Delårsrapport. Januari mars Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari mars 2013. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari mars 2013 1"

Transkript

1 Delårsrapport Januari mars 2013 Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

2 Q Q Q Q Q Q Q Q Januari-mars 2013 i sammandrag Om inget annat anges avser alla angivna belopp miljoner kronor. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Avrundningsdifferenser kan förekomma. Balansräkning TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 1 1 Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar 9 7 Finansiella tillgångar 1 1 Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader / Uppl Int Kortfristiga placeringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar ,0 % Nettoomsättning Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till (1 742) miljoner kronor, varav nettoomsättning (604) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till -54 (-31) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till (-6) miljoner kronor. Antalet lönetimmar för anställda Q med Q funktionsnedsättning Q Q Q Q Q Q uppgick till 7,3 (7,3) miljoner timmar motsvarande (18 450) personer inom kärnuppdraget - 2 vid delårsperiodens slut. Samhall hade även 236 (220) personer anställda med 75 procents sjukersättning, 0 (15) personer som tidigare hade 75 procents sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning, enligt sjukförsäkringsreglerna, tagit slut. Dessutom hade Samhall (2) anställda med 300 utvecklingsanställning enligt särskilt uppdrag till Samhall från staten gällande personer som varit långtidssjukskrivna. Rörelseresultat Vid delårsperiodens slut var (1 181) personer i praktik MSEK inom jobb- och utvecklingsgarantin och 18 (86) personer i introduktionspraktik 110 till utvecklingsanställning inom statens uppdrag för personer som varit långtidssjukskrivna Under delårsperioden rekryterades 240 (318) personer till kärnuppdraget och 15 (4) personer anställdes med 75 procents sjukersättning. 10 (2) personer fick en utvecklingsanställning 6 inom Samhalls uppdrag att anställa personer med funktionsnedsättning som har slut på dagar i 20 2 sjukförsäkringen. Byggnader, markanläggn. och mark (86) personer hade under delårsperioden introduktionspraktik före en eventuell utvecklingsanställning. 659 (680) personer bereddes dessutom praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin. Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 51 (43) procent. Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 163 (171) personer vilket motsvarade 5,2 (5,0) procent i rullande 12-månadervärden av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital uppgick i rullande 12-månadersvärden till 1 (7) procent och soliditeten till 44 (45) procent. nettoomsättning MSEK Q2-11 Q2-12 Q3-11 Q3-12 Q4-11 Q4-12 Q1-12 Q1-13 5,2 % 4,7 % ,2 % 5,2 % Q2-11 Q2-12 Q3-11 Q3-12 Q4-11 Q4-12 Q1-12 Q1-13 Övergångar antal % ,0 % 6,0 % 5,0 % ,0 % ,0 % 200 2,0 % ,0 % 50 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q % Antal Rullande 12-månadersvärden Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

3 Januari-mars 2013 i sammandrag Kommentarer till utvecklingen av nettoomsättningen under första kvartalet Nettoomsättningen i första kvartalet ökade med 14 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. I affärsområde Tjänster ökade omsättningen med 32 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarade en ökning på 13 procent. Tillväxt har främst skett inom städ- och tvätteritjänster som visar en tillväxt på 16 respektive 22 procent. Övriga affärsområden minskade omsättningen med sammanlagt 18 miljoner kronor där minskningen inom affärsområde Industriproduktion var störst och uppgick till 10 miljoner kronor. Kommentarer till rörelseresultatet under första kvartalet Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till -54 (-31) miljoner kronor vilket var 23 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Resultatet har främst påverkats av högre lönekostnader på 40 miljoner kronor i kärnuppdraget beroende på fler antal anställda jämfört med föregående år. Kommentarer till övergångsresultatet under första kvartalet Antalet övergångar i första kvartalet uppgick till 163 (171). Affärsområdena Tjänster och Bemannade lösningar där arbetet sker ute hos kund uppnådde under första kvartalet det största antalet övergångar med 61 (66) respektive 61 (71) personer. Nyckeltal Q Q Förändring Helår 2012 SOCIAL REDOVISNING Övergångar, kärnuppdraget antal Övergångar, kärnuppdraget 1) % 5,2 5,0 0,2 5,2 Rekrytering från prioriterade grupper % Antal lönetimmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget 2) tusen Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget antal Antal anställda med 75 % sjukersättning antal Antal utvecklingsanställda 3) antal Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster 4) antal Antal direkt anställda antal Totalt antal anställda antal Antal personer i introduktionspraktik, utvecklingsanställda vid periodens slut antal Antal personer inom jobb- och utvecklingsgarantin, vid periodens slut antal Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget % 14,7 13,9 0,8 12,5 Sjukfrånvaro, direkt anställda % 3,6 3,1 0,5 2,7 EKONOMISK REDOVISNING Nettoomsättning msek Merkostnadsersättning msek Bruttovinst msek Rörelseresultat msek Resultat efter finansiella poster msek Rörelsemarginal EBIT 1) % -4,1 0,9-5,0-3,2 Bruttovinstmarginal % 73,0 71,9 1,1 72,4 Kassalikviditet % Soliditet % Resultat per aktie kronor -9,0-1,2-7,8 9,4 Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital 1) % ) Rullande 12-månadersvärden. 2) Avser statens nya mål för år 2013 om antal lönetimmar på totalt 29,4 miljoner för helåret I lönetimmar ingår semester, arbetstidsförkortning, sjukfrånvaro 2-14 dagar med mera där lön utgår. 3) Avser tidsbegränsade utvecklingsanställningar för personer som varit långtidssjukskrivna enligt ett särskilt uppdrag från staten. 4) Avser personer som tidigare hade 75 procents sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt sjukförsäkringsreglerna tagit slut. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

4 VD-ord Glädjande kan konstateras att vår omsättning har haft en stigande trend under de två senaste kvartalen. Jämfört med föregående år låg omsättningen i första kvartalet 14 miljoner kronor högre. Affärsområde Tjänster är det affärsområde som ökar stadigt. Tillväxten har varit dryga 13 procent hittills i år och jag förväntar mig att denna positiva utveckling kommer att fortsätta under året då vår offertstock växer. Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till -54 miljoner kronor vilket följer våra planer. Utfallet i kvartalet har främst påverkats av högre antal anställda i kärnuppdraget och därmed ökade lönekostnader i storleksordningen 40 miljoner kronor. Övergångarna i kvartalet uppgick till 163 personer vilket är i nivå med föregående år. Vi märker fortsatt en restriktiv hållning från företagen att anställa i en lågkonjunktur. För att klara övergångsmålet måste aktiviteterna öka och hållas på en hög nivå hela året. Personalgenomströmningen minskade något jämfört med samma period föregående år men ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Vi har kunnat erbjuda arbete och praktik åt ytterligare cirka 900 personer med funktionsnedsättning under första kvartalet. I projektet Det viktiga ledarskapet kraftsamlar vi hela företaget för att öka den sammanlagda Samhallnyttan det vill säga att vi ska kunna leverera maximal nytta för kunderna, samhället och våra anställda. Intentionen med projektet är att stärka och utveckla varje medarbetares kompetens så att han/hon aktivt kan bidra ytterligare till sin egen och företagets utveckling. Detta åstadkommer vi genom att tydliggöra våra roller, vår målbild och inte minst genom att utveckla vår företagskultur. Som ett led i detta har ett arbete med Samhalls värdegrund och företagskultur inletts. Syftet med värdegrundsarbetet är att utveckla en positiv och framgångsrik företagskultur som bygger på gemensamma hörnstenar och beteenden. Allting vi gör i det här företaget måste i förlängningen leda till utveckling genom arbete. Väsentliga händelser under första kvartalet Budgetunderlag för har lämnats till regeringen. Samhall hänvisar där till sitt tidigare framförda förslag om Nya Samhall som både omfattar anställning för utveckling och anställning för trygghet som bägge ersätts av en samlad merkostnadsersättning. I budgetunderlaget finns även scenarios utifrån de förslag som presenterats av Utredningen om översyn av arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (FunkA-utredningen). Väsentliga händelser efter balansdagens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång som påverkar bolagets resultat och ställning per den 31 mars Stockholm i april 2013 Monica Lingegård, verkställande direktör Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

5 Samhalls uppdrag Social redovisning Samhalls uppdrag från staten är att utveckla och visa anställningsbarheten hos personer med funktionsnedsättning. Samhall ska erbjuda arbete över hela landet med en mångfald av arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen disponerar de arbetstillfällen som Samhall kan erbjuda inom ramen för statens uppdrag och avgör vem som ska få möjlighet till en Samhallanställning. Staten har angivit följande mål år 2013 för Samhall inom kärnuppdraget gällande personal: Antal arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, uttryckt i minsta volym lönetimmar (29,4 miljoner). Andelen rekrytering från prioriterade grupper (40 procent). Övergångar från Samhall till annan arbetsgivare (6 procent). Dessutom ska Samhall i genomsnitt ha minst utvecklingsanställda under år Målgruppen för detta särskilda uppdrag är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som har slut på dagar i sjukförsäkringen. Dessutom har för Samhalls ekonomi angivits ambitionsmål över en konjunkturcykel, uttryckt i ett räntabilitets- och ett soliditetsmått. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet. Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid delårsperiodens slut till (18 450) varav (8 644) kvinnor, motsvarande 46 (47) procent. anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget Antal Q Q Q Q Q Q Q Q För anställda i kärnuppdraget uppgick medelantalet årsanställda till (15 151) varav (6 749) kvinnor. Att antalet anställda överstiger antalet årsanställda beror bland annat på deltidsanställningar. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

6 Genomströmning Samhalls uppdrag är att utveckla personer med funktionsnedsättning för att öka deras anställningsbarhet hos andra arbetsgivare. Det är därför positivt med en hög personalomsättning så att fler personer med funktionsnedsättning får möjlighet till anställning och utveckling inom Samhall. Den höga personalomsättningen med över 900 medarbetare exklusive återgångar som kommit till Samhall innebär en stor arbetsbelastning på organisationen, men bidrar också kraftigt till verksamhetens mål- uppfyllelse. Nedanstående bild visar första kvartalets personalgenomströmning. Jämfört med föregående år är det en minskning men ligger på en fortsatt hög nivå. Av de personer som börjat i jobb- och utvecklingsgarantin inom Arbetsmarknadstjänster har 65 personer gått vidare till anställning i kärnuppdraget eller till utvecklingsanställning. Därför redovisas i den sammanfattande bilden en nettosiffra för jobb- och utvecklingsgarantin. IN Balansräkning Antal anställda Anställning i kärnuppdraget 240 Antal tillsvidareanställda FA Återgångar, kvinnor 40 Antal visstidsanställda FA 38 Återgångar, män TILLGÅNGAR 67 Utgående balans anställda Återanställningar Immateriella 4tillgångar i kärnuppdraget Summa IN i kärnuppdraget 351 Anställda med 75% sjukersättning Byggnader, markanläggn. och mark % sjukersättning 15 Utvecklingsanställning Utvecklingsanställning Maskiner och 10 inventarier Utgående balans Totalt anställda IN Pågående 376 nyanläggningar anställda totalt Jobb- och utvecklingsgarantin, netto* 659 Finansiella tillgångar Jobb- och utvecklingsgarantin UT Övergångar, kvinnor 61 Övergångar, män 102 Tidsbegränsad anställning upphör 49 Övriga avgångar 368 Summa UT kärnuppdraget % sjukersättning 7 Utvecklingsanställning 36 Totalt anställda UT 623 Jobb- och utvecklingsgarantin, netto* 493 Summa anläggningstillgångar *Jobb- och utvecklingsgarantin redovisas netto, det vill säga de som inte fått anställning i kärnuppdraget eller utvecklingsanställning. Varulager Totalt antal anställda uppgick vid delårsperiodens slut till (19 816) varav (1 129) direkt anställda. Direkt anställda rekryteras från den reguljära arbetsmarknaden och har varierande lednings- och tjänstemannauppgifter i Samhalls verksamhet. anställda Antal Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader / Uppl Int Kortfristiga placeringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Personer med 75% sjukersättning Utvecklingsanställda Direkt anställda Anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget garantins sysselsättningsfas. Definitionen är överenskommen mellan Samhall och Arbetsförmedlingen. Rekryteringar från prio riterade grupper, enligt den bedömning som gjorts av Arbetsförmedlingen, uppgick vid delårsperiodens slut till 51 (43) procent av antalet nyanställda personer i kärnuppdraget. Andelen rekryteringar från prioriterade grupper gällande kvinnor uppgick till 53 (46) procent. Antalet lönetimmar i kärnuppdraget uppgick i första kvartalet till (7 301) varav för kvinnor (3 183). Med lönetimmar avses alla timmar som den anställde får lön för, det vill säga det inkluderar semestertimmar, sjukfrånvarotimmar 2-14 dagar, arbetstidsförkortning etc. antal LÖNEtimmar i kärnuppdraget Miljoner timmar per kvartal Prioriterade grupper omfattar personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer med utvecklingsstörning eller neuropsykologisk funktionsnedsättning, personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan och personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ur jobb- och utvecklings ,8 29,7 29,6 29,6 29,6 7,9 7,3 7,5 6,9 7,3 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q Timmar i kvartal 12-månadersvärden Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

7 Övergångsarbete Medarbetarutveckling En väsentlig del av Samhalls uppdrag är att medarbetarna ska lämna Samhall för anställning hos andra arbetsgivare, så kallad övergång, och att Samhall ska rusta dem för detta. Genom utveckling i arbete hos Samhall och genom övergång till anställning hos andra arbetsgivare bidrar Samhall till att möta efterfrågan på arbetskraft. Antalet övergångar till anställning utanför Samhall uppgick vid delårsperiodens slut till 163 (171) personer. Detta motsvarade i rullande 12-månadersvärden 5,2 (5,0) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Företagen är fortsatt restriktiva i att anställa i en lågkonjunktur samtidigt som övergångsarbetet påverkas av den Q1 12 låga Q2 beläggning 12 Q3 12 Q4 som 12 Q1 råder 13 för närvarande. Antalet övergångar fördelat mellan män och kvinnor framgår av tabellen Antal under avsnittet Genomströmning på 445sid 6. Extern praktik är en viktig förberedelse för övergång. Erfarenheten pekar mot att det behövs minst tre gånger så många personer på extern praktik totalt under året som övergångsmålet. Under första kvartalet hade 445 (954) personer varit på praktik. Minskningen förklaras bland annat av att definitionen av utvecklingstid, där extern praktik ingår, har skärpts. Genom den striktare definitionen har 66 personer inte betraktats som praktik i jämförelse med föregående års definition. Tidigare kvartalsvärden har inte justerats. Det lägre antalet påverkades även av den svaga konjunkturen samt av för låga aktiviteter. Av de personer som varit på extern praktik under delårsperioden har 47 personer, motsvarande 11 procent, blivit en övergång under första kvartalet EXTERN PRAKTIK antal Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Sjukfrånvaro 2010 Q Q Q Q1 Ett av Samhalls mål är att sänka sjukfrånvaron. Det sker främst Totalt genom att 11,8 följa upp 13,2 och agera 13,9 i ett tidigt 14,7 skede vid signaler om Kundfordringar > ohälsa, 59 dagar samt 4,2genom 5,4 att arbeta 5,9 aktivt med 6,5 att få tillbaka medarbetare dagar2,4 främst från långtidssjukfrånvaro. 2,7 2,8 2,9 Förutbetalda kostnader / Uppl Int 1-14 Sjukfrånvaron dagar 5,2 bland 5,1 anställda 5,2 i kärnuppdraget 5,3 ökade. Det är Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar främst den långa sjukfrånvaron > 59 dagar som står för ökningen. Kassa/Bank För direkt anställda har sjukfrånvaron också ökat. Den ligger 576 fortfarande på en mycket låg nivå och uppgick vid delårsperiodens Summa omsättningstillgångar slut till 3,6 (3,1) procent där sjukfrånvaron över 59 dagar uppgick till 1,0 (1,1) procent. Summa tillgångar Utvecklingen av sjukfrånvaron följer riket i stort. Sammanlagda sjuklönekostnader ökade jämfört med föregående år och uppgick till 53 (51) miljoner kronor varav för anställda med funktionsnedsättning 51 (49) miljoner kronor exklusive ersättning för högkostnadsskydd. Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Medarbetarutveckling är den samlade processen från rekrytering till det man lämnar sin anställning. Här ingår rekrytering, introduktion, utbildning, arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering, matchning till lämpliga och utvecklande arbetsuppgifter samt de slutliga förberedelserna för och genomförande av övergång. Individrelaterade utvecklingsaktiviteter består framför allt av tid för utbildning och extern praktik. Som stöd för att öka utbildningen finns ett samlat utbildningsutbud för hela företaget. Utgångspunkter är dels olika roller i verksamheten, dels yrkeskunskaper som krävs för god leverans av Samhalls produkter. I stället för uppsägningar satsar Samhall, i enlighet med avtalet med staten, på kompetensutveckling vid brist på arbetsuppgifter för anställda i kärnuppdraget. Utvecklingsinsatserna finansieras med den statliga merkostnadsersättningen. Antalet anställda som hade brist på arbetsuppgifter ökade beroende på fortsatt för låga affärsvolymer och uppgick vid delårsperiodens slut till (2 946) personer, vilket är en ökning med 461 personer jämfört med samma period föregående år. Bristen på arbetsuppgifter kompenseras så långt som möjligt med utvecklingsaktiviteter, som för dessa personer uppgick till 11 (31) procent av arbetstiden jämfört med 4 (8) procent för samtliga anställda i kärnuppdraget. Nyckeltalet har bland annat påverkats av den ändrade definitionen gällande extern praktik. Totalt hade 82 procent av de anställda i kärnuppdraget arbete vid delårsperiodens slut, resterande fick olika kompletterande utvecklingsinsatser. Sjukfrånvaro De medarbetare som lämnar Samhall för övergång har rätt att gå tillbaka till Samhall inom ett år (återgång). Återgångsrätten finns reglerad i de kollektivavtal som gäller för anställda i Samhalls kärnuppdrag och finns också med i det årliga avtalet med staten. Antalet återgångar under delårsperioden uppgick till 107 (99) personer, av dessa har 2 (7) återvänt från årets övergångar. De flesta återgångar beror på att visstidsanställningar Q1 12 Q2 12 inte förlängts Q3 12 hos den nye arbetsgivaren. Q4 12 Q1 13 Sjukfrånvaro anställda med funktionsnedsättning i Kärnuppdraget % ,8 5,2 2,4 4,2 13,2 5,1 2,7 5,4 13,9 5,2 2,8 5,9 14,7 5,3 2,9 6, Q1-10 Q1-11 Q1-12 Q > 59 dagar dagar 1-14 dagar Totalt Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

8 Ekonomisk redovisning Nettoomsättning och bruttovinst Första kvartalet Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 618 (604) miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år. Omsättningen inom affärsområde Tjänster ökade med 32 miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på drygt 13 procent. Främst har tillväxt skett inom städ- och tvätteriverksamheterna som haft en tillväxt på sammanlagt 16 procent. Övriga affärsområden minskade omsättningen där affärsområde Industriproduktion stod för den högsta minskningen. Bruttovinsten under första kvartalet ökade med 17 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande knappt 4 procent. Bruttovinstmarginalen ökade med 1,1 procentenheter till 73,0 procent, främst till följd av ökande andel affärer inom affärsområde Tjänster. nettoomsättning per affärsområde MSEK Industriproduktion Förpackning/Montering Tjänster Bemannade lösningar Q Q Affärer och segmentsrapportering Samhalls affärsverksamhet utgör grunden för att utveckla personer med funktionsnedsättning genom arbete. Samhalls affärer är organiserade i fem affärsområden: Industriproduktion, Förpackning/ Montering, Tjänster, Bemannade lösningar och Arbetsmarknadstjänster. Personer som haft brist på arbetsuppgifter redovisas inte i något affärsområde. Dessa personer ingår i en personalpool i respektive arbetsområde för att öka fokus på såväl personalutveckling som behovet av affärsutveckling. För ytterligare upplysningar om Samhalls affärer hänvisas till senaste avgivna årsredovisning. Upplysningar om bolagets primära segment - rörelsegrenar Nettoomsättning, merkostnadsersättning och övriga rörelseintäkter per rörelsegren, MSEK* Q Q HELÅR 2012 Industriproduktion Förpackning/Montering Tjänster Bemannade lösningar Gemensamma intäkter/ofördelat Elimineringar ** SUMMA INTÄKTER Rörelsersultat per rörelsegren MSEK* Q Q HELÅR 2012 Industriproduktion Förpackning/Montering Tjänster Bemannade lösningar Gemensamma intäkter och kostnader/ofördelat Elimineringar ** Totalt * Inkluderar interna intäkter och kostnader som elimineras på företagsnivå. ** Intäkter och kostnader mellan segment. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

9 Merkostnadsersättning Nettoomsättningen inom Industriproduktion minskade med 10 miljoner kronor eller cirka 5 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -11 (-3) miljoner kronor. Vidtagna åtgärder, bland annat minskat antal anställda inom affärsområdet, har inte kunnat kompensera för en minskad bruttovinstmarginal. Nettoomsättningen inom Förpackning/Montering minskade med 6 miljoner kronor eller 16 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -18 (-27) miljoner kronor. Färre antal anställda i affärsområdet bidrog till att underskottet minskade jämfört med föregående år. Nettoomsättningen inom Tjänster ökade med 32 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år vilket motsvarade en ökning på cirka 13 procent. Rörelseresultatet uppgick till -25 (-13) miljoner kronor. En förbättrad omsättning har inte räckt för att kompensera för ökade löne- och uppstartskostnader på ett antal nya större städuppdrag. Nettoomsättningen inom Bemannade lösningar minskade under i delårsperioden med 2 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket motsvarade en minskning på drygt 2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 2 (-1) miljoner kronor. Färre antal anställda bidrog till det förbättrade resultatet. Intäkter från Arbetsförmedlingen för arbetsträning inom jobboch utvecklingsgarantin inom affärsområde Arbetsmarknadstjänster redovisas som en övrig intäkt och uppgick till 21 (21) miljoner kronor. Affärsområdet uppfyller inte väsentlighetskriteriet för ett fristående segment och redovisas därför inom gemensamma intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader gällande utvecklingsanställda är ett separat uppdrag från staten. Detta uppdrag redovisas i gemensamma intäkter och kostnader. Erhållna intäkter uppgick till 76 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor avsåg särskild ersättning från staten för de utvecklingsanställdas 3 månader långa praktikperiod inför eventuell anställning. Anställda med brist på arbetsuppgifter i kärnuppdraget uppgick vid delårsperiodens slut till 18 (16) procent av antalet anställda i kärnuppdraget. Under första kvartalet bedöms resultatet, bland annat genom särskilda insatser, vara belastat med cirka 57 (41) miljoner kronor för personer med låg sysselsättning. Detta redovisas inom gemensamma intäkter och kostnader. samhalls anställda inom kärnuppdraget % 10 Merkostnadsersättningen är en ersättning som utges av staten för att Samhall genomför sitt arbetsmarknadspolitiska kärnuppdrag, att utveckla personer med funktionsnedsättning. Ersättningen ska täcka de merkostnader som är unika för verksamheten jämfört med andra företag. Genom riksdagsbeslut har merkostnadsersättningen till Samhall för år 2013 fastställts till miljoner kronor vilket är samma nivå som år Den statliga merkostnadsersättningen är oförändrad på årsbasis sedan fem år. Merkostnadsersättningen under första kvartalet uppgick till (1 108) miljoner kronor. Rörelseresultat Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -54 (-31) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -45 (-6) miljoner kronor. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -45 (-6) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades främst av högre personalkostnader på grund av fler antal anställda jämfört med föregående år, vilket inte har kunnat kompenseras fullt ut av ökad omsättning. Resultat från avyttring av anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) miljoner kronor. Avkastning och soliditet Staten har två ekonomiska ambitionsmål för Samhall över en konjunkturcykel, 7 procents avkastning på eget kapital och en soliditet på minst 30 procent. Samhall uppnådde en avkastning i rullande 12-månadersvärden på 1 (7) procent och en soliditet på 44 (45) procent. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i första kvartalet till 15 (9) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 0 (0) miljoner kronor. Investeringarna i kvartalet är hänförbara till träverksamheten och utökning av kapacitet i tvätteriverksamheter. Kassaflöde Bemannade lösningar Tjänster Förpackning/Montering Industriproduktion Samhalls likvida medel, i form av kassa och bank, uppgick vid delårsperiodens slut till 310 (443) miljoner kronor. Periodens kassaflöde uppgick till -18 (67) miljoner kronor. Jämfört med föregående år påverkades kassaflödet främst, utöver det försämrade resultatet, av ökad kapitalbindning i kundfordringar på grund av ändrade betalningsvillkor, samt ökade övriga kortfristiga fordringar främst hänförbara till upplupna intäkter relaterade till statens uppdrag gällande utvecklingsanställda. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 (86) miljoner kronor. Personer som har brist på arbetsuppgifter Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

10 Riskhantering och osäkerhetsfaktorer Riskhantering inom Samhall är en del av den strategiska planeringen och ska bidra till att uppsatta mål nås, samtidigt som negativa operationella eller finansiella effekter undviks. Samhall fastställer årligen en riskhanteringsplan grundad på en riskanalys utifrån upprättat riskregister. För varje risk finns en strategi och åtgärder för hantering av risken samt ansvarig för uppföljningen. Risker inventeras och värderas inom följande områden: Arbetsmarknadspolitiskt uppdrag, Affärer, Organisation och förmåga, Ekonomi och finans samt Varumärke. De risker som identifierats som mest väsentliga finns för närvarande inom områdena Arbetsmarknadspolitiskt uppdrag och Affärer. För närmare redogörelse av bolagets riskhantering hänvisas till senast avgivna årsredovisning. Framtida utveckling Den försämrade svenska ekonomin och situationen på arbetsmarknaden innebär att Samhall under år 2013 står inför betydande utmaningar i att säkerställa att samtliga medarbetare kan erbjudas meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. Den statliga merkostnadsersättningen är också oförändrad sedan Ytterst stora ansträngningar kommer att göras för att så långt som möjligt kunna infria såväl statens personal- som ekonomiska mål. Samhall räknar dock inte med att kunna infria statens ekonomiska mål gällande räntabiliteten för det enskilda året Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nummer 20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senast avgivna årsredovisningen. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

11 Resultaträkning i sammandrag MSEK Q Q HELÅR 2012 Nettoomsättning Förändring av produkter i arbete och färdiga varor Merkostnadsersättning Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie* i kronor -9,0-1,2 9,4 *Antalet aktier för samtliga perioder uppgår till fem miljoner. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

12 Balansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 0,3 0,4 1,8 Samhall har rätt till ersättningar från Försäkringskassan gällande ersättning för högkostnadsskydd för sjuklönekostnader relaterade till helåret Samhall bedömer att ersättningen under år 2013 kommer att uppgå till cirka 40 miljoner kronor, under antagande om att de parametrar som ersättningen beräknas efter i allt väsentligt blir oförändrade jämfört med Periodisering av den förväntade ersättningen har under första kvartalet påverkat rörelseresultatet positivt med 12 miljoner kronor. Förändring i eget kapital i sammandrag MSEK Eget kapital vid periodens ingång, 1 januari Periodens resultat EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG Totalt antal aktier uppgår till Samtliga aktier innehas av staten. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Uppkommer vinst ska vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

13 Kassaflödesanalys i sammandrag MSEK Q Q Helår 2012 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Definitionen av likvida medel har från och med den 1 januari 2013 ändrats till att gälla: Kassa/bank, kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader samt placeringar med en obetydlig risk för fluktuationer. Tidigare kvartal har omräknats i enlighet med den nya principen. Årets orealiserade vinster uppgick till 0 miljoner kronor, medan realiserade vinster uppgick till 6 miljoner kronor och utdelningar till 3 miljoner kronor. Kvartalsdata Q Q Q Q Q Q Q Q SOCIAL REDOVISNING Övergångar, kärnuppdraget kvinnor antal Övergångar, kärnuppdraget män antal Övergångar i procent, kärnuppdraget 1) % 6,1 6,4 5,7 5,0 5,2 4,7 5,2 5,2 Rekrytering från prioriterade grupper % Antal lönetimmar, kärnuppdraget 2) tusen Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget antal Antal anställda med 75 % sjukersättning Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster 3) antal Antal utvecklingsanställda 4) antal Antal direkt anställda antal Totalt antal anställda antal Antal personer i introduktionspraktik, (utvecklingsanställda) vid periodens slut antal Antal personer, jobb- och utvecklingsgarantin vid periodens slut antal Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget % 11,1 10,8 12,8 13,9 11,6 11,2 13,3 14,7 Sjukfrånvaro, direkt anställda % 2,3 2,4 2,6 3,1 2,5 2,3 3,0 3,6 EKONOMISK REDOVISNING Nettoomsättning msek Merkostnadsersättning msek Bruttovinst msek Rörelseresultat msek Resultat efter finansiella poster msek Bruttovinstmarginal % 69,6 72,2 70,6 71,9 73,3 73,7 71,1 73,0 Kassalikviditet % Kassaflöde 5) msek Soliditet % ) Mätt i rullande 12-månadersvärden. 2) Avser statens nya mål om antal lönetimmar om totalt 29,4 miljoner för helåret I den nya redovisningen ingår semester, arbetstidsförkortning, sjukfrånvaro 2-14 dagar med mera där lön utgår. 3) Avser personer som tidigare hade 75 % sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt sjukförsäkringsreglerna tagit slut. 4) Avser tidsbegränsade utvecklingsanställningar för personer som varit långtidssjukskrivna enligt ett särskilt uppdrag från staten. 5) Definitionen av likvida medel har från och med den 1 januari 2013 ändrats till att gälla: Kassa/bank, kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader samt placeringar med en obetydlig risk för fluktuationer. Tidigare kvartal har omräknats i enlighet med den nya principen. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

14 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 kommer att publiceras den 15 augusti Delårsrapport för perioden januari-september 2013 kommer att publiceras den 25 oktober Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2013 kommer att publiceras den 31 januari Undertecknande Verkställande direktören har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna delårsrapport. Stockholm den 26 april 2013 Monica Lingegård Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Samhall är ledande leverantör av personalintensiva tjänster, som städning, tillverkning, lager och logistik, fastighets- och markskötsel, förpackning samt äldreomsorg. Samhall har cirka medarbetare på 200 orter och omsätter årligen cirka 7 miljarder kronor. Bolaget ägs av staten och har uppdraget att producera efterfrågade varor och tjänster, och genom detta skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

15 Samhall AB Klarabergsviadukten 90 Box Stockholm Tel Fax Organisationsnummer: Säte: Stockholm Kontaktperson beträffande denna Delårsrapport: Ekonomichef Katarina Wester tel Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

Delårsrapport. Januari juni 2013. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari juni 2013 1

Delårsrapport. Januari juni 2013. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari juni 2013 1 Delårsrapport Januari juni 2013 Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari juni 2013 1 Q3 2011 Q3 2012 Q4 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q1 2013 Q2 2012 Q2 2013 577 623 604 615 571 622 618 655 Januari-juni

Läs mer

Delårsrapport. Januari september 2013. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari september 2013 1

Delårsrapport. Januari september 2013. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari september 2013 1 Delårsrapport Januari september 2013 Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari september 2013 1 Q4 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q1 2013 Q2 2012 Q2 2013Q3 2012 Q3 2013 623 604 615 571 622 618 655 623

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2015. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari mars 2015 1

Delårsrapport. Januari mars 2015. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari mars 2015 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari mars 2015 1 Q2 2013 Q2 Nettoomsättning 2014 Q3 2013 Q3 2014 Q4 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q1 201 Januari mars 2015 i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari september 2014. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari-september 2014 1

Delårsrapport. Januari september 2014. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari-september 2014 1 Delårsrapport Januari september 2014 Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari-september 2014 1 Nettoomsättning Januari september 2014 i sammandrag Delårsperioden omfattar perioden januari-september

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2014. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari-mars 2014 1

Delårsrapport. Januari mars 2014. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari-mars 2014 1 Delårsrapport Januari mars 2014 Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari-mars 2014 1 Januari-mars 2014 i sammandrag Om inget annat anges avser alla angivna belopp miljoner kronor. Belopp inom

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2014. Samhall AB (publ) 556448-1397 Bokslutskommuniké januari-december 2014 1

Bokslutskommuniké. Januari december 2014. Samhall AB (publ) 556448-1397 Bokslutskommuniké januari-december 2014 1 Bokslutskommuniké Januari december 2014 Samhall AB (publ) 556448-1397 Bokslutskommuniké januari-december 2014 1 618 655 623 654 629 639 590 640 Januari december 2014 i sammandrag Nettoomsättning Bokslutskommunikén

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

Delårsrapport. Januari mars Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars Delårsrapport Januari mars 2016 Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari mars 2016 1 Innehåll Sammandrag 3 VD-ord 5 Väsentliga händelser 5 Samhalls uppdrag 6 Social redovisning 6 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

Delårsrapport. Januari mars Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars Delårsrapport Januari mars 2017 Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari mars 2017 1 Innehåll Sammandrag 3 VD-ord 5 Väsentliga händelser 5 Samhalls uppdrag 6 Social redovisning 6 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni Samhall AB (publ) Delårsrapport januari juni

Delårsrapport. Januari juni Samhall AB (publ) Delårsrapport januari juni Delårsrapport Januari juni 2016 Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari juni 2016 1 Innehåll Sammandrag 3 VD-ord 5 Väsentliga händelser 5 Samhalls uppdrag 6 Social redovisning 6 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni Samhall AB (publ) Delårsrapport januari juni

Delårsrapport. Januari juni Samhall AB (publ) Delårsrapport januari juni Delårsrapport Januari juni 2015 Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari juni 2015 1 Januari juni 2015 i sammandrag Delårsrapporten omfattar perioden januari-juni 2015 och rapportperioden april-juni

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december

Bokslutskommuniké. Januari december Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december Bokslutskommuniké Januari december Samhall AB (publ) 556448-1397 Bokslutskommuniké januari december 1 Innehåll Sammandrag 3 VD-ord 5 Väsentliga händelser 5 Samhalls uppdrag 6 Social redovisning 6 Ekonomisk

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari-december Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december

Bokslutskommuniké. Januari-december Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december Bokslutskommuniké Januari-december 2012 Samhall AB (publ) 556448-1397 Bokslutskommuniké januari-december 2012 1 Januari-december 2012 i sammandrag Bokslutskommunikén omfattar perioden januari-december

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december

Bokslutskommuniké. Januari december Samhall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december Bokslutskommuniké Januari december 2015 Samhall AB (publ) 556448-1397 Bokslutskommuniké januari december 2015 1 Innehåll Sammandrag 3 VD-ord 5 Väsentliga händelser 5 Samhalls uppdrag 6 Social redovisning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport. Januari september Samhall AB (publ) Delårsrapport januari september

Delårsrapport. Januari september Samhall AB (publ) Delårsrapport januari september Delårsrapport Januari september Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari september 1 Innehåll Sammandrag 3 VD-ord 5 Väsentliga händelser 5 Samhalls uppdrag 6 Social redovisning 6 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer