Statistisk. Årsbok. för Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistisk. Årsbok. för Stockholm"

Transkript

1 Statistisk Årsbok för Stockholm 2010

2 Statistisk årsbok för Stockholm 2010 Statistical Year-book of Stockholm 2010 Stockholm Office of Research and Statistics

3 Foto: Mats Bäcker Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan 2009 ISBN ISSN Årgång 103

4 Förord Välkommen till 2010 års Statistisk årsbok för Stockholm. Boken utgavs första gången år 1904 men ända sedan 1868 finns statistik om Stockholm publicerad i tabellavdelningen till "Be rättelse angående Stockholms kommunalförvaltning". Årsboken är uppdelad i två avsnitt. Statistik om Stockholm ger utförliga uppgifter om staden. I många tabeller redovisas uppgifterna för stadsdelsområden, församlingar och stadsdelar. Statistiska jämförelser består av tre delavsnitt; Stockholms län, Stor stadsjämförelser och Nordisk över sikt. Mer detaljerade uppgifter hittar du på USKs webbplats: Där finns områdesvis statistik och statistik på karta som löpande uppdateras med nya siffror. Rapportserien Statistik om Stockholm som också finns tillgänglig på webbplatsen innehåller mer djuplodande statistik inom olika områden. Det finns också månads- och kvartalsstatistik. Tabellerna i årsboken finns också tillgängliga på webbplatsen i digital form. På USK hjälper vi dig gärna att skräddarsy och analysera statistik efter dina behov. Behöver du hjälp att hitta i stockholmsstatistiken är du välkommen att kontakta vår informationsservice på telefon Stockholm i november 2009 Lena Daag VD 3

5

6 Innehåll Sida Förord 3 Tabellförteckning 6 Statistik om Stockholm Stockholms stadsdelsområden 23 Areal, Indelning och mark 89 Miljö 107 Befolkning 119 Folkmängdens förändringar 151 Bostäder 181 Byggnadsverksamhet 197 Handel och kommunikationer 219 Arbetsmarknad och näringsliv 233 Socialförsäkring och social omsorg 267 Utbildning, kultur, fritid och service 281 Inkomster, skatter och priser 301 Allmänna val 317 Statistiska jämförelser Stockholms län 327 Storstadsjämförelser 357 Nordisk översikt 369 Nya och slopade tabeller 385 Teckenförklaring och förkortningar 386 Sakregister 387 5

7 Statistik om Stockholm Stockholms stadsdelsområden City districts 1.1 Stockholms 14 stadsdelsområden 25 Stockholm by City district 1.2 Folkmängd den 31 dec Population 1.3 Medelålder Mean age 1.4 Folkmängd efter ålder Population by age 1.5 Prognos Folkmängd efter ålder Prognosis. Population by age 1.6 Folkmängd 2008 och prognos Population 1.7 Första och andra generationens invandrare First and second generation immigrants 1.8 Första och andra generationens invandrare efter ländergrupper 30 First and second generation immigrants by country 1.9 Utrikes födda samt utländska medborgare efter medborgarskap Foreign-born persons and aliens 1.10 Utrikes födda efter vistelsetid Foreign-born persons by (staying-time) 1.11 Utländska medborgare den 31 dec Aliens 1.12 Utländska medborgare samt svenska medborgare födda utrikes den 31 dec Foreign-born persons and aliens 1.13 Utländska medborgare samt svenska medborgare födda utrikes områdesvis Foreign-born persons and aliens by City district 1.14 Folkmängdens årliga förändring Population changes 1.15 Folkmängdsförändring 2008 per av folkmängden 2007 områdesvis 33 Population changes by City district 1.16 Folkmängdens nettoförändringar Population changes 1.17 Födda och döda Births and deaths 1.18 Fruksamhet efter ålder och medelålder vid första barn Fertility by mothers age. Total fertility rate. Average age at first born child 1.19 Flyttningar inom och mellan stadsdelsområden Migration between City districts 1.20 In- och utflyttade samt inomflyttningar Migration 1.21 Flyttningsnetto, % av medelfolkmängden Net migration 1.22 Bostäder efter storlek Dwellings by size 6

8 1.23 Bostäder, rumsenheter, folkmängd och boendetäthet Dwellings, room units, population and dwelling density 1.24 Lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform/ägare Dwellings in multi-dwelling buildings by form of tenure/owner 1.25 Nybyggda bostäder efter storlek Dwellings completed by size 1.26 Nybyggda bostäder efter hustyp och upplåtelseform Dwellings completed by type of building and form of tenure 1.27 Nettotillskott av bostäder efter storlek Net addition of dwellings by size 1.28 Månadsavlönade i stadsdelsförvaltningarna efter verksamhetsområde Monthly employed by activity 1.29 Nettotillskott av rumsenheter Net addition of room units 1.30 Månadsavlönade i stadsdelsförvaltningarna den 31 dec Monthly employed 1.31 Arbetslösa den 31 oktober Unemployment 1.32 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning Economically active population 1.33 Förvärvsarbetande (1- tim) utrikes födda Economically active foreign-born persons 1.34 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning (16-64 år) efter aktivitet Economically and not economically active population by activity 1.35 Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande utrikes födda (16-64 år) efter aktivitet Economically and not economically active foreign-born persons by activity 1.36 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning efter näringsgren Economically active population by industry 1.37 Förvärvsarbetande (1- tim) dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by industry 1.38 Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning samt in- och utpendling Economically active population and commuters 1.39 Befolkningen (16-64 år) efter antal sjukpenningdagar Population by number of days of sickness cash benefit 1.40 Genomsnittligt antal sjukpenningdagar (anmälda till försäkringskassan) efter ålder och kön Average number of days of sickness cash benefit by age and sex 1.41 Personer med sjukersättning Persons with disability pensions 1.42 Personer med sjukersättning efter ålder Persons with disability pensions by age 1.43 Personer med sjukersättning efter svensk och utländsk bakgrund Persons with disability pensions by swedish and foreign background 1.44 Ohälsotal Sickness cash benefit and disability pensions 1.45 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning och regiform (januari respektive år) 57 Persons with some kind of old age care by district and management 1.46 Personer med någon form av äldreomsorg efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning (januari resp år) 59 Persons with some kind of old age care by district 7

9 1.47 Färdtjänst Transport service for disabled persons 1.48 Ekonomiskt bistånd, genomsnittligt ekonomiskt bistånd och biståndstid 2007 och Social assistance by value and social assistance by average value and time of assistance 1.49 Personer med ekonomiskt bistånd Persons with social assistance 1.50 Personer med ekonomiskt bistånd områdesvis 2008 (% av områdets folkmängd) 61 Persons with social assistance by City district 1.51 Personer med ekonomiskt bistånd efter ålder Persons with social assistance by age 1.52 Anmälningar om tvångsvård och intagning på institution (enl LVM) för vuxna missbrukare Adult abusers. Notifications of compulsory care and admission in institution 1.53 Personer 21- år med vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enligt SoL) 1 november Persons 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program 1.54 Barnomsorg efter det stadsdelsområde där barnen bor Child welfare 1.55 Förskoleverksamhet för barn 1-5 år Child welfare 1.56 Skolbarnsomsorg för barn 6-9 år efter det stadsdelsområde där barnen bor Child welfare 1.57 Barn 6-9 år med skolbarnomsorg efter det stadsdelsområde där barnen bor Child welfare 1.58 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept Pupils in comprehensive school and in preschool classes by district of living and district of school 1.59 Elever i grundskolan samt i förskoleklass efter bostads sdn och skol sdn sept 2008, % 72 Pupils in comprehensive school and in preschool classes by district of living and district of school 1.60 Elever som gått ut åk 9 vt 2008 med behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program 74 Pupils from comprehensive school qualified for integrated upper secondary school 1.61 Elever som gått ut åk 9 vt 2007 med övergång till gymnasieskolan ht 2007 eller ht Pupils from comprehensive school entering integrated upper secondary school 1.62 Elever som gått ut gymnasieskolan vt 2005 med övergång till högskolan inom tre år 75 Pupils from integrated upper secondary school entering college 1.63 Personer i utbildning Students by type of education 1.64 Befolkningens (25-64 år) högsta utbildningsnivå Educational background 1.65 Befolkningens (25-64 år) högsta utbildningsnivå Educational background 1.66 Anmälda brott Offences reported 1.67 Medelinkomster Mean income 1.68 Medelinkomster efter ålder och kön Mean income by age and sex 1.69 Medelinkomster för familjer efter ålder Mean income by age of family 8

10 1.70 Inkomsttagare familjevis efter disponibel inkomst Income earners by family and disposable income 1.71 Disponibel inkomst för familjer 20-år Disposable income by family 1.72 Disponibel inkomst för familjer år med barn Disposable income by family with children 1.73 Kommunfullmäktigvalet Communal Council election 1.74 Kommunfullmäktigevalet Röstningsprocent 85 Communal Council election. Voting percentage 1.75 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar partivis 86 Communal Council election. Party affiliation 1.76 Folkomröstning om införande av miljöavgifter/trängselskatt Referendum on the introduction of environmental charges/congestion tax Areal, Indelning och mark Area, division and land 2.1 Områdesindelningar Administrative divisions 2.2 Stadsdelsområdenas omfattning delområdesvis Administrative divisions of the City districts 2.3 Stockholms 14 stadsdelsområden 94 Stockholm by City district 2.4 Areal och befolkningstäthet i stadsdelsområden, SDN-delar och stadsdelar Area and population density by City district 2.5 Markanvändning i stadsdelsområden Use of land area by City district 2.6 Markanvändning Use of land 2.7 Areal och befolkningstäthet församlingsvis Area and population density by parish 2.8 Stockholms församlingar och stadsdelar 103 Stockholm by parish and district 2.9 Valkretsarnas omfattning Constituencies 2.10 Stockholms valkretsar 105 Constituencies 2.11 Stockholms stads tomträtter efter ändamål Site-leasehold rights 2.12 Stockholms stads lantegendomar kommunvis City-owned land outside the city border Miljö Environment 3.1 Utsläpp av luftföroreningar Air pollution 3.2 Svaveldioxid årsmedelvärden 109 Sulphur dioxide 3.3 Kvävedioxid årsmedelvärden 110 Nitrogen dioxide 3.4 Kvävedioxidhalter i Stockholms innerstad Nitrogen dioxide 9

11 3.5 Kolmonoxid Högsta 8-timmarsmedelvärden per år 112 Carbon monoxide 3.6 Ozon Högsta 8-timmarsmedelvärden per år 113 Ozone 3.7 Inandningsbara partiklar, PM10 årsmedelvärden Inhalable particles, PM Totalfosforhalten i vattnet samt siktdjup i Mälaren och Saltsjön Water pollution by phosphorus and water clearness 3.9 Strandbadens vattenkvalitet Water pollution 3.10 Strandbadens vattenkvalitet i Mälaren Water pollution 3.11 Insamling av hushållsavfall Refuse from households 3.12 Behandling av hushållsavfall Preparation of refuse 3.13 Vatten- och avloppsreningsverk Water consumption etc Befolkning Population 4.1 Folkmängd i Stockholm, länet och riket den 31 dec Population in Stockholm, the County of Stockholm and the whole country 4.2 Folkmängd efter kön den 31 dec Population by sex 4.3 Folkmängd efter ålder den 31 dec Population by age 4.4 Folkmängd efter civilstånd den 31 dec Population by marital status 4.5 Folkmängd efter civilstånd Population by marital status 4.6 Folkmängd församlingsvis den 31 dec enligt indelningen Population by parish. Historical data 4.7 Folkmängd samt prognos Population 4.8 Folkmängd efter ålder den 31 dec Population by age 4.9 Folkmängd församlingsvis den 31 dec Population by parish 4.10 Folkmängd församlings- och stadsdelsvis den 31 dec Population by parish and district 4.11 Folkmängd efter ålder, kön och civilstånd Ettårsklasser 132 Population by age, sex and marital status. One-year groups 4.12 Folkmängd efter ålder och kön samt medelfolkmängden Population and mean population 4.13 Folkmängd efter ålder och kön Population by age, sex and marital status 4.14 Män efter ålder församlingsvis Men by age and parish 4.15 Kvinnor efter ålder församlingsvis Women by age and parish 4.16 Folkmängd efter ålder och födelselän/land Population by age and place of birth 10

12 4.17 Första och andra generationens invandrare församlingsvis First and second generation immigrants by parish 4.18 Första och andra generationens invandrare den 31 dec First and second generation immigrants 4.19 Första och andra generationens invandrare First and second generation immigrants 4.20 Utrikes födda samt utländska medborgare efter medborgarskap Foreign-born persons and aliens by citizenship 4.21 Utrikes födda samt utländska medborgare församlingsvis Foreign-born persons and aliens by parish 4.22 Utrikes födda församlingsvis den 31 dec Foreign-born persons by parish 4.23 Utrikes födda efter vistelsetid, medborgarskap, ålder och kön Foreign-born persons by latest year of immigration, citizenship, age and sex 4.24 Utländska medborgare efter kön, ålder och medborgarskap den 31 dec Aliens by sex, age and citizenship 4.25 Utländska medborgare församlingsvis den 31 dec Aliens by parish 4.26 Utrikes födda efter ålder och kön församlingsvis Foreign-born persons by age, sex and parish 4.27 Utrikes födda och svenskfödda Foreign-born and swedish born persons Folkmängdens förändringar Population changes 5.1 Folkmängdens förändringar och dess faktorer Population changes and its elements 5.2 Folkmängdens förändringar samt prognos Population changes 5.3 Folkmängden och dess förändringar församlingsvis Population and population changes by parish 5.4 Folkmängdens nettoförändringar församlingsvis Population changes by parish 5.5 Giftermål, levande födda samt döda Marriages, live births and deaths 5.6 Födda, döda, giftermål och skilsmässor Births, deaths, marriages and divorces 5.7 Vigda, ingångna och upplösta äktenskap samt partnerskap Contracted and annulled marriages and partnerships 5.8 Ingångna äktenskap efter makarnas ålder Marriages by age of husband and wife 5.9 Förstföderskor efter ålder samt medelålder First born by age of mother and her average age 5.10 Barnaföderskor efter ålder Confinements by woman s age 5.11 Levande födda efter födelsemånad Live births by month 5.12 Fruktsamhet efter moderns ålder samt summerad fruktsamhet Fertility by mothers age. Total fertility rate 5.13 Fruktsamhet efter moderns ålder Fertility by mothers age 11

13 5.14 Födda efter kön och moderns civilstånd Births by sex 5.15 Levande födda församlingsvis Live births by parish 5.16 Döda församlingsvis Deaths by parish 5.17 Döda efter ålder och kön Deaths by age and sex 5.18 Döda efter dödsmånad Deaths by month 5.19 Döda per av medelfolkmängden efter ålder och kön Mortality rates 5.20 Dödstalen (o/oo) Death rates, o/oo 5.21 Återstående medellivslängd Life expectancy 5.22 Döda efter ålder, kön och dödsorsak Deaths by age, sex and cause of death 5.23 Dödlighet efter ålder, kön och dödsorsak. Dödstal per av medelfolkmängden Mortality by age, sex and cause of death. Death rates 5.24 In- och utflyttade Migration 5.25 In- och utflyttade efter ålder och kön Migration by age and sex 5.26 Flyttningsnetto Net migration 5.27 In- och utflyttade efter ålder Migration by age 5.28 Flyttningsutbyte med riket och utlandet församlingsvis Migration by parish 5.29 Flyttningar Migration 5.30 Flyttningar Migration 5.31 Utländska medborgare som erhållit svenskt medborgarskap Aliens naturalized Bostäder Dwellings 6.1 Bostäder, rumsenheter och boendetäthet den 31 dec Dwellings, room units and dwelling density 6.2 Bostadsbestånd och befolkning Dwellings, room units and population 6.3 Lägenheter i flerbostadshus efter storlek Dwellings in multi-dwelling buildings by size 6.4 Bostäder i småhus efter storlek Dwellings in one- or two-dwelling buildings by size 6.5 Bostäder efter storlek församlingsvis Dwellings by size and parish 6.6 Bostäder och rumsenheter församlingsvis den 31 dec Dwellings and room units by parish 12

14 6.7 Bostäder, rumsenheter, folkmängd och boendetäthet församlings och stadsdelsvis Dwellings, room units, population and dwelling density by parish and district 6.8 Lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform/ägare församlingsvis Dwellings in multi-dwelling buildings by form of tenure/owner and parish 6.9 Bostäder i kommunala bolag 2007 och Municipal housing companies 6.10 Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter lägenhetsstorlek Rented dwellings and mean rent by size of dwelling 6.11 Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter värdeår Rented dwellings and mean rent by year of valuation 6.12 Hyreslägenheter och genomsnittlig årshyra efter värdeår och lägenhetsstorlek Rented dwellings and mean rent by year of valuation and size of dwelling 6.13 Byggnader församlingsvis Buildings by parish Byggnadsverksamhet Construction 7.1 Nybyggda bostäder efter storlek Dwellings completed by size 7.2 Nybyggda bostäder efter storlek församlingsvis Dwellings completed by size and parish 7.3 Nybyggda bostäder församlings- och stadsdelsvis New constructed dwellings by parish and district 7.4 Nybyggda bostäder efter storlek och upplåtelseform Dwellings completed by size and form of tenure 7.5 Nybyggda bostäder efter hustyp och upplåtelseform församlingsoch stadsdelsvis Dwellings comleted by type of building and form of tenure 7.6 Nybyggda bostäder i flerbostadshus byggda efter byggnadsföretagare och lägenhetsstorlek 205 Dwellings completed in multi-dwelling buildings built by type of investor and size of dwelling 7.7 Nybyggda bostäder efter storlek och byggnadsföretagare Dwellings completed by size and type of investor 7.8 Ombyggda lägenheter i flerbostadshus efter storlek församlingsvis Conversion in multi-dwelling buildings by size of dwelling and parish 7.9 Ombyggda lägenheter i flerbostadshus efter nybyggnadsår församlingsvis Conversion in multi-dwelling buildings by year of new construction and parish 7.10 Ombyggnader av lokaler till lägenheter i flerbostadshus Premises converted into dwellings in multi-dwelling buildings 7.11 Ny- och tillbyggda lägenheter i befintliga vindsutrymmen Dwellings in attics 7.12 Påbörjade bostäder i nya hus Dwellings started in new houses 7.13 Byggnadsverksamhet Building activity 7.14 Byggnadsverksamhet Building activity 7.15 Nybyggnad, ombyggnad, rivning och nettotillskott av bostäder New construction, conversion, demolition and net addition of dwellings 7.16 Nettotillskott av bostäder efter storlek församlingsvis Net addition of dwellings by size and parish 13

15 7.17 Bostadsbestånd samt bostadsbyggande och ägarbyten år 2008 efter hustyp och upplåtelseform/ägare 214 Housing stock and construction by type of building and form of tenure/owner 7.18 Årshyra/årsavgift vid färdigställandet för bostäder i flerbostadshus byggda efter byggnadsföretagare och lägenhetsstorlek 216 Rent/fee at year of completion for dwellings in multi-dwelling buildings by type of investor and size of dwelling 7.19 Lokalyta i ny- och tillbyggda hus efter utnyttjande församlingsvis Non-residential floor space in completed buildings by occupancy status and parish 7.20 Lokalyta i ny-, tillbyggda och rivna hus Non-residential floor space in completed and demolished buildings Handel och kommunikationer Trade and communications 8.1 Stockholms hamn 220 Stockholm harbour 8.2 Stockholms hamn Stockholm harbour 8.3 Varuomsättningen sjöledes i Stockholms hamn (ton) Goods turnover by water in Stockholm harbour 8.4 Varuomsättningen sjöledes i Stockholms hamn (ton) 2007 och Goods turnover by water in Stockholm harbour 8.5 Broar av betydelse för sjöfarten 222 Bridges of importance for shipping 8.6 Trafiken genom slussarna Traffic through the locks 8.7 Sjöfart till Stockholms hamnområde Stockholm harbour. Shipping 8.8 Färje- och passagerartrafiken på Finland Ferry- and passenger traffic on Finland 8.9 Färje- och passagerartrafiken på Finland, Ryssland och de baltiska staterna Ferry- and passenger traffic on Finland, Russia and the Baltic Republics 8.10 Färje- och passagerartrafiken på Finland, Polen, Ryssland och de baltiska staterna Ferry- and passenger traffic on Finland, Poland, Russia and the Baltic Republics 8.11 Färje- och passagerartrafiken på Finland, Polen, Ryssland och de baltiska staterna Ferry- and passenger traffic on Finland, Poland, Russia and the Baltic Republics 8.12 Registrerade bilar, bussar och motorcyklar m m den 31 dec Cars, buses and motor cycles registered 8.13 Trafikutvecklingen i innerstaden Carriage traffic 8.14 Cykeltrafik i innerstaden , rullande 5-årsvärden 227 Bicycle traffic 8.15 Innerstadssnittet (tullarna) 228 The inner city 8.16 Bilar och bussar som ett vardagsdygn passerade innerstadssnittet Cars and buses passing the inner city on a selected day 8.17 Trafiken vid Bromma och Arlanda flygplatser Traffic at Bromma and Arlanda airports 8.18 Ankommande och avresande passagerare Arriving and departing passengers 14

16 8.19 Polisrapporterade vägtrafikolyckor med personskada (inkl dödsolyckor) Road accidents reported, persons injured (incl fatal accidents) 8.20 Dödsolyckor Fatal accidents 8.21 Skadade (inkl dödade) i polisrapporterade vägtrafikolyckor Road accidents reported, victims 8.22 Skadade (inkl dödade) i polisrapporterade vägtrafikolyckor efter skadans svårighetsgrad 2007 och Road accidents reported, victims by type of injury Arbetsmarknad och näringsliv Labour market and manufacturing 9.1 Månadsavlönade i stadens tjänst efter förvaltning och kön Monthly employed municipal employees by activity and sex 9.2 Anställda av Stockholms stad och årsarbeten Municipal employees and full time year works 9.3 Anställda (årsarbetare) i stadens kommunala aktiebolag Employed persons (yearly workers) in city owned companies 9.4 Stockholms största företag efter antal anställda The biggest companies in Stockholm 9.5 Befolkning i åldrarna år efter sysselsättningsstatus Population by employment status 9.6 Arbetskraftstal, frånvarotal och arbetslöshetstal Labour force investigations 9.7 Arbetslösa och lediga platser Unemployment and vacancies 9.8 Arbetslösa och lediga platser Unemployment and vacancies 9.9 Arbetsställen efter storleksklass näringsgrensvis Establishments by size and industry 9.10 Anställda efter arbetsställenas storlek näringsgrensvis Employees by size of establishment and industry 9.11 Handel och service. Arbetsställen, anställda och omsättning Trade and service. Establishments, employed persons and turnover 9.12 Handel och service. Butiker/arbetsställen efter antal anställda Trade and service. Number of shops by employed persons 9.13 Handel och service. Butiker/arbetsställen och antal anställda Trade and service. Number of shops and employed persons 9.14 Handel och service. Anställda efter butikens/arbetsställets storlek Trade and service. Employed persons by size of shop 9.15 Förvärvsarbetande befolkning Economically active population 9.16 Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och kön Economically active population by industry and sex 9.17 Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och kön Economically active population by industry and sex 9.18 Förvärvsarbetande utrikes födda efter näringsgren och kön Economically active foreign-born persons by industry and sex 9.19 Förvärvsarbetande befolkning (16- år) efter ålder och kön Economically active population by age and sex 9.20 Ej förvärvsarbetande befolkning (16-64 år) efter ålder, kön och aktivitet Not economically active population by age, sex and activity 15

17 9.21 Förvärvsarbetande (1- tim) befolkning efter näringsgren församlingsvis Economically active population by industry and parish 9.22 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren och kön Economically active population by industry and sex 9.23 Förvärvsarbetande (1- tim) dagbefolkning efter näringsgren församlingsvis Economically active daytime population by industry and parish 9.24 Förvärvsarbetande befolkning (natt- och dagbefolkning) efter bostadsort, arbetsplats och näringsgren Economically active population by place of living, place of work and industry 9.25 Förvärvsarbetande dagbefolkning sektorsvis Economically active daytime population by sector 9.26 Förvärvsarbetande dagbefolkning utrikes födda sektorsvis Economically active daytime population, foreign-born persons by sector 9.27 Förvärvsarbetande anställda år i dagbefolkningen efter yrke och kön Economically active employees of the daytime population by profession and sex 9.28 Ut- och inpendling av Stockholms förvärvsarbetande befolkning Commuters among the economically active population of Stockholm 9.29 Kvinnor med barn efter sysselsättningsgrad (timmar/vecka) och yngsta barnets ålder Women with children by degree of employment and age of the youngest child 9.30 Barn i olika åldrar efter vårdnadshavarens sysselsättningsgrad (timmar/vecka) Children in different ages by the guardian s degree of employment 9.31 Företagskonkurser branschvis efter antal anställda Bankruptcies by branch 9.32 Hotell och vandrarhem Hotels and youth hostels 9.33 Hotellgäster efter hemland Hotel guests by country Socialförsäkring och social omsorg Social insurance and social welfare 10.1 Personer med sjukersättning efter ålder Persons with disability pensions 10.2 Personer med sjukersättning efter svensk och utländsk bakgrund 2007 och Persons with disability pensions by swedish and foreign background 10.3 Arbetsolyckor efter kön och yrkesställning Occupational accidents by sex and occupational group 10.4 Anmälda arbetssjukdomar 1 efter kön och yrkesställning Occupational diseases by sex and occupational group 10.5 Arbetssjukdomar och arbetsolyckor Occupational diseases and accidents 10.6 Ålderspension, äldreförsörjningsstöd m m National pensions etc 10.7 Bostadsbidrag/tillägg Rent allowences 10.8 Personer med någon form av äldreomsorg efter ålder Persons with some kind of old age care by age 10.9 Funktionshindrade, 0-64 år i ordinärt boende med beviljad hemtjänst enligt SoL efter antal beviljade timmar under en månad Disabled persons, 0-64 years, receiving home-help service by number of hours per month Insatser för funktionshindrade, 0-64 år, enligt LSS Interventions for disabled persons, 0-64 years 16

18 10.11 Personer med någon form av äldreomsorg efter utförarrapporterad insatstyp Persons with some kind of old age care by type of care Ekonomiskt bistånd (mnkr) Social assistance Ekonomiskt bistånd, biståndshushåll och biståndstid Social assistance by type of household and time of assistance Hushåll och personer med ekonomiskt bistånd Households and persons with social assistance Hushåll med ekonomiskt bistånd efter hushållstyp Households with social assistance by type of household Personer med ekonomiskt bistånd i % av folkmängden i olika åldersgrupper Persons with social assistance by age Introduktionsersättning till flyktinghushåll efter hushållstyp 2007 och Introductionary assistance to refugee households by type of household Sommarvistelse för barn Holiday camps for children Insatser för barn och ungdom. Placeringar Child welfare. Placings Omhändertagande av barn och unga med sociala problem Social welfare. Children taken care of Personer 21- år med vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enl SoL) Persons 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program Personer 21- år med vissa insatser från individ- och familjeomsorgen (enl SoL) 1 november Persons 21- years with certain efforts from the Social Welfare Program Utbildning, kultur, fritid och service Education, cultural life, leisure and service 11.1 Barnomsorg Child welfare 11.2 Elever i grundskolan samt i förskoleklasser höstterminerna Pupils in comprehensive school and in preschool classes 11.3 Elever som gått ut åk 9 vt med övergång till gymnasieskolan 284 Pupils from comprehensive school entering integrated upper secondary school 11.4 Elever 1 som gått ut åk 9 vt med behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program 285 Pupils from comprehensive school qualified for integrated upper secondary school 11.5 Elever i gymnasieskolan höstterminerna Pupils in integrated upper secondary school 11.6 Elever i gymnasieskolan höstterminen 2008, kommunala utbildningar 286 Pupils in integrated upper secondary school 11.7 Elever i gymnasieskolan höstterminen 2008, fristående utbildningar 287 Pupils in integrated upper secondary school 11.8 Elever som gått ut gymnasieskolan vt 2005 med övergång till högskolan inom tre år 287 Pupils from integrated upper secondary school entering college 11.9 Personer i utbildning Students by type of education Personer i utbildning Students by type of education 17

19 11.11 Befolkningens (25-64 år) högsta utbildningsnivå Educational background Befolkningens (25-64 år) högsta utbildningsnivå Educational background Studerande inom vuxenutbildningen och svenska för invandrare Pupils in municipal adult education etc Pedagogisk personal vid grundskolan under hösten Pedagogic staff in comprehensive school Besök i större museer, bibliotek och andra kulturella institutioner Visits to larger museums, libraries etc Stadsbiblioteket City library Teaterföreställningar, konserter m m Theatre performances, conserts etc Bad Baths Idrottsanläggningar Sports grounds Stadens hamnar för fritidsbåtar Municipal yacht harbours Brand- och ambulansväsen Fire and ambulance service Anmälda brott Offences reported Inkomster, skatter och priser Personal income, taxes and prices 12.1 Medelinkomster för förvärvsarbetande (16- år) efter näringsgren och kön Mean income of the gainfully employed population by industry and sex 12.2 Medelinkomster för förvärvsarbetande utrikes födda (16- år) efter näringsgren och kön Mean income of the gainfully employed foreign-born persons by industry and sex 12.3 Medelinkomster (tkr) för familjer efter familjetyp och antal hemmavarande barn. Inkomståret Income earners by category of family and income 12.4 Medelinkomster för olika inkomsttagare Mean income 12.5 Medelinkomster efter ålder och kön församlingsvis Mean income by age, sex and parish 12.6 Medelinkomster efter ålder och kön Mean income by age and sex 12.7 Medelinkomster Mean income 12.8 Inkomsttagare efter ålder, kön, familjeställning och inkomst Income earners by age, sex, marital status and income 12.9 Inkomsttagare med inkomst av tjänst efter ersättningar och avdrag Income earners by receipts and deductions Kommunala skattesatser Local taxes Konsumentprisindex och prisbasbelopp Consumer price index etc Levnadskostnadsindex Cost-of-living index, annual average 18

20 12.13 Kronans köpkraft uttryckt i olika års penningvärde The purchasing power of the Sw. cr. Allmänna val Elections 13.1 Kommunfullmäktigvalen Communal Council elections 13.2 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar partivis i valkretsar och församlingar 321 Communal Council election. Party affiliation 13.3 Kommunfullmäktigvalet Valda fullmäktige 322 Communal Council election. Members elected 13.4 Valdeltagande i riksdags-, kommunfullmäktig- och landstingsvalen Participation in the elections to the Riksdag, the Communal Council and to the County Council 13.5 Kommunfullmäktigvalet Valdeltagande i valkretsar och församlingar 324 Communal Council election. Entitled to vote and participation 13.6 Riksdagsvalen Elections to the Riksdag Stockholms län The county of Stockholm 14.1 Areal, folkmängd och befolkningstäthet i kommunerna Area, population and population density 14.2 Stockholms län 329 The County of Stockholm 14.3 Folkmängd den 31 dec enligt indelningen Population 14.4 Folkmängd efter ålder Population by age 14.5 Utrikes födda efter födelseland Foreign-born persons by country of birth 14.6 Folkmängdens förändringar Population changes 14.7 Folkmängdsförändring per av medelfolkmängden kommunvis Population changes by commune 14.8 Flyttningar mellan kommuner Migration within and between communes 14.9 Flyttningar över kommungränsen Migration Flyttningar Migration Bostäder efter hustyp Dwellings by type of building Påbörjade bostäder i nya hus Dwellings started in new houses Nybyggda bostäder och rumsenheter Dwellings and room units new-constructed Nybyggda bostäder Dwellings completed Nybyggda bostäder efter hustyp och upplåtelseform Dwellings completed by type of building and form of tenure Nybyggda bostäder efter storlek Dwellings completed by size 19

21 14.17 Registrerade bilar, bussar och motorcyklar m m den 31 dec Cars, buses and motor cycles registered Kollektivtrafiken uppdelad på trafikslag Public transport, rolling stock and journeys Befolkning i åldrarna år efter sysselsättningsstatus Population by employment status Arbetskraftstal, frånvarotal och arbetslöshetstal Labour force investigations Arbetslösa och lediga platser Unemployment and vacancies Arbetslösa och lediga platser Unemployment and vacancies Lediga platser efter yrkesområde Vacancies by occupational group Sysselsatta efter näringsgren Employed persons by industry Sysselsatta efter näringsgren Employed persons by industry Handel och service. Arbetsställen, anställda och omsättning Trade and service. Establishments, employed persons and turnover Företagskonkurser branschvis efter antal anställda Bankruptcies by branch Skatteunderlag, skatteutjämningsbidrag och avgifter Burden of local taxes Skatteintäkter och bidrag per invånare Tax revenues Kommunernas skatteinkomster och bidrag Revenue from municipal taxation Kommunala skattesatser Local taxes Anmälda brott Offences reported Storstadsjämförelser Large cities compared 15.1 Folkmängd 31 dec Population 15.2 Folkmängd efter ålder och kön Population by age and sex 15.3 Folkmängd (%) efter ålder Population by age 15.4 Utrikes födda Foreign-born persons 15.5 Utländska medborgare Aliens 15.6 Folkmängdens förändringar Population changes 15.7 Folkmängdens förändringar Population changes 15.8 Bostadsbyggande Housing construction 15.9 Nybyggda bostäder efter storlek Dwellings completed by size 20

22 15.10 Befolkning i åldrarna år efter sysselsättningsstatus Population by employment status Förvärvsintensiteter (%) efter ålder och kön Employment ratio Förvärvsarbetande dagbefolkning (1- tim) efter näringsgren och kön Economically active population by industry Kostnader och nyckeltal för kommunala verksamheter Costs and ratios for municipal activities Medelinkomster (kr) Personal mean income Kommunala skattesatser Local taxes Kommunfullmäktigvalet Communal Council election Nordisk översikt Nordic survey 16.1 Areal och befolkningstäthet 1 jan Area and population density 16.2 Folkmängd 1 jan Population and population projection 16.3 Folkmängd efter ålder 1 jan Population by age 16.4 Folkmängd i regionerna 1 jan Population in the regions 16.5 Folkmängd (20- år) efter civilstånd 1 jan Män 373 Population by marital status.men 16.6 Folkmängd (20- år) efter civilstånd 1 jan Kvinnor 373 Population by marital status.women 16.7 Utländska medborgare 1 jan Aliens 16.8 Utländska medborgare i regionerna 1 jan Foreign citizens in the regions 16.9 Folkmängdsförändringar Population changes Folkmängdsförändringar i regionerna Population changes in the regions Flyttningsutbyte med riket och utlandet Migration Medellivslängd Life expectancy at birth Bostadsstruktur 1 jan Dwelling structure Färdigställda bostäder efter storlek Dwellings completed by size Lokalyta (m 2 ) i nybyggda hus efter ändamål Non-residential floor space in new buildings by purpose Hotell efter antal bäddar 1 jan Hotels by size Flygtrafik Air traffic 21

23 16.18 Registrerade motorfordon i trafik 1 jan Motor vehicles registred Antal taxi i regionerna 1 jan Number of taxis in the regions Arbetskraften efter 1 jan Män 381 Labour force by age. Men Arbetskraften efter ålder 1 jan Kvinnor 381 Labour force by age. Women Antal arbetsplatser 1 jan Number of working places Antal arbetsplatser i regionerna 1 jan Number of working places in the regions Arbetslösa arbetssökande år 2007 (årsmedeltal) 383 Unemployed persons (annual average) Utbildningsnivå hos befolkningen år 1 jan Educational background Andel (%) med utbildning i minst 13 år i regionerna 1 jan Population with education for at least 13 years in the regions Kommunala val 384 Elections to local council 22

24 Stockholms stadsdelsområden City districts

25 Stadsdelsområden Kommentar till tabellerna Sedan 1997 är den kommunala servicen fördelad på politiska stadsdelsnämnder. En stadsdelsnämnds verksamhet administreras av en stadsdelsförvaltning. Dess geografiska verksamhetsområde utgör ett stadsdelsområde. Ett stadsdelsområde omfattar ett antal stadsdelar, enligt vad som redovisas i årsbokens avsnitt: Areal, indelning och mark (tabellerna 2.2 och 2.4). De ursprungliga 24 stadsdelsområdena slogs 1999 samman till 18 och år 2007 till 14. I detta avsnitt ges en översiktlig, jämförande statistik om Stockholms stadsdelsområden. För kommentarer till tabellinnehållet hänvisas till ingresserna till årsbokens ämnesvisa avsnitt. 24

26 Stadsdelsområden 1.1 Stockholms 14 stadsdelsområden Stockholm by City district Rinkeby- Kista Norrmalm Kungsholmen Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede- Årsta- Vantör Skarpnäck Farsta km 25

27 Stadsdelsområden 1.2 Folkmängd den 31 dec Population Fördel.,% Prognos Fördel.,% Västerort , ,6 Rinkeby-Kista , ,3 Spånga-Tensta , ,3 Hässelby-Vällingby , ,7 Bromma , ,3 Inre staden , ,4 Kungsholmen , ,5 Norrmalm , ,6 Östermalm , ,3 Södermalm , ,0 Söderort , ,0 Enskede-Årsta-Vantör , ,4 Skarpnäck , ,1 Farsta , ,1 Älvsjö , ,0 Hägersten-Liljeholmen , ,6 Skärholmen , ,8 Hela staden Källa: SCB/USK 1 Utarbetad av USK. 1.3 Medelålder Mean age År Västerort Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Inre staden Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Söderort Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Hela staden Källa: SCB/USK Anm. Medelålder beräknad av USK ur befolkningsuppgifter per 1-årsklass. 26

28 Stadsdelsområden 1.4 Folkmängd efter ålder Population by age Ålder Samtliga Västerort Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Inre staden Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Söderort Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Hela staden Fördelning, % Västerort 8,6 5,1 3,7 3,9 5,4 60,4 8,4 4,4 100 Rinkeby-Kista 8,7 5,3 3,9 3,8 5,2 64,0 6,7 2,4 100 Spånga-Tensta 9,7 6,2 4,5 4,5 6,2 57,9 7,9 3,1 100 Hässelby-Vällingby 8,0 4,8 3,5 4,2 5,8 58,0 9,8 5,8 100 Bromma 8,3 4,7 3,3 3,5 4,8 61,6 8,4 5,4 100 Inre staden 6,7 2,5 1,6 1,9 3,1 69,3 9,9 5,0 100 Kungsholmen 6,6 2,2 1,2 1,3 2,3 71,9 9,3 5,2 100 Norrmalm 7,3 2,4 1,6 1,9 2,9 71,0 9,0 4,0 100 Östermalm 6,0 2,6 1,6 2,0 3,2 65,4 12,0 7,0 100 Södermalm 6,8 2,7 1,8 2,2 3,4 69,2 9,6 4,4 100 Söderort 8,0 3,9 2,8 3,2 4,8 63,1 8,6 5,6 100 Enskede-Årsta-Vantör 7,8 3,9 2,8 3,2 4,6 64,0 8,1 5,8 100 Skarpnäck 7,9 3,9 2,8 3,3 5,4 64,9 6,9 4,9 100 Farsta 7,5 3,8 2,9 3,4 4,8 59,3 11,2 7,2 100 Älvsjö 9,4 5,2 3,6 4,1 5,5 58,7 8,6 5,0 100 Hägersten-Liljeholmen 8,1 3,2 2,2 2,4 3,8 67,3 7,9 5,2 100 Skärholmen 8,1 4,9 3,6 4,1 6,1 58,3 10,3 4,5 100 Hela staden 7,7 3,7 2,6 2,9 4,3 64,7 9,1 5,1 100 Källa: SCB/USK 27

29 Stadsdelsområden 1.5 Prognos Folkmängd efter ålder Prognosis. Population by age Ålder Samtliga Västerort Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Inre staden Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Söderort Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Hela staden Fördelning, % Västerort 7,8 5,4 4,0 3,8 4,9 60,4 10,2 3,4 100 Rinkeby-Kista 8,0 4,8 3,5 3,3 4,6 64,1 9,3 2,4 100 Spånga-Tensta 8,9 6,2 4,6 4,4 5,7 58,1 9,5 2,7 100 Hässelby-Vällingby 7,6 5,6 4,3 4,1 5,1 58,4 10,6 4,3 100 Bromma 7,3 5,1 3,9 3,7 4,3 61,1 10,8 3,6 100 Inre staden 6,1 3,1 2,1 2,0 2,8 66,6 13,4 4,0 100 Kungsholmen 6,6 2,8 1,8 1,6 2,3 69,7 11,6 3,6 100 Norrmalm 6,4 2,9 2,0 1,9 2,7 68,7 12,1 3,2 100 Östermalm 5,5 3,0 2,1 2,0 3,0 63,3 15,9 5,2 100 Södermalm 6,0 3,3 2,4 2,2 2,9 65,4 13,7 4,0 100 Söderort 7,6 4,7 3,4 3,1 4,0 63,2 10,2 3,9 100 Enskede-Årsta-Vantör 7,3 4,5 3,2 3,0 4,0 64,8 9,4 3,8 100 Skarpnäck 7,4 4,7 3,3 3,1 4,0 65,3 9,2 3,0 100 Farsta 7,4 4,7 3,5 3,2 4,1 60,4 11,3 5,4 100 Älvsjö 7,7 5,9 4,6 4,1 4,6 57,7 11,6 3,9 100 Hägersten-Liljeholmen 8,0 4,1 2,8 2,6 3,3 65,4 10,5 3,4 100 Skärholmen 8,1 5,4 3,9 3,7 5,0 59,8 10,0 4,2 100 Hela staden 7,1 4,3 3,1 2,9 3,8 63,7 11,4 3,8 100 Källa: SCB/USK 1 Utarbetad av USK. 28

30 Stadsdelsområden 1.6 Folkmängd 2008 och prognos 2018 Population Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Hägersten-Liljeholmen Norrmalm Bromma Hässelby-Vällingby Östermalm Kungsholmen Farsta Rinkeby-Kista Skarpnäck Spånga-Tensta Skärholmen Älvsjö Källa: SCB/USK Folkmängd 2008 Prognos för Första och andra generationens invandrare First and second generation immigrants Första Andra generationens invandrare Summa generationens Med båda Med Totalt första och föräldr. fr. föräldr. fr. andra ge- invandrare samma olika nerationens utland utländer invandrare % av hela folkmängden Hela folkmängden Västerort , Rinkeby-Kista , Spånga-Tensta , Hässelby-Vällingby , Bromma , Inre staden , Kungsholmen , Norrmalm , Östermalm , Södermalm , Söderort , Enskede-Årsta-Vantör , Skarpnäck , Farsta , Älvsjö , Hägersten-Liljeholmen , Skärholmen , Hela staden , Källa: SCB/USK Anm. Första generationens invandrare är födda utomlands. Andra generationens invandrare är födda i Sverige och har båda föräldrarna födda utomlands (definitionen ändrad 2004). 29

Statistisk. Årsbok. för Stockholm

Statistisk. Årsbok. för Stockholm Statistisk Årsbok för Stockholm 2013 Statistisk årsbok för Stockholm 2013 Statistical Year-book of Stockholm 2013 Foto: Yanan Le och Liselotte van der Meijs Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan 2012 ISBN

Läs mer

Årsbok. Statistisk. för Stockholm

Årsbok. Statistisk. för Stockholm Den innehåller uppgifter om Stockholms 14 stadsdelsområden, om Hela staden och dess delar, om stockholmsregionen och även jämförelser med Göteborg, Malmö och Nordiska storstadsregioner. Boken används i

Läs mer

Årsbok. Statistisk. för Stockholm. Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 Fax 08-508 29 970 www.stockholm.se

Årsbok. Statistisk. för Stockholm. Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 Fax 08-508 29 970 www.stockholm.se Den innehåller uppgifter om Stockholms 14 stadsdelsområden, om Hela staden och dess delar, om stockholmsregionen och även jämförelser med Göteborg, Malmö och Nordiska storstadsregioner. Boken används i

Läs mer

Statistisk. årsbok. för Stockholm. The Capital of Scandinavia

Statistisk. årsbok. för Stockholm. The Capital of Scandinavia Statistisk årsbok för Stockholm 2014 The Capital of Scandinavia Statistisk årsbok för Stockholm 2014 Statistical Year-book of Stockholm 2014 Foto: Stefan Bohlin Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan 2013

Läs mer

USK STATISTISK ÅRSBOK FÖR STOCKHOLM 2004

USK STATISTISK ÅRSBOK FÖR STOCKHOLM 2004 STATISTISK ÅRSBOK FÖR STOCKHOLM 2004 Statistisk årsbok för Stockholm är en uppslagsbok om Stockholm i siffror. I årsboken finns uppskattningsvis runt 70 000 sifferuppgifter om hela vår tillvaro i Stockholm.

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND OCH INTRODUKTIONSERSÄTTNING 2009 S 2010:03 2010-05-20 Lena Liljeholm 08-508 35 071 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Ekonomiskt

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Handledningstjänster tillsammans med Farsta och Skarpnäcks SDF Städ i verksamhetslokaler Städ i enskilda hem Konsumentvägledning

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 21 SA 21:2 21-3-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande av statistikrapporter.

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011 Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011 Ekonomiskt bistånd 2011 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Eurofutures denna årsrapport

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2012:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2013 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Information technology. Företagens användning av it ICT usage

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt

Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt Direktörsmöte för stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret. 2015-01-19

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I STOCKHOLMS STAD Innehåll Vad är VFU?...3 Dina möjligheter som lärarstudent...4 Förväntningar på dig som lärarstudent...7 Basgruppsdagar...8 Byte och uppehåll...9 Organisation...10

Läs mer

Bromma Stadsdelsnämnd

Bromma Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Planerat startdatum upphandling Område: Stöd och service personer med (fr.o.m. - t.o.m.) upphandlingsvärde, /år. Helalivet omsorg AB Frösunda

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:07 Fruktsamhet och mortalitet 2013 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Fruktsamhet och mortalitet 2013 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2014 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer