Översättning av modeller uttryckta med STANLIs begreppsmodell till Express

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översättning av modeller uttryckta med STANLIs begreppsmodell till Express"

Transkript

1 STG Allmänna Standiseringsgruppen (17) Översättning av modeller uttryckta med STANLIs begreppsmodell till Express Marianne Janning Clary Sundblad På uppdrag av Allmänna Standardiseringsgruppen ASTRAKAN Karlaplan 2, Stockholm. Telnr , Faxnr

2 2 Innehåll Error! No table of contents entries found.

3 3 Slutsatser Överföring från Stanli-språket till Express Att överföra de delar av en modell som uttrycks i Stanli-språkets formella delar till Express medför inga större problem och kräver endast kunskap om en liten del av Express. Man bör dock hålla i minnet att namnen på tex objekttyper och attributtyper kan behöva ändras eftersom Express i princip bara acccepterar bokstäver ur det engelska alfabetet. Namn som innehåller t.ex.svenska bokstäver måste ändras. I Express finns ingen motsvarighet till de begrepp som gör det möjligt att i Stanli-språket ange och namnge alternativa SYMBOLTYPer och SYMBOLer. Det är möjligt att motsvarande förhållanden går att uttrycka med hjälp av olika typer av regler i Express, men det finns inget uppenbart sätt att hantera detta. Om även regler och liknande, som vi normalt uttrycker i Stanli-språkets definitionsblanketter ska överföras till Express förutsätter det att dessa är stringent uttryckta med minimal tvetydighet. Det krävs dessutom djupa kunskaper i Express, motsvarande en programmerares, hos översättaren. Rekommendationer kring komplettering av Stanli-språket Stanli-språket saknar möjlighet att formellt beskriva regler och begränsningar. Språket är utformat för beskrivning av verksamheter och används ofta vid modelleringsseminarier där verksamhetskunniga deltar. I dessa situationer är det inte lämpligt att uttrycka modeller i programmeringsspråksliknande kod. I stället bör man beskriva t. ex. regler så tydligt som möjligt i naturligt språk. Denna text kan sedan översättas till Express under andra arbetsformer än seminarium. Vi anser alltså att Stanlispråket inte behöver det formella utrycksmöjligheter som Express medger. Dock framträder två uttrycksmöjligheter som Express erbjuder som man saknar istanli-språket: I Express kan DEFINED DATA TYPE bygga på en annan DEFINED DATA TYPE. I Stanlispråket motsvaras DOMÄNer av DEFINED DATA TYPEr. Men DOMÄNer kan inte uttryckas i termer av andra DOMÄNer. Det vore en fördel om man kunde införa detta i Stanlispråket. Motsvarigheten till Express-begreppen LIST och BAG finns ej i Stanli-språket. och det vore därför önskvärt att komplettera Stanli-språket med åtminstone LIST, som ger möjlighet att definiera en ordningsföljd mellan värden. Begreppsammanställning Nedan följer en sammanställning av Stanli-språkets begrepp och deras motsvarighet i Express. Stanli-språket OBJEKTTYP BESKRIVNINGSTYP ATTRIBUT SAMBANDSASPEKTTYP SAMBAND DOMÄN SYMBOLTYP SYMBOL EXPLICIT VÄRDE EXPRESS ENTITY ATTRIBUTE ATTRIBUTE ATTRIBUTE ATTRIBUTE med sitt motsvarande INVERSE ATTRIBUTE DEFINED DATA TYPE DEFINED DATA TYPE DEFINED DATA TYPE DEFINED DATA TYPE

4 4 IDENTIFIERARE SPECIALISERING UNIQUE SUBTYPES AND SUPERTYPES

5 5 Förord I denna skrift jämförs två modelleringsspråk. Det ena är ett grafiskt modelleringsspråk avsett för att uttrycka verksamhetsmodeller orienterade mot verksamhetsområden, där den geografiska eller lägesbundna aspekten bedöms vara väsentlig. Språket är framtaget inom STANLI-projektet av Stig Berild. Det beskrivs i "Begreppsmodell och grafisk notation för hantering av geografiskt relaterade verksamhetsmodeller", SIS/TK80 N9.3. Detta språk kallar vi i fortsättningen Stanli-språket. Det andra språket, Express, är avsett för specifikation av informationsbehov. Express är utvecklat i Tyskland av bl.a. Berndt Wenzel och har accepterats som standard inom en rad områden. Express finns beskrivet i manualer och ett antal böcker som dock inte är speciellt lättillgängliga. Vi baserar våra utsagor om Express på den inom ISO (the International Organization for Standardization) framtagna manualen "Express Language Reference Manual", ISO IS , september 1993 och Bernt Wenzels OH-bilder från en presentation Beskrivningen görs utgående från de begrepp som definieras i Stanli-språket och visar på motsvarande textuella konstruktion i Express. Vi förutsätter att läsaren har goda kunskaper i modellering och modelleringsspråk. Uppdraget Denna studie har beställts av Allmänna Standardiseringsgruppen, STG inom ramen för verksamheten inom TK80, via Torbjörn Cederholm. Syftet är att klarlägga möjligheten att överföra modeller uttryckta enligt Stanli-språket till Express. Studien utgör en del i en större studie kopplad till STANLI-projektets medverkan i CEN/TC 287 och ISO/TC 211. Inledning Stanli-språket är ett grafiskt modelleringsspråk, dvs det uttryckssätt som är formaliserat är grafiskt. Språket innehåller även en rad begrepp vars beskrivningsform inte är formaliserad, dvs den grafiska beskrivningen kompletteras med verbala beskrivningar i fri form. Ofta hanteras dessa verbala beskrivningar i form av blanketter, men blanketterna finns inte definierade i språket utan kan utformas i överensstämmelse med det aktuella modelleringsprojektets behov. Inom ISO har ett ramverk med beteckningen ISO/IEC "Information technology - Information Resource Dictionary System (IRDS) antagits som standard för datakataloger. IBM har utifrån ramverket definierat ett språk för hantering av repository-information i ett avancerat datakatalogsystem benämnt Repository Manager och Stanli-språket har stora likheter med detta språk.

6 6 Person förnamn : NAMNSTRÄNG 1:1 mellannamn : INITIAL 0:1 efternamn : NAMNSTRÄNG 1:1 födelsedatum : DATUM 1:1 äger 0:M (ägs av 1:M) Trädgård namn : NAMNSTRÄNG 1:1 ort : NAMNSTRÄNG 1:1 maxzon : ZON 0:1 En modell med två objekttyper och en sambandstyp uttryckt med Stanli-språket. En modell i Express uttrycks verbalt i en kod som liknar programmeringsspråk. Några språk som påverkat utformningen av Express är Ada, Algol och PL/I. Dess syntax är mycket omfattande. Den omfattar både deklarativa och proceduriella delar. Kärnan i en modell, entiteter och deras attribut, uttrycks med deklarativa satser. Dessa kan kompletteras med proceduriell kod och på detta sätt uppnås kraftfulla uttrycksmöjligheter. Vid utformningen av språket har man försökt undvika att inkludera implementeringsaspekter. En modell i Express är datortolkbar och det finns en rad produkter på marknaden som kan tolka Expresskod och utnyttja den på olika sätt. ENTITY person foernamn mellannamn efternamn foedelsedatum aeger ENTITY traedgaard namn ort maxzon INVERSE aegs_av : namnstraeng; : OPTIONAL initial; : namnstraeng; : datum; : SET [0:?] OF traedgaard: : namnstraeng; : namnstraeng; : OPTIONAL zon; : SET [1:?] OF person FOR aeger; Samma modell som i föregående figur överförd till Express. En del av begreppen i Express kan uttryckas grafiskt med hjälp av Express-G. (Vi analyserar inte komponenterna i Express-G här. Se dock bilaga.)

7 7 initial mellannamn namnstraeng foernamn person foedelsedatum datum efternamn aeger S[0:?] (INV) aegs_av S[1:?] namn traedgaard maxzon zon ort Samma modell som i föregående figur överförd till Express-G.

8 8 Studiens uppläggning Framställningen följer i huvudsak följande mönster: det aktuella begreppets definition inom Stanli-språket redovisas, motsvarande konstruktion inom Express beskrivs och i en slutsats redogörs för möjligheten att översätta Stanli-språkets begrepp till Express. Den läsare som är bekant med något av språken kan naturligtvis hoppa över beskrivningen av detta språks konstruktioner medan den stressade läsaren kan gå direkt till respektive slutsats. De stycken i texten som avslutas med en referens till antingen SIS/TK80 N9.3 sid x eller Express-manualen är direkta citat eller så gått som raka översättningar från dessa dokument. Sidhänvisningen avser att göra det möjligt för den intresserade läsaren att hämta mer detaljerad information. Övriga textavsnitt är våra kommentarer och förklaringar. I texten använder vi KAPITÄLER för att markera de ord som finns definierade inom respektive språk och som här används i just denna definierade betydelse. Vi avslutar med att notera några konstruktioner som finns inom Express och som man ibland saknar när modeller ska uttryckas med Stanli-språket samt en sammanfattande jämförelse.

9 9 Objekttyp Stanli-språket En viss OBJEKTTYP är en abstraktion av en (tänkt) uppsättning objekt med en upplevd, tillräckligt överensstämmande karakteristik. Exempel är person, order, bil, fastighet, omdöme, projekt. För en objekttyp kan namn, beskrivning och maximalt antal anges. (SIS/TK80 N9.3 sid 30) OBJEKT är företeelser som kan urskiljas och beskrivas. (SIS/TK80 N9.3 sid 8) Express I Express finns ett antal närliggande begrepp: Ett OBJEKT är ett faktum, ett begrepp eller en instruktion. (ISO IS , sid 2) En ENTITY är en klass av objekt som har gemensamma egenskaper. (ISO IS , sid 2) En ENTITY DATA TYPE representerar en klass av OBJEKT som har gemensamma EGENSKAPer, som skapar domänen av ENTITY INSTANCEr. (ISO IS , sid 2) En ENTITY INSTANCE representerar ett objekt. (ISO IS , sid 2) I Express skapar en ENTITY DECLARATION en ENTITY DATA TYPE och deklarerar en identifierare för att referera till den, dvs ger den ett unikt namn. (ISO IS , sid 30) Person... ENTITY person... Den grafiska symbolen till vänster motsvarar en OBJEKTTYP med namnet Person i Stanlispråket. Till höger visas motsvarande konstruktion i Express, dvs en ENTITY DECLARATION. Slutsats I Stanli-språket skiljer man inte som i Express mellan ENTITY och ENTITY DATA TYPE eftersom man beskriver en verksamhet och inte talar om representation av den. En OBJEKTTYP översätts således till en ENTITY. Vid översättning av en objekttyp i Stanli-språket till en entity i Express kan namnutformningen vålla problem, eftersom Express inte innehåller svenska tecken. Express är ett internationellt språk och saknar olika länders speciella tecken.namn som innehåller svenska bokstäver måste ändras t.ex. genom att ta bort prickar eller byta å mot aa, ä mot ae och ö mot oe. Samma problem finns vid namnsättning av alla begrepp i Express men diskuteras endast här.

10 10 Beskrivningstyp Stanli-språket En viss BESKRIVNINGSTYP är en inom verksamheten intressant typ av karakteristik, beskrivning eller förhållande för en viss OBJEKTTYP. Det finns två principiellt olika sätt att uttrycka en beskrivning, ATTRIBUTTYP och SAMBANDSASPEKTTYP. För en BESKRIVNINGSTYP anges ett unikt namn och avbildning (se nedan). (SIS/TK80 N9.3 sid 27) Express Ett ATTRIBUTE till en ENTITY DATA TYPE representerar en ENTITYs väsentliga egenskaper. (ISO IS , sid 31) Beskrivningstyper Person förnamn : NAMNSTRÄNG 1:1 mellannamn : INITIAL 0:1 efternamn : NAMNSTRÄNG 1:1 födelsedatum : DATUM 1:1 äger 0:M (ägs av 1:M) Trädgård namn : NAMNSTRÄNG 1:1 ort : NAMNSTRÄNG 1:1 maxzon : ZON 0:1 ENTITY person foernamn : namnstraeng; mellannamn : OPTIONAL initial; efternamn : namnstraeng; foedelsedatum : datum; aeger : SET [0:?] OF traedgaard: ENTITY traedgaard namn ort maxzon INVERSE aegs_av : namnstraeng; : namnstraeng; : OPTIONAL zon; : SET [1:?] OF person FOR aeger; Till vänster visas Stanli-språkets notation för BESKRIVNINGSTYPer och till höger har motsvarande ATTRIBUT i Express skrivits med fetstil. De svenska bokstäverna å, ä och ö kan inte användas. Slutsats Stanli-språkets BESKRIVNINGSTYPer kan översättas till ATTRIBUTE i Express. Attributtyp, sambandsaspekttyp Stanli-språket ATTRIBUTTYP och SAMBANDSASPEKTTYP är SUBTYPer till BESKRIVNINGSTYP. (SIS/TK80 N9.3 sid 27) En viss ATTRIBUTTYP är en typ av karakteristik eller beskrivning för en viss OBJEKTTYP..(SIS/TK80 N9.3 sid 31) En viss SAMBANDSASPEKTTYP är en viss SAMBANDSTYP (definieras längre fram) sedd ur en av de två inblandade OBJEKTTYPernas perspektiv. (SIS/TK80 N9.3 sid 31)

11 11 Express Inom Express definieras inte några SUBTYPer till ATTRIBUTE, däremot anger man "mellan raderna" att man skiljer på olika typer av attribut. T.ex. säger man att inverser endast kan anges för sådana attribut som pekar ut en ENTITY DATA TYPE. (ISO IS , sid 33) Person förnamn : NAMNSTRÄNG 1:1 mellannamn : INITIAL 0:1 efternamn : NAMNSTRÄNG 1:1 födelsedatum : DATUM 1:1 Attributtyper äger 0:M (ägs av 1:M) Trädgård namn : NAMNSTRÄNG 1:1 ort : NAMNSTRÄNG 1:1 maxzon : ZON 0:1 Sambandsaspekttyper BESKRIVNINGSTYPerna i Stanli-språket delas in i ATTRIBUTTYPer och SAMBANDS- ASPEKTTYPer. I Express blir båda dessa ATTRIBUT. Se föregående figur. Slutsats Det finns ingen motsvarighet till Stanli-språkets ATTRIBUTTYP och SAMBANDSASPEKTTYP i Express. ATTRIBUTTYP och SAMBANDSASPEKTTYP översätts till ATTRIBUTE i Express. Om ett ATTRIBUTE i Express pekar ut en ENTITY DATA TYPE så motsvarar det en SAMBANDSASPEKTTYP i Stanli-språket annars en ATTRIBUTTYP. Sambandstyp Stanli-språket En viss SAMBANDSTYP representerar en typ av förhållande eller associering, av intresse i en verksamhet, uttryckt mellan två OBJEKTTYPer. (SIS/TK80 N9.3 sid 31) Sambandsaspekttyp är huvudrikning inom 0;1 (har huvudriktning 1:1) Sambandstyp Pekar ut den SAMBANDSTYP, som en viss SAMBANDSASPEKTTYP ingår i som huvudriktning. Sambandsaspekttyp är inversriktning inom 0;1 (har inversriktning 1:1) Sambandstyp Pekar ut den SAMBANDSTYP, som en viss SAMBANDSASPEKTTYP ingår i som inversriktning. Express Om en annan ENTITY har etablerat ett ATTRIBUTE som pekar ut den aktuella ENTITYn via ett EXPLICIT ATTRIBUT, kan ett INVERSE ATTRIBUTE användas för att beskriva relationen inom

12 12 den aktuella ENTITYn. Varje ATTRIBUTE skapar en implicit invers. (ISO IS , sid 32-33) Person förnamn : NAMNSTRÄNG 1:1 mellannamn : INITIAL 0:1 efternamn : NAMNSTRÄNG 1:1 födelsedatum : DATUM 1:1 äger 0:M (ägs av 1:M) Sambandstyp Trädgård namn : NAMNSTRÄNG 1:1 ort : NAMNSTRÄNG 1:1 maxzon : ZON 0:1 SAMBANDSASPEKTTYPen 'äger' och dess invers 'ägs av' utgör tillsammans en SAMBANDSTYP. Slutsats Det som i Stanli-språket deklareras som ett SAMBAND motsvaras i Express av ett ATTRIBUTE som pekar ut en ENTITY DATA TYPE och för vilken ett INVERSE ATTRIBUTE kan deklareras. Domän, Explicit värde, Symboltyp, Symbol Stanli-språket En viss DOMÄN representerar en definierad typ av semantiskt odelbara värden som är meningsfulla i en verksamhet. Giltiga värden kan anges genom mer eller mindre komplexa villkor för exempelvis teckensammansättning eller intervall. Giltiga värden kan även explicit räknas upp, exempelvis var och en av årets tolv månader under DOMÄNen 'månad'. Ett visst värde kan formuleras och tolkas genom flera alternativa symboler i form av exempelvis text, bild, graf, ljud, animation. (SIS/TK80 N9.3 sid 28) En DOMÄN måste ha ett namn och ett värdeområde kan anges i fri text. <objekttyp> <attributtyp> : <DOMÄN> <min per objekt> : <max per objekt>... För varje attributtyp kan DOMÄN anges. I Stanli-språket är ett visst EXPLICIT VÄRDE en förekomst av en viss DOMÄN. En DOMÄN kan ha många EXPLICITA VÄRDEn men behöver inte ha några. (SIS/TK80 N9.3 sid 28) En viss SYMBOLTYP är en definition av bl.a. form och format på SYMBOLer att användas för att uttrycka och för att ge möjlighet att tolka värden inom en viss DOMÄN. (SIS/TK80 N9.3 sid 33)

13 13 En viss SYMBOL är en tolkbar representation av ett visst EXPLICIT VÄRDE. En viss SYMBOL är alltid en förekomst av en viss SYMBOLTYP. (SIS/TK80 N9.3 sid 33) I Stanli-språket anges DOMÄNens namn i grafen vid ATTRIBUTTYPen. DOMÄNernas värdeförråd samt deras kopplingar till SYMBOLTYPer och eventuella EXPLICITa VÄRDEn definieras i tillhörande text. Vid praktisk modellering finns speciellt utformade blanketter för ändamålet. DOMÄN Namn: Beskrivning: REPRESENTERAS AV SYMBOLTYP SYMBOLTYPSNAMN svenska tecken (PRIMÄR) tyska tecken namnsträng En godtycklig sträng med inledande versal. BESKRIVNING max 25 tecken ur svenska alfabetets tecken, mellanslag och bindestreck max 25 tecken ur tyska alfabetet tecken, mellanslag och bindestreck. En DOMÄN kan representeras av flera SYMBOLTYPer. En av dem är alltid PRIMÄR. DOMÄN Namn: Beskrivning: initial En godtycklig versal. REPRESENTERAS AV SYMBOLTYP SYMBOLTYPSNAMN svenska tecken (PRIMÄR) BESKRIVNING ett tecken ur svenska alfabetets tecken I Stanli-språket finns inte möjlighet att definiera en domän i termer av en annan domän. DOMÄN Namn: Beskrivning: EXPLICIT VÄRDE SYMBOLTYPSNAM N romerskzon zon Inom Sverige existerande växtzoner. HAR PRIMÄRSYMBOL I, II, III, IV, V, VI, VII REPRESENTERAS AV SYMBOL decimalzon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Detta är ett exempel på en uppräkningsbar DOMÄN uttryckt i Stanli-språket. Det finns möjlighet att ange flera symboltyper för en DOMÄN och om den är uppräkningsbar innehåller den ett antal SYMBOLer, som representerar EXPLICITa VÄRDEn. Express I Express skapar en TYPE DECLARATION en DEFINED DATA TYPE och en identifierare (= namn) för att referera till den. (ISO IS , sid 24 och 29) En DEFINED DATA TYPE kan referera till en annan DEFINED DATA TYPE i ett godtyckligt antal nivåer. På nedersta nivån ska DEFINED DATA TYPEn dock referera till NUMBER, REAL, STRING, BOOLEAN, LOGICAL eller BINARY. (ISO IS , sid 16 och 24)

14 14 Till en DEFINED DATA TYPE kan en WHERE-clause knytas. Denna typ av villkorskonstruktion har en omfattande syntax som kan användas för att bygga upp komplexa konstruktioner. TYPE initial = namnstraeng; WHERE length_i = LENGTH (SELF ) = 1; END_TYPE ; TYPE namnstraeng WHERE char_1 END_TYPE ; = STRING; = SELF LIKE I exemplet är 'initial' en ENTITY DATA TYPE som definierats som en 'namnstraeng', som i sin tur är definierad som en STRING där första bokstaven är en versal (anges Initial är enligt definitionen en bokstav och den måste vara en versal eftersom första bokstaven i namnstraeng är en versal. Ett sätt att definiera en ENTITY DATA TYPE är att räkna upp dess värden. Man använder då en ENUMERATION TYPE. En ENUMERATION TYPE har som domän en ordnad mängd av namn. Namnen representerar ENUMERATION TYPEns värden. (ISO IS , sid 25) Detta innebär att ett ATTRIBUTE som har ENUMERATION TYPE som domän endast kan hämta värden bland de uppräknade. Person förnamn : NAMNSTRÄNG 1:1 mellannamn : INITIAL 0:1 efternamn : NAMNSTRÄNG 1:1 födelsedatum : DATUM 1:1 äger 0:M (ägs av 1:M) Trädgård namn : NAMNSTRÄNG 1:1 ort : NAMNSTRÄNG 1:1 maxzon : ZON 0:1 Domän ENTITY person foernamn : namnstraeng ; mellannamn : OPTIONAL initial ; efternamn : namnstraeng ; foedelsedatum : datum ; aeger : SET [0:?] OF traedgaard : ENTITY traedgaard namn : namnstraeng ; ort : namnstraeng ; maxzon : OPTIONAL zon ; INVERSE aegs_av : SET [1:?] OF person FOR aeger; Till vänster visas Stanli-språket sätt att endast ange namnet på DOMÄNerna i grafen. SYMBOLTYPer, SYMBOLer och EXPLICITa VÄRDEn beskrivs över huvud taget inte i grafen. Till höger visas namnen på motsvarande datatyper i Express. Som syns i figuren ser man inte skillnad på 'person' som är en ENTITY DATA TYPE och 'namnstraeng' som är en DEFINED DATA TYPE. Men man hittar 'person' deklarerad som en ENTITY DATA TYPE och 'namnstraeng' deklarerad som en TYPE. Se ovan. Slutsats Ordet domän i Express är inte definierat utan används i sin allmänna betydelse. DOMÄN-, SYMBOLTYP-, SYMBOL- OCH EXPLICIT VÄRDE-begreppen i Stanli-språket motsvaras alla av DEFINED DATA TYPE och dess underliggande konstruktioner i Express. Expresspråkets

15 15 WHERE-clause erbjuder mycket omfattande uttrycksmöjligheter och kan t. ex. uttrycka det som man i Stanli-språket beskriver för SYMBOLer och SYMBOLTYPer. I Stanli-språket kan ett värdeförråd begränsas och beskrivas på olika sätt med hjälp av DOMÄN- och EXPLICIT-VÄRDE-begreppen, dock inte formellt som i Express. Till skillnad mot i Express skiljer man inom Stanli-språket på vilka värden som är tillåtna och hur de representeras. Representationsformen beskrivs med hjälp av symbol och symboltyp. I Stanli-språket finns inga uppräkningsbara mängder av värden men en DOMÄN bestående av EXPLICITA VÄRDEn kan sägas motsvara en ENUMERATION TYPE. I Express finns ingen motsvarighet till Stanli-språkets möjlighet att ange och namnge alternativa SYMBOLTYPer och SYMBOLer. I Stanli-språket kan man inte uttrycka en DOMÄN i termer av en annan DOMÄN. Avbildning Stanli-språket För en BESKRIVNINGSTYP kan man ange MINIMUM_PER_OBJEKT och MAXIMUM_PER_OBJEKT, som definieras som minsta respektive största antalet förekomster av en viss BESKRIVNINGSTYP per förekomst av beskriven OBJEKTTYP. Anges som ett tal eller som M (många). (SIS/TK80 N9.3 sid 27) Avbildningen i Stanli-språket anges som min : max i grafen för varje BESKRIVNINGSTYP. Express Ett ATTRIBUTE pekar ut en förekomst som antingen är ett enskilt element eller en grupp som innehåller flera element. Exempel på ett enskilt element är 'Kalle', '21', 'blå' och exempel på en grupp av element är {'Kalle', 'Olle', 'Karin'}, {'blå', 'röd', 'grön', 'gul'}. För att ange att ett ATTRIBUTE ska peka ut en grupp av element använder man något av begreppen LIST, BAG eller SET och för dem anger man minimalt och maximalt antal element. SET används för att representera en mängd medan BAG representerar en grupp som kan innehålla dubletter och LIST en ordnad mängd. Slutsats Även om avbildning uttrycks olika i de två språken kan man ändå översätta från Stanli-språket till Express enligt nedanstående tabell. Stanli-språket Express 1:1 default, skrivs ej ut 0:1 OPTIONAL eller SET [0:1] OF... 1:M SET[1:?] OF... 0:M SET[0:?] OF...

16 16 Motsvarigheten till Express-begreppen LIST och BAG finns ej i Stanli-språket, men det vore önskvärt att komplettera detta med åtminstone LIST för att kunna uttrycka en ordningsföljd mellan värden. Identifierare Stanli-språket I Stanli-språket utgörs en viss IDENTIFIERARE av de BESKRIVNINGSTYPer, som tillsammans utgör en möjlig typ av identifiering av en viss OBJEKTTYP. Ett visst OBJEKT av viss OBJEKTTYP kan m.a.o. unikt refereras till, givet en förekomst av var och en av de för OBJEKTTYPen angivna BESKRIVNINGSTYPERNA. OBJEKTTYPEN kan ha flera identifierare varav en normalt brukar ses som den primära. (SIS/TK80 N9.3 sid 29) Express I Express kan ett unikhetsvillkor för individuella ATTRIBUTE eller kombinationer av ATTRIBUTE specificeras i form av en unikhetsregel. Unikhetsregeln följer på ordet UNIQUE och specificerar antingen ett enda ATTRIBUTE eller en lista av ATTRIBUTE. I det första fallet finns inte två instanser av ENTITY DATA TYPEN som har samma värde för ATTRIBUTEt. I det senare fallet har inte två ENTITY DATA TYPer samma kombination av värden för listan av ATTRIBUTE.(ISO IS , sid 35) Trädgård namn * namn : NAMNSTRÄNG : NAMNSTRÄNG 1:1 1:1 ort * ort : NAMNSTRÄNG : NAMNSTRÄNG 1:1 1:1 maxzon maxzon : ZON : ZON 0:1 0:1 ENTITY traedgaard namn : name_string; ort : name_string; maxzon : OPTIONAL zon; INVERS aegs_av : SET [1:?] OF person FOR aeger; UNIQUE id_tg : namn, ort ; Till vänster har attributtyperna 'namn' och 'ort' markerats med en asterisk vilket säger att de tillsammans identifierar en trädgård, dvs inga trädgårdar har samma uppsättning värden på båda attributtyperna. Det som deklareras under UNIQUE har samma innebörd även om man inte talar om identifierare i Express. Slutsats I Express finns inte begreppet identifierare. UNIQUE kan användas för att beskriva det som i Stanli-språket kallas identifierare. Specialisering Stanli-språket En viss SPECIALISERING uttrycker ett visst generiskt samband mellan en mer generell OBJEKTTYP (SUPERTYP) och ett antal mer specialiserade OBJEKTTYPER (SUBTYPer). Varje

17 17 OBJEKTTYP som är en instans av en SUBTYP är även en instans av SUPERTYPen. Varje SPECIALISERING uttrycker ett syfte. En viss OBJEKTTYP kan vara SUPERTYP för flera generiska samband, var och en med sitt syfte. Varje specialisering har ett unikt namn. Detta medför att alla utsagor som kan göras om SUPERTYPens förekomster även kan göras om SUBTYPERnas. Detta kallas ofta "arv". En SPECIALISERING är uttömmande om en förekomst av SUPERTYPen även måste tillhöra någon av SUBTYPerna (markeras med fylld ring). En SPECIALISERING har unik förekomst om en förekomst av SUPERTYPen tillhör högst en av SUBTYPerna (markeras med enkel ring, annars används dubbel ring). (SIS/TK80 N9.3 sid 32) Express I Express är det möjligt att ange att en ENTITY är en SUBTYPE av en annan ENTITY, SUBTYPEn innebär en specialisering av SUPERTYPEn. Varje instans av SUBTYPen är en instans av sin(a) SUPERTYP(er). SUBTYPEn ärver egenskaper t.ex. ATTRIBUT och regler från SUPERTYPEn. (ISO IS , sid 38) Växt... Växthusväxt... växtplats Utomhusväxt... ENTITY vaext ABSTRACT SUPERTYPE OF (vaexthurvaext ANDOR utomhusvaext); En växt är alltid en växthusväxt eller en utomhusväxt eller både och. Växt... växtplats Växthusväxt... Utomhusväxt... ENTITY vaext SUPERTYPE OF (vaexthurvaext ANDOR utomhusvaext); En växt kan vara en växthusväxt eller en utomhusväxt eller både och, men behöver inte vara någon av dem.

18 18 Växt... växtplats Växthusväxt... Utomhusväxt... ENTITY vaext ABSTRACT SUPERTYPE OF ONEOF (vaexthurvaext, utomhusvaext); En växt är antingen en växthusväxt eller en utomhusväxt och får inte vara både och. Växt... växtplats Växthusväxt... Utomhusväxt... ENTITY vaext SUPERTYPE OF ONEOF (vaexthurvaext, utomhusvaext); En växt är antingen en växthusväxt eller en utomhusväxt och kan inte vara både och men behöver inte vara någondera.. Slutsats Specialiseringsbegreppen i de båda språken överensstämmer väl. För att ange om SPECIALISERINGen är uttömmande och har unik förekomst används dock helt olika uttryckssätt. Begreppen uttömmande och unik förekomst finns dock inte i Express, men motsvarande förhållanden kan uttryckas. Stanlispråket Express Exempel ABSTRACT SUPERTYPE OF (... ANDOR... ANDOR...) SUPERTYPE OF (... ANDOR... ANDOR...) ABSTRACT SUPERTYPE OFONEOF (...,...,...) SUPERTYPE OFONEOF (...,...,...)

19 19 Till vänster visas Stanli-språkets grafisk representation för olika typer av SPECIALISERINGar och i mitten motsvarigheten i Express. Till höger visas exempel på vad respektive representation innebär. I Express finns ingen möjlighet att uttrycka det som i Stanli-språket kallas namn på en specialisering, t.ex. växtplats, kön eller nationalitet. I praktisk modellering utelämnas ofta namnet, eftersom det är svårt att hitta adekvata namn. Ofta finns bara det intetsägande namnet typ och då tillför namnet ingenting till modellen. När namnet utelämnas bryter man dock mot Stanli-språkets syntax. Vi ser inte detta som något problem som måste lösas på annat sätt än att ett namnet utelämnas vid översättning till Express.

20 20 Några Express-begrepp som saknas i Stanli-språket. Regler I Stanli-språket beskrivs inte regler formellt. I beskrivningen av t.ex. en OBJEKTTYP kan regler för den beskrivas. Praktiskt sätt används en definitionsblankett där OBJEKTTYPen beskrivs närmare och bland annat regler kan redovisas. Vi ser inte något behov av att införa ett formellt regelspråk. Eftersom språket används i direktkontakt med personer från verksamhet anser vi att det blir både enklare och bättre om man använder tydlig svenska. Rent formellt kan man inte göra jämförelser. Men det är möjligt att på strukturerad svenska beskriva regler och sedan översätta dem till Express, som är mycket rikt på uttryckssätt för regler. Domän I Express kan DEFINED DATA TYPE bygga på en annan DEFINED DATA TYPE. I Stanli-språket motsvaras domäner av DEFINED DATA TYPEr. Men DOMÄNer kan inte uttryckas i termer av andra DOMÄNer. Det skulle t. ex. ibland vara enklare att uttrycka ett intervall om man utnyttjar en redan beskriven DOMÄN. DOMÄNen Feber skulle exempelvis kunna bygga på DOMÄNen Temperatur. Avbildning Motsvarigheten till Express-begreppen LIST och BAG finns ej i Stanli-språket. För att beskriva en ordningsföljd mellan attributvärden måste man i Stanli-språket definiera en OBJEKTTYP, som har en ATTRIBUTTYP Nummer. Om värdet på attributet nummer är unikt för varje förekomst så kan man skapa en ordningsföljd. Detta är en omständlig väg och det vore därför önskvärt att komplettera Stanli-språket med åtminstone LIST, som ger möjlighet att definiera en ordningsföljd mellan värden.

Databasdesign. E-R-modellen

Databasdesign. E-R-modellen Databasdesign Kapitel 6 Databasdesign E-R-modellen sid Modellering och design av databaser 1 E-R-modellen 3 Grundläggande begrepp 4 Begränsningar 10 E-R-diagram 14 E-R-design 16 Svaga entitetsmängder 19

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Klasser En klass är en mall för hur man ska beskriva på något. Antag att vi har en klass, Bil. Den klassen innehåller en lista på

Läs mer

Begreppsanalys med modellering

Begreppsanalys med modellering Begreppsanalys med modellering Modelleringsseminarium med en grupp från Stockholms Läns Landsting 2(14) Innehållsförteckning BEHOVET AV BEGREPPSANALYS ÄR STORT... 3 BEGREPPSANALYSEN GER POSITIVA EFFEKTER...

Läs mer

Begreppsanalys person

Begreppsanalys person 1(15) Bilaga till e-nämndsrapporten Metodprojekt som stöd för införande av standardmeddelanden 2005-12-15 Begreppsanalys person Arbetsdokument december 2005 2(15) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

Grunderna för relationsmodellen!

Grunderna för relationsmodellen! Grunderna för relationsmodellen! 1 Varför behöver jag lära mig relationsmodellen?! Relationsmodellen är den totalt dominerande datamodellen i moderna databassystem Beskriver databaser som en mängd tabeller

Läs mer

Synpunkter på modellering av begrepp och termer

Synpunkter på modellering av begrepp och termer Synpunkter på modellering av begrepp och termer Stig Berild (Myndigheten för skolutveckling) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Distinktionen mellan begrepp och term för ett beskrivningselement...3

Läs mer

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna

Nationell informationsstruktur 2015:2. Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna Nationell informationsstruktur 2015:2 Bilaga 1: Läsanvisning till modellerna 2 NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2015:2 Innehåll Inledning... 5 Ord och uttryck... 6 Processmodeller... 7 Vad är en processmodell?...

Läs mer

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22

Introduktion. Byggstenar TDBA63 2005-11-22 Introduktion UML står för Unified Modeling Language. Det är tänkt att fungera som hjälpmedel vid modellering av alla tänkbara typer av utvecklingsarbeten, inte bara inom dataomdrådet. Det största värdet

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

PROV. 10 Uppräknade datatyper

PROV. 10 Uppräknade datatyper 10 10.1 10.2 Definition 10.3 Användning och regler 10.4 switch-satsen 10.5 Iteration över samtliga värden 10.6 Instansvariabler och instanstjänster 10.7 Värdespecifika implementationer 10.1 Hur ser vi

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

D0004N 2008-11-24 Databaser I. Greenline. Petter Hedlin / epeehi-4 Rikard Stenmark / rikste-8 Markus Almberg / maralm-5

D0004N 2008-11-24 Databaser I. Greenline. Petter Hedlin / epeehi-4 Rikard Stenmark / rikste-8 Markus Almberg / maralm-5 D0004N 2008-11-24 Databaser I Greenline Petter Hedlin / epeehi-4 Rikard Stenmark / rikste-8 Markus Almberg / maralm-5 Inledning Det här är en mindre rapport om datamodellering. Vi blev tilldelade en kravspecifikation

Läs mer

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer)

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2011-10-20, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark

Läs mer

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1 2003-01-20 DAV B04 - Databasteknik 2003-01-20 KaU - Datavetenskap - DAV B04 - MGö 26 Relationsmodellen En formell teori som baserar sig på (främst) mängdlära predikatlogik Föreslogs av E.F Codd 1970 i

Läs mer

Imperativ programmering

Imperativ programmering Imperativ programmering 1DL126 3p Imperativ programmering Jesper Wilhelmsson ICQ: 20328079 Yahoo: amigajoppe MSN / epost: jesperw@it.uu.se Rum: 1335 Tel: 471 1046 Imperativ programmering Vilka programmeringsspråk

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 4

Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Agenda Introduktion till objektorientering Klasser och Objekt Instansvariabler Metoder Introduktion

Läs mer

Arbetsprogram för Stanli

Arbetsprogram för Stanli 1(16) Handläggare, tfn Torbjörn Cederholm, +46 8 555 520 38 E-post torbjorn.cederholm@sis.se Arbetsprogram för Stanli Syfte: Ge överblick över hela Stanlis projektområde. Underlag för uppföljning i verksamhetsrapporter.

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fliken Hårdvara 4 2 Fliken Layouter 4 3 Fliken Avancerat 5 3 Den här modulen gör det möjligt att välja hur ditt tangentbord fungerar.

Läs mer

Lite om databasdesign och modellering

Lite om databasdesign och modellering Lite om databasdesign och modellering Konceptuell databasdesign Med konceptuell databasdesign avses processen att konstruera en datamodell för en verksamhet, oberoende av fysiska villkor. Modelleringen

Läs mer

Attributprofil för skolfederationen

Attributprofil för skolfederationen Datum Referens 01 TK 450 AG04 1 (9) Kontaktperson SIS: Therése Andrén therese.andren@sis.se Attributprofil för skolfederationen Detta dokument förtecknar en federationsgemensam vokabulär bestående av attribut

Läs mer

Relationsmodellen. Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella

Relationsmodellen. Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella Relationsmodellen 2-1 Relationsmodellen Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella applikationer. Relationsdatabasstruktur En relationsdatabas består av en samling tabeller,

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Råd gällande beständiga länkar

Råd gällande beständiga länkar UTKAST Råd gällande beständiga länkar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 2 1.1. Råd gällnade beständiga länkar... 2 1.2. Vem

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

729G06 Föreläsning 1 Objektorienterad programmering

729G06 Föreläsning 1 Objektorienterad programmering Översikt Formalia Vad är objektorienterad programmering 729G06 Föreläsning 1 Objektorienterad programmering Definieria klasser Skapa och använda objekt Annika Silvervarg Ciltab, IDA, Linköpings universitet

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

Modul DB1-1 Databasmodellering

Modul DB1-1 Databasmodellering Modul DB1-1 Databasmodellering Antal föreläsningar: 2 Antal laborationer: 1 Förkunskapskrav: Databasintroduktion Kurslitteratur: Referenslitteratur: Praktisk datamodellering ISBN: 91-44-38001-1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Exemplet i denna bilaga är avsett att ge en översikt över den datastruktur och det datainnehåll som standarden anvisar. Exemplet är inte avsett att vara helt

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

PROV. 12 Egenskaper (provavsnitt)

PROV. 12 Egenskaper (provavsnitt) 12 Egenskaper (provavsnitt) 12.1 Egenskaper 12.2 Deklaration av egenskaper 12.3 Åtkomsttjänster för egenskaper 12.4 Åtkomsttjänster med genererade instansvariabler 12.5 Åtkomsttjänster med egna instansvariabelnamn

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

NpMa2b Muntlig del vt 2012

NpMa2b Muntlig del vt 2012 Till eleven - Information inför den muntliga provdelen Du kommer att få en uppgift som du ska lösa skriftligt och sedan ska du presentera din lösning muntligt. Om du behöver får du ta hjälp av dina klasskamrater

Läs mer

+Överskådlighet Normalt sätt blir ett program skrivet i det procedurella paradigmet överskådligt. Modifikationer på delproblem kan ske med lätthet.

+Överskådlighet Normalt sätt blir ett program skrivet i det procedurella paradigmet överskådligt. Modifikationer på delproblem kan ske med lätthet. Uppgift 1 Ett programmeringsparadigm är i grund och botten ett sätt att arbeta, ett sätt att möta problem. Det finns flera olika paradigm där varje paradigm har sina egna styrkor och svagheter. Det som

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 16 Januari 2015 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Dokumentmallar i praktiken, Nyps

Dokumentmallar i praktiken, Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Dokumentmallar i praktiken Handledning 2009-08-13 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Magnus Österlund, Daniel Madsén 0.4 Dokumentmallar i praktiken, Nyps

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Anvisning för Svensk Livfaktura

Anvisning för Svensk Livfaktura Anvisning för Svensk Livfaktura Bilaga B: Validering av PEPPOL BIS Svefaktura 5A 2.0 Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i sin tur

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Innehåll Roller/ansvarsområden Definitioner Partial Item Parametric Data Syntax Partial Item Parametric Data Exempel

Läs mer

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA PROGRAMMERING-Java TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-03-17 Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift står angivet inom parentes före varje uppgift. - För

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll

Progressionen i teknikämnets centrala innehåll Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen. Det är strukturerat så att det visar på en progression. Det innebär att innehållet vidgas och

Läs mer

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692

Beräkning med ord. -hur en dator hanterar perception. Linköpings universitet Artificiell intelligens 2 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Beräkning med ord -hur en dator hanterar perception 2010-10-03 Erik Claesson 880816-1692 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kan datorer hantera perception?... 4 Naturligt språk... 4 Fuzzy Granulation...

Läs mer

Relationsdatabasdesign, 2I-4067

Relationsdatabasdesign, 2I-4067 Relationsdatabasdesign 2I-4067 Relationsdatabasdesign, 2I-4067 Lärare Maria Bergholtz, rum 4636, telefon 6658, e-mail maria@dsv.su.se Nikos Dimitrakas, e-mail nikos-di@dsv.su.se Michael Persson, rum 2675,

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Vad är. Domändriven design?

Vad är. Domändriven design? Vad är Domändriven design? 1 Domändriven design är utvecklare och domänexperter som arbetar tillsammans för att skapa mjukvara som är både begriplig och möjlig att underhålla. ett sätt att fånga och sprida

Läs mer

Andra relationella språk

Andra relationella språk Andra relationella språk Kapitel 5 Andra relationella språk sid Tupelrelationskalkyl 1 Domänrelationskalkyl 6 Query-by-Example (QBE) 8 Andra relationella språk, tupelrelationskalkyl 5-1 Tupelrelationskalkyl

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1)

Att deklarera och att använda variabler. Föreläsning 10. Synlighetsregler (2) Synlighetsregler (1) Föreläsning 10 STRING OCH STRINGBUILDER; VARIABLERS SYNLIGHET Att deklarera och att använda variabler När vi deklarerar en variabel, t ex int x; inför vi en ny variabel med ett namn och en typ. När namnet

Läs mer

Tentamen *:58/ID100V Programmering i C Exempel 3

Tentamen *:58/ID100V Programmering i C Exempel 3 DSV Tentamen *:58/ID100V Sid 1(5) Tentamen *:58/ID100V Programmering i C Exempel 3 Denna tentamen består av fyra uppgifter som tillsammans kan de ge maximalt 22 poäng. För godkänt resultat krävs minst

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt:

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt: 8. Objektorientering Skälet till att C++ är ett av de mest använda programspråken är att det är objektorienterat. Detta bygger vidare på begreppet struct (ursprungligen från språket C som inte är objektorienterat),

Läs mer

Domänmodellering 1 Hemsida : www.bjornlind.se Hemsida släktforskning : www.bjornlind.se/gen/genealogi.html

Domänmodellering 1 Hemsida : www.bjornlind.se Hemsida släktforskning : www.bjornlind.se/gen/genealogi.html Domänmodellering Förord Denna skrifts tillkomst beror på det behov som finns att modellera en affärsverksamhets domän. Jag har under årens lopp noterat att behovet finns och att resultatet av både affärsutveckling

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp

Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Sektionen för Informatik Malin Nilsson Tentamen Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2015-01-09, kl. 09.00-13.00 Ladokkod: NID021 Hjälpmedel: Ritverktyg, t ex färgkritor,

Läs mer

Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data

Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data UTKAST Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data...

Läs mer

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual /Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com /grafisk manual /grafisk manual Ett samlat intryck ger ett bättre intryck, detta är anledningen till att denna

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

MIS Life Insurance XML

MIS Life Insurance XML MIS Life Insurance XML Kundfråga Kundfråga Livförsäkring Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML Kundfråga version 1.6.2 Uppdaterad: 2013-05-23 Kommentarer och rättningar av detta dokument

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17.

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17. RIKTLINJE 1 (29) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2011:309 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

IRONCAD KONFIGURATIONER

IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD har något som kallas för konfigurationer eller configurations på engelska. Det innebär att sammanställningar, parter och features i en och samma 3D-fil kan ha olika positioner

Läs mer

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-08-16 (Kontaktperson Nicolina Månsson, tel. 0768-530640) Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09 Ontologier Cassandra Svensson 2014-01-09 Sammanfattning Jag har läst Annika Flycht-Ericssons avhandling Design and Use of Ontoligies in information-providing Dialogue Systems. Med Annikas text som utgångspunkt

Läs mer

E-R-modellen, E-R-diagram 6-14. E-R-diagram. representerar entitetsmängder

E-R-modellen, E-R-diagram 6-14. E-R-diagram. representerar entitetsmängder E-R-modellen, E-R-diagram 6-14 Komponenter Rektanglar Ellipser Ruter Linjer E-R-diagram representerar entitetsmängder repr. attribut repr. relationskapsmängder länkar attribut till entitetsmängder och

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

eolf Manual för Valideringar Översättning av EP-patent och EP-ansökningar 2014-08-14/LT

eolf Manual för Valideringar Översättning av EP-patent och EP-ansökningar 2014-08-14/LT eolf Manual för Valideringar Översättning av EP-patent och EP-ansökningar 2014-08-14/LT Denna manual på svenska är tänkt att användas som ett komplement till den mer omfattande manualen på engelska som

Läs mer