Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?"

Transkript

1 Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har kvinnor eller, % och män eller, % utländskt medborgarskap. Källa: Fakta om Västerbottens län

2 Befolkning & Hälsa Vem drabbades hårdast av arbetsrelaterad ohälsa år? Kvinnan eller mannen? Svar: Kvinnan. Den arbetsrelaterade ohälsan är mycket ojämställd i Sverige. Kvinnor drabbas i högre grad än män både vad gäller korttidssjukskrivningar som långtidssjukskrivningar. Under år var, % av den kvinnliga befolkningen och, % av den manliga befolkningen mellan - år sjukskrivna upp till dagar. I slutet av var sammanlagt kvinnor och män sjukskrivna längre än dagar. Källa: Folkhälsoinstitutet

3 Befolkning & Hälsa Anorexi varar i genomsnitt tre och ett halvt år och är en av de vanligaste sjukdomarna hos tonårsflickor. Sant eller falskt? Svar: Sant. Anorexia nervosa (självsvält) och bulimi (hetsätning med kräkningar) är sjukdomar som drabbar mer än en av hundra tonårsflickor och mer än en av tusen pojkar. En tredjedel av flickorna och en femtedel av pojkarna verkar övervärdera sin vikt. Av flickorna i årskurs bantar procent medan procent anser att de borde gå ner i vikt. ( ) Källa: Socialstyrelsen

4 Barn & Familj I familjer där mamman och pappan delar lika på föräldraledigheten är separation/skilsmässa mellan föräldrarna vanligare än i de familjer där mamman tar ut större delen av föräldraförsäkringen. Sant eller falskt? Svar: Falskt. Ny forskning visar att separationer/ skilsmässor är % lägre i de relationer där föräldrar delar lika på föräldraledigheten. Dessutom finns ett tydligt samband mellan delad föräldraledighet och benägenheten att skaffa fler barn. Källa: TCO & Institutet för framtidsstudier

5 Barn & Familj Kärleken är inte alltid evig. Delar mammor och pappor på vårdnaden av barnen efter en separation? Svar: Under år var drygt barn i Sverige med om separation mellan föräldrarna. % av alla barn har föräldrar med gemensam vårdnad i juridisk mening. Efter separationen bor dock de allra flesta av barnen, procent, med mamman. Det finns ingen exakt siffra för hur det ser ut i Västerbotten men enligt uppskattningar från Försäkringskassan i Västerbotten är rikets siffror även representativa för länet. Källa: SCB & Försäkringskassan i Umeå

6 Barn & Familj I Västerbotten passar pappor på att vara föräldralediga under älgjakten. Sant eller falskt? Svar: Falskt. Papporna i Västerbotten är föräldralediga under hela året. Västerbotten är dessutom det län i Sverige där pappor är bäst på att vara föräldralediga. % av de västerbottniska papporna var föräldralediga under. (Riksgenomsnittet var %) Källa: SCB

7 Barn & Familj Emma har öroninflammation. Vem av mamma eller pappa tror du stannar hemma från jobbet? Svar: Mest troligt mamma. % av kvinnorna och % av männen utnyttjade den tillfälliga föräldrapenningen under år i Sverige. Källa: SCB

8 Barn & Familj Vad anger siffrorna % och %? Svar: Siffrorna anger den andel av föräldraförsäkringen som, i Sverige, togs ut av män och. infördes föräldraförsäkring som gav föräldrarna rätt att dela ledigheten vid barns födelse. Under var andelen män som tog ut föräldraförsäkring %. Källa: SCB

9 Barn & Familj Vad hände? Svar: kom en ny namnlag vilken innebar att kvinnan och mannen vid giftermål fick juridisk rätt att välja vilket efternamn de ville ha. Före fick kvinnan automatiskt mannens efternamn vid giftermål. Källa: SCB

10 Utbildning Är det sant att Naturbruksgymnasiet har den jämnaste könsfördelningen i Västerbotten? Svar: Nej. Jämnast könsfördelning har Medieprogrammets lokala variant och Samhällsprogrammets ekonomiska inriktning. % flickor och % pojkar examinerades från båda programmen läsåret /. Från Naturbruksgymnasiet examinerades, % flickor och, % pojkar samma läsår. Källa: Fakta om Västerbottens län

11 Utbildning Vilket gymnasieprogram domineras av flickor respektive pojkar i Västerbotten? Svar: På Hantverksprogrammet var samtliga elever flickor under och på Elprogrammet och Byggprogrammet gick samma år % pojkar. Källa: Fakta om Västerbottens län

12 Utbildning Hur många procent av kvinnorna respektive männen i Västerbotten har eftergymnasial utbildning? Hur många procent av de utrikes födda kvinnorna och männen i länet har motsvarande utbildningsnivå? Svar: I Västerbotten hade totalt, % av kvinnorna och, % av männen eftergymnasial utbildning år. Riksgenomsnittet för kvinnor med eftergymnasialutbildning var under samma år % och för män %., % av kvinnorna och % av männen som är födda utomlands, boende i Västerbotten, hade eftergymnasial utbildning år. Källa: Fakta om Västerbottens län

13 Arbetsförhållanden Om du tar bussen till arbetet är chansen större att du får sitta bredvid en kvinna än en man. Sant eller falskt? Svar: Sant. Män åker i högre utsträckning än kvinnor bil till och från arbetet. % av männen och % av kvinnorna åker bil till och från arbetet. ( ) Källa: KommunikationsForskningsBeredningen (KFB)

14 Arbetsförhållanden Kvinnor i Västerbotten arbetar i högre grad heltid jämfört med män i länet. Sant eller falskt? Svar: Falskt. % av de förvärvsarbetande männen i Västerbotten och % av kvinnorna arbetade heltid under. Riksgenomsnittet för heltidsarbete under var % för kvinnor och % för män. Källa: SCB & Fakta om Västerbottens län

15 Arbetsförhållanden Det blommade upp nya företag i Västerbotten år. Hur många av dessa leds av kvinnor respektive män? Svar: Av dessa företag i länet leds % av kvinnor och % av män. I % av fallen äger kvinnor och män företagen gemensamt. Sammanlagt startades år nya företag i landet. eller % av dessa nystartade i Sverige företag leds av personer med invandrarbakgrund. I Västerbotten startades under samma år nya företag ( %) där ägaren hade invandrarbakgrund. Källa: SCB & ITPS

16 Arbetsförhållanden % kvinnor och % män. Var då? Svar: Anger andelen sysselsatta inom landstingskommunal sektor i Västerbotten. Riksgenomsnittet för andelen kvinnor inom den landstingskommunala sektorn är % och för män %. Källa: SCB

17 Arbetsförhållanden Endast två yrkesgrupper i Sverige representerades av - procent av vartdera könet år. Vilka? Svar: De två yrkesgrupperna är dels revisorer med % kvinnor och % män, dels Gymnasielärare i allmänna ämnen där kvinnor utgör % och män %. Källa: SCB

18 Arbetsförhållanden Vilket yrke är det mest kvinno- respektive mansdominerade i Sverige år? Svar: Det mest kvinnodominerade yrket är kontorssekreterare och dataregistrerare med % kvinnor och % män. Det mest mansdominerade yrket med % män och % kvinnor är byggnads- och anläggningsarbetare samt gruv- och betongarbetare. Källa: SCB

19 Ekonomi Sara arbetar som företagsekonom och tjänar kronor i månaden. Erik har samma arbete som Sara, men hur mycket tjänar Erik i månaden? Svar: Erik tjänar kronor. (Kvinnors och mäns medelinkomst för företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän i Sverige under år ). Källa: SCB

20 Ekonomi Vad var den sammanräknade medelinkomsten för en kvinna respektive en man i Västerbotten respektive Sverige år? Svar: Kvinnor i Västerbotten tjänade i genomsnitt kronor per år medan de västerbottniska männen tjänade. Medelinkomsten för kvinnor i riket var. Män tjänade i genomsnitt kronor per år. Källa: SCB

21 Ekonomi Det fanns egna företagare i Sverige år. Hur många av dessa är män? Svar: eller % av dessa företagare är män. företagare eller % är kvinnor. Källa: SCB

22 Ekonomi Vad hände? Svar: SAF och LO beslutar att de särskilda kvinnolönerna ska vara avvecklade inom fem år. Källa: SCB

23 Makt & Politik Lika villkor och förutsättningar för kvinnor och män i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Detta är ett av de nationella mål i jämställdhet. Hur många mål finns det totalt och var kan man hitta dessa? Svar: Det finns ytterligare fem mål. Dessa finner du på eller i studiehäftet.

24 Makt & Politik Invandrarverket ska verka för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Vad är detta? Svar: Ett av regeringens fyra nationella mål för integrationspolitiken. De övriga hittar du i studiehäftet. Källa: Regeringens proposition / :

25 Makt & Politik Sverige och övriga EU-länder har beslutat att jämställdhet skall främjas genom en sk. mainstreamingstrategi. Det innebär att jämställdhet ska främjas genom särskilda jämställdhetsprojekt inom den offentliga sektorn. Sant eller falskt? Svar: Falskt. Mainstreamingstrategi innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i samhällets samtliga verksamhetsområden. Källa: Regeringens proposition / :

26 Makt & Politik Hur stor del av de röstberättigade utländska medborgarna i Sverige, kvinnor och män, deltog i kommunfullmäktigevalen? Svar:, % av kvinnorna och, % av männen med utländskt medborgarskap röstade i de svenska kommunfullmäktigevalen. Källa: SCB

27 Makt & Politik -. Vilket resultat kan det tänkas vara? Svar: Fördelningen mellan kvinnor och män som är kommunchefer i Västerbottens län. Samtliga kommunchefer är män. Källa: Kommunförbundet i Västerbotten

28 Makt & Politik En professor. Är det en kvinna eller en man? Svar: Sannolikt en man. År fanns sammanlagt professorer i Sverige. Av dessa var % män och % kvinnor. Källa: Högskoleverket

29 Makt & Politik Hur stor del av cheferna på högsta nivå inom Regeringskansliet, det vill säga statsråden, utgörs av kvinnor respektive män? Svar: I maj var % av statsråden kvinnor och % män. Källa: SCB

30 Makt & Politik Vad hände? Svar: Första kvinnan kom in i regeringen, Karin Kock. Lika lön för samma tjänst införs för statligt anställda. Barnbidrag införs. Källa: SCB

31 Makt & Politik infördes en mycket omdiskuterad lag i Sverige. Vilken? Svar: kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet. Före fanns inget utrymme i lagen som förbjöd den äkta maken att våldta sin hustru. Att våldtäktsbrottet även skulle omfatta gifta par var en av de mest omdiskuterade principiella nyheterna vid införandet av brottsbalken samma år. Källa: SOU :

32 Makt & Politik stiftades i Sverige en prostitutionslag, unik i sitt slag, som kriminaliserar såväl den prostituerade som den som köper sexuella tjänster. Sant eller falskt? Svar: Falskt. Sverige är unikt i världen i synen på prostitution med anledning av den sexköpslag som trädde i kraft den januari. Lagen förbjuder köp av men tillåter försäljning av sexuella tjänster. Källa: Regeringens proposition / :

33