Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten."

Transkript

1 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 3 DECEMBER 2013 KL Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. Svar avlämnas på fil (datorbaserat). Svaren ska lämnas i en enda fil skriven i Word eller Excel (ej pdf). Svaren ska lämnas numrerade i den ordning som testet anger. Filen ska döpas till Förnamn_Efternamn_personnummer. Poäng: Maximalt 100 poäng, 10 deluppgifter. Läs frågorna noggrant och hänvisa i ditt svar till lagrum eller rekommendation, exempelvis ISA. Tydliggör dina svar genom att använda de termer och begrepp som anges i ISA (inte byråspecifika uttryck). Svar som består av hela checklistor eller bilagor kommer inte att betraktas som svar. Klippoch klistrasvar godtas inte, endast svar med egen formulering rättas. Formulera svar som korta, precisa uttryck eller i punktform. LYCKA TILL! BAKGRUNDSINFORMATION FÖR FRÅGORNA 1-7 Run Fast AB grundades 2005 av systrarna Anna och Cecilia Bengtsson. Bolaget säljer teknisk utrustning såsom pulsklockor och gps-klockor, vilka huvudsakligen används av löpare och orienterare. Klockorna, som tillverkas på entreprenad i Japan, blev snabbt populära på marknaden tack vare sin stilrena design och sina lättförståeliga funktioner. Produkterna säljs till större och mindre sport- och friluftsbutiker. Under 2013 öppnade Run Fast AB en butik som säljer bolagets produkter direkt till privatpersoner. 3-årsöversikt 2013* Omsättning (mkr) Antal anställda Soliditet (%) *preliminärt bokslut Av den totala omsättningen 2013 står försäljningen i den egna butiken för ca 2,5 %. Systrarna Bengtsson är aktiva i styrelsen; Anna som ordförande och Cecilia som ledamot. Cecilia är även anställd i Run Fast AB (produktchef).

2 2 Ägarstruktur: Anna Bengtsson Cecilia Bengtsson Springarna AB Riskkapitalisterna AB Totalt 350 aktier 350 aktier 200 aktier 100 aktier aktier Antal röster motsvarar antalet aktier. Springarna AB och Riskkapitalisterna AB köpte sina aktier i Run Fast AB 2006 och har en representant vardera i styrelsen som ledamöter. Run Fast AB valde ny revisor i mars 2013, efter att årsredovisningen avseende 2012 hade undertecknats och revisionsberättelse (enligt standardutformning) hade avlämnats. Anledningen till revisorsbytet var att den tidigare revisorn lämnade revisionsyrket. Den nya revisorn kommer från Revisionsbyrån AB, en byrå med ca 85 anställda.

3 3 1. REVISION (10 p) Run Fast AB, se bakgrundsinformation I samband med att revisorn tar över uppdraget i mars 2013 uppstår initialt ett par frågeställningar. a. Revisorn har tagit fram ett uppdragsbrev för revisionsuppdraget. VD kan inte minnas att hon sett något sådant tidigare och undrar vad det är för dokument. Redogör för vad revisorn bör ta med när revisorn förklarar för VD vad ett uppdragsbrev innehåller. (2 p) b. Revisorn gör bedömningen att bolagets varulager är en väsentlig balanspost, och ser det som viktigt att säkerställa att den ingående balansen är korrekt. Det har tyvärr inte varit möjligt att få tag på den tidigare revisorn (som drev egen byrå utan anställda) då denne är på långresa. Ge tre exempel på granskningsåtgärder som revisorn kan använda för detta ändamål, och koppla dessa till räkenskapspåstående. (6 p) c. VD undrar vad som händer om revisorn inte kan skaffa sig tillräckliga revisionsbevis för att säkerställa den ingående balansen avseende varulagret? (2 p) 2. REVISION (10 p) Run Fast AB, se bakgrundsinformation Revisorn är med på ett styrelsemöte i november 2013 för att presentera resultatet av den löpande granskning av intern kontroll som genomförts under hösten. a. Styrelserepresentanten från Springarna AB har läst mycket om Revisorsnämnden i dagspressen de sista månaderna, men undrar vad de egentligen har för funktion? Vad bör revisorn svara? (2 p) b. Efter styrelsemötet tar systrarna Bengtsson revisorn åt sidan och berättar, i största förtroende, för honom att de överväger att sälja sina aktier i Run Fast AB under första halvåret De har fått information om att en av deras konkurrenter, Treadmill AB, är intresserade av att förvärva deras innehav i Run Fast AB för en angenäm summa. Både Anna och Cecilia har jobbat hårt sedan de grundade företaget och ser detta som en chans att leva la dolce vita ( det ljuva livet ) under en längre tid framöver. Då ingenting är formellt kommunicerat eller diskuterat ännu med Treadmill AB är det såklart hög sekretess på detta, och revisorn får absolut inte berätta om den potentiella affären för någon. Vilken påverkan får den information som revisorn just fått på hans revisionsplanering? (8 p)

4 4 3. REVISION (8 p) Run Fast AB, se bakgrundsinformation Det finns flera olika metoder för att samla in tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Lista dessa olika metoder och ge ett exempel på när respektive metod är lämplig att använda i revisionen. 4. REVISION (12 p) Run Fast AB, se bakgrundsinformation I samband med granskningen av bolagets anläggningstillgångar noterar revisorn att inga avskrivningar har bokförts avseende det sista kvartalet. Revisorn får som förklaring att det är ett rent misstag som måste bero på att det var så tidspressat att upprätta årets bokslut. Ekonomichefen vill dock inte rätta felet, utan säger att det kommer att justeras i redovisningen Anledningen till detta är att ett preliminärt bokslut redan har lämnats till styrelsen och det skulle se illa ut att behöva gå tillbaka till dem och kommunicera ett sådant slarvfel. a. Revisorn gör bedömningen att de utelämnade avskrivningarna inte är uppenbart betydelselösa. Hur beaktar revisorn detta vidare i revisionen? (6 p) b. När det finns ej rättade felaktigheter ska revisorn begära in ett skriftligt uttalande från företagsledningen (och i vissa fall även från styrelsen) om huruvida den anser att den påverkan som de ej rättade felaktigheterna har på de finansiella rapporterna är oväsentlig. Ge exempel på tre andra områden när ISA ställer ett uttalat krav på att skriftligt uttalande ska tas in. (3 p) c. Vad ska revisorn göra om företagsledningen inte lämnar något av de i uppgift b. begärda skriftliga uttalandena? (3 p) 5. REVISION (10 p) Run Fast AB, se bakgrundsinformation Revisorn har bett ekonomichefen om en sammanställning av några av Run Fast AB:s mät-/nyckeltal, och han får nedan tabell (alla tal är i mkr): 2013* 2012 Förändring (%) Omsättning % Bruttovinst % Rörelseintäkt % Kundfordringar % Leverantörsskulder 14 13,5 4 % Lager % Kassaflöde från den löpande verksamheten % Kassaflöde från investeringar % *preliminärt bokslut Revisorn noterar en omsättningsökning om 4 %, vilket är i linje med hans förväntan. Han reagerar dock på flera av de övriga uppgifterna. a) Ange vilka tre varningssignaler revisorn bör reagera på och undersöka närmare, och motivera varför. (9 p) b) Vad är definitionen på analytisk granskning? (1 p)

5 5 6. REVISION (10 p) etik och oberoende Run Fast AB, se bakgrundsinformation a. Run Fast AB uppskattar verkligen sin revisor han är alltid tillgänglig för frågor och är ett bra bollplank i redovisningsfrågor. VD vet att revisorn är intresserad av löpning och vill, som tecken på sin uppskattning, ge honom Run Fast AB:s de luxe gps-klocka i present Hur skall revisorn resonera inför detta erbjudande? Bli ditt svar annorlunda om klockan istället ges till revisorns 9-åriga dotter som just gått med i ortens minior-löparklubb? (4 p) b. Run Fast AB har under 2013 haft en skatterevision inriktad på resor, representation och liknande kostnader. Skatteverket har ifrågasatt en konferens som ledningsgruppen åkte på i juni Då Run Fast AB inte kunnat visa på ett hållbart konferensprogram anser Skatteverket att företagsledningen ska förmånsbeskattas för konferensresan och att Run Fast AB dels ska betala arbetsgivaravgifter, dels ta upp konferenskostnaden som en ej avdragsgill kostnad i deklarationen. VD håller inte med om bedömningen och undrar om revisorn kan företräda bolaget i processen mot Skatteverket? Vilka överväganden behöver revisorn göra innan han svarar VD angående att företräda Run Fast AB? (6 p) 7. SKATT (10 p) Run Fast AB, se bakgrundsinformation Run Fast AB äger aktier i bolagen Löparskon AB (motsvarande 15 % av aktier och röster har varit i Run Fast AB:s ägo sedan 2009) och Sportsockan AB (helägt dotterbolag). Inget av bolagen är eller har varit noterade. a. Under 2013 har utdelning om 125 tkr erhållits från Löparskon AB. Hur hanteras utdelningen i årets skatteberäkning? (3 p) b. Per den 30 november 2013 avyttrade Run Fast AB sitt innehav i Sportsockan AB för 950 tkr. Ledningen för Run Fast AB bedömde att det likvida tillskottet som transaktionen innebar var mer värt än ett fortsatt ägande av Sportsockan. Omkostnadsbeloppet uppgick till 110 tkr. Vid avyttringstillfället hade Sportsockan nedan balansräkning (tkr): Anläggningstillgångar 100 Kortfristiga placeringar 100 Likvida medel 500 Eget kapital 500 Kortfristiga skulder 200 Hur hanteras transaktionen skattemässigt? (7 p)

6 6 8. AKTIEBOLAGSRÄTT (10 p) Far Industri AB är ett mindre industriföretag som har nedanstående aktieägare vid tidpunkten för årsstämman i mars 2014 (inga av ägarna är släkt eller har någon annan närmare relation med varandra). Bolaget har givit ut aktier i två serier A (med 10 röster per aktie) samt B (med en röst per aktie). Antal A Antal B A 600 B 50 C 160 D 110 E 80 Totalt A är ensam ledamot av bolagets styrelse I början av räkenskapsåret 2013 beslöt A att bolaget skulle förvärva samtliga aktier i ett mindre bolag med en verksamhet som skulle kunna komplettera den egna verksamheten på ett bra sätt. Säljaren uppmärksammade A på att även Far Industri AB:s största konkurrent var intresserade av att förvärva detta bolag varför det var nödvändigt att A agerade snabbt. Så gjorde A och tyvärr fanns då ingen tid till att genomföra någon egentlig kontroll av det förvärvade bolaget. Priset för aktierna baserades på bolagets oreviderade preliminära årsredovisning för Köpeskillingen erlades kontant på tillträdesdagen. Kort efter förvärvet upptäcktes stora hål i det förvärvade bolagets balansräkning varvid A kontaktade säljaren för att påtala detta och begära att köpet skulle återgå i enlighet med en klausul i köpeavtalet. Det visade sig då att säljaren flyttat till Thailand och därifrån lät hälsa att han inte tänkte bry sig om A:s krav. Efter samtal med Far Industris juridiska ombud stod det även klart att möjligheterna att via en rättsprocess få tillbaka något var obefintliga. Som en följd av ovanstående avstyrkte bolagets revisor i sin revisionsberättelse för 2013 att A skulle beviljas ansvarsfrihet eftersom han genom oaktsamhet skadat bolaget. På årsstämman våren 2014 har stämman bl.a. att fatta beslut i frågan om A ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret a. Förklara kortfattat innebörden av att stämman beslutar bevilja A ansvarsfrihet. (3 p) b. Får A delta i beslutet om eventuell ansvarsfrihet för styrelsen? Svaret ska motiveras. (3 p) c. Av aktieägarna är det, förutom A själv, bara C som tycker det är självklart att A ska beviljas ansvarsfrihet eftersom han gjort så mycket bra för bolaget under årens lopp. Övriga aktieägare är tveksamma. Kan någon av B, D eller E ensam förhindra att A beviljas ansvarsfrihet och i så fall vem eller vilka? Svaret ska motiveras. (4 p)

7 7 9. REDOVISNING (10 p) Lilla Far Aktiebolag har valt att vänta så länge som möjligt med att byta från sin nuvarande redovisningsnorm till BFNAR 2008:1 (K2). Bifogat finner du bolagets balansräkning per i sammandrag med en jämförelse med Till vissa av posterna i balansräkningarna finns tilläggsupplysningar. Redogör för vilka justeringar som behöver göras av den ingående balansen när bolaget övergår till K2 den 1 januari Ange för varje post som ska justeras, med vilket belopp justeringen ska göras samt hur justeringen ska redovisas. Lilla Far AB BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Goodwill Byggnader och mark Maskiner Omsättningstillgångar Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Aktiekapital Uppskrivningsfond Balanserad vinst Årets resultat Avsättning uppskjuten skatt Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

8 8 Not 1. Balanserade utgifter Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående avskrivningar Redovisat värde Avskrivningstid: 5 år Not 2. Goodwill In- och utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående avskrivningar Redovisat värde Avser goodwill vid inkråmsförvärv av rörelse under Avskrivningstid 15 år. Not 3. Byggnader och mark In- och utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående avskrivningar Ingående uppskrivning Årets avskrivning Utgående uppskrivning Redovisat värde Uppskrivning mot uppskrivningsfond skedde med 700 i årsbokslutet för 2011.

9 9 Not 4. Maskiner Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående avskrivningar Ingående uppskrivning Årets avskrivning Utgående uppskrivning Redovisat värde I samband med årsbokslutet för 2010 skrevs en maskin upp med mot uppskrivningsfond. Uppskrivningen skrivs av linjärt under 10 år. Not 5. Uppskrivningsfond Maskiner exkl. uppskjuten skatt Omfört till balanserad vinst motsvarande avskrivning samt återförd uppskjuten skatt Räkenskapsår Räkenskapsår Räkenskapsår Utgående värde Byggnad och mark exkl. uppskjuten skatt Omfört till balanserad vinst motsvarande avskrivning samt återförd uppskjuten skatt Räkenskapsår Räkenskapsår Utgående värde Summa uppskrivningsfond Not 6. Uppskjuten skatt Avsättning uppskrivning maskiner Avsättning uppskrivning byggnad och mark Upplöst räkenskapsåret Upplöst räkenskapsåret Upplöst räkenskapsåret Redovisat värde

10 REDOVISNING (10 p) Idésprutan AB är en framgångsrik och expansiv arkitektbyrå i X-stad. Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler som börjar bli lite trånga nu när byrån växer. På orten finns även en mindre arkitektbyrå, Mediateknik i X-stad AB, med en delvis annan inriktning och med en egen fastighet som mycket väl skulle rymma de bägge företagen. Efter en del diskussioner och förhandlingar enas Idésprutan AB med ägaren till Mediatryck i X-stad AB om att förvärva 80 % av aktierna i Mediateknik i X-stad AB. Köpeskillingen bestäms till och erläggs kontant på tillträdesdagen Styrelsen för Idésprutan AB gör bedömningen att den fastighet som ägs av dotterföretaget har ett verkligt värde av medan övriga tillgångars och skulders redovisade värden i dotterföretagets balansräkning överensstämmer med de verkliga värdena. Nedan finner du de bägge företagens balansräkningar per som också är räkenskapsårets sista dag. Idésprutan AB har under 2013 övergått till att tillämpa BFNAR 2012:1 (K3). Upprätta koncernens balansräkning för MB DB Byggnader och mark Inventarier Andelar i koncernföretag Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond 100 Balanserat resultat Årets vinst Periodiseringsfonder 400 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder