Delårsrapport. Januari mars Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari mars 2013. Samhall AB (publ) 556448-1397 Delårsrapport januari mars 2013 1"

Transkript

1 Delårsrapport Januari mars 2013 Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

2 Q Q Q Q Q Q Q Q Januari-mars 2013 i sammandrag Om inget annat anges avser alla angivna belopp miljoner kronor. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Avrundningsdifferenser kan förekomma. Balansräkning TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 1 1 Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar 9 7 Finansiella tillgångar 1 1 Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader / Uppl Int Kortfristiga placeringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar ,0 % Nettoomsättning Summa intäkter inklusive erhållen merkostnadsersättning uppgick till (1 742) miljoner kronor, varav nettoomsättning (604) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till -54 (-31) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till (-6) miljoner kronor. Antalet lönetimmar för anställda Q med Q funktionsnedsättning Q Q Q Q Q Q uppgick till 7,3 (7,3) miljoner timmar motsvarande (18 450) personer inom kärnuppdraget - 2 vid delårsperiodens slut. Samhall hade även 236 (220) personer anställda med 75 procents sjukersättning, 0 (15) personer som tidigare hade 75 procents sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning, enligt sjukförsäkringsreglerna, tagit slut. Dessutom hade Samhall (2) anställda med 300 utvecklingsanställning enligt särskilt uppdrag till Samhall från staten gällande personer som varit långtidssjukskrivna. Rörelseresultat Vid delårsperiodens slut var (1 181) personer i praktik MSEK inom jobb- och utvecklingsgarantin och 18 (86) personer i introduktionspraktik 110 till utvecklingsanställning inom statens uppdrag för personer som varit långtidssjukskrivna Under delårsperioden rekryterades 240 (318) personer till kärnuppdraget och 15 (4) personer anställdes med 75 procents sjukersättning. 10 (2) personer fick en utvecklingsanställning 6 inom Samhalls uppdrag att anställa personer med funktionsnedsättning som har slut på dagar i 20 2 sjukförsäkringen. Byggnader, markanläggn. och mark (86) personer hade under delårsperioden introduktionspraktik före en eventuell utvecklingsanställning. 659 (680) personer bereddes dessutom praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin. Rekrytering från prioriterade grupper uppgick till 51 (43) procent. Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget som övergått till anställning hos annan arbetsgivare uppgick till 163 (171) personer vilket motsvarade 5,2 (5,0) procent i rullande 12-månadervärden av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital uppgick i rullande 12-månadersvärden till 1 (7) procent och soliditeten till 44 (45) procent. nettoomsättning MSEK Q2-11 Q2-12 Q3-11 Q3-12 Q4-11 Q4-12 Q1-12 Q1-13 5,2 % 4,7 % ,2 % 5,2 % Q2-11 Q2-12 Q3-11 Q3-12 Q4-11 Q4-12 Q1-12 Q1-13 Övergångar antal % ,0 % 6,0 % 5,0 % ,0 % ,0 % 200 2,0 % ,0 % 50 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q % Antal Rullande 12-månadersvärden Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

3 Januari-mars 2013 i sammandrag Kommentarer till utvecklingen av nettoomsättningen under första kvartalet Nettoomsättningen i första kvartalet ökade med 14 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. I affärsområde Tjänster ökade omsättningen med 32 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarade en ökning på 13 procent. Tillväxt har främst skett inom städ- och tvätteritjänster som visar en tillväxt på 16 respektive 22 procent. Övriga affärsområden minskade omsättningen med sammanlagt 18 miljoner kronor där minskningen inom affärsområde Industriproduktion var störst och uppgick till 10 miljoner kronor. Kommentarer till rörelseresultatet under första kvartalet Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till -54 (-31) miljoner kronor vilket var 23 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Resultatet har främst påverkats av högre lönekostnader på 40 miljoner kronor i kärnuppdraget beroende på fler antal anställda jämfört med föregående år. Kommentarer till övergångsresultatet under första kvartalet Antalet övergångar i första kvartalet uppgick till 163 (171). Affärsområdena Tjänster och Bemannade lösningar där arbetet sker ute hos kund uppnådde under första kvartalet det största antalet övergångar med 61 (66) respektive 61 (71) personer. Nyckeltal Q Q Förändring Helår 2012 SOCIAL REDOVISNING Övergångar, kärnuppdraget antal Övergångar, kärnuppdraget 1) % 5,2 5,0 0,2 5,2 Rekrytering från prioriterade grupper % Antal lönetimmar för personer med funktionsnedsättning, kärnuppdraget 2) tusen Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget antal Antal anställda med 75 % sjukersättning antal Antal utvecklingsanställda 3) antal Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster 4) antal Antal direkt anställda antal Totalt antal anställda antal Antal personer i introduktionspraktik, utvecklingsanställda vid periodens slut antal Antal personer inom jobb- och utvecklingsgarantin, vid periodens slut antal Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget % 14,7 13,9 0,8 12,5 Sjukfrånvaro, direkt anställda % 3,6 3,1 0,5 2,7 EKONOMISK REDOVISNING Nettoomsättning msek Merkostnadsersättning msek Bruttovinst msek Rörelseresultat msek Resultat efter finansiella poster msek Rörelsemarginal EBIT 1) % -4,1 0,9-5,0-3,2 Bruttovinstmarginal % 73,0 71,9 1,1 72,4 Kassalikviditet % Soliditet % Resultat per aktie kronor -9,0-1,2-7,8 9,4 Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital 1) % ) Rullande 12-månadersvärden. 2) Avser statens nya mål för år 2013 om antal lönetimmar på totalt 29,4 miljoner för helåret I lönetimmar ingår semester, arbetstidsförkortning, sjukfrånvaro 2-14 dagar med mera där lön utgår. 3) Avser tidsbegränsade utvecklingsanställningar för personer som varit långtidssjukskrivna enligt ett särskilt uppdrag från staten. 4) Avser personer som tidigare hade 75 procents sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt sjukförsäkringsreglerna tagit slut. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

4 VD-ord Glädjande kan konstateras att vår omsättning har haft en stigande trend under de två senaste kvartalen. Jämfört med föregående år låg omsättningen i första kvartalet 14 miljoner kronor högre. Affärsområde Tjänster är det affärsområde som ökar stadigt. Tillväxten har varit dryga 13 procent hittills i år och jag förväntar mig att denna positiva utveckling kommer att fortsätta under året då vår offertstock växer. Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till -54 miljoner kronor vilket följer våra planer. Utfallet i kvartalet har främst påverkats av högre antal anställda i kärnuppdraget och därmed ökade lönekostnader i storleksordningen 40 miljoner kronor. Övergångarna i kvartalet uppgick till 163 personer vilket är i nivå med föregående år. Vi märker fortsatt en restriktiv hållning från företagen att anställa i en lågkonjunktur. För att klara övergångsmålet måste aktiviteterna öka och hållas på en hög nivå hela året. Personalgenomströmningen minskade något jämfört med samma period föregående år men ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Vi har kunnat erbjuda arbete och praktik åt ytterligare cirka 900 personer med funktionsnedsättning under första kvartalet. I projektet Det viktiga ledarskapet kraftsamlar vi hela företaget för att öka den sammanlagda Samhallnyttan det vill säga att vi ska kunna leverera maximal nytta för kunderna, samhället och våra anställda. Intentionen med projektet är att stärka och utveckla varje medarbetares kompetens så att han/hon aktivt kan bidra ytterligare till sin egen och företagets utveckling. Detta åstadkommer vi genom att tydliggöra våra roller, vår målbild och inte minst genom att utveckla vår företagskultur. Som ett led i detta har ett arbete med Samhalls värdegrund och företagskultur inletts. Syftet med värdegrundsarbetet är att utveckla en positiv och framgångsrik företagskultur som bygger på gemensamma hörnstenar och beteenden. Allting vi gör i det här företaget måste i förlängningen leda till utveckling genom arbete. Väsentliga händelser under första kvartalet Budgetunderlag för har lämnats till regeringen. Samhall hänvisar där till sitt tidigare framförda förslag om Nya Samhall som både omfattar anställning för utveckling och anställning för trygghet som bägge ersätts av en samlad merkostnadsersättning. I budgetunderlaget finns även scenarios utifrån de förslag som presenterats av Utredningen om översyn av arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (FunkA-utredningen). Väsentliga händelser efter balansdagens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång som påverkar bolagets resultat och ställning per den 31 mars Stockholm i april 2013 Monica Lingegård, verkställande direktör Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

5 Samhalls uppdrag Social redovisning Samhalls uppdrag från staten är att utveckla och visa anställningsbarheten hos personer med funktionsnedsättning. Samhall ska erbjuda arbete över hela landet med en mångfald av arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen disponerar de arbetstillfällen som Samhall kan erbjuda inom ramen för statens uppdrag och avgör vem som ska få möjlighet till en Samhallanställning. Staten har angivit följande mål år 2013 för Samhall inom kärnuppdraget gällande personal: Antal arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, uttryckt i minsta volym lönetimmar (29,4 miljoner). Andelen rekrytering från prioriterade grupper (40 procent). Övergångar från Samhall till annan arbetsgivare (6 procent). Dessutom ska Samhall i genomsnitt ha minst utvecklingsanställda under år Målgruppen för detta särskilda uppdrag är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som har slut på dagar i sjukförsäkringen. Dessutom har för Samhalls ekonomi angivits ambitionsmål över en konjunkturcykel, uttryckt i ett räntabilitets- och ett soliditetsmått. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet. Antalet anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget uppgick vid delårsperiodens slut till (18 450) varav (8 644) kvinnor, motsvarande 46 (47) procent. anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget Antal Q Q Q Q Q Q Q Q För anställda i kärnuppdraget uppgick medelantalet årsanställda till (15 151) varav (6 749) kvinnor. Att antalet anställda överstiger antalet årsanställda beror bland annat på deltidsanställningar. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

6 Genomströmning Samhalls uppdrag är att utveckla personer med funktionsnedsättning för att öka deras anställningsbarhet hos andra arbetsgivare. Det är därför positivt med en hög personalomsättning så att fler personer med funktionsnedsättning får möjlighet till anställning och utveckling inom Samhall. Den höga personalomsättningen med över 900 medarbetare exklusive återgångar som kommit till Samhall innebär en stor arbetsbelastning på organisationen, men bidrar också kraftigt till verksamhetens mål- uppfyllelse. Nedanstående bild visar första kvartalets personalgenomströmning. Jämfört med föregående år är det en minskning men ligger på en fortsatt hög nivå. Av de personer som börjat i jobb- och utvecklingsgarantin inom Arbetsmarknadstjänster har 65 personer gått vidare till anställning i kärnuppdraget eller till utvecklingsanställning. Därför redovisas i den sammanfattande bilden en nettosiffra för jobb- och utvecklingsgarantin. IN Balansräkning Antal anställda Anställning i kärnuppdraget 240 Antal tillsvidareanställda FA Återgångar, kvinnor 40 Antal visstidsanställda FA 38 Återgångar, män TILLGÅNGAR 67 Utgående balans anställda Återanställningar Immateriella 4tillgångar i kärnuppdraget Summa IN i kärnuppdraget 351 Anställda med 75% sjukersättning Byggnader, markanläggn. och mark % sjukersättning 15 Utvecklingsanställning Utvecklingsanställning Maskiner och 10 inventarier Utgående balans Totalt anställda IN Pågående 376 nyanläggningar anställda totalt Jobb- och utvecklingsgarantin, netto* 659 Finansiella tillgångar Jobb- och utvecklingsgarantin UT Övergångar, kvinnor 61 Övergångar, män 102 Tidsbegränsad anställning upphör 49 Övriga avgångar 368 Summa UT kärnuppdraget % sjukersättning 7 Utvecklingsanställning 36 Totalt anställda UT 623 Jobb- och utvecklingsgarantin, netto* 493 Summa anläggningstillgångar *Jobb- och utvecklingsgarantin redovisas netto, det vill säga de som inte fått anställning i kärnuppdraget eller utvecklingsanställning. Varulager Totalt antal anställda uppgick vid delårsperiodens slut till (19 816) varav (1 129) direkt anställda. Direkt anställda rekryteras från den reguljära arbetsmarknaden och har varierande lednings- och tjänstemannauppgifter i Samhalls verksamhet. anställda Antal Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader / Uppl Int Kortfristiga placeringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Personer med 75% sjukersättning Utvecklingsanställda Direkt anställda Anställda med funktionsnedsättning i kärnuppdraget garantins sysselsättningsfas. Definitionen är överenskommen mellan Samhall och Arbetsförmedlingen. Rekryteringar från prio riterade grupper, enligt den bedömning som gjorts av Arbetsförmedlingen, uppgick vid delårsperiodens slut till 51 (43) procent av antalet nyanställda personer i kärnuppdraget. Andelen rekryteringar från prioriterade grupper gällande kvinnor uppgick till 53 (46) procent. Antalet lönetimmar i kärnuppdraget uppgick i första kvartalet till (7 301) varav för kvinnor (3 183). Med lönetimmar avses alla timmar som den anställde får lön för, det vill säga det inkluderar semestertimmar, sjukfrånvarotimmar 2-14 dagar, arbetstidsförkortning etc. antal LÖNEtimmar i kärnuppdraget Miljoner timmar per kvartal Prioriterade grupper omfattar personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer med utvecklingsstörning eller neuropsykologisk funktionsnedsättning, personer med mer än en funktionsnedsättning som tillsammans medför omfattande nedsättning av arbetsförmågan och personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ur jobb- och utvecklings ,8 29,7 29,6 29,6 29,6 7,9 7,3 7,5 6,9 7,3 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q Timmar i kvartal 12-månadersvärden Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

7 Övergångsarbete Medarbetarutveckling En väsentlig del av Samhalls uppdrag är att medarbetarna ska lämna Samhall för anställning hos andra arbetsgivare, så kallad övergång, och att Samhall ska rusta dem för detta. Genom utveckling i arbete hos Samhall och genom övergång till anställning hos andra arbetsgivare bidrar Samhall till att möta efterfrågan på arbetskraft. Antalet övergångar till anställning utanför Samhall uppgick vid delårsperiodens slut till 163 (171) personer. Detta motsvarade i rullande 12-månadersvärden 5,2 (5,0) procent av tillsvidareanställda i kärnuppdraget. Företagen är fortsatt restriktiva i att anställa i en lågkonjunktur samtidigt som övergångsarbetet påverkas av den Q1 12 låga Q2 beläggning 12 Q3 12 Q4 som 12 Q1 råder 13 för närvarande. Antalet övergångar fördelat mellan män och kvinnor framgår av tabellen Antal under avsnittet Genomströmning på 445sid 6. Extern praktik är en viktig förberedelse för övergång. Erfarenheten pekar mot att det behövs minst tre gånger så många personer på extern praktik totalt under året som övergångsmålet. Under första kvartalet hade 445 (954) personer varit på praktik. Minskningen förklaras bland annat av att definitionen av utvecklingstid, där extern praktik ingår, har skärpts. Genom den striktare definitionen har 66 personer inte betraktats som praktik i jämförelse med föregående års definition. Tidigare kvartalsvärden har inte justerats. Det lägre antalet påverkades även av den svaga konjunkturen samt av för låga aktiviteter. Av de personer som varit på extern praktik under delårsperioden har 47 personer, motsvarande 11 procent, blivit en övergång under första kvartalet EXTERN PRAKTIK antal Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Sjukfrånvaro 2010 Q Q Q Q1 Ett av Samhalls mål är att sänka sjukfrånvaron. Det sker främst Totalt genom att 11,8 följa upp 13,2 och agera 13,9 i ett tidigt 14,7 skede vid signaler om Kundfordringar > ohälsa, 59 dagar samt 4,2genom 5,4 att arbeta 5,9 aktivt med 6,5 att få tillbaka medarbetare dagar2,4 främst från långtidssjukfrånvaro. 2,7 2,8 2,9 Förutbetalda kostnader / Uppl Int 1-14 Sjukfrånvaron dagar 5,2 bland 5,1 anställda 5,2 i kärnuppdraget 5,3 ökade. Det är Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar främst den långa sjukfrånvaron > 59 dagar som står för ökningen. Kassa/Bank För direkt anställda har sjukfrånvaron också ökat. Den ligger 576 fortfarande på en mycket låg nivå och uppgick vid delårsperiodens Summa omsättningstillgångar slut till 3,6 (3,1) procent där sjukfrånvaron över 59 dagar uppgick till 1,0 (1,1) procent. Summa tillgångar Utvecklingen av sjukfrånvaron följer riket i stort. Sammanlagda sjuklönekostnader ökade jämfört med föregående år och uppgick till 53 (51) miljoner kronor varav för anställda med funktionsnedsättning 51 (49) miljoner kronor exklusive ersättning för högkostnadsskydd. Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Medarbetarutveckling är den samlade processen från rekrytering till det man lämnar sin anställning. Här ingår rekrytering, introduktion, utbildning, arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering, matchning till lämpliga och utvecklande arbetsuppgifter samt de slutliga förberedelserna för och genomförande av övergång. Individrelaterade utvecklingsaktiviteter består framför allt av tid för utbildning och extern praktik. Som stöd för att öka utbildningen finns ett samlat utbildningsutbud för hela företaget. Utgångspunkter är dels olika roller i verksamheten, dels yrkeskunskaper som krävs för god leverans av Samhalls produkter. I stället för uppsägningar satsar Samhall, i enlighet med avtalet med staten, på kompetensutveckling vid brist på arbetsuppgifter för anställda i kärnuppdraget. Utvecklingsinsatserna finansieras med den statliga merkostnadsersättningen. Antalet anställda som hade brist på arbetsuppgifter ökade beroende på fortsatt för låga affärsvolymer och uppgick vid delårsperiodens slut till (2 946) personer, vilket är en ökning med 461 personer jämfört med samma period föregående år. Bristen på arbetsuppgifter kompenseras så långt som möjligt med utvecklingsaktiviteter, som för dessa personer uppgick till 11 (31) procent av arbetstiden jämfört med 4 (8) procent för samtliga anställda i kärnuppdraget. Nyckeltalet har bland annat påverkats av den ändrade definitionen gällande extern praktik. Totalt hade 82 procent av de anställda i kärnuppdraget arbete vid delårsperiodens slut, resterande fick olika kompletterande utvecklingsinsatser. Sjukfrånvaro De medarbetare som lämnar Samhall för övergång har rätt att gå tillbaka till Samhall inom ett år (återgång). Återgångsrätten finns reglerad i de kollektivavtal som gäller för anställda i Samhalls kärnuppdrag och finns också med i det årliga avtalet med staten. Antalet återgångar under delårsperioden uppgick till 107 (99) personer, av dessa har 2 (7) återvänt från årets övergångar. De flesta återgångar beror på att visstidsanställningar Q1 12 Q2 12 inte förlängts Q3 12 hos den nye arbetsgivaren. Q4 12 Q1 13 Sjukfrånvaro anställda med funktionsnedsättning i Kärnuppdraget % ,8 5,2 2,4 4,2 13,2 5,1 2,7 5,4 13,9 5,2 2,8 5,9 14,7 5,3 2,9 6, Q1-10 Q1-11 Q1-12 Q > 59 dagar dagar 1-14 dagar Totalt Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

8 Ekonomisk redovisning Nettoomsättning och bruttovinst Första kvartalet Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 618 (604) miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år. Omsättningen inom affärsområde Tjänster ökade med 32 miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på drygt 13 procent. Främst har tillväxt skett inom städ- och tvätteriverksamheterna som haft en tillväxt på sammanlagt 16 procent. Övriga affärsområden minskade omsättningen där affärsområde Industriproduktion stod för den högsta minskningen. Bruttovinsten under första kvartalet ökade med 17 miljoner kronor jämfört med föregående år, motsvarande knappt 4 procent. Bruttovinstmarginalen ökade med 1,1 procentenheter till 73,0 procent, främst till följd av ökande andel affärer inom affärsområde Tjänster. nettoomsättning per affärsområde MSEK Industriproduktion Förpackning/Montering Tjänster Bemannade lösningar Q Q Affärer och segmentsrapportering Samhalls affärsverksamhet utgör grunden för att utveckla personer med funktionsnedsättning genom arbete. Samhalls affärer är organiserade i fem affärsområden: Industriproduktion, Förpackning/ Montering, Tjänster, Bemannade lösningar och Arbetsmarknadstjänster. Personer som haft brist på arbetsuppgifter redovisas inte i något affärsområde. Dessa personer ingår i en personalpool i respektive arbetsområde för att öka fokus på såväl personalutveckling som behovet av affärsutveckling. För ytterligare upplysningar om Samhalls affärer hänvisas till senaste avgivna årsredovisning. Upplysningar om bolagets primära segment - rörelsegrenar Nettoomsättning, merkostnadsersättning och övriga rörelseintäkter per rörelsegren, MSEK* Q Q HELÅR 2012 Industriproduktion Förpackning/Montering Tjänster Bemannade lösningar Gemensamma intäkter/ofördelat Elimineringar ** SUMMA INTÄKTER Rörelsersultat per rörelsegren MSEK* Q Q HELÅR 2012 Industriproduktion Förpackning/Montering Tjänster Bemannade lösningar Gemensamma intäkter och kostnader/ofördelat Elimineringar ** Totalt * Inkluderar interna intäkter och kostnader som elimineras på företagsnivå. ** Intäkter och kostnader mellan segment. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

9 Merkostnadsersättning Nettoomsättningen inom Industriproduktion minskade med 10 miljoner kronor eller cirka 5 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -11 (-3) miljoner kronor. Vidtagna åtgärder, bland annat minskat antal anställda inom affärsområdet, har inte kunnat kompensera för en minskad bruttovinstmarginal. Nettoomsättningen inom Förpackning/Montering minskade med 6 miljoner kronor eller 16 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -18 (-27) miljoner kronor. Färre antal anställda i affärsområdet bidrog till att underskottet minskade jämfört med föregående år. Nettoomsättningen inom Tjänster ökade med 32 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år vilket motsvarade en ökning på cirka 13 procent. Rörelseresultatet uppgick till -25 (-13) miljoner kronor. En förbättrad omsättning har inte räckt för att kompensera för ökade löne- och uppstartskostnader på ett antal nya större städuppdrag. Nettoomsättningen inom Bemannade lösningar minskade under i delårsperioden med 2 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket motsvarade en minskning på drygt 2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 2 (-1) miljoner kronor. Färre antal anställda bidrog till det förbättrade resultatet. Intäkter från Arbetsförmedlingen för arbetsträning inom jobboch utvecklingsgarantin inom affärsområde Arbetsmarknadstjänster redovisas som en övrig intäkt och uppgick till 21 (21) miljoner kronor. Affärsområdet uppfyller inte väsentlighetskriteriet för ett fristående segment och redovisas därför inom gemensamma intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader gällande utvecklingsanställda är ett separat uppdrag från staten. Detta uppdrag redovisas i gemensamma intäkter och kostnader. Erhållna intäkter uppgick till 76 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor avsåg särskild ersättning från staten för de utvecklingsanställdas 3 månader långa praktikperiod inför eventuell anställning. Anställda med brist på arbetsuppgifter i kärnuppdraget uppgick vid delårsperiodens slut till 18 (16) procent av antalet anställda i kärnuppdraget. Under första kvartalet bedöms resultatet, bland annat genom särskilda insatser, vara belastat med cirka 57 (41) miljoner kronor för personer med låg sysselsättning. Detta redovisas inom gemensamma intäkter och kostnader. samhalls anställda inom kärnuppdraget % 10 Merkostnadsersättningen är en ersättning som utges av staten för att Samhall genomför sitt arbetsmarknadspolitiska kärnuppdrag, att utveckla personer med funktionsnedsättning. Ersättningen ska täcka de merkostnader som är unika för verksamheten jämfört med andra företag. Genom riksdagsbeslut har merkostnadsersättningen till Samhall för år 2013 fastställts till miljoner kronor vilket är samma nivå som år Den statliga merkostnadsersättningen är oförändrad på årsbasis sedan fem år. Merkostnadsersättningen under första kvartalet uppgick till (1 108) miljoner kronor. Rörelseresultat Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -54 (-31) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -45 (-6) miljoner kronor. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -45 (-6) miljoner kronor. Rörelseresultatet påverkades främst av högre personalkostnader på grund av fler antal anställda jämfört med föregående år, vilket inte har kunnat kompenseras fullt ut av ökad omsättning. Resultat från avyttring av anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) miljoner kronor. Avkastning och soliditet Staten har två ekonomiska ambitionsmål för Samhall över en konjunkturcykel, 7 procents avkastning på eget kapital och en soliditet på minst 30 procent. Samhall uppnådde en avkastning i rullande 12-månadersvärden på 1 (7) procent och en soliditet på 44 (45) procent. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick i första kvartalet till 15 (9) miljoner kronor och avyttringar av anläggningstillgångar till 0 (0) miljoner kronor. Investeringarna i kvartalet är hänförbara till träverksamheten och utökning av kapacitet i tvätteriverksamheter. Kassaflöde Bemannade lösningar Tjänster Förpackning/Montering Industriproduktion Samhalls likvida medel, i form av kassa och bank, uppgick vid delårsperiodens slut till 310 (443) miljoner kronor. Periodens kassaflöde uppgick till -18 (67) miljoner kronor. Jämfört med föregående år påverkades kassaflödet främst, utöver det försämrade resultatet, av ökad kapitalbindning i kundfordringar på grund av ändrade betalningsvillkor, samt ökade övriga kortfristiga fordringar främst hänförbara till upplupna intäkter relaterade till statens uppdrag gällande utvecklingsanställda. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 (86) miljoner kronor. Personer som har brist på arbetsuppgifter Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

10 Riskhantering och osäkerhetsfaktorer Riskhantering inom Samhall är en del av den strategiska planeringen och ska bidra till att uppsatta mål nås, samtidigt som negativa operationella eller finansiella effekter undviks. Samhall fastställer årligen en riskhanteringsplan grundad på en riskanalys utifrån upprättat riskregister. För varje risk finns en strategi och åtgärder för hantering av risken samt ansvarig för uppföljningen. Risker inventeras och värderas inom följande områden: Arbetsmarknadspolitiskt uppdrag, Affärer, Organisation och förmåga, Ekonomi och finans samt Varumärke. De risker som identifierats som mest väsentliga finns för närvarande inom områdena Arbetsmarknadspolitiskt uppdrag och Affärer. För närmare redogörelse av bolagets riskhantering hänvisas till senast avgivna årsredovisning. Framtida utveckling Den försämrade svenska ekonomin och situationen på arbetsmarknaden innebär att Samhall under år 2013 står inför betydande utmaningar i att säkerställa att samtliga medarbetare kan erbjudas meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. Den statliga merkostnadsersättningen är också oförändrad sedan Ytterst stora ansträngningar kommer att göras för att så långt som möjligt kunna infria såväl statens personal- som ekonomiska mål. Samhall räknar dock inte med att kunna infria statens ekonomiska mål gällande räntabiliteten för det enskilda året Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nummer 20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senast avgivna årsredovisningen. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

11 Resultaträkning i sammandrag MSEK Q Q HELÅR 2012 Nettoomsättning Förändring av produkter i arbete och färdiga varor Merkostnadsersättning Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie* i kronor -9,0-1,2 9,4 *Antalet aktier för samtliga perioder uppgår till fem miljoner. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

12 Balansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 0,3 0,4 1,8 Samhall har rätt till ersättningar från Försäkringskassan gällande ersättning för högkostnadsskydd för sjuklönekostnader relaterade till helåret Samhall bedömer att ersättningen under år 2013 kommer att uppgå till cirka 40 miljoner kronor, under antagande om att de parametrar som ersättningen beräknas efter i allt väsentligt blir oförändrade jämfört med Periodisering av den förväntade ersättningen har under första kvartalet påverkat rörelseresultatet positivt med 12 miljoner kronor. Förändring i eget kapital i sammandrag MSEK Eget kapital vid periodens ingång, 1 januari Periodens resultat EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG Totalt antal aktier uppgår till Samtliga aktier innehas av staten. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Uppkommer vinst ska vinstmedlen balanseras i ny räkning för främjande av bolagets fortsatta verksamhet. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

13 Kassaflödesanalys i sammandrag MSEK Q Q Helår 2012 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Definitionen av likvida medel har från och med den 1 januari 2013 ändrats till att gälla: Kassa/bank, kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader samt placeringar med en obetydlig risk för fluktuationer. Tidigare kvartal har omräknats i enlighet med den nya principen. Årets orealiserade vinster uppgick till 0 miljoner kronor, medan realiserade vinster uppgick till 6 miljoner kronor och utdelningar till 3 miljoner kronor. Kvartalsdata Q Q Q Q Q Q Q Q SOCIAL REDOVISNING Övergångar, kärnuppdraget kvinnor antal Övergångar, kärnuppdraget män antal Övergångar i procent, kärnuppdraget 1) % 6,1 6,4 5,7 5,0 5,2 4,7 5,2 5,2 Rekrytering från prioriterade grupper % Antal lönetimmar, kärnuppdraget 2) tusen Antal anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget antal Antal anställda med 75 % sjukersättning Antal anställda, Arbetsmarknadstjänster 3) antal Antal utvecklingsanställda 4) antal Antal direkt anställda antal Totalt antal anställda antal Antal personer i introduktionspraktik, (utvecklingsanställda) vid periodens slut antal Antal personer, jobb- och utvecklingsgarantin vid periodens slut antal Sjukfrånvaro, anställda med funktionsnedsättning, kärnuppdraget % 11,1 10,8 12,8 13,9 11,6 11,2 13,3 14,7 Sjukfrånvaro, direkt anställda % 2,3 2,4 2,6 3,1 2,5 2,3 3,0 3,6 EKONOMISK REDOVISNING Nettoomsättning msek Merkostnadsersättning msek Bruttovinst msek Rörelseresultat msek Resultat efter finansiella poster msek Bruttovinstmarginal % 69,6 72,2 70,6 71,9 73,3 73,7 71,1 73,0 Kassalikviditet % Kassaflöde 5) msek Soliditet % ) Mätt i rullande 12-månadersvärden. 2) Avser statens nya mål om antal lönetimmar om totalt 29,4 miljoner för helåret I den nya redovisningen ingår semester, arbetstidsförkortning, sjukfrånvaro 2-14 dagar med mera där lön utgår. 3) Avser personer som tidigare hade 75 % sjukersättning och vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt sjukförsäkringsreglerna tagit slut. 4) Avser tidsbegränsade utvecklingsanställningar för personer som varit långtidssjukskrivna enligt ett särskilt uppdrag från staten. 5) Definitionen av likvida medel har från och med den 1 januari 2013 ändrats till att gälla: Kassa/bank, kortfristiga placeringar med en löptid < 3 månader samt placeringar med en obetydlig risk för fluktuationer. Tidigare kvartal har omräknats i enlighet med den nya principen. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

14 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 kommer att publiceras den 15 augusti Delårsrapport för perioden januari-september 2013 kommer att publiceras den 25 oktober Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2013 kommer att publiceras den 31 januari Undertecknande Verkställande direktören har bemyndigande av styrelsen att underteckna denna delårsrapport. Stockholm den 26 april 2013 Monica Lingegård Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Samhall är ledande leverantör av personalintensiva tjänster, som städning, tillverkning, lager och logistik, fastighets- och markskötsel, förpackning samt äldreomsorg. Samhall har cirka medarbetare på 200 orter och omsätter årligen cirka 7 miljarder kronor. Bolaget ägs av staten och har uppdraget att producera efterfrågade varor och tjänster, och genom detta skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning. Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars

15 Samhall AB Klarabergsviadukten 90 Box Stockholm Tel Fax Organisationsnummer: Säte: Stockholm Kontaktperson beträffande denna Delårsrapport: Ekonomichef Katarina Wester tel Samhall AB (publ) Delårsrapport januari mars