FagerhultFagerhult ÅrsredovisningÅrsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FagerhultFagerhult ÅrsredovisningÅrsredovisning 20042004"

Transkript

1 FagerhultFagerhult ÅrsredovisningÅrsredovisning

2 året i korthet Omsättningen uppgick till MSEK. Resultatet efter finansiella poster blev 54,8 MSEK. Vinst per aktie blev 2,95 Kr. Resultatet efter skatt var 36,6 MSEK. Kassaflödet från löpande verksamhet var 95,8 MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning med 3,00 kr per aktie. viktiga händelser 2005 Avyttring av hembelysningsföretaget Aneta Belysning AB. Förvärv av det svenska belysningsföretaget LampGustaf AB. Förvärv av försäljningsbolag i Estland. kalendarium Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 25 april 2005 kl i Fagerhult, Habo. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska, dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2005, dels anmäla sig till Fagerhult senast torsdagen den 21 april Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, Habo, per telefon , fax eller via e-post Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 april 2005 genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att deltaga vid bolagsstämman. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en ordinarie utdelning med 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 28 april Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC fredagen den 3 maj 2005 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken. Informationstillfällen Bolagsstämma Delårsrapport 3 månader Delårsrapport 6 månader Delårsrapport 9 månader 2

3 Vd har ordet Vi ska gå från att bara vara ett exporterande svenskt företag till att bli en internationell affärsverksamhet inom professionell belysning. Fagerhult Lighting Academy Våra medarbetare stöttar, uppmuntrar och delar företagets visioner och uppträder som kunniga ambassadörer. sid 4 5 sid 23 innehållsförteckning 4-5 Vd har ordet 6-7 Vision och affärsidé 8-9 Inledning Marknad Professionell belysning Hembelysning Kvalitet och miljö Medarbetare 26 Lyckat projekt i Holland 27 Definitioner 28 Fagerhultaktien 29 Femårsöversikt Fagerhultbolagen Förvaltningsberättelse 37 Resultaträkning Balansräkning 40 Förändring av eget kapital 41 Kassaflödesanalyser Redovisnings- och värderingsprinciper Noter 55 Revisionsberättelse Styrelse 58 Ledning och revisorer 59 Adresser 3

4 Vd har ordet År 2004 har varit ett år av förändringar för Fagerhult. Efter en lång rad av framgångsrika år har vi de sista två åren jobbat i ett tufft konjunkturläge. Mycket tyder på att den europeiska byggkonjunkturen nått sin botten. Vi har redan sett en svag vändning och återhämtning under Andra halvåret var bättre än året innan och det sista kvartalet avsevärt bättre än motsvarande period föregående år. Vi tror att den positiva trenden håller i sig under Under de år konjunkturen varit svag har vi ändå kunnat bibehålla ett positivt resultat om än inte på samma nivå som tidigare. Vi har kunnat hålla verksamheten i god trim, en rad nya satsningar ger oss ett starkt utgångsläge att möta marknadens ökade behov i takt med att efterfrågan ökar. Vi har under året stärkt vår organisation och ledningskapacitet, startat aktiviteter i Kina, avyttrat det renodlade hembelysningsföretaget Aneta och nu i början av 2005 gjort ett strategiskt förvärv av Lamp- Gustaf, för att stärka vår plattform för butiksbelysning. driver kraven på komfort framåt. Fagerhult deltar aktivt i forskning kring system och kunskap för ökad komfort. Högt designinnehåll och ett nordiskt formspråk är kryddan bland drivkrafterna. Fagerhult arbetar både med egna och tillsammans med externa designers och arkitekter för att utveckla designinnehållet i våra produkter. Ett starkt företag i grunden Nu har ett helt år gått som ny vd på Fagerhult. Det är med glädje jag kan konstatera att det är ett välskött företag vi arbetar på som vi kan göra ännu bättre. Vi ska gå från att bara vara ett exporterande svenskt företag till att bli en internationell affärsverksamhet inom professionell belysning. Vi ska vara det överlägset starkaste belysningsföretaget i Norden och bland de tre bästa i Europa. Vi ska anses vara bäst i klassen, vi ska vara stolta över att jobba i Fagerhult och vi ska ha kul. För att nå dit måste vi göra en hel del saker och vår strategiska plattform består av fyra ben. Framtiden De starka drivkrafterna bakom Fagerhults affärskoncept är energieffektivitet, komfort och design. Fagerhult levererar kunskap och produkter som påverkar många, i stort sett varje dag. Vi har ett ansvar att tillsammans med våra kunder använda energi på rätt sätt. Att utveckla energieffektiva belysningssystem bidrar till ett miljövänligare samhälle och sänker samtidigt driftskostnader i alla typer av fastigheter. Ökade kunskaper om hur ljussättning påverkar oss som människor, hur vi fungerar i och upplever olika miljöer Fokus Tillväxt Differentiering Tillverkning Affärsfokus. Allt vi gör ska präglas av att skapa och bibehålla affärer och kunder. Vi ska fokusera på det vi kallar professionell belysning det vill säga belysningssystem för kontor, sjukhus, skolor, hotell, industri och andra typer av offentliga och kommersiella byggnader. 4

5 Tillväxt. Vi ska växa genom fortsatt satsning på produktutveckling, etablering i nya marknader och introduktion av nya affärskoncept. Både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Differentiering. Frågor kring energieffektivitet, komfort, vårt nordiska formspråk och vår kompromisslösa syn på totalkvalitet är saker som skiljer oss från andra och ger kundnytta. Tillverkning. Total samordning av all produktion, logistik och inköp för att förbättra vårt kapacitetsutnyttjande, öka vår effektivitet och sänka våra kostnader. Huvudaktiviteter 2005 Vår etablering i Kina ska fortgå och produktionsstart beräknas vara igång under kvartal två. Vi ska fokusera starkt på att utveckla vår kundnytta och ytterligare effektivisera vår tillverkning. Vi kommer att starta försäljningsaktiviteter i Spanien, Polen och de baltiska länderna. En organisation uppdelad efter affärsområde ska på plats med tillhörande interna processer och stödsystem. Året har inletts med ett förvärv. LampGustaf är marknadsledande inom området butiksbelysningssystem i Norden. Detta ger oss nu ett mycket gott utgångsläge för ytterligare utveckling av affärsområdet Butiksbelysning i Norden och vår expansion vidare ut i Europa. Jag ser positivt på framtiden och på investeringar i nya marknader, nya produkter och nya koncept. Fagerhults vd Per Borgvall kommer närmast från IMI Indoor Climate AB där han var vd. Borgvall har innehaft ledande befattningar i olika företag de senaste 15 åren. Per Borgvall, vd 5

6 Vision och affärsidé Vårt mål är att vara nummer ett i Norden och bland de tre främsta belysningsföretagen i Europa. 6

7 Vår ambition är att skapa energieffektiva belysningslösningar som bidrar till en ergonomiskt riktig miljö. Att få vara med och utveckla energieffektiva produkter som bidrar till ett miljövänligare samhälle är en av våra drivkrafter. Vårt mål är att vara nummer ett i Norden och bland de tre främsta belysningsföretagen i Europa. Vi ska arbeta för att skapa ökad kundnytta, uppnå ännu bättre resultat och bidra positivt till människors tillvaro där våra produkter eller lösningar erbjuds. Professionell belysning från Skandinavien Vi arbetar med belysning i ordets vidaste bemärkelse, med målsättningen att förmedla professionellt ljus. Med omkring anställda, varav mer än 150 utomlands, är vi Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra belysningssystem för såväl offentliga rum som hemmiljöer. Tillsammans har Fagerhults Belysning, Ateljé Lyktan, Belid och Tryckta många års samlad erfarenhet av belysning. Huvudkontoret och den största fabriksenheten ligger i Fagerhult norr om Jönköping. Övrig tillverkning sker i Örnsköldsvik, Falkenberg, Åhus och Suzhou i Kina samt vid de svenska dotterbolagen i Varberg och Markaryd. De egna försäljningsbolagen i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Storbritannien och Kina kompletteras med ett omfattande nät av partners över hela världen. Tillsammans omsätter vi närmare MSEK. Kunniga ljusbärare Vi erbjuder produkter med senaste teknik, god design och belysningskunnande. Leveranser sker från egen kundorderstyrd produktion inom ett dygn i Norden. Som föregångare i utvecklingen av energieffektiva produkter med hög innovationsgrad har vi en god plattform inför vår kommande satsning. Alla företag i koncernen har tillgång till vårt laboratorium som är certifierat av SEMKO. I laboratoriet utförs omfattande ljusmätningar och kvalitetsprov för att säkerställa armaturernas kvalitet och effektivitet. Vår vision är att bedriva en verksamhet med högsta möjliga ekonomiska och miljömässiga standard. Vi tänker och handlar på ett professionellt sätt. Vi är stolta att arbeta på Fagerhult och vi ska anses som de bästa i branschen av våra kunder och konkurrenter. Vi är mycket duktiga på att skapa, utveckla och behålla våra kundrelationer. Vi satsar för framtiden För att uppnå den vision och de mål vi strävar mot har vi en strategi. Vår strategiska plattform omfattas av de fyra hörnstenarna fokus, tillväxt, differentiering och tillverkning. Vi ska koncentrera oss på att skapa och ta vara på nya affärsmöjligheter. Andra funktioner och system i företaget ska underlätta och stödja vår affärsprocess och fungera som smörjmedel. Vi ska in på nya marknader i Europa, vinna nya kunder och öka försäljningen till våra befintliga kunder. Vi ser möjligheter att växa genom att starta försäljningsbolag i länder i Europa där vi ännu inte etablerat oss. Genom ett internationellt agerande får vi också kunder som verkar i många länder. För att nå våra mål kommer vi även förvärva företag som passar in i vår strategi. Vi ska fortsätta utveckla spännande produkter och koncept med den senaste tekniken för de marknader och segment vi valt att finnas inom. Att skilja sig från mängden Belysningsbranschen är en allt mer konkurrensutsatt marknad. Leverantörernas produkter blir mer lika varandra och därmed lättare att ersätta. Därför måste vårt erbjudande skilja sig från våra konkurrenters. Det gör det avsevärt. Vi erbjuder mer än bara en produkt. Vi har kunnande, spetskompetens och vi tar ansvar för våra produkter. Vi ska fortsätta utveckla våra specialiteter och de områden som vi är bäst på och som våra konkurrenter har svårast att ta efter. För att nå våra mål behöver vi öka produktiviteten, automatisera och rationalisera i våra befintliga fabriker. En annan viktig satsning är att etablera tillverkning i länder med för oss låga tillverkningskostnader. Kina är för oss ett självklart val. 7

8 Inledning Konstfack i Stockholm. Ljuset påverkar oss varje dag, varje vecka, varje år. Vissa årstider, vissa dagar är marken blöt och mörk och tunga moln döljer solen helt. Andra dagar är solen brännande och värmande från en molnfri himmel. Variationerna är många men det finns alltid en strimma ljus. 8

9 Butiksbelysning Professionell belysning Utomhusbelysning Inredningsbelysning Fagerhultgruppen arbetar med belysning i ordets vidaste bemärkelse, med målsättningen att förmedla ljus i alla dess positiva former. Med cirka anställda, varav mer än 150 utomlands, är vi Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för såväl publika miljöer som hemmiljöer. Verksamhet Huvudkontoret och den största fabriksenheten ligger i Fagerhult norr om Jönköping. Övrig tillverkning sker i Örnsköldsvik och Falkenberg, Åhus och Suzhou i Kina samt i de respektive dotterbolagen. De egna försäljningsbolagen i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Storbritannien och Kina kompletteras med ett omfattande nät av partners över hela världen. Nya kundgrupper Våra kunder är arkitekter, designers, installatörer, belysningskonsulter eller andra typer av konsulter inom el och bygg och andra representanter i föreskrivande led. Det blir allt vanligare att vi jobbar mot slutkund, exempelvis butikskedjor. Det är viktigt att få fram våra argument till slutkunden eftersom våra drivkrafter, energieffektivitet, komfort och design är direkt avgörande för kunden. En bra belysning innebär nöjda människor i lokalerna vilket i sin tur innebär att lokalerna blir uthyrda. I förlängningen innebär det ännu fler fördelar som inte är direkt mätbara men som likväl är av största vikt. En bättre arbetsplats kan till exempel innebära lägre sjukfrånvaro. Affärsområden Under 2004 har vi börjat arbetet med att definiera specifika affärsområden. Området professionell belysning innehåller belysning för kontor, sjukhus, verkstadsindustrier, skolor och andra publika miljöer. Affärsområdet butiksbelysning riktar sig direkt mot butikskedjor och butiksägare. Det tredje området, utomhusbelysning, innefattas av belysning till parker, vägar, gator, fasader och andra miljöer utomhus. Det fjärde området, inredningsbelysning, arbetar med belysning för hotell, kursgårdar och hemmiljö. Kundnytta Att sälja belysningssystem handlar inte bara om att sälja produkter. På Fagerhult är vi experter på energieffektivitet, ljusplanering och ljusteknologi, detaljer som är avgörande kunskaper för att skapa belysningssystem som på ett bra sätt kan integreras i de byggnader de är avsedda för. Dessutom skapar vi spännande och intressanta designlösningar med vårt nordiska formspråk genom kompetenta egna och externa designers. 9

10 Marknaden Av tradition har den nordiska marknaden, vår hemmabas, också varit den största för oss. De senaste årens nedgång i byggbranschen har dock ändrat på det. Under hela 2004 var efterfrågan på den nordiska marknaden fortsatt svag och vi har istället tagit allt större andelar på den internationella marknaden. Särskilt Stockholmsområdet har drabbats av många tomma kontorslokaler medan Göteborg och Malmö klarat sig något bättre. Vakansgraden för kontorslokaler, som är ett av Fagerhults kärnområde, är även hög i de för oss viktiga städerna Oslo och Köpenhamn. Efterfrågan på belysning till denna typ av lokaler har därför varit svag sedan en tid. Byggbranschen är dock på väg att vända och 2004 påbörjades fler nya byggprojekt än året innan. En uppgång som ännu inte fått genomslag i vår försäljning beroende på att belysningen kommer in sent i byggprocessen. Under 2004 har vi dock kunnat se en svag vändning och andra halvåret var bättre än föregående år samma tid. Vår position på den europeiska marknaden Fagerhultkoncernen är en kraftfull aktör på den europeiska marknaden med en expansiv utveckling. Ett resultat av en medveten satsning på internationell produktutveckling och egna säljenheter utanför Sveriges gränser. Dotterbolag har vi i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Storbritannien och Kina. Från dotterbolaget i Holland agerar vi även i Belgien och Frankrike och via det finska dotterbolaget når vi både Ryssland och Baltikum. Tack vare partners i ytterligare ett antal länder är vi även verksamma i stora delar av övriga världen. Under 2004 har Storbritannien, Norge och Holland varit särskilt framgångsrika. Vår förmåga att möta specialbehov När vi etablerade oss med eget bolag på den engelska marknaden var det just genom vår förmåga att möta kunden i speciella önskemål som vi vann mark. Vår förmåga att ta fram specialprodukter i till projekt gav oss en bra grund att stå på. Nu, när vi funnits på den engelska marknaden en tid och etablerat oss som en flexibel samarbetspartner, säljer vi även mycket ur vårt standardsortiment. Vår storsäljare, Loop Light, är ett exempel på en omtyckt armatur av flera anledningar och inte minst ur energi- och miljösynpunkt. T5-ljuskälla och elektronisk drift i form av högfrekvent driftdon har borgat för hög teknisk standard samtidigt som ljuskällans litenhet tillåter en armatur med små dimensioner. Den reducerade materialåtgången innebär i sin tur en lägre miljöpåverkan. Loop Light är en armatur som är mer än bara en ljusspridare. Indigo Ed2 är en annan armatur ur vårt standardsortiment med högt designinnehåll som är populär särskilt på den engelska marknaden. Högt designinnehåll leder vägen i Danmark I Norden har marknaden varit svag under några år. Den mindre lukrativa marknaden kan förklaras med att kontorsmarknaden i princip utraderades i Danmarks, Norges och Sveriges huvudstäder Det fanns till exempel en miljon lediga kvadratmeter kontorsmiljöer i varje huvudstad. Produkter med högt designinnehåll är de som säljer bäst i Danmark. Den tidigare nämnda Loop Light, designad av den danska designerduon Jørgen Nyboe och Henning Solfeldt från Danska PLH, är mycket omtyckt i Danmark. Norden, summa yrkesbyggnader, påbörjade projekt Milj. Euro (2003) ROT yrkesbyggnader, påbörjade projekt Milj. Euro (2003) 10

11 Milton Keynes universitet i England. På den engelska marknaden ser vi allt fler och större projekt och utvecklingen går mer och mer åt kundstyrda lösningar. 11

12 Professionell belysning Fagerhults huvudområde är professionell belysning för publika miljöer med en extern försäljning på (1 229) MSEK vilket motsvarar 88 procent av koncernens omsättning under Kontor, skolor, sjukhus, hotell, museum och industrier är några exempel på offentliga miljöer vi belyser. Fagerhults Belysning, Atelje Lyktan och Tryckta, är de företag i gruppen som ingår i affärsområdet Professionell Belysning. och egna säljbolag i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland och Storbritannien. Från det holländska bolaget agerar vi även i Belgien och Frankrike och via det finska bolaget når vi numera även Ryssland och Baltikum. Även om det finns ett starkt fokus på Europa pågår etablering på den kinesiska marknaden och med partners i ytterligare ett tjugotal länder är vi verksamma i stora delar av världen. Ateljé Lyktan är gruppens designföretag. Produkter och kunnande med ett högt designinnehåll har varit Ateljé Bolagen Fagerhults Belysning, som är det största bolaget inom affärsområdet, är en kraftfull aktör på den europeiska belysningsmarknaden med en expansiv utveckling av internationell försäljning. Försäljning utanför Sverige utgör 46 procent av koncernens totala fakturering. Ett resultat av en medveten satsning på produktutveckling Lyktans adelsmärke i många år. Ett tydligt fokus på den svenska marknaden och högt designinnehåll gäller för varumärket Ateljé Lyktan även i framtiden. Tryckta är ett specialistföretag med en gedigen kunskap och erfarenhet av metoder för bearbetning av metaller. Tryckta förser Fagerhultkoncernen med specialkomponenter till armaturer. Finland Norge Sverige Ryssland Storbritannien Holland Tyskland Spanien 12

13 ITT Flygt i Stockholm. Belysningen har en mycket stor betydelse för upplevelsen av våra miljöer. I publika rum som skolor, sjukhus, kontor och industrier spelar belysningen en avgörande roll för vårt välbefinnande. 13

14 Professionell belysning ITT Flygt i Stockholm. 14

15 Marknaden Efterfrågan under det första halvåret 2004 var generellt svag och en fortsättning på den negativa trend som inleddes redan under I Norden, som är vår hemmabas, har vi dock sett en återhämtning under andra hälften av året. För helåret har försäljningen i Norden varit i nivå med föregående år i Sverige, Norge och Finland och något lägre än föregående år i Danmark. I Storbritannien och Holland har försäljningen under 2004 varit på samma nivå som föregående år, vilket speciellt ur ett holländskt perspektiv, är en framgång med tanke på att byggkonjunkturen varit fortsatt svag. I Tyskland har försäljningen minskat något, men orderingången under senare del av året har ökat väsentligt vilket skapar goda förutsättningar för På den nordiska markanden ser vi en återhämtning under främst andra halvåret har vi haft en bra försäljning på den svenska marknaden. Konkurrenter Den europeiska belysningsindustrin är fragmenterad och många företag saknar kritisk massa och tillräcklig lönsamhet för framtiden. Fagerhults huvudkonkurrenter på den nordiska marknaden är Thorn, Philips, Louis Poulsen och Glamox. I Tyskland finns en mängd belysningsföretag som samtliga lider av en kontinuerligt minskande marknad. De viktigaste aktörerna där är Zumtobel och Trilux. På den brittiska marknaden, som också kännetecknas av många aktörer, är Zumtobel, Thorn och White Croft huvudkonkurrenter. Internationellt Fagerhultkoncernen är en kraftfull aktör på den europeiska marknaden med en expansiv utveckling av exportaffärer. Utlandsandelen utgör drygt 52 procent av koncernens fakturering. Periodens orderingång var högre än nettoomsättningen och uppgick till (1 392) MSEK. Utvecklingen av våra utlandsaffärer är resultatet av en medveten satsning på internationell produktutveckling och egna säljenheter utanför Sveriges gränser. Vi har dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland och Storbritannien. Från dotterbolaget i Holland agerar vi dessutom i både Belgien och Frankrike och via det finska dotterbolaget når vi Ryssland och Baltikum. Tack vare partners i ytterligare ett antal länder är vi även verksamma i stora delar av övriga världen. 15

16 Professionell belysning Utomhusbelysning Belysning för utomhusmiljöer är ett intressant områdemed möjligheter för expansion. Intresset för belysning av parker och städer har ökat markant och vi ser allt fler projekt med människan och upplevelse i fokus. Även trygghet är en viktig aspekt. Det går att spara energi och samtidigt få mer ljus. Många kommuner och städer börjar inse att man inte kan spara energi på bekostnad av männsikors säkerhet. Tvärtom behöver fler parker och mörka utrymmen belysas. Brett urval av utomhusarmaturer Vi representerar det tyska varumärket Bega och det italienska varumärket Simes som båda har gedigna och väl inarbetade sortiment för utomhusbelysning. Sortimenten innefattas av orienteringsarmaturer, armaturer för husentréer, väggarmaturer, pendelarmaturer, takarmaturer, downlights, strålkastare, markinfällningsarmaturer, undervattenstrålkastare, pollararmaturer och armaturer för belysning av vägar, torg och gator. Ett brett sortiment som ger planeraren många valmöjligheter när han utformar sin utomhusmiljö. Genom dotterbolaget Ateljé Lyktan breddar vi utbudet ytterligare. Storsäljaren Stockholmslampan är ett exempel på en omtyckt armatur för parker och städer. I början av 2005 förvärvade vi LampGustaf, ett köp som innebär att vi nu även kan räkna in Elencos sortiment för utomhusbelysning. Höga krav på tålighet för utomhusarmaturer På utomhusarmaturer ställs det av naturliga skäl särskilt höga krav. Armaturerna ska tåla nedsmutsning, all slags väderlek och extrema temperaturväxlingar. För att uppnå bästa korrosionsskydd kromatiseras alla aluminiumdetaljer innan de pulverlackeras. Alla våra armaturer har hög IP-klassning något som innebär att de håller hög kvalitet på material, teknik och formgivning. Butiksbelysning Butiksbelysning är ett område där slutkunden är beslutsfattare, något som gör vägarna till en lyckad affär till en extra utmaning. Butiksmiljöns varaktighet är dessutom mycket kort, fem till sju år, att jämföra med skolor där man räknar med att anläggningen ska vara densamma uppemot 25 år. Samtidigt är detaljhandeln en krävande målgrupp. I positiv bemärkelse. Det ställs högre krav på oss att hänga med i modets snabba svängar och den belysning vi erbjuder är i hög grad vinstbringande och imageskapande för kunden. Belysning är helt enkelt ett medel för ökad omsättning och försäljning för butikskunderna. Det sporrar oss och ger oss anledning att hela tiden förbättra och utveckla våra idéer. Med Europa i sikte För att stärka vår position på den europeiska marknaden och växa inom butiksbelysning köpte vi det svenskägda belysningsföretaget LampGustaf i början på En affär som kommer att bidra positivt till Fagerhultgruppens resultat per aktie för helåret LampGustaf är Nordens ledande företag inom butiksbelysning vilket också är deras huvudområde. Något som alltså passar särskilt väl för Fagerhults ambition att växa inom det segmentet. Utöver butiksbelysning erbjuder LampGustaf ett brett sortiment av ljuskällor och ett väl inarbetat sortiment för hembelysning. Dessutom har LampGustaf utomhusbelysning för offentlig miljö via dotterbolaget Elenco och stärker därmed även vårt affärsområde utomhusbelysning. Belysningssystem för butiker är ett snabbt växande marknadssegment globalt. Förvärvet av LampGustaf ger oss ett starkt affärsområde för butiksbelysning, med en mycket bra plattform i Norden och goda förutsättningar för fortsatt expansion i Europa. 16

17 Butikskedjan Boots butik no 7 i London. Belysningssystem för butiker är ett viktigt och snabbt växande marknadssegment globalt. 17

18 Hembelysning Armatur från Belid. Den externa försäljningen inom affärsområdet hembelysning uppgick till 182 (174) MSEK. 18

19 Enligt preliminära siffror använde Sverige 145,3 TWh el under En minskning med knappt 3,3 TWh jämfört med året innan. Till bostäder åtgick 42,3 TWh, kontor och service TWh exklusive elpannor i värmeverk. Industrin svarade preliminärt för 55,7 TWh. Hushållen använder el till mycket. En elvärmd villa på 150 kvadratmeter och fyra personer konsumerar cirka kwh per år av dessa går till värme, kwh till varmvatten, till matlagning inklusive kyl och frys, till belysning, 600 till disk- och tvätthantering samt till ventilation och liknande. Det ökade antalet datorer i hem och på arbetsplatser är också en orsak till ökad elanvändning. Källa: Svensk Energi I affärsområdet hembelysning uppgick den externa försäljningen till 182 (174) MSEK vilket motsvarar 12 procent av koncernens omsättning. Vid årsskiftet avyttrades Aneta till den norska byggvarukoncernen Byggma. Anetas omsättning 2004 var 72 MSEK. Olika aktiviteter i hemmet föder olika behov av ljus. Ljus som behöver samspela i en harmonisk enhet för att skapa ett trivsamt och behagligt ljus. Läslampor vid bokhyllan, trivsam lampa vid matbordet eller stämningsfulla spotlights på väggarna är bara några exempel på vad vi kan erbjuda. Inredningsljus med spännande formspråk Belid i Varberg är belysningsbranschens största tillverkare av hembelysning i Skandinavien. Ett företag som utvecklar och tillverkar ett helt hembelysningssortiment från grunden. Det innebär allt från design, prototypmakeri, verktygstillverkning, stansning, dragpressning och lackering till montering och packning. Belids förmåga att snabbt utveckla och tillverka helt nya kollektioner är en klar konkurrensfördel. Hembelysningsmarknaden är extra känslig för trender och influenser och kan ibland svänga om och kräva snabba omtag. Att Belids produktion enkelt kan ställas om och möta marknadens behov gör Belid till en konkurrenskraftig och effektiv leverantör. Belids produkter kännetecknas bland annat av nya, moderna linjer i kombination med traditionella former. Egna designers och externa formgivare är faktorer som i hög grad bidrar till att föra in ett spännande formspråk och intressanta funktioner. Belids sortiment säljs till största delen i möbel- och belysninghandeln men även till hotell, konferensanläggningar, varuhus, stormarknader och elaffärer. Närmare hälften av försäljningen går till marknader utanför Sverige och då främst till Skandinavien och Storbritannien. Gediget hantverk Aneta Belysning grundades 1947 och var en del av Fagerhultgruppen mellan 1995 och Aneta erbjuder ett brett sortiment av hembelysningsprodukter och tillverkar handgjorda lampskärmar i svenska Mönsterås och marknadsför belysning för hemmiljö med utgångspunkt från Växjö. Produkterna återförsäljs till konsument genom bland annat elfackhandel, möbelhandel och inredningsbutiker. Sverige är Aneta Belysnings största marknad och exporten går främst till de nordiska länderna Norge, Finland och Danmark. Sedan början på 2005 ingår även det svenska företaget LampGustaf i Fagerhultgruppen med sortiment för belysning till hemmiljö. 19

20 Miljö och kvalitet I Sverige använder vi cirka kwh per invånare och år. Vi är den fjärde största elanvändaren per invånare i världen efter Norge, Kanada och Island. Det beror främst på vårt kalla klimat, men även på att vi har en energikrävande industri. Elanvändningen har ökat på senare år i Sverige. Något som förklaras dels med att hushållen fått en ny typ av elförbrukning med ökat antal elprodukter och dels ökat behov av kylanläggningar. Men den största elanvändaren är pappersindustrin som förbrukar cirka 22 TWh om året. Det är dock inte bara negativt med den ökade energianvändningen, el har ersatt fossila bränslen som kol och olja i industriprocesser. Det har gjort oss mindre beroende av olja och bidragit till en bättre miljö. Men den renaste kilowattimmen är den som inte behöver produceras. Elförbrukningen kan minskas mycket på de flesta arbetsplatser både på kontor och i olika verksamheter. Varje minskad kwh-timme innebär att man i praktiken minskar utsläppen av koldioxid, eftersom el på marginalen produceras i kolkondenskraftverk, med höga utsläpp av koldixoid. I kontor och samlingslokaler kan man minska elkostnaderna mycket bara genom att använda energieffektiva armaturer och lågenergilampor. Enligt uppskattningar från Belysningsbranschen svarar belysning för cirka tio procent av den totala elförbrukningen i Sverige. Vårt bidrag Fagerhult bedriver ett aktivt och långsiktigt miljöarbete. Fagerhults Belysning med tre av sina tillverkningsenheter är miljöcertifierade i enlighet med ISO I vårt miljöarbete strävar vi efter att uppfylla eller överträffa kraven i gällande lagstiftning, att hushålla med resurser, såväl energi som råvaror och att öka återvinningen i hela processen. Utbildning i miljö- och energifrågor ska engagera våra medarbetare i det dagliga arbetet. Industrin svarade för 55,7 TWh 2003 enligt preliminära siffror från SCB. 20

21 För att skapa miljövänlig belysning krävs kompetens Våra miljömål Minska produkternas miljöbelastning vid användning och återvinning. Minska våra tillverkningsenheters energiförbrukning. Minska våra tillverkningsenheters miljöbelastning på närmiljön. Minska miljöbelastningen vid transporter till och från våra fabriker. Minska förbrukningen av råvaror och minimera mängden lågvärdigt avfall. om ljus. Belysningskunnande har alltid varit ett kännetecken för Fagerhultkoncernen och är en förutsättning för vårt utvecklingsarbete. Något som gör att vi kan kombinera dynamisk teknik med funktion, energieffektivitet och design. Auktoriserade av certifieringsinstitut På Teknikcentrum i Fagerhult finns ett av norra Europas bäst utrustade laboratorier. Laboratoriet är auktoriserat av provnings- och certifieringsinstitutet SEMKO, vilket innebär att vi både säkerhetskontrollerar och godkänner våra produkter. Med en av Nordens få spegelfotogoniometrar mäts armaturens ljusprestanda. Utrustningen är till stor hjälp, inte bara vid dokumentation utan också vid utveckling av nya reflektorer och bländskydd. Livscykelanalys För att bedöma en produkts miljöpåverkan måste hela livscykeln beaktas. I en livscykelanalys utreds hur mycket miljön påverkas vid tillverkning, under användning och Belysning Total energiförbrukning Enligt uppskattningar från Belysningsbranschen går ca 10 % av elförbrukningen i Sverige till belysning. vid skrotning. För belysningsprodukter är det användningsfasen som innebär den största miljöbelastningen medan tillverkning och skrotning inte har så stor påverkan på miljön. Flera utredningar visar att 90 procent av miljöpåverkan sker under användningen och det beror på energianvändningen. All produktion och distribution av elektrisk energi innebär en miljöbelastning och kan den reduceras så innebär det följaktligen miljövinster. Modern belysning belastar miljön mindre och då framförallt när det gäller miljöfarliga ämnen. Nya ljuskällor, speciellt T5-lysrören, innehåller väsentligt mindre mängd kvicksilver än äldre och genom att de dessutom håller längre blir det färre byten och därmed ännu mindre mängd miljöfarligt avfall som behöver tas om hand. Gemensamt med belysningsbranschen tar vi genom det så kallade producentansvaret hand om återvinning av gamla armaturer och ljuskällor. Något som både skonar miljön och främjar byte till nyare och miljövänligare belysning. 21

22 Medarbetare Vi är ett företag i förändring. Nya verksamheter, organisationsförändringar och avyttrade företag är bara några av sakerna som påverkar oss nu. Sedan början av 2004 har vi en ny vision och nya mål för framtiden. Yrkesroller och samarbetsformer förändras. Vi har mycket nytt att lära och vi måste ge våra medarbetare bra förutsättningar och bra kompetensutveckling. För att nå våra mål måste vi skapa ett klimat som präglas av engagemang och en vilja att utvecklas. Vår vision, mission och våra kärnvärden är viktiga verktyg för att skapa ett företag där vi förenas kring gemensamma mål. Våra kärnvärden hjälper våra medarbetare att verka i den riktning vi önskar för att uppnå våra mål. Vision Vår vision är att uppfattas som ledande i att skapa mervärde för kunder, aktieägare och medarbetare. Vi ska vara nummer ett i Norden och bland de tre främsta Fagerhult har en öppen och vänlig atmosfär, det känns som en stor familj. Den dagliga kontakten gör att man känner sig nära. Katja Kosonen, 32 år, produktchef på Fagerhult i Finland. Vi bedriver vår verksamhet med högsta möjliga ekonomiska och miljömässiga standard. Vi tänker och handlar på ett professionellt sätt. Vi är stolta att arbeta på Fagerhult och anses som de bästa i branschen av våra kunder och konkurrenter. Vi är mycket duktiga på att skapa, utveckla och behålla våra kundrelationer. Det är kul att jobba på Fagerhult. Kärnvärden Ansvar, respekt och högklassighet. Våra kärnvärden har sina rötter i företagets historia. De definierar vårt sätt att arbeta och uppträda. Kärnvärdena inspirerar och utmanar Fagerhults medarbetare i deras strävan att skapa ett framgångsrikt företag ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Jag har arbetat på Glamox i 16 år och varit egenföretagare i fem år, jag har jobbat på många olika sätt och jag uppskattar Fagerhults professionella sätt och kontakterna med så många olika kundgrupper. Kenneth Rydland, 48 år, säljare på Fagerhult i Norge. Ansvar. Vi arbetar för att varje individ får möjlighet att utvecklas inom företaget och utveckling kräver ansvar. Att ta ansvar är att vara pålitlig, men också kreativ, ha självtillit och vara redo att anta utmaningar. Vi utför alltid våra dagliga uppgifter omsorgsfullt och noggrant, med våra kunders och företagets bästa i åtanke. belysningsföretagen i Europa. Vi ska arbeta för att skapa ett ökat mervärde, uppnå ännu bättre resultat och bidra positivt till människors tillvaro överallt där våra produkter eller lösningar erbjuds. Respekt. Att visa respekt är att vara öppen och ärlig och att uppträda med integritet. För att visa respekt krävs att vi funderar över hur våra handlingar kommer att påverka vår omgivning, inom företaget och utanför, nu och i framtiden. Respekt främjar samarbete och gör det lättare för oss att uppnå våra gemensamma mål. 22

23 Anette Spahn Klausen och Henrik Clausen startar upp Fagerhult Lighting Academy i Köpenhamn. Högklassighet. I vår strävan efter högklassighet lyfter vi professionalism till ett högre plan. För att nå högklassighet krävs att vi utmanar oss själva att överträffa förväntningar från kunder aktieägare och medarbetare, och att vi alltid strävar efter att förbättra resultaten och nå målen med råge. Medarbetaren i fokus I Fagerhultgruppen är de anställdas insatser, både enskilt och i grupp, av största betydelse för hur målen för effektivitet, kvalitet och service ska kunna uppfyllas. Företagets framgångar är beroende av medarbetarnas kompetens, motivation och engagemang. Företagets policy för chefer och arbetsledare innebär bland annat att våra chefer har ansvar för både verksamhet och personal och representerar en positiv och optimistisk människosyn. Våra chefer ska tillämpa ett situationsanpassat ledarskap och målstyrning ska vara den grundläggande styrmetoden. Våra chefer har ett ansvar för att medarbetarna utvecklas i arbetet. Vår uppgift är att göra teknisk och svår information lättförståelig och förmedla det på ett aptitligt sätt så att alla kan ta del av glädjen och fascinationen över att arbeta med ljus. Henrik Clausen, Fagerhult Lighting Academy. Fagerhult Lighting Academy Under 2004 startade vi upp Fagerhult Lighting Academy, (FLA) som har sitt säte i Köpenhamn. Här säkerställer vi att alla medarbetare får ta del av de mål och visioner vi har. Medarbetare från hela världen får utbildning i grundläggande belysningskunskaper. FLA säkerställer att våra medarbetare stöttar, uppmuntrar och delar företagets visioner och uppträder som kunniga ambassadörer både i och utanför företaget. På sikt, förhoppningsvis redan under 2005 ska Fagerhult Lighting Academy växa till att bli en kunskapskälla även för våra kunder. 23

24 Medarbetare Samarbete för utveckling Vi uppmuntrar till nära samarbete med högskolor och universitet i de länder vi finns med egna bolag. I Sverige har vi ett nära samarbete med Högskolan i Jönköping. Det har främst omfattat systematiskt praktikarbete inom ramen för så kallad fadderföretagsverksamhet. Totalt har ett trettiotal högskolestudenter varit engagerade i olika studieuppgifter vid företaget. traineeprogram. Under 2004 har behovet av nyrekrytering inte motiverat genomförande av denna form av utbildning. Istället har företaget under 2004 erbjudit praktikplatser, examensarbeten och feriearbeten under studieuppehåll för elever på högskolor. Vi tror på jämställdhet Vårt jämställdhetsarbete syftar till att skapa en effektiv arbetsorganisation inom företaget. Erfarenhet visar att grupper där både män och kvinnor är representerade fungerar väl. Det gäller såväl produktivitet som trivsel. Andra faktorer som positivt påverkar gruppers effektivitet är att individerna har olika levnadsålder, olika personliga egenskaper och olika yrkeserfarenhet. I Kina uppfattas skandinaviska företag generellt som bra företag med god design. Bara det faktum att Fagerhult är ett skandinaviskt företag gör att vi uppfattas som ett väldigt öppet företag. Personligen uppskattar jag verkligen informationsutväxlingen mellan personalen. Tracy Gao, 27 år, marknadsassistent, Shanghai, Kina. Att våga vara medmänsklig Vi fokuserar på flera olika åtgärder som ska bidra till att bevara våra arbetsplatser alkohol- och drogfria för att minska risker för ohälsa och olycksfall. På lång sikt vill vi även påverka fördomar och negativa attityder så att inte hjälpinsatser försvåras. Att skapa en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö där man på ett öppet och medmänskligt sätt vågar ta itu med problem och svårigheter är ett av våra mål. Friskvård som affärsidé Vi prioriterar förebyggande åtgärder mot sjukdom och ohälsa. Det innebär att vi bedriver utbildning i arbetsergonomi, uppföljning av orsaker till sjukfrånvaro och en aktiv hantering av arbetsmiljön. Företagshälsovården arbetar i första hand med att identifiera och reducera risker för sjukdom, ohälsa och skador och i andra hand med sjukvårdande behandling. För att minska riskerna för ohälsa och sjukdom uppmuntras motionsaktiviteter på fritiden genom till exempel olika typer av rabatter. Program för lärande Under perioden rekryterades ett tiotal högskoleingenjörer till företaget genom ett internt ettårigt Våra kunder tycker att vi i mycket hög grad är en internationell organisation med god kännedom om den engelska marknaden. Kim Baker, 40 år, kundsupport, Fagerhult i England. 24

25 På Fagerhults Belysning i Habo arbetar runt 700 medarbetare. Antal årsanställda, Ledande befattningshavare, 26 Åldersfördelning Sjukfrånvaro Kvinnor 31 % Kvinnor 4 % Anställda i Sverige Anställda i Sverige Män 69 % Män 96 % 29 år 19 % Arbetad tid 91 % år 50 % Sjukfrånvaro < 60 dgr 4 % 50 år 31 % Sjukfrånvaro > 60 dgr 5 % 25

26 Lyckat projekt i Holland Försäkringsföretaget ING. Det nya huvudkontoret för bank och försäkringsföretaget ING i Holland genomsyras av att ING är en dynamisk och flexibel internationell samarbetspartner. Transparens, innovation, miljövänlighet och öppenhet var grundläggande principer för utformningen av byggnaden. En dubbel fasad möjliggör för ventilation utan att störande trafikljud eller buller kommer in i byggnaden. Ett avancerat klimatsystem och användandet av bergvärme i kombination med värmepumpar resulterar i en energieffektiv och miljövänlig byggnad. Till projektet har Fagerhult i Holland levererat den pendlade armaturen Tigris. 26

27 FagerhultFagerhult ÅrsredovisningÅrsredovisning definitioner a till ö antal anställda Genomsnittligt antal årsarbetande. nettoskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel. avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. avkastning på eget kapital Nettovinsten enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt synligt eget kapital. eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal utestående aktier. kassaflöde per aktie Årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. kassalikviditet Likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. likvida medel Kassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar. nettoinvesteringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar reducerat med intäkter för avyttrade anläggningstillgångar. nettovinst per aktie Nettovinst enligt resultaträkningen i relation till genomsnittligt antal utestående aktier. rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. soliditet Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. sysselsatt kapital Summa tillgångar minus icke räntebärande skulder. vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning. övriga omsättningstillgångar Posten utgörs av interimsfordringar, förskott till leverantörer, övriga fordringar samt koncernfordringar. 27

28 Fagerhultaktien Aktiekapital Fagerhults aktiekapital uppgår till 64,3 MSEK fördelat på aktier á nominellt 5,10 kr. Samtliga aktier är fria och har samma rösträtt och lika andelar i bolagets nettotillgångar och vinst. Börsnotering AB Fagerhult börsnoterades Aktien återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. En börspost utgörs av 100 aktier. Sista betalkurs vid årets slut var 104,00 SEK vilket motsvarar ett börsvärde på MSEK. Aktiens kursutveckling Aktiens kursutveckling Aktien SIX Generalindex Carnegie Small Cap Index Utdelning För räkenskapsåret 2004 föreslår styrelsen bolagsstäm- 40 man en aktieutdelning om 3,00 (3,00 plus extrautdelning 6,00) kronor per aktie. Utdelningen motsvarar en direktavkastning på börskursen den 31 december 2004 om 2,9 %. Utdelningen motiveras av att intjänandet under (c) SIX andra halvåret varit god varför utdelningen bör hållas på samma storlek som tidigare. Förslag om rätt att förvärva aktier Vid ordinarie bolagsstämma den 22 april 2004 beslutades att företaget ska ha möjlighet att förvärva egna aktier. Denna möjlighet har inte utnyttjats under Under 2002 förvärvades aktier till en köpeskilling av 110 kr per aktie. Nominella värdet på dessa aktier är 1,0 MSEK. Antalet utestående aktier uppgick vid årets slut till stycken. Styrelsen föreslår stämman att bevilja styrelsen fortsatt rätt att intill nästa Data per aktie SEK/aktie Vinst efter skatt 2,95 5,73 Utdelning 3,00 9,00 1) Börskurs per 31 december 104,00 104,00 Direktavkastning % 2,9 8,7 Eget kapital 38,00 44,00 1) Varav 6,00 kr avser extrautdelning bolagsstämma förvärva egna aktier. Svenska aktiebolag 77,2 % Svenska privatpersoner 17,4 % Svenska institutioner 4,6 % Utländska ägare 0,8 % Ägarstruktur (per ) Aktieägare Antal aktier % Gustaf Douglas, familj och bolag ,3 Investment AB Latour ,9 Bertil Svensson, familj, stiftelse och bolag ,6 Lannebo Fonder ,6 Familjen Palmstierna ,4 Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling ,4 Christina Ronge Böös ,2 Göran Wirenstam ,6 Övriga med aktier, 11 st ,6 Övriga med aktier, 206 st ,1 Övriga med upp till aktier, st , ,0 Några större ägarförändringar har inte skett under

29 Femårsöversikt Resultatposter (MSEK) Nettoomsättning (varav utanför Sverige) (522) (697) (739) (740) (726) Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Jämförelsestörande poster 14 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader 5 Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiellt netto Balansposter (MSEK) Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel och kortfristiga placeringar Summa tillgångar Eget kapital Pensionsskulder Uppskjuten skatteskuld Långfristiga räntefria skulder Kortfristiga räntefria skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal och data per aktie Försäljningstillväxt, % 8,6 14,4 4,6 4,9 1,5 Förändring i rörelseresultat, % 32,9 3,2-2,6 23,3 45,8 Förändring i resultat efter finansnetto, % 35,0 5,0-3,6 23,1 46,3 Rörelsemarginal, % 10,6 9,6 8,9 7,2 4,0 Vinstmarginal, % 10,6 9,8 9,0 7,3 4,0 Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Soliditet, % Sysselsatt kapital, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital, % 30,6 27,9 25,3 18,5 10,6 Avkastning på eget kapital, % 25,0 22,1 19,1 13,4 14,0 Nettoskuld, MSEK Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, MSEK Avskrivningar på anläggningstillgångar, MSEK Antal anställda Eget kapital per aktie, SEK 32,11 37,95 41,48 44,00 37,99 Nettovinst per aktie, SEK 7,36 7,71 7,58 5,73 2,95 Utdelning per aktie, SEK 2,25 2,75 3,00 9,00 3,00 1) Kassaflöde per aktie, SEK 6,96 9,41 8,83 9,52 7,73 Antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental ) Föreslagen utdelning 29

30 Fagerhultbolagen Fagerhults Belysning Andel av gruppens Fagerhults Belysning, som är det största företaget inom Fagerhultgruppen, försäljning arbetar med kvalificerade belysningssystem för kontor, butiker, sjukhus, skolor, 79 % industrier och andra publika miljöer. Försäljningen sker i flera steg där arkitekter, elkonsulter och installatörer är viktiga målgrupper. Målet är att upprätthålla en ledande ställning i Norden och att driva en expansion på andra marknader. Drygt 40 procent av försäljningen sker i Sverige och den övriga via egna säljbolag i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Kina och Storbritannien samt via agenter på ytterligare ett antal marknader. Tillverkning sker vid fabrikerna i Habo, Örnsköldsvik och Falkenberg, Åhus och Suzhou i Kina. Andel av gruppens rörelseresultat 82 % Fakturerad försäljning MSEK Rörelseresultat MSEK 1) 93,1 113,5 118,0 90,6 45,0 Andel av gruppens försäljning 73 % 75 % 76 % 79 % 79 % Andel av gruppens rörelseresultat 1) 80 % 84 % 90 % 90 % 82 % Antal anställda Försäljning och rörelseresultat MSEK 1) exkl jämförelsestörande poster Aneta Belysning Aneta Belysning i Växjö är sedan 2003 helt inriktat mot försäljning av armaturer för hemmiljö. Större delen av sortimentet produceras utomlands med undantag av skärmar som tillverkas i egen regi i Mönsterås. Sortimentet säljs genom elfackhandeln och varuhuskedjor. I takt att Fagerhult fokuserar mer på professionell belysning avyttrades Aneta Belysning AB i januari Andel av gruppens försäljning 5 % Andel av gruppens rörelseresultat 0 % Fakturerad försäljning MSEK Rörelseresultat MSEK 1) 5,7 0,1 1,3 1,2 0,2 Andel av gruppens försäljning 11 % 9 % 8 % 6 % 5 % Andel av gruppens rörelseresultat 1) 5 % 0 % 1 % 1 % 0 % Antal anställda ) exkl jämförelsestörande poster Försäljning och rörelseresultat MSEK 04 Ateljé Lyktan Hög design är kännetecknande för Ateljé Lyktans produkter. Ateljé Lyktan i Åhus erbjuder formgivna produkter med god ljusbehandling främst för offentlig miljö i Sverige och utomlands. Utomhusbelysning är ett område som blivit allt viktigare. Avancerade projektanpassade lösningar har blivit en specialitet för Ateljé Lyktan. Andel av gruppens försäljning 6 % Andel av gruppens rörelseresultat 0 % 30

31 Fakturerad försäljning MSEK Rörelseresultat MSEK 1) 6,8 10,0 0,1 0,5 3,2 Andel av gruppens försäljning 7 % 7 % 5 % 5 % 6 % Andel av gruppens rörelseresultat 1) 6 % 7 % 0 % 0 % 0 % Antal anställda Försäljning och rörelseresultat MSEK 1) exkl jämförelsestörande poster Belid Belid det största tillverkande företaget av hembelysning i Skandinavien. Vid fabriken i Varberg drivs utveckling och tillverkning av armaturer. Belid är känt för tillverkning av hembelysning av god kvalitet och ett brett sortiment. En egen säljorganisation står för försäljningen till svenska butiker, varuhus, hotell och kursgårdar. Exportförsäljningen sker direkt till varuhus, belysningskedjor och grossister. Andel av gruppens försäljning 8 % Andel av gruppens rörelseresultat 14 % Fakturerad försäljning MSEK Rörelseresultat MSEK 1) 6,3 5,5 5,7 3,8 7,8 Andel av gruppens försäljning 7 % 7 % 7 % 8 % 8 % Andel av gruppens rörelseresultat 1) 5 % 4 % 4 % 4 % 14 % Antal anställda ) exkl jämförelsestörande poster Försäljning och rörelseresultat MSEK Tryckta Tryckta i Markaryd producerar plåtdetaljer. Produkterna är oftast insatsvaror för annan produktion men en viss del består av kompletta produkter. Kunderna finns inom industri och handel. Tryckta är också underleverantör till Fagerhultgruppens företag. Andel av gruppens försäljning 2 % Andel av gruppens rörelseresultat 9 % Fakturerad försäljning MSEK Rörelseresultat MSEK 1) 4,6 6,0 6,5 5,9 4,9 Andel av gruppens försäljning 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Andel av gruppens rörelseresultat 1) 4 % 4 % 5 % 6 % 9 % Antal anställda ) exkl jämförelsestörande poster Försäljning och rörelseresultat MSEK 31

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

bokslutskommuniké 2008

bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet - bokslutskommuniké Nettoomsättning 2 770 (2 527) Mkr Rörelseresultat 272,4 (197,6) Mkr Resultat efter skatt 184,1 (135,0) Mkr Resultat per aktie 14,62 (10,69) kronor Orderingång 2 724

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer