Årsberättelse. Jakobstadsnejdens Telefon Ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse. Jakobstadsnejdens Telefon Ab"

Transkript

1 Årsberättelse 2014 Jakobstadsnejdens Telefon Ab

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter till bokslutet Datering, underskrifter, bokslutspåteckning Revisionsberättelse Verkställande direktörens översikt var ett ombyggnadens och omorganiseringens år för JNT. Föverkligandet av den uppdaterade strategin för JNT tog fart med sikte på fortsatt utveckling och framgång för bolaget. Vi har utvecklat verksamheten, byggt om kundutrymmen och tagit in nya produkter och tjänster i utbudet. Vi har skolat personalen och byggt ut infrastrukturen. Allt det här har vi gjort för att också i fortsättningen kunna erbjuda våra kunder ett bra utbud av produkter och tjänster kombinerat med betjäning i toppklass. Som helhet har året varit intensivt och framgångsrikt. Vi har på många områden höjt ribban och arbetet har gett resultat. Det svaga konjunkturläget har medfört utmaningar, men de har varit överkomliga. Branschen vi verkar i utvecklas i snabb takt och konkurrensen är hård. Aktivitet, engagemang och fokus är nyckelorden för oss när vi navigerar vidare för att ytterligare stärka JNT:s position som ett framgångsrikt företag. Målsättningarna för 2015 är ambitiösa och vi jobbar systematiskt vidare för att förverkliga JNT:s långsiktiga strategi och målsättningar med kundernas och ägarnas bästa för ögonen. De dystra ekonomiska utsikterna som målas upp i Finland och också globalt kan vi ändå inte blunda för. Utmaningar finns det gott om och vi måste ta dem på allvar. Sett ur JNT:s perspektiv tar vi oss an utmaningarna genom att aktivt och medvetet investera i det som är viktigt nu och i framtiden. Vi investerar i infrastruktur för den region vi är verksamma i och jobbar för att JNT ska utvecklas som företag. Vi fokuserar på det positiva och på de möjligheter som finns. När vi lyckas skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunder har våra kunder goda möjligheter att lyckas. Det i sin tur gör att vi kan utveckla verksamheten och företaget ytterligare. Jag vill framföra ett stort tack till alla kunder, medarbetare och samarbetspartners som på olika sätt bidragit till att 2014 varit ett framgångsrikt år för JNT. Tillsammans jobbar vi vidare för fortsatt utveckling och framgång! Maria Höglund verkställande direktör Jakobstadsnejdens Telefon Ab FO-nummer: Hemort: Jakobstad

3 Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt JNT verkar inom telekombranschen. Vårt huvudsakliga marknadsområde är framför allt Österbotten och i synnerhet kustområdet. Vi betjänar både privatpersoner och företag och vill vara det naturliga valet för alla som behöver telekomtjänster. Våra värderingar är att vara en lokal, pålitlig samarbetspartner och att erbjuda betjäning på kundens villkor vi vill göra det möjligt för våra kunder att använda de lösningar som passar dem bäst. I enlighet med bolagets strategi har fokus under året legat på fortsatta satsningar i infrastruktur samt tillväxt gällande användningen av JNT:s tjänster. Rent konkret syns dethär som en kraftig ökning av ICT-tjänster till företagskunder och ökad kapacitetsanvändning i det allt mer utbyggda fibernätet. Tjänster Den kraftiga ökningen i användningen av internet-kapacitet fortsätter. Andelen snabba bredbandsanslutningar fortsatte att öka under året och andelen anslutningar som är 8 MB eller snabbare är nu drygt 77% av alla anslutningar (2013: 63%). Under året har också antalet bredbandskunder ökat. Trots ökad kundmängd och högre hastigheter har omsättningen för bredband minskat något. Det här beror på att prissättningen ändrades i början av året och att många kunder tecknar förmånliga kampanj-avtal. Satsningen på allt mer omfattande ICT-tjänster till företagskunder ger resultat och allt fler företag anlitar JNT. Under året ökade omsättningen inom detta segment med 18%. Traditionell telefoni minskar till förmån för kommunikation över internet. Trenden är tydlig både för fast och mobil telefoni. För den fasta telefonins del har volymerna minskat med 5%. Under året har samarbetsavtalet gällande mobila tjänster med DNA omförhandlats och intäkterna från mobila tjänster har ökat. TV-tjänsterna är fortsatt populära och allt fler kunder anlitar JNT för både Kabel-TV och IP-TV. Under året ökade omsättningen från TV-tjänster med 4%. Kundutrymmena på Alholmsgatan 3 i Jakobstad har byggts om och förstorats under hösten och i december inför julhandeln invigdes de nya utrymmena. Pga tillfälliga arrangemang i samand med ombyggnadsarbetena var hårdvaruförsäljningen något mindre än föregående år. Anslutningsutveckling Totalt TV Telefon Bredband Nät Utbyggnaden av fibernätet i Jakobstadsregionen har fortsatt i snabb takt under året. Efterfrågan har varit stor och anslutningar har levererats i alla delar av vårt verksamhetsområde. Andelen hushåll med fiberuppkoppling ökade under året så att 59% av hushållen som är anslutna till JNT:s nät hade fiberuppkoppling till fastigheten (2013: 55%). Av de bredbandsanslutningar som levereras gick 52% över fiber vid årsskiftet (2013: 47%). Under året byggdes en ny mast för mobiloperatörer vid Radiovägen i Jakobstad. Att JNT ligger långt framme gällande fiberutbyggnaden i Finland bekräftades åter igen i Kommunikationsverkets senaste kartläggning. Enligt den är kommunerna i JNT:s kärnområde bland de bästa vad gäller tillgång till fiberanslutningar i Finland. 3

4 Ekonomiskt resultat Omsättningen för år 2014 uppgick till ,34 vilket är en minskning med 3,3 %. I rörelsevinst redovisas ,04 och räkenskapsperiodens resultat är ,51. Balansomslutningen för 2014 uppgår till ,85 och soliditeten är 83,7 %. Investeringar Räkenskapsperiodens totala investeringar var ,97, varav största delen är investeringar i fiberoptiska nät och teknisk utrustning. Relationstal Omsättning t Driftsbidrag t Driftsbidrag i % av oms. 28,9 % 28,1 % 26,5 % Rörelseresultat t Rörelsevinst i % av oms. 16,0 % 17,1 % 16,0 % Avkastning på eget kapital 11,8 % 14,7 % 12,4 % Forsknings- och utvecklingsverksamhet Bolaget bedriver ingen egentlig forskningsverksamhet. Olika utvecklingsprojekt pågår fortlöpande, dels i egen regi och dels i samarbete med övriga aktörer i branschen. Utvecklingskostnaderna har kostnadsförts i resultaträkningen. Personal Bolagets personal har i medeltal varit 56. I löner och arvoden har under räkenskapsperioden utbetalts ,70. Personalen har under året aktivt deltagit i kompetenshöjande skolningar och avlagt certifikat inom för JNT:s och kundernas del relevanta områden. Aktiviteter för att höja personalens trivsel och motivation i arbetet har genomförts i enlighet med den TYKY-plan som finns uppgjord. Pga omorganiseringar och effektiveringar har beslut fattats i början av 2015 om personalminskningar motsvarande 3,6 årsverken. Kostnadsinbesparingarna pga detta slår fullt ut under Förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat Bolagets utdelningsbara tillgångar är ,25, varav ,51 utgörs av räkenskapsperiodens resultat. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt: Som dividend utbetalas ett belopp om 2,50 /aktie (=25 /aktiebrev) Dvs sammanlagt ,00 I det egna kapitalet kvarlämnas , ,25 Bolaget innehar egna aktier enligt följande: Antal Andel av aktiekapitalet Andel av röstetalet ,7 % 18,7 % Den sammanlagda andelen både av aktiekapitalet och av röstetalet för de aktier som förvärvats under räkenskapsperioden uppgår till 1,8 %. Förvärvet av de egna aktierna hade ingen betydande inverkan på fördelningen av ägandet och rösträtten i bolaget. 4

5 Framtidsutsikter Utvecklingen förväntas fortsättningsvis att gå mot allt större kapacitetsbehov bland kunderna. Kunderna förväntas köpa allt mer tjänster som levereras över bredbandsanslutningar dels från JNT och dels från övriga aktörer. Omsättningen för 2015 förväntas hållas stabil medan driftsbidraget förväntas öka något och rörelsevinsten hållas oförändrad. Betydande risker Hård konkurrens i branschen och en mättad marknad skapar ett pristryck på de tjänster JNT levererar. För att utveckla företaget krävs kontinuerligt betydande och långsiktiga investeringar i infrastruktur. De risker som är förknippade med företagets verksamhet hanteras genom kontinuerlig utveckling och effektivering av verksamheten. Telecombranschen är i betydande utsträckning reglerad via lagstiftning. Ändringar i lagstiftningen och myndigheters agerande kan på lång sikt påverka JNT:s verksamhet. Bolagets verksamhet omfattas av försäkringsskydd till väsentliga delar vad gäller eventuella skador och avbrott. Förvaltning Ordinarie bolagsstämma hölls den Bolagsstämman beslöt att för år 2013 betala ut en dividend om 25 euro / aktiebrev. Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva egna aktier. Fullmakten som omfattar aktier är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst 18 månader. Inom ramen för fullmakten har till bolaget förvärvats egna aktier fram till till ett medelpris om 72,95 /aktie. Styrelsens sammansättning under året har varit: Ordförande Peter Boström Viceordförande Ann-Charlott Kjerp (fr.o.m ), Kurt Betlehem (t.o.m ) Medlemmar Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Rabbe Ede, Mikael Jakobsson, Stefan Storholm och Agneta Ström-Hakala. Förvaltningsrådet har haft följande sammansättning: Ordförande Viceordförande Medlemmar Gun Kapténs Jan-Erik Backa Jan Anderssén, Sten Bobacka, Tony Eklund, Kjell Fellman, Stefan Granberg, Lena Holmberg, Kenneth Holmgård, Michael Jungell, Timo Kumpu, Guy Käcko, Gunilla Lillbacka, Lotta Lindén-Svarvar, Mats Nyby, Tommy Olin, Thomas G Pettersson, Bjarne Sjöblom, Rolf Snellman, Gunnar Stara och Niklas Talling. Förvaltningsrådet har sammanträtt 2 gånger under året. Verkställande direktör är Maria Höglund. Som revisor har fungerat CGR-samfundet Ernst & Young Ab med Benita Öling, CGR, som huvudansvarig revisor samt CGR Anders Mattsson. Jakobstad den 20 mars

6 Resultaträkning Omsättning , ,92 Övriga rörelseintäkter , ,50 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,37 Förändring i lager , ,63 Tjänster av utomstående , , , ,89 Personalkostnader , ,17 Avskrivningar enligt plan , ,04 Övriga rörelsekostnader , ,88 RÖRELSEVINST , ,44 Finansiella intäkter och -kostnader Dividender , ,80 Övriga ränteintäkter och finasiella intäkter , ,65 Räntekostnader och övriga finasiella kostnader , , , ,97 VINST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER , ,41 Bokslutsdispositioner Förändring i avskrivningsdifferens , ,37 Inkomstskatter , ,87 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,17 6

7 Balansräkning AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar , ,81 Materiella tillgångar , ,73 Placeringar Andelar i ägarintresseföretag , ,14 Övriga aktier och andelar , , , ,16 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,40 Kortftristiga fordringar Kundfordringar , ,61 Resultatregleringar , ,24 Kassa och bank , , , ,00 AKTIVA TOTALT , ,16 PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,88 Överkursfond , ,22 Reservfond och övriga fonder , ,76 Balanserad vinst fr tidigare räkensk.per , ,47 Räkenskapsperiodens vinst , , , ,50 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,66 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , ,24 Skulder till leverantörer , ,65 Övriga skulder , ,36 Resultatregleringar , , , ,00 PASSIVA TOTALT , ,16 7

8 Finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde: Erhållna betalningar för försäljning , ,78 Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter , ,50 Betalda rörelsekostnader , ,69 Rörelseverksamh.kassaflöde före finansiella poster o skatter , ,59 Erhållna dividender , ,80 Bet räntor o betaln för rörelseverksamh övr fin kostn , ,68 Betald skatt , ,30 Rörelseverksamhetens kassaflöde före extraordinära poster , ,41 Rörelseverksamhetens kassaflöde (A) , ,41 Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar , ,48 Överlåtelseinkomster från övriga placeringar , ,70 Investeringarnas kassaflöde (B) , ,78 Finansieringens kassaflöde: Minskning / ökning av kortfristiga skulder , ,91 Köp av egna aktier , ,76 Betalda dividender , ,00 Finansieringens kassaflöde (C) , ,15 Förändring av likvida medel (A+B+C) , ,78 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,97 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , ,75 8

9 Noter till bokslutet Värderings- och periodiseringsprinciper i bokslutet Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar på anläggningstillgångar har gjorts enligt en på förhand bestämd avskrivningsplan, där tillgångarnas ekonomiska livslängd utgör grunden för avskrivningstiden. Avskrivningarna görs linjärt enligt följande procentsatser: Fastigheter 25 år 4 % Moduler 12 år 8,30 % Centralanläggningar 8 år 12,50 % Ledningsnät, CATV-nät, telemaster 12 år 8,30 % Abonnentanordningar 5 år 20 % Övriga teleanläggningar 5 år 20 % Övriga utgifter med lång verkningstid 5-10 år % Immateriella rättigheter avskrivs ej - Jord- och vattenområden avskrivs ej - Värdering av omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har redovisats till deras anskaffningsutgifter eller till det sannolika överlåtelsepriset om detta varit lägre. NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN RÖRELSENS ÖVRIGA INTÄKTER Övrigt , ,50 PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR Övriga utgifter med lång verkningstid , ,52 Byggnader och konstruktioner , ,84 Teleanläggningar, avskrivningar enligt plan , ,19 Maskiner och inventarier , , , ,04 9

10 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH MEDLEMMAR I FÖRVALTNINGSORGAN Personalkostnader Löner och arvoden , ,34 Pensionskostnader , ,39 Övriga lönebikostnader , ,44 Personalkostnader totalt , ,17 Medeltalet anställda under redovisningsperioden Montörer 9,0 9,0 Tekniker och tjänstemän 47,2 46,6 Totalt 56,2 55,6 Löner och arvoden till ledningen Styrelse och förvaltningsråd , ,00 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Hyror och leasingkostnader , ,21 Köpta tjänster , ,67 Personal- och resekostnader , ,12 Bränsle, el och vatten , ,33 Fastighetskostnader , ,25 Övrigt , , , ,88 REVISORNS ARVODEN Revision , ,00 DIVIDENDINTÄKTER, RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER Dividender , ,80 Ränteintäkter , ,42 Övriga finansiella intäkter ,23 Räntekostnader , , , ,97 FÖRÄNDRING I AVSKRIVNINGSDIFFERENS Byggnader och konstruktioner , ,72 Teleanläggningar , , , ,37 INKOMSTSKATT Inkomstskatt på den egentliga verksamheten , ,87 10

11 Noter till balansräkningens aktiva BESTÅENDE AKTIVA *) IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Anskaffningsutgift , ,39 +ökning 6 000,00 Anskaffningsutgift , ,39 Ack.avskr.enl.plan , ,57 Bokföringsvärde , ,82 MATERIELLA TILLGÅNGAR JORDOMRÅDEN Anskaffningsutgift , ,46 Anskaffningsutgift , ,46 Bokföringsvärde , ,46 BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER Anskaffningsutgift , ,22 +ökning , ,26 Anskaffningsutgift , ,48 Ack.avskr.enl.plan , ,72 Bokföringsvärde , ,76 TELEANLÄGGNINGAR Anskaffningsutgift , ,15 +ökning , ,74 Anskaffningsutgift , ,89 Ack.avskr.enl.plan , ,15 Bokföringsvärde , ,74 MASKINER OCH INVENTARIER Anskaffningsutgift , ,69 +ökning , ,41 Anskaffningsutgift , ,10 Ack.avskr.enl.plan , ,95 Bokföringsvärde , ,15 ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR Anskaffningsutgift , ,00 +ökning 6 532,00 -minskning ,00 Anskaffningsutgift , ,00 Bokföringsvärde , ,00 PÅGÅENDE ANSKAFFNINGAR ,00 Materiella tillgångar totalt: Anskaffningsutgift , ,07 +ökning , ,47 -minskning ,00 Anskaffningsutgift , ,54 Ack.avskr.enl.plan , ,82 Bokföringsvärde , ,72 11

12 AKTIER OCH ANDELAR Anskaffningsutgift , ,09 +ökning ,56 -minskning , ,47 Anskaffningsutgift , ,62 Bokföringsvärde , ,62 Bestående aktiva totalt: Anskaffningsutgift , ,55 +ökning , ,47 -minskning , ,47 Anskaffningsutgift , ,55 Ack.avskr.enl.plan , ,39 Bokföringsvärde , ,16 Aktieinnehav bokföringsvärde Intressebolag: Oy Novasec Ab 47,8 % ,14 - eget kapital 2014: ,12 - resultat 2014: ,80 Övriga bolag: DNA Oy ,97 S4F Holding Oy ,00 Softera Oy ,95 Gridit Oy ,56 Kontaktia Oy 4 204,70 Pirilö Golf Ab 3 363,76 Oy Omnitele Ab 1 345,50 Övriga bolag 1 429,60 Värdepapper totalt ,18 12

13 Noter till balansräkningens passiva FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital Aktiekapital , ,38 Aktiekapital , ,38 Överkursfond Överkursfond 1.1 och , ,22 Reservfond och övriga fonder Reservfond o övriga fonder , ,76 Reservfond o övriga fonder , ,76 Vinstmedel Vinstmedel , ,73 Förvärv av egna aktier , ,76 Dividend , ,00 Dividend återförd till EK , ,00 Räkenskapsperiodens vinst , ,17 Vinstmedel , ,14 Uträkning av de utdelningsbara medlen Vinstmedel , ,14 Bolagets akitekapital per fördelas på aktier av samma slag. ACKUMULERAD AVSKRIVNINGSDIFFERENS Övriga utgifter med lång verkningstid , ,88 Byggnader och konstruktioner , ,25 Teleanläggningar , ,11 Maskiner och inventarier , , , ,66 13

14 Noter gällande säkerhet och ansvarsförbindelser Checkräkningslimit , ,00 Egna ansvar: Fastighetsinteckningar , ,00 Företagsinteckningar , ,75 Inteckningarnas sammanlagda värde , ,75 Övriga ansvarsförbindelser Leasingavtal Att betala under pågående redovisningsperiod , ,09 Att betala under senare redovisningsperioder , , , ,44 14

15 Bokslutets datering och underskrifter Jakobstad den 20 mars 2015 Ann-Charlott Kjerp Jakobstad den 25 mars 2015 Anders Mattson Revisionsberättelse Till Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s bolagsstämma Vi har reviderat Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att ge ett uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verskamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Jakobstad Ernst & Young Ab Anders Mattson CGR Benita Öling CGR Förvaltningsrådets utlåtande Förvaltningsrådet har tagit del av Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s bokslut och revisionsberättelse för år 2014 och tillstyrker fastställande av bokslutet samt disposition av räkenskapsårets vinst i enlighet med styrelsens förslag. Jakobstad den 8 april 2015 På förvaltningsrådets vägnar: Gun Kapténs ordförande 15