Årsberättelse. Jakobstadsnejdens Telefon Ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse. Jakobstadsnejdens Telefon Ab"

Transkript

1 Årsberättelse 2014 Jakobstadsnejdens Telefon Ab

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter till bokslutet Datering, underskrifter, bokslutspåteckning Revisionsberättelse Verkställande direktörens översikt var ett ombyggnadens och omorganiseringens år för JNT. Föverkligandet av den uppdaterade strategin för JNT tog fart med sikte på fortsatt utveckling och framgång för bolaget. Vi har utvecklat verksamheten, byggt om kundutrymmen och tagit in nya produkter och tjänster i utbudet. Vi har skolat personalen och byggt ut infrastrukturen. Allt det här har vi gjort för att också i fortsättningen kunna erbjuda våra kunder ett bra utbud av produkter och tjänster kombinerat med betjäning i toppklass. Som helhet har året varit intensivt och framgångsrikt. Vi har på många områden höjt ribban och arbetet har gett resultat. Det svaga konjunkturläget har medfört utmaningar, men de har varit överkomliga. Branschen vi verkar i utvecklas i snabb takt och konkurrensen är hård. Aktivitet, engagemang och fokus är nyckelorden för oss när vi navigerar vidare för att ytterligare stärka JNT:s position som ett framgångsrikt företag. Målsättningarna för 2015 är ambitiösa och vi jobbar systematiskt vidare för att förverkliga JNT:s långsiktiga strategi och målsättningar med kundernas och ägarnas bästa för ögonen. De dystra ekonomiska utsikterna som målas upp i Finland och också globalt kan vi ändå inte blunda för. Utmaningar finns det gott om och vi måste ta dem på allvar. Sett ur JNT:s perspektiv tar vi oss an utmaningarna genom att aktivt och medvetet investera i det som är viktigt nu och i framtiden. Vi investerar i infrastruktur för den region vi är verksamma i och jobbar för att JNT ska utvecklas som företag. Vi fokuserar på det positiva och på de möjligheter som finns. När vi lyckas skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunder har våra kunder goda möjligheter att lyckas. Det i sin tur gör att vi kan utveckla verksamheten och företaget ytterligare. Jag vill framföra ett stort tack till alla kunder, medarbetare och samarbetspartners som på olika sätt bidragit till att 2014 varit ett framgångsrikt år för JNT. Tillsammans jobbar vi vidare för fortsatt utveckling och framgång! Maria Höglund verkställande direktör Jakobstadsnejdens Telefon Ab FO-nummer: Hemort: Jakobstad

3 Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt JNT verkar inom telekombranschen. Vårt huvudsakliga marknadsområde är framför allt Österbotten och i synnerhet kustområdet. Vi betjänar både privatpersoner och företag och vill vara det naturliga valet för alla som behöver telekomtjänster. Våra värderingar är att vara en lokal, pålitlig samarbetspartner och att erbjuda betjäning på kundens villkor vi vill göra det möjligt för våra kunder att använda de lösningar som passar dem bäst. I enlighet med bolagets strategi har fokus under året legat på fortsatta satsningar i infrastruktur samt tillväxt gällande användningen av JNT:s tjänster. Rent konkret syns dethär som en kraftig ökning av ICT-tjänster till företagskunder och ökad kapacitetsanvändning i det allt mer utbyggda fibernätet. Tjänster Den kraftiga ökningen i användningen av internet-kapacitet fortsätter. Andelen snabba bredbandsanslutningar fortsatte att öka under året och andelen anslutningar som är 8 MB eller snabbare är nu drygt 77% av alla anslutningar (2013: 63%). Under året har också antalet bredbandskunder ökat. Trots ökad kundmängd och högre hastigheter har omsättningen för bredband minskat något. Det här beror på att prissättningen ändrades i början av året och att många kunder tecknar förmånliga kampanj-avtal. Satsningen på allt mer omfattande ICT-tjänster till företagskunder ger resultat och allt fler företag anlitar JNT. Under året ökade omsättningen inom detta segment med 18%. Traditionell telefoni minskar till förmån för kommunikation över internet. Trenden är tydlig både för fast och mobil telefoni. För den fasta telefonins del har volymerna minskat med 5%. Under året har samarbetsavtalet gällande mobila tjänster med DNA omförhandlats och intäkterna från mobila tjänster har ökat. TV-tjänsterna är fortsatt populära och allt fler kunder anlitar JNT för både Kabel-TV och IP-TV. Under året ökade omsättningen från TV-tjänster med 4%. Kundutrymmena på Alholmsgatan 3 i Jakobstad har byggts om och förstorats under hösten och i december inför julhandeln invigdes de nya utrymmena. Pga tillfälliga arrangemang i samand med ombyggnadsarbetena var hårdvaruförsäljningen något mindre än föregående år. Anslutningsutveckling Totalt TV Telefon Bredband Nät Utbyggnaden av fibernätet i Jakobstadsregionen har fortsatt i snabb takt under året. Efterfrågan har varit stor och anslutningar har levererats i alla delar av vårt verksamhetsområde. Andelen hushåll med fiberuppkoppling ökade under året så att 59% av hushållen som är anslutna till JNT:s nät hade fiberuppkoppling till fastigheten (2013: 55%). Av de bredbandsanslutningar som levereras gick 52% över fiber vid årsskiftet (2013: 47%). Under året byggdes en ny mast för mobiloperatörer vid Radiovägen i Jakobstad. Att JNT ligger långt framme gällande fiberutbyggnaden i Finland bekräftades åter igen i Kommunikationsverkets senaste kartläggning. Enligt den är kommunerna i JNT:s kärnområde bland de bästa vad gäller tillgång till fiberanslutningar i Finland. 3

4 Ekonomiskt resultat Omsättningen för år 2014 uppgick till ,34 vilket är en minskning med 3,3 %. I rörelsevinst redovisas ,04 och räkenskapsperiodens resultat är ,51. Balansomslutningen för 2014 uppgår till ,85 och soliditeten är 83,7 %. Investeringar Räkenskapsperiodens totala investeringar var ,97, varav största delen är investeringar i fiberoptiska nät och teknisk utrustning. Relationstal Omsättning t Driftsbidrag t Driftsbidrag i % av oms. 28,9 % 28,1 % 26,5 % Rörelseresultat t Rörelsevinst i % av oms. 16,0 % 17,1 % 16,0 % Avkastning på eget kapital 11,8 % 14,7 % 12,4 % Forsknings- och utvecklingsverksamhet Bolaget bedriver ingen egentlig forskningsverksamhet. Olika utvecklingsprojekt pågår fortlöpande, dels i egen regi och dels i samarbete med övriga aktörer i branschen. Utvecklingskostnaderna har kostnadsförts i resultaträkningen. Personal Bolagets personal har i medeltal varit 56. I löner och arvoden har under räkenskapsperioden utbetalts ,70. Personalen har under året aktivt deltagit i kompetenshöjande skolningar och avlagt certifikat inom för JNT:s och kundernas del relevanta områden. Aktiviteter för att höja personalens trivsel och motivation i arbetet har genomförts i enlighet med den TYKY-plan som finns uppgjord. Pga omorganiseringar och effektiveringar har beslut fattats i början av 2015 om personalminskningar motsvarande 3,6 årsverken. Kostnadsinbesparingarna pga detta slår fullt ut under Förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat Bolagets utdelningsbara tillgångar är ,25, varav ,51 utgörs av räkenskapsperiodens resultat. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt: Som dividend utbetalas ett belopp om 2,50 /aktie (=25 /aktiebrev) Dvs sammanlagt ,00 I det egna kapitalet kvarlämnas , ,25 Bolaget innehar egna aktier enligt följande: Antal Andel av aktiekapitalet Andel av röstetalet ,7 % 18,7 % Den sammanlagda andelen både av aktiekapitalet och av röstetalet för de aktier som förvärvats under räkenskapsperioden uppgår till 1,8 %. Förvärvet av de egna aktierna hade ingen betydande inverkan på fördelningen av ägandet och rösträtten i bolaget. 4

5 Framtidsutsikter Utvecklingen förväntas fortsättningsvis att gå mot allt större kapacitetsbehov bland kunderna. Kunderna förväntas köpa allt mer tjänster som levereras över bredbandsanslutningar dels från JNT och dels från övriga aktörer. Omsättningen för 2015 förväntas hållas stabil medan driftsbidraget förväntas öka något och rörelsevinsten hållas oförändrad. Betydande risker Hård konkurrens i branschen och en mättad marknad skapar ett pristryck på de tjänster JNT levererar. För att utveckla företaget krävs kontinuerligt betydande och långsiktiga investeringar i infrastruktur. De risker som är förknippade med företagets verksamhet hanteras genom kontinuerlig utveckling och effektivering av verksamheten. Telecombranschen är i betydande utsträckning reglerad via lagstiftning. Ändringar i lagstiftningen och myndigheters agerande kan på lång sikt påverka JNT:s verksamhet. Bolagets verksamhet omfattas av försäkringsskydd till väsentliga delar vad gäller eventuella skador och avbrott. Förvaltning Ordinarie bolagsstämma hölls den Bolagsstämman beslöt att för år 2013 betala ut en dividend om 25 euro / aktiebrev. Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva egna aktier. Fullmakten som omfattar aktier är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst 18 månader. Inom ramen för fullmakten har till bolaget förvärvats egna aktier fram till till ett medelpris om 72,95 /aktie. Styrelsens sammansättning under året har varit: Ordförande Peter Boström Viceordförande Ann-Charlott Kjerp (fr.o.m ), Kurt Betlehem (t.o.m ) Medlemmar Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Rabbe Ede, Mikael Jakobsson, Stefan Storholm och Agneta Ström-Hakala. Förvaltningsrådet har haft följande sammansättning: Ordförande Viceordförande Medlemmar Gun Kapténs Jan-Erik Backa Jan Anderssén, Sten Bobacka, Tony Eklund, Kjell Fellman, Stefan Granberg, Lena Holmberg, Kenneth Holmgård, Michael Jungell, Timo Kumpu, Guy Käcko, Gunilla Lillbacka, Lotta Lindén-Svarvar, Mats Nyby, Tommy Olin, Thomas G Pettersson, Bjarne Sjöblom, Rolf Snellman, Gunnar Stara och Niklas Talling. Förvaltningsrådet har sammanträtt 2 gånger under året. Verkställande direktör är Maria Höglund. Som revisor har fungerat CGR-samfundet Ernst & Young Ab med Benita Öling, CGR, som huvudansvarig revisor samt CGR Anders Mattsson. Jakobstad den 20 mars

6 Resultaträkning Omsättning , ,92 Övriga rörelseintäkter , ,50 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,37 Förändring i lager , ,63 Tjänster av utomstående , , , ,89 Personalkostnader , ,17 Avskrivningar enligt plan , ,04 Övriga rörelsekostnader , ,88 RÖRELSEVINST , ,44 Finansiella intäkter och -kostnader Dividender , ,80 Övriga ränteintäkter och finasiella intäkter , ,65 Räntekostnader och övriga finasiella kostnader , , , ,97 VINST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER , ,41 Bokslutsdispositioner Förändring i avskrivningsdifferens , ,37 Inkomstskatter , ,87 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,17 6

7 Balansräkning AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar , ,81 Materiella tillgångar , ,73 Placeringar Andelar i ägarintresseföretag , ,14 Övriga aktier och andelar , , , ,16 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,40 Kortftristiga fordringar Kundfordringar , ,61 Resultatregleringar , ,24 Kassa och bank , , , ,00 AKTIVA TOTALT , ,16 PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,88 Överkursfond , ,22 Reservfond och övriga fonder , ,76 Balanserad vinst fr tidigare räkensk.per , ,47 Räkenskapsperiodens vinst , , , ,50 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,66 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , ,24 Skulder till leverantörer , ,65 Övriga skulder , ,36 Resultatregleringar , , , ,00 PASSIVA TOTALT , ,16 7

8 Finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde: Erhållna betalningar för försäljning , ,78 Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter , ,50 Betalda rörelsekostnader , ,69 Rörelseverksamh.kassaflöde före finansiella poster o skatter , ,59 Erhållna dividender , ,80 Bet räntor o betaln för rörelseverksamh övr fin kostn , ,68 Betald skatt , ,30 Rörelseverksamhetens kassaflöde före extraordinära poster , ,41 Rörelseverksamhetens kassaflöde (A) , ,41 Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar , ,48 Överlåtelseinkomster från övriga placeringar , ,70 Investeringarnas kassaflöde (B) , ,78 Finansieringens kassaflöde: Minskning / ökning av kortfristiga skulder , ,91 Köp av egna aktier , ,76 Betalda dividender , ,00 Finansieringens kassaflöde (C) , ,15 Förändring av likvida medel (A+B+C) , ,78 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,97 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , ,75 8

9 Noter till bokslutet Värderings- och periodiseringsprinciper i bokslutet Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar på anläggningstillgångar har gjorts enligt en på förhand bestämd avskrivningsplan, där tillgångarnas ekonomiska livslängd utgör grunden för avskrivningstiden. Avskrivningarna görs linjärt enligt följande procentsatser: Fastigheter 25 år 4 % Moduler 12 år 8,30 % Centralanläggningar 8 år 12,50 % Ledningsnät, CATV-nät, telemaster 12 år 8,30 % Abonnentanordningar 5 år 20 % Övriga teleanläggningar 5 år 20 % Övriga utgifter med lång verkningstid 5-10 år % Immateriella rättigheter avskrivs ej - Jord- och vattenområden avskrivs ej - Värdering av omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har redovisats till deras anskaffningsutgifter eller till det sannolika överlåtelsepriset om detta varit lägre. NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN RÖRELSENS ÖVRIGA INTÄKTER Övrigt , ,50 PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR Övriga utgifter med lång verkningstid , ,52 Byggnader och konstruktioner , ,84 Teleanläggningar, avskrivningar enligt plan , ,19 Maskiner och inventarier , , , ,04 9

10 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH MEDLEMMAR I FÖRVALTNINGSORGAN Personalkostnader Löner och arvoden , ,34 Pensionskostnader , ,39 Övriga lönebikostnader , ,44 Personalkostnader totalt , ,17 Medeltalet anställda under redovisningsperioden Montörer 9,0 9,0 Tekniker och tjänstemän 47,2 46,6 Totalt 56,2 55,6 Löner och arvoden till ledningen Styrelse och förvaltningsråd , ,00 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Hyror och leasingkostnader , ,21 Köpta tjänster , ,67 Personal- och resekostnader , ,12 Bränsle, el och vatten , ,33 Fastighetskostnader , ,25 Övrigt , , , ,88 REVISORNS ARVODEN Revision , ,00 DIVIDENDINTÄKTER, RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER Dividender , ,80 Ränteintäkter , ,42 Övriga finansiella intäkter ,23 Räntekostnader , , , ,97 FÖRÄNDRING I AVSKRIVNINGSDIFFERENS Byggnader och konstruktioner , ,72 Teleanläggningar , , , ,37 INKOMSTSKATT Inkomstskatt på den egentliga verksamheten , ,87 10

11 Noter till balansräkningens aktiva BESTÅENDE AKTIVA *) IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Anskaffningsutgift , ,39 +ökning 6 000,00 Anskaffningsutgift , ,39 Ack.avskr.enl.plan , ,57 Bokföringsvärde , ,82 MATERIELLA TILLGÅNGAR JORDOMRÅDEN Anskaffningsutgift , ,46 Anskaffningsutgift , ,46 Bokföringsvärde , ,46 BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER Anskaffningsutgift , ,22 +ökning , ,26 Anskaffningsutgift , ,48 Ack.avskr.enl.plan , ,72 Bokföringsvärde , ,76 TELEANLÄGGNINGAR Anskaffningsutgift , ,15 +ökning , ,74 Anskaffningsutgift , ,89 Ack.avskr.enl.plan , ,15 Bokföringsvärde , ,74 MASKINER OCH INVENTARIER Anskaffningsutgift , ,69 +ökning , ,41 Anskaffningsutgift , ,10 Ack.avskr.enl.plan , ,95 Bokföringsvärde , ,15 ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR Anskaffningsutgift , ,00 +ökning 6 532,00 -minskning ,00 Anskaffningsutgift , ,00 Bokföringsvärde , ,00 PÅGÅENDE ANSKAFFNINGAR ,00 Materiella tillgångar totalt: Anskaffningsutgift , ,07 +ökning , ,47 -minskning ,00 Anskaffningsutgift , ,54 Ack.avskr.enl.plan , ,82 Bokföringsvärde , ,72 11

12 AKTIER OCH ANDELAR Anskaffningsutgift , ,09 +ökning ,56 -minskning , ,47 Anskaffningsutgift , ,62 Bokföringsvärde , ,62 Bestående aktiva totalt: Anskaffningsutgift , ,55 +ökning , ,47 -minskning , ,47 Anskaffningsutgift , ,55 Ack.avskr.enl.plan , ,39 Bokföringsvärde , ,16 Aktieinnehav bokföringsvärde Intressebolag: Oy Novasec Ab 47,8 % ,14 - eget kapital 2014: ,12 - resultat 2014: ,80 Övriga bolag: DNA Oy ,97 S4F Holding Oy ,00 Softera Oy ,95 Gridit Oy ,56 Kontaktia Oy 4 204,70 Pirilö Golf Ab 3 363,76 Oy Omnitele Ab 1 345,50 Övriga bolag 1 429,60 Värdepapper totalt ,18 12

13 Noter till balansräkningens passiva FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital Aktiekapital , ,38 Aktiekapital , ,38 Överkursfond Överkursfond 1.1 och , ,22 Reservfond och övriga fonder Reservfond o övriga fonder , ,76 Reservfond o övriga fonder , ,76 Vinstmedel Vinstmedel , ,73 Förvärv av egna aktier , ,76 Dividend , ,00 Dividend återförd till EK , ,00 Räkenskapsperiodens vinst , ,17 Vinstmedel , ,14 Uträkning av de utdelningsbara medlen Vinstmedel , ,14 Bolagets akitekapital per fördelas på aktier av samma slag. ACKUMULERAD AVSKRIVNINGSDIFFERENS Övriga utgifter med lång verkningstid , ,88 Byggnader och konstruktioner , ,25 Teleanläggningar , ,11 Maskiner och inventarier , , , ,66 13

14 Noter gällande säkerhet och ansvarsförbindelser Checkräkningslimit , ,00 Egna ansvar: Fastighetsinteckningar , ,00 Företagsinteckningar , ,75 Inteckningarnas sammanlagda värde , ,75 Övriga ansvarsförbindelser Leasingavtal Att betala under pågående redovisningsperiod , ,09 Att betala under senare redovisningsperioder , , , ,44 14

15 Bokslutets datering och underskrifter Jakobstad den 20 mars 2015 Ann-Charlott Kjerp Jakobstad den 25 mars 2015 Anders Mattson Revisionsberättelse Till Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s bolagsstämma Vi har reviderat Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att ge ett uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verskamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Jakobstad Ernst & Young Ab Anders Mattson CGR Benita Öling CGR Förvaltningsrådets utlåtande Förvaltningsrådet har tagit del av Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s bokslut och revisionsberättelse för år 2014 och tillstyrker fastställande av bokslutet samt disposition av räkenskapsårets vinst i enlighet med styrelsens förslag. Jakobstad den 8 april 2015 På förvaltningsrådets vägnar: Gun Kapténs ordförande 15

År 2012 är jubileumsår för JNT och vi kommer att på olika sätt uppmärksamma att det är 125 år sedan grunden till dagens JNT lades.

År 2012 är jubileumsår för JNT och vi kommer att på olika sätt uppmärksamma att det är 125 år sedan grunden till dagens JNT lades. 2011 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse...3-6 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Finansieringsanalys...9 Noter till bokslut...10-14 Datering, underskrifter, bokslutspåteckning...15

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2012

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse...3-6 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Finansieringsanalys...9 Noter till bokslut...10-14 Datering, underskrifter, bokslutspåteckning...15

Läs mer

innehåll Årsberättelse Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse 04

innehåll Årsberättelse Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse 04 årsberättelse 2015 innehåll Årsberättelse 2015 2 Verkställande direktörens översikt 2015 03 Styrelsens verksamhetsberättelse 04 Resultaträkning 08 Balansräkning 09 Finansieringsanalys 10 Noter 11 Noter

Läs mer

innehåll Årsberättelse Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse 04

innehåll Årsberättelse Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse 04 årsberättelse 2016 innehåll Årsberättelse 2016 2 Verkställande direktörens översikt 2016 03 Styrelsens verksamhetsberättelse 04 Resultaträkning 08 Balansräkning 09 Finansieringsanalys 10 Noter 11 Noter

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer