ävstångscertifikat Sverige Select Fixed Best nr 1086

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ävstångscertifikat Sverige Select Fixed Best nr 1086"

Transkript

1 Hävstångscertifikat Sverige Select FB 1086 Teckna dig senast 14 oktober 2011 ävstångscertifikat Sverige Select Fixed Best nr % KAPITALRISK Emissionskurs 1 Kapitalskydd 2 Löptid kr kr = kr Nej 3 år Indikativ deltagandegrad 3 1,0 Exponerat belopp Genomsnittsberäkning Inriktning kr 12 mån 12 svenska aktier Fast utveckling för de fyra bästa aktierna 30% Emittent / Garantigivare ISIN Fotnotsförklaring finns på sidan 3 Merrill Lynch S.A. /Bank of America Corp. (S&P: A / Moody s: A2) CWN5643L2178

2 Viktigt om risker. OM BROSCHYREN Denna broschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och placeringen. Mer information finns i emittentens prospekt som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för placeringen och Garantums erbjudande. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på eller kan erhållas genom att kontakta Garantum på telefon OM RISKER En investering i en placering är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta kontakt med Garantum. Kreditrisk Med kreditrisk menas att utgivaren (emittenten) av denna placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gent emot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning enligt villkoren på återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd träder garantigivaren in och tar på sig emittentens åtaganden. Skulle garantigivaren i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Garantigivarens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard & Poor s och Moody s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. Den statliga insättningsgarantin omfattar inte en strukturerad placering. Likviditetsrisk (andrahandsmarknad) Certifikatet har en fast löptid och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Det finns dock, under normala marknadsförhållanden, en möjlighet till avyttring i förtid via en daglig andrahandsmarknad som tillhandahålls av Garantum och på finns indikativa marknadskurser noterade. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandmarknaden vara mycket illikvid. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löptiden. En affär på andrahandsmarknaden under första löptidsåret medför en kostnad på 2% på likvidbeloppet. Från andra året ligger kostnaden på 0,5%. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet. Valutarisk Placeringen är noterad i svenska kronor. Det betyder att en försvagning eller förstärkning av kronan gentemot andra valutor inte kan komma att påverka avkastningen från placeringen negativt eller positivt. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen i ett certifikat. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i ett certifikat kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Ränterisk Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringens ingående byggstenar vilket kan medföra att placeringens marknadsvärde förändras, positivt eller negativt. Det kan också innebära att marknadsvärdet avviker från ett av investeraren förväntat värde baserat på utvecklingen i den underliggande tillgången. I denna marknadsföringsbroschyr kan det finnas asterisker angivna som i sådana fall avser följande: * historisk information, ** simulerad historisk information samt *** information som endast utgör exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Utförligare förklaringar om detta finns på sista sidan i detta marknadsföringsmaterial. 2

3 PLACERINGEN I KORTHET Hävstångscertifikat Sverige Select Fixed Best 100% KAPITALRISK Osäkerheten kring styrkan i den globala ekonomin har ökat och oron för en ny recession stigit. Det har lett till kraftiga kursfall på aktiemarknaden. Samtidigt försöker centralbankerna hindra en inbromsning i tillväxten, även om ammunitionen börjar ta slut. Om de lyckas med det kan börsen vara köpvärd, givet de värderingar vi ser nu. Med Hävstångscertifikat Sverige Select får du en hög tillväxtmöjlighet från 12 välkända aktier. Fixed Best: Fast utveckling för de 4 bästa aktierna. Hävstångscertifikat Sverige Select Fixed Best följer en korg med 12 svenska aktier under de kommande tre åren. Utmärkande för placeringen är att de fyra aktier som får bäst utveckling redan har en utveckling som är fixerad på 30%/st, kallat Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre. För de resterande aktierna får man den faktiska utvecklingen. Observera att vid stora skillnader i aktiekursutvecklingen kan funktionen Fixed Best vara negativ för placeringens utveckling eftersom en investerare inte tar del av eventuell utveckling över +30% för de fyra bäst utvecklade aktierna. Stor exponering till hög risk med ett hävstångscertifikat. Bilden nedan illustrerar en investering i placeringen vilket ger ett exponerat belopp på kr per certifikat. Teckningskursen är kr per certifikat och det tillkommer ett courtage på 2% på det underliggande nominella beloppet, dvs kr. Den stora exponeringen medför att en positiv utveckling i den underliggande aktiekorgen kan ge en mycket hög hävstång på det investerade beloppet. Det sämsta utfallet är en utebliven eller negativ tillväxt i aktiekorgen vilket innebär att hela investeringsbeloppet förloras (enligt villkoren i certifikatet). Viktigt om risker ej kapitalskyddad placering. En investering i ett hävstångscertifikat innebär i praktiken att man förvärvar den option som normalt ingår i ett liknande, men kapitalskyddat investeringsalternativ. Skillnaden är dock att i hävstångscertifikatet investeras ett mycket mindre belopp medan exponeringen är densamma. Investeraren måste dock vara medveten om att vid en investering i ett hävstångscertifikat riskeras hela insatsen vid en utebliven tillväxt på marknaden. Hävstångscertifikatet bör därför användas som ett komplement till den totala portföljen och som ett verktyg för att hantera portföljens risk och exponering kr kr i underliggande aktiekorg 1,0 gånger utvecklingen 3 Totalt investeringsbelopp som kan förloras Exponering i 3 år kr avser 2% courtage på det underliggande nominella beloppet, dvs exponerat belopp som är kr per certifikat. 2 Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka dina investerade pengar. Vid en utebliven tillväxt i den underliggande aktiekorgen (enligt placeringens villkor) förloras hela det investerade beloppet. Eventuellt återbetalningsbelopp är också beroende av att emittenten eller garantigivaren inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras. 3 Deltagandegraden, dvs andelen av uppgången, är indikativ och kan bli både högre eller lägre än vad som anges och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden ej understiger 0,8. Se vidare i emittentens prospekt/slutliga villkor som innehåller placeringens gällande villkor. Allt material finns tillgängligt på eller kan beställas via telefon

4 PLACERINGEN PÅ DJUPET Mer om placeringen. 100% KAPITALRISK Diagrammet till höger visar den historiska nettoutvecklingen för fiktiva treårsinvesteringar i certifikatet och ett svenskt aktieindex på Stockholmsbörsen. I beräkningarna har hänsyn tagits till genomsnittsberäkning, courtage och emissionskurs samt att avkastningen för de fyra bästa aktierna är förutbestämd till 30%. Vid stora skillnader i utvecklingen för de olika aktierna i korgen kan funktionen Fixed Best vara negativ för placeringens utveckling eftersom en investerare inte tar del av eventuell utveckling över +30% för de fyra bäst utvecklade aktierna. Historisk avkastning innebär ingen garanti för framtida avkastning. 4 Underliggande aktier ABB ERICSSON B SKF B ASTRAZENECA HANDELSBANKEN A SKANSKA B ATLAS COPCO A H&M B TELIASONERA BOLIDEN SCA B VOLVO B Sektorindelning Industrivaror- och tjänster Telekomoperatörer IT Finans- och fastighet Hälsovård Sällanköpsvaror Material % Simulerad historisk nettoavkastning på en investering 3 år tidigare för perioden sedan % HC Sverige FB ** OMXS30 * Aug/03 Aug/04 Aug/05 Aug/06 Aug/07 Aug/08 Aug/09 Aug/10 Aug/ Källa: Garantum & Reuters EcoWin SVERIGE Den globala osäkerheten slår även mot de svenska företagen. Deras konkurrenskraft är dock hög. En fortsatt bra lönsamhet skapar trots allt förutsättningar för ökade investeringar och fler nya jobb. Fler nya jobb i kombination med ytterligare finanspolitiska stimulanser bedöms dessutom fortsätta stärka den inhemska efterfrågan. Värderingen på Stockholmsbörsen blir inte utmanande även om vinstprognoserna skulle sänkas. + Hög och bred tillväxt. Stabila statsfinanser. Konkurrenskraftiga bolag. - Osäkerhet kring styrkan i den globala konjunkturen Ökad internationell politisk oro. Minskade bolagsvinster. 4 Beräkningarna är baserade på data under perioden till Den historiska utvecklingen innebär inte någon garanti för den framtida utvecklingen. Vid stora skillnader i utveckling för de olika aktierna kan funktionen Fixed Best vara negativ för placeringens utveckling. Utvecklingen för OMXS30 är exklusive utdelningar. 4

5 PLACERINGEN PÅ DJUPET Räkneexempel 100% KAPITALRISK Exempel hur stor blir avkastningen? *** Tabellen visar utvecklingen för en investering i ett hävstångscertifikat vilket ger ett totalt investerat belopp på kr, varav kr avser 2% i courtage på exponerat nominellt belopp som uppgår till kr. Exemplet är baserat på en fastställd deltagandegrad på 1,0. Slutvärdet för aktiekorgen beräknas som ett genomsnitt av 13 observationer som genomförs månadsvis under löptidens sista år. En kraftig uppgång under denna period får då inte fullt genomslag i slutvärdet. Samtidigt innebär beräkningen ett skydd mot kursfall vid en nedgång mot slutet av löptiden. Snittutveckling för de 8 sämsta aktierna (De fyra bästa är redan förutbestämda till +30%) Aktiekorgens totala utveckling (alla 12 aktier inkluderade) 5 Investerat belopp Återbetalat belopp 6 Avkastning på investerat belopp Effektiv årsavkastning (inkl samtliga kostnader) 7-50% -23,33% kr 0 kr -100% - -25% -6,67% kr 0 kr -100% - -15% 0% kr 0 kr -100% - 0% 10% kr kr -23% -8,4% 25% 26,67% kr kr 105% 27,1% 50% 43,33% kr kr 233% 49,3% 5 Med hänsyn till 12 månaders genomsnittsberäkning. 6 Återbetalningsbeloppet per certifikat beräknas som: Underliggande nominellt belopp x deltagandegraden x Max(0, korgutvecklingen). Blir beräkningen noll eller negativ återbetalas ingenting av emittenten och hela investeringsbeloppet förloras. 7 Samtliga investeringskostnader såsom courtage och emissionskurs är inkluderat vid beräkning av effektiv årsavkastning. 5

6 Tidsplan och betalningsinformation. 14 oktober 2011 Sista teckningsdag då anmälningssedeln måste vara Garantum tillhanda. Anmälan tas dock in löpande och Garantum kan komma att stänga vissa placeringar i förtid för att säkerställa bra villkor. 24 oktober 2011 Avräkningsnotor och betalningsanvisningar börjar skickas ut. 25 oktober 2011 Startdag för placeringens underliggande tillgång. 1 november 2011 Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/bankgiro. 9 november 2011 Leverans av värdepapper påbörjas tidigast denna dag. 9 november 2014 Återbetalningsdag och tidigaste tidpunkt för återbetalning. minsta teckningsbelopp 1 certifikat anmälan & betalning Anmälan är bindande och ska vara Garantum tillhanda per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara Garantum tillhanda senast på sista betalningsdag. Betalning kan också göras i förskott. För depåkunder hos Garantum erhålls ränta på det förtida insatta beloppet och ränta räknas fram till den sista betalningsdagen. Betalning kan göras till ett av följande bankkonto/bankgiro: bankgiro , Garantum Fondkommission AB (endast OCR-nr kan anges vilket erhålls på avräkningsnotan). seb, klientmedelskonto , Garantum Fondkommission AB. Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer eller det OCR-nummer som finns på avräkningsnotan. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor. Hela erbjudandet. I vårt nuvarande erbjudande kan du investera i ett flertal strukturerade placeringar med marknadsinriktningar, risknivåer och löptider som skiljer sig från varandra. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj av strukturerade placeringar är att investera i flera olika. Då får du en väl diversifierad portfölj som kan ersätta hela eller delar av en traditionell placeringsportfölj. Så tänker vi. Hur tänker du? TECKNING PÅGÅR TILL 14 OKTOBER: Kapitalskyddade placeringar Aktieobligation USA Export nr Aktieobligation Tyskland Select FB nr Aktieobligation Sverige Select FB nr Aktieindexobligation Kina nr Fondobligation Emerging Market Bonds Sprinter Sprinter Sverige Optimal Start nr 1083 Autocall Autocall Sverige nr 1076 Autocall Tyskland Plus/Minus nr 1077 Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1078 Autocall Svenska bolag Max nr 1079 Autocall BRIC Plus/Minus nr 1080 Autocall One Touch nr 1081 Autocall Global Plus/Minus nr 1082 Hävstångscertifikat Hävstångscertifikat USA Export nr 1084 Hävstångscertifikat Tyskland Select FB nr 1085 Hävstångscertifikat Sverige Select FB nr 1086

7 Övrigt. OM BROSCHYREN Indikativa villkor Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på ränte-, aktie- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd lägsta nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Garantums bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Garantum eller emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Garantum bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Garantums eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna broschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Garantum Fondkommission AB eller utvald emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. Svenska Fondhandlareföreningens Branschkod Garantum Fondkommission AB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter. Se vidare på ERSÄTTNINGAR Allmänt: För att Garantum skall kunna ge dig som kund bästa service har Garantum avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Garantum en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, överkurs och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Garantum tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Garantum kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Garantum. Ersättningar från Garantum: Den placering som Garantum tillhandahåller kan marknadsföras eller förmedlas av en extern part. Sådan marknadsföring eller förmedling kan ha riktats till dig. För denna marknadsföring eller förmedling erlägger Garantum en ersättning till den externa parten. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som marknadsförts eller förmedlats av den externa parten och sålts av Garantum. Ersättningar och avgifter till Garantum: Den placering som Garantum tillhandahåller kommer att ges ut av någon emittent. Garantum får ersättning på försäljningen av placeringen från emittenten och ersättningen beräknas som en procentsats av placeringens pris. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika placeringar tillhandahållna av samma emittent. Garantum kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande 0,5 1,2% per år av placeringens nominella belopp (exklusive 2% courtage). Beräkningen är gjord utifrån antagandet att placeringen behålls fram till återbetalningsdagen. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. I placeringens pris är arvodet inkluderat. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter när placeringens löptid upphör. Dock tillkommer ett courtage vid avyttring på andrahandsmarknaden. BESKATTNING Beskrivningen nedan är endast en sammanfattning av de skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av nu gällande skattelagstiftning i Sverige till följd av att äga en strukturerad placering. För enskilda innehavare kan skattekonsekvenserna vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet vilket innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte beskrivs kan uppkomma. Dessa omständigheter och skattekonsekvenser kan komma att förändras. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. Prospekt finns tillgängliga på och kan dessutom rekvireras genom att kontakta Garantum på telefon En ansökan om att lista placeringen vid en svensk eller utländsk börs kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden kommer indikativa marknadskurser noteras på Om en placering anses vara ett marknadsnoterat aktierelaterat instrument vid avyttringstillfället behandlas det inom ramen för kapitalvinst/-förlust och vinst/förlust kan kvittas fullt ut mot kapitalvinst/-förlust på andra marknadsnoterade aktierelaterade instrument. Om en placering vid avyttringstillfället ej anses vara marknadsnoterad medges avdrag med 70% mot annan inkomst av kapital. SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. 7

8 Rätt placering vid rätt tillfälle. Garantum är inte som någon annan fondkommissionär. Vi är en specialiserad aktör som tror på idén att vara extremt kompetent inom ett smalt område, framför att kunna lite om mycket. Därför arbetar vi enbart med strukturerade produkter, och med bara ett mål i sikte: att erbjuda våra kunder marknadens bästa kombination av avkastning och risk. Vi är dessutom helt oberoende och har under åren byggt upp ett brett kontaktnät med under- och medleverantörer. Det ger oss stark förhandlingsstyrka och i slutänden våra kunder bättre produkter till bättre villkor. Vi drivs av en stark vilja att tänka i nya banor och har genom åren skapat ett flertal placeringslösningar som utvecklat hela marknaden. Har du lika höga krav på ditt kapital som vi har, är du varmt välkommen som kund. Garantum Fondkommission AB, Box 7364, STOCKHOLM Besöksadress: Norrmalmstorg 16, Telefon: , Fax: E-post: