Gunilla Andersson - sn doc Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunilla Andersson - sn 20080318.doc Sida 1"

Transkript

1 Gunilla Andersson - sn doc Sida 1 Nr Socialnämnden (12) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 18 mars klockan Ajournering Beslutande Daniel Jensen, ordf. (kd) Kerstin Nordström, v. ordf. (s) Marie Johansson (c) Gunnar Karlsson (c) Patrik Tellander (m) Christine Andersson (s) Mari-Anne Edmark (v) Tjänstgörande ersättare Ann-Christin Larsson (kd) Lotta Soppi (c) Tjänstemän Henry Einestedt, socialchef Patrik Högfelt, ekonom 34 Anna-Karin Sandberg, sekreterare Jan-Erik Johansson, enhetschef/mas Carina Aronsson, enhetschef 31 Inger Petersson, enhetschef 31 Sölvie Linder, enhetschef Övriga Eva Aronsson, arbetsmiljöverket 31 Utses att justera Christine Andersson Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 27 mars Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anna-Karin Sandberg Ordförande... Daniel Jensen Justerande... Christine Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Anna-Karin Sandberg

2 Gunilla Andersson - sn doc Sida 2 Socialnämnden Dnr Läkarmedverkan inom kommunal vård Läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg regleras i HSL. Landstinget ska avsätta läkarresurser som behövs för att erbjuda god hälso- och sjukvård i de verksamheters där kommun och landsting har ett gemensamt ansvar. Landsting och kommunerna ska avtala om former och omfattning för läkarmedverkan. Om landstinget inte kan utföra de läkarinsatser som parterna kommit överens om, äger kommunen rätt att anlita läkare och fakturera landstinget för kostnaderna. En partssammansatt grupp har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal om läkarmedverkan i kommunal vård- och omsorg. Efter överläggningar om ersättningsnivån utmynnade arbetet i föreliggande avtal. VästKoms styrelse har godkänt förslaget till avtal och har överlämnat ärendet till kommunalförbunden för att kunna rekommendera medlemskommunerna att godkänna avtalet. Beslutsunderlag Se ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas Hälsooch sjukvård. Socialnämnden godkänner ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård. Fyrbodals kommunalförbund Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland

3 Gunilla Andersson - sn doc Sida 3 Socialnämnden Dnr Ärende avseende anmälan enligt Lex Maria SoS dnr 41-6/2007 Händelsen inträffade 28 augusti 2006, då en sjuksköterska upptäckte att en vårdtagare inte fått ordinerad behandling mot prostatacancer. Ordinationen gavs 5 april 2006 och togs emot av en sjuksköterska som sedan slutade. Ordinationen blev av olika anledningar inte uppmärksammad förrän i augusti samma år. Socialstyrelsen riktar kritik mot förvaltningens rutiner i samband med kontroll av dosrecept, informationsöverföring mellan läkare och sjuksköterska samt sjuksköterska till sjuksköterska. Socialstyrelsen anser också att det brister i rutinerna för dokumentation och att det saknas bevakningssystem för hälso- och sjukvårdande insatser samt att överrapporteringsrutinerna är oklara. Socialstyrelsen uppmanar MAS och verksamhetschef att se över verksamhetens rutiner för informationsöverföring mellan sjuksköterskor inom hemsjukvården, patientansvarig läkare samt apoteket. Socialstyrelsen anser att dessa rutiner bör bli föremål för en noggrann utbildnings- och uppföljningsinsats för att säkerställa att de i fortsättningen verkligen efterföljs. Socialstyrelsen föreslår en aktiv avvikelserapportering samt olika former av egenkontroll för att bidra till en bättre säkerhetskultur. Socialstyrelsen önskar redovisning över vidtagna förändringar, hur de följs upp samt vilka effekter de har medfört inom verksamheten, senast den 7 april (Se bilaga) Socialstyrelsen kommer att följa upp vidtagna åtgärder med ett nytt besök under våren Beslutsunderlag Se Socialstyrelsens beslut daterat den 14 december Se Redovisning av åtgärder med anledning av beslutet daterat den 12 mars Se hemsjukvårdens rutindokument inklusive bilagor. Socialnämnden godkänner redovisningen av vidtagna åtgärder och vidarebefordrar till socialstyrelsen. Socialstyrelsen

4 Gunilla Andersson - sn doc Sida 4 Socialnämnden Dnr Information från Arbetsmiljöverket Politiker i fullmäktige och nämnd är yttersta representant för kommunen som arbetsgivare. Politiker i fullmäktige ger förutsättningar för arbetsmiljöarbete och politiker i nämnd ska se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Arbetsmiljöverket ger kontinuerligt möjlighet för politiker i olika nämnder att få information om deras roll i arbetsmiljöarbetet. Informationen omfattar politikers betydelse och ansvar för en god arbetsmiljö och därmed motverka ohälsa respektive Arbetsmiljöverkets uppgift och roll. Beslutsunderlag Arbetsmiljöinspektör Eva Aronsson informerar vid sammanträdet. Handlingsplaner krävs på följande områden: Hot och våld, Första hjälpen och krisstöd, Kränkande särbehandling, Arbetsanpassning och rehab. Policydokumenten bör fastställas av kommunfullmäktige. Det är viktigt med en tydlig uppgiftsfördelning i arbetsmiljödelegationen. I Melleruds kommun har kommunchefen och kommunstyrelsen det yttersta arbetsmiljöansvaret, men nämnden har också ett ansvar för sina verksamheter. Rapportering om systematiskt arbetsmiljöarbete bör därför genomföras regelbundet i nämnden, förslagsvis en gång per år. Socialnämnden godkänner informationen.

5 Gunilla Andersson - sn doc Sida 5 Socialnämnden Dnr Redovisning av vidtagna åtgärder efter revisionsrapporten biståndsbedömning i äldreomsorgen Bakgrund Under försommaren 2007 genomfördes en granskning av Biståndsenhetens verksamhet. Granskningen inriktades på handläggning av ärenden och om enhetens bedömningar sker enhetligt och rättssäkert. Utredaren belyste även i sin utredning vilken styrning som sker från nämnden avseende biståndsbedömning (var god se tidigare utsänd revisionsrapport daterad i juni 2007). Resultat Reslutatet av granskningen visade att handläggning och beslut i biståndsärenden för äldre i Melleruds kommun genomförs med riktlinjer och arbetssätt som ger goda förutsättningar för enhetlighet i bedömning och en rättssäker handläggning. Granskning av personakter visade en god ordning och att handläggarna är noga med att leva upp till kraven på rättsäkerhet i biståndsbedömningen. Utredaren konstaterar att Biståndsenheten är en liten och därmed sårbar enhet. Frånvaro eller byte av handläggare kan få stor betydelse och förutsättningarna för att klara detta skulle förbättras om enhetens rutiner dokumenteras och sammanställs i en rutinpärm. Socialnämnden beslutade därför under sammanträdet i september månad 2007 att uppdra till enhetschefen för Biståndsenheten att arbeta fram föreslagen rutinpärm. Arbetssätt Efter att granskningen genomförts har biståndshandläggarna tillsammans med enhetschefen arbetat fram det innehåll som den förslagna pärmen skall innehålla. Pärmen innehåller aktuell lagstiftning/ föreskrifter, delegeringsordning och vägledande bestämmelser samt praktisk vägledning i arbetet (var god se bifogad bilaga INNEHÅLLSFÖRTECKNING RUTINPÄRM FÖR BISTÅNDSENHETEN). Beslutsunderlag Se Innehållsförteckning rutinpärm för biståndsenheten Socialnämnden godkänner de åtgärder biståndsenheten vidtagit efter revisionsrapporten.

6 Gunilla Andersson - sn doc Sida 6 Socialnämnden Utveckling av teknik för trygghetstelefon/larm Bakgrund Kommunen har sedan drygt 20 år använt trygghetstelefoner/larm som insats och hjälpmedel för enskilda personer som bor i ordinärt boende. Grundtanken är att den enskilde skall känna trygghet i sin vardag och kunna komma i kontakt med personal för att få akut hjälp i olika situationer. För närvarande har kommunen 226 personer som har denna insats. Nuläge De senaste åren har alla trygghetstelefoner/larm i kommunen kopplats till Svenska Trygghetsjouren i Malmö som i sin tur kontaktar kommunens hemvårdspersonal för åtgärd. Nuvarande system innebär att den enskilde själv (eller närstående i familjen) måste använda trygghetstelefonen aktivt (larma) för att få den hjälp som är nödvändig. Utöver detta finns en teknisk övervakning som sker minst en gång varje dygn och som innebär att systemet prövas i ett provlarm. Detta provlarm sker med automatik och utan att den enskilde medverkar själv. Tekniken medför också en automatiskt indikation i samband med batterifel eller andra tekniska fel i apparaturen. Indikationer vid strömavbrott som varar kortare eller längre tid noteras också av mottagningscentralen och det finns en överenskommelse kring åtgärder i dessa lägen. Aktuell frågeställning Vad händer då med de personer som inte själv aktivt kan larma i ett akutläge? Finns det möjligheter att installera passiva larm som ger indikationer i ett givet läge och inom viss tid? Frågan har väkts av en enskild kommuninnevånare som vid flertalet tillfällen kommit i kontakt med personer, som i samband med akuta sjukdomstillstånd, hamnat i situationer där man inte kan påkalla hjälp på egen hand. I dessa fall skulle passiva larm inneburit att den enskilde kunnat få hjälp inom rimlig tid och slippa onödigt lidande. Socialnämnden beslutar om fortsatt beredning.

7 Gunilla Andersson - sn doc Sida 7 Socialnämnden Dnr Verksamhetsuppföljning Förvaltningsekonomen redovisar prognos, statistik och nyckeltal till och med februari Beslutsunderlag Se prognos efter januari och februari Socialnämnden godkänner informationen. Socialchefen får i uppdrag att redovisa åtgärder för budget i balans.

8 Gunilla Andersson - sn doc Sida 8 Socialnämnden Dnr Tillsynsansvar vid försäljning av nikotinläkemedel Sedan 1 mars 2008 gäller en ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. Det blir tillåtet för andra än Apoteket att sälja nikotinläkemedel och syftet är att nå fler rökare genom att öka tillgängligheten. För att få sälja nikotinläkemedel krävs inget tillstånd men anmälan ska göras till kommunen för vidarebefordran till Läkemedelsverket. Verksamhetsutövaren ska ha upprättat ett egenkontrollprogram. Eventuell tillsyn genomförs av kommunen. Nikotinläkemedel får inte säljas till den som är under 18 år. Det finns också regler för hur läkemedlen får förvaras. Det går att avgiftsbelägga anmälan för att finansiera tillsynsverksamheten. Ansvaret för kontroll och handläggning bör ske gemensamt för Dalsland och där det finns lämplig kompetens. Beslutsunderlag Se Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 08:21 Se Läkemedelsverkets författningssamling Föreskrifter LVFS 2008:2 Socialnämnden beslutar om fortsatt beredning. Förvaltningen får i uppdrag att via USD ta fram förslag till dalslandsgemensamt reglemente och taxa. Redovisas senast 27 maj Alkoholhandläggaren

9 Gunilla Andersson - sn doc Sida 9 Socialnämnden Dnr , Ansökan om utvecklingsmedel till insatser för barn som upplever separation mellan föräldrar (BUS-projektet) samt utvecklingsmedel till föräldrastödsinsatser i förskolan I arbetet med att åstadkomma en jämlik hälsa i befolkningen blir behovet av insatser och stöd till vissa målgrupper allt tydligare. Två sådana målgrupper är föräldrar med barn i förskoleålder och barn som upplever separation mellan föräldrar. Det finns i Melleruds kommun ett klart uttryckt behov av insatser riktade till föräldrar som upplever osäkerhet i sitt föräldraskap, en osäkerhet som i många fall kan relateras till hur barnen fungerar i förskolans dagliga verksamhet. Att vara trygg i sitt föräldraskap är en betydelsefull faktor, inte minst när ens barn ska börja skolan. Att leda och fostra barn är den absolut viktigaste men kanske också den svåraste uppgiften i samhället och livet. Livet har blivit mer komplicerat och ledarskapet kommer inte längre automatiskt med rollen som förälder. Det finns också ett behov av insatser kring barn om upplever separation mellan föräldrarna. I många fall innebär separationen att föräldrarna blir ovänner, en ovänskap där barnen oftast blir lidande. Den psykiska ohälsan är den ohälsa som ökar mest i samhället och då inte minst ibland gruppen barn och unga. Melleruds kommun har tidigare stått som huvudman och drivit Dalslandsgemensamma projekt i samarbete kring målgruppen barn och ungdomar i missbruksfamiljer. Projekten har haft god framgång och inneburit att alla kommuner i Dalsland mer eller mindre lyckats integrera arbetsmetoder och struktur för arbetet. Med denna positiva erfarenhet är det dags att satsa på ytterligare en målgrupp inom kommunen. Socialnämnden ansöker om projektmedel hos Länsstyrelsen för insatser för barn som upplever separation mellan föräldrar och till föräldrastödsinsatser i förskolan Länsstyrelsen i Västra Götaland

10 Gunilla Andersson - sn doc Sida 10 Socialnämnden Rapporter Daniel Jensen 27/2 KHR och KPR Daniel Jensen, Gunnar Karlsson mfl 29/2 Föreläsning Thyra Frank Kerstin Nordström, Patrik Tellander 4/3 Socialnämnden utskott och presidie Daniel Jensen, Kerstin Nordström 5/3 Bokslutsdialog 6/3 HSN presidieöverläggning 7/3 Villa Kvarnen 10/3 Miljö och hälsoråd 14/3 USD presidiemöte 15/3 Mötesplats ungdom Christine Andersson, Ann-Christin Larsson 15/3 Mötesplats ungdom Socialnämnden godkänner informationen.

11 Gunilla Andersson - sn doc Sida 11 Socialnämnden Delegationsärenden Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde. Vård och omsorg Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt LSS, februari Anmälan om övergrepp/missförhållande. Individ och familjeomsorg Länsrätten i Vänersborg Dom avslagen överklagan avseende försörjningsstöd. Socialnämndens utskott, sammanträdesprotokoll den 4 mars Delegationsbeslut serveringstillstånd för januari Ekonomiskt bistånd och familjerätt för februari Socialnämnden godkänner informationen.

12 Gunilla Andersson - sn doc Sida 12 Socialnämnden Dnr Anmälan SOU 2007:103 Bo för att leva Alzheimerfonden Ansökan om bidrag våren 2008 Channel for Life CAM Center för Anhöriga till Missbrukare Läkemedelsverket Nytt regelverk för försäljning av receptfria nikotinläkemedel Information budget 2009 Socialnämnden godkänner informationen.