FoU-program Produktionsteknik MERA-programmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU-program Produktionsteknik MERA-programmet"

Transkript

1 FoU-program Produktionsteknik MERA-programmet Programbeskrivning Version III

2 Sammanfattning Under 2005 tecknades ett avtal mellan staten, regionen och fordonsindustrin om att driva ett FoU-program med inriktning Produktionsteknik, MERA-programmet. Programmet drivs under tidsperioden Det övergripande målet med programmet är att öka industrins möjlighet att på ett konkurrenskraftigt sätt bedriva kunskapsbaserad produktion i Sverige. Under våren 2005 genomfördes en planering med en teknisk behovsinventering, vilken har resulterat i ett programupplägg där aktiviteter bedrivs i fyra domäner för FoU-behov: Tillverkningsprocesser I IV Produktionssystem II III Virtuellt och digitalt stöd I. Specifika tillverkningsprocesser och integrerad produktionsutveckling II. Utveckling och drift av tillverkningsprocesser med virtuellt och digitalt stöd III. Styrning, verifiering, optimering av utrustning och liner med virtuellt och digitalt stöd IV. Strategier, principer och metoder för tillverkning; konceptutveckling Programmets FoU-aktiviteter inom de fyra domänerna genomförs i fyra tillämpade former: Starka forskningsmiljöer Forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan Innovations- och samverkansmiljöer Industriell teknik- och kompetensutveckling MERA-programmet är viktigt för Sverige både på kort som på lång sikt. Det utgör en viktig komponent i en nationell satsning på ekonomiskt uthållig produktion i Sverige. Programmet baseras på och regleras av ett avtal, och därför finns speciella regler för vem som kan söka i programmet. De industriella avtalsparterna har åtagit sig att finansiera programmet med minst lika mycket som de offentliga insatserna. De industriella avtalsparterna initierar projektförslag, var för sig eller tillsammans, och kontaktar andra relevanta aktörer för deltagande i projekten. Förslagsställare är i huvudsak fordonsindustrin. Utöver fordonsindustrin kan övrig tillverkande industri, FoU-aktör och annan relevant aktör föreslå aktiviteter inom FoU-programmet. En förutsättning är aktivt stöd, som biläggs ansökan, från minst en av de industriella avtalsparterna. Ansökningarna skickas i normalfallet in av den industriella avtalspart som har det industriella projektledarskapet (lead). När det gäller avtalsparten Fordons Komponent Gruppen, FKG, kan svenska företag som är medlemmar i FKG skicka in ansökningar, dock ska FKGs ledning informeras om ansökan. 2

3 Innehåll 1 BAKGRUND OCH MOTIV DEN SVENSKA TILLVERKNINGSINDUSTRIN OCH FORDONSINDUSTRIN PROGRAMMETS SYFTE 4 3 PROGRAMMETS EFFEKTMÅL UTVÄRDERINGSBARA MÅL VEM KAN SÖKA? 6 5 INRIKTNING OCH FORMER DRIVKRAFTER INDUSTRINS FOU-BEHOV TEKNISK INRIKTNING AKTIVITETSFORMER PROJEKTKRAV, BEDÖMNINGSKRITERIER OCH BEDÖMNING PROJEKTKRAV BEDÖMNINGSKRITERIER BEDÖMNING OCH BESLUT PROJEKTSTART OCH RAPPORTERING UNDER PROJEKTETS LÖPTID TILLÄGGSANSÖKNINGAR BUDGET OCH SAMFINANSIERING 11 8 TIDPLAN 12 9 ANSÖKAN OCH DESS INNEHÅLL ANSÖKNINGSPROCESSEN EN ÖVERSIKT KOMPLETT ANSÖKAN PROJEKTBESKRIVNINGENS INNEHÅLL HUR MAN ANSÖKER PRAKTISKA DETALJER KONTAKTPERSONER 15 3

4 1 Bakgrund och motiv Regeringen gav den 28 oktober 2004 VINNOVA i uppdrag att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik (benämnes fortsättningsvis fordonsit och telematik) för perioden Syftet är att möjliggöra en fortsatt konkurrenskraftig fordonsindustri i Sverige genom att staten, regioner och näringsliv gör satsningar på bl a forskning och utveckling (FoU). Åtgärderna skall långsiktigt vara till gagn för hela fordonsindustrin och inriktas mot hela fordonsindustrin och dess breda innovationssystem där Lindholmens Teknikpark, Innovatum i Trollhättan, Chalmers och KTH är några exempel på aktörer. Teknikparkerna kan här t ex tjäna som en resurs vid beredning av gemensamma projektförslag. Åtgärderna skall trygga sysselsättning, tillväxt och stärka FoU samt även på kort sikt kunna förbättra Saab Automobiles förmåga att bedriva utveckling och produktion i Trollhättan. När det gäller FoU-program för produktionsteknik ska programmet även vara relevant för övrig tillverkande industri. Arbetet har resulterat i föreliggande program, MERAprogrammet, som är ett samarbete mellan statliga och regionala finansiärer tillsammans med fordonsindustrin. 1.1 Den svenska tillverkningsindustrin och fordonsindustrin Sveriges tillväxt och välfärd är direkt beroende av tillverkningsindustrin (där verkstadsindustrin inklusive fordonsindustrin är en dominerande delbransch) som totalt står för ca 50 % av exporten och bidrar med ca 20 % av den totala bruttonationalprodukten. I Sverige produceras årligen ca fordon. Värdet på den svenska exporten av personbilar, lastbilar, bussar och bildelar uppgick år 2002 till 110 miljarder kronor. En bedömning är att ca människor är direkt verksamma inom tillverkningsindustrin varav tillverkning av fordon sysselsätter ca personer eller ca 3,5 procent av den totala sysselsättningen i Sverige. I Teknisk Framsyn 2004 Inspiration till Innovation, påpekas att Sveriges välstånd fortfarande till stor del kommer från etablerade näringar. Sveriges styrka ligger inom bland annat verkstadsindustrin, som domineras av maskinindustrin och fordonsindustrin. 2 Programmets syfte FoU-programmets övergripande syfte är att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft genom att: verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade forskningsområden inom produktionsteknik verka för att ny kunskap tas fram och implementeras, samt att befintlig kunskap implementeras i industriella tillämpningar Effektivare utvecklingsarbete och mer resurssnål produktion ökar konkurrensförmågan och möjliggör ökad produktion och sysselsättning. Aktiviteterna i MERA-programmet skall främja 4

5 ett effektivare samarbete mellan fordonsindustrin å ena sidan och universitet, högskolor och forskningsinstitut å den andra sidan. Syftet är att samverkan skall leda till användbara FoUresultat som implementeras av industrin och av universitet, högskolor och industriforskningsinstitut i undervisning, utbildning och material. Ett särskilt syfte är att eftersträva ett ökat deltagande av system- och komponentleverantörer i FoU-projekt. FoUprogrammet ska också vara relevant för övrig tillverkande industri. Företagsgemensamma forskningsprojekt bidrar till att effektivisera svensk forskningsstruktur inom produktionsteknik och kan ge konkurrensfördelar på en global marknad. Ett övergripande syfte är att effektivisera nyttiggörande av FoU-resultat så att konkreta produktionsförbättringar görs hos deltagande företag, samt att programmet blir så framgångsrikt att verksamheten förlängs även efter Programmets effektmål MERA-programmet inriktas mot strategiska områden med aktiviteter som skall bidra till att höja fordonsindustrins internationella konkurrenskraft. Detta görs genom två olika sorters FoU-aktiviteter; stöd till miljöer samt utveckling och implementering av kunskap. Den huvudsakliga kvalitativa målsättningen är att koppla samman universitetens, högskolornas och industriforskningsinstitutens forskning med utvecklingsverksamheten inom fordonsindustrin och övrig tillverkande industri. Det övergripande målet med programmet är att öka industrins möjlighet att på ett konkurrenskraftigt sätt bedriva kunskapsbaserad produktion i Sverige. En väg mot detta är att: lyfta svensk forskning inom produktionsteknik till världsklass att industrins behov påverkar forskningsagendan på universitet, högskolor och institut att internationella koncerner behåller FoU ansvar i Sverige och väljer att lägga ansvar för nya FoU-områden i Sverige 3.1 Utvärderingsbara mål Hela programmet kommer att utvärderas med avseende på följande delmål: Omslutningen av industriell produktionsrelaterad FoU i Sverige Graden av samverkan inom fordonsindustrin samt mellan industrin och akademi (högskola, universitet, institut) Omfattningen av projektresultat som används för att förbättra de deltagande företagens produktionssystem Omfattningen av framgångsrikt genomförda demonstrationsprojekt Antal nya akademiska examina inom relevanta områden Antal nya utbildningar för studenter, forskarstuderande eller yrkesverksamma Antal industrianställda som har fått signifikant ökad kompetens genom programmets försorg Antal nya patent och antal publicerade industristandarder 5

6 Varje aktivitet och projekt skall dessutom ha konkreta, mätbara mål som är relaterade till innehållet i det enskilda projektet. Dessa mål skall verka i samma riktning som MERAprogrammets övergripande mål. Enskilda projekt behöver dock inte arbeta med samtliga utvärderingsbara mål för programmet. Dessutom utvärderas programmet på kvalitativa mål såsom: påverkan på den svenska teknikutvecklingen och det svenska produktionssystemets konkurrenskraft, i vilken mån programmet har medverkat till att öka kvaliteten på den produktionstekniska utbildningen inom relevanta civilingenjörsprogram. Programmet skall på kort sikt bidra till att ytterligare stärka samverkan mellan industri och akademi och därmed ge goda förutsättningar för fortsatt god utveckling inom området. På lång sikt skall programmet verka för att den nationella kompetensförsörjningen tryggas samt att FoU med internationell konkurrenskraft etableras. 4 Vem kan söka? Programmet baseras på och regleras av ett avtal, och därför finns speciella regler för vem som kan söka i programmet. De industriella avtalsparterna har åtagit sig att finansiera programmet med minst lika mycket som de offentliga insatserna. De industriella avtalsparterna initierar projektförslag, var för sig eller tillsammans, och kontaktar andra relevanta aktörer för deltagande i projekten. Förslagsställare är i huvudsak fordonsindustrin. Utöver fordonsindustrin kan övrig tillverkande industri, FoU-aktör och annan relevant aktör föreslå aktiviteter inom FoU-programmet. Ett krav är aktivt stöd, som biläggs ansökan, från minst en av de industriella avtalsparterna. Ansökningarna skickas i normalfallet in av den industriella avtalspart i MERA-programmet som har det industriella projektledarskapet (lead). När det gäller avtalsparten Fordons Komponent Gruppen, FKG, kan svenska företag som är medlemmar i FKG skicka in ansökningar, dock ska FKGs ledning informeras om ansökan. Anslagsmottagare är normalt är en forskningsutförare, men kan även vara industriell avtalspart eller annan aktör i projektet. VINNOVAs målsättning är att de offentliga medlen betalas ut direkt till den projektaktör som är den huvudsakliga förbrukaren av offentliga medel. I projekt där medlen betalas ut till part för vidare transferering till annan part ställs krav på att medelsmottagande part kan svara för redovisning av medelsförbrukande parts användning av de offentliga medlen. 5 Inriktning och former 5.1 Drivkrafter Fordons- och övrig tillverkande industri i Sverige utsätts för samma globala drivkrafter som industri i andra länder. Drivkrafterna är framför allt marknadsmässiga (ex. flexibilitet, time-tomarket) men också regeldrivna (ex. miljöaspekter speciellt emissionskrav, lagstiftning). Den 6

7 enskilt starkaste faktorn i den internationella konkurrensen är kapitaleffektivisering. Drivkrafterna förändras över tid och kan se olika ut på olika marknader. Inom fordonsindustrin kan i dagsläget följande distinkta drivkrafter urskiljas: Flexibilitet och optimala ledtider Lättare fordon Kundkrav Version III Dessa drivkrafter påverkar fordonsindustrins FoU-behov inom produktionsteknik. Det är mycket sannolikt att merparten av de identifierade behoven också återfinns hos övrig svensk tillverkande industri. 5.2 Industrins FoU-behov Drivkrafterna gör att det ställs nya krav på förmågan att utveckla och förnya processer och metoder samt förmågan att kunna integrera produktutveckling med produktionsutveckling. Om Sverige ska kunna attrahera investeringar i produktion som medför höga förädlingsvärden måste det finnas kunskap och kompetens för att kunna utveckla och driva mer avancerade produktionssystem. En grundförutsättning för att det på lång sikt ska finnas god tillgång till kvalificerad kunskap är att det finns forskning i världsklass, vilket i sin tur är en förutsättning för att det ska vara möjligt att driva högklassig utbildning på universitet och högskolor. (IVA - Produktion för konkurrenskraft, 2005) 5.3 Teknisk inriktning VINNOVA har i samverkan med fordonsindustrin genomfört en behovsinventering. Inventeringen pekar ut behov både på lång sikt men även på kort sikt. Efter en prioritering och syntes kan behoven och satsningens inriktning beskrivas utifrån tre huvudområden/huvudaxlar: Tillverkningsprocesser Produktionssystem Virtuell och digitalt stöd Konkreta behov och tillämpningsområden är, med få undantag, en kombination av minst två av ovan angivna huvudaxlar. Den är därför naturligt att beskriva satsningen med en struktur med domäner där flera frågeställningar kan beaktas samtidigt. Domänansatsen möjliggör också att spetssatsningar inom enskilda discipliner är möjliga att beskriva. Den tredje axeln, virtuellt och digitalt stöd, är tänkt som ett integrerat område som inte kan studeras som spetssatsning utan måste bedrivas tillsammans med någon av de andra huvudaxlarna. De ämnesmässiga huvudaxlarna kan däremot innehålla spetssatsningar inom disciplinen. 7

8 II Tillverkningsprocesser I IV Produktionssystem III I. Specifika tillverkningsprocesser och integrerad produktionsutveckling II. Utveckling och drift av tillverkningsprocesser med virtuellt och digitalt stöd III. Styrning, verifiering, optimering av utrustning och liner med virtuellt och digitalt stöd IV. Strategier, principer och metoder för tillverkning; konceptutveckling Virtuellt och digitalt stöd Struktur och domänbeskrivning av FoU-programmet. Inom fordonsindustrin finns tre huvudsakliga tillämpningsområden där tillverkningsprocesser och produktionssystem är särskilt viktiga. Det är Komponenttillverkning, Kaross och hytt, samt Montering. De ovan beskrivna domänerna kan alltså fungera som vägledning för att strukturera upp produktionstekniska frågeställningar inom de olika tillämpningsområdena. Produktionsteknik är ett stort och komplext område som berör industriella frågeställningar inom såväl inom forskning och utveckling för producerande företag, som inom själva produktionen, den fysiska realiseringen, av produkter. 5.4 Aktivitetsformer Programmet är brett och riktar sig mot såväl forskningsutförare som industriella parter och övrig tillverkande industri. Det finns därför olika aktivitetsformer för att möjliggöra olika sorters aktiviteter och projekt som programmet kan ge stöd till: Starka forskningsmiljöer Samverkansprojekt mellan forskningsaktörer och industri Innovations och samverkansmiljöer Industriell teknik- och kompetensutveckling Varje aktivitetsform kan bedrivas inom de ovan angivna tekniska områdena. Projektkrav och bedömningskriterier skiljer sig åt mellan de olika aktivitetsformerna. Nedan visas de olika formerna och hur de förhåller sig till varandra med avseende på forskning respektive utveckling. Övergripande mål för varje form anges också. 8

9 Starka forskningsmiljöer Övergripande mål: Stödja forskningsmiljöer som på kort och lång sikt arbetar med produktionstekniska frågor som berör tillverkningsindustrin. Innovations- och samverkansmiljöer Övergripande mål: Stödja innovations- och samverkansmiljöer inom det produktionstekniska området. Miljöer Samverkansprojekt mellan forskningsaktörer industri Övergripande mål: Ta fram och implementera ny kunskap i industriella tillämpningar. Industriell teknik- och kompetensutveckling Övergripande mål: Implementera befintlig kunskap i industrin och i industriella tillämpningar. Implementering av kunskap Forskning Utveckling 6 Projektkrav, bedömningskriterier och bedömning För att projekt ska kunna finansieras inom programmet måste de uppfylla ett antal projektkrav, samt bedömas gynnsamt med avseende på de bedömningskriterier som finns för varje aktivitetsform. 6.1 Projektkrav Projektkraven måste uppfyllas för att ansökningar ska komma ifråga för behandling i kvalitetsgranskning och programstyrelse. Formella krav är: Medverkan eller stöd från minst en industriell avtalspartner. Medfinansiering med minst samma belopp som den offentliga andelen. Denna medfinansiering förutsätts ske genom insatser av egna resurser och genom finansiella bidrag till verksamhet vid universitet, högskolor och forskningsinstitut. 6.2 Bedömningskriterier Varje projektansökan kommer att granskas på följande 4 punkter: 9

10 1. Programrelevans: Hur väl projektansökan bidrar till programmets mål. Ange vilka av MERA-programmets utvärderingsbara mål projektet arbetar mot, ange också vilka specifika projektmål som finns och hur måluppfyllelsen ska mätas. 2. Kvalité hos projektförslaget: Nulägesbeskrivning av området, samt beskrivning av hur det egna projektet förbättrar eller implementerar kunskapen inom området. Det föreslagna projektinnehållet ska relateras till det internationella kunskapsläget inom området. Unikhet och nyhetsvärde. Metod och angreppssätt som används i projektet. 3. Genomförbarhet: Projektdeltagarnas möjlighet och förmåga att genomföra projektet. Det tänkta projektteamet, vilka aktörer är representerade. Detta omfattar en bedömning av teamet vad gäller kompetens, genus- och mångfaldsaspekter. Förslaget ska beskriva hur både mäns och kvinnors engagemang och kompetens ska tas tillvara i projektarbetet. Kvalitet i projektplanen med delprojekt, milstolpar, ansvarsfördelning och budget. 4. Nyttiggörande: Kvalitet i strategin för nyttiggörande och spridande av projektresultaten. Dessutom finns ytterligare bedömningskriterier för de olika aktivitetsformerna. Starka forskningsmiljöer Miljöns excellensmöjligheter och fokusering Antal intressenter och öppenhet för övrig industri Samverkansprojekt mellan forskningsaktörer och industri Projektets förmåga att bidra till tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom programmets inriktning. Antal medverkande intressenter Öppenhet för övrig industri Innovations och samverkansmiljöer Miljöns innovations- och samverkansmöjligheter Öppenhet för övrig industri Industriell teknik- och kompetensutveckling Antal intressenter Antal anställda som berörs Relativ grad av förnyelse För samtliga ansökningar gäller att de måste uppfylla för programmet gällande projektkrav och bedömningskriterier samt granskas och beslutas i enlighet med vad som anges i denna programbeskrivning. 10

11 6.3 Bedömning och beslut Version III VINNOVA genomför programmet tillsammans med Programstyrelsen för MERAprogrammet. VINNOVA har, enligt avtalet, tillsammans med programstyrelsen utsett oberoende, externa kvalitetsgranskare med uppgift att under sekretess bedöma den vetenskapliga kvalitén i projektförslagen. Programstyrelsen har också beslutat att inkomna ansökningars tekniska och ekonomiska innehåll ska granskas av kvalitetsgranskningsgruppen. Gruppens samlade utlåtande om ansökan sammanställs och föreläggs programstyrelsen för beslut om godkännande/avslag av projektet för finansiering. VINNOVA fattar sedan alla nödvändiga beslut. 6.4 Projektstart och rapportering under projektets löptid För att reglera samarbetet i projekt inom MERA-programmet skall för varje aktivitet ingås ett avtal mellan deltagande parter, som normalt är en eller flera industriella avtalsparter, eventuellt kompletterat med övrig industri, och en eller flera forskningsinstitutioner. Projektdeltagarna åtar sig att tillse att sådant avtal ingås och skickas in till VINNOVA. Utbetalning av anslag kan ske när avtal samt VINNOVAs ordinarie projektbekräftelse av start kommit in och godkänts av VINNOVA. Under projektets gång ska rapportering ske regelbundet. VINNOVAs vanliga rutiner används. Vid varje lägesrapportering ska projektledaren bifoga ett intyg från den industriella styrgruppen i projektet. Intyget ska beskriva industrins bidrag till projektet samt innehålla en rekommendation om fortsatt utbetalning till projektet. 6.5 Tilläggsansökningar Projektförslag för utvidgning eller komplettering av redan beviljade projekt i MERAprogrammet ska sökas på samma sätt som andra projekt. Det betyder att kompletteringsansökningar skickas in vid de stoppdatum som anges på programmets hemsida, och ska i övrigt följa de anvisningar som anges ovan. Dessutom ska det tydligt anges vilket befintligt projekt man avser att utvidga/komplettera och hur det nya förslaget gynnar det redan startade projektet. 7 Budget och samfinansiering De offentliga medlen i MERA-programmet uppgår till 305 Mkr under perioden Den offentliga finansieringen utgörs av medel från VINNOVA, Nutek och VGR. De offentliga finansiärernas insatser får motsvara högst 50 % av kostnaderna för FoUprogrammet. De offentliga medlen administreras av VINNOVA och får användas för stöd till FoU-projekt. Medel kan inte längre sökas för Finansieringen av projekt inom FoU-programmet lämnas inom ramen för gällande och av kommissionen godkända stödförordningar (förordningen (1995:1254) om statligt stöd till 11

12 Ansökan till FoU-program inom produktionsteknik (MERA) Sid 1 Fyll i skuggade / gula fält. Skriv ut i liggande format. Datum: OBS! Uppgifterna på denna blankett är alltid offentliga Markera här om uppgifterna i bifogad projektbeskrivning innehåller konfidentiell information Projekttitel på svenska (max 2 rader) Ansökan avser nytt projekt Ansökan avser forts på myndighetsfinansierat projekt. Projekttitel på engelska (max 2 rader) Myndighet: Dnr: Projektbeskrivning på svenska (max 11 rader bakgrund, behov, syfte, genomförande) Projektets löptid fr o m t o m Total projektbudget: SEK Offentlig finansiering: SEK Inriktning (markera) I Domän I Domän II Mätbara mål (max 8 rader) Domän III IV Domän IV II III Virtuellt och digitalt stöd Aktivitetsform (markera) Starka forskningsmiljöer Samverkansprojekt Fo-aktör - industri Innovations- och samverkansmiljöer Industriell kompetensutveckling Ansökan till FoU-program inom produktionsteknik (MERA) Sid 1 Fyll i skuggade / gula fält. Skriv ut i liggande format. Datum: OBS! Uppgifterna på denna blankett är alltid offentliga Markera här om uppgifterna i bifogad projektbeskrivning innehåller konfidentiell information Projekttitel på svenska (max 2 rader) Ansökan avser nytt projekt Ansökan avser forts på myndighetsfinansierat projekt. Projekttitel på engelska (max 2 rader) Myndighet: Dnr: Projektbeskrivning på svenska (max 11 rader bakgrund, behov, syfte, genomförande) Projektets löptid fr o m t o m Total projektbudget: SEK Offentlig finansiering: SEK Inriktning (markera) I Domän I Domän II Mätbara mål (max 8 rader) Domän III IV Domän IV II III Virtuellt och digitalt stöd Aktivitetsform (markera) Starka forskningsmiljöer Samverkansprojekt Fo-aktör - industri Innovations- och samverkansmiljöer Industriell kompetensutveckling Version III teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet och förordningen (1998:222) om statligt stöd till energiforskning). Vid industrins samfinansiering av projekt används en schablonkostnad för naturainsatser. Schablonen är 800 kronor per timme. I de fall då industriell part är anslagsmottagare och förbrukare av de offentliga medlen kan schablonen eller annan beräkningsgrund användas. Kontakta programledningen för regler avseende godkända kostnader. 8 Tidplan Programmet är kontinuerligt öppet för ansökningar. Beslutsmöten för godkännande av projektfinansiering hålls regelbundet, cirka 4-6 gånger per år, beroende på söktryck till programmet. Kvalitetsgranskning sker innan beslutsmöte. I normalfallet är tiden från ansökan till besked om beslut ca 2 månader, beroende på när ansökan skickas in i förhållande till planerad kvalitetsgranskning samt beslutsmöte. Projektstart kan ske efter positivt finansieringsbeslut. Utbetalning av projektanslag sker först när underskrivet projektavtal skickats in till VINNOVA. 9 Ansökan och dess innehåll 9.1 Ansökningsprocessen en översikt Nedan finns en översiktlig bild som beskriver projekt i MERA-programmet, från ide till projektslut. Idé och ansökan Idé Idé från avtalspart: förankra internt och i Samordningsgrupp Idé från annan part: kan föras till Samordningsgrupp Granskning och beslut Kvalitetsgranskningsgrupp granskar och avger omdöme VINNOVA granskar formella kriterier och Samordningsgrupp verifierar förankring Rekommendatio n Teknik Ekonomi Programstyrelsen godkänner och VINNOVA beslutar Projektadministration När projektavtal finns startar utbetalningar till anslagsmottagare Anslagsmottagaren distribuerar medel i förekommande fall, enligt avtal. Projektledare färdigställer projektbeskrivning, MERAblankett och CV-bilaga I normalfallet: Industriell avtalspart med lead ansöker på VINNOVAs Intressentportal Projektbeskrivning Mål Projektbeskrivning Industriellt och vetenskapligt bidrag Genomförande Mål Tidplan Industriellt och Ekonomi vetenskapligt bidrag Resultat/Leverans Genomförande Tidplan Ekonomi Resultat/Leverans Tillverkningsprocesse r Projektbeskrivning Projektbeskrivning Mål Industriellt och Mål vetenskapligt bidrag Industriellt och Genomförande vetenskapligt bidrag Tidplan Genomförande Ekonomi Tidplan Resultat/Leverans Ekonomi Resultat/Leverans Tillverkningsprocesse r Produktionssystem Produktionssystem VINNOVA skickar beslut med villkor till anslagsmottagare och projektledare Projektledare skickar in Bekräftelse av Start Projektmedlemmar skriver projektavtal och skickar det till VINNOVA Projektavtal Projektavtal Projektrapportering från projektledare till VINNOVA enligt bidragsvillkor Slutrapport från Projektledare till VINNOVA vid projektets avslutande 12

13 Fyll i skuggade / gula fält. Skriv ut i liggande format. Datum: OBS! Uppgifterna på denna blankett är alltid offentliga Markera här om uppgifterna i bifogad projektbeskrivning innehåller konfidentiell information Projekttitel på svenska (max 2 rader) Ansökan avser nytt projekt Ansökan avser forts på myndighetsfinansierat projekt. Projekttitel på engelska (max 2 rader) Myndighet: Dnr: Projektbeskrivning på svenska (max 11 rader bakgrund, behov, syfte, genomförande) Projektets löptid fr o m t o m Total projektbudget: SEK Offentlig finansiering: SEK Inriktning (markera) Domän I Domän II Mätbara mål (max 8 rader) Domän III Domän IV Aktivitetsform (markera) Starka forskningsmiljöer Samverkansprojekt Fo-aktör - industri Innovations- och samverkansmiljöer Industriell kompetensutveckling PROJEKTMEDLEMMAR Sid 2 Fyll i skuggade / gula fält Medverkande Industriell initiativtagare / sponsor avtalsparter (markera) kontaktperson Org nr Fordonsindustriföretag Saab Automobile Volvo Personvagnar Kontaktperson på fordonsindustriföretaget: Scania CV Volvo Powertrain Tel e-post Fordons Komponent Gruppen företag inom FKG: kontaktperson Org nr OBS! Om ingen fordonsindustripart medverkar i projektet, måste idén bedömas som relevant ("sponsras") av en av fordonsindustriparterna. Andra industriella parter Företag kontaktperson Org nr OBS! En utsedd forskarutförare är projektkoordinator och är mottagare av medel från VINNOVA Medverkande forskarutförare (t ex högskola, institut) Projektkoordinator (sökande i VINNOVAs system) Organisation / enhet kontaktperson Org nr Namn Forskningsorganisation Tel e-post 9.2 Komplett ansökan Version III Ansökan till MERA-programmet består av 4 delar; intressentportalsblankett, MERA-blankett, projektbeskrivning samt en CV för projektledare och andra nyckelpersoner i projektet. Till hjälp för de sökande så har MERA-blanketten en funktion för att sammanställa de ekonomiska uppgifter som ska registreras i Intressentportalen. Bedömningen av projektförslaget görs på det skriftliga underlaget. Intressentportalen (Web) MERA-blankett (Excel) Projektbeskrivning CV Ansökan till FoU-program inom produktionsteknik (MERA) Sid 1 Projektbeskrivning Mål Industriellt och vetenskapligt bidrag Genomförande Tidplan Ekonomi Resultat/Leverans CV VAD? Kontaktuppgifter Ekonomi Sammanfattning Parter Projektkostnad och finansiering Inriktning Komplett projektbeskrivning CV på projektledare och andra nyckelpersoner VARFÖR? God ekonomisk administration Uppföljning Reklamlapp Information inom programmet och inom företag Komplett information för att bedöma ansökan Kompletterar projektbeskrivning för att bedöma ansökan. 9.3 Projektbeskrivningens innehåll Projektbeskrivningen utgör det huvudsakliga underlaget för att bedöma och kvalitetsgranska projektansökan. MERA-blanketten och CV utgör kompletterande information. Projektbeskrivningen utgör också basen för uppföljning och revision under och efter programmets löptid. Det är därför viktigt att projektbeskrivningen är informativ och tydlig. P rojektbeskrivningen ska inledas med en sammanfattning på ca ½ A4-sida. Sammanfattningen ska innehålla en kort beskrivning av projektinnehållet och redovisa vilka som är projektdeltagare. Sammanfattningen ska också ange var i projektbeskrivningen det finns information om: hur projektförslaget uppfyller krav och bedömningskriterier, parternas rollfördelning samt hur de offentliga medlen ska användas Eve ntuell sekretessönskan ska i förekommande fall anges i sammanfattningen. 13

14 Beskrivningen av det tekniska innehållet i projektet ska fokusera på projektets potential att bidra till programmets mål, samt unikhet och nyhetsvärde hos det föreslagna projektet. Metod och förmåga att bidra till den tekniska utvecklingen inom domänen kommer också att bedömas. Det egna förslaget ska relateras till den internationella kunskapsfronten. Det tänkta projektteamet kommer att bedömas med avseende på deras förmåga att genomföra det tänkta projektet. Rollbeskrivning, kompetens och delansvarsbeskrivning är därför viktiga uppgifter att redogöra för i projektbeskrivningen. Deltagande partners roller och del i projektet ska beskrivas noggrant, och projektbeskrivning med milstolpar och deluppgifter ska vara utförlig. Projektbeskrivningen ska också innehålla utförlig information om projektets budget. Det ska tydligt framgå var och av vem de offentliga medlen ska användas och vilka aktiviteter som ska finansieras av offentliga medel. Medfinansiering genom egna insatser från industriparter ska redovisas till omfång och innehåll. I normalfallet ska sökta medel användas främst till lönekostnader, om medel söks för andra utgifter ska det ges ett utförligt motiv för kostnaden. Den totala budgeten och uttag ur MERA-budgeten anges i MERA-blanketten. Strategin för nyttiggörande av projektresultaten kommer att bedömas, både med avseende på nyttiggörande hos deltagande partners, och också med avseende på nyttiggörande av resultaten hos aktörer utanför projektet. Projektbeskrivningen ska därför innehålla en beskrivning av en sådan strategi. Projektbeskrivningen ska vara max 15 sidor, skriven på svenska, och beskriva hur projektförslaget möter de krav och kriterier som anges i avsnitt 6.1 och 6.2 i denna text. Om sekretess önskas för hela eller delar av projektförslaget ska detta tydligt anges i sammanfattningen på första sidan. Om projektet är av sådan omfattning att en längre projektbeskrivning krävs ska sökande kontakta VINNOVAs programledning och få dispens för en längre projektbeskrivning. Om sådan dispens inte ges kommer endast de första 15 sidorna att beaktas i projektbeskrivningen. Den kompletta projektansökan (4 delar) skickas in elektroniskt via VINNOVAs Intressentportal. 9.4 Hur man ansöker praktiska detaljer Ansökningar sker elektroniskt via VINNOVAs intressentportal. För att kunna lämna en ansökan måste Du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan Du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har Du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan Du använda detta. Närmare information om hur man ansöker och länk till ansökningsfunktionen finns på VINNOVAs webbplats under den aktuella utlysningen. Vid frågor om den elektroniska ansökningsfunktionen, kontakta Helpdesk: tfn: , e-post: 14

15 OBSERVERA att VINNOVA från och med mitten av februari 2006 har nya regler angående tid för inlämning av ansökan. Sista inlämningstid är nu kl istället för som tidigare kl Kontaktpersoner Berndt Holmer, vikarierande programledare Tel: Fax: e-post: Magnus Wiktorsson, handläggare Tel: Fax: e-post: Margareta Groth, programledare Tel: Fax: e-post: Svar på frågor av administrativ karaktär kan lämnas av: Bengt Larsson För allmänna frågor om programmet: Tel: Fax: e-post: VINNOVA nås på: postadress: VINNOVA, Stockholm besöksadress: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Tel. växel: , Fax: e-post: 15

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet 1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet För att underlätta för projektledare och andra deltagare i MERA-projekt finns här en slutrapporteringsinstruktion med mallar för olika delar av slutrapporteringen.

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9

Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9 Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) Programbeskrivning för Hållbar produktion 2014-11-13 version 1.9 Innehåll 1. Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Organisation

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Programbeskrivning för Energi & Miljö

Programbeskrivning för Energi & Miljö Programbeskrivning för Energi & Miljö 1. AVTAL OM SAMVERKAN AVSEENDE FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Generella krav...3 2. PROGRAMMET ENERGI & MILJÖ...4 2.1. Programområde...4

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsutveckling

Programbeskrivning för Fordonsutveckling Programbeskrivning för Fordonsutveckling Innehållsförteckning 1. AVTAL OM SAMVERKAN AVSEENDE FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Generella krav och mål... 4 2. PROGRAMMET

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar produktionsteknik

Programbeskrivning för Hållbar produktionsteknik Programbeskrivning för Hållbar produktionsteknik Version 2009-05-12 Hållbara tillverkningssystem som är kapabla att producera innovativa miljövänliga och säkra produkter FoU-program för att säkra konkurrenskraftig

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013

Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 INFORMATION 1 (7) Datum 2013-06-13 Utlysning FFI Energi och Miljö - förstudie/hypotesprövning för radikala projekt 2013 1. Allmänt Staten och den svenska fordonsindustrin har tecknat ett avtal om att gemensamt

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Utlysning 2004 i VINNOVAs kunskapsplattform. Effektiv Produktframtagning. Steg 1

Utlysning 2004 i VINNOVAs kunskapsplattform. Effektiv Produktframtagning. Steg 1 Utlysning 2004 i VINNOVAs kunskapsplattform Effektiv Produktframtagning Steg 1 1 Effektiv produktframtagning Inbjudan: VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsutveckling

Programbeskrivning för Fordonsutveckling Programbeskrivning för Fordonsutveckling Innehållsförteckning VERSION 2011-02-28... 3 1. AVTAL OM SAMVERKAN AVSEENDE FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Generella krav

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa 2014

Innovationer för framtidens hälsa 2014 Innovationer för framtidens hälsa 2014 Margareta Danielsson margareta.danielsson@vinnova.se Peter Lindberg peter.lindberg@vinnova.se Sofia Norberg sofia.norberg@vinnova.se Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system

Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2014-06-24 1 (6) Anvisningar för ansökan Förnybara drivmedel och system Dessa anvisningar är ett stöd till dig som avser lämna in en ansökan till samverkansprogrammet Förnybara

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030

Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030 Sida 1 (7) 2017-07- 01 Anvisningar för ansökan Biodrivmedel för Sverige 2030 Detta dokument är avsett som stöd till dig som avser lämna in en ansökan till forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar produktionsteknik

Programbeskrivning för Hållbar produktionsteknik Programbeskrivning för Hållbar produktionsteknik Version 2011-02-02 Hållbara tillverkningssystem som är kapabla att producera innovativa miljövänliga och säkra produkter FoU-program för att säkra konkurrenskraftig

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Den smarta digitala fabriken

Den smarta digitala fabriken UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-07-06 2016-03240 Reviderad 2016-07-06 Den smarta digitala fabriken Finansiering av innovationsprojekt som stöttar Sveriges nyindustrialisering VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation?

Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation? Hur du kan dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation? Kalmar 2014-04-25 Leif Ohlsson, Kurt Myhr, Stephen Wallman FFI FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION VINNOVA.SE/FFI

Läs mer

Instruktion för sökande till E2B2

Instruktion för sökande till E2B2 2015-01-27, Utlysning 3 Instruktion för sökande till E2B2 Den här instruktionen är ett stöd till dig som ska lämna in en projektansökan till E2B2 programmet för forskning och innovation för energieffektivt

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Version 2013-06-14 Hållbara tillverkningssystem som är kapabla att producera innovativa miljövänliga och säkra produkter FoU-program för att säkra konkurrenskraftig

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2008-03-03 Utlysning Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer Steg 2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder. Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder. Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 2016-05-31 Utlysning: Biodrivmedelsprogram- Biokemiska metoder Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2007-06-18 Utlysning Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Version 131209 1 Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Inledning Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter.

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

HÖG 17 - Forskningsprojekt

HÖG 17 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 17 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets

Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets Anvisningar för ansökan till SolElprogrammets utlysning 2014-1 Projektets potential bedöms enbart utifrån den information som finns i ansökan. Komplettering begärs endast i undantagsfall. För att se till

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet 1 1. Sammanfattning Vinnova, Energimyndigheten och Formas utlyser stöd för att etablera och genomföra

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

Elektronik, Mjukvara och Kommunikation

Elektronik, Mjukvara och Kommunikation Version 2014-10-08 FFI Fordonstrategisk Forskning och Innovation Programbeskrivning för EMK - Elektronik, Mjukvara och Kommunikation Innehållsförteckning VERSION 2011-02-28... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

Utlysning 2005 i VINNOVAs satsning. Effektiv Produktframtagning. Steg 1 Samverkan forskning, storföretag och SMF

Utlysning 2005 i VINNOVAs satsning. Effektiv Produktframtagning. Steg 1 Samverkan forskning, storföretag och SMF Utlysning 2005 i VINNOVAs satsning Effektiv Produktframtagning Steg 1 Samverkan forskning, storföretag och SMF 1 Effektiv produktframtagning 2005 Genom att finansiera behovsmotiverad forskning och utveckla

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer