Samarbete med föräldrar till vilken nytta? Lars Erikson Örebro universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete med föräldrar till vilken nytta? Lars Erikson Örebro universitet"

Transkript

1 Samarbete med föräldrar till vilken nytta? Lars Erikson Örebro universitet

2 Samarbete med föräldrar Demokratiuppdrag Kunskapsuppdrag Barn/Elev Fostran Omsorg Kunskaper Förälder Lärare

3

4 Lärare i år 1 3 Ibland har jag den där känslan att det är så okej att klanka på personalen som jobbar i skolan för att alla har en åsikt om skolan. Men jag kan inte gå till Volvo och tala om för nån som står och monterar växellådor att den gör fel. Då skulle dom bli jätteförbaskade på mig om jag gjorde det. Men att föräldrar kommer hit och talar om för mig hur jag ska sköta mitt jobb så ibland känner man sig lite utelämnad

5 Lpo 94 Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan Läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet

6 Lpfö98 / Rev 2010 Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och Innehållär därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.

7 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Prop 2009/10:165) Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje förskole och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna eller vårdnadshavarna.

8 Skollagspropositionen När det gäller vårdnadshavare har i förslaget till lag valts formuleringen ska ha möjlighet till inflytande över utbildningen. Detta är en mer allmän bestämmelse än när det gäller barn och elever, som ska ges inflytande över undervisningen, skolmiljön och verksamheten i övrigt.

9 Fyra principer för relationen mellan föräldrar och skola Isärhållandets princip handlar om olikheter och gränser mellan hem och förskola/skola Partnerskapsprincipen handlar om samverkan/samarbete och det gemensamma fostransansvaret mellan hem och förskola/skola Valfrihetsprincipen handlar om föräldrars rätt att välja skola för de egna barnen Brukarinflytandeprincipen handlar om (valda) föräldrars delaktighet i råd/styrelser

10 Brukarinflytandeprincipen Idé om deltagardemokrati inflytande för föräldrar som kollektiv Problematiskt Varför? Föräldrar representerar ett särintresse förflyttar sitt engagemang i takt med barnens ålder. Föräldrar skriver in sina egna intressen i råd och styrelser och är inte utrustade för att tänka kollektivt om skolan.

11 Förskollärare Generellt är ju föräldrar så att de inte tänker i grupp, de tänker på sitt barn. Jag brukar säga på föräldramöten att har ni sagt ja till daghem har ni sagt ja till kollektiv uppfostran, det måste ni förstå. Men det verkar inte så. Det är bara mitt barn hela tiden (Gars 2006, s 122).

12 Valfrihetsprincipen Demokratiidé: Den autonoma medborgaren som bestämmer över sitt eget liv en civil rättighet Skolan ses som en familjeangelägenhet. Föräldern är en kund /konsument på en skolmarknad Problematik: Spänning mellan föräldrars rätt (att vilja sitt barns bästa) kontra barns rätt (fostran till ansvarskännande samhällsmedlem självständighet, oberoende, frihet). Är barn föräldrars ägodel el tillhör barn något som går utöver den privata sfären?

13 Isärhållandets princip Gränser mellan hem och skola Lärare och föräldrar har olika roller och uppgifter. Föräldrar Skola

14 Att erövra omvärlden förarbetet till Lpfö 98 ta fram de konkreta olikheterna som råder mellan föräldrarnas och personalens funktionsvillkor och roller visavi barnet. I föräldrarollen ligger att vara mottagare av just det egna barnets känslor, och att möta dessa med egna känslor, normer och värderingar. I pedagogrollen ligger att ha ett empatiskt och professionellt pedagogiskt förhållningssätt gentemot både enskilda barn och barngruppen. Förskolans verksamhet erbjuder ett socialt samspel och pedagogisk stimulans, medan hemmet också erbjuder något annat (SOU 1997: 157, s 59).

15 Partnerskapsprincipen Ömsesidigt överlappande sfärer Föräldrar samverkan samarbete Skola Ett effektivt lärande

16 Sammanfattning så här långt Skillnad på föräldrars inflytande och barns/elevers inflytande Föräldrar har partikulära intressen och lärare har universella intressen Lärare och föräldrar har kommit närmare varandra Förskollärare/Lärare upplever ökade krav från föräldrar föräldrar ligger på på ett annat sätt idag

17 Hallen en skärningspunkt mellan privat och offentligt. A M Markström Hallen En transithall för separation och återförening. Barnen omvandlas till eller från sin roll som förskolebarn. Där sker en överföring av ansvar från förälder till institutionens personal. En plats för separation och återförening. En passage. Att ta ett steg framåt och ett steg tillbaka

18 Utdrag ur observationsanteckningar Mamman kommer för att hämta Malin och Peter. Personalen sitter vid bordet vid det centralt belägna allrummet innanför hallen. Malin sover fortfarande och mamman sätter sig i soffan. Hon har jackan på sig. Efter en kort stund går hon in till Peter som är i ett angränsande rum, han blir glad när han får se mamman. Mamman går in till de sovande barnen och väcker Malin. Efter en stund kommer de ut och mamman kommenterar hur det är ordnat för barnen. Det har hon inte sett förut.

19 Hon sätter sig i soffan med den nyvakna dottern, klappar henne. Det tar en stund för henne att vakna. Personalen sitter vid bordet och dricker kaffe. Pedagogen Pia som kommer in från ett angränsande rum med en kopp kaffe i handen, sätter sig vid bordet och säger : Nu ska jag ta en kopp kaffe, jag har inte hunnit. Mamman sitter i soffan bredvid med dottern i sitt knä. Hon säger: Jaa, det skulle vara gott med kaffe. Ingen kommenterar mammans inlägg. Pia börjar prata om något annat och mamman går snart därifrån ut i hallen med sina barn.

20 Hallen en plats för individualitet, gemenskap, omsorg och förhandling Barnets hylla och krok förvandlas till en privat plats i det offentliga. Plastöverdrag föräldrar tillfälliga besökare Överlämnandet ska kännas bra för båda parter rutiner måste förhandlas. Hallen en kamp om tillträde och tolkningsföreträde Ett farligt gränsområde

21 Vad gör lärare när de bygger upp en förtroendefull relation till föräldrar? Tre övergripande strategier Utgår från att föräldrar är intresserade och ansvarstagande Skapar en öppen och tydlig kommunikation Placerar barnet i centrum i sin relation till föräldrarna

22 Utgår från att föräldrar är intresserade och ansvarstagande Ej en bristuppfattning ( Föräldrar som inte kommer till föräldramöten är ointresserade och oengagerade) Prioriterar, bjuder in till en tidig individuell kontakt lära känna samtal, Introduktionssamtal Klargör ömsesidiga förväntningar i ett kollektivt forum och följer upp det i utvecklingssamtal Vi har slutat mesa

23 Lärarröster De där besvärliga föräldrarna som det talas om var finns dom? Jag tycker att det aldrig är några problem när jag hör av mig till föräldrarna Camilla varför får du alltid så bra föräldrar?

24 Skapar en öppen och tydlig kommunikation med föräldrar Har ett öppet förhållningssätt. Uppmuntrar kritik Jag är felbar Bejakar en nära personlig kontakt. Etablerar en vuxen vuxen relation men skiljer på personligt och privat Försöker få föräldrar att inte alltid lita till barnets version. Lyssnar in synpunkter och tar ställning/samtalar efter att ha inhämtat information. Ser föräldrar som en tillgång i professionen

25 Förskollärare Vissa föräldrar är inte så pratglada, de kan vara blyga eller ha svårt för språket. Då får jag jobba för att öppna upp för kommunikation, t ex genom att försöka observera deras barn extra noga under en tid för att få den ingången till samtal.

26 Placerar barnet i centrum i sin relation till föräldrarna innebär gränssättning Föräldrar är experter på sina barn! Nja. Hur hantera vissa föräldrars rädsla för skolan? Gränssättning från läraren, yrkespersonlig integritet. Barns integritet och gränssättning

27 Elevintervju med Erik 7 år I: Ja. Finns det någonting som man inte vill att mamma och pappa och fröken ska prata om? E: Tja Nej, det finns det nog inte, det finns nja. Bara kanske om jag gjort något dumt då vill jag inte att dom ska berätta det exakt, fast ibland brukar dom glömma det. Att prata med dom, och då så säger jag så här: nu måste vi gå, nu måste vi gå! Och då hinner dom inte säga det då, och då så går vi på direkten och så. I: Så om mamma och pappa ska hämta dig på skolan och det hänt någonting den dan då försöker du komma därifrån med mamma och pappa så fort som möjligt? E: Ja. I: Märker dom det någon gång tror du? E: Eh Ja, nej dom har inte gjort det. Bara en gång har dom gjort det. I: Vad sa dom då? E: Dom sa: nu vill jag stanna kvar och höra vad dom säger. Och då så gjorde dom det. I: Vad tyckte du om det då? E: Nej dåligt, väldigt dåligt! Men sen så kommer inte mamma vara här på ett tag så då så kommer ju pappa gå på direkten. För han pratar inte så mycket med fröken. För mamma kommer inte att vara här på ett tag för hon kommer få bebis. I: Jaha. E: Nästa tisdag, kanske. Så att då kommer pappa att vara här. E: Då kommer mamma vara hemma många dagar och DÅ så kan vi gå på hem på direkten när pappa är där. I: Jaha, så då tror du att fröken kanske inte hinner prata med pappa då? E: Ja. För att pappa är så snabb

28 Vad kan man göra som förskollärare/ lärare? Vikten av att bygga produktiva broar och gränser till föräldrar baserat på ömsesidigt förtroende Ett erkännande den andra partens och förälderns viktiga betydelse för barnet/eleven läraren