..den fortsatta tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "..den fortsatta tiden"

Transkript

1 Verksamhetsrapport från den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola.

2 Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa Ahrén 10 år inom Röda Korset 13 Ta saken i dina egna händer 14 Reflektioner 15 Av Sandra Lundin Röda Korsets folkhögskola

3 Förord För förändring måste vi börja förändra hos oss själva. Sara Karlsson VB den fortsatta tiden är en uppföljning av f d deltagare på Röda Korsets folkhögskolas särskilda kurser med fältstudier med utgångsåren En enkät har under sommaren 2007 skickats ut till de flesta deltagarna och cirka en tredjedel har svarat. Enkäten berör till största del vad de sysselsatt sig med efter kursens slut och om skolan var av betydelse för deras befintliga eller eventuellt fortsatta engagemang inom sociala rörelser, globala frågor och mänskliga rättigheter. Uppföljningens främsta syfte är att ge en överblick över om folkhögskolan lever upp till de mål som finns om att föra ett samhällsengagemang vidare. Dessa är de tre effektmålen. Det första effektmålet är att ge ökad kunskap hos deltagarna och inspirera till att bli aktiva medborgare och vidareinformatörer för att skapa engagemang och öka kunskap om globala utvecklingsfrågor. Det andra effektmålet är att minst en tredjedel av kursdeltagarna efter avslutad kurs fortsätter att driva sitt engagemang genom fortsatta studier eller arbete i ideella organisationer och andra folkrörelser. Det tredje effektmålet är att kursdeltagarnas informationsinsatser skall väcka människors intresse för globala frågor. I enkäten tillfrågas deltagarna om hur de upplevde sin kurs. Runt 67% av deltagarna svarade att de upplevt sin kurs mycket engagerande. Svaren ger en generell överblick utav studietiden. Detta är alltså ingen utvärdering som går in på detaljer om kursinnehåll och genomförande utan om skolan har varit betydelsefull för deltagarnas engagemang efter tiden på Röda Korsets folkhögskola. I sammanfattningen ges det plats för blandade kommentarer från deltagarna över hur de upplevde sin kurs och sammarbetet på skolan. 3

4 Statistik Av 323 st deltagare under angiven tidsperiod har 112 stycken svarat. Uppdelningen mellan kurserna är följande: Världens barn: 34 stycken. Globalt Samspel: 22 stycken. Kommunikation & Media: 15 stycken. Rättvis Handel: 41 stycken. Könsfördelning Kvinnor Män Av en vän Internet Folkhögskolekatalogen Media Informationsblad Annat Upplevdes kursen engagerande? Generellt Inte alls Inte mycket Ganska Mycket Väldigt mycket 4

5 Kursvis: Världens Barn Inte alls Inte mycket Ganska Mycket Väldigt mycket Globalt Samspel Inte alls Inte mycket Ganska Mycket Väldigt mycket Kommunikation och Media Inte alls Inte mycket Ganska Mycket Väldigt mycket Rättvis Handel Inte alls Inte mycket Ganska Mycket Väldigt mycket 5

6 Vad gav kursen under studietiden. A. Kunskap om hur vi påverkar varandra i olika länder. B. Större förståelse för olika människors situationer. C. Ökat engagemang för andra länder. D. Arbeta demokratiskt. E. Kunskap om de mänskliga rättigheterna. F. Ökad aktivitet runt globala frågor. G. Ändrade värderingar. H. Möten med människor från flera olika kulturer. I. Annat. Antalet deltagare vars studier/arbete berör dessa ämnen (flera svarsalternativ var möjliga). Internationella relationer Utvecklingsfrågor Bistånd Mänskliga rättigheter Kultur Demokrati Flertalet av de organisationer som deltagare engagerat sig i. - Afrikagrupperna - Amnesty International - Attac - Bahay Tuluyan - Diakonia - Djurens rätt - ECPAT - Fair Unlimited - Friends - Fryshuset United Sisters Uppsala - Färnebo folkhögskola - Föreningen vänortsbarn - Greenpeace - Idyll - Individuell människohjälp - Internationellt kulturutbyte - Klimax - Kristnafreds - Lutherhjälpen - Moder Teresas organisation - PeaceQuest - Queer Underground - Rena Kläder - RFSU - Rädda Barnen - Rättvisemärkt - Röda Korset - Röda Korsets Ungdomsförbund - Ship to Bosnia - SIDA - Studenter mot krig - Svenska freds- och skiljedomsföreningen - Svenska Naturskyddsföreningen - Syndikalistiska Ungdomsförbundet - UBV - Unicef - Zenit - Världsbutikerna för Rättvis Handel 6

7 Aktivt engagerade deltagare innan/efter kurs på Röda Korsets folkhögskola. Generellt Innan Efter Kursvis Världens Barn Globalt Samspel Kommunikation och Media Rättvis Handel % Årsvis 7

8 Det gav mig inget val, jag var tvungen att fortsätta engagera mig när jag fått så pass mycket insikt i att det spelar roll vad jag gör av mitt liv. Elin Duberg VU Sammanfattning Sammanfattningsvis kan Röda Korsets folkhögskola känna sig nöjda med den inverkan skolan tycks har för deltagares fortsatta engagemang. Då cirka en tredjedel av de tillfrågade har svarat på enkäten ger den en överblick över hur deltagare agerat vidare efter avslutad kurs. Av de tillfrågade deltagarna har 85 % svarat att de på något sätt fortsatt att engagera sig inom sociala och globala frågor och rörelser. Utifrån detta kan med stor säkerhet förmodas att skolan lever upp till det andra effektmålet om att minst en tredjedel skall fortsätta att driva sitt engagemang genom studier eller agerande inom organisationer och andra folkrörelser. Att det första och det andra effektmålet om att deltagarna ska bli aktiva informatörer och väcka andra människors intresse visas tydligt utav flera svar att även de efterlevs. I denna rapport kan på sida läsas lite mer om några deltagares fortsatta agerande. Överlag har kurserna och skolan fått höga betyg i om respektive kurs engagerade deltagarna. Av deltagare ifrån kursen Världens Barn är många fortsatt engagerade för barns rättigheter i världen, detta både via organisationer som Rädda Barnen, Föreningen Vänortsbarn och den filipinska barnhemsorganisationen Bahay Tuluyan. Andra har drivit sitt engagemang genom att fortsätta informera om barnkonventionen via egna projekt. Det nämns även att inspirerande besök på organisationer har motiverat till fortsatt engagemang. Barns situation i världen och FNs konvention om barns rättigheter är de ämnen som kursen berör mest. Detta tycks ofta vara en hjärtefråga för deltagarna redan innan kursens start och har efter kursens slut växt sig ännu starkare. Globalt Samspel är en mer allmän kurs och har de mest varierande svaren i om kursen var engagerande. Detta har några deltagare från läsåret förklarat med att kursen var rörig och kändes oplanerad. Kursen var det året var i en förändring i och med att ett nytt sammarbete startades med Röda Korset i Argentina. 8 och att fältstudieresan då förflyttades från Guatemala till Argentina. En anledning till att Globalt Samspel har det mest varierade resultatet kan även bero på att det är den bredaste kursen. Den tar upp lite av allt och är inte lika inriktad på ett visst ämne som de andra kurserna. Det ser ut som att kursens bredd resulterar i att det är svårare att gå ut ifrån kursen med ett specifikt fortsatt agerande som personligt drivna verksamheter och projekt. De allra flesta har dock fortsatt vara aktiva i likartade frågor via studier eller som medlem och aktiv inom olika organisationer. Kursen beskrivs även som en god introduktion till lärandet om världen - det globala samspelet. Kommunikation och Media har som mål att under kursen göra film- och radioproduktioner som utspelar sig i fältstudielandet. Denna kurs utgör en lite mindre grupp och det har i allmänhet varit positiva reaktioner från de gamla deltagarna, Bra med kombinationen media och utvecklingsfrågor kommenterar en deltagare. Deras fortsatta agerande ligger för flera i nya produktioner eller verksamheter på annat håll snarare än i det traditionella ideella arbetet. En deltagare beskrev sin tid på skolan så här; Det var en helt ny värld för mig. Det var ett medvetet val som har kommit att sätta tonen för alla mina fortsatta åtaganden. Rättvis Handel kursen har fått många positiva kommentarer vad gäller dess sätt att skapa engagemang. Kursdeltagarna har likt från de andra kurserna belyst betydelsen av gruppen, utbytet av varandra som deltagare och av lärare och föreläsare. Många från RH kurserna är fortfarande aktiva inom just Rättvis Handel på olika sätt. Det finns bland annat de som har startat egna företag där de importerar rättvisemärkta varor. Andra är anställda inom organisationer eller arbetar ideellt med informations insattser och föreläsningar. Positivt om kursen har flera understrykt lärarnas gedigna kunskap och engagemang. Kursen ses

9 som en god basutbildning om global handel och en komplett teoretisk och praktisk utbildning om Rättvis Handel i stort. Det har funnits flera åsikterna om själva enkäten, om hur påståendena var formulerade till att inte utrymme för vad deltagaren velat ge uttryck för fanns. Trots de delade åsikterna har många svarande ändå lyckats förmedla sina åsikter och känslor kring skolan, kursen och sitt engagemang på ett sätt som ger ett djupare perspektiv på hur skolan har upplevts och vad den har haft för betydelse för olika människor. En person ifrågasätter upplägget på uppföljningen med att det finns ett driv i frågorna som på något sätt vill få det till att det är kursen som drivit fram till ett engagemang, när kanske det är just engagemanget som drivit fram till att man sökt sig till kursen. Resultatet för vad skolan har haft för betydelse är givetvis olika för olika deltagare. Det uppföljningen dock visar är att skolan på ett eller annat sätt satt sina spår hos deltagarna. För en del var skolan ett avgörande forum för att rota ett engagemang och agerande. Medan det för andra var deras brinnande engagemang som blev nyckeln in till skolan. Det har visat sig att personer som även före kursen var mycket engagerande har sett skolan som givande då de där har getts plats för sina åsikter och sin aktivism. Att lära via folkbildning är ofta praktisk, det händer på riktigt, därför blir det även väldigt engagerande - man lär via hjärtat, i möten med människor. Hela mitt liv handlar om att som person vara en transformerande fredsrörelse, det vill jag skapa i varje möte och varje vila. Sara Ekblad GS olika vägar. Det finns åsikter om att kurser varit flummiga och oplanerade medan det för andra var bra att de som deltagare själva fick var med om att arbeta fram strukturerna. Ribban för olika människors engagemang ligger helt naturlig på olika nivåer vilket gör uppfattningarna om det olika. Från några finns uppfattning om att klasserna kändes för homogena och tama i sin aktivism, att det blev svårt med diskussion och ifrågasättande av rådande strukturer inom samhället. Men de flesta beskriver och lägger mycket vikt i de andra kursdeltagarna och praktiken som betydande för att deras engagemang etsats sig starkare. Bland de deltagare som bodde på internatet i Mariefred så var tiden utanför lektionerna minst lika givande då diskussioner och idéer fortsatte att formas i deltagarnas boenden. Ifrågasätts gör också om skolan lever som den lär. En deltagare var under sin tid på skolan kritisk till ifrån vilka företag skolan gjorde sina inköp till receptionen mm. En sak som Röda Korsets folkhögskola lärde mig var att demokrati och vinstintresse krockar även inom en sådan organisation som skolan och Röda Korset är ämnad att vara. I allmänhet upplever deltagarna att deras studier på skolan har varit positiva både för fortsatta studier och arbete. Många belyser vikten av att i vardagen och genom sitt yrke driva ett samhällsengagemang och vikten av att medvetetgöra hur våra handlingar påverkar framtiden. Ett antal deltagare har tagit upp att de vill fortsätta sitt engagemang men då genom yrket. Det skulle för en del innebära större utrymme och möjlighet till att lägga mer kraft i sitt engagemang då inte ett annat arbete skulle fylla deras tid. Några upplever ett betraktelsesätt där det ses som något fult att tjäna pengar på att hjälpa människor, vilja arbeta med sitt engagemang inom avlönade ramar. Att göra liknande sak som volontär ses som ett mer helhjärtat engagemang. Helhetssynen av tiden på skolan går givetvis lite 9 Foto: Sandra Lundin För många var gemenskapen med de andra kursdeltagarna av stor betydelse för deras upplevelse på skolan.

10 Engagemang handlar inte om att få saker serverat på ett fat. var inte speciellt radikal när jag började här men det har växt sig starkare under de här två åren. Hur väcktes ditt engagemang? Jag sökte först till Rättvis Handel men Benton tog inte in mig. Jag var ambassadör för Rättvisemärkt men engagerade mig mest i Renakläder. Det var RH frågor som engagerade mig från början, nu är jag mer inriktad på miljö. Hade Röda Korsets folkhögskola betydelse för ditt engagemang? På vilket sätt? Jag fick en djupare insikt till vad jag höll på med, men det var ju många saker socialt t ex, att få arbeta med sin personlighet. Det handlar inte bara om att få nya kunskaper utan även en sorts livserfarenhet som jag inte hade kunnat få på universitetet. E Emilia Erixon Foto: Sandra Lundin milia gick Globalt Samspel år Efter det har hon gått en av UBVs praktikantkurser som reser till Brasilien. Utifrån de erfarenheter hon fick där arbetar hon tillsammans nu tillsammans med andra kursdeltagare med ett alternativt studiematerial för lärare att användas i skolor i Sverige. Studiematerialet innehåller personporträtt av människor i Latinamerika som arbetar med UBVs hjärtefrågor mat, handel och jord. Studiematerialet innehåller tips, diskussionsfrågor och workshops. Samma dag som intervjun sker ska hon på upprop på Södertörns högskola för lärarprogramet med med interkulturell inriktning. Hur ser du på samhällsengagemang? Finns det bra och dåliga sätt? Nej, alla medel är tillåtna, t ex civil olydnad, jag har sett att det fungerar både i Sverige och i Brasilien. Jag 10 Hade din kurs kunnat vara mer engagerande? Hur? Att göra kursen smalare så att deltagarna inte har lika många vägar att gå. Det skulle vara bra att ta in flera engagerade som är duktiga på att prata och peppa folk. Ta reda på vart kursena kunskaper ligger och ta vara på dem. Sen skulle mer fokus på Sverige kunna vara bra, som att se problem och engagemang i Sverige och göra jämförelser med Latinamerika. Kursens bredd är dock både dess svaghet och dess styrka. Tycker du att skolan är ett bra sätt till att inspirera till agerande vilket i sin tur engagerar andra till att bli mer medvetna inom samhälls och globala frågor? Ja fast jag tror att det ger mer på det personliga planet än för andra. Jag tycker att det är viktigt att veta vad man vill med kursen. Vad ska GS leda till? Engagemang kan man inte tvinga fram. Det handlar inte om att få saker serverat på et fat, utan det ska finnas en källa till varför man gör det. Framför sig har Emilia en vision om att bygga upp en skola i Sverige som bygger på det hon såg i Brasilien. Där är skolgången ett stort problem då det finns många barn men få lärare, det är svårt att fortsätta sin skolgång efter tio års ålder. Därför har det startats ett projekt med ekoskolor på landsbygden där ungdommar år plockas upp och utbildas inom bland annat ekologisk odling, tanken är att de ska få en känsla för sitt lokala samhälle. Emilia vill översätt detta till ett Sverigeperspektiv och arbeta med problem som vi har i vårt samhälle som t ex segregering och mobbing.

11 Lisa Ahrén sörensen L isa Ahrén Sörensen gick Världens Barn Nu är hon nyexaminerad lärare och tycker att det är absurt att inte barnkonventionen finns med mer i utbildningen. Det är många som inte vet vad barnkonventionen innebär och det tas heller inte upp vad som kan hända om man inte följer den. Under de sista 20 poängen var det 1 poäng där vi hade en hemtenta som kunde ge Väl Godkänt om vi gjorde kopplingar till barnkonventionen. Det är viktigt att kunna, det är ju vi som ska lära barnen om deras rättigheter. Lisa blev så upprörd över det bristande innehållet om barns rättigheter att hon under utbildningen själv höll i en halvdag om barnkonventionen i sin klass. Hon har tillsammans med en annan lärare ambitionen att hålla i en studiecirkel om barnkonventionen i Upplands Väsby. Hur ser du på samhällsengagemang? Finns det bra och mindre bra sätt? Man behöver ett engagemang och jag tror därför på frivillig organisering. Det behövs både neutrala organisationer som Röda Korset som kan komma in och skapa dialog samtidigt som det behövs de som agerar med mer kraft och får folk att vakna till. Hur väcktes ditt engagemang? Jag är uppväxt med föräldrar som alltid har arbetat med människors olika situationer och haft en dialog med dem. När jag var liten ville jag arbeta med bistånd. Informationen om Röda Korset fick jag från deras kafé men det var sen när jag kom i kontakt med folkhögskolan som jag fick upp ögonen för hur viktigt engagemang är. Vikten av att känna till sina rättigheter för att kunna kräva dem. Hade Röda Korsets folkhögskola betydelse för ditt engagemang? På vilket sätt? Alla upplevelser ifrån kursen hade stor betydelse för mitt yrkes val, för många av mina val i livet. En av mina största lärdomar var vikten av att känna till sina rättigheter för att kunna kräva dem. Hade din kurs kunnat vara mer engagerande? Hur? Efterarbetet hade kunnat få oss mer aktiva. Hösten och resan var mycket uppfyllande men sen när vi kom hem visste vi inte riktigt vad vi skulle göra med vår kunskap. Vi behövde en bättre kanal för hur vi skulle arbeta vidare. Tycker du att skolan är ett bra sätt att inspirera till att agerande vilket i sin tur engagerar andra till att bli mer medvetna inom samhälls och globala frågor? Det tycker jag verkligen, men det kan bli bättre med efterarbetet. Kanske genom presentationer av organisationer på våren också som kunde plocka upp kunskap och erfarenhet som gruppen skaffat sig. Jag vet att det är många som fortsätter på olika sätt. 11

12 Bodil Markendahl B odil gick kommunikation och media samma år som Emilia. Hon gjorde under fältstudieresan i Sydafrika en film om HIV/AIDS och jämställdhet. Den innehöll fyra personporträtt och tog upp hur jämställdhet skulle kunna förhindra smittan. Efter kursens slut sökte Bodil och hennes medarbetare pengar hos Röda Korsets ungdomsförbund för att kunna fortsätta med filmvisningar i skolklasser. I samband med en visning hade de diskussioner och heta stolenövningar. Diskussioner kring HIV/AIDS var något nytt för eleverna och det kändes som om vi fyllde något sorts behov, det var uppskattat hos både elever och lärare, säger Bodil. Hur ser du på samhällsengagemang? Finns det bra och dåliga sätt? Det som var bra med det här sättet är att det var så roligt att komma ut i klasserna. Det var mycket mer värt än att till exempel få visa sin film i TV vilket ger mer status, för en del människor verkar det vara viktigare. Hur väcktes ditt engagemang? Under gymnasiet började jag som aktiv i ett politiskt ungdomsförbund där jag engagerade mig i jämställdhets och samhällsfrågor, det var också dessa frågor som gjorde att jag sökte mig till Röda Korsets folkhögskola. Hade Röda Korsets folkhögskola betydelse för ditt engagemang? På vilket sätt? Ja, eftersom jag kände att det inom politiken inte fanns utrymme för att arbeta med det jag vill, på så sätt är folkhögskolan jättebra. Det är en bra plattform för att arbeta med dessa frågor och det är positivt att få ett gäng som vill arbeta med samma saker som en själv. Hade din kurs kunnat vara mer engagerande? Hur? De trycker in så många saker vilket kan göra att kursen blir för stor. Fast jag är nöjd för att min klass var bra och inte hade några stora splittringar. Kursen hade dock kunnat varit mer organiserad, om man vill göra något är en välorganiserad kurs värd mycket. Tycker du att skolan är ett bra sätt att inspirera till att agerande vilket i sin tur engagerar andra till att bli mer medvetna inom samhälls och globala frågor? Ja det tycker jag verkligen. För mig har det varit det. Jag kände att det här vill jag inte bara släppa. Det kändes som om vi fyllde något sorts behov, det var uppskattat hos både elever och lärare. Det är en möjlighet till att fördjupa sig i det man tycker är intressant. Resan vi gjorde hade jag inte kunnat göra själv och skolan är också en möjlighet till att ge sitt engagemang tid. Bodil arbetar nu med en film om unga killar och jämställdhet. I den följer de tre killar och ser hur jämställdhet fungerar i deras vardag. De fått stöd från en filmförening till produktionen och filmen riktar sig till skolelever. Meningen är att den ska visas som arbetsoch diskussionsmaterial. 12

13 Tio år i Röda Korset Björn A Wallner gick Globalt Samspel i Mariefred och har varit aktiv inom Röda Korset i mer än tio år. Hur väcktes ditt engagemang? Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och var från början aktiv i en förening i Gävle, men då det var så få aktiva där rann det ut i sanden. Röda Korset fick han upp ögonen för genom en kampanj om minor som han såg på bussen. Efter att ha läst lite om Röda Korset tog han kontakt med ungdomsförbundet och blev medlem där. Från början var han passiv medlem men började sedan engagera sig i en grupp med kompisstöd för lättare förståndshandikappade personer. Han var en av initiativtagarna till ett ungdomsförbund i Gävle och satt där i styrelsen. Nu arbetar han sedan den första februari på Noaks Ark i Gävle. Där har han administrativa uppgifter som att söka pengar och orda kampanjer. Han är även kontaktpersonen mellan medlemmarna och styrelsen och för gästerna på Noaks Ark. För de positivsmittade gästerna har han även stödsamtals. att jag studerat där och tack vare min bakgrund i Röda Korset. Det var ju några år sedan du gick på Globalt Samspel. Hur tyckte du att skolan då levde efter Röda Korsets ideologi? Det var inte alltid någon tydlig koppling till Röda Korset, vi fick sent i kursen gå en idéutbildning. Den borde vi haft de första veckorna. Jag som hade en bakgrund i Röda Korset och fick föra Röda Korsets talan i klassen. Jag försökte även dra igång en RKUF verksamhet inom skolan men det var svårt. Varför sökte du till Röda Korsets folkhögskola? Det kändes som en naturlig utveckling i mitt engagemang. Jag hade varit i kontakt med skolan en gång tidigare och tyckte det var en bra chans till att få en liten grundsten att engagera sig kring. h t t p : / / webbradio/ Foto: Björn A Wallner Vad har skolan haft för betydelse för ditt engagemang inom Röda Korset? Jag har lärt mig att skaffa kontakter och genom praktiken i Guatemala se hur Röda Korset arbetar i andra länder. Det är lättare att få en bild när man själv är där och komunicerar med människor. I Guatemala var jag på ett kaffeplantage som arbetade för att bli rättvisemärkt och efter kursens slut fortsatte jag att föreläsa om mina erfarenheter från fältstudien där och även från en resa i Nepal. Jag lärde mig mycket nyttigt och har fått jobb för 13 Björn tycker att skolan skulle kunnat öka aktiviteten hos deltagarna genom en tydligare koppling mellan skolan och Röda Korset som organisation. Information vad gällde aktiviteter inom organisationen och ungdomsförbundet hade kunnat var betydligt bättre. Ett sammarbete mellan skolan och Röda Korsets Ungdomsförbund borde vara på sin plats. Folkhögskolan skall fungera som en plantskola för framtida Röda Korset aktiva eller aktiva för andra liknande organisationer, säger Björn.

14 Ta saken i egna händer I enkäten ifrågasatte flera personer frågan som löd: Efter kursens slut har du varit/är du aktiv inom en eller flera organisationer? Det uttrycktes att organisering faktiskt inte är det enda alternativet att agera. Några är anställda inom en statlig myndighet och andra har startat ett eget företag där de driver sitt engagemang och arbetar med samhälls och globala frågor. Positivt är att det finns flera som lever efter ta saken i egna händer och har startat upp en verksamhet där de kan jobba för sina hjärtefrågor. Det finns flera exempel både på det ideella planet och genom egna företag. Detta finns som resultat inom samtliga kurser. Här är två exempel från före detta deltagare på Rättvis Handel som är den kurs som leder till flest nystartade företag. Foto: Sandra Lundin Madeleine Mörner Linins boende i Stockholm gick kursen Rättvis Handel år Hon upplevde kursen mycket engagerande för att den skapar dialog och kreativt tänkande kring hur man kan agera praktiskt för förändring. Att den också tar upp orsakssamband, alternativ till konventionell handel och ger en möjlighet att vara konkret delaktig i att förändra världen gör att hon inte kan annat än att bli engagerad. Hon är en av dem som tycker att det är viktigt att visa att det går att göra massor och då inte bara genom organisationer, världen förändras och framför allt utvecklas. Hon startade tillsammans med fyra andra engagerade ett företag i april 2004 som heter Fair Unlimited. Där arbetar de med rättvis handel genom att köpa produkter av mindre producenter i Latinamerika, Afrika och Asien. Sedan förpackar de dem som t ex representationsgåvor, profilreklam och julklappar, dessa säljer de sedan till företag och organisationer här i Sverige. De ser alltid till att berätta historien bakom varje produkt genom ett medföljande informationsblad och hjälper på så sätt kunden att föra vidare budskapet kring rättvis handel till mottagaren. Tillsammans med producenterna arbetar de med produktutveckling. För Madeleine och tre andra deltagarna som under olika år gått på Rättvis Handel gav skolan en konkret engagemang genom att de startade ett rättvis handelföretag utifrån den kunskap och erfarenhet som kursen gav. Mer om Fair Unlimited går att läsa på: 14 En annan person som också tagit saken i egna händer är Caroline Petersson, även hon gick Rättvis Handel Hon är en av tre som startat livstilsmagasinet Camino vars första nummer kom ut den 30 mars Camino är Sveriges första livsstilsmagasin för hållbarkonsumtion. För Caroline och några andra deltagare blev under kursen tankarna om att man faktiskt kan skapa något själv successivt starkare. Många som gått kursen blir efterfrågade och upplockade av Rättvis Handel rörelsen eller startar något eget. För Caroline var de andra deltagarna en stor inspiration och hon förstod att det även genom ett eget företag går att driva dessa frågor. Hon kom i kontakt med det brittiska magasinet New Consumer som senare blev inspiration till Camino. Camino är en ny röst i medievärlden som vill utmana det rådande tänket kring vår konsumtion och inspirera till att göra mer hållbara val, att välja alternativ som är bättre för människor och miljö. Magasinet är oberoende och utkommer med fyra nummer under 2007 och första numrets upplaga ligger på exemplar. Målsättningen är att ge ut tidningen med sex nummer under 2008 och att till dess minst ha dubblat upplagan. Mer om Camino går att läsa på:

15 Reflektioner Något som jag under arbetets gång har reagerat på är att så många av deltagarna var aktiva inom sociala rörelser innan de gick på skolan. Jag hade en bild utav att skolan var ett startskott för ett befintligt intresse att växa till ett större engagemang och agerande. Jag trodde att de flesta sökt sig till folkhögskolan som en början av sitt agerande och för att hitta en kanal att skapa något konkret ifrån. Istället har nu min bild breddats och jag har förstått att det för många deltagare var just deras redan befintliga engagemang som var vägen in till skolan. Detta visar att skolan inte bara är tillför att väcka och starta engagemang och aktivism utan även fungerar som ett forum för människor att fördjupa sin vilja i och en möjlighet till att göra något utav betydelse för andra människor runt om i vår värld. Jag startade i juni med att arbeta fram vad vi ville få ut av uppföljningen och gjorde utifrån det en enkät för att ge oss svaren på detta. Enkäten skickades via mail ut till i stort sett alla deltagare som avslutat sina studier åren Det innebär fem år med fyra klasser per år och består av trehundratjugotre deltagare. När jag efter två veckors arbete i juni avbröt för att ha ett uppehåll hade nästan fyrtio svar kommit in. När jag efter upphållet kom tillbaka i augusti och fortsatte med arbetet slutade antalet svar vid hundratolv och var ifrån deltagare i blandade åldrar och ganska jämt fördelade över de olika kurserna och åren. Lägst antal svar kom från deltagare under läsåret Med svar ifrån en tredjedel av personerna under den berörda tiden anser jag att det går att tolka ett trovärdigt resultat. Det har varit mycket inspirerande under de samtal jag haft med utvalda deltagare för att bredda bilden av och ge mer djup till skolans helhet. Det finns många deltagare vars fortsatta engagemang och arbete kan fungera som inspirationskällor till nya deltagare och aktiva. Både inom engagemang i sociala och globala frågor och vad gäller att som människa tillsammans arbeta för en rättvisare och mer kärleksfull värld. 15

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar

SCOUT PACK Det handlar om flyktingar SCOUT PACK Det handlar om flyktingar Idag är 22 miljoner människor är på flykt. De är på flykt undan krig, förföljelse, oroligheter och naturkatastrofer. Av dessa är omkring 5,5 miljoner flyktingar i sina

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

SVERIGES NYA LIVSSTILSMAGASIN FÖR SMARTARE KONSUMTION

SVERIGES NYA LIVSSTILSMAGASIN FÖR SMARTARE KONSUMTION SVERIGES NYA LIVSSTILS FÖR SMARTARE KONSUMTION INSPIRERANDE, POSITIV, SPÄNNANDE, ENGAGERANDE Camino är Sveriges nya livsstilsmagasin som vill lyfta fram och belysa möjligheter till att förändra människors

Läs mer

JJJ J AN JIPROGRAMIPROGRAM VJDELS VJJJ J J JJVJ J VJ PROGRAM FRI ENTRÉ!I. Plats: Missionskyrkan, Uppsala St: Olofsgatan 40 www.rattvishandelsforum.

JJJ J AN JIPROGRAMIPROGRAM VJDELS VJJJ J J JJVJ J VJ PROGRAM FRI ENTRÉ!I. Plats: Missionskyrkan, Uppsala St: Olofsgatan 40 www.rattvishandelsforum. J JI VJAN VJDELS IDELS IFORUM IORUM F I2006 PROGRAM IFREDAG & LÖRDAG I27-28 OKTOBER Plats: Missionskyrkan, Uppsala St: Olofsgatan 40 www.rattvishandelsforum.se V AN JJJJJJ JIPROGRAMIPROGRAM J JJVJ J VJ

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 2013-04-18 Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 Birgitta Burvall Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 1 Resultat från svar från en webbenkät till politiker Trettiotre

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling En hållbar utveckling Önnerödsskolan startade upp arbetet Hållbar utveckling som går ihop med det årliga Amazonassammarbetet. Eleverna har under vecka 42 fått jobba med olika ämnesområden. Ämnesområdena

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

TATA65-Diskret matematik

TATA65-Diskret matematik 1 (6) TATA65-Diskret matematik Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Carl Johan Casselgren Göran Forsling Kurskod TATA65 Examinator Carl Johan Casselgren Kursen gavs Årskurs

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Stärkande av en global resursbas

Stärkande av en global resursbas Bilaga 2 Syftet med denna rapport är att visa på resultat från praktikantverksamheten som bedrivits av ett flertal organisationer under tio år. De underlag som ligger till grund för rapporten kommer från

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Vill ni också ta framtiden på större allvar?

Vill ni också ta framtiden på större allvar? Vill ni också ta framtiden på större allvar? HÅLLBAR FRAMTID Ett erbjudande till organisationer och företag att på ett kreativt sätt få hjälp med sitt hållbarhetsarbete! Arbetets museum har i samarbete

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer