Session i Strasbourg november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Session i Strasbourg 14-17 november"

Transkript

1 Session i Strasbourg november Fördjupning När parlamentet möts i Strasbourg den november är det bland annat att diskutera kommissionens strategiska prioriteringar för 2012 och EU:s roll i att stärka den ekonomiska styrningen. Minskade statsskulspekulationer och blankningspraxis, framtiden för EU:s sammanhållnings- och jordbrukspolitik samt EU:s position vid FN:s klimattoppmötet i Durban är andra frågor på agendan. Europaparlamentets filmpris Lux delas ut på onsdag - svenske Ruben Östlund är en av finalisterna med "Play". Plenarsammanträdet direktsänds på EP Live och EuroparlTV från kl SV Presstjänsten Direktoratet för medier Direktör - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT Referensnummer: FCS30711 Slå växelnumret (32-2) /17

2 Sessionsinfo november 2011, Bryssel Fördjupning Parlamentet debatterar kommissionens strategiska prioriteringar för 2012 Ledamöterna diskuterar kommissionens arbetsprogram för nästa år tillsammans med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso på tisdag. Den nuvarande mandatperioden ( ) är den första där parlamentarikerna har kunnat påverka programmet innan kommissionen godkänner det, vilket är en följd av de förändringar som införts genom Lissabonfördraget. Fortsatt tryck på ekonomisk styrning EU:s roll i att stärka den ekonomiska styrningen kommer att diskuteras onsdag morgon med ordföranden för Europeiska rådet och EU-kommissionen Herman Van Rompuy och José- Manuel Barroso. Minskade statsskuldsspekulationer och blankningspraxis Det kommer att bli mycket svårare att profitera på ett lands finanspolitiska problem med den lagstiftning om blankning och kreditswappar (CDS) som går till omröstning på tisdag. Denna lagstiftning, som är ett svar på den finansiella krisen, är starkt präglad av parlamentet, speciellt ett förbud mot att köpa kreditswappar om köparen inte redan äger de sammanhörande värdepappren. Framtiden för EU:s sammanhållnings- och jordbrukspolitik På tisdag kommer ledamöterna att fråga ut kommissionärerna Hahn och Cioloş om hur EU:s sammanhållnings- och jordbrukspolitik ska bli enklare, mer konkurrenskraftig samt mer tillväxt- och sysselsättningsorienterad efter år Två stora policygenomgångar pågår just nu efter att EU-kommissionen presenterat sitt reformförslag i oktober. Parlamentet är fast beslutet att utnyttja alla sina befogenheter som medlagstiftare vid utformningen av den framtida politiken. Ledamöterna vill ha en stark EU-position vid FN:s klimattoppmöte EU bör kämpa för att fortsätta med Kyotoprotokollet och hålla koldioxidutsläppen i schack efter 2012, enligt ett resolutionsförslag som ledamöterna röstar om i plenum på onsdag, två veckor innan FN:s klimattoppmöte i Durban, Sydafrika. Att sätta upp ett högre mål inför 2020 än det nuvarande att minska koldioxidutsläppen med 20 procent skulle stimulera ekonomin i EU, enligt resolutionen. Svensk har chans att vinna Europaparlamentets filmpris som delas ut på onsdag Talman Jerzy Buzek kommer att presentera vinnaren av Europaparlamentets filmpris 2011 den 16 november, vid lunchtid, vid en ceremoni i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg. Kraftsamling krävs för att rädda honungsbin EU bör intensifiera forskningen kring nya läkemedel för att förhindra dödsfall bland honungsbin och samordna sina insatser för att skydda vad som snabbt håller på att bli en utrotningshotad art, enligt en resolution som går till omröstning på tisdag. Onlinespel: starkare EU-samarbete ska bekämpa svarta marknaden och skydda barn EU:s medlemsländer bör få sätta egna regler för spelande på nätet, men dess gränsöverskridande karaktär innebär att det finns ett tydligt mervärde med att ha EUomfattande samordningsåtgärder för att förhindra illegal spelverksamhet samt skydda barn och sårbara vuxna från att bli beroende. Det skriver utskottet för den inre marknaden i ett resolutionsförslag som går till omröstning på tisdag. Ledamöterna röstar om 40 miljoner euro till integrerad havspolitik På torsdag röstar på torsdag om huruvida de ska investera 40 miljoner euro i pilotprojekt inom integrerad havspolitik mellan 2011 och Projekten skulle bli en del av den handlingsplan för integrerad havspolitik som EU antog 2007 för att bevara resurser till havs. Tack vare ledamöternas och föredraganden Georgios Koumoutsakos (EPP, EL) uthållighet är en överenskommelse med ministerrådet efter första behandlingen inom räckhåll. Internationella åtgärder krävs för att bekämpa olagligt fiske FCS /17

3 Olagligt fiske hotar inte bara världshavens biologiska mångfald, det snedvrider också marknaden för de fiskare i EU som följer reglerna. På torsdag kommer parlamentet därför uppmana EU att främja internationellt samordnande åtgärder för att bekämpa olagligt fiske, bland annat genom att öka inspektionerna till havs, stänga marknader för illegala skaldjur och införa sanktioner mot oaktsamma länder. Andra ärenden på dagordningen För mer information om dessa, se den engelska versionen av Sessionsinfo FCS /17

4 Mer konkurrens ska göra Europas järnvägar bättre Medan lastbilar och flygplan enkelt korsar gränser har tågen inte hållit samma takt. Järnvägstrafiken stöter ofta på tekniska, rättsliga och politiska hinder. EU-ledamöterna diskuterar på måndagen, 14 november, ett lagförslag om att öppna upp järnvägstjänsterna för att skapa en effektivare marknad. Vi talar med Debora Serracchiani (S&D, Italien) som ansvarar för frågan i parlamentet. Varför att en gemensam europeisk järnvägsmarknad viktig? Utan genomförandet av ett gemensamt europeiskt järnvägssystem kan inte sektorn utvecklas - bättre service, kvalitet och jobb till gagn för de europeiska invånarna (som exempelvis inom flyget). Medan lastbilar och flygplan utan svårigheter tar sig över gränser har gränsöverskridande tågtjänster många tekniska, rättsliga och politiska barriärer. Varför lyckades inte järnvägspaketet från 2001 stärka järnvägstrafiken? Texten från 2001 gick igenom 13 överträdelseprocedurer för brist på genomförande av reglerna. Texten var inte tillräckligt tydlig och medlemsstaterna kunde tolka den som de själva önskade, och kommissionens reaktion tog för lång tid. Europaparlamentet har alltid tryckt på kommissionen och medlemsstaterna för ett strängare genomförande. Faktum är att de 13 fallen mot länder som inte lyckas genomföra reglerna visar att lagstiftningen måste bli tydligare och bättre. Hur vill du bidra till att översynen blir en framgång? Vi har lovat oss själva att omarbeta reglerna - förtydliga. Särskilt när det gäller planering av säker finansiering av infrastruktur. Tyvärr har nämligen många medlemsländer ignorerat finansieringen av järnvägssystemet. Resurser har istället inriktats på vägnätet. Vi vill också ha starka och oberoende nationella tillsynsmyndigheter (som på energiområdet), öppenhet och åtskillnad mellan förvaltningen av infrastrukturen och förvaltningen av tjänster om det är en integrerad struktur (Holding), öppen och fri tillgång till tjänster kopplade till järnvägsverksamhet (service, stationer för resenärer och varor, elnätverk) och ett bonus/ malus-system för att främja användningen av ETCS (European Train Control System). Hur kommer invånarna att märka av förbättringarna? Tåget är fortfarande inte lika effektivt som andra transportmedel. På en gemensam marknad kan invånarna ta tåg som går till hela Europa, och få biljetter till bättre pris och en service som kan jämföras med flyg- eller biltransporter. I dag är det få tåg som går från ett land till ett annat. Thalys, Eurostar, ICE är de första exemplen, men de måste spridas över hela Europa och måste ingå i en konkurrensmässig relation. Hit har vi ännu inte kommit i dag FCS /17

5 Yrkeskvalifikationer över gränser Det finns fortfarande hinder för att exempelvis läkare, barnmorskor, tandläkare, apotekare, arkitekter ska kunna jobba i ett annat EU-land. På måndag, 14 november, diskuterar EUledamöterna ett förslag på ett förenklat och snabbare system som tryggar säkra tjänster för konsumenter och patienter. Det handlar om ett initiativ inför kommissionens översyn av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer från Direktivet nämner sju reglerade yrken som ger automatiskt erkännande i andra EU-länder: arkitekt, tandläkare, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär och apotekare. 800 andra yrken täcks även av regler i direktivet. Direktivet har varit i kraft sedan den 1 juli I december 2011, efter en offentlig konsultationsprocess, väntas kommissionen komma med ett översynsförslag. Inför förslaget lägger Emma McClarkin (ECR, Storbritannien) fram ett initiativ för utskottet för den inre marknaden. Relativt få yrkesutövare är rörliga. Det oroar utskottet som vill uppmuntra "alla initiativ för att underlätta gränsöverskridande rörlighet som ett sätt att få arbetsmarknaden att fungera effektivt och som ett sätt att öka den ekonomiska tillväxten inom EU". Trygga konsument- och patientsäkerheten För utskottet måste konsument- och patientsäkerheten vara ett väsentligt mål vid översynen. Rörligheten måste säkras samtidigt som säkerheten garanteras för att direktivet ska kunna bli framgångsrikt, konstaterar ledamöterna. Det har uppstått allvarliga problem i samband med att yrkesutövare fortsatt att utöva sitt yrke inom EU trots att deras tillstånd tillfälligt eller permanent dragits in. För att ta itu med detta kräver utskottet ett proaktivt varningssystem. Yrkeskort Utskottet är positivt till ett frivilligt "yrkeskort" som styrker genomförd utbildning och yrkeserfarenhet, kopplat till informationssystemet för den inre marknaden. Yrkeskortet skulle bidra till att främja rörlighet för vissa yrkesgrupper, förenkla de administrativa förfarandena och förbättra säkerheten. Det bästa sättet att lösa problemet med de utbildningsmässiga skillnaderna är genom dialog, anser utskottet, och inte genom att det över de nationella ordningarna införs en tjugoåttonde ordning. För att alla som är intresserade av frågor om erkännade av yrkeskvalifikationer lätt ska hitta information och få svar på sina frågor föreslår utskottet att alla olika informationskällor ska samordnas och konsolideras med webbportalen "Ditt Europa". Fakta: Rörlighet 4 % av EU:s arbetstagare har bott eller arbetat i ett annat EU-land Ca. 2 % bor och arbetar just nu i ett annat EU-land Över 50 % av EU:s unga vill arbeta utomlands (Källa: Eurobarometer maj 2011) FCS /17

6 Öppnandet: naturkatastrofer, arabisk vår, eurogruppen och mänskliga rättigheter Parlamentets medkänsla med offren för den senaste jordbävningen i Turkiet och översvämningarna i Italien och Frankrike, den politiska utvecklingen i Nordafrika och västra Balkan och onsdagens viktiga debatt om eurogruppen och ekonomisk styrning lyftes fram av talman Jerzy Buzek vid öppnandet av sammanträdesperioden i Strasbourg. Jordbävning i Turkiet Buzek uttryckte parlamentets medkänsla med dem som är närstående till offren för förra veckans jordbävning i Turkiet, som sammantaget med den som inträffade tre veckor tidigare har krävt nästan 700 offer. Översvämningar i Italien och Frankrike Han uttryckte också sympati med offren för förra veckans översvämningar i Italien och södra Frankrike, där stormar och regn är ett fortsatt hot, och berömde hjälpinsatserna från räddningstjänsten och lokala myndigheter. Libyen och Tunisien Vid besöket i Libyen i slutet av oktober använde Buzek möten med presidenten, ministrar och företrädare för det civila samhället för att betona vikten av att praktiskt genomföra och få tillstånd grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. I Tunisien träffade han premiärministern, chefen för centralbanken och ledarna för de fyra största politiska partierna som han uppmanade att bygga ett samhälle där alla, även kvinnor, kan delta. Västra Balkan Efter Nordafrika gjorde talmannen en turné på Balkan med stopp i Kroatien och Serbien. I Serbien efterlyste han en normalisering av förbindelserna med Kosovo, samt med Bosnien och Hercegovina, för att få ett slut på det interna politiska dödläget. I Srebrenica lade han en krans till minne av massakern i juli Han gratulerade också Kroatien som slutfört sina anslutningsförhandlingar med EU och uppmuntrade landet att fortsätta med reformerna. Viktig debatt Talman Buzek lyfte fram onsdagens viktiga debatt med rådets ordförande Herman van Rompuy, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker om eurogruppen, ekonomisk styrning och förberedelserna inför Europeiska rådet i december. Konferens om mänskliga rättigheter Buzek bjöd in ledamöterna till att delta i Europaparlamentets högnivåkonferens om mänskliga rättigheter och Sacharov-nätverksmötet den 23 december. Detta ger ett unikt tillfälle för debatt med människorättsaktivister från hela världen, bland annat vinnare av Sacharovpriset för tankefrihet, sa han. Willy De Clercq Slutligen nämnde talmannen bortgången av tidigare europeiska och belgiska statsmannen Willy De Clercq, som var parlamentsledamot, EU-kommissionär och vice premiärminister i Belgien i över ett kvarts sekel. Han uttryckte parlamentets kondoleanser till De Clercqs familj. Ändringar i dagordningen EU-kommissionens uttalande om bidraget från den gemensamma fiskeripolitiken till produktionen av offentliga varor togs bort från dagordningen. Omröstningen om Fleckensteins betänkande om Europeiska sjösäkerhetsbyrån togs också bort från dagordningen. På onsdag eftermiddag kommer den andra och den tredje debatten att byta plats, så ordningen kommer att bli följande: 1. Uttalande från VPC/HR - Toppmötet EU-USA den 28 november Muntliga frågor - Ett öppet internet och nätneutraliteten i Europa 3. Muntliga frågor - Situationen för romer i medlemsländerna 4. Uttalande från VPC/HR - Om förbud mot klustervapen FCS /17

7 5. Muntliga frågor - Modernisering av mervärdesskattelagstiftningen för att öka den digitala inre marknaden Övrigt Frank Vanhecke (BE) är från och med den 9 november med i gruppen för Frihet och demokrati (EFD) FCS /17

8 Intervju Pascal Canfin Fördjupning Förslag om regler om blankning och vissa aspekter av kreditswappar Föredragande: Pascal Canfin (De Gröna/EFA, Frankrike) Europaparlamentet röstade den 15 november för förbud mot statsskuldsspekulationer och nya begränsningar för blankning. När diskussionerna inleddes i ekonomiutskottet i januari i år talade vi med Pascal Canfin (De Gröna/EFA, Frankrike). Vanligtvis handlar investeringar i aktier och statspapper om att ta ut vinst när kursen stiger. Blankning en annan typ av affärer med värdepapper där personen som "blankar" aktier tjänar på en börsnedgång - en omdiskuterad investeringsform som bland annat kritiseras för att utnyttja andras olycka och trissa upp regeringars lånekostnader. - Med finanskrisen har vi sett kostnaderna med ett självreglerat finansiellt system. Jag har inte blivit vald för att det ska hända igen, säger Pascal Canfin som med sitt förslag vill identifiera potentiella risker i det finansiella systemet som kan leda till en ny kris. Blankning är att sälja värdepapper som du inte har - och tjäna pengar när börsen faller. Det innebär att en person lånar ett visst antal aktier (mot en avgift). Och sedan säljer aktierna för att i ett senare skede köpa tillbaka dem och lämna tillbaka aktierna till utlånaren. Faller kursen ger affären vinst, men stiger den blir det en förlust. Kreditswappar (på engelska CDS: Credit Default Swap) är som att teckna en slags försäkring mot förlust om ett företaget inte kan betala tillbaka sin skuld. Går företaget omkull så förlorar du endast pengarna du betalat för din kreditswapp (försäkring). Risker Blankning kan göra marknaden mer effektiv eftersom investerare kan handla på såväl stigande som fallande kurser. Kreditswappar är en försäkring mot risker. Men handeln med blankning och kreditswappar innebär också risker. - Produkterna kan leda till ökad volatilitet och en risk för att marknaderna överreagerar, säger Pascal Confin. När det amerikanska finansiella systemet var i gungning rusade folk för att sälja bankaktier. "Blankade" aktier dumpades på marknaden. Aktier såldes även innan de var lånade ("naken blankning"). Detta ledde till stora prisfall och instabilitet som spreds vidare. USA införde ett temporärt stopp mot blankning i bankaktier. När Grekland drabbades av ekonomisk kris blev det efterfrågan på kreditswappar. Även efter "nakna kreditswappar" då en försäkring köps utan att investeraren äger det underliggande värdepappret, men får pengar om betalningen ställs in. Ökad efterfrågan innebär högre priser på försäkringar som i sin tur ger ett intryck av att statspapperna är riskfyllda. För regeringen blir räntorna högre och hela ekonomin blir lidande. Naken blankning och kreditswappar utan täckning begränsas Pascal Canfin föreslår ett förbud mot kreditswappar på statspapper utan täckning och begränsningar av naken blankning. - Självklart löser inte förbudet mot nakna kreditswappar Greklands och Irlands skatteproblem. Men när du står inför en sådan situation kan du välja mellan att hälla olja eller vatten på elden. Instrumenten ska inte längre användas i ren spekulation. Canfin vill också ha ökad insyn och rapportering - allt för att öka förtroendet och undvika paniksituationer FCS /17

9 Kommer reglerna att tvinga finansiella företag från Europa? Pascal Canfin är inte säker på att det är i europeiska företags intresse att flytta till USA, och menar att den administrativa bördan är tyngre på andra sidan Atlanten. - Illojal konkurrens mellan europeiska handelsplatser är en mycket större risk. Därför behöver vi en stark europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (ESMA) så att reglerna genomförs på samma sätt i hela EU FCS /17

10 Europeiska kulturarvsmärket Fördjupning För att skapa en större känsla av tillhörighet bland européerna föreslås ett europeiskt kulturarvsmärke. Det ska lyfta fram platser som har ett symbolvärde för det europeiska samarbetet. På onsdag röstar EU-ledamöterna om förslaget (andra behandlingen). Vilka europeiska platser tycker du ska kulturarvmärkas? frågade vi på vår Facebook-sida. Den luxemburgska orten Schengen, Berlinmuren och skeppsvarven i Gdansk fick flest röster. Kulturarvsstämpeln ska inte ges till platser för deras skönhet, syftet är att höja medvetandet om det gemensamma kulturarvet och lyfta fram platser som symboliserar Europas samarbete, värderingar och historia. Europeiska kulturarvsmärket existerar redan i dag som ett mellanstatligt projekt och omfattar drygt 60 platser. Nu föreslår kommissionen att det utvidgas till ett EU-projekt som ska göra kulturarvsmärket mer synligt. Deltagandet ska bli frivilligt. Inför EU-ledamöternas behandling av ärendet frågade vi våra vänner på Facebook vilka platser de tycker ska kulturarvsmärkas i Europa. Så här svarade de: Schengen, orten i Luxemburg där avtalet som öppnade upp EU:s inre gränser undertecknades. Berlinmuren, symbolen för återföreningen mellan väst och öst. Varvet i Gdansk där fackföreningen Solidarność bildades. Aten, demokratins födelseplats. Capitolium i Rom där fördraget om EEG-fördraget (Europeiska ekonomiska gemenskapen) undertecknades. Baltiska kedjan, en fredlig massdemonstration 1989 då två miljoner människor bildade en mänsklig kedja genom Estland, Lettland och Litauen. Ventotene-ön där italienske Altiero Spinelli skrev sitt manifest för ett fritt och enat Europa. EU-ledamöterna röstar om ärendet på onsdag, 16 november (andra behandlingen). Chrysoula Paliadeli (S&D, Grekland) som ansvarar för ärendet rekommenderar att parlamentet ska anta det utan ändringar. Därefter krävs rådets formella godkännande för att kulturarvsmärkningen ska komma igång. Målet är att platser ska kunna kulturarvmärkas från FCS /17

11 Förbud mot statsskuldsspekulationer klart och nya begränsningar för blankning Europaparlamentet röstade på tisdagen för att i lag införa regler för att stävja blankning och handel med kreditswappar (CDS), en finansiell produkt för att försäkra sig mot kreditförluster. Reglerna kommer att ställa högre krav på öppenhet och så gott som förbjuda viss handel med kreditswappar, vilket gör att det blir svårare att spekulera i om ett land ska gå bankrutt. Detta är en av de viktigaste förordningarna som EU-kommissionen har drivit i genom för att tackla finanskrisen. Både blankning och handel med kreditswappar har anklagats för att ha underblåst volatilitet på marknaden, och handeln med kreditswappar har dessutom beskyllts för att potentiellt ha försvårat Greklands bekymmer. Förordningen antogs med 507 röster för, 25 emot och 109 nedlagda röster. Begränsning av spekulation i ett lands konkurs - en viktig seger för parlamentet Parlamentet har fått till ett förbud mot naken CDS-handel (köp av kreditförsäkringskontrakt utan att äga de relaterade värdepappren). Inköp av till exempel grekiska kreditswappar kommer nu endast att vara möjligt om köparen redan äger grekiska statsobligationer eller en andel i en sektor som är starkt beroende av hur dessa obligationer går, såsom en grekisk bank, eftersom grekiska banker tveklöst skulle drabbas hårt i händelse av en grekisk konkurs. Det enda undantaget är en möjlighet för en nationell myndighet att häva förbudet under högst 12 månader i de fall där dess statliga lånemarknad inte längre fungerar korrekt, och sedan eventuellt förnya hävandet av förbudet i ytterligare 6 månader. Även denna möjlighet kommer att vara tydligt avgränsad, eftersom texten anger ett begränsat antal indikatorer som skulle kunna motivera tillsynsmyndighetens åtgärder. Dessutom kan Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) inom 24 timmar offentliggöra ett yttrande på sin webbplats om nyttan av att avbryta förbudet. Ett negativt yttrande från Esma skulle få politisk tyngd. Dessa regler visar att EU kan agera mot spekulation när den politiska viljan finns. Denna regel gör det omöjligt att köpa kreditswappar i syfte att spekulera i ett lands konkurs, sa föredragande Pascal Canfin (De gröna, FR). Stävjar vårdslös blankning Majoriteten av ledamöterna var ursprungligen för att införa ett krav för att konvertera en naken blankning, den mest riskfyllda typen av blankning, till en normal blankning under en och samma handelsdag. Denna så kallade hårda regel om att "hitta och reservera" där en handlare inte bara måste anmäla varifrån han eller hon planerar att låna aktierna i fråga, utan också måste ha en garanti för att de verkligen kommer att kunna låna dem, blev tunnare i slutändan. Enligt förordningen ska nu handlaren hitta och ha en "rimlig förväntan" om att kunna låna aktierna från den hittade parten. Esma kommer dock att fastställa kriterier för att bedöma vad som kan anses vara en "rimlig förväntan". Ökad inrapportering En annan viktig del i förslaget är ökade rapporteringskrav. Brist på information var ett av de största problemen för övervakare före krisen. Den extra information som ska lämnas till nationella och europeiska tillsynsmyndigheter enligt förordningen ger dem möjlighet att utföra sitt förebyggande arbete bättre, genom att varna dem tidigare för potentiella risker. Esma styr Ledamöterna från grupper som var för förslaget lyckades också värna om Esma:s befogenheter, speciellt när det gäller att begränsa blankning och då fungera som domare i fall där en nationell myndighet önskar införa åtgärder för att hantera exceptionella situationer. Esma kan också kräva att andra myndigheter inför exceptionella åtgärder för att hantera svåra situationer FCS /17

12 Esma:s nya befogenheter kommer att ge bättre samordning på EU-nivå i kristider, sa Canfin, men tillade dock att "det hade varit bättre om Esma haft liknande makt över beslut om statsskulder, men medlemsländerna vägrade". Nästa steg Den nya förordningen måste formellt godkännas av rådet under de närmaste veckorna, och kommer att träda i kraft i november FCS /17

13 Debatt om ekonomisk styrning: djärvare tag och fokus på tillväxt Omedelbara insatser och åtgärder på medellång sikt för ett starkare europeiskt ekonomiskt styre var i fokus på onsdagsmorgonen, den 16 november. EU-ledamöterna granskade frågan med rådets ordförande Herman Van Rompuy, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker. Alla fördragsändringar måste ske på ett öppet sätt, varnade flera av de politiska gruppernas ledare. Så väl nationella parlamentet som Europaparlamentet ska ingå i processen. Det är enda sättet att säkra demokratisk legitimitet. Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy sa: - Tal om ett Europa i två nivåer har varit överdrivet. Det är dags för en avdramatisering. Det är dock rätt att inse att det är länderna utanför eurozonen som har undantag och inte tvärtom. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso ansåg att starkare ekonomisk styrning nu är en fråga om sunt förnuft och inte en dröm för pro-européer. - Krisen har lärt oss läxan om ömsesidigt beroende och det är därför vi måste lösa saker gemensamt. Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker sa att den ekonomiska terminen (system för ekonomisk samordning) måste bli mer politisk och mindre teknisk. - Samordningen av EU:s ekonomiska politik kan inte fortsätta att bara vara finansministrarnas område. Inlägg från de politiska grupperna EPP-gruppens ordförande Joseph Daul konstaterade att Herman Van Rompuy måste arbeta snabbare - när det brinner måste man "släcka branden snabbt istället för att analysera situationen". På tal om ett EU i olika hastigheter ville Daul inkludera medlemsstater med målsättningen att ansluta till eurozonen och sa att länderna bör ingå i djupare samarbete om ekonomisk styrning. Martin Schulz, S&D-gruppens ordförande, poängterade Italiens och Greklands behov av investering och tillväxt och ville ha fokus på detta i debatten. - Länderna är inte bara offer för överdriven skuldsättning utan också spekulation. Som en reaktion på Van Rompuys kommentar sa Schulz att Europaparlamentet inte är en tankesmedja utan en källa till lösningar. Han nämnde särskilt det "sexpack" med regler om ekonomisk styrning som antogs i höstas och reglerna om blankning. För liberalernas ledare Guy Verhofstadt är den "fransk-tyska metoden inte hållbar". - Vi behöver ett globalt tillvägagångssätt med kommissionen i spetsen. Vi behöver en ekonomisk och budgetär union. De Grönas ordförande Daniel Cohn Bendit sa att det krävs en "europeisk investeringsstrategi". Medlemsstaterna klarar inte längre av att sköta nödvändiga investeringar på egen hand. Cohn Bendit tillade att euroobligationer och förslaget från Merkels rådgivare om att göra skulder ömsesidiga är vad som behövs. ECR-gruppens ordförande Jan Zahradil varnade på tal om fördragsändringar för att vissa medlemsstater inte bara lugnt kommer att godkänna dessa utan kommer att kräva förhandlingar och begära vissa undantag. Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen undrade hur stor måste krisen bli innan ni förstår vad som krävs? - Människor vill ha social likabehandling och mindre skattemässiga orättvisor. Vi behöver en rättvisare fördelning av de reformernas bördor FCS /17

14 EFD:s Nigel Farage sa att vad vi har nu är en tysk dominans - exakt det som EU skapades för att förhindra. Farage ville inte bli dominerad av Tyskland FCS /17

15 Inför klimattoppmötet: EU bör strida för en fortsättning på Kyotoprotokollet EU bör visa ledarskap vid FN:s klimattoppmöte i Durban, Sydafrika, och kämpa för att Kyotoprotokollet ska fortsätta gälla efter 2012, enligt en resolution som röstades igenom av Europaparlamentet på onsdagen. Ledamöterna menar också att EU:s ekonomi skulle gynnas om man skulle sikta på att gå längre än det nuvarande målet som innebär en minskning av växthusgasutsläppen med 20 procent. De internationella klimatförhandlingarna befinner sig i brytpunkten mellan stagnation och framsteg - EU måste bidra till att skapa en ny dynamik i Durban, sa ordförande för miljöutskottet och parlamentets delegation Jo Leinen (S&D, DE) efter att resolutionen antagits med 532 röster för, 76 emot och 43 nedlagda röster. Den ekonomiska krisen får inte användas som en ursäkt att inte agera. EU bör stödja Kyotoprotokollet och arbeta med andra länder för att få fram en färdplan för att säkerställa att ett heltäckande klimatavtal är på plats senast 2015, tillade han. Stöd för Kyoto Resolutionen säger att EU bör ge "offentligt och tydligt" stöd till en fortsättning av Kyotoprotokollet - ett avgörande bindande internationellt avtal som förbinder industrialiserade länder att minska utsläppen av växthusgaser. Ledamöterna vill undvika ett gap efter den nuvarande åtagandeperioden löper ut i slutet av Större utsläppsminskningar än 20 procent Ledamöterna upprepar vad tidigare klimatresolutioner har sagt och menar att EU borde sikta på att gå längre än målet på 20 procents utsläppsminskningar till år Detta skulle ligga i EU:s eget ekonomiska intresse, med tanke på fördelarna med "gröna jobb, tillväxt och trygghet". Klimatfond och andra åtgärder Ledamöterna vill att EU ska hjälpa till att nå en överenskommelse om finansieringskällor till och hantering av en grön klimatfond för att stödja utvecklingsländerna. Den bör nå 100 miljarder dollar per år vid år Nya åtgärder behövs också för att bromsa flygbränsleutsläppen och utsläppen till sjöss (utanför Kyotoprotokollet) och för att hantera förändringar av markanvändningen. Ledamöterna står fast bakom den lagstiftning de godkände 2008 som innebär att luftfarten inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem från och med 1 januari Ledamöterna är bekymrade över att det finns ett "gap på gigaton-nivå" mellan internationella åtaganden och FN-målet om att begränsa den genomsnittliga globala uppvärmningen till två grader Celsius. FN:s vetenskapliga rapporter har visat att de industrialiserade länderna behöver minska sina utsläpp med procent under 1990 års nivåer till år FCS /17

16 Ett öppet internet och nätneutralitet Fördjupning Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa är ämnet för en muntlig fråga från Herbert Reul till kommissionen på onsdag, 16 november. Frågan följs upp av en resolution. Reul konstaterar det är nödvändigt att internet förblir "öppet och neutralt som en drivkraft för innovation och konsumentefterfrågan". Nätneutralitet handlar om att trafik på internet ska behandlas på lika villkor. I förslaget till resolution uppmanas kommissionen att se till att leverantörer av internettjänster inte blockerar, diskriminerar, hindrar eller försämrar människors möjligheter att använda tjänster och tillämpningar efter eget val. Herbert Reul (EPP, Tyskland) förespråkar EU-omfattande riktlinjer, även i fråga om mobilmarknaden, så att bestämmelserna om nätneutralitet i 2009 års telekompaket tillämpas och genomförs på ett ordentligt och konsekvent sätt. Förslaget till resolution antogs i industriutskottet den 20 oktober och är ett svar på kommissionens meddelande om nätneutralitet från april tidigare i år. Det konstaterar bland annat att i nuläget finns inget behov för ytterligare regleringsåtgärder om nätneutralitet, och att EU:s telekomregler om insyn, byte och kvalitet på tjänster är tillräckliga för att skydda ett öppet och neutralt internet. Trafikstyrning Enligt kommissionen är "trafikstyrning", eller prioritering av viss data, nödvändigt för säkerställa ett jämnt trafikflöde, framför allt i samband med överbelastning av näten. I förslaget till resolution säger industriutskottet sig inse att det krävs en "rimlig trafikstyrning för att undvika att slutanvändarnas anslutning avbryts på grund av överbelastade nät". Men ledamöterna pekar på risken för konkurrensbegränsande och diskriminerande beteende i trafikstyrningen, särskilt inom vertikalt integrerade företag. De vill att kommissionen bedömer om det behövs ytterligare regleringsåtgärder för att säkerställa friheten att ta del av information. Kommissionen tillsammans med Berec och i samarbete med medlemsstaterna uppmanas att nära följa utvecklingen i fråga om trafikstyrning. Konsumenterna måste kunna göra underbyggda val och ha en reell möjlighet att byta till en ny leverantör som bäst kan tillgodose deras behov och önskemål, även när det gäller hastighet och mängd för nedladdningar och tjänster, tycker ledamöterna FCS /17

17 Ytterligare steg krävs för att förbättra romernas situation EU-ledamöterna var i en debatt den 16 november kritiska till att kommissionen inte går tillräckligt långt i sina ansträngningar för att ta itu med diskriminering mot romer. Medlemsstaterna uppmanades att förbereda sina nationella strategier för romerna före årets slut. Kommissionär Androulla Vassiliou lovade att EU:s strategi för romer inte ska vara ett "tomt papper", det ska komplettera existerande EU-regler mot diskriminering. I fokus för strategin, som presenterades i april 2011, är bättre tillgång till bostäder, utbildning, jobb och sjukvård. Elzbieta Radziszewska för det polska ordförandeskapet i ministerrådet sa att det är "en skam att många av Europas 10 miljoner romer lever i extrem fattigdom och isolering". Hon sa att rådet ska ge politiskt stöd till medlemsstaterna för att förbereda de nationella strategierna. Medlemsstaterna har fram till årsskiftet på sig att utarbeta nationella strategier för integrering av romerna. - Att anta en strategi för romer är bara en början. Det kommer att krävas omfattande program för att nå resultat, sa Lívia Járóka (EPP, Ungern) som ansvarade för parlamentets position i frågan. Renate Weber (ALDE, Rumänien) uppmanade kommissionen att stärka de grundläggande rättigheterna och sa att det är oacceptabelt att flera medlemsstater utvisar romer. Minderåriga romers situation var i fokus för Roberta Angelillis (EPP, Italien) inlägg. Hon hänvisade till siffror från en undersökning: 40 procent (jämfört med EU-genomsnittet 97 procent) av romska barn går i grundskolan och 10 procent får gymnasieutbildning. Hannes Swoboda (S&D, Österrike) klagade på brist på exakt information om nationella strategier och hur EU-finansiering används för att förbättra situationen för romerna. Mara Bizzotto (EFD, Italien) däremot var kritisk till själva roma-strategin och talade om hypokrisi. Hon undrade varför EU lägger pengar på integrering när det saknas vilja från romerna. Romer i Europa miljoner romer lever i Europa (6 miljoner i EU) Rumänien: 1,85 miljoner Bulgarien: Spanien Ungern FCS /17