i procent som instämmer helt eller delvis i de nio problempåståenden. Området Maten jag äter ska vara god och näringsrik. Resultat från Barometern. Exempel från undersökningen våren Området Maten ska vara god och näringsrik. Andelen elever i procent som instämmer helt eller delvis i de sju problempåståenden. Området Det ska finnas en bra gemenskap mellan eleverna på vårt RIG. Resultat från Barometern. Exempel från undersökningen våren Området Det ska finnas en bra gemenskap mellan eleverna på vårt RIG. Andelen elever i procent som instämmer helt eller delvis i de sju problempåståenden. Området Utbildning och schema ska anpassas till att jag går på ett RIG. Resultat från Barometern. Exempel från undersökningen våren Området Utbildningen och schemat ska vara anpassat till att jag går på ett RIG. Andelen elever i procent som instämmer helt eller delvis i de nio problempåståenden. Området Utbildning och schema ska anpassas till att jag går på ett RIG. Resultat från Barometern. Exempel från undersökningen våren Området Avskildhet och privatliv. Andelen elever som instämmer helt eller delvis i de fyra problempåståendena. 4

7 Resultatdel 3 Tabell 25 Tabell 26 Tabell 27 Tabell 28 Tabell 29 Helhetsbetyg utifrån en femgradig skala från eleverna i årskurs 1 våren 2002 och samma elevgrupp i årskurs 3 våren Medelvärdet för de sju mest viktiga områdena (grå kolumnen) enligt barometern för elever i årskurs 1 våren Medelvärdet för området Utbildningen/Schemat ska anpassas till att jag går på ett RIG våren Medelvärdet för de sju mest viktiga områdena (grå kolumnen) enligt eleverna i årskurs 3 våren Området Träningen ska hålla hög kvalitet exempel från Barometern årskurs 1, 2002 och årskurs 3, Tabell 30 Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt i årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i påståendena kring träningens kvalitet avseende organisation, variation, inflytande, kommunicerande av syfte och mål samt att träningen är rolig. Tabell 31 Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i påståendena kring gemensamma träningsläger samt möjligheten att åka på tävlingar på andra orter. Tabell 32 Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i påståendena kring fler gemensamma läger för killar och tjejer, tjejanpassade träningar samt behovet av kvinnlig tränare. Tabell 33 Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i påståendet kring att höga krav kan kännas betungande. Tabell 34 Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i påståendena kring träningsmängd och träning vid sjukdom. Tabell 35 Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i påståendena kring träningens kvalitet avseende träningsutrustning och tränarresurser. Tabell 36 Området Tränaren/na ska ha hög kompetens exempel från Barometern årskurs 1, 2002 och årskurs 3, Tabell 37 Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i påståendena kring tränarens/nas kompetens. 5

8 Tabell 38 Områdena Jag ska känna förtroende för tränaren/na samt Tränaren/na ska ha hög social kompetens exempel från Barometern årskurs 1, 2002 och årskurs 3, Tabell 39 Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt i årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i påståendena kring förtroendet för tränaren/na. Tabell 40 Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt i årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i påståendena kring tränarens/nas sociala kompetens. Tabell 41 Tabell 42 Tabell 43 Tabell 44 Tabell 45 Tabell 46 Tabell 47 Tabell 48 Området Det ska finnas en bra gemenskap mellan eleverna på vårt RIG. Exempel från Barometern årskurs 1, 2002 och årskurs 3, Området Det ska finnas en bra gemenskap mellan eleverna på vårt RIG. Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt i årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i de sju problempåståenden. Området Maten jag äter ska vara god och näringsrik. Exempel från Barometern åk 1, 2002 och åk 3, Området Maten ska vara god och näringsrik. Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt i årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i de sju problempåståenden. Området Utbildning och schema ska anpassas till att jag går på ett RIG. Exempel från Barometern åk 1, 2002 och åk 3, Området Utbildningen och schemat ska vara anpassat till att jag går på ett RIG. Andelen elever i procent i årskurs 1 våren 2002 samt i årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i de åtta problempåståenden. Området Det ska finnas möjlighet till avskildhet och privatliv. Exempel från Barometern åk 1, 2002 och åk 3, Området Avskildhet och privatliv. Andelen elever i procent årskurs 1 våren 2002 samt i årskurs 3 våren 2004, som instämmer helt eller delvis i de åtta problempåståenden. 6

9 Förord Föreliggande rapport är ett forskningsprojekt finansierat av Riksidrottsförbundet (RF). Den har även lagts fram som en C/D-uppsats i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm med docent Håkan Larsson som handledare och professor Lars-Magnus Engström som examinator. Jag som skrivit heter Maja Uebel och arbetar sedan 1996 på RF med ansvar för Riksidrottsgymnasieverksamheten (RIG-verksamheten) inom ramen för det myndighetsuppdrag RF har tilldelats av regeringen. RIG-verksamheten omfattas av 36 specialidrottsförbund (SF) som tillsammans har 61 RIG. Dessa finns fördelade över landet i 50 olika kommuner från Malmö i söder till Gällivare i norr. Som ansvarig för denna riksomfattande verksamhet har jag stor inblick i den vardag som ca 1400 elever årligen är verksamma inom. Den dagliga kontakten med olika SF, tränare och skolledare har under åren givit mig stor erfarenhet och en bred kompetens både avseende den idrottsliga och den skolmässiga delen av RIG-verksamheten. Under årens lopp har jag bl.a. annat hunnit att besöka nästan RIG. Samtliga besök har inneburit möten med både elever, tränare och skolpersonal i deras egen vardag. Denna mångåriga erfarenhet har säkert i viss mån påverkat innehållet i denna rapport/uppsats genom att förförståelse och upplevelser färgar in sig både medvetet och omedvetet i resonemanget vid analysen av de resultat som bearbetats. Jag hoppas dock att detta övervägande ska vara till en fördel för att på bästa sätt skildra denna verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Under arbetet med denna rapport/uppsats är det flera som hjälpt till och stöttat mig på olika sätt och som jag vill rikta ett stort och innerligt tack till. Först och främst vill jag tacka min handledare docent Håkan Larsson. Du har verkligen på ett ödmjukt och prestigelöst sätt guidat mig genom detta arbete och tålmodigt besvarat de frågor jag haft. Du har också varit generös och delat med dig av din stora kunskap och erfarenhet. Ett stort tack vill jag också rikta till min arbetsgivare Riksidrottsförbundet och min dåvarande chef Marianne Söderberg som ordnade bra förutsättningar för mig att skriva denna uppsats i samband med den FoU-rapport som också innefattas i detta arbete. Tack också till Camilla Hagman, min nuvarande chef, som såg till att jag fick möjlighet att avsätta nödvändig tid i somras för att slutföra detta arbete. Ett varmt tack till er, mina underbara föräldrar Margareta och Thore, för att jag under sommaren 2005 hade möjlighet att flytta hem några veckor för att med helpension och all annan tänkbar service få möjlighet att fokusera på skrivandet. Tack också till dig, Susanne Wolmesjö, som trots din egen arbetsbörda tog dig tid att hjälpa mig med den språkliga delen i mitt abstract. Tills sist tack till arbetskamrater och vänner som visat sitt intresse och frågat hur det går. Det har hjälpt till att hålla energin uppe. Lidingö i december 2005 Maja Uebel 7

10 1. Inledning Elitidrottens betydelse i Sverige är stor hos både allmänhet och massmedia, ett intresse som i ett historiskt perspektiv blivit allt större, särskilt under 1900-talet. Fokuseringen på den enskilde idrottaren och ökade prestationskrav har skapat en accelererande utveckling inom all idrottslig verksamhet i jakten på nya rekord och ökade prestationer. 1 Kraven på den enskilde idrottaren har inneburit att behovet av ett stödsystem runt den satsande idrottaren ökat i betydelse exempelvis gällande anpassningar av studier på både gymnasial och postgymnasial nivå. Dagens stödsystem i Sverige riktar sig i huvudsak mot den gymnasiala sidan och här finns också sedan 1990-talets mitt ett statligt stöd för den idrottsgymnasieverksamhet som är riksrekryterande. Riksidrottsgymnasierna (RIG) har funnits i över 30 år för ungdomar som vill kombinera sin elitidrottssatsning med studier på gymnasienivå. De senaste 10 åren har Riksidrottsförbundet (RF) haft regeringens uppdrag att ansvara för RIG-verksamheten, vilket bl.a. inneburit att RF ger förslag till Skolverket på vilka idrotter som ska få ha RIG-verksamhet och hur många platser respektive idrott ska ha. Utifrån intentionerna i Idrottens jämställdhetsplan, där flickor och pojkar ska ges samma möjlighet att utöva sin idrott, har RF beslutat att fördelningen av antalet plaster ska var jämn mellan flickor och pojkar. RF: s jämställdhetsarbete med RIG har hittills utgjorts av en kvantitativ ansats där antalet erhållna plaster för respektive idrott fördelats mellan könen utifrån principen att varje idrott ska kunna rekrytera nya idrottare till sin landslagsverksamhet. Staten har klara direktiv och krav beträffande jämställdhetsarbetet för medelsfördelning till idrotten och i idrottens nya jämställdhetsplan 2005 uttrycks både kvantitativa och kvalitativa målsättningar för idrottens verksamhet. 2 RF disponerar statliga medel för RIG-verksamheten och det är både RF: s angelägenhet och skyldighet att jämställdhetsfrågan blir belyst även utifrån ett mer kvalitativt perspektiv. I föreliggande studie är syftet att undersöka hur jämställdheten på RIG kommer till uttryck genom att bringa verksamheten i ett annat ljus än vad som tidigare gjorts. Företrädesvis är ambitionen att ge en ökad förståelse för hur genus skapas och vidmakthålls inom idrotten samt hur jämställdhetens olika aspekter kan förstås. Detta görs genom att undersöka vilka värden som dominerar i RIG-verksamheten och vad flickor och pojkar värdesätter när det gäller de tre grundstenarna som utgör basen i verksamheten idrott skola - social miljö. Utgångspunkten är det som tillerkänns ett högt värde bland eleverna och i vilken mån RIG-verksamheten uppfyller dessa värden för både flickor och pojkar. Avsikten är dessutom att belysa om de värden som dominerar på RIG ger upphov till meningsskiljaktigheter mellan flickor och pojkar beträffande vad som värderas högt respektive lågt. I följande bakgrund skapas en teoretisk referensram vars syfte är att bidra till förståelsen för ett genusteoretiskt perspektiv och som kan vara till hjälp vid tolkningen av resultaten. För att förstå hur människor fungerar och agerar i olika sociala sammanhang och varför vissa värden blir överordnade andra används den franske sociologen Pierre Bourdieus begrepp och teorier, vilket innebär att studien även belyses utifrån ett kultursociologiskt perspektiv. Det är första gången under RIG-verksamhetens drygt 30-åriga liv som en studie har uttalade kultursociologiska och genusteoretiska utgångspunkter för att beskriva och problematisera de normer och värden som dominerar inom RIG-verksamheten. Det finns all anledning att tro att denna studie kan vara till nytta för att medvetandegöra och tydliggöra vad flickor och pojkar värdesätter vid formandet av framtida idrottsgymnasiemodeller och för att de kvalitativa ambitionerna med idrottens nya jämställdhetsplan ska synliggöras. 1 Stråhlman, O. (1997): Elitidrott, karriär och avslutning, s. 1 2 Riksidrottsförbundet (2005): Idrottens jämställdhetsplan. 8

11 Uppsatsen är disponerad så att kapitel 1 Inledningen - ska ge en uppfattning om det övergripande problemområdet och syftet samt peka på några motiv till varför studien genomförts. I kapitel 2 görs en kort historisk beskrivning av RIG-verksamheten samt en presentation av RF: s kvalitetsarbete, vilket studien tar sin utgångspunkt ifrån. I kapitel 3 beskrivs RF: s jämställdhetsarbete dels generellt, dels när det gäller RIG-verksamheten. I kapitel 4 görs en presentation av tidigare forskning inom området idrott och genus. I kapitel 5 beskrivs den teoretiska referensramen ett kultursociologiskt genusperspektiv. Här beskrivs begreppen dikotomi och hierarki och hur de tillsammans med de kultursociologiska verktygen fält, habitus och kapital, bildar den teoretiska ansats som skapar de ramar utifrån vilka resultaten tolkas. I kapitel 6 beskrivs studiens syfte och frågeställningarna preciseras. I kapitel 7 presenteras studiens upplägg avseende urval, genomförande och struktur. I kapitel 8 följer resultatredovisningen, vilken är indelad i tre delar. Del 1 belyser resultaten på en helhetsnivå för att få fram vad som värdesätts generellt inom RIG-verksamheten. Del 2 går mer på djupet och analyserar de olika områden som framkommit i resultatdel 1. I den tredje och sista resultatdelen görs en jämförelse mellan elevernas svar när de går i årskurs 1 med när samma elever går i årskurs 3. I kapitel 9 följer en avslutande diskussion utifrån RIG-verksamhetens tre grundstenar idrott skola social miljö. Här tolkas resultaten och dess relevans i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna. Kapitlet avslutas med en kort kommentar kring de mest väsentliga resultaten. 9

12 2. Riksidrottsgymnasierna 2.1 Historik Från projekt till permanent verksamhet I början av 1970-talet växte begreppet idrottsgymnasium fram i Sverige. 3 Elitidrottarens sociala situation efter avslutad karriär hade då länge uppmärksammats. Den intensiva satsning i tid som krävdes för att lyckas med sin idrott innebar många gånger problem längre fram i livet då utbildningen ofta avbrutits för att möjliggöra en ordentlig elitidrottssatsning. Den statliga idrottsutredningen Idrott åt 4 uppmärksammade denna problematik och resulterade i utvecklingen av en svensk modell med elitidrott och utbildning i ett sammanhängande system. I denna s.k. Svenska modell blev flexibilitet och tid viktiga faktorer och huvudsyftet var att skapa ett helhetsperspektiv för den aktiva idrottaren där det sociala ansvaret stod i fokus. Riksidrottsgymnasieverksamheten startade 1972 som ett försöksprojekt med kommunerna Malmö och Undersåker (Järpen) på initiativ av Riksidrottsförbundet (RF). Syftet var i första hand att erbjuda lovande idrottsungdomar bättre träningsförhållanden än på hemorten och på så sätt underlätta kombinationen gymnasieutbildning - elitidrottssatsning. De första idrotterna som deltog i försöksverksamheten var badminton, basket, bordtennis, skidor, tennis och volleyboll. Stödsystemet resulterade i stora idrottsliga framgångar, enligt Eriksson mycket pga. den trygghet och harmoni som systemet bidrog till. Omgivningen tog nu ett ansvar för hela individens utveckling och brydde sig om dem som människor och inte bara som idrottsutövare. 5 Efter fem års försöksverksamhet, läsåret 1977/78, övertog Skolöverstyrelsen ansvaret och vissa studielättnader infördes. Eleverna kunde välja bort upp till fem timmar och ersätta dem med ämnet specialidrott. Verksamheten hade nu utökats till att omfatta tio idrotter fördelade på tolv orter. Läsåret 1982/83 beslutade Riksdagen att acceptera specialidrott som eget ämne för elever på idrottsgymnasierna och verksamheten permanentades inom ramen för den reguljära gymnasieskolan. Under resten av 1980-talet expanderade verksamheten kraftigt för att under början av 1990-talet omfatta ca 2500 elever i 30-talet idrotter fördelade på 93 RIG i 61 kommuner. 6 När staten läsåret 1991/92 överlämnade ansvaret för gymnasieskolan till kommunerna upphörde vissa centrala regleringar som fanns kring idrottsgymnasierna att gälla. Kostnadsutvecklingen ökade samtidigt som kommunerna gavs möjlighet att profilera utbildningsutbudet inom gymnasieskolan vilket innebar ett tilltagande intresse för profileringar inom idrott. Mot bakgrund av de stora förändringar den nya ansvarsfördelningen förde med sig uppdrog regeringen 1993 åt Statens skolverk, att efter samråd med Svenska Kommunförbundet och RF, göra en översyn av systemet med riksrekryterande idrottsgymnasier (RIG). Nyordningen och RF: s uppdrag Till följd av den proposition 7 som regeringen lade fram förändrades dimensionering och inriktning vid landets RIG. I propositionen framkom bl.a. att idrottsgymnasier med riksintag även fortsättningsvis skulle få anordnas, men med reducering av antalet RIG och elevplatser. Dessutom skulle inriktningen vara mer elitprofilerad. 8 3 Eriksson, S. 2002, Ny modell för idrottsgymnasier? studie av olika idrottsgymnasieformer, s SOU 1969:29 5 Eriksson, S. 2002, Ny modell för idrottsgymnasier? studie av olika idrottsgymnasieformer, s Riksidrottsförbundet (2004): Information riksidrottsgymnasier Proposition 1994/95: Uebel, M. (1998): Riksidrottsgymnasierna med sikte på framtiden, s

13 RF: s uppdrag i samband med nyordningen blev att: till Skolverket lämna förslag på kommuner, idrotter och elevplatser. ansvara för urval av sökande tillsammans med berörda specialförbund (SF). fördela avsatta medel till anordnarkommunerna. avtala med berörda anordnarkommuner. ansvara för uppföljning och utvärdering av specialidrotten utanför ordinarie skolschema. Uppdraget innebar ett större ansvar och engagemang för RIG-verksamheten än tidigare. Dimensioneringen av riksidrottsgymnasieverksamheten reducerades från ca 2500 till ca 1500 elever och antalet orter från 92 till 67. Syftet var att spetsa utbildningen och skapa en tydligare elitidrottsprofil i linje med regeringens proposition. RF: s roll som myndighet innebar, förutom dimensioneringen av RIG-verksamheten, ansvar för speciellt tillsatta medel, avtal med anordnarkommuner samt utveckling av ett system för utvärdering och förbättring av verksamheten. Det är inom ramen för detta system, sedermera kt RF: s kvalitetsarbete med RIG, som föreliggande studie inhämtat sitt empiriska material. För att ge en bild av det bakomliggande kvalitetssystemet kommer RF: s kvalitetsarbete med RIG att presenteras lite mer ingående men först beskrivs det syfte och den inriktning gällande RIG-verksamhetens som förankrats och beslutats idrottspolitiskt. RF: s syfte och inriktning med RIG-verksamheten För att säkerställa en utveckling på lång sikt och ge möjlighet till bibehållet stöd för RIGverksamheten beslutade Riksidrottsstyrelsen (RS) hösten 2003 om ett övergripande ramverk där RIG-verksamhetens syfte och inriktning tydliggjordes utifrån idrottens krav och behov. 9 RF: s syfte för RIG-verksamheten är: att samla talanger som har förutsättningar att som seniorer nå internationell elit och erbjuda dem möjlighet att kombinera elitidrott och studier på en eller flera platser i Sverige, då det finns ett behov utifrån en specifik idrott. På detta sätt ges talanger optimala träningsförutsättningar på ett sätt som inte kan erbjudas på hemorten. 10 Syftet betonar satsning på talanger som har förutsättningar att som seniorer nå internationell elit. Vidare framhålls att optimala träningsförutsättningar ska ges på ett sätt som inte kan erbjudas på hemorten. RIG-verksamheten ska skapa idrottsresultat på internationell elitnivå samt goda resultat avseende studier. RIG ska vara en integrerad del i specialidrottsförbundens (SF: s) övriga elitsatsning och verksamheten ska kännetecknas av goda förutsättningar avseende ekonomi, organisation och elevunderlag. Vidare ska RIG-verksamheten ständigt utvärderas och förbättras i enlighet med RF: s modell för RIG: s kvalitetsarbete samt kännetecknas av en kultur utifrån de grundläggande värderingarna. 11 RF: s riktlinjer för RIG-verksamheten: skapar idrottsresultat på internationell elitnivå samt goda resultat avseende skola har goda förutsättningar avseende ekonomi, organisation samt elevunderlag utvärderas och förbättras ständigt i enlighet med RF: s modell för RIG: s kvalitetsarbete är en integrerad del i SF: s elitprogram ska kännetecknas av följande grundläggande värderingar: engagerat ledarskap, samverkan, s delaktighet, elevfokus, lära av andra och långsiktighet/ständiga förbättringar. 9 Riksidrottsförbundet (2004): Utlåtande till Riksidrottsstyrelsen, Dimensioneringsunderlag RIG Riksidrottsförbundet (2003): Bilaga 4 till RS protokoll nr Ibid. 11

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv FoU-rapport 2007:6 STOCKHOLM DECEMBER 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter

Läs mer

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör?

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör? En studie av ungdomars deltagande i föreningsidrott FoU-rapport 2008:4 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2004:2

Läs mer

Etnisk mångfald inom svensk elitidrott om förändring över tid och en nulägesanalys

Etnisk mångfald inom svensk elitidrott om förändring över tid och en nulägesanalys Etnisk mångfald inom svensk elitidrott om förändring över tid och en nulägesanalys Jesper Fundberg, Lars Lagergren FoU-rapport 2010:4 FoU-rapporter STOCKHOLM NOVEMBER 2010 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

Läs mer

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT

Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT Idrott, kön och genus EN KUNSKAPSÖVERSIKT 2 Förord Den svenska idrottsrörelsen är med sina tre miljoner medlemmar och cirka 600 000 ideella ledare en viktig del av det svenska samhället. Under senare år

Läs mer

Det De soc t so ial cia a l ledar a leda s r ka skapet FoU-rapport 2007:3

Det De soc t so ial cia a l ledar a leda s r ka skapet FoU-rapport 2007:3 FoU-rapport 2007:3 FoU-rapporter 2004 1. Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2. Kostnader för idrott en studie om kostnader för barns idrottande 2003 3. Varför lämnar ungdomar idrotten

Läs mer

Eliten è liten - men växer

Eliten è liten - men växer Förändrade perspektiv på elitidrott 1 FoU-rapport 2007:11 STOCKHOLM DECEMBER 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2004:2 Kostnader

Läs mer

Temanummer: Genus inom idrotten

Temanummer: Genus inom idrotten SVENSK Organ för Centrum för Idrottsforskning Nummer 1 2009 Årgång 18 Grattis till mixlaget i skidskytte! Temanummer: Genus inom idrotten 7 24 11 31 16 3 4 7 11 INNEHÅLL nr 1-2009 LEDARE Håkan Larsson

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Forskningsrapport Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Inger Eliasson & Annika Johansson Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet

Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet Per Göran Fahlström FoU-rapport 2011:2 FoU-rapporter STOCKHOLM APRIL 2011 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån 2006:1

Läs mer

Varför lämnar ungdomar idrotten?

Varför lämnar ungdomar idrotten? EN UNDERSÖKNING AV FOTBOLLSTJEJER OCH -KILLAR FRÅN 13 TILL 15 ÅR. FoU-rapport 2004:3 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Johan von Essen STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

Is i magen och ett varmt hjärta Konstruktionen av skolledarskap i ett könsperspektiv KARIN FRANZÉN

Is i magen och ett varmt hjärta Konstruktionen av skolledarskap i ett könsperspektiv KARIN FRANZÉN Is i magen och ett varmt hjärta Konstruktionen av skolledarskap i ett könsperspektiv KARIN FRANZÉN Pedagogiska institutionen UMEÅ UNIVERSITET Nr 81 2006 Karin Franzén, 2006 Is i magen och ett varmt hjärta.

Läs mer

Vi har nästan blivit för bra

Vi har nästan blivit för bra Vi har nästan blivit för bra Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik INGRID GRANBOM Ingrid Granbom, 2011 Title: Vi har nästan blivit för bra Lärares sociala representationer

Läs mer

Utbildning på (o)lika villkor

Utbildning på (o)lika villkor Utbildning på (o)lika villkor om kön och etnisk bakgrund i grundskolan Sara Högdin Rapport i socialt arbete nr 120 2007 Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Doktorsavhandling Institutionen

Läs mer

M E L L A N F Y S I S K B I L D N I N G O C H A K T I V E R I N G

M E L L A N F Y S I S K B I L D N I N G O C H A K T I V E R I N G M E L L A N F Y S I S K B I L D N I N G O C H A K T I V E R I N G Malmö Studies in Educational Sciences No. 46 Jan-Eric Ekberg 2009 Illustratör: Jan Emzén ISBN 978-91-977100-8-4 ISSN 1651-4513 Holmbergs,

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer