vasa teleområde Cirkelvägen 6, Vasa Hovrättsesplanaden 11, Vasa Puskantie 18, Seinäjoki

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vasa teleområde Cirkelvägen 6, 65100 Vasa Hovrättsesplanaden 11, 65100 Vasa Puskantie 18, 60100 Seinäjoki"

Transkript

1 v a s a l ä n s t e l e f o n a b å r s b e r ä t t e l s e

2 vasa teleområde Larsmo Karleby Jakobstad Pedersöre Kronoby Himanka Lohtaja Kannus Kälviä Ullava Kaustby Toholampi Oravais Kortesjärvi Vörå- Alahärmä Maxmo Lappajärvi Perho Vasa Vimpeli Lillkyro Ylihärmä Kauhava Korsholm Storkyro Alajärvi Ylistaro Lappo Malax Laihela Soini Korsnäs Lehtimäki Nurmo Jurva Ilmola Kuortane Seinäjoki Närpes Kurikka Töysä Alavo Östermark Ähtäri Kaskö Jalasjärvi Kauhajoki Bötom Kristinestad Isojoki Nykarleby Telefonanslutningar (st) VLT-koncernen VLT-moderbolaget Evijärvi Vetil Halsua Lestijärvi Kabel-tv-anslutningar (st) Personal i medeltal Bredbandsanslutningar (st) Löner och arvoden (M ) 18, 18 17, , , ,8 1,1 i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse för år Allmänt Verksamhetsmiljöns utveckling VLT:s affärsverksamhet Personalen och utveckling av kunnandet Omsättning och ekonomiskt resultat Investeringar och finansiering Forskning och utveckling Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Nyckeltal över den ekonomiska ställningen och resultatet Bolagets ledning, styrelse och förvaltningsråd Revisor Förslag till behandling av räkenskapsperiodens vinst Händelser som inträffat efter bokslutets uppgörande Utsikter för framtiden Koncernresultaträkning K oncernbalansräkning s finansieringsanalys Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Noter till bokslutet Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter Revisionsberättelse Förvaltningsrådets utlåtande Vasa Läns Telefon Ab Tfn (06) wwwvlpfi Cirkelvägen 6, Vasa Hovrättsesplanaden 11, Vasa Puskantie 18, Seinäjoki

3 Verksamhetsberättelse för år Verkställande direktörens översikt De goda konjunkturerna fortsatte under året i Finland och i de viktigaste exportländerna och till följd av detta var även användningen av teletjänster på en bra nivå Elektronisk ärendehantering via internetnätet och de avgiftsbelagda digitala tv-tjänsterna fick sitt genombrott Teletjänsterna ökade volymmässigt, men prisnivån var utsatt för ett kontinuerligt kraftigt konkurrenstryck Telefonbolagen är mitt inne i den intensiva förändring och hårda konkurrens som kännetecknar telebranschen just nu Man talar allmänt om en sk hyperkonkurrens där prisnivån för användarna är till och med lägre än tjänstens produktionskostnader På grund av detta har mobiloperatörerna också höjt sina priser till en del Telebranschens dåliga lönsamhet fördröjer produktutvecklingen inom branschen och försämrar därmed den framtida konkurrensförmågan En omstrukturering av branschen på ett eller annat sätt är sannolikt också att vänta VLT:s åsikt är att affärsverksamheten bör grunda sig på ett gediget lokalt kunnande och lokala telefonbolag Trafiken till mobiltelefoner och den direkta trafiken mellan mobiltelefoner har fortsatt att öka Liberaliseringen av televerksamheten har medfört lägre priser och telefonanvändarna ringer mer och förmånligare än förr Uthyrning av nät till andra bolag och datatjänster gav bolaget nya inkomster Betjäningen av kunder med riksomfattande verksamhet innebär nya telelösningar och faktureringen mellan telefonbolagen ökar kontinuerligt Televerksamhetens utveckling följde den positiva ekonomiska tillväxten under året Speciellt internetaffärsverksamheten och de digitala tv-tjänsterna fortsatte att öka Efterfrågan på bredbandiga internetanslut- ningar har ökat mycket snabbt och VLT:s regiondatanät och Netikka-tjänster har stärkt sin popularitet bland kunderna har målmedvetet satsat på att bygga ett fiberbaserat bredbandsnät som täcker hela verksamhetsområdet och den har mycket goda tekniska förutsättningar att delta i utbyggnaden av internetnätet På lång sikt är enbart ett accessnät för internet inte tillräckligt, utan man måste ta fram nya tilläggstjänster som lämpar sig för nätet VLT Invest Ab:s företagsköp kommer att främja denna utveckling Bolagets omsättning ökade år med 0,7 % jämfört med föregående år De bredbandiga internetanslutningarnas kraftiga ökning samt trafiken från fasta anslutningar till mobiltelefoner tillförde bolaget ny omsättning Antalet telefonanslutningar i det fasta nätet minskade 6 % jämfört med år, medan antalet kabel-tvanslutningar steg tack vare de goda konjunkturerna Också digital-tv-tjänsterna ökade i och med att allt fler hushåll skaffat digitalbox I det allt hårdare konkurrensläget är det viktigt att affärsverksamhetens lönsamhet tryggas Detta kan nås genom att effektivera verksamheten och genom att skilja sig från konkurrenterna med bra kundservice och kundspecifika lösningar Vår strävan är att trygga koncernens konkurrenskraft också på lång sikt och därför satsar vi på bra kundbetjäning, kunnande och kostnadseffektivitet Jag vill tacka våra kunder och samarbetspartners för visat förtroende gentemot VLT Till personalen vill jag framföra ett stort tack för goda arbetsprestationer Erik Sjöberg Elektronisk ärendehantering via internetnätet och de avgiftsbelagda digitala tv-tjänsterna fick sitt genombrott 2 3

4 Styrelsens verksamhetsberättelse för år Allmänt Verksamhetsmiljöns utveckling Vasa Läns Telefon Ab:s mission är att producera högklassiga telekommunikationstjänster, som bidrar till våra kunders framgång och trivsel Vasa Läns Telefon Ab är moderbolag för Vasa Läns Telefon-koncernen Det under räkenskapsperioden bildade dotterbolaget Vasa Läns Telefon Invest Ab, som ägs till 100 procent av moderbolaget, förvärvade i slutet av året aktiemajoriteten i Similan Oy Vasa Läns Telefon Invest Ab:s ändamål är att skaffa ny tillväxt för VLT genom att köpa upp företag inom ICT-branschen Tillsammans med dessa eftersträvas synergi genom att ta fram sådana nya tjänster som ger ökad trafik i VLT:s nät och då speciellt i internetnätet Under räkenskapsperioden köptes åtta sk färdiga bolag för anskaffning av placeringar och av dessa har fyra bolag haft verksamhet Dotterbolaget Gamlakarleby Telefon Ab förvärvade hela aktiestocken i Oulun Lukko Oy Aktierna i Kiinteistö Oy Ritalakeus såldes under räkenskapsperioden Moderbolagets ägarandel i dotterbolaget Gamlakarleby Telefon Ab ökade och uppgick i slutet av året till 90,01 % Även ägarandelen i ägarintresseföretaget TTM- Tieto Oy ökade under räkenskapsperioden Den hårda priskonkurrensen inom telebranschen tvingar till rationalisering och kostnadsbesparingar på alla håll Också Finnet Oy har skurit ner kostnaderna genom att minska sin personal och lägga ut en del av funktionerna Finnet Oy:s sparåtgärder har återverkningar även på telefonbolagen, eftersom de lokala telefonbolagen fungerar som underleverantörer åt Finnet Oy och verkar i hård konkurrens med andra leverantörer till marknadsrelaterade priser I och med den lagändring som trädde i kraft år får kunden numera välja av vem han köper förmedlingen av samtal från sin fasta anslutning till mobiltelefoner Tack vare detta har det blivit betydligt billigare för användarna att ringa från fasta telefoner till mobiltelefoner och de lokala telefonbolagen har möjlighet att styra trafiken och bestämma prissättningen i sina egna nät Den långvariga tvisten om telefonbolagens ägarrabatter fick sitt slut under året Konkurrensverket har i ett brev 19 konstaterat att i rådande konkurrenssituation är eventuella ägarrabatter inte längre av väsentlig betydelse ur konkurrensrättslig synvinkel och ärendet är slutbehandlat VLT har under åren 2000 byggt ett GSM-nät på bolagets eget verksamhetsområde som egen investering för Finnet Oy:s och dess dotterbolag DNA Finland Oy:s och DNA Verkot Oy:s räkning För detta har VLT fått en årlig investerings- och nyttjanderättsersättning, som under kommande år skulle ha varit cirka 2 M /år Avtalsstrukturen var komplicerad och tung att administrera och orsakade ständiga meningsskiljaktigheter I enlighet med styrelsens beslut förnyades avtalsstrukturen mellan Finnet Oy, dess dotterbolag och VLT fullständigt genom ett helhetsavtal som undertecknades i december Den nya avtalsstrukturen är tydlig och likadan som avtalen med andra teleoperatörer, vilket underlättar administrationen och förbättrar transparensen även konkurrensrättsligt sett VLT har i enlighet med avtalsvillkoren krävt en förtida inlösning av avtalen och för detta redovisades cirka 5,7 M som extraordinära intäkter år VLT kommer att kräva inlösning av resterande del år 2007, vilket ger upphov till cirka,8 M i extraordinära intäkter Återförsäljningsavtalet mellan VLT och DNA Finland Oy upphörde 3112 Bolagen har sinsemellan ingått ett nytt sedvanligt representationsavtal om DNA-anslutningarna För finansiering av helhetsavtalet beviljade VLT för intäktsföringen år ett lån på till DNA Verkot Oy och ett lån på till DNA Finland Oy Lånetiden är tre år och räntan är bunden till 12 månaders Euribor-ränta Kameraövervakning av Vuorelas lantgård via Netikka-nätet var dragplåstret på VLT:s avdelning på Farmari-lantbruksutställningen i Seinäjoki Publiken kunde följa kossornas liv i fähuset och beteshagen i realtid Vasa Läns Telefon Invest Ab:s ändamål är att skaffa ny tillväxt för VLT genom att köpa upp företag inom ICT-branschen 5

5 Konkurrensen inom försäljningen av bredbandsanslutningar var lika intensiv som under de föregående åren Synliga kampanjer gav extra fart åt försäljningen och de uppsatta målen överskreds VLT:s affärsverksamhet Behovet av dataförbindelser har fortsatt att öka bland våra kunder och speciellt företagen är mycket beroende av datatrafik i sin verksamhet Störningsfria förbindelser är alltså av avgörande betydelse och detta förutsätter specialkunnande och satsningar av VLT För konsumentkundernas del var försäljning och utveckling av Netikka Bredbands-, On cable- och kabeltv-tjänsterna tyngdpunktsområden år Också andra nya tjänster togs i bruk, tex Hemsidetjänsten med vilken kunderna själva enkelt kan skapa egna hemsidor och Domäntjänsten med vilken kunderna kan beställa fi-domännamn VLT:s verktyg Paletti för elektronisk ärendehantering har utvecklats positivt Med Paletti kan kunderna tex administrera sina Netikka-e-postlådor och beställa On cable-kanalpaket via internet I slutet av året lanserades också VLT:s Nätbutik i samarbete med Digicomp Finland Försäljningen av Netikka Bredband åter rekordstor Konkurrensen inom försäljningen av bredbandsanslutningar var lika intensiv som under de föregående åren Synliga kampanjer gav extra fart åt försäljningen och de uppsatta målen överskreds VLT är nu marknadsledare inom bredbandsanslutningar på området Automatiseringen av leveranserna underlättade installationen av anslutningar Förutom i det egna nätet levererades internettjänster också till regionnäten i Kuusiokunnat-kommunerna, Sydösterbotten och på Bothnia Broadbands område Till dessa levererades både internetbastjänster och bla SamtalsNet-VoIP-tjänster Utveckling av nya bredbandstjänster Under året togs en hel del nya tjänster fram som kan användas med bredbandsanslutningen Många av dessa gäller förmedling av tal och bild via IP-nätet Inom VoIP-tjänsterna utökades SamtalsNet-tjänsten för konsumenter med den avgiftsfria SamtalsNet Free-tjänsten och för företag lanserades den nya VoIP Växeltjänsten IPTV-tjänsten Netikka TV, som överför tv-kanaler via bredband, lanserades i slutet av året och samtidigt inledde Vaasan Sport och VLT sändningar av Sports matcher via nätet med webcasting-teknik Med det svenska företaget SF Anytime ingicks ett avtal om en Video on demand-tjänst som gör det möjligt för kunderna att hyra videor via internet Helhetskoncept populära hos kunderna Antalet kunder som skaffar alla sina dataöverföringstjänster från VLT ökar alltjämt Nya företagskunder erhölls speciellt i Sydösterbotten och på Kuusiokunnatområdet Det livliga samarbetet med regionnätet Kuusnetti fortsatte Samarbetet med TDC Song Oy, som inleddes i början av året, ökade också leveranserna av riksomfattande dataförbindelser från VLT Försäljningen av bredbandsanslutningar och -tjänster var fortsättningsvis livlig Tack vare det nära samarbetet med företagarorganisationerna tryggades VLT:s ställning som leverantör av bredbands- och taltjänster till SM-företagen Även förvalsavtalen ökade i antal Försäljningen av VoIP-växeltjänsten, som använder sig av bredbandsförbindelser, fick en bra start De trådlösa WLAN-lokalnäten ökade markant och ett stort antal dylika nät levererades bla till hälsocentraler Också en stor mängd tidsredovisnings-, passagekontroll- och videoövervakningsutrustning såldes och installerades under året Fortsatt stark ställning inom samtalstrafiken VLT har bevarat sina marknadsandelar av samtalstrafiken trots det minskade antalet fasta anslutningar och trots den hårda konkurrensen inom företagskundsegmentet För konsumenterna lanserades en ny svarartjänst samt Samtalspaketet, som innebär att kunden ringer alla lokalsamtal för en fast månadsavgift Netikka är österbottningarnas eget bredband Detta betonades i Netikka-reklamen med hjälp av teckningar med österbottniskt tema gjorda av Sampo Kontunen När det gäller användningen av nummertjänsten 118 håller tyngdpunkten på att flyttas över från trådanslutningarna till mobiltelefonkunder och användning via internet VLT har skött DNA:s 118-tjänst i samarbete med NovaCall Oy Nummertjänstens databasleverantör byttes från SNOY/Fonecta till Eniro Kabel-tv- och On cable-tjänsterna ökade kraftigt Försäljningen av kabel-tv-tjänster ökade ansenligt under året En flertal små antennandelslag anslöt sig till VLT:s kabel-tv-nät Försäljningsmålet för kabelkorten överskreds med över st och detta bidrog i sin tur till en ökad försäljning av de avgiftsbelagda On cablekanalerna Datumet , då de markbundna analoga tvsändningarna upphör i Finland, kommer allt närmare Med tanke på detta har skolning och information ordnats för konsumenterna samt för husbolagens disponenter och styrelseordföranden Kundbelåtenheten på god nivå För att utveckla den service som kunderna upplever sig få gjordes en systematisk uppföljning av kundbelåtenheten med hjälp av enkäter i samband med leveranserna och med internetenkäter För Netikkas del var kundbelåtenheten på en god nivå hela året Netikka-kunderna var speciellt nöjda med anslutningens funktionsduglig- 6 het, som fick bättre betyg än vad konkurrerande produkter hade fått vid riksomfattande undersökningar För att förbättra servicen till företagskunder togs ett CRM-kundadministrationssystem i bruk 7

6 Vidareutbyggnad av FTTH-nätet Inom nätbyggnaden koncentrerades verksamheten på fortsatt utbyggnad av det optofiberbaserade FTTHnätet och på segmentering av nätet I FTTH-nätet installeras fiberkabel ända fram till fastigheten, vilket möjliggör en mycket stor dataöverföringskapacitet Konceptet innebär att VLT inom FTTH-områdena kan erbjuda sina kunder tal-, Netikka Bredbands- och kabel-tvtjänster via fibernätet Vid utgången av året hade 80 FTTH-anslutningar byggts och 62 nätsegmenteringsobjekt hade slutförts Under året installerades totalt 390 km optokabel De största projekten var Seinäjoki-Mäyry-Lehtimäki- Ähtäri, Heikkola-Alhonjoki-Orisberg, Köklot, Solf, Söderfjärden, Kimo, Södra Vassor, Södersidsvägen, Kuckos, Baggas, Vasklot, Vattvik och Svarvarsbacken installerades 217 km jordkabel, 23 km luftkabel och 70 km kabel-tv-kabel Dessutom nedlades cirka 236 km kanalrör Förutom egna nätbyggnadsarbeten utförde VLT en ansenlig mängd entreprenadarbeten åt utomstående, bla åt Alajärven Puhelin Oy, TeliaSonera, Elisa, nätandelslaget Kuuskaista, Vägverket, Försvarsmakten, elbolag, privata företag och kommuner Centralsektionen fortsatte att sköta driften av DNA Verkot-nätoperatörens mobilcentralnät Personalen har även deltagit i olika arbetsgrupper och i testning i samband med projekt med DNA Verkot, Omnitele och andra samarbetspartners Nedmonteringen av överkapaciteten i det fasta nätet fortsatte och i slutet av året var den utbyggda kapaciteten i VLT:s fasta nät vanliga nummer och ISDN-nummer Satsning på säkring av stamnätet Vid utbyggnaden av den nyaste generationens SDH-nät i transmissionsnätet uppnåddes fullständig beredskap för ett byte av den äldre generationens utrustning Även ett par bredbandiga SDH-radiolänkhopp installerades för kundändamål i nätet Utbyggnaden av Netikka-stamnätet fortsatte med Ethnernet-baserad utrustning, som har kapacitet att leverera ADSL2 och ADSL2+-anslutningar I Netikkastamnätet satsades särskilt på säkringen av nätet, bla ordnades 10 Gb/s förbindelser med olika rutter mellan switcharna i Vasa och Seinäjoki DNA:s GSM-nät utökades under året och byggandet av 3G-nätet inleddes i Vasa Edge-beredskap uppnåddes för en del av områdets GSM-basstationer Organisation som stöder processerna Tekniska avdelningens organisation ändrades väsentligt 1611 Den tidigare indelningen i fyra sektioner förnyades helt och i stället fick avdelningen tre sektioner: planerings-, byggnads- och driftssektionerna Dessutom bildades två nya ansvarsområden, nämligen logistikchef och utvecklingschef Den nya organisationsmodellen baserar sig på en effektiv processartad verksamhet och möter bättre än tidigare de utmaningar som teknikens snabba utveckling för med sig Ekonomi och administration Förberedelser för att centralisera funktionerna inom koncernens administration och ekonomiförvaltning till verksamhetsstället i Vasa pågick under året På Gamlakarleby Telefon utfördes arbeten för att förbereda ett byte av bokföringssystemet och detta byttes till Intime i slutet av året I januari uppdaterades datasystemet TTMi till en ny version Både testningen före och själva uppdateringen lyckades bra i moderbolaget och på Gamlakarleby Telefon Ändringen av centralbyggnaden i Ilmajoki till musei- och representationslokaler avslutades I lokaliteterna finns ett heltäckande urval av föremål inom telefoni och teleteknik från en tidsperiod på etthundra år och föremålen katalogiseras i samarbete med landskapsmuseet i Södra Österbotten I Vasa påbörjades på sommaren en renovering av fasaden på fastigheten Museigatan 11 Rappningen av fasadens gipsdekorationer förnyades och fastighetens gavel målades under sommaren I FTTH-nätet installeras fiberkabel ända fram till fastigheten, vilket möjliggör en mycket stor dataöverföringskapacitet VLT:s sakkunniga gav information om övergången till digital-tv både vid ett flertal egna tillställningar och vid riksomfattande evenemang I juni parkerade kommunikationsministeriets kampanjbuss på torget i Vasa Vid utgången av räkenskapsperioden bestod moderbolagets personalen av 27 fast anställda, som fördelade sig enligt följande: Personalens fördelning enligt organisationsenhet Personalen och utveckling av kunnandet Medeltalet av antalet anställda under räkenskapsperioden var 78 Vid uträknandet av medeltalet har även eventuell deltidsanställning tagits i beaktande Personalens arbetstillfredsställelse mättes med en arbetsklimatsundersökning Organisationens olika enheter bekantade sig noggrant med undersökningsresultaten och utgående från resultaten överenskoms om konkreta utvecklingsåtgärder För utbildning användes två arbetsdagar per person under året Teknikens snabba utveckling och den hårdnande konkurrensen ställer allt större krav på personalens kunnande och bolaget har därför satsat på fortlöpande skolning och då speciellt inom den nyaste tekniken och skötseln av kundrelationer Tekniska Ekonomiavd avdeln vd-organis Personalens fördelning enligt befattning Ledning, högre tjänstemän 25 På hösten inleddes en ny förmansutbildning, som pågår in på år 2007 I kursen deltar personer på chefsnivå samt arbetsledare och alla andra personer i förmansställning Kursen, som ordnas av Novetos Oy, ger bla vägledning om metoder för ett inspirerande ledarskap Förmän från VLT har också deltagit i Finnets förmanskurser och i den svenskspråkiga JET-utbildningen Som stöd för förmännen infördes principerna för personalledning i bolagets personalguide, bla anvisningar för Gå omkring, lyssna, tacka -principen, rekrytering och inskolning, utvecklingssamtal, resurskartläggning, jämställdhet och problem- och konfliktsituationer Kundavdeln Tjänstemän 203 Montörer Personalens könsfördelning Män 153 Kvinnor Personalens åldersfördelning (medelålder 3 år) Under Över 60

7 På grund av det minskade antalet anslutningar i det fasta nätet har de årliga investeringarna i bastelenätet minskat, men investeringarna i nya tjänster har ökat Nyckeltal över den ekonomiska ställningen och resultatet Omsättning och ekonomiskt resultat s omsättning år var 76,5 milj (+ 2,8 %) och rörelsevinsten 6,2 milj Moderbolagets omsättning var 63,0 milj (+ 0,7 %) och rörelsevinsten 5, milj s planmässiga avskrivningar var 13,2 milj och moderbolagets 10,5 milj Totala avskrivningarna utgör 100 % av de maximala avskrivningarna enligt näringsskattelagen s vinst för räkenskapsperioden var 1,3 milj och moderbolagets vinst 11,7 milj Investeringar och finansiering s totala investeringar var 13,8 milj, varav placeringarnas andel var 3,8 milj Moderbolagets totala investeringar var 12,5 milj, varav placeringarnas andel var 2,9 milj I enlighet med bolagsstämmans beslut delade VLT ut 36 euro/aktie i dividend för år Både VLT:s och andra telefonbolags aktier intresserar placerarna och många finansbolag köper in dem Hittills har det också funnits en fungerande marknad för köp och försäljning av telefonbolagets aktier på lokal nivå Bolagsstämman gav 85 VLT:s styrelse fullmakt att inom ett år från bolagsstämman besluta om förvärv av bolagets egna aktier med medel som står till förfogande för vinstutdelning i en eller flera omgångar Aktier kan på basis av fullmakten förvärvas endast för att ogiltigförklaras En ogiltigförklaring av aktierna förutsätter ett särskilt beslut av bolagsstämman Styrelsen har efter bolagsstämman följt med köp och försäljning av aktier som är registrerade hos VLT Eftersom efterfrågan och utbudet på VLT:s aktier har varit i balans under året, har styrelsen inte funnit skäl att använda den av bolagsstämman erhållna fullmakten att förvärva egna aktier för balansering av eftermarknaden för aktier Under året köpte VLT aktier i Lännen Puhelin Oy och äger nu cirka 3,5 % av hela aktiestocken VLT sålde under året största delen av sina aktier i Elisa med god avkastning, vilken har bokförts som extraordinära intäkter På grund av det minskade antalet anslutningar i det fasta nätet har de årliga investeringarna i bastelenätet minskat, men investeringarna i nya tjänster har ökat Underhållskostnaderna för det existerande nätet har proportionellt sett ökat Att underhållets andel stigit beror på nätkomponenternas allt kortare livscykel och kundernas växande krav när det gäller nya tjänster Forskning och utveckling VLT har fortsatt att satsa på forsknings- och utvecklingsverksamhet samt på produktutveckling Bolaget har tagit fram ett flertal egna lokala produkt- och tjänsteapplikationer för internetnätet Dessutom har VLT aktivt deltagit i Finnet-gruppens gemensamma forskningsoch utvecklingsverksamhet Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 0,5 milj år (0, milj år ) Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Fastän Finnet Oy:s mobiltelefonverksamhet har haft en positiv utveckling, hänger de största riskerna samman med hur denna verksamhet utvecklar sig Väsentliga risker när det gäller VLT:s egen verksamhet är speciellt pristrycket på bredbandstjänsterna och det minskande antalet anslutningar i det fasta telefonnätet Riskerna minskas genom att effektivera verksamheten Omsättning ( M ) 70,6 60,0 7, 62,6 76,5 63,0 Räkenskapsperiodens resultat (M ) 1,3 7,3 6,9 82,2 86,9 6,8 6,5 Soliditet (%) 83,6 88,1 82,5 11,7 86,9 Omsättning förändring (%) ,6 1,8 5,3,3 2,8 0,7 Avkastning på placerat kapital (%) 8,0 7,2 6,5 6, 7,1 6,7 Dividend ( / aktie) Förslag Rörelsevinst ( M ) 5,8,9 5, 5,0 6,2 5, Bruttoinvesteringar (M ) 17,2 13,7 12, 9,9 13,8 12,5 Rörelsevinst/omsättning (%) VLT-koncernen 8,2 8,1 8,0 7,2 8,5 8,2 125,0 VLT-moderbolaget Balans (M ) 110,0 127,3 111,0 13,0 12,1

8 12 Bolagets ledning, styrelse och förvaltningsråd Verkställande direktör var diplomingenjör Erik Sjöberg Chefer för de olika enheterna var vid utgången av år ingenjör Matti Hakola kundavdelningen, diplomingenjör Sampo Siik kundavdelningens Seinäjoki-resultatenhet, ingenjör Tapio Niemi tekniska avdelningen och ekonomie magister Tuula Ketelä ekonomiavdelningen Enligt det avtal som ingåtts mellan bolaget och verkställande direktör Erik Sjöberg avgår verkställande direktören med pension, när han fyllt 60 år Styrelsen och verkställande direktören har kommit överens om att verkställande direktören går i pension Rekryteringen av en ny verkställande direktör inleds våren 2007 med en öppen rekrytering Styrelsen Mandattid Agronom Matti Antila, ordf Industrirådet Harri Niemelä, vice ordf Affärsutvecklingschef Bengt Beijar Finansieringsdirektör Aaro Honkola Vicehäradshövding Juha Häkkinen Finansieringsdirektör Kalervo Koskiahde Ekonomie magister Kalle Lähdesmäki Tf biträdande stadsdirektör Heikki M Vehkaoja I enlighet med rekommendationen om god förvaltningssed har bolagets styrelse grundat tre kommittéer, som assisterar styrelsen genom att bereda ärenden som styrelsen är ansvarig för Kommittéerna har inte egen självständig beslutsrätt, utan styrelsen fattar kollektivt de beslut som hör till styrelsen Styrelsen har fastställt kommittéernas centrala uppgifter och verksamhetsprinciper i en skriftlig arbetsordning Kommittéerna rapporterar regelbundet till styrelsen om sitt arbete Förvaltningsrådet Mandattid Rektor Jouko Paaso, ordf till maj 2009 Verkställande direktör Kimmo Simberg, vice ordf 2007 Företagare Kjell Ahläng 2008 Verkställande direktör Leif Back 2008 Verkställande direktör Kaj Ericsson 2009 Pensionär Kaj Grannas 2007 Kommundirektör Jouni Haapaniemi 2009 Verkställande direktör Arto Herranen 2007 Näringslivsdirektör Mauri Hietala 2007 Verkställande direktör Caj-Erik Karp 2009 Ingenjör Anders Knip 2008 Chef för tekniska tjänster Matti Konttas 2007 Riksdagsman Miapetra Kumpula-Natri 2008 Stadsdirektör Paavo Latva-Rasku 2008 Merinova Oy:s styrelseordförande Heikki Miilumäki 2007 Kommunikationsrådet Tapani Mikola 2007 Sprutmästare Ari Mäkynen 2009 Verkställande direktör Kari Ollila 2008 Bergsrådet Seppo Paatelainen 2007 Kommunalrådet Timo Paavola 2007 Verkställande direktör Jussi Peltokangas 2009 Direktör Jaakko Pihlajamäki 2008 Verkställande direktör Arto Pohto 2007 Jordbrukare Heikki Riippi 2009 Verkställande direktör Leif Saarela 2008 Specialsjukskötare Paula Sihto 2008 Företagarrådet Väinö Takala 2009 Vicehäradshövding Liisa Talvitie 2009 Planeringschef Kari Teräs 2009 Köpman Simo Vuorenmaa 2008 Förvaltningsrådets medlem jordbrukare Esko Talvitie avgick ur förvaltningsrådet Styrelsen framför sitt tack till honom för det arbete han utfört bolaget till fromma I enlighet med lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning var personalen representerad i förvaltningsrådet genom Eija Tikkanen, Varpu Kulmala, Heikki Mäki-Valkama och Leif Högfors Suppleanter var Minna Hautala, Antti Viitasaari, Kuisma Laukkola och Ari Närvä VLT:s styrelse, verkställande direktör och förvaltningrådets ordförande Bakom (till vänst) Erik Sjöberg (vd), Bengt Beijar, Kalervo Koskiahde, Heikki M Vehkaoja, Aaro Honkola och Kalle Lähdesmäki Framme (till vänst) Harri Niemelä, Jouko Paaso (förvaltnrådets ordf) och Matti Antila (styr ordf) Juha Häkkinen saknas på bilden Revisor Revisor under verksamhetsåret har varit CGR-revisionssamfundet Ernst & Young Ab med revisor Tatu Huhtala CGR som huvudansvarig revisor Samma CGR-samfund utförde även detaljrevisionen Förslag till behandling av räkenskapsperiodens vinst s utdelningsbara tillgångar är ,88 Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets vinst för räkenskapsperioden, ,39, utdelas 36 /aktie i dividend på basis av det operativa resultatet och ytterligare 18 /aktie på basis av extraordinära poster av engångsnatur, eller sammanlagt 5 /aktie och totalt ,00 Som odisponerade vinstmedel skulle kvarstå ,39 av räkenskapsperiodens vinst Händelser som inträffat efter bokslutets uppgörande För Vasa Läns Telefon Ab-koncernen trädde en ny organisation i kraft där affärsverksamheten är uppdelad i affärsområdena VLT Tjänster och VLT Nätverk Finnet Oy och fem telefonbolag lämnade Finnetförbundet i början av år 2007 och meddelade att de kommer att slå samman sin affärsverksamhet och bli en nationellt verksam telekommunikationsoperatör under innevarande år Vasa Läns Telefon Ab fortsätter som medlem i Finnet-förbundet och är nu dess största medlemsbolag 13

9 VLT är med i flera utmanande applikationsutvecklingsprojekt för internet på både lokal och nationell nivå Utsikter för framtiden Televerksamheten har utvecklats i enlighet med den positiva ekonomiska tillväxten Speciellt internetaffärsverksamheten har fortsatt att öka under flera år Det världsomspännande internetnätet växer mycket snabbt också i Finland och VLT har mycket goda tekniska förutsättningar att delta i utbyggnaden av internetnätet Placeringsbolaget VLT Invest Ab:s företagsköp ger nya slags möjligheter till ny omsättning inom ICT-branschen och synergifördelar tillsammans med moderbolaget Olika interaktiva multimedietjänster fortsätter sin frammarsch VLT är med i flera utmanande applikationsutvecklingsprojekt för internet på både lokal och nationell nivå VLT erbjuder främst nätapplikationer och anslutningsteknik för olika internetlösningar, men fungerar också som tjänsteproducent via sin Netikkatjänst Största utmaningen är nu att ta fram nya lättanvända och trygga tjänster för Netikka-nätets användare Via VLT Invest Ab strävar VLT efter att främja utvecklingen av internettjänster och då speciellt satsa på tjänster som ger synergi i form av ökad användning av Netikka-nätet Samtidigt har VLT ett nära samarbete med ett flertal tjänste- och innehållsproducenter Finland tillhör de främsta länderna i världen när det gäller användning av mobiltelefoner och internet Den hårda konkurrensen har lett till en delvis osund priskonkurrens, som har gjort att teleföretagens lönsamhet har försvagats I likhet med andra teleföretag berörs även Finnet-gruppen och de lokala telefonbolagen av omvälvningen inom telebranschen och den pågående omstruktureringen av branschen VLT:s åsikt är att affärsverksamheten bör grunda sig på ett gediget lokalt kunnande och lokala telefonbolag Genom samtrafikoch andra affärsavtal har VLT ett nära samarbete med alla teleoperatörer Digitala tv-tjänster började tillhandahållas i Finland år 2001 och VLT var bland de första som kunde erbjuda digitala tv-tjänster i kabel-tv-nätet VLT har fullständig teknisk beredskap att förmedla digital-tv-tjänster och nya interaktiva tjänster via de digitalboxar som finns idag Finland övergår helt till digital tv-distribution I slutet av övergångsskedet är tillgången på digitalboxar och distributionen av dessa den största utmaningen Statsrådet beviljade VLT tillstånd att distribuera digital-tv på de svensk- och tvåspråkiga områdena i Österbotten Enligt koncessionen måste Sveriges SVT1- och SVT2-kanaler distribueras och övriga 5 kanaler kan distribueras enligt skilda avtal Verksamheten inleds Största utmaningen är den ytterst strama byggtidtabellen, som beror på att beslutet om beviljande av koncession drog ut på tiden på grund av utredning av upphovsrätterna Trots de nya tjänsterna utgör det högklassiga lokala nätet fortfarande ryggraden i bolagets verksamhet och det betjänar numera både telefon- och internettrafik Utbyggnaden och underhållet av detta nät har genomgått en teknisk omvälvning Digitaliseringen ger nya tjänster och större funktionssäkerhet i nätet I och med att underhållsarbetena minskar måste skolningen och omplaceringen av personal till internetbaserade tjänster ske i tid s verksamhet måste anpassas till den bestående långsamma nedgången i antalet fasta anslutningar och till kundernas nya behov närmast när det gäller internettjänster VLT:s konkurrenskraft måste kunna tryggas också på lång sikt genom att satsa på bra kundbetjäning, kunnande, kostnadseffektivitet och långtgående rationalisering av verksamheten Det viftades ivrigt med VLT:s flaggor på Idols -finalisternas konsert i Kuortane i februari 1 15

10 Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning (1000 euro) Bilaga (1000 euro) Bilaga Omsättning AKTIVA Övriga rörelseintäkter Intäkter från andelar i intressebolag Bestående aktiva Immateriella tillgångar Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader Materiella tillgångar Placeringar Bestående aktiva totalt Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Vinst före extraordinära poster Långfristiga fordringar Extraordinära poster Kortfristiga fordringar Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Finansiella värdepapper Inkomstskatter Kassa och banktillgodohavanden Minoritetsandel Rörliga aktiva totalt Räkenskapsperiodens vinst Aktiva totalt PASSIVA Eget kapital Aktiekapital Reservfond Anslutningsavgiftsfond Dispositionsfond Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital totalt Minoritetsandel Främmande kapital Latent skatteskuld Långfristigt främmande kapital Kortfristigt främmande kapital Främmande kapital totalt Passiva totalt

11 s finansieringsanalys Moderbolagets resultaträkning (1000 euro) (1000 euro) Bilaga Inkomstfinansiering Rörelsevinst Avskrivningar enligt plan Förändring i rörelsekapitalet Erhållna dividender Ränteintäkter Finansieringskostnader Extraordinära poster Skatter Minoritetsandel Affärsverksamhetens kassaflöde Investeringar Köp av aktier Köp av andra anläggningstillgångar Försäljning av aktier Försäljning av andra anläggningstillgångar Investeringarnas kassaflöde Omsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster 2 Personalkostnader 3 Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelsevinst Finansiella intäkter och kostnader 5 Vinst före extraordinära poster Extraordinära poster 6 Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Finansiering Amortering av långfristiga lån Ökning av långfristigt främmande kapital Förändring av eget kapital Dividender Ökning av minoritetsandel Finansieringens kassaflöde Bokslutsdispositioner 7 Inkomstskatter 8 Räkenskapsperiodens vinst Förändring av likvida medel Likvida medel 11 Likvida medel 3112 Förändring av likvida medel FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITALET Finansiella värdepapper ökning -/minskning + Långfristiga fordringar ökning -/minskning + Kortfristiga fordringar ökning -/minskning + Omsättningstillgångar ökning -/minskning + Kortfristigt främmande kapital minskning -/ökning

12 Moderbolagets balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys (1000 euro) Bilaga (1000 euro) AKTIVA Bestående aktiva 9 Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Bestående aktiva totalt Rörliga aktiva Omsättningstillgångar 10 Långfristiga fordringar 11 Kortfristiga fordringar 12 Finansiella värdepapper Inkomstfinansiering Rörelsevinst Avskrivningar enligt plan Förändring i rörelsekapitalet Erhållna dividender Ränteintäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skatter Affärsverksamhetens kassaflöde Investeringar Köp av aktier Köp av andra anläggningstillgångar Ökning av långfristiga fordringar Försäljning av aktier Försäljning av andra anläggningstillgångar Investeringarnas kassaflöde Kassa och banktillgodohavanden Rörliga aktiva totalt Aktiva totalt Finansiering Förändring av eget kapital Ökning av långfristigt främmande kapital Dividender Finansieringens kassaflöde PASSIVA Eget kapital Aktiekapital Reservfond Anslutningsavgiftsfond Dispositionsfond Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital totalt Ackumulerade bokslutsdispositioner Förändring av likvida medel Likvida medel 11 Likvida medel 3112 Förändring av likvida medel FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITALET Långfristiga fordringar ökning -/minskning + Kortfristiga fordringar ökning -/minskning + Omsättningstillgångar ökning -/minskning + Kortfristigt främmande kapital minskning -/ökning Främmande kapital Långfristigt främmande kapital 16 Kortfristigt främmande kapital 17 Främmande kapital totalt Passiva totalt

13 Noter till bokslutet Noter till resultaträkningen (1000 euro) Moderbolaget Moderbolaget Principerna för uppgörande av bokslut 1 Koncernstruktur Vasa Läns Telefon Ab, hemort Ylistaro, utgör moderbolag för de bolag, som hör till koncernen Vasa Läns Telefon Ab Avskrift av koncernbokslutet kan erhållas från Vasa Läns Telefon Ab:s kontor Cirkelvägen 6, Vasa 2 Koncernbokslutets omfattning Med koncernbokslutet har sammanställts alla koncernbolag Konsolideringen av Similan Oy, som köptes i slutet av räkenskapsperioden, har ännu ingen inverkan på koncernens resultat För Oy Wastel Ab:s och Kiinteistö Oy Pohjanplassis del har särskilda konsolideringsberäkningar ändå inte uppgjorts En konsolidering av dessa bolag skulle inte ha nämnvärd inverkan på koncernens resultat och egna kapital 3 Konsolideringsprinciper för koncernbolagens bokslut Vid uppgörandet av koncernbokslutet har eliminerats bolagens interna intäkter och kostnader samt interna fordringar och skulder Elimineringen av internt aktieinnehav har skett enligt anskaffningsutgiftsprincipen Ägarintressebolaget TTM-Tieto Oy har sammanställts med koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden Värderingsprinciper De immateriella och materiella bestående aktiva i balansräkningen utgörs av deras rörliga anskaffningsutgift minskad med de ackumulerade avskrivningarna enligt plan Avskrivningarna enligt plan har uträknats enligt enahanda principer inom koncernen med iakttagande av den ekonomiska användningstiden för tillgångarna Beräknandet av avskrivningarna har startat utgående från utgiftsresterna Utgiftsresten för affärsbyggnaderna avskrivs med jämna avskrivningar på 20 år och utgiftsresten för övriga byggnader och konstruktioner på motsvarande sätt på 15 år Avskrivningstiderna enligt plan för nyinvesteringarna är: Övriga utgifter med lång verkningstid 5-10 år Byggnader och konstruktioner 25 år Telenät 5-10 år Maskiner och inventarier 5 år Koncernaffärsvärde 5 år Omsättningstillgångarna har värderats enligt rörlig anskaffningsutgift till medelanskaffningspris eller ett lägre, sannolikt överlåtelsepris Placeringarna i bestående aktiva har värderats till anskaffningsutgift eller ett lägre, sannolikt gängse värde Finansiella värdepapper i rörliga aktiva har värderats till anskaffningsutgift eller en lägre, sannolik återanskaffningsutgift Uppskrivningar av placeringar och finansiella värdepapper har behandlats bland finansiella posterna 5 Inkomstskatter och latent skatteskuld Räkenskapsperiodens skatter har periodiserats enligt prestationsprincipen Den latenta skatteskuld som ingår i den ackumulerade avskrivningsdifferensen har i koncernbokslutet bokförts bland främmande kapital och resten av avskrivningsdifferensen bland eget kapital och minoritetsandelen 6 Egna aktier Egna aktier som ägs av bolag hörande till Vasa Läns Telefon -koncernen Mängd, Andel av Andel av st aktiekapitalet rösterna Similan Oy ,3 % 7,3 % Sulatto Technologies Oy 00,00 %,00 % 1 OMSÄTTNING Telekommunikation Låstjänst 2 MATERIAL OCH TJÄNSTER Material och förnödenheter (varor) Inköp under räkenskapsperioden Förändring av lager Tjänster av utomstående 3 PERSONALKOSTNADER Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader / Aktiverade personalkostnader Personalkostnader i resultaträkningen Ledningens löner och arvoden Verkställande direktörerna och förvaltningsorganen s och moderbolagets personal under räkenskapsåret i medeltal Pensionsförbindelser för ledningen Pensionsåldern för de till koncernen hörande telefonbolagens verkställande direktörer är år AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar En specifikation på avskrivningar per balanspost ingår i punkten bestående aktiva 5 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Dividendintäkter Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Uppskrivningar av finansiella värdepapper Nedskrivningar av placeringar Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 6 EXTRAORDINÄRA POSTER Överlåtelsevinster av placeringar i bestående aktiva Koncernbidrag 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER Differensen mellan avskrivningar enligt plan och avskrivningar i beskattningen 8 INKOMSTSKATTER Inkomstskatter för räkenskapsperioden Förändring av latent skatteskuld

14 Noter till balansräkningen (1000 euro) (1000 euro) 9 BESTÅENDE AKTIVA KONCERNEN Immateriella tillgångar Anskaffningsutgift 11 Ökningar Anskaffningsutgift 3112 Ackumulerade avskrivn och värdem 11 Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar 3112 Bokföringsvärde 3112 Anslutnings -avgifter Övriga långfristiga utgifter Koncernaffärsvärde MODERBOLAGET Immateriella tillgångar Anskaffningsutgift 11 Ökningar Anskaffningsutgift 3112 Ackumulerade avskrivn och värdem 11 Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar 3112 Bokföringsvärde 3112 Anslutnings -avgifter Övriga långfristiga utgifter KONCERNEN Materiella tillgångar Anskaffningsutgift 11 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 3112 Ackumulerade avskrivn och värdem 11 Ackumulerade avskrivningar på minskningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar 3112 Bokföringsvärde 3112 Jordområden Byggnader och konstruktioner Telenät Maskiner och inventarier Övriga Förskottsbetalningar och på- materiella tillgångar gående ansk MODERBOLAGET Materiella tillgångar Anskaffningsutgift 11 Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 3112 Ackumulerade avskrivn och värdem 11 Ackumulerade avskrivningar på minskningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar 3112 Bokföringsvärde 3112 Jordområden Byggnader och konstruktioner Telenät Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar och pågående ansk KONCERNEN Placeringar Bokföringsvärde 11 Ökningar Minskningar Bokföringsvärde 3112 Aktier Ägarintressebolag Aktier Övriga Den upplupna räntan för de konvertibla skuldebrevslånen (bytts till aktier i Finnet Oy ) av DNA Verkot Oy är ,1 euro och den har inte intäktsförts i bokslutet MODERBOLAGET Bokföringsvärde 11 Ökningar Minskningar Bokföringsvärde 3112 Aktier Koncernbolag Aktier Ägarintressebolag Aktier Övriga Fordringar Koncernbolag s och moderbolagets ägarandelar 3112 Koncernbolag Oy Botnia Link Ab, Vasa Gamlakarleby Telefon Ab, Karleby Auconoxa Oy, Vasa Glabeis Oy, Vasa Miltorea Oy, Vasa Nilegon Oy, Vasa Pinlarix Oy, Vasa Risefon Oy, Vasa Seratides Oy, Vasa Sibixobur Oy, Vasa Vaasan Läänin Puhelin Invest Oy, Vasa Similan Oy, Seinäjoki Keskipohjanmaan Lukkopalvelu Oy, Jakobstad Oulun Lukko Oy, Uleåborg Ägarintressebolag Kiinteistö Oy Pohjanplassi, Lapua Oy TTM-Tieto Ab, Helsingfors Oy Wastel Ab, Vasa s ägarintresse-% 66,67 90,01 5,38 39,31 22,9 36,8 Moderbolagets ägarintresse-% 1,67 90,01 39,31 20,70 36,8 Den upplupna räntan för de konvertibla skuldebrevslånen (bytts till aktier i Finnet Oy ) av DNA Verkot Oy är ,8 euro och den har inte intäktsförts i bokslutet 25

15 (1000 euro) Moderbolaget Moderbolaget (1000 euro) Moderbolaget Moderbolaget AKTIVA PASSIVA RÖRLIGA AKTIVA 10 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Material och förnödenheter Varor EGET KAPITAL Aktiekapital 11 Aktiekapital 3112 Reservfond 11 Reservfond LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Lånefordringar 11 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Försäljningsfordringar Försäljningsfordringar av andra bolag inom koncernen Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Specifikation av resultatregleringar: Skattefordran Övriga Anslutningsavgiftsfond 11 Ökning Anslutningsavgiftsfond 3112 Dispositionsfond 11 Överföring från tidigare räkenskapsperioder Dispositionsfond 3112 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 11 Överföring från dispositionsfonden Ökning Dividendutdelning Vinst från tidigare räkenskapsperioder 3112 Räkenskapsperiodens vinst FINANSIELLA VÄRDEPAPPER Finansiella värdepappren består av fondandelar, som är föremål för offentlig handel samt av masskuldebrevslån Återanskaffningspris 3112 Bokföringsvärde 3112 Differens Eget kapital totalt UTRÄKNING AV UTDELNINGSBARA MEDEL 3112 Dispositionsfond Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Utdelningsbara medel totalt MODERBOLAGETS AKTIEKAPITAL St Euro FRÄMMANDE KAPITAL 1 LATENT SKATTESKULD Från ackumulerade avskrivningar LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Övriga långfristiga skulder (anslutningsavgifter) KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Erhållna förskott Leverantörsskulder Skulder till bolag inom samma koncern Övriga skulder Resultatregleringar Specifikation av resultatregleringar: Löner inkl sociala kostnader Skatteskuld Övriga

16 Övriga noter (1000 euro) Moderbolaget Moderbolaget Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och andra ansvar Checkräkningskredit mot vilken inteckningar i fastigheter ställts som säkerhet Checkräkningslimit Givna fastighetsinteckningar Checkräkningskredit mot vilken företagsinteckning ställts som säkerhet Checkräkningslimit Givna företagsinteckningar Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter Inteckningar som säkerhet totalt Vasa den 9 mars 2007 Av pensionsförbindelser betingad ansvarsförbindelse Ansvarsförbindelser ställda för övriga Kundleasing förbindelser (På återköpsavtal grundade förbindelser) Av hyresavtal betingat ansvar Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod Förfaller till betalning sänare Leasingavtal Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod Förfaller till betalning sänare Matti Antila ordförande Bengt Beijar Ansvarsförbindelser totalt Aaro Honkola Juha Häkkinen Kalervo Koskiahde Kalle Lähdesmäki Harri Niemelä Heikki M Vehkaoja Erik Sjöberg verkställande direktör 28 29