Stadgar för Bostadsrättsföreningen Brommaplatån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Bostadsrättsföreningen Brommaplatån"

Transkript

1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Brommaplatån Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brommaplatån. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta permanent boende och lokaler samt tomtmark i anslutning till dessa åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningens säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun. Medlemskap 3 Inträde i föreningen kan beviljas fysisk person som uppfyller villkoren enligt stadgarna och som förvärvat bostadsrätt genom upplåtelse eller överlåtelse. Inträde i föreningen kan beviljas juridisk person endast under förutsättning att samtliga styrelseledamöter ställer sig bakom beslutet. Beslutet kan förenas med villkor. 4 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig att avgöra frågan om medlemskap inom en månad efter det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen. Som underlag för medlemskapsprövning kan föreningen komma att begära kreditupplysning avseende sökanden. 5 Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen om föreningen skäligen bör godta denne som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten har föreningen i enlighet med 1 rätt att vägra medlemskap. Medlemskap får inte vägras på diskriminerande grund såsom t.ex. ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning. 6 Anmälan om utträde ur föreningen ska vara skriftlig med sökandens underskrift. Räkenskapsår 7 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden1 januari 31 december. Före april månads utgång varje år ska styrelsen till revisorerna avlämna balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse. Föreningsstämma 8 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång. Extrastämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som ska behandlas. 9 Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast före februari månads utgång för att ärendet ska kunna anges i kallelsen. 10 På ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse

2 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvode åt styrelsen och revisorer 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämma hänskjutna frågor samt ärenden enligt Stämmans avslutande 11 På extra föreningsstämma ska utöver ärenden enligt 10 punkt 1-7 endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman. Kallelse till stämma 12 Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgifter om förekommande ärenden och utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändning med post senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev. Röstning 13 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen är röstberättigad. Ombud 14 Medlem får företrädas av ombud som inte är medlem i föreningen. Ombudet ska förete skriftlig fullmakt i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombudet får endast företräda en medlem. Beslut vid stämma 15 Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som biträds av stämmoordföranden. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelserna i bostadsrättslagen. Protokoll 16 Stämmoordföranden ska sörja för att det förs protokoll vid föreningsstämman. I fråga om protokollets innehåll gäller 1. att röstlängden ska tas in eller biläggas 2. att stämmans beslut ska föras in, samt 3. om omröstning har skett. Senast tre veckor efter föreningsstämman ska det justerade protokollet hållas tillgängligt för medlemmarna. Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll, som justeras av styrelseordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokoll ska förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöte ska föras i nummerordning. Styrelsen 17 Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med ingen eller högst tre suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Mandattiden för sekreterare, kassör och i förekommande fall vice ordförande skall anpassas så att nyval av dessa platser ej sker samtidigt. Året räknas från ordinarie årsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma. Avgår ledamöter eller suppleanter under första året av sin mandattid väljs vid nästa föreningsstämma ny ledamot eller suppleant efter denna för återstoden av dennes mandattid (fyllnadsval). Till styrelseledamot och i förekommande fall suppleant kan väljas myndig medlem.

3 18 Styrelsen är beslutsför, utom i fall som avses i 3 andra stycket, när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutsförhet minsta antal ledmöter är närvarande fordras dock för giltigt beslut att samtliga närvarnade ledamöter ställer sig bakom beslutet. 19 Styrelsen får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller bygga om sådan egendom. Styrelsen får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt. Revisorer 20 Föreningen ska ha minst en och högst tre ordinarie revisorer med ingen eller högst två revisorsuppleanter. Revisor och i förekommande fall revisorssuppleant väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. 21 Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast före maj månads utgång. Styrelsen ska avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de ska förekomma till behandling. Valberedning 22 Valberedning väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Stadgeändring 23 För ändring av denna stadga fordras likalydande beslut av två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie föreningsstämma. Det senare mötet får avhållas tidigast två månader efter det första. Förslag till stadgeändring ska inges av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag från medlem ska inges till styrelsen senast före januari månads utgång före årsstämman. För beslut om stadgeändring fordras att minst två tredjedelar av vid den senare stämman närvarande röstberättigade medlemmar biträder förslaget. Avgifter 24 Insats, andelstal och årsavgift för lägenhet fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal ska dock alltid beslutas av föreningsstämma. Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens andelstal i den ekonomiska planen kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår, efter beslut av styrelsen, dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt förordning om ersättning för inkassokostnader m.m. I det fall det ingår i bostadsrättsföreningens åtagande att tillhandahålla elenergi för hushållsändamål, vatten och avlopp för hushållsändamål, uppvärmning av lägenheter och hushållsvatten samt sophämtning och återvinning, kan efter beslut av föreningsstämma kostnaderna för dessa ändamål fördelas mellan lägenheterna efter uppmätt förbrukning eller ytenhet. 25 Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete med överlåtelse av bostadsrätt får av ny bostadsrättshavare (köpare) uttagas överlåtelseavgift med belopp motsvarande 2, 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För arbete med pantsättning av

4 bostadsrätt får av bostadsrättshavare uttagas pantsättningsavgift med 1 % av basbeloppet. Upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Föreningen får inte i övrigt uttaga särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av lag eller författning. Underhållsplan 26 Styrelsen ska upprätta och årligen uppdatera en underhållsplan för att trygga underhållet av föreningens fastighet med tillhörande byggnader. Fonder 27 Inom föreningen ska bildas följande fonder: - Fond för yttre underhåll - Dispositionsfond Det åligger styrelsen att besluta om avsättning till yttre underhållsfond. Första året anges beloppet i ekonomisk plan och därefter skall avsättning ske i enlighet med underhållsplan enligt 26. Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska avsättas till dispositionsfond. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 28 Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. 29 Bostadsrättshavare ska på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Ansvaret omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och bekosta åtgärderna. Föreningen svarar för att husen och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick. Bostadsrätthavare ska teckna bostadsrättsförsäkring eller motsvarande som omfattar det underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring. Ändringar i sådana installationer som föreningen försett lägenheten med ska i förväg godkännas av föreningen i den mån de inte omfattas av bestämmelsen i 32 om förändring av lägenheten. Åtgärderna ska alltid utföras fackmannamässigt. Till lägenhetens inre räknas: rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten samt eldstäder, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innefönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar samt de anordningar från stamledningar för vatten, avlopp, gas, elektricitet, rökgångar och ventilation som föreningen eller bostadsrättshavaren försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svara dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och vad gäller radiatorer inte heller för annat underhåll än målning. Är bostadsrättshavaren försedd med balkong, terrass eller tomtyta åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning av dessa. Bostadsrättshavare svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom bostadrättshavarens egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till bostadsrättshavarens hushåll eller gästar bostadsrättshavaren eller av annan som bostadsrättshavaren inrymt i lägenheten eller som där utför arbete dennes räkning. I fråga om brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne endast ansvarig om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som denne bort iakttaga. Föreningen kan in samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation, byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som bostadsrättshavaren svarar för. 30 Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvara för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

5 31 Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört. 32 Bostadsrättshavare får, sedan lägenheten tillträtts, företa ändring i lägenheten. Bostadsrättshavare får dock inte utan styrelsens skriftliga tillstånd utföra åtgärd som innebär ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, ventilation, informationsöverföring eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Åtgärderna ska alltid utföras fackmässigt. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. För åtgärd som kräver bygganmälan eller bygglov erfordras alltid styrelsens tillstånd. Det åligger bostadsrättshavare att ansöka om bygglov eller att göra bygganmälan. Föreningens rättigheter och skyldigheter 33 Föreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, elektricitet, och informationsöverföring, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, gas och vatten som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten. Föreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svara också för rökgångar och ventilationskansler som föreningen försett lägenheten med. 34 Föreningen får åta sig att utföra sådan reparation och byte av inredning och utrustning vilken bostadsrättshavaren enligt 29 ska svara för. Beslut härom ska fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärd som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus och som berör bostadsrättshavarens lägenhet. Föreningens åtgärder enligt denna bestämmelse ska ske till sedvanlig standard. 35 Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavaren för lägenhetsutrustning eller personligt lösöre ska ersättningen beräknas utifrån gällande försäkringsvillkor. Störningar 36 Bostadsrättshavaren ska tillse att de som bor i föreningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämrar deras bostadsmiljö. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt iakttaga ordning och gott skick inom eller utom husen. Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten. Föreningens tillträde till lägenheten 37 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 33. Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i husen eller på marken. Andrahandsupplåtelse 38 Om bostadsrättshavare vill upplåta sin lägenhet i andra hand för självständigt brukande ska denne ansöka hos styrelsen om tillstånd för det. Styrelsen ska lämna tillstånd till upplåtelse i andra hand om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid. Styrelsens tillstånd till upplåtelse i andra hand krävs inte om juridisk person är bostadsrättshavare och upplåtelse som permanent boende sker till ägare av den juridiska personen eller anställd hos denna eller närstående person till dessa. Styrelsen ska dock

6 genast underrättas om upplåtelsen med uppgift om till vem upplåtelsen skett. Ett tillstånd till upplåtelse i andra hand kan förenas med villkor. Upplösning 39 Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till insatserna. 40 I sådant som inte framgår av dessa stadgar gäller bostadsrättslagen (1991:614), annan lag eller författning.