Session i Strasbourg november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Session i Strasbourg 14-17 november"

Transkript

1 Session i Strasbourg november Fördjupning När parlamentet möts i Strasbourg den november är det bland annat att diskutera kommissionens strategiska prioriteringar för 2012 och EU:s roll i att stärka den ekonomiska styrningen. Minskade statsskulspekulationer och blankningspraxis, framtiden för EU:s sammanhållnings- och jordbrukspolitik samt EU:s position vid FN:s klimattoppmötet i Durban är andra frågor på agendan. Europaparlamentets filmpris Lux delas ut på onsdag - svenske Ruben Östlund är en av finalisterna med "Play". Plenarsammanträdet direktsänds på EP Live och EuroparlTV från kl SV Presstjänsten Direktoratet för medier Direktör - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT Referensnummer: FCS30711 Slå växelnumret (32-2) /17

2 Sessionsinfo november 2011, Bryssel Fördjupning Parlamentet debatterar kommissionens strategiska prioriteringar för 2012 Ledamöterna diskuterar kommissionens arbetsprogram för nästa år tillsammans med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso på tisdag. Den nuvarande mandatperioden ( ) är den första där parlamentarikerna har kunnat påverka programmet innan kommissionen godkänner det, vilket är en följd av de förändringar som införts genom Lissabonfördraget. Fortsatt tryck på ekonomisk styrning EU:s roll i att stärka den ekonomiska styrningen kommer att diskuteras onsdag morgon med ordföranden för Europeiska rådet och EU-kommissionen Herman Van Rompuy och José- Manuel Barroso. Minskade statsskuldsspekulationer och blankningspraxis Det kommer att bli mycket svårare att profitera på ett lands finanspolitiska problem med den lagstiftning om blankning och kreditswappar (CDS) som går till omröstning på tisdag. Denna lagstiftning, som är ett svar på den finansiella krisen, är starkt präglad av parlamentet, speciellt ett förbud mot att köpa kreditswappar om köparen inte redan äger de sammanhörande värdepappren. Framtiden för EU:s sammanhållnings- och jordbrukspolitik På tisdag kommer ledamöterna att fråga ut kommissionärerna Hahn och Cioloş om hur EU:s sammanhållnings- och jordbrukspolitik ska bli enklare, mer konkurrenskraftig samt mer tillväxt- och sysselsättningsorienterad efter år Två stora policygenomgångar pågår just nu efter att EU-kommissionen presenterat sitt reformförslag i oktober. Parlamentet är fast beslutet att utnyttja alla sina befogenheter som medlagstiftare vid utformningen av den framtida politiken. Ledamöterna vill ha en stark EU-position vid FN:s klimattoppmöte EU bör kämpa för att fortsätta med Kyotoprotokollet och hålla koldioxidutsläppen i schack efter 2012, enligt ett resolutionsförslag som ledamöterna röstar om i plenum på onsdag, två veckor innan FN:s klimattoppmöte i Durban, Sydafrika. Att sätta upp ett högre mål inför 2020 än det nuvarande att minska koldioxidutsläppen med 20 procent skulle stimulera ekonomin i EU, enligt resolutionen. Svensk har chans att vinna Europaparlamentets filmpris som delas ut på onsdag Talman Jerzy Buzek kommer att presentera vinnaren av Europaparlamentets filmpris 2011 den 16 november, vid lunchtid, vid en ceremoni i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg. Kraftsamling krävs för att rädda honungsbin EU bör intensifiera forskningen kring nya läkemedel för att förhindra dödsfall bland honungsbin och samordna sina insatser för att skydda vad som snabbt håller på att bli en utrotningshotad art, enligt en resolution som går till omröstning på tisdag. Onlinespel: starkare EU-samarbete ska bekämpa svarta marknaden och skydda barn EU:s medlemsländer bör få sätta egna regler för spelande på nätet, men dess gränsöverskridande karaktär innebär att det finns ett tydligt mervärde med att ha EUomfattande samordningsåtgärder för att förhindra illegal spelverksamhet samt skydda barn och sårbara vuxna från att bli beroende. Det skriver utskottet för den inre marknaden i ett resolutionsförslag som går till omröstning på tisdag. Ledamöterna röstar om 40 miljoner euro till integrerad havspolitik På torsdag röstar på torsdag om huruvida de ska investera 40 miljoner euro i pilotprojekt inom integrerad havspolitik mellan 2011 och Projekten skulle bli en del av den handlingsplan för integrerad havspolitik som EU antog 2007 för att bevara resurser till havs. Tack vare ledamöternas och föredraganden Georgios Koumoutsakos (EPP, EL) uthållighet är en överenskommelse med ministerrådet efter första behandlingen inom räckhåll. Internationella åtgärder krävs för att bekämpa olagligt fiske FCS /17

3 Olagligt fiske hotar inte bara världshavens biologiska mångfald, det snedvrider också marknaden för de fiskare i EU som följer reglerna. På torsdag kommer parlamentet därför uppmana EU att främja internationellt samordnande åtgärder för att bekämpa olagligt fiske, bland annat genom att öka inspektionerna till havs, stänga marknader för illegala skaldjur och införa sanktioner mot oaktsamma länder. Andra ärenden på dagordningen För mer information om dessa, se den engelska versionen av Sessionsinfo FCS /17

4 Mer konkurrens ska göra Europas järnvägar bättre Medan lastbilar och flygplan enkelt korsar gränser har tågen inte hållit samma takt. Järnvägstrafiken stöter ofta på tekniska, rättsliga och politiska hinder. EU-ledamöterna diskuterar på måndagen, 14 november, ett lagförslag om att öppna upp järnvägstjänsterna för att skapa en effektivare marknad. Vi talar med Debora Serracchiani (S&D, Italien) som ansvarar för frågan i parlamentet. Varför att en gemensam europeisk järnvägsmarknad viktig? Utan genomförandet av ett gemensamt europeiskt järnvägssystem kan inte sektorn utvecklas - bättre service, kvalitet och jobb till gagn för de europeiska invånarna (som exempelvis inom flyget). Medan lastbilar och flygplan utan svårigheter tar sig över gränser har gränsöverskridande tågtjänster många tekniska, rättsliga och politiska barriärer. Varför lyckades inte järnvägspaketet från 2001 stärka järnvägstrafiken? Texten från 2001 gick igenom 13 överträdelseprocedurer för brist på genomförande av reglerna. Texten var inte tillräckligt tydlig och medlemsstaterna kunde tolka den som de själva önskade, och kommissionens reaktion tog för lång tid. Europaparlamentet har alltid tryckt på kommissionen och medlemsstaterna för ett strängare genomförande. Faktum är att de 13 fallen mot länder som inte lyckas genomföra reglerna visar att lagstiftningen måste bli tydligare och bättre. Hur vill du bidra till att översynen blir en framgång? Vi har lovat oss själva att omarbeta reglerna - förtydliga. Särskilt när det gäller planering av säker finansiering av infrastruktur. Tyvärr har nämligen många medlemsländer ignorerat finansieringen av järnvägssystemet. Resurser har istället inriktats på vägnätet. Vi vill också ha starka och oberoende nationella tillsynsmyndigheter (som på energiområdet), öppenhet och åtskillnad mellan förvaltningen av infrastrukturen och förvaltningen av tjänster om det är en integrerad struktur (Holding), öppen och fri tillgång till tjänster kopplade till järnvägsverksamhet (service, stationer för resenärer och varor, elnätverk) och ett bonus/ malus-system för att främja användningen av ETCS (European Train Control System). Hur kommer invånarna att märka av förbättringarna? Tåget är fortfarande inte lika effektivt som andra transportmedel. På en gemensam marknad kan invånarna ta tåg som går till hela Europa, och få biljetter till bättre pris och en service som kan jämföras med flyg- eller biltransporter. I dag är det få tåg som går från ett land till ett annat. Thalys, Eurostar, ICE är de första exemplen, men de måste spridas över hela Europa och måste ingå i en konkurrensmässig relation. Hit har vi ännu inte kommit i dag FCS /17

5 Yrkeskvalifikationer över gränser Det finns fortfarande hinder för att exempelvis läkare, barnmorskor, tandläkare, apotekare, arkitekter ska kunna jobba i ett annat EU-land. På måndag, 14 november, diskuterar EUledamöterna ett förslag på ett förenklat och snabbare system som tryggar säkra tjänster för konsumenter och patienter. Det handlar om ett initiativ inför kommissionens översyn av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer från Direktivet nämner sju reglerade yrken som ger automatiskt erkännande i andra EU-länder: arkitekt, tandläkare, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär och apotekare. 800 andra yrken täcks även av regler i direktivet. Direktivet har varit i kraft sedan den 1 juli I december 2011, efter en offentlig konsultationsprocess, väntas kommissionen komma med ett översynsförslag. Inför förslaget lägger Emma McClarkin (ECR, Storbritannien) fram ett initiativ för utskottet för den inre marknaden. Relativt få yrkesutövare är rörliga. Det oroar utskottet som vill uppmuntra "alla initiativ för att underlätta gränsöverskridande rörlighet som ett sätt att få arbetsmarknaden att fungera effektivt och som ett sätt att öka den ekonomiska tillväxten inom EU". Trygga konsument- och patientsäkerheten För utskottet måste konsument- och patientsäkerheten vara ett väsentligt mål vid översynen. Rörligheten måste säkras samtidigt som säkerheten garanteras för att direktivet ska kunna bli framgångsrikt, konstaterar ledamöterna. Det har uppstått allvarliga problem i samband med att yrkesutövare fortsatt att utöva sitt yrke inom EU trots att deras tillstånd tillfälligt eller permanent dragits in. För att ta itu med detta kräver utskottet ett proaktivt varningssystem. Yrkeskort Utskottet är positivt till ett frivilligt "yrkeskort" som styrker genomförd utbildning och yrkeserfarenhet, kopplat till informationssystemet för den inre marknaden. Yrkeskortet skulle bidra till att främja rörlighet för vissa yrkesgrupper, förenkla de administrativa förfarandena och förbättra säkerheten. Det bästa sättet att lösa problemet med de utbildningsmässiga skillnaderna är genom dialog, anser utskottet, och inte genom att det över de nationella ordningarna införs en tjugoåttonde ordning. För att alla som är intresserade av frågor om erkännade av yrkeskvalifikationer lätt ska hitta information och få svar på sina frågor föreslår utskottet att alla olika informationskällor ska samordnas och konsolideras med webbportalen "Ditt Europa". Fakta: Rörlighet 4 % av EU:s arbetstagare har bott eller arbetat i ett annat EU-land Ca. 2 % bor och arbetar just nu i ett annat EU-land Över 50 % av EU:s unga vill arbeta utomlands (Källa: Eurobarometer maj 2011) FCS /17

6 Öppnandet: naturkatastrofer, arabisk vår, eurogruppen och mänskliga rättigheter Parlamentets medkänsla med offren för den senaste jordbävningen i Turkiet och översvämningarna i Italien och Frankrike, den politiska utvecklingen i Nordafrika och västra Balkan och onsdagens viktiga debatt om eurogruppen och ekonomisk styrning lyftes fram av talman Jerzy Buzek vid öppnandet av sammanträdesperioden i Strasbourg. Jordbävning i Turkiet Buzek uttryckte parlamentets medkänsla med dem som är närstående till offren för förra veckans jordbävning i Turkiet, som sammantaget med den som inträffade tre veckor tidigare har krävt nästan 700 offer. Översvämningar i Italien och Frankrike Han uttryckte också sympati med offren för förra veckans översvämningar i Italien och södra Frankrike, där stormar och regn är ett fortsatt hot, och berömde hjälpinsatserna från räddningstjänsten och lokala myndigheter. Libyen och Tunisien Vid besöket i Libyen i slutet av oktober använde Buzek möten med presidenten, ministrar och företrädare för det civila samhället för att betona vikten av att praktiskt genomföra och få tillstånd grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. I Tunisien träffade han premiärministern, chefen för centralbanken och ledarna för de fyra största politiska partierna som han uppmanade att bygga ett samhälle där alla, även kvinnor, kan delta. Västra Balkan Efter Nordafrika gjorde talmannen en turné på Balkan med stopp i Kroatien och Serbien. I Serbien efterlyste han en normalisering av förbindelserna med Kosovo, samt med Bosnien och Hercegovina, för att få ett slut på det interna politiska dödläget. I Srebrenica lade han en krans till minne av massakern i juli Han gratulerade också Kroatien som slutfört sina anslutningsförhandlingar med EU och uppmuntrade landet att fortsätta med reformerna. Viktig debatt Talman Buzek lyfte fram onsdagens viktiga debatt med rådets ordförande Herman van Rompuy, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker om eurogruppen, ekonomisk styrning och förberedelserna inför Europeiska rådet i december. Konferens om mänskliga rättigheter Buzek bjöd in ledamöterna till att delta i Europaparlamentets högnivåkonferens om mänskliga rättigheter och Sacharov-nätverksmötet den 23 december. Detta ger ett unikt tillfälle för debatt med människorättsaktivister från hela världen, bland annat vinnare av Sacharovpriset för tankefrihet, sa han. Willy De Clercq Slutligen nämnde talmannen bortgången av tidigare europeiska och belgiska statsmannen Willy De Clercq, som var parlamentsledamot, EU-kommissionär och vice premiärminister i Belgien i över ett kvarts sekel. Han uttryckte parlamentets kondoleanser till De Clercqs familj. Ändringar i dagordningen EU-kommissionens uttalande om bidraget från den gemensamma fiskeripolitiken till produktionen av offentliga varor togs bort från dagordningen. Omröstningen om Fleckensteins betänkande om Europeiska sjösäkerhetsbyrån togs också bort från dagordningen. På onsdag eftermiddag kommer den andra och den tredje debatten att byta plats, så ordningen kommer att bli följande: 1. Uttalande från VPC/HR - Toppmötet EU-USA den 28 november Muntliga frågor - Ett öppet internet och nätneutraliteten i Europa 3. Muntliga frågor - Situationen för romer i medlemsländerna 4. Uttalande från VPC/HR - Om förbud mot klustervapen FCS /17

7 5. Muntliga frågor - Modernisering av mervärdesskattelagstiftningen för att öka den digitala inre marknaden Övrigt Frank Vanhecke (BE) är från och med den 9 november med i gruppen för Frihet och demokrati (EFD) FCS /17

8 Intervju Pascal Canfin Fördjupning Förslag om regler om blankning och vissa aspekter av kreditswappar Föredragande: Pascal Canfin (De Gröna/EFA, Frankrike) Europaparlamentet röstade den 15 november för förbud mot statsskuldsspekulationer och nya begränsningar för blankning. När diskussionerna inleddes i ekonomiutskottet i januari i år talade vi med Pascal Canfin (De Gröna/EFA, Frankrike). Vanligtvis handlar investeringar i aktier och statspapper om att ta ut vinst när kursen stiger. Blankning en annan typ av affärer med värdepapper där personen som "blankar" aktier tjänar på en börsnedgång - en omdiskuterad investeringsform som bland annat kritiseras för att utnyttja andras olycka och trissa upp regeringars lånekostnader. - Med finanskrisen har vi sett kostnaderna med ett självreglerat finansiellt system. Jag har inte blivit vald för att det ska hända igen, säger Pascal Canfin som med sitt förslag vill identifiera potentiella risker i det finansiella systemet som kan leda till en ny kris. Blankning är att sälja värdepapper som du inte har - och tjäna pengar när börsen faller. Det innebär att en person lånar ett visst antal aktier (mot en avgift). Och sedan säljer aktierna för att i ett senare skede köpa tillbaka dem och lämna tillbaka aktierna till utlånaren. Faller kursen ger affären vinst, men stiger den blir det en förlust. Kreditswappar (på engelska CDS: Credit Default Swap) är som att teckna en slags försäkring mot förlust om ett företaget inte kan betala tillbaka sin skuld. Går företaget omkull så förlorar du endast pengarna du betalat för din kreditswapp (försäkring). Risker Blankning kan göra marknaden mer effektiv eftersom investerare kan handla på såväl stigande som fallande kurser. Kreditswappar är en försäkring mot risker. Men handeln med blankning och kreditswappar innebär också risker. - Produkterna kan leda till ökad volatilitet och en risk för att marknaderna överreagerar, säger Pascal Confin. När det amerikanska finansiella systemet var i gungning rusade folk för att sälja bankaktier. "Blankade" aktier dumpades på marknaden. Aktier såldes även innan de var lånade ("naken blankning"). Detta ledde till stora prisfall och instabilitet som spreds vidare. USA införde ett temporärt stopp mot blankning i bankaktier. När Grekland drabbades av ekonomisk kris blev det efterfrågan på kreditswappar. Även efter "nakna kreditswappar" då en försäkring köps utan att investeraren äger det underliggande värdepappret, men får pengar om betalningen ställs in. Ökad efterfrågan innebär högre priser på försäkringar som i sin tur ger ett intryck av att statspapperna är riskfyllda. För regeringen blir räntorna högre och hela ekonomin blir lidande. Naken blankning och kreditswappar utan täckning begränsas Pascal Canfin föreslår ett förbud mot kreditswappar på statspapper utan täckning och begränsningar av naken blankning. - Självklart löser inte förbudet mot nakna kreditswappar Greklands och Irlands skatteproblem. Men när du står inför en sådan situation kan du välja mellan att hälla olja eller vatten på elden. Instrumenten ska inte längre användas i ren spekulation. Canfin vill också ha ökad insyn och rapportering - allt för att öka förtroendet och undvika paniksituationer FCS /17

9 Kommer reglerna att tvinga finansiella företag från Europa? Pascal Canfin är inte säker på att det är i europeiska företags intresse att flytta till USA, och menar att den administrativa bördan är tyngre på andra sidan Atlanten. - Illojal konkurrens mellan europeiska handelsplatser är en mycket större risk. Därför behöver vi en stark europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (ESMA) så att reglerna genomförs på samma sätt i hela EU FCS /17

10 Europeiska kulturarvsmärket Fördjupning För att skapa en större känsla av tillhörighet bland européerna föreslås ett europeiskt kulturarvsmärke. Det ska lyfta fram platser som har ett symbolvärde för det europeiska samarbetet. På onsdag röstar EU-ledamöterna om förslaget (andra behandlingen). Vilka europeiska platser tycker du ska kulturarvmärkas? frågade vi på vår Facebook-sida. Den luxemburgska orten Schengen, Berlinmuren och skeppsvarven i Gdansk fick flest röster. Kulturarvsstämpeln ska inte ges till platser för deras skönhet, syftet är att höja medvetandet om det gemensamma kulturarvet och lyfta fram platser som symboliserar Europas samarbete, värderingar och historia. Europeiska kulturarvsmärket existerar redan i dag som ett mellanstatligt projekt och omfattar drygt 60 platser. Nu föreslår kommissionen att det utvidgas till ett EU-projekt som ska göra kulturarvsmärket mer synligt. Deltagandet ska bli frivilligt. Inför EU-ledamöternas behandling av ärendet frågade vi våra vänner på Facebook vilka platser de tycker ska kulturarvsmärkas i Europa. Så här svarade de: Schengen, orten i Luxemburg där avtalet som öppnade upp EU:s inre gränser undertecknades. Berlinmuren, symbolen för återföreningen mellan väst och öst. Varvet i Gdansk där fackföreningen Solidarność bildades. Aten, demokratins födelseplats. Capitolium i Rom där fördraget om EEG-fördraget (Europeiska ekonomiska gemenskapen) undertecknades. Baltiska kedjan, en fredlig massdemonstration 1989 då två miljoner människor bildade en mänsklig kedja genom Estland, Lettland och Litauen. Ventotene-ön där italienske Altiero Spinelli skrev sitt manifest för ett fritt och enat Europa. EU-ledamöterna röstar om ärendet på onsdag, 16 november (andra behandlingen). Chrysoula Paliadeli (S&D, Grekland) som ansvarar för ärendet rekommenderar att parlamentet ska anta det utan ändringar. Därefter krävs rådets formella godkännande för att kulturarvsmärkningen ska komma igång. Målet är att platser ska kunna kulturarvmärkas från FCS /17

11 Förbud mot statsskuldsspekulationer klart och nya begränsningar för blankning Europaparlamentet röstade på tisdagen för att i lag införa regler för att stävja blankning och handel med kreditswappar (CDS), en finansiell produkt för att försäkra sig mot kreditförluster. Reglerna kommer att ställa högre krav på öppenhet och så gott som förbjuda viss handel med kreditswappar, vilket gör att det blir svårare att spekulera i om ett land ska gå bankrutt. Detta är en av de viktigaste förordningarna som EU-kommissionen har drivit i genom för att tackla finanskrisen. Både blankning och handel med kreditswappar har anklagats för att ha underblåst volatilitet på marknaden, och handeln med kreditswappar har dessutom beskyllts för att potentiellt ha försvårat Greklands bekymmer. Förordningen antogs med 507 röster för, 25 emot och 109 nedlagda röster. Begränsning av spekulation i ett lands konkurs - en viktig seger för parlamentet Parlamentet har fått till ett förbud mot naken CDS-handel (köp av kreditförsäkringskontrakt utan att äga de relaterade värdepappren). Inköp av till exempel grekiska kreditswappar kommer nu endast att vara möjligt om köparen redan äger grekiska statsobligationer eller en andel i en sektor som är starkt beroende av hur dessa obligationer går, såsom en grekisk bank, eftersom grekiska banker tveklöst skulle drabbas hårt i händelse av en grekisk konkurs. Det enda undantaget är en möjlighet för en nationell myndighet att häva förbudet under högst 12 månader i de fall där dess statliga lånemarknad inte längre fungerar korrekt, och sedan eventuellt förnya hävandet av förbudet i ytterligare 6 månader. Även denna möjlighet kommer att vara tydligt avgränsad, eftersom texten anger ett begränsat antal indikatorer som skulle kunna motivera tillsynsmyndighetens åtgärder. Dessutom kan Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) inom 24 timmar offentliggöra ett yttrande på sin webbplats om nyttan av att avbryta förbudet. Ett negativt yttrande från Esma skulle få politisk tyngd. Dessa regler visar att EU kan agera mot spekulation när den politiska viljan finns. Denna regel gör det omöjligt att köpa kreditswappar i syfte att spekulera i ett lands konkurs, sa föredragande Pascal Canfin (De gröna, FR). Stävjar vårdslös blankning Majoriteten av ledamöterna var ursprungligen för att införa ett krav för att konvertera en naken blankning, den mest riskfyllda typen av blankning, till en normal blankning under en och samma handelsdag. Denna så kallade hårda regel om att "hitta och reservera" där en handlare inte bara måste anmäla varifrån han eller hon planerar att låna aktierna i fråga, utan också måste ha en garanti för att de verkligen kommer att kunna låna dem, blev tunnare i slutändan. Enligt förordningen ska nu handlaren hitta och ha en "rimlig förväntan" om att kunna låna aktierna från den hittade parten. Esma kommer dock att fastställa kriterier för att bedöma vad som kan anses vara en "rimlig förväntan". Ökad inrapportering En annan viktig del i förslaget är ökade rapporteringskrav. Brist på information var ett av de största problemen för övervakare före krisen. Den extra information som ska lämnas till nationella och europeiska tillsynsmyndigheter enligt förordningen ger dem möjlighet att utföra sitt förebyggande arbete bättre, genom att varna dem tidigare för potentiella risker. Esma styr Ledamöterna från grupper som var för förslaget lyckades också värna om Esma:s befogenheter, speciellt när det gäller att begränsa blankning och då fungera som domare i fall där en nationell myndighet önskar införa åtgärder för att hantera exceptionella situationer. Esma kan också kräva att andra myndigheter inför exceptionella åtgärder för att hantera svåra situationer FCS /17

12 Esma:s nya befogenheter kommer att ge bättre samordning på EU-nivå i kristider, sa Canfin, men tillade dock att "det hade varit bättre om Esma haft liknande makt över beslut om statsskulder, men medlemsländerna vägrade". Nästa steg Den nya förordningen måste formellt godkännas av rådet under de närmaste veckorna, och kommer att träda i kraft i november FCS /17

13 Debatt om ekonomisk styrning: djärvare tag och fokus på tillväxt Omedelbara insatser och åtgärder på medellång sikt för ett starkare europeiskt ekonomiskt styre var i fokus på onsdagsmorgonen, den 16 november. EU-ledamöterna granskade frågan med rådets ordförande Herman Van Rompuy, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker. Alla fördragsändringar måste ske på ett öppet sätt, varnade flera av de politiska gruppernas ledare. Så väl nationella parlamentet som Europaparlamentet ska ingå i processen. Det är enda sättet att säkra demokratisk legitimitet. Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy sa: - Tal om ett Europa i två nivåer har varit överdrivet. Det är dags för en avdramatisering. Det är dock rätt att inse att det är länderna utanför eurozonen som har undantag och inte tvärtom. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso ansåg att starkare ekonomisk styrning nu är en fråga om sunt förnuft och inte en dröm för pro-européer. - Krisen har lärt oss läxan om ömsesidigt beroende och det är därför vi måste lösa saker gemensamt. Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker sa att den ekonomiska terminen (system för ekonomisk samordning) måste bli mer politisk och mindre teknisk. - Samordningen av EU:s ekonomiska politik kan inte fortsätta att bara vara finansministrarnas område. Inlägg från de politiska grupperna EPP-gruppens ordförande Joseph Daul konstaterade att Herman Van Rompuy måste arbeta snabbare - när det brinner måste man "släcka branden snabbt istället för att analysera situationen". På tal om ett EU i olika hastigheter ville Daul inkludera medlemsstater med målsättningen att ansluta till eurozonen och sa att länderna bör ingå i djupare samarbete om ekonomisk styrning. Martin Schulz, S&D-gruppens ordförande, poängterade Italiens och Greklands behov av investering och tillväxt och ville ha fokus på detta i debatten. - Länderna är inte bara offer för överdriven skuldsättning utan också spekulation. Som en reaktion på Van Rompuys kommentar sa Schulz att Europaparlamentet inte är en tankesmedja utan en källa till lösningar. Han nämnde särskilt det "sexpack" med regler om ekonomisk styrning som antogs i höstas och reglerna om blankning. För liberalernas ledare Guy Verhofstadt är den "fransk-tyska metoden inte hållbar". - Vi behöver ett globalt tillvägagångssätt med kommissionen i spetsen. Vi behöver en ekonomisk och budgetär union. De Grönas ordförande Daniel Cohn Bendit sa att det krävs en "europeisk investeringsstrategi". Medlemsstaterna klarar inte längre av att sköta nödvändiga investeringar på egen hand. Cohn Bendit tillade att euroobligationer och förslaget från Merkels rådgivare om att göra skulder ömsesidiga är vad som behövs. ECR-gruppens ordförande Jan Zahradil varnade på tal om fördragsändringar för att vissa medlemsstater inte bara lugnt kommer att godkänna dessa utan kommer att kräva förhandlingar och begära vissa undantag. Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen undrade hur stor måste krisen bli innan ni förstår vad som krävs? - Människor vill ha social likabehandling och mindre skattemässiga orättvisor. Vi behöver en rättvisare fördelning av de reformernas bördor FCS /17

14 EFD:s Nigel Farage sa att vad vi har nu är en tysk dominans - exakt det som EU skapades för att förhindra. Farage ville inte bli dominerad av Tyskland FCS /17

15 Inför klimattoppmötet: EU bör strida för en fortsättning på Kyotoprotokollet EU bör visa ledarskap vid FN:s klimattoppmöte i Durban, Sydafrika, och kämpa för att Kyotoprotokollet ska fortsätta gälla efter 2012, enligt en resolution som röstades igenom av Europaparlamentet på onsdagen. Ledamöterna menar också att EU:s ekonomi skulle gynnas om man skulle sikta på att gå längre än det nuvarande målet som innebär en minskning av växthusgasutsläppen med 20 procent. De internationella klimatförhandlingarna befinner sig i brytpunkten mellan stagnation och framsteg - EU måste bidra till att skapa en ny dynamik i Durban, sa ordförande för miljöutskottet och parlamentets delegation Jo Leinen (S&D, DE) efter att resolutionen antagits med 532 röster för, 76 emot och 43 nedlagda röster. Den ekonomiska krisen får inte användas som en ursäkt att inte agera. EU bör stödja Kyotoprotokollet och arbeta med andra länder för att få fram en färdplan för att säkerställa att ett heltäckande klimatavtal är på plats senast 2015, tillade han. Stöd för Kyoto Resolutionen säger att EU bör ge "offentligt och tydligt" stöd till en fortsättning av Kyotoprotokollet - ett avgörande bindande internationellt avtal som förbinder industrialiserade länder att minska utsläppen av växthusgaser. Ledamöterna vill undvika ett gap efter den nuvarande åtagandeperioden löper ut i slutet av Större utsläppsminskningar än 20 procent Ledamöterna upprepar vad tidigare klimatresolutioner har sagt och menar att EU borde sikta på att gå längre än målet på 20 procents utsläppsminskningar till år Detta skulle ligga i EU:s eget ekonomiska intresse, med tanke på fördelarna med "gröna jobb, tillväxt och trygghet". Klimatfond och andra åtgärder Ledamöterna vill att EU ska hjälpa till att nå en överenskommelse om finansieringskällor till och hantering av en grön klimatfond för att stödja utvecklingsländerna. Den bör nå 100 miljarder dollar per år vid år Nya åtgärder behövs också för att bromsa flygbränsleutsläppen och utsläppen till sjöss (utanför Kyotoprotokollet) och för att hantera förändringar av markanvändningen. Ledamöterna står fast bakom den lagstiftning de godkände 2008 som innebär att luftfarten inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem från och med 1 januari Ledamöterna är bekymrade över att det finns ett "gap på gigaton-nivå" mellan internationella åtaganden och FN-målet om att begränsa den genomsnittliga globala uppvärmningen till två grader Celsius. FN:s vetenskapliga rapporter har visat att de industrialiserade länderna behöver minska sina utsläpp med procent under 1990 års nivåer till år FCS /17

16 Ett öppet internet och nätneutralitet Fördjupning Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa är ämnet för en muntlig fråga från Herbert Reul till kommissionen på onsdag, 16 november. Frågan följs upp av en resolution. Reul konstaterar det är nödvändigt att internet förblir "öppet och neutralt som en drivkraft för innovation och konsumentefterfrågan". Nätneutralitet handlar om att trafik på internet ska behandlas på lika villkor. I förslaget till resolution uppmanas kommissionen att se till att leverantörer av internettjänster inte blockerar, diskriminerar, hindrar eller försämrar människors möjligheter att använda tjänster och tillämpningar efter eget val. Herbert Reul (EPP, Tyskland) förespråkar EU-omfattande riktlinjer, även i fråga om mobilmarknaden, så att bestämmelserna om nätneutralitet i 2009 års telekompaket tillämpas och genomförs på ett ordentligt och konsekvent sätt. Förslaget till resolution antogs i industriutskottet den 20 oktober och är ett svar på kommissionens meddelande om nätneutralitet från april tidigare i år. Det konstaterar bland annat att i nuläget finns inget behov för ytterligare regleringsåtgärder om nätneutralitet, och att EU:s telekomregler om insyn, byte och kvalitet på tjänster är tillräckliga för att skydda ett öppet och neutralt internet. Trafikstyrning Enligt kommissionen är "trafikstyrning", eller prioritering av viss data, nödvändigt för säkerställa ett jämnt trafikflöde, framför allt i samband med överbelastning av näten. I förslaget till resolution säger industriutskottet sig inse att det krävs en "rimlig trafikstyrning för att undvika att slutanvändarnas anslutning avbryts på grund av överbelastade nät". Men ledamöterna pekar på risken för konkurrensbegränsande och diskriminerande beteende i trafikstyrningen, särskilt inom vertikalt integrerade företag. De vill att kommissionen bedömer om det behövs ytterligare regleringsåtgärder för att säkerställa friheten att ta del av information. Kommissionen tillsammans med Berec och i samarbete med medlemsstaterna uppmanas att nära följa utvecklingen i fråga om trafikstyrning. Konsumenterna måste kunna göra underbyggda val och ha en reell möjlighet att byta till en ny leverantör som bäst kan tillgodose deras behov och önskemål, även när det gäller hastighet och mängd för nedladdningar och tjänster, tycker ledamöterna FCS /17

17 Ytterligare steg krävs för att förbättra romernas situation EU-ledamöterna var i en debatt den 16 november kritiska till att kommissionen inte går tillräckligt långt i sina ansträngningar för att ta itu med diskriminering mot romer. Medlemsstaterna uppmanades att förbereda sina nationella strategier för romerna före årets slut. Kommissionär Androulla Vassiliou lovade att EU:s strategi för romer inte ska vara ett "tomt papper", det ska komplettera existerande EU-regler mot diskriminering. I fokus för strategin, som presenterades i april 2011, är bättre tillgång till bostäder, utbildning, jobb och sjukvård. Elzbieta Radziszewska för det polska ordförandeskapet i ministerrådet sa att det är "en skam att många av Europas 10 miljoner romer lever i extrem fattigdom och isolering". Hon sa att rådet ska ge politiskt stöd till medlemsstaterna för att förbereda de nationella strategierna. Medlemsstaterna har fram till årsskiftet på sig att utarbeta nationella strategier för integrering av romerna. - Att anta en strategi för romer är bara en början. Det kommer att krävas omfattande program för att nå resultat, sa Lívia Járóka (EPP, Ungern) som ansvarade för parlamentets position i frågan. Renate Weber (ALDE, Rumänien) uppmanade kommissionen att stärka de grundläggande rättigheterna och sa att det är oacceptabelt att flera medlemsstater utvisar romer. Minderåriga romers situation var i fokus för Roberta Angelillis (EPP, Italien) inlägg. Hon hänvisade till siffror från en undersökning: 40 procent (jämfört med EU-genomsnittet 97 procent) av romska barn går i grundskolan och 10 procent får gymnasieutbildning. Hannes Swoboda (S&D, Österrike) klagade på brist på exakt information om nationella strategier och hur EU-finansiering används för att förbättra situationen för romerna. Mara Bizzotto (EFD, Italien) däremot var kritisk till själva roma-strategin och talade om hypokrisi. Hon undrade varför EU lägger pengar på integrering när det saknas vilja från romerna. Romer i Europa miljoner romer lever i Europa (6 miljoner i EU) Rumänien: 1,85 miljoner Bulgarien: Spanien Ungern FCS /17

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter...

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter... Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter..................................................................... 3 Ett

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel xxx SEK(2010) xxx KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.7.2012 SWD(2012) 197 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

Fokus: Plenum i Strasbourg 22-23 oktober 2012

Fokus: Plenum i Strasbourg 22-23 oktober 2012 Fokus: Plenum i Strasbourg 22-23 oktober 2012 Prioriteringar i EU:s budget ligger i fokus under Europaparlamentets sammanträde i Strasbourg den 22-23 oktober. Ledamöterna kommer att se över såväl nästa

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA Nedräkningen till EU-valet 2014 har börjat. Det är nu hundra dagar kvar tills den första vallokalen öppnar. 400 miljoner européer har chans att påverka hur

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 25 SCIC 21/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum A. Ur Stockholmsprogrammet (http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fund amental_rights_within_european_union/jl0034_sv.htm)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2012/2040(INI) 4.6.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar (2012/2040(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer