Vägen mot en riskbaserad försäkringstillsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen mot en riskbaserad försäkringstillsyn"

Transkript

1 ANFÖRANDE En beskrivning av försäkringstillsynen 2005 av biträdande avdelningschef Eva Ekström på FI den 22 mars Bilaga: Utveckling av ett nytt tillsynsverktyg - trafikljussystemet Vägen mot en riskbaserad försäkringstillsyn Finansinspektionen fortsätter utvecklingen mot en ökad riskfokusering i tillsynen. Genom förbättrade och mer utvecklade känslighetsanalyser kommer FI att bedöma livbolagens risktagande bättre och ge dem ökade incitament till matchning av tillgångar och åtaganden. Den förändrade tillsynen innebär att vi går från kvantitativa till kvalitativa regler. Finansinspektionen jobbar aktivt för att säkerställa konsumenternas intressen av en god solvenskontroll i bolagen. Bolagens solvens är således av primärt in tresse, samtidigt som det finns andra aspekter som är viktiga inom försäkringstillsynen, exempelvis hanteringen av intressekonflikter och informationsgivning till kunderna. Dagens bestämmelser ger inte bolagen incitament att förbättra matchningen av tillgångar och åtaganden. Man kan säga att dagens system i viss mån motverkar en matchning. Det råder en samstämmighet hos lagstiftaren, branschen och FI att detta måste åtgärdas, så att det uppstår en helhetssyn på den samlade risken i bolagens tillgångar och åtaganden. En mer riskbaserad tillsyn med större fokus på solvensen kräver både ett förändrat regelverk och en förändrad tillsynsmetodik. Vid sidan av detta är det nödvändigt att bolagen förbättrar kontrollen och styrningen över kapitalplaceringar och försäkringsåtaganden. FI utvecklar nu en riskkänslig tillsynsmetodik genom framtagandet av ett s.k. trafikljussystem, med inspiration från det system som redan finns i Danmark. Trafikljussystemet syftar till att säkerställa och fastställa kriterier för när FI ska ingripa i kapitalsvaga bolag. Modellen kommer att vidareutvecklas i samarbete med branschen genom att FI under innevarande år testar systemet på några utvalda bolag. Under nästa år kommer modellen att användas i den ordinarie tillsynen. Vi räknar med att vissa justeringar kommer att behöva göras även under 2006, varför en helt klar modell beräknas kunna tas i bruk den 1 januari

2 En viktig del av det nya solvenssystemet är att risker på tillgångssidan ska tas i beaktande. I vårt nuvarande solvenssystem görs inte den kopplingen, vilket inneburit och fortfarande innebär att den egna kapitalbuffert som bolagen måste hålla inte påverkas av risken i placeringarna. Erfarenheterna från problemen i livbolagssektorn de senaste åren visar med all önskvärd tydlighet att riskerna i placeringarna kan ha avgörande betydelse för livbolagens solvens och deras långsiktiga förmåga att stå för sina åtaganden gentemot försäkringstagarna. De risker som ingår i modellen är marknadsrisk aktier, marknadsrisk fastighet, ränterisk tillgångar och skulder, kredit- och motpartsrisk och valutarisk. De stresstester som FI använt fram till nu arbetas i delar om och införlivas i trafikljussystemet. Det nya systemet är i nuläget ett komplement till befintliga solvensregler. Som sådant kommer det användas både för tjänstepensionsföretagen, som får nya regler genom tjänstepensionsdirektivet (mer om det nedan) och för övriga livbolag. Mer information om trafikljussystemet finns i bilaga nedan. Under hösten kommer FI att arbeta fram underlag för att om möjligt fastställa hur en tillräcklig säkerhetsbuffert för de åtaganden som finns gentemot försäkringstagarna ska beräknas. Syftet med arbetet är att synliggöra marginalen/skyddet och säkerställa en tillräcklig kapitaltillgång i bolagen samt ett aktsamt risktagande. Med ett ökat riskfokus i försäkringstillsynen kommer FI att fokusera på väsentliga tillsynsområden och använda resurserna på ett effektivt och resurssnålt sätt, samtidigt som vi genom ökad automatisering ska nå en högre tä ckningsgrad i tillsynen. Målet är att skapa en effektiv och välavvägd tillsyn av försäkringssektorn som ska säkerställa både solvensperspektivet och de andra frågeställningar som är viktiga för försäkringstillsynen. Genomförandet av tjänstepensionsdirektivet innebär rent konkret att ta fram en tillsynsstrategi för tjänstepensionssektorn, d.v.s. att lämna förslag till rapportföreskrifter, allmänna föreskrifter, redovisningsföreskrifter och en adekvat nyckeltalsanalys. Det mest omfattande arbetet kommer att vara hur vi definierar vad aktsamhet innebär i tillsynen av tjänstepensionssektorn. Direktivet innebär en förbättrad kontroll av sektorn i stort men också förändrat tillsynsfokus där vi i högre grad än tidigare ska inrikta oss mot företagens olika processer. Reglerna här är kvalitativt inriktade, så till vida att tjänstepensionsföretagen måste visa för FI hur de uppnår en aktsam placering. Tillsynen fokuserar på hur processen för detta ser ut. Trafikljussystemet kan även i detta perspektiv komma att anvä ndas som jämförelsenorm för om en aktsam placeringsstrategi kan anses uppnådd. Inom FI pågår övergripande diskussioner om hur vi kan och bör förbättra prioriteringsverktygen i tillsynen och vi jobbar nu med att ta fram ett verktyg som skär på ett annat sätt än vårt nuvarande klassificeringsverktyg. Det nya prioriteringsverktyget blir ett komplement i planeringen av tillsynen för att bättre fånga upp trender och risker i marknaden och hos bolagen. 2

3 Förmedlingsdirektivet innebär också krav på förändrade meto der. Vi jobbar intensivt med att skapa en automatisering både vid tillståndsgivningen och i tillsynen. Det möjliggör en ökad effektivisering. Högsta räntan Hanteringen av högsta räntan kommer i stort sett att vara densamma. FI följer på vanligt sett ränteutvecklingen kontinuerligt. För att öka transparensen och förutsebarheten har FI inlett en dialog med Försäkringsförbundet. FI för även en individuell dialog med olika bolag för att diskutera synen på högsta räntan och beredskapen för förändringar. I sådana diskussioner kommer naturligtvis även frågan om hur bolagen arbetar med att förbättra matchningen av tillgångar och skulder. Under våren kommer FI att kartlägga effekterna av t jänstepensionsdirektivets krav på aktsamhet och de eventuella effekter det kan få på högsta räntan. Pågående granskningar FI:s pågående granskningsinsatser fokuserar på två områden, koncerninterna transaktioner och distributionskostnader. Den rapport FI skrev i början av 2004 om koncerninterna transaktioner har under vintern följts upp. Även här har FI utarbetat en tillsynsmetod för att säkerställa en tillfredsställande hantering av koncerninterna transaktioner i livbolag som bedriver traditionell livförsäkring. Uppföljningen kommer att redovisas i en rapport där vi redogör för det arbete som bolagen vidtagit med anledning av den fastställda standarden. I övrigt pågår vissa kartläggningar av försäkringsbolagens distributionskostnader. Resultaten av dessa kartläggningar redovisas i två separata rapporter, den ena om avgiftsuttag och den andra om livbolagens provisioner till försäkringsmäklare (sistnämnda rapport publicerades den 1 mars 2005). Syftet med dessa rapporter är att öka genomlysningen och ge kunden/försäkringstagaren samt även marknaden i övrigt förbättrade kunskaper om försäkring för att på det sättet ställa krav på bolagen om olika försäkringstjänster. Ett annat syfte är att öka möjligheten till jämförelser och därigenom förbättra effektiviteten i marknaden. I avvaktan på förbättrade tillsynsmetoder jobbar vi vidare med kontrollen av livbolagens aktuariella avsättningar och genomför regelbundet tillsyn på det området. I år har vi dessutom utökat tillsynen på återförsäkringsområdet och höjt ambitionsnivån. En kontinuerlig utveckling av den interna kontrollen med nya allmänna råd påverkar även försäkringssektorn och det kommer att innebära krav på förbättrade interna kontrollrutiner för många bolag och kassor. 3

4 EU-arbetet och lagstiftning FI är även aktivt på EU-området genom deltagande i CEIOPS-arbetet (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors). Inom EU pågår arbetet med att säkerställa en gemensam marknad. För försäkringsområdet kommer vi att få se en rad olika direktiv göra sitt intåg varav de första är tjänstepensionsdirektivet och förmedlingsdirektivet. Den övergripande inriktningen är att vi går från en kvantitativ mot en kvalitativ tillsyn. Detta innebär stora utmaningar för tillsynsmyndigheterna och i dela r en förändrad kompetens. Den kvalitativa tillsynen kommer för försäkringssektorn att innebära en förbättrad anpassning till enskilda bolag men även en dyrare tillsyn. På solvensområdet jobbar FI aktivt i undergrupper till CEIOPS för att skapa ett harmonis erat riskbaserat solvenssystem. Tidtabellen för detta arbete är beroende av en rad olika omständigheter och det är därför svårt att säga någon tidpunkt för förslag. Från regleringshåll pågår också en rad åtgärder, varav lagförslag för försäkringsförmedlare och för tjänstepensionssektorn kommer att läggas fram under vårriksdagen. Dessutom har det s k Ajneförslaget remissbehandlats och ytterligare en promemoria ska behandlas under våren. Det innebär att Sverige med största sannolikhet kommer att få riskkänsliga solvensregler innan vi nått en harmonisering inom EU. Den troliga tidplanen är 1 januari Därutöver pågår två utredningar på försäkringsområdet, dels kring associationsformer, dels kring tillsyn. Associationsrättsutredningen fokuserar på icke vinstutdelande bolag i vinstutdelande koncerner och problemställningar med anledning av detta. I viss mån behandlar tillsynsutredningen även denna fråga men då utifrån ett tillsynsfokus. FI deltar i båda utredningarna. 4

5 Vem gör vad? Departementet Utredningar Finansinspektionen EU-nivå Försäkringsförmedling i kraft 1 juli 2005 pågår Lagstiftningen träder Implementeringen Direktiv Tjänstepension Direktiv Riskbaserade solvensregler Lagstiftningen träder troligtvis i kraft den 1 januari 2006 Inhemsk lagstiftning den 1 januari 2007 Övrigt Associationsrätts - utredningen troligtvis klar årsskiftet 2005/2006. Tillsynsutredningen troligtvis klar hösten Implementering pågår; övergripande ställningstaganden under våren, föreskriftsarbete under hösten. Utvecklande av en ny tillsynsmetod, trafikljussystemet. Fortsatt utveckling av trafikljussystemet och en säkerhetsmarginal Direktiv tidigast år

6 Bilaga: Utveckling av ett nytt tillsynsverktyg - trafikljussystemet FI håller på att utveckla ett nytt tillsynsverktyg för försäkringsbolag. Syftet är att på ett bättre och mer rättvisande sätt än med dagens rapportering (Exponering för marknadsrisk, del I av FFFS 2004:24) mäta hur bolagens solvens är exponerad mot marknadsrisker. Tillsynsverktyget är utvecklat utifrån dagens rapportering för marknadsrisk och mäter hur bolagens solvens påverkas av olika förändringar på de finansiella marknaderna. Idag mäts aktiekurs-, valutakurs - och ränterisk enbart på tillgångssidan i balansräkningen. Det nya verktyget ska också inkludera bolagens exponering mot kredit - och motpartsrisk. Dessutom ska ränterisken på skuldsidan mätas. För att möjliggöra detta ska de försäkringstekniska avsättningarna i beräkningarna tas upp till realistiskt värde. Grundtanken är att verktyget ska signalera att ett bolag kan ha för stor exponering mot marknadsrisker. Arbetshypotesen är att det ska finnas tre signallägen: grönt ljus inga tecken på för hög marknadsrisk, gult ljus indikation på för hög marknadsrisk, rött ljus stark indikation om för hög marknadsrisk. Till respektive läge kommer FI koppla olika insatser. Vilka dessa insatser kan bli är ännu inte fastställt. Den testversion av verktyget som presenteras här är inte den slutliga utformningen av verktyget. Det prövas för tillfället av fem försäkringsbolag. Ännu har ingen kalibrering gjorts av storleken av de förändringar som används för tillgångspriserna. De förändringar av marknadspriserna som används i den nuvarande testversionen är av samma storlek som i dagens rapportering. I det gula scenariot är förändringarna av samma storleksordning som den danska tillsynsmyndigheten använder i sitt så kallade trafikljussystem. Storleken på tillgångsprisförändringarna kommer således troligen att justeras. Exakt hur exponeringen kommer att mätas mot de olika riskerna är heller ännu inte helt fastslaget och kan komma att ändras under utvecklingsprocessen. Storleken på förändringarna är dessutom avhängig hur de olika förändringarna vägs samman. I testversionen är inte heller denna sammanvägning färdigutvecklad. Under året kommer antalet bolag som deltar i testningen att utökas. Nedan illustreras schematiskt hur verktyget är utformat. 6

7 Utformning av testmodellen Rött ljus Gult ljus Värsta räntescenariot stigning stigning Ränterisk - tillgångar (+/-) 0 0 Aktiekursrisk (+) 0 0 Valutakursrisk (+) 0 0 Fastighetsrisk (+) 0 0 Kredit- och motpartsrisk (+) 0 0 Total risk på tillgångar (+/-) 0 0 Ränterisk i FTA* (+/-) 0 0 Total risk netto (+/-) 0 0 Kapitalbas* efter solvenstest (+) 0 0 Solvensmarginal efter solvenstest (-) 0 0 Överskott (+/-) 0 0 Solvenskvot #Division/0! #Division/0! Rött, gult eller grönt ljus RÖTT LJUS *FTA ska i modellen tas upp till realistiskt värde. Skillnaden mellan realistiskt värde och dagens betryggande förs till kapitalbasen. Tillgångsprisförändringar i testmodellen Rött ljus Gult ljus Aktiekursrisk Kursfall 10 % Kursfall 30 % Fastighetsrisk Ökning av direktavkastningskravet med 2 procentenheter Ökning av direktavkastningskravet med 3 procentenheter Valutakursrisk Kursnedgång på 10 % gentemot SEK för samtliga utländska valutor Kursnedgång på 15 % gentemot SEK för samtliga utländska valutor Kreditrisk 8 % av marknadsvärdet för tillgångar som bär kreditrisk, med riskviktning enligt Basel 1 principerna 8 % av marknadsvärdet för tillgångar som bär kreditrisk, med riskviktning enligt Basel 1 principerna Ränterisk tillgångar och skulder Höjning och sänkning av räntan med 1 procentenhet Höjning och sänkning av räntan med 2 procentenheter 7

8 Vägen mot en riskbaserad försäkringstillsyn Frukostseminarium

9 Agenda Vad händer med Solvency II? Vad händer i Sverige? Så ser vårt trafikljus ut Tjänstepensioner, vad innebär direktivet Tillsynen av försäkringssektorn Sammanfattning och frågor

10 Ceiops mål Ge kommissionen råd i försäkrings-, återförsäkrings- och tjänstepensionsfrågor Bidra till ett enhetligt genomförande av EGdirektiv och en enhetlig tillsyn Forum för utbyte av erfarenheter och information mellan tillsynsmyndigheter Behandla konvergensen i tillsynen av försäkringsbolag och tjänstepensionsinstitut

11 Solvency II Arbetet delas in i tre grunder Pelare I: Beräknar den finansiella styrkan antingen genom standardiserade modeller eller genom interna bolagsspecifika kapitalkrav Pelare II: Säkerställa en tillfredsställande process för bestämmandet av kapitalkravet Pelare III: Öka genomlysningen av marknaden och på det sättet förbättra marknadsdisciplinen

12 Solvency II EU-kommissionen ber om råd (calls for advice) Första vågens frågeställningar diskuteras på Ceiops-mötet i slutet av februari Andra vågens frågeställningar diskuteras på Ceiopsmötet i oktober

13 CEIOPS-Logo

14 Finansinspektionens hållning Deltar aktivt i skapandet av ett riskkänsligt system såväl inom liv- som skadeförsäkring med fokus på Försäkringstekniska avsättningar och förbättrad matchning inom livförsäkring Försäkringstekniska avsättningar och återförsäkringens påverkan på kapitalkrav inom skadeförsäkring Skapa klarhet i relationen redovisning - solvens

15 Vad händer i Sverige? Genomförandet av förmedlingsdirektivet Genomförandet av tjänstepensionsdirektivet Nytt svenskt solvenssystem? Tillsynsutredning Associationsutredning Tillsynsmetod trafikljus IFRS

16 Ny riskbaserad tillsynsmodell Trafikljus Maria Westerberg tel: e-post:

17 Trafikljus Marknadsrisk i aktier, marknadsrisk i fastigheter, kredit- och motpartsrisk, valutakursrisk, ränterisk i tillgångar och skulder stresstestas i ett rött och ett gult scenario Nettosumman av stresstesterna påverkar kapitalbasen och solvensmarginalen

18 Ingripandenivåer Rött ljus Om bolaget inte längre har ett överskott enligt det röda scenariot ger testet ett rött ljus Aktiva tillsynsåtgärder Gult ljus Om bolaget inte längre har ett överskott enligt det gula scenariot ger testet ett gult ljus Utökad rapportering

19 Planering Brev till samtliga försäkringsbolag Referensgrupp 5 bolag & Försäkringsförbundet Test av modell varje kvartal 2005 Analyser och genomgångar med referensgrupp Förändring av modellen varje kvartal Livbolag inkl Tjänstepensionskassor 1 jan 2006 Skadebolag 1 jan 2007

20 Rött ljus Gult ljus Värsta räntescenariot stigning stigning Ränterisk - tillgångar (+/-) 0 0 Aktiekursrisk (+) 0 0 Valutakursrisk (+) 0 0 Fastighetsrisk (+) 0 0 Kredit- och motpartsrisk (+) 0 0 Total risk på tillgångar (+/-) 0 0 Ränterisk i FTA (+/-) 0 0 Total risk netto (+/-) 0 0 Kapitalbas efter solvenstest (+) 0 0 Solvensmarginal efter solvenstest (-) 0 0 Överskott (+/-) 0 0 Solvenskvot #Division/0! #Division/0! Rött, gult eller grönt ljus RÖTT LJUS

21 Införandet av EG:s tjänstepensionsdirektiv Göran Nirdén tel: e-post:

22 Från EG-direktiv till föreskrift SOU 2004:101 EGdirektiv Regeringsproposition Riksdagsbeslut Start

23 Från EG-direktiv till föreskrift SOU 2004:101 EGdirektiv Regeringsproposition Riksdagsbeslut Start Sakfrågor Föreskrifter mm

24 Exempel på aktuella sakfrågor Aktsamhetsprincipen - beräkning av försäkringstekniska avsättningar - val av diskonteringsränta - (aktsamma) placeringar av tillgångarna - kapitalkravet ur ett aktsamhetsperspektiv Tillsynsstrategin - från formell regelefterlevnad till förebyggande och riskrelaterad tillsyn

25 Detta har FI framför sig Information till och diskussion med tjänstepensionsinstituten Skriva föreskrifter och allmänna råd Ta in nya institut (pensionsstiftelser) Regler om information och inrapportering Utarbeta en tillsynsstrategi

26 Tillsynen av försäkringssektorn Högsta räntan Pågående större granskningar Projekt Försäkringstillsyn i framtiden

27 Mot en riskbaserad tillsyn 1/7 05 Förmedling 1/1 06 Tjänstepensioner 1/1 07 Svenskt solvens System 1/1 10 EU:s solvens system

Finansdepartementet FI Dnr 04-7558-001 103 33 STOCKHOLM. Delbetänkandet SOU 2004:101 Genomförande av tjänstepensionsdirektivet(dnr Fi2004/4580)

Finansdepartementet FI Dnr 04-7558-001 103 33 STOCKHOLM. Delbetänkandet SOU 2004:101 Genomförande av tjänstepensionsdirektivet(dnr Fi2004/4580) 2005-01-18 oéãáëëî~ê= Finansdepartementet FI Dnr 04-7558-001 103 33 STOCKHOLM Delbetänkandet SOU 2004:101 Genomförande av tjänstepensionsdirektivet(dnr Fi2004/4580) Allmänna synpunkter Finansinspektionen,

Läs mer

Internationell regelpåverkan Utvecklingen av FI:s tillsyn

Internationell regelpåverkan Utvecklingen av FI:s tillsyn Dagens program Internationell regelpåverkan Utvecklingen av FI:s tillsyn Lagar, föreskrifter och vägledningsdokument Redovisningsregler Rapportering till FI Paus Försäkringstekniska åtaganden Diskonteringsräntan

Läs mer

AGENDA 6 oktober 2005

AGENDA 6 oktober 2005 AGENDA 6 oktober 2005 10.35-10.40 Inledning, Ingrid Bonde, GD 10.40-10.50 Försäkringstillsynen, Eva Ekström 10.50-11.30 Trafikljusmodellen, Tomas Flodén 11.30-12.15 Frågor och diskussion Konsumentskyddet

Läs mer

SOLVENS II - utredningen

SOLVENS II - utredningen SOLVENS II - utredningen Föredrag Sweden Re 2010-10-01 Daniel Barr utredare INNEHÅLL Varför Solvens II Översiktligt innehåll Jämförelse Basel II Effekter av förslaget Beslutsprocessen Utredningsdirektiven

Läs mer

Solvens II senaste nytt från utredningen

Solvens II senaste nytt från utredningen Solvens II senaste nytt från utredningen Terminsstart pension 2011-09-07 Daniel Barr särskild utredare INNEHÅLL Solvens II direktivet i översikt Förslag tjänstepensionsreglering Förslag på reglering små

Läs mer

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag 2012-01-24 Rnr 84:11 Till Finansdepartementet REMISSVAR Saco har tagit del av Solvens II-utredningens slutbetänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68. Den 31 januari 2012

Läs mer

Uppdrag till Finansinspektionen avseende förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag

Uppdrag till Finansinspektionen avseende förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag Regeringsbeslut II 1 2017-03-16 Fi2017/01298 /FPM (delvis) Finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Uppdrag till Finansinspektionen avseende förslag till kapitalkravsreglering för

Läs mer

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013 finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 213 26 september 213 Solvensen fortsatte att öka Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras

Läs mer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer

Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Tillämpning av Eiopas förberedande riktlinjer Finansinspektionens beslut 6 december 2013 eiopagl@fi.se 1 Agenda Finansinspektionens beslut Tillsyn av förberedelser Bertil Sjöö Berit Lignercrona Frågor

Läs mer

Etapp 2 trafikljusmodellen skadebolag och försäkringsrisker inkluderas i modellen från och med 2007

Etapp 2 trafikljusmodellen skadebolag och försäkringsrisker inkluderas i modellen från och med 2007 PROMEMORIA Datum 006-05-3 FI Dnr 06-4001-30 Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Etapp trafikljusmodellen

Läs mer

Solvensen fortsätter förbättras FINANSINSPEKTIONEN Försäkringsbarometern HELÅRET 2013

Solvensen fortsätter förbättras FINANSINSPEKTIONEN Försäkringsbarometern HELÅRET 2013 Försäkringsbarometern HELÅRET 213 24 APRIL 214 Solvensen fortsätter förbättras Solvenssituationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna förbättrades även under det andra halvåret

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

2005-10-06. Trafikljuset och en modernare tillsyn - remissförslag

2005-10-06. Trafikljuset och en modernare tillsyn - remissförslag 2005-10-06 Trafikljuset och en modernare tillsyn - remissförslag INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. TRAFIKLJUSET OCH EN MODERNARE TILLSYN 3 1.1 Konsumentskyddet i fokus 3 1.2 Tillsyn, åtgärder och offentlighet

Läs mer

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem 27 oktober 2005 Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Skandia Liv 103 50 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 44 Telefon vx 08-788 10 00 Risk Manager hos kapitalförvaltningen Axel Brändström, CFA Telefon

Läs mer

Försäkringsföretagen väl rustade finansinspektionen Försäkringsbarometern

Försäkringsföretagen väl rustade finansinspektionen Försäkringsbarometern finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 21 15 oktober 21 Försäkringsföretagen väl rustade Under årets andra kvartal präglades den finansiella marknaden av oro. Aktiemarknaden var turbulent

Läs mer

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss?

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? Förberedande riktlinjer inför Solvens 2 - vad ligger framför oss? 1 april 2014 Berit Lignercrona Varför förberedande riktlinjer? Solvens 2-direktiv antogs redan 2009. Omfattande regelverk. Förberedelse

Läs mer

Sammanfattning YTTRANDE. Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. FI Dnr Finansinspektionen Box STOCKHOLM

Sammanfattning YTTRANDE. Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. FI Dnr Finansinspektionen Box STOCKHOLM YTTRANDE 2006-12-07 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt FI Dnr 06-10630-200 Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om val av räntesats för att

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Företagen står starkare finansinspektionen Försäkringsbarometern

Företagen står starkare finansinspektionen Försäkringsbarometern finansinspektionen Försäkringsbarometern ANDRa halvåret 21 28 april 211 Företagen står starkare Under andra halvåret 21 steg aktiemarknaderna världen över. Sveriges ekonomi utvecklades mycket starkt och

Läs mer

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153)

Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU33 Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk (prop. 2004/05: 153) Sammanfattning År 2007 förväntas nya kapitaltäckningsregler (EG-direktiv)

Läs mer

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011 Folksam Våra största utmaningar just nu Catrina Ingelstam CFO Stockholm, 23 November 2011 Regelverksförändringar Utmaning 1 alla regelverk samtidigt En våg av regelverksförändringar Könsneutrala premier

Läs mer

Underlag för principbeslut om föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta (dnr )

Underlag för principbeslut om föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta (dnr ) PROMEMORIA Datum 2006-11-16 Författare Katarina Höller, Tomas Flodén Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen 2002-11-28 PROMEMORIA Dnr 02-8856-399 Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ

Läs mer

Aktuella Solvens 2-frågor

Aktuella Solvens 2-frågor Aktuella Solvens 2-frågor Finansinspektionen Frukostmöte 11 maj 2010 Solvens 2 Nytt modernt regelverk för hela försäkringsbranschen i Europa Effektivare riskhantering i bolagen Stark koppling mellan risker

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

CEIOPS förslag till tekniska råd för nivå 2-regler i Solvens 2-direktivet

CEIOPS förslag till tekniska råd för nivå 2-regler i Solvens 2-direktivet Stockholm 2009-09-18 Försäkringsförbundets inställning till CEIOPS förslag till tekniska råd för nivå 2-regler i Solvens 2-direktivet Solvens 2-direktivet är ett principbaserat regelsystem som bygger på

Läs mer

Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper.

Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper. Resultat av QIS5 Utfallet av den femte kvantitativa studien (QIS5) för svenska försäkringsbolag och försäkringsgrupper. Finansinspektionen 14 mars 2011 DELTAGANDE I QIS5 STORA MEDEL SMÅ MARKNADS- ANDEL

Läs mer

Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:84)

Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:84) REMISSVAR 2004-01-15 Dnr 2003/1826 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:84) (Fi 2003/4992) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Investeringsregler för livförsäkringsföretag

Investeringsregler för livförsäkringsföretag Investeringsregler för livförsäkringsföretag Grundläggande försäkringsrörelserätt 20 oktober 2015 Föreläsare: Per Brandt Chefsjurist SPP Pension & Försäkring AB per.brandt@spp.se 6500559-v1 Disposition

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2016-11-18 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Remissvar, FI Dnr 15-17483 Svenska Aktuarieföreningen har som remissinstans fått möjlighet att ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor 18 NOVEMBER 2015 18 november 2015 Dnr 15-13038 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 RISKER TILL FÖLJD AV LÅNGVARIGT LÅGA RÄNTOR 5 Europeiska stresstest

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2016

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2016 P R O M E M O R I A Datum 2017-02-24 FI Dnr 16-7882 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN. Regeringsrapport den 26 februari 1999. (Dnr. 1216-99-600)

1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN. Regeringsrapport den 26 februari 1999. (Dnr. 1216-99-600) 1999:1 F INANSINSPEKTIONENS TILLSYN AV P REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN Regeringsrapport den 26 februari 1999 (Dnr. 1216-99-600) I NNEHÅLL 1. Sammanfattning 1 2. Uppdraget 2 3. PPM:s försäkringsverksamhet 3

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2015-11-25 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta

Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta PROMEMORIA Datum 2006-12-15 FI Dnr 06-10630-200 Författare Martin Blåvarg, Tomas Flodén, Katarina Höller Reviderad föreskrift för bestämmande av diskonteringsränta Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113

Läs mer

Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet

Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet Livdagen 18 september 2012 Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom, Svensk Försäkring Den svenska tjänstepensionsmarknaden 1 Svensk Försäkrings

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2016

De svenska bankernas kapitalkrav, första kvartalet 2016 P R O M E M O R I A Datum 2016-06-14 FI Dnr 16-7882 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2017

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2017 P R O M E M O R I A Datum 2017-08-25 FI Dnr 17-6342 Författare Avdelningen för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 03-1221-001 103 33 STOCKHOLM

Finansdepartementet FI Dnr 03-1221-001 103 33 STOCKHOLM 2003-03-28 Remissvar Finansdepartementet FI Dnr 03-1221-001 103 33 STOCKHOLM Remissvar över delbetänkandet Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:14) Finansinspektionen

Läs mer

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 Informationen i denna rapport avser den periodiska information som skall lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, andra kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2015-09-02 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr Stockholm

Finansdepartementet FI Dnr Stockholm 2004-02-02 Remissvar Finansdepartementet FI Dnr 03-6857-001 103 33 Stockholm Yttrande över placeringsutredningens slutbetänkande Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:84)

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2015

De svenska bankernas kapitalkrav, fjärde kvartalet 2015 P R O M E M O R I A Datum 2016-02-25 FI Dnr 15-7395 Författare Enheten för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

Läs mer

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut.

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut. 1(7) Kapitaltäckning Nya kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014 i enlighet med tillsynsförordning (575/2013/EU) som är en del av implementeringen av Basel III-regelverket. I och med att

Läs mer

Vad gör FI på bankområdet?

Vad gör FI på bankområdet? Vad gör FI på bankområdet? FI-forum 25 februari 2016 Agenda 14.00 14.10 Inledning 14.10 14.40 Banktillsynens utgångspunkter och prioriteringar 14.40 15.10 Kapitalkraven och FI:s översyn- och utvärderingsprocess

Läs mer

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2017

De svenska bankernas kapitalkrav, tredje kvartalet 2017 P R O M E M O R I A Datum 2017-11-24 FI Dnr 17-6342 Författare Avdelningen för bankanalys Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008

Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 Created by vimbjo Periodisk information om kapitaltäckning - Pelare III 31 december 2008 KAPITALTÄCKNINGSANALYS - SKANDIABANKEN FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP 1. Kommentar utfall kapitaltäckning 31 december

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring

Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring 2004-09-13 PROMEMORIA FI Dnr 04-3714-399 Finansinspektionens kartläggning av avgiftsuttag inom livförsäkring Av/Kontakt Bertil Sjöö, Telnr 08-787 8065 Sammanfattning: Det är angeläget att allsidigt få

Läs mer

Eiopas riktlinjer. Föreberedelser inför Solvens 2. FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013

Eiopas riktlinjer. Föreberedelser inför Solvens 2. FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013 Eiopas riktlinjer Föreberedelser inför Solvens 2 FI-forum på Finansinspektionen 16 och 17 maj 2013 1 Bakgrund och syfte Martin Noréus Områdeschef Försäkring och fond 2 Agenda Bakgrund och syfte Eiopas

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Promemoria Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Fi2017/00532/FPM Februari 2017 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext... 4 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

Trafikljusmodellen finansiella risker

Trafikljusmodellen finansiella risker RAPPORT DEN 8 DECEMBER 2006 DNR 05-6294-200 2005:14 Trafikljusmodellen finansiella risker INNEHÅLL FÖRORD SAMMANFATTNING BESLUTAD VERSION 8 NOVEMBER 2005 REMISSFÖRSLAG 6 OKTOBER 2005 REMISSVAR OCH FI:S

Läs mer

LIVFÖRSÄKRING UNDER SOLVENS II OCH IORP

LIVFÖRSÄKRING UNDER SOLVENS II OCH IORP LIVFÖRSÄKRING UNDER SOLVENS II OCH IORP Den svenska modellen för att driva försäkringsrörelse under två regelverk Oslo den 14 mars 2012 Per Johan Eckerberg och Fabian Ekeblad Table of contents 1 Tjänstepensionsverksamhet

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q1 2013 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68)

Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68) 1 (7) YTTRANDE 2012-02-06 Dnr SU Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Tillsyn under Solvens 2

Tillsyn under Solvens 2 Tillsyn under Solvens 2 Bertil Sjöö Juridikseminariet - SFF 12 november 2015 Tillsyn Bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser

Läs mer

ÄNDRAD STRUKTUR FÖR SAMRÅD OM SOLVENS II

ÄNDRAD STRUKTUR FÖR SAMRÅD OM SOLVENS II EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden och tjänster FINANSIELLA INSTITUTIONER Försäkringar och pensioner April 2006 MARKT/2515/06 ÄNDRAD STRUKTUR FÖR SAMRÅD OM SOLVENS II Syftet med detta dokument Detta

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, Tfn 08-787 80 00, Fax 08-24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN 1102-7460 Finansinspektionens

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Frågor och svar angående alternativ beräkning av försäkringstekniska avsättningar

Frågor och svar angående alternativ beräkning av försäkringstekniska avsättningar PROMEMORIA Datum 2012-06-27 Frågor och svar angående alternativ beräkning av försäkringstekniska avsättningar Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Information som saknas i media om hur försäkringstagarna påverkas av finanskrisen. Mikael Nyman Pensionsnyheterna Exakt Media AB

Information som saknas i media om hur försäkringstagarna påverkas av finanskrisen. Mikael Nyman Pensionsnyheterna Exakt Media AB Information som saknas i media om hur försäkringstagarna påverkas av finanskrisen. Mikael Nyman Pensionsnyheterna Exakt Media AB Disposition Var är krisen? Vilka drabbades? Hur det kan bli? Hur borde det

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Promemorian Relationen mellan Solvens 2-direktivet och tjänstepensionsdirektivet (Fi 2010/4348)

Promemorian Relationen mellan Solvens 2-direktivet och tjänstepensionsdirektivet (Fi 2010/4348) 2012-06-29 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 12-4387 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Solvens II ur ett IR-perspektiv

Solvens II ur ett IR-perspektiv Solvens II ur ett IR-perspektiv Internrevisionsdagarna 1 september 2011 Spår 6 Göran Engquist Anna Arrehed Bjurefeldt Agenda Solvens II ur ett IR-perspektiv Inledning och introduktion Tidslinje och status

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering...

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering... Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 641 Specialförsäkring... 829 Redovisning och rapportering... 887 Allmän associationsrätt... 1127 Etik och brott... 1425 Sökord...

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens 2-metodiken

Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens 2-metodiken Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens NFT 2-metodiken 1/2007 Jörgen Olsén jorgen.olsen@guycarp.com Riskbaserade solvensregelverk enligt Solvens 2-metodiken Hur det fungerar och varför försäkringsbolagen

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Solvenskvoterna minskade finansinspektionen Försäkringsbarometern

Solvenskvoterna minskade finansinspektionen Försäkringsbarometern finansinspektionen Försäkringsbarometern andra halvåret 211 26 april 212 Solvenskvoterna minskade Den svenska ekonomin utvecklades starkt fram till halvårsskiftet 211, men påverkades därefter negativt

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring 2013-09-19 FI Dnr 13-795 (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Uppdaterat förslag

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

2011-09-20 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-11395 [Brunnsgatan 3] Sammanfattning

2011-09-20 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-11395 [Brunnsgatan 3] Sammanfattning 2011-09-20 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser Finansinspektionen

Läs mer

Solvens II. Rörelsereglering för försäkringsföretag

Solvens II. Rörelsereglering för försäkringsföretag Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Juristprogrammet Examensarbete 30 hp HT 2011 Solvens II Rörelsereglering för försäkringsföretag Författare: Sebastian Bertheau Handledare:

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

1 Huvudsakligt innehåll

1 Huvudsakligt innehåll Innehållsförteckning 1 Huvudsakligt innehåll...2 2 Författningstext...3 2.1 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)...3 3 Ärendet och dess beredning...6 4 Överväganden...8 4.1

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 593 Specialförsäkring... 721 Konsument... 779 Redovisning och rapportering... 809 Allmän associationsrätt... 999 Etik och brott...

Läs mer

Siemens Financial Services AB

Siemens Financial Services AB Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker Pelare 3 30 September 2017 siemens.se/finance Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer