Tydligare identitet och stärkt konkurrenskraft 4. Där kunskap ger utdelning 8. Röster från gymnasiet, universitetet och yrkeslivet 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tydligare identitet och stärkt konkurrenskraft 4. Där kunskap ger utdelning 8. Röster från gymnasiet, universitetet och yrkeslivet 10"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2004

2 Tydligare identitet och stärkt konkurrenskraft 4 Där kunskap ger utdelning 8 Röster från gymnasiet, universitetet och yrkeslivet 10 Läromedel i en klass för sig 14 Fortsatt framåt från position i täten 16 Biljetten till framgångsrikt yrkesliv 20 Kompetent personal i varumärkets centrum 24 Årsredovisning Koncernens utveckling Förvaltningsberättelse 29 Resultaträkning 30 Kassaflödesanalys 31 Balansräkning 32 Noter 34 Revisionsberättelse 40 Group Studentlitteratur 41 Engelsk sammanfattning 42 Ledningsgrupp 43 Styrelse 44

3 1DÅ VAR DET 2004 Studentlitteratur är ett familjeägt bolag. Det betyder att du inte återfinner oss på någon börslista. Ett faktum som spelar viss roll för den här årsredovisningen. Eftersom vi inte är börsnoterade är egentligen det enda formella kravet att årsredovisningen ska innehålla en redogörelse för företagets ekonomiska utveckling under det gångna året. I övrigt kan vi själva bestämma innehållet och hur vi vill disponera det. Därför vänder vi blicken utåt. Vi tror nämligen att lärare, forskare, författare, utbildningsledare och studenter i första hand är intresserade av den faktiska nytta vi försöker åstadkomma. Därmed hoppas vi att årsredovisningen 2004 ska bli mer en berättelse om vad vi kan göra för dig i dag och i morgon. Och mindre en redogörelse för vad som hände hos oss i går.

4 2

5 Vägen till vinnande vetande är huvudtemat för den här årsredovisningen. I klartext betyder det att våra användare i gymnasiet, på universitetet och i yrkeslivet står i centrum för berättelsen. 3

6 4 Tydligare identitet och stärkt konkurrenskraft Under 2004 har Studentlitteratur utvecklats väl både när det gäller resultat och marknadsandelar. Vi fullföljer nu den linje vi har drivit under flera år för att åstadkomma en renodlad förlagsverksamhet.

7 Under 2004 har Studentlitteratur befäst sin position som Sveriges ledande förlag för kurslitteratur för universitet och högskola. Parallellt fortgår arbetet med att successivt bredda verksamheten till att också omfatta läromedel för skolan och kvalificerade fackböcker för kompetensutveckling av yrkesverksamma. 5 F ör Studentlitteratur innebar 2004 fortsatt satsning mot två centrala mål. Det har dels handlat om fortlöpande konsolidering på marknaden, dels om att ytterligare stärka vår konkurrenskraft genom att tydliggöra varumärket Studentlitteratur. SAMLAD KOMPETENS Studentlitteratur är Sveriges ledande förlag för kurslitteratur för universitet och högskola. Vi har under året förstärkt denna position genom att tillsätta en särskild utgivningsgrupp med inriktning mot kurslitteratur i språk. För att ytterligare öka Studentlitteraturs konkurrenskraft är vårt universitetsoch högskoleförlag numera organiserat i fyra redaktioner med sammanlagt tolv utgivningsområden. Genom att föra samman närbesläktade ämnen i redaktioner samlar vi kompetens och kunskap och förbättrar därmed våra förutsättningar att utveckla vår utgivning och marknadsföring. De fyra redaktionerna är grunden för vår fortsatta expansion på universitetsmarknaden. Målet är att på sikt täcka in alla utbildningsområden och nivåer. UTMANINGAR PÅ SIKT Totalt sett stagnerade antalet studerande på universitet och högskolor under Efter 15 år av i stort sett oavbruten ökning av antalet studenter har tillväxten i utbildningsvolymen avstannat. Skälet är att statsmakternas anslag till lärosätena inte längre ökar. En följd av detta är att antalet nya studenter minskar. Lärosätenas resurser satsas i stället i ökad utsträckning på de studenter som redan har påbörjat sina studier. Detta i kombination med växande konkurrens främst i form av kopiering av läromedel innebär en ökad osäkerhet om utvecklingen av universitets- och högskolemarknaden. FÖRSVARAD MARKNADSANDEL Sedan fem år har Studentlitteratur även utgivning för skola och vuxenutbildning och denna utvecklas väl. Utgivningen riktar sig i första hand till gymnasiet. På grund av kommunernas ansträngda ekonomi har marknaden minskat under ett antal år och den fortsatte ner med cirka två procent under Vi har dock försvarat vår marknadsandel och verksamheten fortsätter att utvecklas som planerat. För närvarande domineras utgivningen av läromedel i främmande språk, och då främst i engelska.

8 Under 2004 har vi genomfört en intensiv satsning på vårt varumärke. Syftet är att skapa en starkare identitet och en tydligare profil gentemot omvärlden. Studentlitteratur är i dag ett synligare företag än tidigare och varumärkesarbetet fördjupas ytterligare under Det arbete vi har påbörjat under 2004 innebär att utgivningen i samhällsvetenskap samt naturvetenskap och matematik successivt ska växa till sig. Därutöver arbetar vi med att utveckla vår framgångsrika språkutgivning så att den även omfattar årskurserna 6 9. Detta arbete kommer att resultera i en ökad utgivning under de närmaste åren. FORTSATT SATSNING PÅ YRKESLIVET Vårt tredje expansionsområde är utgivning av fackböcker avsedda för kompetensutveckling av yrkesverksamma. Även denna utgivning utvecklas i rätt riktning. I takt med att vi inleder samarbete med allt fler ledande aktörer inom läkemedelsindustri, fackföreningsrörelse och andra organisationer förstärker vi också vår egen organisation. Satsningen på yrkesliv är en väsentlig del av vår affärsverksamhet. Den vänder sig till nya kundgrupper och bidrar till att vidga marknaden för Studentlitteratur. Den skapar också möjligheter till innovativ produktutveckling. Tillsammans med våra intressenter utvecklar vi läromedel och fackböcker som är speciellt anpassade för respektive verksamhet. Vi är övertygade om att behovet av kompetensutveckling kommer att öka i framtiden. DIGITAL TEKNIK PÅ FRAMMARSCH En övergripande strategi för Studentlitteratur är att komplettera den tryckta boken med elektroniska tjänster. En allt större del av vårt produktsortiment inom samtliga verksamheter innehåller numera ett elektroniskt komplement i form av till exempel cd-skiva eller webbtjänst. Under de närmaste åren kommer frågor kring digital informationsteknik alltmer att stå i centrum både i utbildningen och på arbetsplatserna. Internet har ökat tillgängligheten på information och förändrat konsumenternas beteende. Samtidigt kvarstår intresset för tryckt information på en hög nivå. FÖRSTÄRKT VARUMÄRKE Under 2004 har vi genomfört en intensiv satsning på vårt varumärke. Syftet är att skapa en starkare identitet och en tydligare profil gentemot omvärlden. Studentlitteratur är i dag ett synligare företag än tidigare och varumärkesarbetet fördjupas ytterligare under NYA FÖRFATTARE KONTRAKTERADE När det gäller vår förmåga att knyta till oss författare fortsätter vår nykontraktering att öka. Det visar att vi har ett attraktivt erbjudande som vi gärna vill fortsätta utveckla tillsammans med våra författare och de som undervisar inom universitet, skola och kompetensutveckling. Även om marknaden stagnerade under 2004 är vi övertygade om att kunskap och kompetens är viktiga konkurrensfaktorer inför framtiden. Långsiktigt ser vi att den högre utbildningen kommer att spela en allt viktigare roll i samhället. Vi arbetar vidare med att betjäna den utbildningen på bästa sätt.

9 7 RENODLAD FÖRLAGSVERKSAMHET Sammantaget har Studentlitteratur under 2004 utvecklats väl både när det gäller resultat och marknadsandelar. Vi fullföljer nu den linje vi har drivit under flera år för att åstadkomma en renodlad förlagsverksamhet. Som ett sista steg i den utvecklingen har vi beslutat att under 2005 avyttra Studentlitteratur Software till vårt moderbolag Bratt International. Studentlitteratur Software har som ett led i den processen nu bytt namn till Trigono AB. Stefan Persson, VD och koncernchef

10 8 DÄR KUNSKAP GER UTDELNING Du kanske har lagt märke till att Studentlitteraturs logotyp sedan en tid har en liten textrad på släp. Det handlar alltså om devisen Vägen till vinnande vetande. Anledningen till att den finns där är att vi vill berätta något om oss. Nämligen vem vi är, vad vi gör och varför vi finns till. Devisen handlar om kunskap vetande och vägen dit. En form av kunskapsförmedling. Studentlitteraturs centrala uppgift är just att förmedla kunskap. Vi ska vara vägen till vetandet. Men det är inte vilket vetande som helst. Det ska finnas en vinst med den kunskap vi förmedlar. Och alla som använder sig av produkter och tjänster från Studentlitteratur ska få del av den vinsten. Lärare och utbildningsanordnare på alla nivåer får tillgång till flexibla och välanpassade läromedel med lång livslängd som snabbt och enkelt kan uppdateras när ny forskning på området kräver det. Elever och studenter får tillgång till läromedel och kurslitteratur som innehåller vad de behöver för att nå sina kursmål. Vuxenstuderande och yrkesverksamma kan ta ett steg på vägen mot nya arbetsuppgifter och förbättrade villkor med hjälp av kvalificerad facklitteratur. I det som kallas kunskapssamhället kan företag och organisationer åstadkomma en avgörande konkurrensfördel tack vare medarbetare med rätt vetande. Författaren som samarbetar med oss får sin kunskap sammanställd, förädlad och förmedlad på ett strukturerat och pedagogiskt vis till relevanta målgrupper. Vägen till vinnande vetande är huvudtemat för årsredovisningen I den berättelsen spelar förstås den som söker kunskap en central roll. Här möter vi alltså våra användare på väg mot nya och förhoppningsvis berikande mål i livet. I gymnasiet, på universitetet och i yrkeslivet. Exakt vart är de på väg?

11 9

12 10 VÄGEN MED DUBBLA FILER Hessam Lavi började med datavetenskap i fyra år och läser nu en magisterkurs på 40 poäng i kognitionsvetenskap. I början tänkte jag mig ett teknikinriktat jobb, typ ingenjör eller datorrelaterat arbete. Men efter ett par år bestämde jag mig för att läsa sådant jag tyckte var roligt. Kognitionsvetenskap blev ett naturligt val, jag vill inte jobba med jättetekniska datavetenskapliga frågeställningar. Det är viktigt att utbildningen både är rolig och leder till jobb, menar Hessam. Nu går han sista terminen, sedan väntar arbetslivet. Förhoppningsvis blir det något mellan de två ämnen jag har läst. Exakt vad är svårt att säga. Helst skulle jag vilja ha någon form av projektledarroll. Att man trivs med jobbet är absolut det viktigaste, det är en så stor del av ens liv. DEN PERSONLIGA VÄGEN VIDARE Jag läser även en del av intresse utanför det som jag arbetar med just nu. Till exempel marknadsförings- och ledarskapslitteratur. Jag vill gärna bredda mig och då är kunskapsinhämtning en viktig del, säger Lars Gath. Lars är finansdirektör vid Skanska Projektutveckling Bostäder Norden. Han använder facklitteraturen på två sätt. Dels som referenslitteratur när det gäller investeringsbedömning, kalkylering, företagsvärdering och liknande. Dels för att växa i jobbet. Jag läser inga böcker för att tjäna mer pengar eller för att göra karriär. Det där är biprodukter av att man lär sig mer, blir kunnigare och mer erfaren. Böcker läser jag för att utvecklas på det personliga planet och för att komma vidare i jobbet. När man går hem för dagen ska man veta att man har lärt sig en ny sak. Annars måste det vara jädrigt tråkigt. RASTPLATS LÄNGS DEN SÄKRA VÄGEN Karin Ilien Norberg går fjärde terminen på en treårig sjuksköterskeutbildning. Varför det blev just den vägen är inte lätt att svara på, tycker Karin. När jag jobbade i äldreomsorgen träffade jag en sjuksköterska som var jättebra och blev väldigt inspirerad av henne. Det är viktigt att välja ett yrke där jag känner att jag gör någon nytta. Men det viktigaste med jobbet är egentligen att man trivs med det. Ändå kunde det blivit en helt annan resa. Jag är väldigt estetisk av mig. Så hade jag vågat hade jag valt folkhögskola och sedan försökt komma in på någon konst- eller designskola. En kurs i konsthantverk vid en folkhögskola i Oskarshamn hösten 2004 blev en rastplats längs utbildningsvägen. Det var skönt. Där fick jag leka av mig en termin, säger Karin.

13 VÄGEN MED MÅLET I FJÄRRAN Jag har alltid varit intresserad av det mänskliga psyket och när jag började plugga var det mer själva resan det handlade om. Men man får försöka tänka på att den ska ge någonting också. Jag tror att målet kommer efterhand mer än att det är utstakat från början. Thérèse Deutgen har läst psykologi i tre terminer och sociologi i en. Vart den vägen ska leda vet hon inte riktigt än. Själva skrivandet är det allra roligaste i utbildningen, tycker Thérèse. Därför har jag varit inne lite på journalist. Men det är svårt att veta innan man har provat om man passar för det. Om fem år hoppas jag att jag gjort rätt val och slipper problem med arbetslöshet. Mer än så kan jag inte direkt säga, jag är inte en person som tänker långt i förväg. Exakt var man kommer att befinna sig är svårt att veta. 11 VÄGEN MOT DET GODA LIVET Linda Arvidson har examen i social omsorg. Hon har läst juridik, pedagogik, retorik. Nu är hon tjänstledig från jobbet som hemvårdsinspektör inom äldreomsorgen och går en magisterkurs i socialt arbete på halvtid. På den andra halvtiden vikarierar Linda med att rekrytera praktikplatser för Malmö högskola. Vart ska det bära hän? Magisterexamen är en förutsättning för fast tjänst inom högskolan. Och nu är jag gravid och ska snart vara mammaledig. Kanske återgår jag till tjänsten som hemvårdsinspektör. Fast nu har man fått smak på det goda livet i skolan också. Kanske svaret blir... forskarvägen? Jag kommer inte från en familj där man forskat så det är inte självklart. Men jag träffar tjejer på skolan i min ålder och äldre som klarar det. Så det kanske jag också skulle göra. Men jag har inte haft den känslan till hundra procent än.

14 12 OKLART MÅL PÅ DEN BREDA VÄGEN Du kan bli i princip allting efteråt. Och så är jag rätt duktig i NV-ämnena. Bäst gillar jag sportkurserna. Fysik är rätt kul när man fattar det men rätt jobbigt när man sitter där och ska försöka fatta det. Sebastian Hansén går andra året på gymnasiets naturvetenskapliga program. Det innebär stor bredd och därmed stora valmöjligheter inför framtiden, menar han. Jag är helt ute när det gäller vad jag vill bli. Jag tror inte jag vill bli läkare, så långt har jag kommit. Det ska gärna vara något socialt, det blir tradigt när man hela tiden gör samma sak. Med människor blir det alltid annorlunda. Sedan vill man tjäna en del också. Och så ska det inte vara för mycket arbete, jag vill gärna ha lite fritid också. Just nu lutar det mot ett sabbatsår efter gymnasiet, menar Sebastian. I så fall ska jag jobba, få lite pengar och testa hur det riktiga livet fungerar. VÄGEN TILL LONDON Stina Mauritzson läser tredje året på samhällsvetenskapliga programmet med internationell inriktning. Här handlar det mycket om bland annat nutidshistoria och internationella relationer. Jag trodde det skulle vara roligare. Men de ämnen jag valt själv har jag varit riktigt nöjd med. Som fotografisk bild, till exempel. Etik och livsfrågor var också en väldigt rolig kurs, tycker Stina. Den fungerade som ett avbrott i det vanliga skolarbetet. Den var helt annorlunda upplagd också, inte direkt några läxor att plugga till. Nu funderar Stina på att utbilda sig till sjuksköterska och då behöver hon troligen läsa in matte C på Komvux innan hon går vidare. Men jag ska i väg åtminstone ett år innan jag börjar plugga. Jag funderar på att flytta till London och jobba, jag har en kompis som redan är där. VÄGEN MOT NYA UTMANINGAR Det viktiga är att personal och barn känner sig stimulerade och får stöd i det de gör så de inte ger upp och lägger av. Den här tröttheten, att man inte kan, vill eller orkar är farliga saker för hela samhället. Birgitta Svensson arbetar som läs- och skrivutvecklingskonsulent inom barnomsorg och grundskola. Facklitteraturen är mycket

15 viktig för både barn och personal, konstaterar hon men även skönlitteraturen kan ge tips och idéer. Många böcker skildrar barn och ungdomar som hittar en lösning i svårigheterna. Där kan man ibland hitta sig själv och det kan vara väldigt lärorikt. Det är viktigt att barnen får möjlighet att läsa och att böcker inte blir dyrare än att alla har råd, konstaterar Birgitta. För Birgitta hänger jobb och fritid intimt samman. Jag har svårt att föreställa mig att jobba med något man inte tycker om. Jag har förmånen att få gå till ett spännande jobb där varje dag är en utmaning. Alla är inte så privilegierade. 13 BILDER LÄNGS DEN KROKIGA VÄGEN Ekonomi 50 poäng, konstvetenskap, en nypa arkitektur. Plus 20 poäng filmvetenskap. Jag försökte bryta mig loss från ekonomin som jag valde för att vara smart. Det jag har intresse för är lite mer på den konstnärliga sidan. Jag har läst en massa om film sedan jag började på filmvetenskapen och inte alltid det man får poäng för, säger Andreas Åkesson. Bildintresset förde vidare till en ettårig fotoutbildning på Folkuniversitetet. En liten utställning har han redan haft och fler följer. Jag kan inte säga att jag är så himla bra. Men jag känner att jag har potential att bli bra om jag lägger ner mycket energi på det. I framtiden väntar förhoppningsvis ett jobb som engagerar hjärncellerna och då inom film eller foto. Det kan handla om marknadsföring av det också, men helst inom den skapande delen. Man behöver inte vara världsbäst, men jag ska trivas med det och gärna tjäna en del pengar också. VÄGEN UT I VÄRLDEN Klart man måste ha ett mål men jag tycker absolut att resan också är viktig. Nu håller jag på med metodologi och det är väl aldrig roligt någonstans. Men internationell politik och det som har med samhället att göra är jätteintressant. Elena Perez Lopez jobbar på en pol.mag. och har hittills 60 poäng i juridik och 40 i statsvetenskap. Och så kan jag flera språk engelska, spanska, franska och lite finska. Så jag har väl alltid tänkt att jag skulle göra något som hänger ihop med det. Det viktiga är att man har en glöd för det man gör, anser Elena. Det finns ju inget tristare inom något yrke än människor som bara gör sitt jobb. Jag vill gärna arbeta med något som har med människor och internationella frågor att göra. Drömmen är ett jobb på UD eller en ambassad, något som betyder någonting. Jag är fortfarande lite av en idealist, vet du.

16 SKOLA OCH VUXENUTBILDNING 14 LÄROMEDEL I EN KLASS FÖR SIG Studentlitteraturs utgivning för skolan riktar sig till år 6 9, gymnasiet samt Komvux och annan vuxenutbildning. Vår ambition är att alla våra läromedel för denna marknad ska präglas av tre centrala egenskaper tillgänglighet, anpassning och mervärde. Tillgängligheten märks främst i form av att våra läromedel för skola och vuxenutbildning ofta består av både bok och digitalt stöd, vanligen en elev-cd. Eleverna kan med hjälp av cd-rom och bok arbeta mer flexibelt och självständigt efter eget behov, när de vill och var de vill. ANPASSNING Anpassning handlar om att det är enkelt att individualisera undervisningen och anpassa den till elevers olika nivåer och sätt att lära. Anpassningen är möjlig tack vare de studieguider, elevhäften och digitala stöd som ingår i våra läromedelspaket. MERVÄRDE Med mervärde menar vi att elever och lärare genom att välja en produkt från oss får mer läromedel för pengarna. I våra läromedel i språk ingår exempelvis både fullfjädrade, innehållsrika läroböcker och cd-romskivor med texten intalad, interaktiva övningar och grammatikförklaring. Vårt Appia-sortiment och de läromedel i språk som vi nu introducerar för år 6 9 bygger alla på denna modell. EFFEKTIV PRODUKTION För att kunna erbjuda dessa kraftfulla läromedel krävs en smidig och effektiv produktion. I Studentlitteraturs organisation finns ett mycket stort kunnande när det gäller utveckling av både traditionella läromedel och digitala stöd. Vi arbetar både med grundläggande mallar och med att utveckla nya lösningar när så behövs. Detta är också en styrka i förhållande till våra författare. Vi kan förse författarna med ett färdigt koncept som de kan använda i arbetet med att ta fram sitt eget läromedel.

17 Med vår syn på läromedel känner vi oss mycket väl rustade att möta framtiden. 15 RUSTAD FÖR SKOLANS FRAMTIDA BEHOV Vi tror oss se att skolans arbetsformer kommer att variera alltmer i framtiden. Inom vuxenutbildning är det redan en realitet med flexibel utbildning, där distansarbetsform kombineras med närundervisning. Vi har under de senaste åren sett en kraftigt ökad efterfrågan på våra läromedelspaket avsedda för distansstudier. Med vår syn på läromedel känner vi oss mycket väl rustade att möta framtiden. Detta oavsett om skolan präglas av mer traditionellt arbete i klassrummet kombinerat med elevens eget arbete eller av en utveckling inspirerad av nyare arbetsformer. Det kan då handla om ren distansundervisning eller undervisning med större inslag av digitala stöd. BREDDAR UTGIVNINGEN På gymnasieskolan har vi redan en stark ställning inom språksektorn. Vi satsar nu stort på nya språkläromedel också för år 6 9. Under 2005 kommer nya läromedel för denna nivå inom engelska (Magic), tyska (Das Dach) samt spanska (Aventuras). Samtidigt som vi bygger vidare på vårt språksortiment breddar vi utgivningen i samhälls- och naturvetenskap. Målsättningen med vår förlagsverksamhet för skola och vuxenutbildning är att Studentlitteratur ska bli ett ledande förlag även för grundskolans senare del samt gymnasieskola och vuxenutbildning.

18 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 16 FORTSATT FRAMÅT FRÅN POSITION I TÄTEN Studentlitteratur är Sveriges ledande förlag inom utgivning för universitet och högskola. Utgivningen omfattar nästan alla ämnen och nivåer. Vår grundläggande målsättning är att erbjuda lärare och studenter högkvalitativa kursböcker till rimliga priser. För att kunna nå detta mål har vi egen kostnadseffektiv produktion för både offsettryck och så kallad print on demand. Offsettrycket ger oss bland annat möjlighet att snabbt trycka nya exemplar av en titel som tagit slut. Vi kan också trycka i så små upplagor att de flesta förlag utan tvekan skulle ha ansett utgivningen olönsam. Print on demand gör det möjligt att ta fram ännu mindre upplagor. I kombination med vår utgivning av e-böcker blir det möjligt att hålla våra titlar levande så länge någon behöver dem. Därmed behöver inte lärare och studenter känna sig osäkra i valet av kurslitteratur och författare kan tryggt välja Studentlitteratur som förlag. SENASTE TEKNIKEN Vi arbetar konsekvent med den senaste tekniken för att utveckla vår utgivning. Lärare och studenter får på så vis värdefullt stöd via de webbsidor som kompletterar ofta med test och övningar en stor del av utgivningen. Ibland ligger huvuddelen av titeln på webben och den tryckta boken blir då ett stöd för själva webbutnyttjandet. Ett exempel på detta är Basic English Grammar, en engelsk grammatik med övningar för universitetsbruk. Bokens 150 sidor matchar de cirka webbsidor som hör till. Denna flexibilitet är möjlig tack vare att vi har en egen enhet för produktion av multimediebaserade, interaktiva läromedel. Genom att utnyttja den senaste tekniken kan vi kontinuerligt anpassa utgivningen så att den möter de krav universitets- och högskoleundervisningen ställer.

19 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 17 FYRA REDAKTIONER, TOLV UTGIVNINGSOMRÅDEN För att på bästa sätt kunna möta marknadens behov är Studentlitteraturs universitets- och högskoleförlag numera organiserat i fyra redaktioner med totalt tolv utgivningsområden och en sammanhållande förlagsledning. Genom att föra samman närbesläktade ämnen i redaktioner samlar vi kompetens och kunskap och förbättrar därmed förutsättningarna för att utveckla vår utgivning. Syftet är att ännu mer målinriktat täcka in alla utbildningsområden och nivåer. Vår utgivning för universitet och högskola avspeglar det faktum att olika ämnen ofta går in i varandra och inte alltid har en självklar tillhörighet. Att förlagsarbetet sker i nära samarbete mellan redaktionerna borgar för betydelsefulla samverkanseffekter, något som återspeglas i vår utgivning.

20 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Genom att utnyttja den senaste tekniken kan vi kontinuerligt anpassa utgivningen så att den möter de krav universitets- och högskoleundervisningen ställer. 18

21 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA BREDD OCH DJUP, TEORI OCH PRAKTIK En stor del av utgivningen är inriktad på centrala teoretiska moment. Bland framgångsrika utgivningar under det senaste året finns såväl tunga grundböcker som mer specialinriktade titlar för kortare kurser. Traditionstyngda ämnen inom exempelvis medicin, juridik och samhällsteori samsas med nyare ämnen, som medie- och kommunikationsvetenskap, internationell migration och etniska relationer, genusvetenskap och Europastudier. Men utgivningen innehåller också litteratur som ger mer praktiska kunskaper. Våra titlar förbereder på så vis handfast och konkret för en karriär inom en mängd yrkesområden. De ger även bildning i bästa upplysningsanda. 19 FÖLJSAMHET OCH FLEXIBILITET Vår utgivning svarar tydligt mot studenternas behov av svenskspråkig litteratur med innehåll som är anpassat direkt för universitetskurserna. Förändringarna inom högskolan i form av ämnesövergripande och tvärvetenskapliga kurser, centrumbildningar och storinstitutioner ställer krav på följsamhet hos Studentlitteratur. Det innebär utgivning över traditionella ämnesgränser, som i bioteknik och medicinsk teknik. Det helhetstänkande kring människan som ofta eftersträvas av författare, kursansvariga, studenter och yrkesverksamma återspeglas i vår utgivning. HÖGAKTUELL OCH PRISVÄRD LITTERATUR Samarbetet mellan förlaget och företagets övriga enheter som medieproduktion och grafisk produktion är en självklarhet för oss. Teknikutvecklingen inom grafisk produktion betyder att vi kan utveckla konkurrenskraftig kurslitteratur inte bara vad innehållet beträffar. Vi kan även erbjuda hög teknisk kvalitet när det gäller färg, layout, typografi och pedagogik. Resultatet blir högaktuella och prisvärda böcker. Utvecklingen inom IT innebär att vi kan tillhandahålla fakta även i elektronisk form. Det kan handla om extra övningsuppgifter, undervisningsmoment, referens- och lärarmaterial, tentamensuppgifter och lösningar. Här finns uppdateringar och avancerat text- och bildmaterial i färg. Under det gångna året har vi fortsatt vår publicering av böcker och webb i kombination. Detta i samarbete mellan förlag, författare, grafisk produktion och IT-avdelning. ETT STÖRRE PERSPEKTIV På Studentlitteratur är vi fast beslutna att behålla och vidareutveckla vår ledande position i ett nära samarbete med författare, lärare och studenter. Under senare år har vi vidgat perspektivet. Studentlitteratur har numera utöver universitetsförlaget även ett förlag som med sin utgivning vänder sig till gymnasium och grundskola. Vi har också en affärsenhet som samarbetar med företag, myndigheter och organisationer. Denna enhet syftar till att med basen i universitets- och högskoleförlagets utgivning erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma.

22 20 BILJETTEN TILL FRAMGÅNGS- RIKT YRKESLIV Behovet av ny kunskap gör som bekant inte halt på examensdagen. I dagens snabbt föränderliga värld är behovet av lärande stort genom hela yrkeslivet.

23 YRKESLIV En omfattande del av Studentlitteraturs utgivning riktar sig till de redan yrkesverksamma. Här hittar de flesta stöd för sin yrkesmässiga utveckling och får därmed möjlighet att gå vidare till mer stimulerande arbetsuppgifter. I kunskapssamhället är medarbetare med rätt kompetens avgörande för ett företags överlevnad och framgång. Kunskapsinnehållet i svensk export och samhällsekonomi ökar hela tiden. Studentlitteratur hjälper företag och andra organisationer att förse medarbetarna med den kunskap som krävs för att nå framgång i en konkurrensutsatt och föränderlig ekonomi. 21 UTVECKLAR YRKESROLLEN Skatteverket utbildade under 2004 sina handläggare i redovisning och använde då vår titel Redovisning och beskattning som kursbok. Utifrån Skatteverkets önskemål har vi nu utvecklat en ny, skräddarsydd version av boken som ska användas i verkets utbildningar framöver. Andra organisationer som använder sig av vår utgivning för att rusta för framtidens krav är Nordea, Ericsson, Volvo och Lärarförbundet. Boken Att skapa upplevelser som 2004 fick utmärkelsen Årets marknadsföringsbok fann en stor läsekrets och hjälpte många marknadsförare att utveckla yrkesrollen. Böcker som förmedlar nya pedagogiska rön kan ge lärare i förskola och skola inspiration och verktyg att vidareutveckla verksamheten. Vår bokklubb Leka Lära Leva är sedan mer än tio år en viktig väg till fortbildning för många av Sveriges pedagoger. SPECIALANPASSAD LITTERATUR Det är A och O för våra kunder att innehåll, form och upplaga kan anpassas till deras specifika behov. Med hela produktionskedjan i huset anpassad för stora upplagor såväl som mycket små kan Studentlitteratur skräddarsy böcker helt utifrån kundens önskemål. Om inte någon av våra titlar svarar exakt mot kundens behov kan vi skapa nya fackböcker som består av delar hämtade från vår ordinarie utgivning. Medlemmar från Kommunal och TCO har under 2004 fått utbildning i arbetsmiljökunskap med hjälp av specialanpassad litteratur från Studentlitteratur. DIGITAL KUNSKAP Vi kan även leverera texterna elektroniskt. Digitala leveranser öppnar för nya spännande möjligheter, som e-learning och digitala bibliotek. Inom Studentlitteratur finns ett IT-center med specialkompetens inom medieproduktion. Därmed kan vi ständigt bevaka och följa utvecklingen inom digital kunskapsöverföring. INSTRUMENT FÖR MARKNADSFÖRING Vi hjälper företag och andra organisationer att effektivisera sin marknadskommunikation. Right Management Consultants, Arbetsmiljöverket och Vårdförbundet är några av de organisationer som använt sig av vår utgivning i marknadskommunikationen under året. En bok kan alltså vara mycket mer än bärare av kunskap. Den kan även vara ett instrument för information eller marknadsföring. På så sätt kan Studentlitteraturs utgivning hjälpa en organisation att stärka sitt varumärke bland kunder, medarbetare och andra intressenter.

24 Studentlitteratur kan även leverera texterna elektroniskt. Digitala lösningar öppnar för nya spännande möjligheter, som e-learning och digitala bibliotek. 22

25 23

26 PERSONAL 24 KOMPETENT PERSONAL I VARUMÄRKETS CENTRUM I nära samarbete med företagets chefer handlägger personalavdelningen ärenden som rör till exempel rekrytering, kompetensutveckling och introduktion av nyanställda. En annan angelägen uppgift är att ständigt arbeta med friskvård och att försöka skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. När vi i början av 2004 inledde ett varumärkesprojekt inbjöds representanter från olika avdelningar att bilda en referensgrupp som skulle delta i arbetet. För oss som arbetsgivare var det viktigt att från början involvera personalen i varumärkesarbetet. Referensgruppens arbete bestod bland annat i att hämta in synpunkter från de egna avdelningarna, synpunkter som spelade en central roll för det positiva resultatet. För att ytterligare öka delaktigheten samlades all personal till en varumärkesdag som vi ägnade åt att presentera det genomförda arbetet med att förnya Studentlitteraturs varumärke och grafiska profil. NY ETAPP 2005 Under 2005 avverkar vi nästa etapp i arbetet med att stärka vårt varumärke. Det handlar då dels om att ta fram företagets kärnvärden, dels om att skapa en mer enhetlig utformning av våra bokomslag. Även i de här projekten kommer medarbetarnas medverkan och engagemang att spela en mycket viktig roll för det slutgiltiga resultatet. KOMPETENSEN KVAR Företaget ser positivt på internrekrytering vid tillsättning av nya tjänster. Medarbetarna får möjlighet att gå vidare till andra befattningar inom företaget och kompetensen stannar i organisationen. Vid en större omorganisation av vårt universitets- och högskoleförlag hösten 2004 skapades nio nya befattningar. Fyra redaktionschefer, en chef för teknisk redaktion samt fyra marknadsförare. De som tillträdde dessa tjänster var samtliga internrekryterade.

27 PERSONAL Under 2005 fortsätter arbetet med att stärka Studentlitteraturs varumärke. Självfallet kommer medarbetarnas medverkan och engagemang att spela en central roll för det slutgiltiga resultatet. 25 Studentlitteratur AB 144 anställda 73 kvinnor och 71 män Medelålder 45,7 år kvinnor 44,6 och män 46,9 Personalomsättning år 2004: 7,3 % UTBILDNING FÖR LEDARE Kompetensutveckling av de anställda är en viktig fråga för personalavdelningen. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en adekvat chefsutbildning för de personer i företaget som har en befattning som innefattar personalansvar. Utbildningen är tänkt att innehålla grundläggande ledarskap, medarbetarsamtal, arbetsrätt och arbetsmiljö. Den ska genomföras under 2005.

28 26

29 Studentlitteratur AB, organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. ÅRSREDOVISNING

30 Koncernens utveckling Nyckeltal Fakturerad försäljning (Mkr) 224,5 231,5 254,2 270,8 262,3 254,2 254,6 264,4 246,1 249,1 Förändring i % Resultat efter finansiella poster (Mkr) 8,6 7,5 1,9 13,0 11,9 11,9 2,0 9,2 12,1 12,1 Balansomslutning vid årets slut (Mkr) 91,5 96,8 97,8 119,2 124,1 129,3 127,8 131,6 124,5 134,5 Avkastning på totalt kapital i % 1) Avkastning på sysselsatt kapital i % 2) Soliditet i % 3) Finansnetto (Mkr) 0,1 0,2 0,2 0,4 1,1 0,6 0,2 0,5 1,3 0,8 Investeringar (Mkr) 4,1 4,6 3,5 4,5 19,3 2,2 4,4 7,3 4,5 6,2 Kapitalomsättningshastighet 4) 2,5 2,4 2,6 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 Antal anställda ) Resultat efter finansiella poster + kostnadsräntor i förhållande till total balansomslutning. 2) Resultat efter finansiella poster + kostnadsräntor i förhållande till total balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder. 3) Eget kapital + egen andel av obeskattade reserver i förhållande till total balansomslutning. 4) Fakturerad försäljning i förhållande till total balansomslutning.

31 Förvaltningsberättelse ÄGARFÖRHÅLLANDEN Studentlitteratur AB är ett helägt dotterbolag till Bratt International AB ( ). INFORMATION OM VERKSAMHETEN Studentlitteraturkoncernens verksamhetsområden är förlagsverksamhet för skola, universitet och kompetensutveckling av yrkesverksamma samt distribution av dataprogramvara. Under 2004 har Studentlitteraturs position som Sveriges ledande förlag för kurslitteratur för universitet och högskola befästs. Parallellt har verksamheten successivt breddats till att också omfatta läromedel för skolan och kvalificerade fackböcker för kompetensutveckling av yrkesverksamma. Vår bedömning är att det finns potential för fortsatt expansion för Studentlitteraturs förlagsverksamheter. Denna bedömning grundas på att efterfrågan på högre utbildning och kompetensutveckling förväntas öka under de närmaste åren. I slutet av 2004 förvärvade dotterbolaget Trigono AB (tidigare Studentlitteratur Software AB) en dataprogramdistributör i Danmark. Under 2005 kommer aktierna i Trigono AB att avyttras till moderbolaget Bratt International AB. Detta betyder att Studentlitteraturkoncernen blir en renodlad förlagsverksamhet. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: till aktieägaren utdelas i ny räkning överförs Kronor RESULTAT OCH STÄLLNING Koncernens omsättning uppgick till 249 Mkr (246), moderbolaget omsatte 185 Mkr (187). Förlagsverksamheten har inte uppnått förväntad tillväxt under året medan dataprogramdistributionen ökat omsättningen något. Rörelseresultat efter finansiella poster blev för koncernen 12 Mkr (12) och för moderbolaget 13 Mkr (12). Resultat efter skatt uppgick till 8 Mkr (8) för koncernen och 7 Mkr (6) för moderbolaget. Koncernen Fritt eget kapital i koncernen uppgår till Tkr. Avsättning till bundna reserver har ej föreslagits.

32 Resultaträkning 30 Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Not Nettoomsättning , 3 Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar 1, 10, 11 Goodwill Aktier i dotterbolag Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Upplösning av periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

33 Kassaflödesanalys Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Not 31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Orealiserade valutakursförluster/-vinster Realisationsvinst vid försäljning av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager Minskning av fordringar Minskning ( )/ökning (+) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning av långfristiga skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

34 Balansräkning 32 Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Långfristiga fordringar 103 Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. 1 Råvaror Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

35 Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Not 33 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom. 100 kr) Bundna reserver/reservfond Fritt eget kapital Fria reserver/balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder 17 Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

36 Noter 34 NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd respektive Redovisningsrådets rekommendationer enligt beskrivningar av företagets värderingsprinciper nedan. Koncernredovisning Omfattning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna. Redovisningsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagens egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens eget kapital omfattar moderbolagets eget kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. Omräkning av utländska dotterbolag Omräkning av utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar sker enligt dagskursmetoden. Detta innebär att tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurser samt att resultaträkningarna omräknas till genomsnittskurs under räkenskapsåret. Eventuell omräkningsdifferens redovisas direkt mot eget kapital i koncernen. Värderingsprinciper Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in först ut-metoden (FIFO). Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning. Avskrivningstider Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Goodwill 5 10 år 3 5 år 5 år

37 NOT 2 Uppgifter om moderbolag Bolaget är helägt dotterbolag till Bratt International AB ( ) med säte i Lund. Moderbolaget upprättar koncernredovisning. 35 NOT 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av årets inköp avser 7,3 Mkr (7,2) inköp från andra koncernbolag. Av årets försäljning avser 3,4 Mkr (3,9) försäljning till andra koncernbolag. NOT 4 Medelantalet anställda och ledningens sammansättning Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män Moderbolag Sverige Dotterbolag Sverige Dotterbolag Danmark 1 1 Koncernen totalt Styrelsen består av 3 (3) kvinnor och 6 (6) män. Företagets ledningsgrupp består av 1 (1) kvinna och 6 (7) män. NOT 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Moderbolaget Dotterbolag Koncernen totalt Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Moderbolaget (4 863) * (4 635) * Dotterbolag (535) (533) Koncernen totalt (5 398) ** (5 168) ** * Av moderbolagets pensionskostnader avser 387 (383) gruppen styrelse och VD. ** Av koncernens pensionskostnader avser 558 (572) gruppen styrelse och VD. Vinstdelningslöner till personalen ingår med 886 (878) i koncernen. Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och anställda Styrelse och VD Övriga Styrelse och VD Övriga (varav tantiem o.d.) anställda (varav tantiem o.d.) anställda Moderbolag Sverige (345) (417) Dotterbolag Sverige 669 (0) (0) Dotterbolag Danmark 0 (0) 353 ( ) Koncernen totalt

38 36 NOT 6 Avtal om avgångsvederlag Bolaget har träffat avtal om avgångsvederlag för verkställande direktörerna innebärande att högst 24 månadslöner kan utgå. NOT 7 Upplysningar om arvode till revisorerna Arvode och kostnadsersättning Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Ernst & Young Revisionsuppdrag Andra uppdrag NOT 8 Skatt på årets resultat Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Aktuell skattekostnad Uppskjuten skattekostnad avs. temporära skillnader Uppskjuten skatteintäkt avs. temporära skillnader 372 Redovisad skattekostnad Uppskjutna skatteskulder Koncern Koncern Obeskattade reserver Summa uppskjutna skatteskulder Uppskjutna skattefordringar Avskrivningar anläggningstillgångar Uppskjutna skatteskulder, netto NOT 9 Leasingavtal Koncernen Hyresavtal av operationell natur har ingåtts enligt följande: Maskiner/Inventarier Avgifter som förfaller Koncern Moderbolag år år år 2007 eller senare Årets avgifter har uppgått till (1 168) i koncernen och (1 053) i moderbolaget.

39 NOT 10 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Ingående anskaffningsvärden Förvärv Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utrangering Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 11 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

40 38 NOT 12 Aktier i dotterbolag Rösträtts- Kapital Bokfört Säte Org.nummer andel andel värde Studentlitteratur AS (vilande) Oslo 100 % 100 % 747 Trigono AB Lund % 100 % Appia Eductor AB (vilande) Lund % 100 % 100 Summa Trigono AB äger 100 % i Trigono ApS i Köpenhamn. Aktierna i Trigono AB har nedskrivits med (2 800). NOT 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Förutbetalda hyror Pågående projekt 310 Övriga poster Summa NOT 14 Sjukfrånvaro Moderbolag Moderbolag Sjukfrånvaro kvinnor i % 5,66 6,00 Sjukfrånvaro män i % 6,74 6,83 Sjukfrånvaro för anställda upp till 30 år i % 7,48 Sjukfrånvaro för anställda år i % 5,21 6,85 Sjukfrånvaro för anställda över 49 år i % 7,17 5,30 Total sjukfrånvaro i % 6,19 6,41 varav långtidssjukfrånvaro 68,04 70,57 NOT 15 Eget kapital Koncern Aktie- Bundna Fria Årets Totalt kapital reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan bundna och fria reserver Omräkningsdifferens 2 2 Vinstdisposition Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Moderbolag Aktie- Reserv- Balanserad Årets Totalt kapital fond vinst resultat Belopp vid årets ingång Utdelning Vinstdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång

41 NOT 16 Obeskattade reserver Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Summa NOT 17 Checkräkningskredit Koncern Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till (20 000). Moderbolaget Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till (15 000). NOT 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga poster Summa NOT 19 Ställda säkerheter avseende egna skulder Företagsinteckningar varav moderbolaget NOT 20 Ansvarsförbindelser Moderbolaget Borgen för dotterbolags kredit i bank Lund den 27 april 2005 Lars-Göran Stenelo Per Olof Berg Gunilla Bratt Kristina Edler Micael Edler Göran Larsson Inger Jänchen Per Svensson Stefan Persson/Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 april Göran Carlsson Svante Berglund Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Studentlitteratur AB Org. nr

Studentlitteratur AB Org. nr Org. nr. 556335-6137 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Studentlitteratur Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer