ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET"

Transkript

1 ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET November 2016 Jonas Stenmo Chefsjurist Almega Jonas Stålnacke Arbetsrättsjurist Almega

2 ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET 1. När är det fråga om en verksamhetsövergång enligt 6b LAS 2. Konsekvenser av en verksamhetsövergång 3. Vilka anställningsvillkor skall förvärvaren tillämpa? 4. Övriga regler

3 ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET EG Direktiv: 77/187/EG, 98/50/EG, 2001/23/EG LAS 3, 6b, 7, 25 MBL 13, 28 SemesterL 31

4 Övergång av verksamhet 6 b Syfte: Skydd för arbetstagares rättigheter (anställning och villkor) vid överlåtelser av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter

5 Verksamhetsövergång enligt 6 b LAS Överlåtelse av en ekonomisk enhet, som behåller sin identitet, varmed förstås en organiserad gruppering av tillgångar, vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller sidoverksamhet.

6 Vad kan vara övergång av verksamhet enligt LAS? Företagsöverlåtelse Fusion mellan två bolag Fusion inom koncern Inkråmsförsäljning In- eller outsourcing Entreprenadbyte Även andra fall om s k identitet mellan den tidigare och den nya verksamheten Dock alltid vara fråga om ett arbetsgivarbyte ej aktieöverlåtelse

7 Verksamhetsövergång enligt LAS, forts. Identitet de sju kriterierna 1. Arten av företag och verksamhet 2. Om materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har överlåtits eller inte 3. Värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten 4. Om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren eller inte 5. Om kunderna har tagits över eller inte 6. Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen 7. I förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten har legat nere

8 Verksamhetsövergång enligt LAS, forts. Helhetsbedömning! Materiella tillgångar det faktiska ägarförhållandet saknar betydelse Ex. övergång av materiella tillgångar mellan två entreprenörer trots att äganderätten hela tiden legat hos beställaren Objektiv bedömning oavsett vad parterna bestämmer parterna kan dock organisera så att det blir en övergång

9 Verksamhetsövergång enligt LAS, forts. Out- eller insourcing Samlad helhetsbedömning av de sju kriterierna Entreprenadbyte Normalt inte övergång av verksamhet om inte förvärvaren antingen tar över merparten av de anställda hos överlåtaren eller nödvändig materiell utrustning hos uppdragsgivaren.

10 Verksamhetsövergång enligt 6 b LAS Inga materiella tillgångar övergår - Eg-domstolen C-108/10: Även om i huvudsak baseras på arbetskraft - strukturerat kollektiv av arbetstagare kan anses utgöra en ekonomisk enhet. Förutsättning: gruppen tillräckligt självständig. de ansvariga inom gruppen har att relativt fritt och oberoende organisera arbetet inom gruppen, ge order och instruktioner samt fördela uppgifter utan direkt inblandning av arbetsgivarens andra organisationsstrukturer. Tillräckligt självständig enhet även om arbetsgivaren ålägger nämnda grupp klart angivna skyldigheter och således har ett starkt inflytande på gruppens verksamhet. Dock krävs att gruppen har en viss frihet att organisera och bedriva verksamheten i fråga.

11 Verksamhetsövergång enligt LAS, forts. Har majoriteten av de anställda tagits över av den nya arbetsgivaren eller inte? Ny praxis? - möjlighet för förvärvaren att påverka detta kriterium? AD 2014 nr 14 (personliga assistans) Tre av fyra arbetstagare togs över. AD: Förvärvaren behövde dock fler än fyra personer för att utföra assistansen. AD 2014 nr 28 (ISS SJ) SJ tog i Gbg över hälften av de anställda från ISS. AD: Dock endast 1/3 av de inom SJ som utför arbetet i Gbg efter övergången!

12 Ex 1. Outsourcing till ett företag Företag X Anställda tas över av företag A, arbetar ej med drift av företag X Drift bemannas av olika personer, sitter i Företag A:s lokaler Ny plattform, hyrs ut till Företag X Företag A

13 Ex 2. Mer än ett företag hanterar en outsourcing Företag X Vissa anställda tas över Entreprenadkontrakt tas över, arbetsledning, ansvar, viss materiel Företag B Anställda hyrs ut Företag A

14 Ex 3. Mer än ett företag hanterar en outsourcing, byte av entreprenör Företag X Entreprenadkontrakt tas över, arbetsledning, ansvar, viss materiel Företag B Anställda hyrs ut Anställda tas över Företag A Anställda hyrs ut Företag C

15 Ex 4. Outsourcing, byte av leverantör/återtagande av drift Företag säljs 2 Företag X Avdelning utför tjänster åt Företag A 1 3 Företag A (Inga anställda) Företag B tar över driften av aktuell tjänst Koncern 4 Företag B

16 EG-domstolen Spijkers - Domstolen angav de sju kriterierna. - Sammanvägd bedömning Allen - Direktivet tillämpligt på en överlåtelse mellan två bolag i samma koncern.

17 Rask EG-domstolen Direktivet tillämpligt om en entreprenör övertar ansvaret för viss servicefunktion och därvid åtar sig en arbetsgivares förpliktelser för arbetstagare som är knutna till servicefunktionen. Schmidt Hänvisning till Rask-målet. Att endast en person varit anställd för att utföra städningen utesluter inte en tillämpning av direktivet. Ny M lle Kro Kan vara övergång när ägare av uthyrd verksamhet återtar driftsansvaret från entreprenören. Att verksamheten varit stängd och det inte fanns några anställda vid överlåtelsetidpunkten utesluter inte övergång. Direktivet skyddar dock endast de som är anställda vid överlåtelsen.

18 EG-domstolen Daddy s Dance Hall Kan vara övergång vid byte av entreprenör Det förhållandet att överlåtelsen går i två steg, från entreprenören till ägaren och sedan till en ny entreprenör, hindrar inte att direktivet kan vara tillämpligt Förutsätter dock att rörelsen behåller sin identitet, som när verksamheten fortsätter utan avbrott och med samma personal som före överlåtelsen Rygaard Överlåtelse av en byggentreprenad, där syftet är att förvärvaren skall slutföra entreprenaden kan omfattas av överlåtelsedirektivet Dock endast om organiserad helhet av beståndsdelar som gör det möjligt att på ett stabilt sätt fortsätta överlåtarens aktiviteter Ej övergång då endast en anställd, två lärlingar och visst byggmaterial övergått

19 EG-domstolen Bork - Direktivet tillämpligt även vid överlåtelse i två steg - t ex från entreprenör via ägare till ny ägare Under förutsättning att verksamheten behåller sin identitet.

20 EG-domstolen Merckx Direktivet tillämpligt när ett företag som har ett återförsäljaravtal för ett visst område upphör med sin verksamhet och återförsäljaravtalet övertas av ett annat företag. - Del av personalen anställdes - Nya företaget ansågs dra nytta av kundkretsen. Obs! inga tillgångar överfördes.

21 Süzen EG-domstolen Ej övergång vid byte av entreprenör om inte: överlåtelse av betydande materiella eller immateriella tillgångar eller övertagande av huvuddelen - i förhållande till antal och kompetens - av personalstyrkan Sodexho Byte av entreprenör Ny entreprenör ej villig att ta över personal Övertog de materiella tillgångar som var oumbärliga för utövandet av den ifrågavarande verksamhet - lokalerna, vatten, energi och utrustning (särskilt den fasta utrustning som är nödvändig för beredningen av måltider) och diskmaskinerna. Dessutom huvuddelen av föregångarens kunder då de saknade valmöjligheter. Domstolen : övergång av verksamhet

22 EG-domstolen Jouni Överlåtelse av bemanningsföretag Ek. enhet - bestod av en kontorsanställd, en filialchef, en kundrådgivare, en tredjedel av den uthyrda arbetskraften hos olika kunder och en ledning med know-how. Enbart bemanning - normalt övergång av arbetsuppgifter dvs ej verksamhet. Skillnad bemanning entreprenad!

23 Heineken EG-domstolen - Kan ett bolag utan anställda vara arbetsgivare och överlåtare? - Inom Heineken-koncernen var all personal anställd av ett särskilt dotterbolag men arbetade i verksamhet som bedrevs av andra dotterbolag. - Dotterbolag utan egna anställda överlät verksamhet EU-domstolen: 1)måste inte finnas ett avtal mellan överlåtaren och arbetstagarna för att dessa ska skyddas av direktivet. 2) Bolag i en koncern som bedriver den ekonomiska verksamheten kan anses vara överlåtare i direktivets mening även om det saknas anställningsavtal.

24 AD 1995 nr 163 SWEBUS Arbetsdomstolen Entreprenör tappar upphandling om fortsatt trafik i ett län till två olika entreprenörer Nya entreprenörerna inte övertagit vare sig arbetskraft, administration, fordon, fastigheter eller andra tillgångar Endast övergång av arbetsuppgifter AD 1997 nr 67 Entreprenörsbyte Ett landsting bytt entreprenör vad gäller beställningscentral för sjukresor och färdtjänst Ny entreprenören hade samma verksamhetsslag och samma kundkrets som den tidigare entreprenören Ej övergång då varken materiella tillgångar, immateriella tillgångar eller personal överförts från tidigare entreprenör till ny entreprenör

25 Arbetsdomstolen AD 1997 nr 81 Entreprenad Företag bedrev fastighetsskötseln med två anställda. Verksamheten lades ut på entreprenad. AD: utgångspunkt från de sju "Spijkers-kriterierna Inte skäl att behandla utläggning på entreprenad annorlunda än entreprenörsbyte Entreprenören inte övertagit vare sig arbetskraft eller materiella tillgångar Ej övergång av verksamhet

26 Arbetsdomstolen AD 1998 nr 44 Entreprenörsbyte HSB förvaltade på entreprenad en stiftelses fastigheter. Omfattande cirka I 200 lägenheter. Stiftelsen beslutade därefter att byta entreprenör. Ny entreprenör tillgång till vissa handlingar och nycklar. Ej övertagit personal (3 av 18) eller materiella tillgångar av någon betydelse. Inga immateriella tillgångar övergått. Verksamhetens art i princip densamma. Verksamheten låg inte nere. Stor likhet före och efter. Dock förhållanden hänförliga mer till arbetsuppgifter än till rörelsen som bedrevs. Hänvisning till Süzen-domen

27 Arbetsdomstolen AD 2001 nr 101 Återtagande av entreprenad Företag hanterat produktion av ett TV-magasin. Beställaren tar tillbaka uppdraget. AD: Beställaren "tagit tillbaka" de arbetsuppgifter som avser produktionen av TV-magasinet. Inte övertagit några materiella eller immateriella tillgångar. Dock anställt några av de personer som arbetade med TVmagasinet. Produktionen av TV-magasinet har inte utgjort någon egen verksamhet eller enhet. Ej verksamhetsövergång

28 Arbetsdomstolen AD 2002 nr 63 Elfviks gård Entreprenör tog över restaurang- och konferensverksamhet, som tidigare bedrivits av annan entreprenör Tog över fastigheten och alla inventarierna. Stort goodwill-värde överförts Ingen väsentlig skillnad i verksamheterna (viktigt kriterium vid aktuell verksamhet), Dock - ingen personal togs över och verksamheten låg nere två månader pga renovering. Övergång av verksamhet

29 Arbetsdomstolen AD 2008 nr 51 Sågverk la ut truckverksamhet på entreprenad till företaget B. Företaget B har i sin tur anlitat ett företag C för att bemanna truckarna. Sedan C sagt upp avtalet har B anlitat ett annat företag, D, som svarat för bemanningen av truckarna. Ej övergång ren bemanning D ej ansvarig för ngn drift därmed ej anses tagit över verksamhet.

30 Arbetsdomstolen AD 2008 nr 64 Byte av städentreprenör Två av tre anställda gick över Några betydande materiella tillgångar togs inte över. AD: Övertog inte en huvuddel av personalstyrkan! - En person slutat strax före entreprenörsbytet och det hade förekommit behovsanställda!! - Ej övergång

31 Arbetsdomstolen AD 2010 nr 88 - Bolag A uppdrag för Bolag B utföra servicearbete på skrivare. - Bolag B träffade avtal med Bolaget C om motsvarande serviceuppgifter av 35 arbetstagare erhöll anställning hos Bolaget C. Arbetsdomstolen: + En tydlig majoritet har övergått. + Arbetsuppgiften som sådan servicearbetet har övergått. - Inte tagit över några materiella tillgångar. - Inte övertagit någon arbetsledning. - Tidigare verksamheten inte behållit sin organisation hos bolaget och inte identifierbar i bolagets räkenskaper. = Ej verksamhetsövergång enligt 6 b LAS.

32 AD 2014 nr 14 Arbetsdomstolen Företag bedrev verksamhet i form av personlig assistans till en brukare. Malmö stad tog över utförandet av personliga assistans. Samma arbetsuppgifter och 3 av 4 AT togs över. Tog ej över arbetsledning, administration eller materiella tillgångar. Ytterligare personal rekryterades Ej övergång enligt 6 b LAS

33 Arbetsdomstolen AD 2014 nr 28 SJ tog hem utlagd städentreprenad på tåg från ISS. Fråga om övergång enligt 6b LAS eller åldersdiskriminering. Lokalerna ingen större betydelse för städverksamheten. SJ övertog inte huvuddelen av personalstyrkan ifråga om antal eller kompetens. I Gbg > hälften från ISS dock endast 1/3 av de inom SJ som utför arbetet i Gbg efter övergången! Att ej ta över alla som grupp - Ej samband med ålder skäl att städverksamheten fungerade dåligt hos ISS. Diskriminering i förhållande till de som erhöll anställning - Ej i jämförbar situation - uppfyllde inte grundläggande krav på personlig lämplighet i form av motivation och samarbetsförmåga

34 Förhandlingsskyldighet Överlåtare och förvärvare - primär förhandlingsskyldighet 11 MBL. KA saknas Förhandling mot samtliga fack som har medlem på arbetsplatsen. Förvärvaren nystartat bolag som saknar anställda Fordras att det finns medlemmar (om ej tillfälligt). Förändringar i samband med övergången rättsliga konsekvenser av 6 b LAS 28 MBL Ingen primär förhandlingsskyldighet. Ex: Ny driftsenhet, hemmakontor, ej tillämpa överlåtares policys, förmåner etc. Vill ingå inrangeringsavtal hos förvärvaren förhandling med förvärvarens lokala AT-org alternativt reg/central. Överlåtare ingen skyldighet att förhandla ev planerade förändringar efter övergången.

35 ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET Konsekvenser av en verksamhetsövergång

36 Konsekvenser av en verksamhetsövergång - Anställningen övergår med automatik 6 b LAS AT dock möjlighet att motsätta sig övergång AT ska meddela (avtalsmotparten dvs överlåtaren) inom skälig tid efter underrättelse om övergången. Risk för uppsägning pga arbetsbrist? Vad händer om AT ändrar sig? Avräkning under uppsägningstid enligt 13 LAS? Omplacering under uppsägningstid till förvärvaren?

37 Konsekvenser av en verksamhetsövergång Övergång av del av verksamhet: Identifiera och avgränsa delen Hur identifiera arbetstagarna? Övergå till 100 % även om endast arbetar till hälften i aktuell del av verksamheten. Omfattas administrativ personal av en övergång? AD 2013 nr 47 Ännu ej tillträtt anställning vid övergång rätt att gå över? Ordinarie AT tackar nej vikarie rätt att gå över?

38 Konsekvenser av en verksamhetsövergång Uppsägningsförbud 7 3 st LAS Förbud mot uppsägning pga övergången i sig. Får inte säga upp för förvärvarens räkning - övertalighet hanteras av förvärvaren efter övergången Överlåtaren får säga upp pga arbetsbrist om det sker innan kontakt med tilltänkt förvärvare tagits Entreprenadavtal löper ut uppsägningsförbud? AD 2014 nr 1 Krav på övergång i upphandling uppsägningsförbud? Mkt talar för övergång - uppsägningsförbud?

39 Konsekvenser av en verksamhetsövergång Förvärvaren kan åberopa sk hypotetisk arbetsbrist AD 1999 nr 21 Aktuellt vid hypotetisk och styrkt övertalighet och begränsade omplaceringsmöjligheter Ej ogiltighet dock eventuellt turordningsbrott

40 Konsekvenser av en verksamhetsövergång Företrädesrätt Uppsagd pga arbetsbrist före övergången - övergår till förvärvaren under ev resterande uppsägningstid AT företrädesrätt till återanställning i den övertagna verksamheten Verksamheten bedrivs på annan driftsenhet? Förvärvaren nyanställer fr överlåtaren, utan turordning, före övergång Brott mot företrädesrätten? Företrädesrätt ej aktuellt om förvärvare är ett sk kompanjonbolag AD 2009 nr 55

41 Konsekvenser av en verksamhetsövergång Solidariskt ansvar Överlåtaren ansvarar solidariskt med förvärvaren för förpliktelser som uppkommit före övergången. AT kan alltså välja om han vill rikta anspråk mot den nya eller gamla arbetsgivaren om han har anspråk från tiden före övergången.

42 Konsekvenser av en verksamhetsövergång Är anställningstid en rättighet som kan göras gällande gentemot en förvärvare? 3 LAS AD 2011 nr 3 EG-domstolen Mål C-343/98 Collino EG-domstolen Mål C-108/10 Scattolon AD 2014 nr 69

43 Konsekvenser av en verksamhetsövergång AD 2011 nr 3 Friskoleavtalet: För den som fyllt 55 år och har en sammanhängande anställningstid vid företaget av minst 10 år är uppsägningstiden vid arbetsbrist 1 år. 1. Avtalets innebörd? 2. Strider mot 6 b LAS?

44 Konsekvenser av en verksamhetsövergång EG-domstolen Collino - Mål C-343/98 Anställningstid är i sig ingen rättighet som kan göras gällande gentemot en förvärvare. Förvärvare dock skyldig beakta sammanlagd tjänstgöringstid vid beräkningen av rättigheter av ekonomisk natur så vitt denna skyldighet följde av det tidigare anställningsförhållandet och i enlighet med de villkor som gällde inom ramen för det förhållandet.

45 Konsekvenser av en verksamhetsövergång EG-domstolen Scattolon Mål C-108/10 Förvärvarens kollektivavtal omedelbart tillämpligt på övertagna arbetstagare (Ingen 12-månadersregel som i Sverige). Lönevillkoren i förvärvares ka kopplade till anställningstid. Förvärvare skyldig beakta anställningstid hos överlåtaren för att undvika lönesänkning.

46 Konsekvenser av en verksamhetsövergång AD 2014 nr 69 Beslut inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen Är det förenligt med överlåtelsedirektivet att vid tillämpning av en kollektivavtalsbestämmelse om förlängd uppsägningstid hos förvärvaren inte beakta anställningstid hos överlåtaren?

47 Konsekvenser av en verksamhetsövergång Måste en överlåtares uppsägning pga övergång angripas för att övergå med automatik? Uppsägning av överlåtare utan samband med övergång dvs ej i strid med 7 3 st LAS - företrädesrätt hos förvärvaren om övergång. Uppsägning av överlåtare i samband med övergång dvs i strid med 7 3 st LAS - automatisk övergång till förvärvaren oavsett om AT angripit uppsägningen eller ej? AD 1995 nr 97 Förvärvare kan alltid åberopa en korrekt uppsägning av överlåtaren AD 2009 nr 55

48 Sanders EG-domstolen Tackar en arbetstagare nej till en övergång på icke oförändrade villkor till nackdel för arbetstagaren är arbetsgivaren ansvarig för att anställningsförhållandet upphört. Botzen - Direktivet saknar tillämpning på arbetstagare som inte tillhör den överlåtna delen.

49 AD 2013 nr 47 Byte av städentreprenör på hotell enligt 6 b LAS Förvärvaren övertog all personal i städverksamheten. Fråga om övergången även omfattat viss administrativ personal hos det överlåtande bolaget. AD: övergången omfattade inte hela överlåtarens verksamhet och de berörda arbetstagarna hade inte varit hänförliga städverksamheten.

50 ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET Vilka anställningsvillkor ska förvärvare tillämpa?

51 Vilka anställningsvillkor ska förvärvare tillämpa? Vilka anställningsvillkor ska en förvärvare tillämpa? Ensidigt reglerade villkor ej avtalsreglerat förvärvaren ej rättsligt skyldig tillämpa Individuellt avtalade villkor - 6b LAS Kollektivt avtalade villkor - 28 MBL Vid verksamhetsövergång bortses från principen om KA:s normerande verkan eller den s k dubbla konstruktionen. Villkoren i gällande kollektivavtal ger innehåll åt det enskilda avtalet men ej vid övergång enligt 6 b LAS. AD 2010 nr 28

52 Vilka anställningsvillkor ska förvärvare tillämpa? Individuellt avtalade villkor - 6b LAS Huvudregel: 6 b LAS = villkor övergår med automatik Undantag: 1. Ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner Tolkas restriktivt (Obs! Inget undantag i 28 MBL) 2. Individuella villkor som direkt strider mot förvärvarens kollektivavtal jfr 27 MBL 3. Villkor som ej är tillämpbara T ex individuellt avtal om arbete på distans / i bostaden / utanför normal arbetstid.

53 Vilka anställningsvillkor ska förvärvare tillämpa? Pensionsundantaget Huvudregel: 6 b LAS = villkor övergår med automatik Undantag: Ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner Tolkas restriktivt Inget motsvarande undantag i 28 MBL avs kollektivavtalade förmåner - Förvärvare skyldig tillämpa regler om pension i överlåtarens KA även under övergångsåret. - Undantag om ej tillåts fullgöra i överlåtarens system - SN: undantaget i 6 b LAS gäller under övergångsåret - Collectum: undantaget i 6 b LAS gäller under övergångsåret

54 Konsekvenser av en verksamhetsövergång Kollektivt avtalade villkor - 28 MBL Typfall A) Överlåtaren bunden av kollektivavtal Förvärvaren inte bunden Förvärvaren blir bunden av överlåtarens kollektivavtal om inte överlåtaren eller arbetstagarorganisationen säger upp kollektivavtalet före övergången smittar hela företaget gäller till dess avtalet sägs upp gäller både centrala och lokala kollektivavtal fredsplikt gäller i relation till förvärvaren gäller alla samt även nyanställda efter övergången gäller även pensionsavtal inkl. ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner

55 Vilka anställningsvillkor ska förvärvare tillämpa? Typfall A) forts. Vid uppsägning av kollektivavtalet; 1 års-regeln: Förvärvaren skyldig tillämpa villkoren i överlåtarens kollektivavtal, i tillämpliga delar, under ett år från övergången eller till dess överlåtarens kollektivavtal löpt ut eller ett nytt kollektivavtal träffats hos förvärvaren. gäller både centrala och lokala kollektivavtal gäller även pensionsavtal inkl. ålders-, invaliditetsoch efterlevandepensioner? gäller bara medlemmar i ka-slutande org ej förh-ordning, ej MBL, ej Fml etc

56 Vilka anställningsvillkor ska förvärvare tillämpa? Typfall B) Överlåtaren bunden av kollektivavtal Förvärvaren bunden av ett annat kollektivavtal (som kan tillämpas på den övertagna personalen) Förvärvaren blir inte bunden av överlåtarens avtal avser såväl centrala som lokala avtal (dvs ingen uppsägning av kollektivavtal fordras) AD 2013 nr 6 saknar betydelse om förvärvarens avtal är mindre omfattande eller i övrigt sämre ur fackets perspektiv

57 Vilka anställningsvillkor ska förvärvare tillämpa? Typfall B) forts. 1 års-regeln Förvärvaren skyldig tillämpa villkoren i överlåtarens ka, i tillämpliga delar, ett år från övergången eller till dess överlåtarens kollektivavtal löpt ut eller ett nytt kollektivavtal träffats hos förvärvaren Både centrala och lokala kollektivavtal Även pensionsavtal inkl. ålders-, invaliditets- och efterlevnadspensioner? Bara medlemmar i kollektivavtalsslutande organisation Ej förh-ordning, ej MBL, ej Fml etc Även sämre regler ur AT:s perspektiv AD 2008 nr 61 Oorganiserade som har inskrivet i det enskilda anställningsavtalet att överlåtarens avtal skall tillämpas förvärvarens avtal får normerande verkan och tar över!

58 Överlåtare Förvärvare Villkor i individuellt anställningsavtal? Automatik 6 b LAS Undantag 27 MBL? Omreglering efter övergång? Villkor i kollektivavtal? Bundenhet 28 MBL? Skyldig tillämpa villkor i max 12 månader Övriga regler T ex personalhandbok? - Ensidigt reglerat? - Avtalsreglerat?

59 EG-domstolen Werhof Förvärvaren inte bunden av kollektivavtal. EG-domstolen: statisk tolkning av direktivet. Förvärvare blir inte bunden av senare ändringar i det kollektivavtal som överlåtaren var bunden. AG rätt att stå utanför organisation

60 AD 2010 nr 28 Arbetsdomstolen AT tidigare anställda vid Televerket/Telia Enligt tidigare kollektivavtal varit berättigade att under vissa förutsättningar gå i förtida pension. Efter övergång - förvärvaren tillämpade villkoren i 12 månader. Fråga om rätten att gå i förtida pension kommit att ingå som ett villkor i de anställdas enskilda anställningsavtal. AD: Noteringen i anställningen endast en upplysning av innebörden i kollektivavtalet.

61 Arbetsdomstolen AD 2008 nr 61 Förvärvaren bunden av annat avtal än överlåtaren. Förvärvarens avtal mer förmånligt för arbetstagarna. Förvärvaren tillämpade dock överlåtarens avtal i tolv månader enligt 28 MBL. AD: Ingen skyldighet att tillämpa de för arbetstagarna mer fördelaktiga villkoren i förvärvarens avtal

62 AD 2013 nr 6 Arbetsdomstolen Övergår ett lokalt kollektivavtal - när både överlåtare och förvärvare var bundna av samma centrala kollektivavtal och det lokala kollektivavtalet utgjorde en tillåten lokal anpassning enligt det centrala kollektivavtalet. AD: Förvärvare blir inte bunden av en överlåtares lokala kollektivavtal om förvärvaren vid övergången är bundet av ett tillämpbart centralt kollektivavtal.

63 ÖVERGÅNG AV VERKSAMHET Övriga regler

64 6b Gäller inte vid konkurs

65 3 LAS Beräkning av anställningstid Gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs Gäller även anställning hos förvärvaren med stöd av företrädesrätt till återanställning som uppkommit hos överlåtaren

66 25 LAS Ang företrädesrätt Företrädesrätten gäller även i de fall att den tidigare arbetsgivaren försatts i konkurs

67 31 Semesterlagen Arbetstagarens rätt påverkas inte heller av att ett företag eller en del av ett företag övergår till ny arbetsgivare i samband med konkurs

68 6e LAS Nytt anställningsavtal hos förvärvaren efter övergång enligt 6b LAS? LAS 6 e Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren informerat om, eller skulle informerat om, skall arbetsgivaren lämna skriftlig information om ändringen inom en månad.

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2015-01-27 1 (10) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär

ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär ICT Show Älvsjö 13 september 2005 Human Resource Management vid outsourcing En god affär Patrik Fallberg Bird & Bird Jim Runsten Bird & Bird Stefan Wikström, Sign On AB I samarbete med DFS Översikt 1.

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

Verksamhetsövergång. En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare

Verksamhetsövergång. En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare Verksamhetsövergång En praktisk vägledning från offentlig verksamhet till annan utförare Förord 3 1. Verksamhetsövergång 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Vad är verksamhetsövergång? 4 1.3 Out- eller insourcing eller

Läs mer

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 082, 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 69/14 Mål nr A 40/12 och A 100/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 69/14 Mål nr A 40/12 och A 100/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 69/14 Mål nr A 40/12 och A 100/12 Arbetsdomstolen har beslutat inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, under vissa

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2...

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Rätt att dra av på lönen AD 2012 NR 1... 2. 2 Fråga om ett bolag fullgjort sin förhandlingsskyldighet AD 2012 nr 2... GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, februari 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus arbetsrättsgrupp Datum: Februari 2012 Så var det nytt år och vi på Gärde Wesslau ser fram emot nya utmaningar

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017

Almega Heldagskurser. Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Välkommen! Förhandla framgångsrikt 5 april 2017 Allmänt om förhandlingar Ha rätt attityd Respektera motparten, dess företrädare och de intressen de företräder Uppträd korrekt och proffsigt Håll dig till

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 64/08 Mål nr A 139/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 64/08 Mål nr A 139/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 64/08 Mål nr A 139/07 Sammanfattning Fråga om ett hotells byte av städentreprenör inneburit en övergång av verksamhet mellan den gamla och den nya entreprenören. Postadress Telefon

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 44/07 Mål nr A 23/06 Sammanfattning Ett bolag får som underentreprenör i uppdrag att utföra städarbete i en kommuns skolor. I det gällande kollektivavtalet finns s.k. garantiregler

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

Svar på skrivelse "Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing"

Svar på skrivelse Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Sara Catoni 08-686 1937 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2013-01-12 TN 1211-0239 STYRELSESAMMANTRÄDE 2013»02-0 5 [ÄRENDE tili Svar på skrivelse

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF)

Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) Arbetspapper rörande kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt (KFF) Kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt Gäller enbart när det finns fd. anställda med företrädesrätt till återanställning I övriga

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007

Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Bilaga 1. Utdrag ur Lagen (1982:80) om anställningsskydd i dess lydelse före och efter den 1 juli 2007 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

UTBILDAR. Företaget och facket. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

UTBILDAR. Företaget och facket. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Klicka här Välkommen! för att ändra format Företaget och facket på Program Presentation Inledning Medbestämmandelagen (MBL) Facklig förtroendeman (FML) på Den svenska modellen på Förhandlingsmotparter

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

UPPGIFT 1 Svarsförslag

UPPGIFT 1 Svarsförslag Övningsfrågor arbetsrätt svar VT 2012 UPPGIFT 1 a) Ja då dessa arbetsuppgifter står i naturligt samband med de arbetsuppgifter hon skall utföra enligt kollektivavtalet. Hon torde också ha tillräckliga

Läs mer

Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman

Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman Samverkan över kommungränser råd vid övergång till annan huvudman På följande sidor finns en sammanställning av råd och texter från arbetet inför bildandet av Dalslands miljöförvaltning. Tanken med bifogade

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Övergång av verksamhet vad sker med arbetstagarens respektive arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter?

Övergång av verksamhet vad sker med arbetstagarens respektive arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Karin Nordgren Övergång av verksamhet vad sker med arbetstagarens respektive arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter? Examensarbete 20 poäng Handledare Jur.dr.

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag

Flexpension i Tjänsteföretag Flexpension i Tjänsteföretag 2017-03-28 Bakgrund Alla andra i SN har infört Flexpension Avsättningarna varierar, den allmänna kollektiva nivån är f.n. 0,7 % (mål: 2 %) Fackligt önskemål om att förstärka

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

nyheter i arbetsrätt december 2015

nyheter i arbetsrätt december 2015 nyheter i arbetsrätt december 2015 I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Tidsbegränsad anställning Kommande lagändringar och nya kollektivavtal Nya rättsfall hösten 2015 Tidsbegränsad anställning

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Övergång av personalbaserad verksamhet

Övergång av personalbaserad verksamhet Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete i civilrätt, särskilt arbetsrätt 30 högskolepoäng Övergång av personalbaserad verksamhet Författare: Jonas Stöpfgeshoff Handledare: Docent Mikael

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar

Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Göteborg, Malmö och Stockholms gemensamma arbete för schysta villkor vid upphandlingar Gemensamt för Göteborg, Malmö och Stockholm är att städerna var för sig har tagit beslut att i samband med upphandling

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens

Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens Bilaga 1 Policy för avknoppning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 2009-03-19 BUN 2009-03-19 000 Innehåll Förutsättningar... 2 Konkurrensprövning... 2 Upphandling... 2 Avknoppning... 2 Villkor

Läs mer

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord:

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, AD, arbetsrätt, arbetstid, kollektivavtal, rast, måltidsuppehåll Arbetsrättssektionen

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 11 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet Övergång av verksamhet Överlåtelsedirektivets tillämplighet vid outsourcing Louise Danielson Juridiska institutionen Tillämpade studier, 30 hp Handledare: Mats Glavå Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 9 januari 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Arbetsrätt inom konsultbranschen

Arbetsrätt inom konsultbranschen Arbetsrätt inom konsultbranschen på Luleå 27 oktober 2016 Almegas sju förbund på Vi finns nära dig Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Stockholm Örebro Linköping på Göteborg Växjö Malmö Vi som arbetar i Norr

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning NR 21 OKTOBER 2008 REDAKTÖR: Jur kand Jenny Welander Wadström ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

En handledning om förfarandet vid arbets brist. - plus svaren på över 100 vanliga frågor

En handledning om förfarandet vid arbets brist. - plus svaren på över 100 vanliga frågor En handledning om förfarandet vid arbets brist - plus svaren på över 100 vanliga frågor Innehållsförteckning Inledning... 3 Arbetsbrist... 4 Inskränkning av verksamheten och andra organisationsförändringar

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Observera. Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar? Observera nr 11 SEPTEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Vilka regler gäller vid organisatoriska förändringar?

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 16 december 2011 FRÅGA LAS OCH MBL Hösten 2004 får Tomas en provanställning i en butik som tillhör en detaljhandelskedja i

Läs mer

FÖRHANDLINGAR DEL II. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 15 maj 2012

FÖRHANDLINGAR DEL II. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 15 maj 2012 FÖRHANDLINGAR DEL II Gunvor Axelsson Karlstad universitet 15 maj 2012 FÖRHANDLINGSRÄTTENS OMFATTNING Förhandlingsrätten omfattar frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medlem i arbetstagarorganisation.

Läs mer