EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon"

Transkript

1 Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee policy frånvaropolicy (för personal) absorption cost självkostnad absorption costing påläggskalkylering, självkostnadskalkylering abstract of title gravationsbevis accede to an agreement ansluta sig till ett avtal accept attestera acceptance certificate övertagandecertifikat acceptance sampling stickprovskontroll accepting commission acceptprovision accessibility tillgänglighet accessories tillbehör accession treaty anslutningsavtal accompanying letter följebrev account day likviddag account rendered ingående balans accountability matrix ansvarighetsmatris accounting bokföring, redovisning accounts ledger reskontra accounts payable leverantörsskulder accounts payable ledger leverantörsreskontra accounts receivable kundfordringar accounts receivable ledger kundreskontra accumulation bin materialsats, monteringssats accumulation store ackumuleringsplats achieve uppnå acknowledge attestera acknowledgement bekräftelse acknowledgement of order orderbekräftelse à conto i avräkning acquire anskaffa acquisition anskaffning, förvärv acquisition cost anskaffningskostnad acquisition of assets and liabilities inkråmsförvärv acquisition value anskaffningsvärde, nyanskaffningspris act as surety ställa borgen act of God befrielsegrund act on public contracts lag om offentlig upphandling action plan åtgärdsplan active inventory aktivt lager actual job cost efterkalkyl adaptive control adaptiv styrning add-on option tillval addendum bilaga additional assessment eftertaxering additional charge eftertaxering additional freight frakttillägg additional order tilläggsbeställning additive tillsatsmedel adduce anföra administrative closure administrativt avslut adulterate förfalska advance against collateral förskott mot säkerhet Inköpslexikon engelska - svenska 1

2 advance booking förhandsbeställning advance invoice förskottsfaktura advance levy förtida betalning advance order abonnemang advance payment förskottsbetalning advance shipment note leveransavisering advance shipment notice föravisering advice of despatch leveransavi advice of payment betalningsanvisning advice of receipt mottagningsbevis advice of shipment avsändningsavi advising fee aviseringsavgift aesthetics estetik affiliated company självständigt dotterbolag affinity diagram släktskapsdiagram affirmative jakande affreighter befraktare affreightment befraktning agency agentur agency agreement agenturavtal agency firm agenturfirma agenda dagordning agent affärsombud agent s commission förmedlingsprovision aggregate amount totalbelopp, totalsumma aggregate inventory aggregerat lager aggregate value totalvärde agility smidighet, totalflexibilitet agio premie agree accounts avstämma konton agreed documents standardavtal agreement avtal agreement lapses on avtalet löper ut den agreement to bond garantiutfästelse air bill of lading flygfraktsedel air consignment note flygfraktsedel air freight flygfrakt air shipment flygtransport air transportation bill luftkonossement airway bill flygfraktsedel alcatel letter (offentlig upphandling) tilldelningsbrev alienable överlåtbar alienate överlåta alienation överlåtelse alienor överlåtare all risk insurance allriskförsäkring all risk policy allriskförsäkring all risks policy allriskpolis all-in price paketpris all-inclusive price paketpris all-time order slutorder allegation påstående alleged påstådd alliance management alliansledarskap allocate contract tilldela kontrakt allotment tilldelning allow a claim godkänna ett krav allow a discount rabattera allowance for damage skaderabatt Inköpslexikon engelska - svenska 2

3 alteration of contract kontraktsändring amalgamation företagsfusion amicable settlement uppgörelse i godo amicably i godo amount due fordran amount guaranteed borgenssumma amount in arrears resterande belopp amount of bond borgenssumma amount payable förfallet belopp amount unpaid obetalt belopp anchorage dues ankringsavgift ancillary provision tilläggsbestämmelse annual depreciation charge årlig avskrivning annual general meeting bolagsstämma annual profit årsvinst annual statement årsberättelse anticipation inventory säsonglager, kampanjlager appeal överklaga appendix bilaga application for credit kreditansökan application for review ansökan om överprövning apply äska appointment utnämning apportion fördela appraise värdera appraiser värderingsman appreciated inquiry uppskattad undersökning appreciation värdestegring appropriation anslag approximate price cirkapris apron attesttalong arbitrate skiljedomsavgöra arbitration skiljedom arbitration award skiljedomsavgörande arbitrator skiljedomare arrangement avtal arrangement with creditors ackordsavtal arrearage obetalt saldo arrears efterskott, skuldbelopp arrears of interest upplupen ränta arrival date ankomstdatum arrive at an arrangement nå en överenskommelse arrow diagramming method pilnätmetoden article of commerce handelsvara article of consumption förbrukningsartikel articles of association bolagsordning as is befintligt skick assemble sammansätta assemble to order montera mot order, montering mot kundorder assembling montering assembly hopsättning assembly line löpande band assent samtycke assert göra gällande assertive tvärsäker assessment bedömning asset tillgång assets kapitaltillgångar assign tilldela Inköpslexikon engelska - svenska 3

4 assignable överlåtbar assignation överlåtelse assignee befullmäktigad assignee in bankruptcy konkursförvaltare assignor överlåtare associate delägare assortment sortiment assurance assurans assurer assuradör at sight avista, vid uppvisandet at will efter eget gottfinnande attachment bilaga attain ernå attest attestera, vitsorda attestation attestering attorney fullmaktsinnehavare audit granskning, revision audit evidence revisionsbelägg audit finding revisionsiaktagelse auditee organisation som revideras auditor revisionsledare audit recovery återvinning av kapitalläckage authenticate legalisera authorise bemyndiga authority befogenhet, mandat authority to pay betalningsfullmakt authorization fullmakt, befogenhet authorization of payment betalningsuppdrag authorized befullmäktigad authorized agent befullmäktigat ombud automatic replenishment automatisk lagerpåfyllnad availability tillgänglighet available goods locovaror available-to-promise disponibelt saldo average adjuster dispaschör, haveriutredare award criteria (vid upphandling) utvärderingskriterium, tilldelningskriterie award notice tilldelningsbekräftelse award procedure upphandlingsförfarande back a bill avalera en växel back order restnotera back order list restorderlista back pay retroaktiv betalning back-to-back-contract transparent avtal backdate antedatera backdated retroaktiv backer avalist backflushing automatisk lageravräkning, baklängesnedbrytning backhaul returtransport backing aval backlog orderstock backward integration bakåtintegration, integrering i tidigare led backward scheduling bakåtplanering bad debt oindrivbar fordran balance score card balanserat styrkort balance sheet balansräkning bank draft postväxel bankrupcy estate konkursbo bankrupt s assets konkursbo bar chart stapeldiagram Inköpslexikon engelska - svenska 4

5 bar code streckkod bareboat charter totalbefraktning bargain pruta, köpslå bargain sale gottköpsförsäljning bargaining agent förhandlingsmotpart bargaining offer förhandlingsbud barge liktare, pråm barter byteshandel barter agreement bytesavtal barter transaction bytesaffär base for award of contract tilldelningsgrund basic agreement basavtal basic charge grundavgift basic commodity råvara basic price riktpris basis of evaluation utvärderingsgrund batch parti, sats batch number partinummer batch processing partivis tillverkning batch size partistorlek batch sizing partiformning bath tub curve badkarskurva batna (best alternative to negotiated agreement) batef battle of forms kolliderande avtalsförhållande beat down the price pruta become due förfalla become effective träda i kraft become valid vinna laga kraft beginning inventory ingående lagersaldo below cost price underpris benchmarking jämförelse beneficial interest nyttjanderätt beneficial owner nyttjanderättsägare beneficial right nyttjanderätt beneficiary förmånstagare benefit of a fall in price clause prisfallsgaranti berth förtöjningsplats bias partisk, systematisk avvikelse bid offert, anbud bid bond anbudsgaranti, offertgaranti bid pricing offertprissättning bidder anbudsgivare bidding cartel anbudskartell bill räkning bill after sight avisoväxel bill at sight avistaväxel bill of capacity kapacitetsbehovsstruktur bill of distribution distributionsstruktur bill of entry införseldeklaration bill of labour personalbehovsstruktur bill of lading konossement bill of lading against acceptance konossement mot accept bill of lading issued by forwarding agents speditörskonossement bill of lading to bearer konossement till innehavaren bill of lading to order orderkonossement bill of material stycklista, produktsstruktur bill of measurement mätbrev bill of resources resursbehovsstruktur bill of tonnage mätbrev Inköpslexikon engelska - svenska 5

6 billing fakturering bin binge bin reserve system bingesystem binding judgement lagakraftvunnen dom binding offer bindande anbud, bindande offert blank power of attorney fullmakt in blanko blank signature underskrift in blanko blanket order blankoavtal blanket release avropsorder blend formula recept block order blockorderavtal block order release blockorderavrop blue collar industriarbetare board of directors ledningsgrupp board of governors bolagsstyrelse bona fide i god tro bonded store tullager bonded warehouse tullager bonify gottskriva, bonifiera bonus gratifikation bonus pay bonuslön booklet broschyr bottleneck flaskhals, trång sektion bottleneck products flaskhalsprodukter bottom line vinst bottom of the range instegsmodell bracket price stafflat pris bracket pricing prisstaffling brainstorm idéstorm brainstorming idéstormning brand name varumärke branded goods märkesvaror breach of agreement bryta ett avtal breach of contract avtalsbrott, kontraktsbrott break bulk lossa breakdown driftavbrott breaking up of the ice islossning briefing information brochure broschyr broker mellanhand bucket shop inofficiell börs bucketed system hinksystem, periodsummerat materialplaneringssystem bucketless system behovsorienterat materialplaneringssystem budget at completion efterkalkyl buffer buffert building contractor byggnadsentreprenör bulk buyer volymköpare bulk buying partiuppköp bulk cargo bulklastare bulk commodity bulkvara bulk order kvantitetsorder bulky skrymmande bullion omyntat guld bullwhip effect pisksnärteffekt bulwark reling bundle auction kombinatorisk auktion bundling sammanslagna inköp, kumulativt inköp, kombinationserbjudande burden indirekta kostnader burden rate omkostnad Inköpslexikon engelska - svenska 6

7 burdensome betungande business case affärsplan, affärsnytta, affärsstrategi business cycle konjukturcykel business integrity affärsmässighet business logistics affärslogistik business mission affärsidé business on joint account metaaffär business practice kutym business process re-engineering affärsprocessutveckling buy spot köpa loco buyer köpare buyer s market monopson buying association inköpskooperativ buying club inköpscentral buying house inköpsagent by instalments avbetalningsvis by proxy genom fullmakt cable telegram calculated stock on hand teoretiskt lagersaldo calendar unit kalenderenhet call fordran, avrop, anfordran call for bids/tenders anbudsbegäran call for competition konkurrensutsätta call off avrop camp s formula wilsonformeln can-ordering gruppbeställning cancel an order avbeställa cancellation charges annuleringskostnader cancellation clause annulleringsklausul cancellation of agreement uppsägning av avtal candidate anbudssökande cap begränsa (vite), begränsning capacity availability check kapacitetsklarering capacity planning using overall factors beläggningsfördelning capacity purchasing kapacitetsköp capacity requirement kapacitetsbehov capacity requirements planning kapacitetsbehovsplanering capital budget investeringskalkyl capitalised word versal begynnelsebokstav captive market företagsintern marknad, konkurrensskyddad marknad, skyddad marknad captive use företagsintern användning cargo last cargo ship fraktfartyg cargo terminal godsterminal carousels karusellager carriage forward frakten obetald carrier transportör, fraktförare carrier s lien fraktförarens panträtt carry interest löpa med ränta cartage körpengar carte blanche blankofullmakt cartel kartell cartel agreement kartellavtal carton pappkartong cartooned kartongförpackad cash against documents dokumentinkasso, kontant mot dokument cash asset kassatillgång cash before delivery kontant betalning före leverans cash discount kassarabatt Inköpslexikon engelska - svenska 7

8 cash flow kassaflöde, likviditetsflöde cash on delivery betalning vid leverans, postförskott cash on delivery consignment efterkravsförsändelse cash price kontantpris cash purchase kontantköp cash slip kontantnota cash with order betalning i förskott, betalning vid order cask fat casting shop gjuteri category lead kategorichef category management kategoristyrning category manager kategoriansvarig category sourcing kategoristyrning category tree kategoriträd causal link orsakssamband causation orsakssamband cause and effect diagram orsak-verkan-diagram ceding company cederande bolag ceiling price pristak cell layout flödesgrupplayout cellular manufacturing flödesgrupptillverkning central purchasing body inköpscentral centre of gravity method tyngdpunktsmetoden certificate attest, intyg certificate of conformance överensstämmelseintyg certificate of delivery leveransintyg certificate of inspection besiktningsbevis certificate of manufacture fabriksintyg certificate of origin ursprungsbevis, ursprungsintyg certified by notary public bestyrkt av notarius publicus certified to be a true copy vidimeras certify vitsorda chain stores kedjebutiker change control board styrgrupp för ändringshantering change costs förändringskostnader change management förändringsledarskap channel partner distributionspartner charge off avskriva charachter reference vitsord chart of accounts kontoplan charter befrakta, avtal, bemyndigande charter cargo space kontrahera lastrum charter party certeparti charterer befraktare chartering agent befraktningsagent chase strategy anpassningsstrategi, nollagersstrategi chattel lösöre chech sheet strecktablå cherry picking russinplockning chief procurement officer inköpsdirektör circumvention kringgående civil contract byggkontrakt claim anfordran, fordran, reklamation, krav claim for compensation ersättningsanspråk claim for damages skadeersättningsanspråk, skadeståndstalan claim for indemnification ersättningsanspråk claim for refund återbetalningskrav claim for restitution återbetalningskrav claimant fordringsägare, person som gör anspråk Inköpslexikon engelska - svenska 8

9 class diagram klassdiagram clause bestämmelse clause-by-clause commentary punkt-för-punkt-kommentering, kommenteringslista clean acceptance villkorslös accept clean bill of lading rent konossement clearance avräkning, tullbehandling clearance sale utförsäljning cleared inwards inklarerad cleared outwards utklarerad close corporation fåmansbolag closing stock utgående lager co insure samförsäkra co-design gemensam konstruktion, gemensam produktutveckling, samordnad design co-managed inventory samarbetsstyrda lager co-production samproduktion co-signer medundertecknare coasting vessel kustfartyg COD parcel efterkravsförsändelse code of conduct uppförandekod, social policy, förhållningspolicy coerce påtvinga, tvinga coercive measure tvångsåtgärd coercive measures exekutivt förfarande cogent law tvingande lag coinsurance clause samförsäkringsklausul collaboration samverkan collaborative planning, forecasting and replensishment samverkande planering, prognostisering och påfyllnad collateral säkerhet, borgensåtagande, pantsäkerhet collation kollationering collectable indrivningsbar collection advance agreement inkassoförbindelse collection charge hämtningsavgift collection letter björnbrev, kravbrev collection measure indrivningsåtgärd collective bargaining agreement kollektivavtal collective bill of lading samkonossement collective consignment samkörning collective shipment samkörning colloquial language talspråk combinatorial auction kombinatorisk auktion combinatorial purchasing kompinatoriskt inköp come into force träda i kraft, ikraftträdande commence börja commerce cloud molntjänster commercial agent handelsagent commercial agreement handelsavtal commercial code handelsbalk commercial custom handelsbruk commercial invoice handelsfaktura commercial letter of credit remburs commercials of the shelf hyllvaror (kommersiella) commission agency kommissionsaffär commission agent handelskommissionär commission of freight kaplake commissioned work uppdragsverksamhet commitment förpliktelse, åtagande, löfte commodities handelsvaror commodities broker varubörsmäklare commodities exchange varubörs Inköpslexikon engelska - svenska 9

10 commodity sortiment, varugrupp, handelsvara commodity agreement råvaruavtal commodity exchange råvarubörs commodity price index varuprisindex commodity strategy sortimentsstrategi commodity team sortimentsteam common expense samkostnad common law sedvanerätt commonality kommonalitet, tväranvändning company financial year bolagsår company in commendam kommanditbolag company wide företagsomspännande competition konkurrens competition clause konkurrensklausul competitive advantage konkurrensfördel competitive benchmarking konkurrentjämförelse competitive bidding konkurrensutsättning, upphandling competitive dialogue konkurrenspräglad dialog competitive edge konkurrensfördel competitive pricing konkurrenssatt prissättning competitive sealed proposal upphandlingsförfarande i USA likt konkurrenspräglad dialog competitive strategy konkurrensstrategi competitive tendering anbudstävlan, konkurrensutsatt upphandling competitiveness konkurrenskraft competitor konkurrent complain reklamera complainant klagande (subst) complaint reklamation completion certificate övertagandecertifikat completion of delivery slutleverans compliance management efterlevnadskontroll, efterlevnadshantering compliance matrix överensstämmelselista comply with provision efterleva bestämmelse composition agreement ackordsavtal comprise inkludera compromise avtal comptroler controller compulsory cession tvångsöverlåtelse computer aided ordering datorstödd orderläggning concede bevilja concession leveransdispens, oktroj, beviljande conciliation förlikning conciliation agreement förlikningsavtal conciliator förlikningsman conclusive bindande concurrent engineering integrerad produktframtagning condition betingelse conditional clause villkorsklausul conditions of contract kontraktsvillkor conditions of delivery leveransvillkor conditions of payment betalningsvillkor conditions of sale försäljningsvillkor conduct utföra, bedriva configuration management konfigurationshantering configure to order konfigurera mot order confirm by oath beediga confirmed documentary credit bekräftad remburs confirmed letter of credit bekräftad remburs confiscation sekvester Inköpslexikon engelska - svenska 10

11 conflicting demands motstridiga behov conformance överensstämmelse conformity likformigt conglomerate purchasing inköpskonglomerat consecutive days sammanhängande dagar consecutive numbers löpnummer consent samtycke consequential loss insurance avbrottsförsäkring consign konsignera consigned goods konsignationsvaror consignee godsmottagare, konsignationsvarumottagare consignor varuavsändare consignment försändelse, konsignation, sändning, varuförsändelse consignment invoice konsignationsfaktura consignment note fraktsedel consignment stock contract konsignationsavtal consignor avsändare, konsignationsvaruleverantör consistent sammanhängande consortium konsortium constitute utgör constraint bivillkor, restriktion construction contract utförandeentreprenad consultation samråd consumer durables kapitalvaror consumer goods konsumtionsvaror container bill of lading containerkonossement context diagram kontextdiagram contest bestrida contingency eventualitet, oförutsedd utgift contingency planning beredskapsplanering contingency reserve beredskapsreserv contingent oviss contingent liability ansvarsförbindelse continuation clause förlängningsklausul continuous improvement ständig förbättring continuous operation helårsdrift contraband smugglare contract award kontraktstilldelning contract award decision tilldelningsbeslut contract award notice efterannonsering contract blank kontraktsformulär contract close-out kontraktsavslut contract compliance avtalsefterlevnad, avtalstrohet contract compliance rate avtalstäckning contract form kontraktsformulär contract fulfilment kontraktsfullgörande contract manager avtalsansvarig, avtalsförvaltare, kontraktsansvarig contract mark up ändringsmarkerat avtal contract of affreightment fraktkontrakt contract of guarantee borgensförbindelse contract period kontraktstid contract price kontraktspris contract stipulation kontraktsbestämmelse contract with options optionsavtal contract work entreprenadarbete contracted price leveranspris contracting authority upphandlande myndighet contracting entity upphandlande enhet contracting party kontrahent Inköpslexikon engelska - svenska 11

12 contractor entreprenör contractual kontraktsenlig contractual penalty kontraktsvite contractual provisions avtalsbestämmelser contrary to contract avtalsstridig, avtalsvidrig contribution cost pricing bidragsprissättning contribution marging täckningsbidrag controller controller controlling company moderbolag convenience goods dagligvaror convention avtal conveyance överlåtelsehandling, transport, överlåtelse conveyor transportband convince övertyga cooperation agreement samarbetsavtal core business kärnverksamhet corporate body juridisk person corporate buyer koncerninköpare corporate governance bolagsstyrning corporate procurement officer inköpsdirektör corporate social responsibility företagens sociala ansvar corrective action korrigerande åtgärd corrective maintenance felavhjälpande underhåll, korrigerande underhåll cost kostnad cost account efterkalkyl cost accounting efterkalkylering cost allocation kostnadsfördelning cost and freight fraktfritt cost apportionment kostnadsfördelning cost avoidance kostnadsundvikande cost based pricing kostnadsbaserad prissättning cost-benefit-analysis lönsamhetsanalys cost ceiling kostnadsram cost centre kostnadsställe cost contract löpande räkning cost driver kostnadsdrivare cost effective indräktig cost estimate kostnadskalkyl cost insurance freight frakt- och assuransfritt cost leadership kostnadsledarskap cost of capital kapitalkostnad cost of interest räntekostnad cost of liquidation avvecklingskostnad cost of living allowance dyrortstillägg cost of loading lastningskostnader cost of maintenance underhållskostnader cost of operation driftskostnad cost of solicitation upphandlingskostnad cost of tendering upphandlingskostnad cost of underage bristkostnad cost oriented pricing kostnadsprissättning cost overrun kalkylöverskridning cost plus contract självkostnadskontrakt cost plus contract löpande räkning (OBS Den svenska termen löpande räkning kan definieras på olika sätt) cost plus price faktorpris (i avtalssammanhang) cost plus pricing faktorprissättning cost price självkostnadspris cost reimbursable contract löpande räkning, självkostnadskontrakt Inköpslexikon engelska - svenska 12

13 cost value method parivärdemetod cost variance kostnadsavvikelse COTS hyllvaror (kommersiella) counter-claim genfordran, motkrav counterfeit förfalska, oäkta counterfoil talong countermand avbeställa countervailing duty utjämningstull counting frequency inventeringsfrekvens counting request inventeringsanmodan country of destination bestämmelseland country of origin ursprungsland coupled inventories kopplade lager courtesy artighet cover letter missiv covering letter följebrev crainage kranhyra crane lyftkran crashing forcering credit fordran credit advice kreditnota credit agreement kreditavtal credit note kreditfaktura credit rating kreditvärdighet credit reporting agency kreditupplysningsbyrå creditor borgenär crew besättning, manskap cross docking genomflöde, genomflödesdistribution cross rule travers cross tabulation korstabeller cross-business företagsöverskridande cross-functional team tvärfunktionell grupp cumulative lead time ackumulerad ledtid currency valuta currency basket valutakorg currency clause valutaklausul currency restriction valutarestriktion currency risk management valutariskhantering current assets omsättningstillgångar current budget driftsbudget current exchange rate dagskurs curriculum vitae (br) meritförteckning curtail inskränka curtailment driftsinskränkning custody bill of lading förvaringskonossement custody charge depåavgift custom clearance receipt tullkvittens custom-house receipt tullkvittens customable tullpliktig customary tare usotara customer of choice prioriterad kund customer order decoupling point kundorderpunkt customization kundanpassning customs agent tullagent customs bill of entry införseltillstånd customs clearance förtullning, tullavgift customs nomenclature tullnomenklatur customs reimbursement tullrestitution customs warehouse tullager, packhus Inköpslexikon engelska - svenska 13

14 cutback nedskärning cycle counting rullande inventering cycle stock omloppslager, omsättninglager cycle time genomloppstid daily allowance traktamente damage estimate skadeberäkning damage in transit transportskada damage liability skadeersättningsskyldig damage notification skadeanmälan damages clause bötesklausul data date avstämningsdatum date of arrival ankomstdatum date of postmark poststämpelns datum day book diarium day rates contract timräkning day-book number diarienummer days in payables dagar i reskontran days inventory held genomsnittlig lagringstid days payables outstanding mätetal för antalet dagar genomsnittlig betalningstid dead freight fautefrakt dead on arrival defekt vid ankomst dead weight dödvikt deadline fatatalietid dealer s price återförsäljarpris debentured goods tullrestitutionsgods debriefing debriefing debt collection agency inkassobyrå debt due fordran debtor gäldenär decision tree beslutsträd deck cargo däckslast decline förkasta anbud eller förfrågan decline an offer avböja ett anbud decoupling inventory frikopplingslager decoy bulvan deduct avräkna deductible avdragsgill deduction avdrag, avräkning deed avtal, handling deed of transfer överlåtelsehandling deemed anses deep stacking djupstapling default betalningsförsummelse default of payment utebliven betalning defeasance annullering defeasible annullerbar defect felaktig defect (om fel) brist defective goods felaktiga varor defer dröja deferral uppskov deferred charges förutbetalda kostnader deferred discount uppskjuten rabatt defray bestrida defrayal bestridande delay försening delegate befullmäktiga deliverables leverabler delivered free franko Inköpslexikon engelska - svenska 14

15 delivered free at your warehouse fritt ert magasin delivery capability leveransberedskap delivery capacity leveransförmåga delivery condition leveransvillkor delivery confirmation leveransbekräftelse delivery control leveranskontroll delivery date leveransdatum delivery dependability leveransprecision, leveranssäkerhet delivery follow-up leveransuppföljning delivery note följesedel delivery notice leveransbesked delivery reliability leveransprecision delivery reminder leveranspåminnelse delivery schedule leveransplan delivery service leveransförmåga demand fordran demand chain efterfrågekedja demand chain management styrning av behovskedjan demand payment björna demand time fence kundordergräns demijohn damejeanne demise charter totalbefraktning demur invända demurrage överliggedagsersättning depletion värdeminskning depreciable assets avskrivningsbara tillgångar depreciation avskrivning derived demand härledd efterfrågan design contest projekttävling design and build contract totalentreprenad design-to-cost-tendering upphandling med fast takpris design-to-order konstruera mot order designate namnge desourced supplier underkänd leverantör detaining sekvester deterioration förfall, försämring develop utveckla deviation avvikelse diary dagbok direct award direktupphandling dirty bill of lading konossement med förbehåll disaggregation disaggregering disagio disagio disburse utbetalning discharge lossa discharge a ship lossa ett fartyg discharge afloat flytande lossning discharging expense lossningskostnad disclaimer friskrivningsklausul disclosure edition disclosure rights rätt att ta del av uppgifter discount rabatt discount against cash kassarabatt discounted cash flow kassaflödesvärdering discount schedule rabattbrev discovery edition disembark landsättning disintermediation mellanhandsreducering dismantling nedmontering Inköpslexikon engelska - svenska 15

16 dispatch avsända dispatch department avsändningsavdelning dispatch goods ilgods dispatch money tidsvinstersättning dispatch note avsändningsavi dispatcher varuavsändare disposal time disponibel tid dispositive law dispositiv lag/rätt dispute tvista dispute management tvisthantering disruption avbrott distraint utmätning divest överlåta, divestera dividend aktieutdelning divisable delbar divulge delge dock company frihamnsbolag dock receipt hamnkvitto dockage pris för utnyttjande av hamnplats doctrine of frustration fullgörelsehinder documentary credit remburs documentary remittance dokumentremissa domestic articles hushållsartiklar domestic sourcing köp på inhemsk marknad double order-point system dubbel beställningspunkt down payment handpenning downtime stilleståndstid dp handpenning draft tratta draft agreement avtalsutkast draft contract kontraktsförslag draft settlement förlikningsförslag drawee trassat drawer trassent drayage hemtransportkostnader drop shipment direktleverans drop size discount volymrabatt drop size incentive volymrabatt dual sourcing parallellförsörjning due date förfallodag, färdigdatum due diligence förvärvsutredning, skälig försiktighet due professional care yrkesmässig noggrannhet duly vederbörligen duly substantiated välgrundad dummy activity blindaktivitet dun björna, björnbrev dunning letter björnbrev duplicate receipt system paragonsystem durability varaktighet durable goods kapitalvaror duration varaktighet duration of agreement avtalstid dutiable tullpliktig duty drawback tullrestitution duty free tullfri dynamic discount dynamisk rabatt dynamic lot sizing dynamisk partiformning earliest due date tidigaste färdigdatum early material authorisation / concession materialbemyndigande Inköpslexikon engelska - svenska 16

17 early payment förskottsbetalning early purchasing involvement tidig inköpsinvolvering early start agreement avtal för tidiga aktiviteter early supplier involvement tidig leverantörsinvolvering early supply management involvement tidig inköpsinvolvering earning inkomst economic lot size ekonomisk partistorlek economic order quantity ekonomisk orderstorlek economy of scale skalekonomi, skalfördelar effectiveness resultateffektivitet, verkställighetsförmåga, yttre effektivitet efficiency resurseffektivitet, inre effektivitet, systemeffektivitet efficient consumer response effektiv kundrespons elicitation elicitering, kravinsamling emphasise framhålla employer uppdragsgivare, arbetsgivare employer s contribution arbetsgivaravgift empower bemyndiga empowered befullmäktigad empowerment befogenhet enclosure bilaga ending inventory utgående lagersaldo endogenous endogen endorsable endossabel, fungibel endorse attestera endorsee endossat endorsement endossement, endosso, ikraftsättning endorser endossent, växelcedent endurance test uthållighetsprov enforce a claim göra ett anspråk gällande enforced sale tvångsauktion engineer-to-order konstruera mot order engineering change order konstruktionsändringsorder, ändringsorder engineering change proposal ändringsförslag engineering change request ändringsbegäran enquiry anbudsförfrågan ensure tillse enter a contract kontrahera enter into force träda i kraft, ikraftträdande entitled to berättigad till entity in charge of maintenance underhållsansvarig enhet entrepot packhus entry barrier inträdeshinder entry level version instegsmodell entry of goods varuinförsel equal run-out time likvärdig täcktid equity eget kapital escalation clause eskaleringsklausul vid tvist escalator clause indexklausul escape clause hävningsrättsklausul estimate of cost kostnadsförslag estimate to complete kalkyl för resterande arbeten estimator kostnadsberäknare even-handed opartisk event list händelselista everyday commodities dagligvaror eviction vräkning evidentiary bevisbörda ex gratia payment ersättning utan juridisk förpliktelse ex warehouse fritt lager Inköpslexikon engelska - svenska 17

18 ex works fritt fabrik excavation works markentreprenad excepted perils clause friskrivningsklausul exception statement avvikelseförteckning (i anbud) excess capacity överkapacitet excessive oskälig exchange application valuta ansökan exchange rate växelkurs excise tillverkningsskatt excise duty tillverkningsskatt, punktskatt excise tax tillverkningsskatt exclusion criteria uteslutningskriteria exclusive agency generalagentur exclusive agent generalagent exclusive right ensamrätt executable genomförbar execute utföra execution utförande, utmätning execution code utsökningsbalken execution date tidpunkten för ikraftträdande executor tillställare executory sale tvångsauktion exercise utnyttja exhibit bilaga ex-house i annans regi exit clause hävningsrättsklausul exlusive right prerogativ exogenous exogen exoneration clause friskrivningsklausul exorbitant price ockerpris expected utility value förväntat nyttovärde expediter leveransbevakare expediting forcering av order, leveransbevakning expenditure utgift expenditure estimate utgiftsplan expense utgift expiration date sista giltighetsdatum export agent exportagent export commodities exportvaror export compliance exportöverensstämmelse export declaration utförseldeklaration expose to competition konkurrensutsätta express delivery ilbefordran express goods ilgods expressive bid kombinatoriskt anbud expressive tendering kombinatorisk upphandling expressly uttryckligen express reference uttrycklig extinct debt preklusion extortion ocker extortionate price ockerpris extortioner ockrare extrinsic forecast betingad prognos face value nominellt värde facility anläggning fail underlåta, uraktlåta fail to arrive utebli fail to notice förbise failsafe säker, idiotsäker Inköpslexikon engelska - svenska 18

19 failure driftavbrott, fel failure modes effects analysis feleffektanalys fair average quality genomsnittskvalitet fair comparison rättvis jämförelse fair presentation opartisk rapportering fall back scenario reservplan faulty delivery felaktig leverans feasibility study förstudie feedback återkoppling feign work maska feigned fiktiv fictitious fiktiv fictive fiktiv field expediting fältbevakning field purchaser fältinköpare file maintenance registervård filing arkivering filing clerk arkivarie fill rate fyllnadsgrad final account slutavräkning final arrangement slutuppgörelse final payment slutbetalning financial pekuniär financial statement finansiell rapport finish to order färdigställ-mot-kundorder finished goods färdigvaror, helfabrikat finished goods inventory färdigvarulager finite capacity planning takplanering firm offer fast anbud firm planned order fryst order first article inspection utfallsprov first come first served först till kvarn first cost självkostnad first open water första isfria vatten first out sist in first-price auction förstaprisauktion first refusal förtursrätt, förköpsrätt first right förtursrätt first tier sourcing förstaledssourcing first-tier supplier förstaledsleverantör fiscal year budgetår, räkenskapsår fishbone chart fiskbensdiagram fit for purpose ändamålsenlig fitness for use användbarhet fixed asset anläggningstillgång fixed assets fasta tillgångar fixed interval order system periodbeställningssystem fixed order quantity fast orderkvantitet fixed period requirement fast behovstäckningstid fixed-price contract fastpriskontrakt flat price enhetspris flat rate enhetstaxa flexible tariff stafflad tariff float buffert, omsättningslager, glapp floating location storage flytande lagerplats floating order point flytande beställningspunkt floor stock öppet lager flow chart flödesdiagram follow-on contracts fortsatta beställningar Inköpslexikon engelska - svenska 19

20 force påtvinga, tvinga force field analysis kraftfältsanalys forced cession tvångsöverlåtelse forecast prognos forecasting prognostisering forfeit förverka forfeiture of debt preklusion fork lift truck gaffeltruck form of payment betalningssätt forward buying prognosköp forward charges efterkrav map betalning forward contract terminskontrakt forward deal terminsaffär forward delivery terminsleverans forward payment förskottsbetalning forward trade terminsaffär forwarder transportör forwarding spedition forwarding agent speditör, speditionsfirma forwarding commission speditionsprovision forwarding department speditionsavdelning forwarding firm speditionsfirma foundation works markentreprenad four wall inventory fabrikslagring fragile ömtålig frame agreement ramavtal framework agreement ramavtal fraudulent invoice bluff-faktura free alongside fritt fartygssida, fritt vid fartygssida free average franchise free from defects felfri free from fault felfri free goods tullfria varor free harbour tullfri hamn free of all average fritt från alla anspråk vid haveri free of charge avgiftsfri free of cost kostnadsfri free on board bordfritt free on car/wagon banfritt free stacking fristapling free trade area frihandelsområde free trade association frihandelssammanslutning free-issue material tillhandahållande av material freight frakt freight account frakträkning freight advance fraktförskott freight agent befraktningsagent freight agreement fraktavtal freight bill frakträkning freight collect mottagarfrakt freight contract befraktningskontrakt freight deposit godsbangård freight depot godsbangård freight document frakthandling freight forwarder speditör freight home returfrakt freight insurance fraktförsäkring freight yard godsbangård freightage fraktavgift Inköpslexikon engelska - svenska 20

21 freightliner godsexpresståg freshness date bäst före datum fringe benefit löneförmån fully paid till fullo betald fungible goods fungibla varor futures terminer futures contract terminsaffär gazump trissa upp pris i efterhand general agency generalagentur general agent generalagent general agreement generalavtal giro payment girobetalning global amount totalbelopp glut the market dumpa på marknaden go surety ställa borgen going rate pricing konkurrentbaserad prissättning good faith god tro goods department godsmottagning goods grouping samkörning goods in bond tullnederlagsgods goods liable to excise duty accisbelagda varor goverment agency statligt verkt goverment authority statligt verkt grace anstånd grace period moratorium grace period on payment betalningsanstånd grade kvalitetsklass graded tariff stafflad tariff graduated tariff stafflad tariff granter of credit borgenär gross amount bruttobelopp gross price list bruttoprislista gross weight bruttovikt group incentive gruppackord groupage service samlastningstrafik grouping agent samlastningsföretag growth tillväxt guarantor borgenär haggle pruta half-pallet halvpall hand over överlämna hand-made handgjord handling costs hanteringskostnader hat money kaplake haul flytta haulage transport haulage contractor åkeri haulage costs kostnader för vägtransport av gods hauler transportör heads of agremement avtalets väsentliga delar heads of terms kontraktets väsentliga delar hedge hedge hedge inventory garderingslager hedging contract hedgingavtal hereinafter nedan hire purchase agreement avbetalningskontrakt hire purchase sale avbetalningsförsäljning hire-purchase avbetalningsköp hoard hamstra Inköpslexikon engelska - svenska 21

22 hold cargo rumslast holiday allowance semesterlön homeward freight returfrakt hoshin planner hoshinplanering hourly wage timlön hub knutpunkt hub and spoke navdistribution idle time stilleståndstid, väntetid illegal direct award of contract otillåten direktupphandling imminent change nära förestående förändring impede förhindra, hindra implement implementera implied condition underförstått villkor import agent importagent import commodities importvaror import embargo importförbud import licence införseltillstånd import quota införselkontingent impose påtvinga impound betalningssäkra imprest förskott imputable tillskrivningsbar in due form formenlig in force giltig in good faith i god tro in specie kontant in the event of non-delivery i händelse av obeställbarhet in-house egen regi in-house project internprojekt inbound logistics inleveranslogistik incapacity clause lytesklausul incentive ackord, sporre, incitament incentive wage ackordslön income intäkt incoming inspection ankomstkontroll inconsistent terms motstridiga villkor incorporate bolagisera incorporated company aktiebolag increased cost of living benefit dyrortstillägg incremental cost särkostnad, marginalkostnad incumbent to ankommer incur ådraga sig indemnification gottgörelse indemnified party skadeståndsberättigad part indemnify bonifiera, hålla skadeslös indemnity skadestånd, utgäld indemnity clause skadeståndsklausul indented bill of material nivåvis produktstruktur index clause indexklausul indirect cost indirekta kostnader industrial branch branschförgrening industrial column branschpelare inffectivenes of contract ogiltighet av avtal inexpensive billig inferior undermålig inferior goods underhaltiga varor informal procedure direktupphandling infringement intrång inherent vice befintlig brist Inköpslexikon engelska - svenska 22

23 initial sample test utfallsprov injunction föreläggande inland duty tillverkningsskatt inordinate price ockerpris input insatsvara input material insatsmaterial inquiry enkät insofar såvitt inspection avsyning inspection certificate besiktningsbevis installement rat instalment avbetalning instalment contract avbetalningskontrakt instalment plan avbetalningsplan instruction föreskrift insurance assurans, försäkring insurance agent försäkringsagent insure försäkra insurer assuradör intangible assets immateriella tillgångar integrity codes affärsetiska riktlinjer intelectual property rights immateriella rättigheter intelligence upplysningar inter-modal transportation intermodala transporter interchangeability utbytbarhet interest ränta intermediate product halvfabrikat intermittent production partivis tillverkning interruption driftavbrott into the bargain på köpet inundate the market dumpa på marknaden invention on demand uppdragsinnovation inventory lager inventory accounting lagerbokföring, lagerredovisning inventory management lagerstyrning inventory on hand lagersaldo inventory position lagerposition inventory shrinkage lagerinkurans inventory statistics lagerhistorik inventory turnover rate lageromsättningshastighet inventory turns lageromsättningshastighet investment appraisal investeringsbedömning invitation to apply to tender ansökningsinbjudan invitation to tender anbudsbegäran,anbudsinbjudan invite tenders for infordra anbud invoice räkning, faktura invoice scam bluff-faktura invoicing charge faktureringsavgift irregularity oegentlighet irrevocable oåterkallelig issue lageruttag item master file artikelregister itemize specificera itemized invoice specificerad faktura job description befattningsbeskrivning job evaluation befattningsbeskrivning job-order manufacturing tillverka mot order joint and several en för alla och alla för en joint and several liability gemensam ansvarighet Inköpslexikon engelska - svenska 23

24 joint cargo samkörning joint consultation samråd joint loading samkörning, samlastning joint operation samkörning joint order samlingsorder joint ordering sambeställning joint picking samplockning joint production samproduktion joint production price samproduktionspris joint replenishment sambeordring joint stock company aktiebolag, handelsbolag joint venture samarbetsbolag, metaaffär jointly and severally responsible solidariskt ansvar just-in-time rättidighet kanban card kanbankort kanban purchase order kanbanbeställning keep minutes protokollföra keg kagge key commodity manager strategisk inköpare key job nyckelbefattning key performance indicator nyckeltal, nyckelprestationsindikatorer kickback muta kitting satsplockning, plockning av materialsats kraljic portfolio kraljicportfölj labour only contract arbetskraftskontrakt laden fullastad lag försening, fördröjning lag strategy följastrategi lagging indicator eftersläpande indikator landed cost hemtagningskostnad lap phasing överlappning larceny usurpering last call förköpsrätt, förtursrätt last in sist in last mile sista milen last time buy sistagångsköp last time buy/order slutorder last time supply sistagångsleverans lasting nature bestående karaktär law on public procurement lag om offentlig upphandling lawyer jurist lay day liggedag, väntedag layoff permittering (av anställda) lead time ledtid lead time inventory ledtidslager leader bait lockvara lean production resurssnål produktion learning curve inlärningskurva lease leasa least period cost method lägsta periodkostnadsmetoden least unit cost method lägsta enhetskostnadsmetoden least-cost point lägsta kostnadspunkt legal claim rättsanspråk legal tender lagligt betalningsmedel legalize lagligen bekräfta legally binding rättsligt bindande leniency överseende less than truck load styckegods, mindre än enhetslast less than unit load mindre än enhetslast Inköpslexikon engelska - svenska 24

25 lessons learned erfarenhetsåterföring let out under subcontract legotillverka letter of allotment tilldelningsbeslut, tilldelningsbekräftelse letter of attorney fullmakt letter of credit remburs letter of credit agreement rembursförbindelse letter of intent viljeförklaringsbrev, avsiktsförklaring level loading beläggningsutjämning leverage hävstång leverage products hävstångsprodukter liabilities skulder liability under a guarantee borgensansvar liable for its own acts or omissions såsom för egen skuld licence oktroj lien panträtt lien clause panträttsklausul life cycle cost livscykelkostnad, livslängdskostnad life of type contract livstidskontrakt life time contract livstidskontrakt lighter liktare lighterage pråmavgift limited liability company aktiebolag limited partner kommanditdelägare limited partnership company kommanditbolag line item orderradsartikel line item purchasing russinplockning liner traffic linjefart liquid assets likvida medel liquidated damages leveransvite liquidation konkurs liquidator konkursförvaltare liquidity likviditet list of compliance överensstämmelselista list of delivery limits leveransgränslista list price listpris litigate processa litigation (jur.) process litigious bestridd, omtvistad load lasta, stuffa (en container) load carrier lastbärare load levelling beläggningsutjämning load profile beläggningsnyckel,kapacitetsbehovsnyckel loading lastning loading berth lastningsplats loading charge lastningskostnader loan shark ockrare local agent platsagent loco spot lodge a claim reklamera lodge a protest protestera lodge complaints klaga lodging allowance inackorderingstillägg long list långlista long term agreement långtidsavtal long term maintenance agreement långtidsunderhållsavtal long term supply agreement långtidsleveransavtal long-term långfristig long-term contract långtidsavtal longshoreman stuveriarbetare Inköpslexikon engelska - svenska 25

26 look ahead/look back framåt-bakåt-kontroll loss leader lockvara loss of profits insurance avbrottsförsäkring loss on exchange disagio, agioförlust loss-payee clause direktskadelidandeklausul lot parti, sats, rat lot number partinummer lot sizing partiformning lot splitting partiklyvning low cost country lågkostnadsland lowball bid inkilningspris lower of cost or market lägsta värdets princip lull lågsäsong lump sum contract klumpsummekontrakt lumpy demand ojämna behov,klumpade behov machine-hour cost maskintimkostnad machine-made maskintillverkad mail order company postorderföretag main carriage paid huvudfrakten betald main carriage unpaid huvudfrakten obetald maintainability underhållbarhet, underhållsmässighet maintenance agreement / contract underhållsavtal maintenance backlog eftersläpande underhåll maintenance bond underhållsgaranti make a contract kontraktera make an appeal to anföra besvär hos make-to-order kundorderproduktion, tillverka mot order make-to-stock lagerproduktion, lagerorderproduktion,tillverka mot lager making good gottgörelse mala fide mot bättre vetande malfunction driftavbrott man of straw bulvan management information beslutsunderlag, beslutsstöd managerial level ledningsnivå managerial requirements ansvarskrav, ansvarsbestämmelser managing clerk prokurist mandate befogenhet mandatory obligatoriskt manufacturability producerbarhet manufactured goods industriprodukter manufacturing tillverkning manufacturing bill tillverkningsstruktur manufacturing cell tillverkningscell manufacturing order tillverkningsorder manufacturing process tillverkningsprocess mapping kartläggning mark-up pålägg mark-up pricing påläggsprissättning, självkostnadsprissättning market appraisal marknadsbedömning market survey marknadsundersökning markup påslag master agreement ramavtal master production schedule produktsprogram, tillverkningsprogram master schedule huvudplan, huvudtidsplan master schedule item huvudplaneartikel master scheduler huvudplanerare master scheduling huvudplanering mate s receipt lastkvitto, styrmanskvitto material breach of contract väsentligt avtalsbrott Inköpslexikon engelska - svenska 26

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee policy frånvaropolicy (för

Läs mer

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon Engelskt - Svenskt - Inköpslexikon 2 x 2 matrix fyrfältare abatement of debts/creditors ackord (vid konkurs) ABC analysis volymvärdesanalys ability to raise capital kapitalanskaffningsförmåga absentee

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon abonnemang advance order, subscription acceptprovision accepting commission accisbelagda varor goods liable to excise duty ackord (av incitamentstyp) incentive, piece

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon

EFFSO Tools. Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon Svenskt - Engelskt - Inköpslexikon abonnemang advance order, subscription acceptprovision accepting commission accisbelagda varor goods liable to excise duty ackord (av incitamentstyp) incentive, piece

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System

Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System People-driven logistics software Skapa en kundfokuserad internationell expansion med ett Delivery Management System Mathias Parkhagen, Head of Operations, nelly.com Peter Johansson, Sales Manager, Centiro

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

Ett ERP-system (Enterprise Resource System) Garp används för att gå igenom flödet för en verksamhetsprocess (business process flow).

Ett ERP-system (Enterprise Resource System) Garp används för att gå igenom flödet för en verksamhetsprocess (business process flow). 1(8) Ann Svensson, ann.svensson@hv.se, Institutionen för ekonomi och IT Uppgift - moment 10 Ansvarig lärare: Suzana Ramadani Läsanvisning Kapitel 12: Information Systems in Business Innehåll och genomförande

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Informationssystem Affärssystem

Informationssystem Affärssystem Informationssystem Affärssystem Moment 10 Suzana Ramadani 1 Agenda Egenskaperna hos ett informationssystem Företagsorganisation som ett system Värdekedja ERP (Enterprise Resource Planning) IS som stöd

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef

CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef CARL- HENRIK HÄGG vvd/produk8onschef HallandsHamnar i siffror HallandsHamnar bildades 1 januari 2013 Terminaler i Halmstad och Varberg 4,1 milj. ton över kaj (2012) Sveriges 8:e största hamn (2012) 135

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

En timme med en konsult

En timme med en konsult En timme med en konsult Vi dyker ner i iscala och ger dig tips på vad som finns i affärssystemet. Du bjuds på lärorika tips och tricks. Presented by: Lennart Andersson Agenda Processer Planeringsprocess

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

The world s largest Public Private Partnership hospital. Fredrik Sandberg - Coor Service Management

The world s largest Public Private Partnership hospital. Fredrik Sandberg - Coor Service Management The world s largest Public Private Partnership hospital Fredrik Sandberg - Coor Service Management The PPP set-up and objectives Stockholm County Council Known cost Risk transfer On time, on budget Shareholders

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

Trade Finance. En värld full av affärsmöjligheter

Trade Finance. En värld full av affärsmöjligheter Trade Finance En värld full av affärsmöjligheter Swedbank har sina rötter i den svenska sparbanksrörelsen som sträcker sig tillbaka till 1820. Vårt fokus har sedan starten varit att arbeta nära våra kunder

Läs mer

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN 1 AGENDA Intro - Basware Varför Finansieringstjänster? Creating Payment Energy av Basware/MasterCard

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Pelare 1 Nuvarande läge Svenska captives generellt sett väl finansierade 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högre

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Uppdragsdatum. Ja Nej Uppdragsgivare (namn, adress)

Uppdragsdatum. Ja Nej Uppdragsgivare (namn, adress) REMBURSANSÖKAN/ Uppdragsdatum Kontorets referensnummer Standby Rembursen ska vara överlåtbar Vi uppdrar åt Swedbank att öppna följande oåterkalleliga remburs Ja Nej Uppdragsgivare (namn, adress) Förmånstagare

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Internationell redovisning

Internationell redovisning Internationell redovisning Omtentamen Ladokkod:22IR1D Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2013 12 17 Hjälpmedel: Lexikon och enkel miniräknare

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

REMBURSANSÖKAN/ BETALNINGSANMÄLAN

REMBURSANSÖKAN/ BETALNINGSANMÄLAN REMBURSANSÖKAN/ Uppdragsdatum Kontorets referensnummer Vi uppdrar åt Swedbank att öppna följande oåterkalleliga remburs Uppdragsgivare (namn, adress) Förmånstagare namn, adress Rembursen ska vara överlåtbar

Läs mer

Leveransvillkor. Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras:

Leveransvillkor. Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras: Leveransvillkor Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras: - Vem ska betala fraktkostnaden? - Vem ska betala försäkring/stå för risken? - Vem står för nödvändig dokumentation?

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Tolkningsguide. Utlandsupplysningar

Tolkningsguide. Utlandsupplysningar Tolkningsguide Utlandsupplysningar Tolkningsguide för utländska kreditrapporter Informationen i en utlandsupplysnig kan delas in i följande huvudrubriker. Identification D&B Risk Assessment Payment Information

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Kartläggning av nya underhållsfilosofier och begrepp Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Bakgrund Reflektion kring synen på systemlogistik (ILS, driftsäkerhet, underhåll) i relation till

Läs mer

Inköpsprocesser. Styrprocess. Utvecklingsprocess. Kategoristyrningsprocess

Inköpsprocesser. Styrprocess. Utvecklingsprocess. Kategoristyrningsprocess Inköpsprocesser Strategiskt inköp Långt tidsperspektiv Taktiskt inköp Medellångt tidsperspektiv Operativt inköp Kort tidsperspektiv Styrprocess Utvecklingsprocess Kategoristyrningsprocess Upphandlingsprocesser

Läs mer

Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden. 19 maj, 2011 Senior Group Controller

Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden. 19 maj, 2011 Senior Group Controller Rapporter, blanketter och hantering av interna mellanhavanden Stockholm Patrick Brynskog 19 maj, 2011 Senior Group Controller Innehåll Kort om Kwintet Vår Cognos Controller-installation Avstämning av interna

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Agila kontrakt och LOU

Agila kontrakt och LOU Agila kontrakt och LOU Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Upphandla IT,

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Hur kan vi underlätta för förarna att få mera gjort under sin arbetsdag?

Hur kan vi underlätta för förarna att få mera gjort under sin arbetsdag? Hur kan vi underlätta för förarna att få mera gjort under sin arbetsdag? Henrik Sternberg, Lunds Tekniska Högskola Günter Prockl, Copenhagen Business School Sven ett dåligt exempel # Aktivitet Tid Beskrivning

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser

Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser Introduktion till integrerade affärssystem och affärsprocesser 457301 8.1.2007 Piia v Datum Tema Föreläsare 2 M 8.1. To 11.1. Introduktion Business Process Whatever och en aning ERP 3 M 15.1. To 18.1.

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25

Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25 Aditro Our focus benefits yours Nyhetsdagar för användare av Aditros lösningar för Privat Marknad Sverige Sverige 2013-10-24 25 Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi

Läs mer

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Bokningsvillkor (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Generellt Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Ett Smart Hotell i Sollentuna AB ( hotellet nedan) Gästen är införstådd

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Tolkningsguide. Utlandsupplysningar

Tolkningsguide. Utlandsupplysningar Tolkningsguide Utlandsupplysningar Tolkningsguide för utländska kreditrapporter Informationen i en utlandsupplysnig kan delas in i följande huvudrubriker. Identification D&B Risk Assessment Payment Information

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning.

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning. Operativa ärenden Ramavtal, kontrakt Beställningar med inköpsanmodan Leverantörsbedömningar, leverantörsvärderingar Upphandlings och förhandlingsresultat Fakturor (leverantörsreskontra) Reklamationer avvikelser

Läs mer

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010 Incoterms-termerna är indelade i fyra grupper E-gruppen När köparen eller dennes ombud hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

Medlemsskap för leverantörer (SMP)

Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemskap för leverantörer (SMP) Medlemsskapet kallas Ariba Supplier Membership Program (SMP) och hjälper dig att maximera fördelarna för ditt företag genom att kombinera

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025 Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Försvarslogistik 2025 Försvarsindustridag Logistik 1 Swedish Defense Materiel Administration and Swedish Armed Forces are changing Brigadier general

Läs mer

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster Välkommen till SONIMA Er Partner för Modulära Servicetjänster 1 Modulära Tjänster Lager Logistik Kvalitets Service Kittning Omplock Anskaffning Inköp Tillverkning Montering Industriell Rengörning / Tvätt

Läs mer

SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja

SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja SAP R/3 in Baby Steps Steg 2: Order-leveranskedja Version 1.0 / Våren 2006: Tekniska fakulteten vid Åbo Akademi Innehåll: 1. Introduktion s.1 2. Kundorder s.2 3. Utleverans s.3 4. Fakturering s.5 5. Inkommande

Läs mer