Utvecklingsprojekt Social hållbarhet - ansökningsperiod 1 oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsprojekt Social hållbarhet - ansökningsperiod 1 oktober 2016"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Ahlgren KS 2016/ Kommunstyrelsens arbetsutskott Utvecklingsprojekt Social hållbarhet - ansökningsperiod 1 oktober 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i enlighet med förvaltningschefsgruppens förslag, att bevilja ansökta medel till projektet Utbildning i hälsofrämjande arbete/psykisk ohälsa inom social hållbarhet. Ansökt summa är kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå medel för projekten Att förstå och bemöta hbtq-personer ( kronor), Stöd och integration för unga vuxna och nyanlända ( kronor) samt Friskvårdsprojekt ( kronor). Bakgrund Kommunfullmäktige har avsatt en miljon kronor till projekt inom området social hållbarhet. Från denna pott kan verksamheten inom Kalmar kommun söka pengar vid två ansökningsperioder, 1 april samt 1 oktober. Ansökta projekt ska uppfylla följande kriterier: - Ska förebygga arbete vilket främjar utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt. - Ska leda till effekter som på sikt minskar kommunala kostnader. - Innefattas inte i normalt utvecklingsarbete inom verksamheten. En beredningsgrupp presenterar ansökningarna för förvaltningscheferna. Förvaltningscheferna lämnar därefter förslag med motivering till kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar slutgiltigt beslut. Vid ansökningsperioden i april beviljades kronor vilket innebär att kronor finns att söka vid ansökningsperioden 1 oktober. Till ansökningsomgången 1 oktober 2016 inkom följande ansökningar: Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 KS 2016/ (2) 1. Att förstå och bemöta hbtq-personer Ansökan gäller kronor (2016) och kronor (2017). Förvaltningscheferna föreslår att ansökan avslås med följande motivering: En viktig utbildningsinsatsning, men kriterierna för socialt hållbart projekt inte uppfylls. Arbetet bör ingå som normalt utvecklingsarbete inom verksamheten. 2. Utbildning i hälsofrämjande arbete/psykisk ohälsa för chefer, ledare, HR-specialister samt kommunhälsans personal. Ansökan gäller kronor. Förvaltningscheferna föreslår att ansökan bifalles med följande motivering: Kommunorganisationen är i stort behov av en utbildningssatsning med fokus på hälsofrämjande arbete och hur man främjar psykisk hälsa. 3. Stöd och integration för unga vuxna och nyanlända Ansökan gäller kronor. Förvaltningscheferna föreslår att ansökan avslås med motiveringen att kriterierna för projektet inte uppfylls. Förstärkt service till nyanlända och ökad personlig service är viktigt och uppföljning kommer att ske huruvida andra medel kan avsättas till projektet. 4. Friskvård Ansökan gäller kronor. Förvaltningscheferna anser att denna idé bör testas, dock uppfylls inte de kriterier som ställs på projekt. Ansökan gäller friskvård, inte social hållbarhet. Cecilia Ahlgren Kommunövergripande kvalitets- och miljösamordnare Bilagor Underlag för bedömning Ansökningar

3 SOCIAL HÅLLBARHET UNDERLAG FÖR BEDÖMNING Ansökningsperiod: Att förstå och bemöta hbtq-personer Utbildning i hälsofrämjande arbete/psykisk ohälsa för chefer, ledare, HR-specialister samt kommunhälsans personal Stöd och integration för unga vuxna och nyanlända Friskvårdsprojekt Kort beskrivning av vad man vill uppnå Skapa förutsättningar och möjligheter för bättre livsförutsättningar för hbtq personer. Detta ska ske genom att förbygga okunskap och bristande medvetenhet kan framtida ohälsa och utanförskap. Ett gemensamt hälsofrämjande synsätt hos chefer, ledare, HR specialister och kommunhälsans personal i Kalmar kommun. Detta i syfte till att öka kunskapen och ge de medverkande verktyg för att förebygga, tidigt upptäcka och förhindra psykisk ohälsa Förstärkt service till nyanlända vilket skulle bidra till ökad personlig service. Minskad sjukfrånvaro och medarbetare som har mindre smärtproblematik /godare hälsa. Detta kan i sin tur leda till ökad kontinuitet vid arbetsplatsen, ekonomiska vinster etc. Detta ska nås genom Utbildningssatsning för att ge ökad kunskap och kompetens om hbtq personers levnadsvillkor och hur heteronormativa föreställningar kan utgöra hinder för hbtq personers delaktighet i samhället. Förtroendevalda, chefer och medarbetare i Kalmar kommun ska ha normkritisk och hbtq kunskap för att kunna garantera likvärdig behandling och för att främja jämlika levnadsvillkor enligt den handlingsplan som kommunfullmäktige beslöt om i november Handlingsplanen sträcker sig mellan och bygger på fyra ledord; kompetensutveckla, bemöta, synliggöra och möjliggöra. Ord som delvis bygger på varandra och där kompetensutveckling är grunden för att kunna bemöta på ett bra och korrekt sätt. Med god kunskap kring förutsättningarna för hbtq personer liv och vardag ökar även möjligheten att kunna synliggöra de hinder som begränsar människor och inte minst för att kunna möjliggöra för hbtq personer att leva sina liv på samma villkor som alla andra. Deltagarna erbjuds utbildning under två halvdagar med övernattning lunch till lunch. Utbildningen kommer att ha fokus på hälsofrämjande metoder och verktyg, samtalsmetodik, tidiga tecken på ohälsa och vara starkt koppad till den nya föreskriften AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö. Hälsoperspektivet ska integreras med den systematiska arbetsmiljön. Cheferna erhåller en grundutbildning i psykisk ohälsa med ungefär följande innehåll: En halvdag: Panoramat psykisk ohälsa Tidiga signaler på psykisk ohälsa Första hjälpen vid psykisk ohälsa Förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen En halvdag: OSA förebygga och skapa en miljö så att inte kränkningar och diskriminering uppstår på arbetsplatsen Det goda samtalet om medarbetare anmäler kränkning, chefens samtal för att utreda vad som hänt. Erfarenhetsutbyte och case Utveckla hjälpen till unga vuxna och nyanlända för att underlätta deras möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden och lära känna Kalmar kommun. Genom förstärkt bemanning kunna erbjuda personlig service och hjälp av olika slag såsom fylla i papper ifrån Migrationsverket och andra myndigheter, inloggning, söka upp sin e post, skriva ut blanketter, kopiera upp papper, faxa, scanna etc. Verksamheten har inte möjlighet att serva "personligt" så som många nyanlända önskar inom ordinarie verksamhet. Stärka arbetstagarnas fysiska resurser genom att skapa möjlighet till lättare träning under pauser och mellan ärenden. Att stärka kroppens egna resurser ger ett ökat skydd mot den påfrestning som arbetet medför. Hemtjänstgruppen som i dagsläget omfattar 15 medarbetare kommer att ta del av ett hälsosamtal, därefter kommer grupplokalen utformas med lättare träningsmöjligheter som kan genomföras under arbetstid under hela dagen. Under projekttiden kommer även några APTer att utökas för uppföljning. Kommunhälsan kommer att genomföra hälsosamtal och delta i planering och utformning av åtgärder utifrån utfallet av den kartläggning som hälsosamtalen ger. Dvs. riktade övningar som syftar till att stärka de problemområden som idenstiferats. Visar hälsosamtalen på andra problemområden så kommer dessa i stället vara vägledande för typ av insats. Vid ett positivt projektresultat kommer flera arbetsgrupper inom teamet att omfattas. Utvärdering Insatsen kommer att utvärderas internt genom samtal med kursdeltagare alternativt genom en utvärderingsenkät. Om medel erhålls, blir utbildningen kostnadsfri för verksamheterna. Utbildningen ska vara obligatorisk då detta är en viktig kompetens för cheferna och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Innehållet i utbildningen genom utvärderingsblankett till deltagare. Intervjuer före och efter utbildningen av 10 deltagare av hälsoutvecklare. Sammanställning av statistik om antal personer som önskar "personlig" hjälp under perioden, hur många som bokar respektive "drop in" samt ärendetyp, dvs vad besökarna behöver hjälp med. Mäta sjukfrånvaro/närvaro vid början, mitten och slut av projektet. Ansökt belopp kr (2016) kr (2017) kr kr (Lön) kr (marknadsföring) kr Pengarna planeras användas till Förvaltning Utbildningsinsatset (berör ca 370 kommunansällda). HBTQcertifiering för ett antal verksamheter (fritidsgårdar, öppna förskolor/familjecentraler, elevhälsateamen) Kommungemensam aktivitet söks via kommunledningskontoret Konferenslokal samt mat och övernattning, Material Kommungemensam aktivitet söks via kommunledningskontoret Lön samt marknadsföring Täcka personalkostnader i samband med ett hälsosamtal per medarbetare, två utökade APT och inköp av utrustning till grupplokal Kultur och fritid Omsorgsförvaltningen Team 1 Norr 3 Kriterier för att projektpengar inom social hållbarhet ska kunna sökas: * förebyggande arbete vilket främjar utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt. * leder till effekter som på sikt minskar kommunala kostnader Bidrag kan inte sökas för normalt utvecklingsarbete inom verksamheten. * Nya arbetsmetoder och arbetssätt Beredningsgruppens värdering är att detta delvis uppfylls (för de verksamheter som certifieras) * På sikt minska kommunala kostnader Beredningsgruppens värdering är att detta troligtvis kommer att ske. Nya arbetsmetoder och arbetssätt beredningsgruppens värdering är att detta inte uppfylls På sikt minska kommunala kostnader beredningsgruppens värdering är att detta troligtvis kommer att ske. Nya arbetsmetoder och arbetssätt beredningsgruppens värdering är att detta inte uppfylls På sikt minska kommunala kostnader beredningsgruppens värdering är att detta troligtvis kommer att ske. Nya arbetsmetoder och arbetssätt beredningsgruppens värdering är att detta inte uppfylls På sikt minska kommunala kostnader beredningsgruppens värdering är att detta troligtvis kommer att ske. Beredningsgruppens ställningstagande Utifrån ovan värdering är beredningsgruppens ställningstagande att detta är en mycket viktig utbildningsinsats men projektet uppfyller inte till fullo de kriterier som ställs på ett projekt inom social hållbarhet. Projektet bör ingå som normalt utvecklingsarbete inom verksamheten. Utifrån ovan värdering är beredningsgruppens ställningstagande att detta är en mycket viktig utbildningssatsning med fokus på hälsofrämjande arbete och hur man främjar psykisk hälsa. Dock uppfylls inte de kriterier som ställs på projekt inom social hållbarhet och arbetet bör ingå som normalt utvecklingsarbete inom verksamheten. Utifrån ovan värdering är beredningsgruppens ställningstagande att detta är mycket viktig verksamhet men uppfyller inte de kriterier som ställs på ett projekt inom social hållbarhet. Gruppen frågar vad som händer efter projektperioden då tilldelade medel tagit slut? Möjligen är detta en ny målgrupp som bör innefattas i ordinarie verksamhet. Finns andra medel som bör täcka denna verksamhet. Utifrån ovan värdering är beredningsgruppens ställningstagande att detta är en bra idé som bör testas, dock uppfylls inte de kriterier som ställs på ett projekt inom social hållbarhet. Detta är friskvård inte social hållbarhet. Förvaltningschefernas ställningstagande Även förvaltningscheferna tycker att detta är en mycket viktig Förvaltningschefgruppen anser att projektet innebär nya arbetsmetoder utbildningsinsatsning, men anser att kriterierna för socialt hållbart och i och med detta uppfylls kriterierna för projektansökan. projekt inte uppfylls. Arbetet bör ingå som normalt Kommunorganisationen är i stort behov av en utbildningssatsning med utvecklingsarbete inom verksamheten. fokus på hälsofrämjande arbete och hur man främjar psykisk hälsa. Förvaltningschefernas ställningstagande: AVSLAG Förvaltningschefernas ställningstagande: BIFALL Förvaltningschefsgruppen samtycker att kriterierna för projektet inte uppfylls. Uppföljning kommer att ske om andra medel kan avsättas till projektet. Förvaltningschefernas ställningstagande: AVSLAG Även förvaltningscheferna tycker att denna idé bör testas, dock uppfylls inte de kriterier som ställs på socialt hållbart projekt. Förvaltningschefernas ställningstagande: AVSLAG 1(1) Cecilia Ahlgren

4

5

6 Handläggare Datum Louise Weidolf Barn och ungdom*) Socialförvaltningen Omsorgen*) Kultur och fritid*) Att förstå och bemöta hbtq-personer utbildningsplan fördjupning kostnad certifiering kostnad 5 nätverksutvecklare Ca kr 1. Elevhälsan ca Ca allmän Inkl. nr 1 pers bemötande 2. Öppna förskolor/ kr likabehandlingsplaner Familjecentraler ca 2. Ca 12 pers.*) inkl soc. kr Ca 40 myndighetssidan Ca kr Ca 125 barn och familj (5x30 000kr) psykisk ohälsa Inkl. nr 5 våldsutsatthet ensamkommande Ca 20 träffpunktssamordnare Ca kr bemötande äldre socialt innehåll 1. Ca 15 pers. simhallen 2. Ca 45 pers. biblioteket + 4 från Södermöre 1. Ca kr inkl. Service och Sbk 2. Ca kr (2x30 000kr) En fritidsgård (ca 10 pers.) + 4 från Södermöre Ca kr Service Byggprojektledare? Sbk 5 utredare, handläggare för bygglov, plan, bostadsanpassning + 5 TME Klk 1. Ca 12 HR-specialister + ASL 2. Ca 13 kommunhälsan 3. Ca 15 kommunikation inkl. kontaktcenter 4. Ca 3 näringslivsenheten 5. Ca 15 invandrarservice (ihop med Ensamkommande) 2. Ca kr ca kr Summa Ca kr Ca kr *) inkl. Södermöre kommundel Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx

7

8

9 Kalmar kommun ANSOKAN Datum, s KALMAR Ansökan om medel till Social hållbarhet - utveck!ingsprojekt Arbetsplats/enhevförvaltning som söker Kalmar stadsbibliotek, I(ultur- och ftitidsförvaltningen Kontaktpersons namn och e-postadress Suzanne Hammargren, Kort rubrik på ansökan Stöd och integtation föt unga vuxna och nyanlända Ansökningsdatum Kontaktpersons telefon Hur mycket ansöker ni om rr Vi har valt följande ansökningsomgång och är medvetna om att ansökan behandlas av förvaltningscheferna månaden därpå: f t april f t oxtou",. vi vill börja vårt projektarbete den L f 1,-2017 och avsluta den 30 /6-201,7 Utveckli Beskriv vad ni vill uppnå och varför samt vilka effekter som förväntas. Stadsbiblioteket har sedan sommaren fätt en ny måigrupp att serva. De nyanlända och unga vuxna besöker huvudbiblioteket och vära andra enheter och har behov av stöd och hjälp. Under hösten 2016 och fram till årets slut har biblioteksenheten ethållit medel för att förstärka sewicen till nyanlända.utfallet har varit tillfredställande men vi ser att behovet finns även undet Biblioteket hat blivit en verkstad föt integration.bibliotekets gtatis nätvetk är en stor attraktionsfaktor liksom tillgången till datorer. Många behöver hjälp att rlla i papperrfrärmigrationsverket och andra myndigheter. Trycket pä datorertahar ökat. Många vill ha hjälp med att boka och logga in på datorerna. De vill ha hjälp med att söka upp sin e- post, skriva ut blanketter, kopiera upp papper, faxa, scanna.det hat blivit ett ökat behov av hiälp med diverse papper (hiälp att översätta o förklara). Vi har inte möjligh et ^tt serva "personligt" så som många nyanlända önskar inom vår ordinarie verksamhet. Denna förstätkning skulle bidra till möiligheten att ge sewice ochvara Beskriv hur ni kommer att gå till väga och vilka som kommer att vara involverade. Vi skulle vilia uweckla hjälpen till unga vuxna och nyanlända för att underlätta deras möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden och lätakänr.a I{almar kommun. Många i denna målgrupp har inte ekonomiska möjligheter att håila sig med egen datot. Många behövet hjäip med kontakter med företag och myndigheter. Ge möjligheten att kunna boka en träff och få hjälp med sina "tekniska" problem. Vi bö{ar marknadsföra projektet så fort vi vet att det kan finansieras. Vi vill anställa en person som ska vata denna "extra hjäipen". Så att den tillsammans med beflntlig personal kan utvecka proiektet. ska utvärdering ske (metod)? Vem ska utvärdera (externuinternt Vi ska utvärdera hur många som kommer ;ll 6ss under detta halvåt och vill ha "petsonlig" hjälp. Statistik förs över både hur mänga som bokar och hut mänga som kommer "dtop in". Åven statistik övet ärendesp, dvs vad besökama behöver h1älp med. Fastställt av Ställförettädande kommunditektör Annette Andersson Uigåvedatum ,2-08 Dokumentansvarig I(valitets- och miljösamordnare Cecilia Ahlgren Tillhör dokument Social hållbarhet - utvecklingsproiekt

10 Hur ska projektet ta tillvara resultatet och lärandet av utvärderingen? Vem kan komma att ha nytta av projektets resultat och effekt? Vi vill ta tillvara detta resultat för att se och planen klokt inför ett nytt I(ulturkvarter. Vilka behov finns för den här målgruppen och hur storaär behoven. Eventuell medfinansiering (t ex från förvaltningen) - summa, vad som medfinansieras och av vem Biblioteket står för lokal och teknisk uftustning. Hyra =7750:-, datorer= 10800:-, personal för stöttning av extem hjäip och driva projektet tillsammans med extern hjalp,20h/v =1,70536:- Total medfinansiering ska ansökt summa användas till? Specificera kostnaderna så långt som möjligt Lön till en person som ska arbeta med detta projekt och vara tillgänglig just för denna målgrupp på biblioteket = :-Marknadsfödng 20000:- =729086:- Unde;pkrift av kontaktperson på arbetsplatsen -Suzan{e. i,rrun,nt VvuYlLl/"'t\ //ar*'ta-- iluv Hammargren ställer sig bakom ansökan) Skicka nu in den ifyllda ansökan via e-post till 2Q)

11

12

13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Utvecklingsprojekt Social hållbarhet ansökningsperiod 1 oktober 2015

Utvecklingsprojekt Social hållbarhet ansökningsperiod 1 oktober 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Ahlgren 2015-10-16 KS 2015/0844 50065 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utvecklingsprojekt Social hållbarhet ansökningsperiod 1 oktober 2015 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 103-106 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 8:30-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 86-91 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till

Läs mer

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-12 KS 2014/0740 50044 Kommunfullmäktige Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Läs mer

Riktlinjer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun

Riktlinjer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2014-10-09 KS 2013/0660 50162 Kommunstyrelsen Riktlinjer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2013-04-28 KS 2012/0636 Kommunfullmäktige Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete Förslag till

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008. Stadskontoret

Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008. Stadskontoret Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008 Lisa Petrelius hälsoutvecklare Kommunhälsan Roland Norrman personalstrateg Personalenheten handläggare i ärendet och samordnande för genomförandet Bakgrund

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2017-05-08 SN 2017/0319.11.01 0480-453819 Socialnämnden Hälsosamma scheman Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014.

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 16(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 128 Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar. Sammanfattning Barnbokslutet innehåller beskrivning

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-10-26 KS 2015/1051 Kommunfullmäktige Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 HBTQ-HANDLINGSPLAN FÖR KULTUR OCH FRITID 2017 1(9) Samhällsbyggnad Helena Götesdotter, 0709-318 313 helena.gotesdotter@osby.se HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 Alla medarbetare som

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN 9.BILAGA 2 PROJEKT SÄNKNING AV SJUKFRÅNVARO (TERTIAL 1 SDN 04).DOC SID 1 (6) 2009-04-16 SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA

Läs mer

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö 1 Arbetsmiljölagen: vidta alla åtgärder Föreskrifterna förtydligar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun

Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun PLAN 2015-06-02 Dnr KS14-325-000 Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun 2015-2018 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun

Läs mer

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön Malmö stad Kulturförvaltningen 1 Datum 2016-01-25 Vår referens Anja Angsmark HR konsult Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens arbetsmiljörapport 2015 KN-2015-3498 Sammanfattning Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering

Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2015-01-07 KS 2014/0854 0480-45 09 26 Kommunstyrelsen Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering på modersmål permanent organisation

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2017-08-17 KS 2017/0601 Kommunfullmäktige Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2018

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare Socialnämnden Datum Socialförvaltningen 2017-02-20 Hr och Adminitration Lena-Marie Adèrn, 2003 1 (3) Socialnämnden Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Skolans arbetsmiljö:

Skolans arbetsmiljö: Barn och ungdomsnämndens plan 2004-2007 Folkhälsoplanen 2004-2008 Skolans arbetsmiljö: Trygga, säkra och utvecklande skolor. Götene tryggt och säkert Utgångspunkter: Läroplaner och styrdokument Arbetsmiljölagen

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 januari 2017 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Samtliga träffpunkter i Södermöre kommundel erbjuder kost. Svaret är översänt till enhetschef för socialt innehåll på omsorgsförvaltningen

Samtliga träffpunkter i Södermöre kommundel erbjuder kost. Svaret är översänt till enhetschef för socialt innehåll på omsorgsförvaltningen Handläggare Datum Martin Westbrandt 2017-10-10 0480-45 29 04 I diskussion på presidiemöte 171006 beslutar Södermöre kommundelsnämnds presidie att samråda med omsorgsförvaltningens svar på motion från Carl-

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Kompetensfonden ansökningar 2016 Dnr Kst 2016/59 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer