Kommunikationsverkets årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsverkets årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 Kommunikationsverkets årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012

2 Generaldirektörens översikt I enlighet med sin vision strävar Kommunikationsverket efter en trygg och smidig kommunikation för alla i Finland. Vår verksamhetsidé är att modigt övervaka och främja kommunikationsmarknaden och -tjänsterna för medborgare och näringsliv. År 2012 främjade vi med hjälp av metoder för övervakning och reglering kommunikationsnätens och -tjänsternas funktion för att säkerställa en trygg och smidig kommunikation för alla i Finland. Antalet abonnemang i mobilnätet översteg nio miljoner under verksamhetsåret. Samtidigt minskade antalet telefonabonnemang till under en miljon och antalet bredbandsabonnemang (1,6 miljoner) var oförändrat. Priserna på mobiltelefonitjänster var nästan oförändrade medan priserna på dataöverföringstjänster sjönk. För att främja utbudet av mångsidiga kommunikationstjänster övervakade vi verksamheten på grossistmarknaden inom elektronisk kommunikation och reglerade dem genom att ålägga teleföretagen skyldigheter gällande grossistmarknaden. Vi började också utveckla prissättningsmetoder vars syfte är att åstadkomma en metod för att definiera de högsta priserna på kommunikationsnätens reglerade förbindelser som hyrs ut samt att bedöma lagenligheten av företagens prissättning. Mängden data som överförs elektroniskt har ökat betydligt vilket i sin tur har ökat efterfrågan på trådlös dataöverföring och sålunda efterfrågan på frekvenser. År 2012 förberedde vi en auktion för frekvensområdet 800 megahertz som reserverats för mobilnät. Auktionen genomförs i början av år För att säkerställa tillgången till grundläggande tjänster ålade vi skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande telefoni-, bredbands- och posttjänster. Dessutom övervakade vi att skyldigheterna följs. Med samhällsomfattande tjänster avses grundläggande kommunikationstjänster som ska finnas tillgängliga överallt i Finland. För att främja kommunikationsnätens och -tjänsternas funktionssäkerhet förnyade vi föreskrifter om telenäten. Vårt syfte är att förbättra funktionen av kommunikationstjänster som konsumenterna använder i omfattande utsträckning, såsom mobiltelefonitjänster, i fel- och störningssituationer. Dessutom strävar vi efter att förbättra slutanvändarnas tillgång till information om fel- och störningssituationer och att möjliggöra en allt mer täckande lägesbild av kommunikationsnäten. I början av år 2012 satte vi igång den största strukturförändringen i ämbetsverkets historia, dvs. nedläggningen av tv-avgiftsverksamheten. Ändringen utgår från ett principbeslut som statsrådet fattade om en ny finansieringsmodell för Rundradion. Beslutet innebär att den nuvarande tv-avgiften slopas och ersätts med Yle-skatten från början av år Trots de utmaningar som nedläggningen medförde översteg intäkterna från tv-avgifter vår målsättning. Asta Sihvonen-Punkka Generaldirektör ÅRSBERÄTTELSE

3 Kommunikationsverket trygg och smidig kommunikation för alla i Finland Kommunikationsverkets verksamhetsstrategi, som sträcker sig till år 2020, drar upp riktlinjer för ämbetsverkets strategiska målsättningar, därtill hörande tyngdpunkter och åtgärder, kritiska framgångsfaktorer samt de principer som styr verkets verksamhet. Den nya strategin infördes i oktober Som följd av den nya verksamhetsstrategin inledde Kommunikationsverket år 2012 ett omfattande projekt för utveckling av organisationen. Syftet med projektet är att säkerställa att verkets nya strategi genomförs effektivt, att verkets verksamhet och resursanvändning är flexibel och att samarbetet genom hela verket samt kundkoncentration ökar. Den nya organisationen infördes i början av Samtidigt infördes ett nytt resultatlönesystem i Kommunikationsverket. På basis av den nya strategin uppdaterades kommunikationsstrategin under året så att den motsvarar ämbetsverkets strategiska målsättningar. De kommunikationsmässiga målsättningar som slås fast i kommunikationsstrategin och som stöder verkets strategi är att utveckla inre kultur och kommunikation, öka välkändhet och stärka uppfattningen om Kommunikationsverkets expertis. Under året inleddes också arbetet med att uppdatera informationsförvaltningsstrategin. Kommunikationsverkets organisation ÅRSBERÄTTELSE

4 Verksamhet De mest centrala funktionerna under år 2012 återspeglas i de tre följande strategiska målsättningarna, dvs. ett mångsidigare utbud av kommunikationstjänster i landet, bättre tillgång till grundläggande kommunikationstjänster samt funktionssäkrare och tryggare kommunikationsnät och -tjänster. Mångsidigare utbud av kommunikationstjänster Kommunikationsverket ingriper modigt i olägenheter på kommunikationsmarknaden Kommunikationsverket gav beslut om betydande marknadsinflytande om tillträde till det fasta nätet (abonnentförbindelsemarknad) och en grossistprodukt för bredband. Besluten gör regleringen lindrigare bl.a. på marknaden för bredbandstjänsterna för mindre betydande bolag och strängare för mer betydande aktörer. Dessutom analyserade Kommunikationsverket under året marknaderna för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet och samtalsterminering i det fasta telefonnätet. Kommunikationsverket utvecklade prissättningsmetoden för abonnentförbindelser av fiber i samarbete med teleföretagen. Vid utvecklandet av prissättningsmetoderna beaktades en färsk rättpraxis, kommissionens krav och den utvecklande lagstiftningen. Under året utvecklades även bedömningsmetoden för prissättning av samtalsterminering i mobilnätet. Likaså gav Kommunikationsverket de första besluten om hur man uppger en skälig variationsintervall för dataöverföringshastigheten för bredbandstjänster i konsumentavtal om mobilt bredband. Dessutom granskades majoriteten av konsumentavtal om bredbandstjänster beträffande villkor en bredbandshastighet. Kommunikationsverket erbjuder frekvenser för nya användningsändamål Statsrådet bekräftade att koncessioner för användning av det digitala bredbandiga 800 MHz mobilnätet beviljas genom en auktion av frekvenser. I början av verksamhetsåret bistod Kommunikationsverket kommunikationsministeriet i beredningen av ett frekvenspolitiskt principbeslut och inledde de tekniska arrangemangen för frekvensauktionen. I början av år 2012 öppnade ämbetsverket en webbplats för frekvensauktionen där finns information om auktionsprojektets framåtskridande samt bestämmelser om auktionen. Kommunikationsverket inledde frekvensauktionen i slutet av januari Under året utförde Kommunikationsverket utvidgningar av täckningsområden för kommersiella radiostationer. Över 30 nya frekvenser beviljades för kommersiella radiostationers koncessionsbaserade användning samt fyra nya frekvenser för Yle i syfte att förbättra hörbarheten för gamla radiokanaler. Under år 2012 medverkade ämbetsverket i beredningen av ett kommunikationspolitiskt program som gäller elektroniska medier. Programmet bedömer den markbundna televisionens framtid efter år 2016 samt bl.a. den allmänna marknadsutvecklingen, verkningarna på konsumenter och det nuvarande koncessionssystemets utvecklingsbehov. Dessutom undersökte verket en effektivare användning av radiofrekvenser som de intelligenta radionäten, alltså s.k. kognitiv radio, medför. Under året var Kommunikationsverket först i Europa med att bevilja koncession för ett kognitivt radiosystem i Åbotrakten. ÅRSBERÄTTELSE

5 Bättre tillgång till grundläggande kommunikationstjänster Kommunikationsverket främjar byggande av snabba bredbandsnät Bredbandsprojektet främjades genom att fatta över 20 stödbeslut under året och bevilja nästan 7 miljoner euro i stöd. Av denna summa utbetalades knappt 3 miljoner euro. Kommunikationsverkets största enskilda stödbeslut, över 1,5 miljoner euro, beviljades bredbandsprojektet i Utsjoki i slutet av år I slutet av året gjorde ämbetsverket cirka 100 marknadsanalyser åt landskapsförbunden. Dessa analyser är en förutsättning för landskapsförbunden att kunna kungöra möjligheten att söka stöd för enstaka bredbandsprojekt. Kommunikationsverket ser till att det finns en miniminivå på post-, telefoni-, tv- och bredbandstjänster Telefoni- och bredbandstjänster Kommunikationsverket inledde under året en riksomfattande marknadsanalys för att bedöma behovet av att utse en operatör för samhällsomfattande tjänster inom varje kommun. Med samhällsomfattande tjänster avses grundläggande kommunikationstjänster som alla hushåll eller företagens verksamhetsställen ska få. De samhällsomfattande tjänsterna omfattar i dag ett telefonabonnemang och en bredbandsförbindelse på en megabit. Dessutom garanteras att personer med funktionsnedsättning får de tjänster de behöver då de motsvarar telefonitjänster. Kommunikationsverket föreslår att en operatör för samhällsomfattande tjänster utses för ett allt större område i Finland. Dessutom föreslår ämbetsverket att operatörer för samhällsomfattande tjänster ska utses för tillhandahållande av kommunikationstjänster som personer med hörsel- och talskada behöver. De nya besluten om samhällsomfattande tjänster fattas i början av år Under året fick ämbetsverket cirka 200 förfrågningar om tillgången till och prissättningen av samhällsomfattande telefoni- eller bredbandstjänster. Det kan konstateras att medborgarna inte har tillräckliga kunskaper om de samhällsomfattande tjänsterna, deras innehåll och de rättigheter som gäller samhällsomfattande tjänster. Posttjänster Den nya postlagen, som trädde i kraft år 2011, medförde att Kommunikationsverket fick i uppgift att bedöma behovet att utse ett företag att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster. Kommunikationsverket gav föreskrifter om kostnadsredovisningssystem för dem som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster samt om beskrivningar och granskningar av systemen. Föreskrifterna trädde i kraft Kommunikationsverket bedömde under året om postens nät av verksamhetsställen överensstämmer med lag. Under året gavs fyra beslut om placeringen av ett enskilt verksamhetsställe och om färdavståndet för att uträtta ärenden. Kommunikationsverket förberedde sig också för att beräkna nettokostnaderna i enlighet med den nya beräkningsmetoden. Funktionssäkrare och tryggare kommunikationsnät och -tjänster Avvikelser från informationssäkerheten i allmänna kommunikationsnät Under år 2012 rapporterade teleföretagen till Kommunikationsverket 40 kränkningar av informationssäkerheten, ÅRSBERÄTTELSE

6 eller hot man fått kännedom om, som översteg informationströskeln. Årets betydande kränkningar av informationssäkerheten var ett inbrott i en teleoperatörs lokaler, ett dataintrång i en teleoperatörs namnservrar samt ett skadligt program som upptäcktes i en operatörs förvaltningsnät. Andra betydande händelser var blockeringsattacker mot flera mediehus samt händelser där DNS-servrar användes för att förstärka effekten av attackerna. Under året fortsatte även dataintrång mot VoIP-växlar. Intrången orsakade ekonomisk skada för abonnentkunder och teleföretag. Kommunikationsverket publicerade två anvisningar för informationssäker användning av VoIPtjänster. Blockeringsattacker med hacktivistmotiv, alltså uttryck av civil olydnad genom att störa datatrafik och datasystem, har blivit vanligare under de senaste åren. Attackerna riktades mot teleföretagens och i synnerhet deras kunders system. Kommunikationsverket stärker den nationella informationssäkerheten Kommunikationsverket deltog i beredningen av den nationella cybersäkerhetsstrategin. I strategin, som publicerades i januari 2013, föreslås inrättande av ett cybersäkerhetscentrum vid Kommunikationsverket för att stärka CERT-FI i dess nuvarande form. Finansministeriet, kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket fortsatte sina ömsesidiga diskussioner om att ordna behandlingen av de kränkningar av informationssäkerheten (den sk. GovCERT-funktionen) som är ett hot mot statsförvaltningen och den offentliga förvaltningen. Kommunikationsverket gjorde upp ett förslag om genomförandet av ett system som upptäcker och varnar för informationssäkerhetskränkningar för att skydda de gemensamma ICT-tjänsterna inom statens centralförvaltning. Datasystemens säkerhet inom statsförvaltningen I egenskap av nationell myndighet för informationssäkerhet (NCSA-FI, National Communications Security Authority) inspekterade Kommunikationsverket helt eller delvis alla de datasystem inom statsförvaltningen och i företag som kräver godkännande i fråga om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet. Dessutom utförde ämbetsverket evalueringar av nationella krypteringsprodukter för att verifiera att de motsvarar nationella och internationella krav. De nya lagarna om granskning av myndigheternas datasystem och datakommunikation samt godkännande av utomstående bedömningsorgan trädde i kraft i början av juni Lagarna utvidgade ämbetsverkets NCSA-FIverksamhet att omfatta även verifiering av att de som producerar tjänster för statsförvaltningens och myndigheternas räkning uppfyller kraven på informationssäkerhet. NCSA-FI inspekterade helt eller delvis alla de statsförvaltningens datasystem eller datakommunikationer som hade ansökt om Kommunikationsverkets godkännande. Att stöda godtagbarhet av internationella informationssäkerhetssystem NCSA-FI har ingått samarbetsavtal med nationella och internationella samarbetspartner. Med hjälp av internationella samarbetsavtal garanteras ett ömsesidigt godkännande av produktcertifiering för informationssäkerhet mellan länderna samt att hanteringen av nycklar och kryptografiskt material uppfyller kraven. ÅRSBERÄTTELSE

7 Domännamnsservicens funktionssäkerhet utvecklas Tillgängligheten till fi-domännamnsservicens datasystem hölls på en hög nivå. Under året fortsatte utvecklingen av systemet för hantering av domännamn genom att införa bland annat ett open data-gränssnitt som ger tillgång till de offentliga uppgifterna i domännamnsregistret (bl.a. beviljade domännamn, innehavare av domännamn, domännamnens giltighetstid) för dem som har registrerat sig i systemet. År 2012 beviljades cirka nya fidomännamn. I slutet av året uppgick antalet gällande fi-domännamn till ungefär Kommunikationsverket skärper den tekniska styrningen och övervakningen Kommunikationsverket har utarbetat en översikt om Kommunikationsverkets projekt år 2012 angående den tekniska styrningen av televerksamheten. Syftet är att aktivera samarbetet mellan teleföretagen och Kommunikationsverket i fråga om den tekniska regleringen. Kommunikationsverket utredde möjligheterna att använda samreglering vid styrning av televerksamheten. Ämbetsverket utredde också verksamhetsmodeller för regleringen och inledde diskussioner med Konkurrensverket och FiCom rf om förutsättningar för självoch samregleringen. Kommunikationsverkets lägesbildprojekt fördes framåt. I projektet genomfördes bl.a. testversionerna för ett störningshanteringssystem som är avsett för myndigheterna och teleföretagen samt en störningskarttillämpning som publiceras på Kommunikationsverkets webbplats senare. Under året effektiviserade ämbetsverket teleföretagens process att anmäla fel och störningar. Som en del av den tekniska övervakningen utredde och avlägsnade Kommunikationsverket radiostörningar i nöd- och säkerhetskommunikationen och i myndighetsnäten, i de radionät som är viktiga med tanke på samhällets verksamhet samt i allmänna telenät. Kommunikationsverket deltog också i övervakningen av frekvensanvändningen vid de olympiska och paralympiska spelen i London. Dessutom övervakade ämbetsverket radio- och teleterminalutrustningars kravöverensstämmelse genom granskningar och mätningar. Det finns redan över fidomännamn i Finland ÅRSBERÄTTELSE

8 Verksamhetsmiljö Samarbete med intressentgrupper gagnar alla parter Verkets samarbete med sina intressenter är intensivt i flera expertarbetsgrupper. Sakkunskapen och branschkännedomen hos delegationen som består av Kommunikationsverkets centrala intressentgrupper utnyttjades bland annat då de preliminära resultatmålen bereddes. År 2012 hade Kommunikationsverket ledningsansvaret för över 20 arbetsgrupper som hade påverkat den tekniska styrningen. Under året samlades också arbetsgruppen med skyldighet för och övervakning av betydande marknadsinflytande (SMP), arbetsgruppen för marknadsdata samt konsumentarbetsgruppen. Kommunikationsverket ordnade flera seminarier om informationssäkerhet för intressegrupper. Ämbetsverket ordnade även olika informations- och diskussionsmöten om bland annat resultaten av abonnentförbindelse- och grossistmarknadsanalyser samt om SMPreglering och investeringar. Dessutom ordnade ämbetsverket ett seminarium om utredning av radiostörningar och antennlösningar för tv-mottagningen. Seminariet var särskilt avsett för antennmontörer. Sakkunskap och samarbetsförmåga fick beröm i intressegruppsundersökningen Kommunikationsverket utförde en intressegruppsundersökning i november Såsom också tidigare år låg Kommunikationsverkets styrka i personalen; dess sakkunskap och samarbetsförmåga. Kommunikationsverket fick det allmänna betyget 3,7 på skalan 1 5. Det är viktigt att påverka via internationellt samarbete Kommunikationsverket samarbetar intensivt såväl globalt som i Europa. Kommunikationsverket deltog under året i tre stora konferenser som arrangerades av Internationella teleunionen (ITU): WRC (World Radio Conference), WTSA (World Telecommunication Standardization Assembly) och WCIT (World Conference on International Telecommunications). Ämbetsverkets uppgift är att se till att de beslut som fattas i konferenserna är förenliga med Finlands intresse. WRC-konferensens mest betydande beslut var att anvisa frekvensområdet 700 MHz för trådlöst bredband efter konferensen år Dessutom kom man överens om att hitta tilläggsfrekvenser för trådlösa bredbandsnät och att eventuellt anvisa tilläggsfrekvenserna för detta ändamål i konferensen år Kommunikationsverket deltog också i Världspostföreningens (UPU) kongress. Världspostföreningen kommer överens om spelregler för den internationella posttrafiken, såsom fri transitering för postförsändelser, internationella terminalavgifter samt tull- och säkerhetsbestämmelser. CERT-FI uppnådde goda resultat vid koordineringen av flera betydande fall av kränkning av informationssäkerheten. Under år 2012 behandlade CERT- FI:s Autoreporter-system ungefär rapporter om Finland. CERT-FI var aktiv inom EGC som är en samarbetsgrupp för europeiska statliga CERTaktörer, särskilt i fråga om lägesbildkoordineringen för skadliga program och analysering av skadliga program. Dessutom deltog Kommunikationsverket i EU:s och NATO:s samarbetsövningar. Under året fortsatte också arbe- ÅRSBERÄTTELSE

9 tet med att intensifiera samarbetet i det samnordiska CERT-nätverket. Kommunikationsverket spelade en aktiv roll i EU:s kommunikationskommitté, radiospektrumkommitté och i gruppen för radiospektrumpolitik. Dessutom arbetade ämbetsverket aktivt i EU:s utvärderingskommitté för radio- och teleterminalutrustningars marknadsövervakning och kravöverensstämmelse. Kommunikationsverket deltog också i Europeiska post- och telesammanslutningens (CEPT) arbetsgrupper. Under året var Kommunikationsverket aktivt i BEREC:s (Body of Independent Regulators for Electronic Communication) verksamhet. Ett av årets centrala teman för BEREC hade med nätneutralitet att göra. BEREC publicerade bland annat anvisningar om tjänsternas kvalitet, undersökte konkurrenseffekter på nätneutraliteten samt bedömde förhållandet mellan nätneutralitet och IPsammankoppling. Kommunikationsverket deltog i verksamheten av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster (ERGP). Centrala punkter var fastställandet av nettokostnader, effekterna av befrielse från moms i postsektorn och dess effekter, reglerna för allokeringen av gemensamma kostnader samt regleringen av tillträde till postnätet. Europeiska institutet för telestandarder, ETSI, arbetade bl.a. för att få till stånd allmäneuropeiska krav på förmedling av 112-nödtextmeddelanden och riktade myndighetsmeddelanden. Frågor i anslutning till radiofrekvenser behandlades med grannländerna för att exempelvis mobiloperatörerna ska kunna bygga täckande nät vid gränsområdena. Ett koordineringsavtal garanterar dessutom att grannlandet inte förorsakar skadliga störningar på radiosystem på den finska sidan av gränsen. Kommunikationsverket deltog i den europeiska informationssäkerhetsmyndigheten ENISA:s verksamhet och medverkade i arbetsgrupper som fastställer informationssäkerhetsanmälningar och minimikrav på informationssäkerheten för ENISA:s direktivpaket om elektronisk kommunikation. Dessutom samarbetade ämbetsverkets NCSA-FI i flera expertgrupper. Miljöaspekterna viktiga även för Kommunikationsverket Kommunikationsverket har beaktat miljöaspekterna även i sin egen verksamhet. Elkonsumtionen, antalet flygkilometer och brevförsändelser samt mängden papper har minskat, och det har sålunda också ämbetsverkets totala koldioxidavtryck. ÅRSBERÄTTELSE

10 Ekonomi och resurser Satsning på personalen hög arbetstillfredsställelse År 2012 förde Kommunikationsverket ett samarbetsförfarande beträffande tvavgiftsverksamheten. Detta utgår från ett principbeslut som statsrådet fattade om en ny finansieringsmodell för Rundradion. Beslutet innebär att den nuvarande tv-avgiften slopas och ersätts med Yle-skatten från början av år Ämbetsverket stödde arbetshälsan och sysselsättningen för tvavgiftsförvaltningens personal i enlighet med statens modeller för omställningsskyddet. Under år 2012 inleddes i Kommunikationsverket ett projekt för utveckling av organisationen. Syftet med projektet är att säkerställa att verkets nya strategi genomförs effektivt, att verkets verksamhet och resursanvändning är flexibel och att samarbetet genom hela verket och dess kundorientering. Den nya organisationen infördes i början av Ämbetsverkets resultatlönesystem utvecklades under år 2012 och det förnyade resultatlönesystemet infördes i början av år Personalens arbetshälsa var god under året. Enligt VM Baro-undersökningen var personalens arbetstillfredsställelse bättre än inom den övriga statsförvaltningen. Ämbetsverkets arbetstillfredsställelse fick det allmänna betyget 3,51 på skalan 1 5. Kommunikationsverket täcker största delen av kostnaderna med de intäkter som ämbetsverket samlar in. Kommunikationsverket är ett i statsbudgeten nettobudgeterat ämbetsverk. Avkastningen från den avgiftsbelagda verksamheten, som var budgeterad till 29 miljoner euro för år 2012, uppgick till 27,1 miljoner euro. Frekvensavgifterna för radiosändare, avgifterna för numrering i kommunikationsnätet och domännamnsavgifterna utgör de största intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten. Även den ersättning som debiteras statens televisions- och radiofond för indrivning av avgifter till fonden räknas som intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten. Budgeten avseende avgifter av skattenatur var 5,9 miljoner euro för år 2012 medan utfallet blev 6,2 miljoner euro. Inkomster av skattenatur är kommunikationsmarknadsavgifter, dataskyddsavgifter, tillsynsavgifter för postverksamhet samt tillsynsavgifter för televisions- och radioverksamhet. År 2012 uppgick kostnaderna för verksamheten till 34,7 miljoner euro då kostnaderna året innan var 33,9 miljoner euro. Kostnadshöjningen beror på ökning av personalkostnader förorsakas bl.a. av NCSA:s expanderande verksamhet. Balansräkningens slutsumma år 2012 var 14,1 miljoner euro. År 2012 uppgick antalet utförda årsverken i Kommunikationsverket till 251,1. Ekonomin i balans ÅRSBERÄTTELSE

11 Fördelning av intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten enligt typ av avgift (euro) Frekvensavgifter Avgifter för numrering av kommunikationsnäten Avgifter för domännamn på internet Övriga avgifter Ersättning ur statens televisions- och radiofond Sammanlagt Fördelning av avgifter av skattenatur enligt typ av avgift (euro) Kommunikationsmarknadsavgifter Dataskyddsavgifter Tillsynsavgifter för postförmedlingen Tillsynsavgifter för tv- och radioverksamhet Certifikatavgifter Sammanlagt ÅRSBERÄTTELSE

12 Ämbetsverkets totala kostnader (euro) Material, förnödenheter och varor Personalkostnader Hyror Köp av tjänster Övriga kostnader Kapitalkostnader Tillverkning för eget bruk Sammanlagt ÅRSBERÄTTELSE

13 Intäkts- och kostnadskalkyl INTÄKTER AV VERKSAMHETEN Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet , ,50 Övriga intäkter av verksamheten , , , ,70 KOSTNADER FÖR VERKSAMHE- TEN Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , , ,62 Personalkostnader ,58 Hyror , ,32 Köp av tjänster , ,13 Övriga kostnader , ,62 Tillverkning för eget bruk (-) , ,28 Avskrivningar , , , ,21 ÅTERSTOD I , ,51 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella intäkter , ,06 Finansiella kostnader -156, ,03-274, ,60 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER Extraordinära intäkter 1 009,13 499,11 Extraordinära kostnader 0, ,13 0,00 499,11 ÅTERSTOD II , ,80 ÖVERFÖRINGSEKONOMINS IN- TÄKTER OCH KOSTNADER Intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostnader För näringslivet , ,00 0,00 0,00 ÅRSBERÄTTELSE

14 ÅTERSTOD III , ,80 INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER Skatter och avgifter av skattenatur , ,00 Debiterad mervärdesskatt 3 558, ,60 Avlagd mervärdesskatt , , , ,83 RÄKENSKAPSPERIODENS IN- TÄKTS-/KOSTNADSÅTERSTOD , ,97 ÅRSBERÄTTELSE

15 Balansräkning AKTIVA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Immateriella rättigheter , ,81 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,42 Förskott och pågående anskaffningar , , , ,13 MATERIELLA TILLGÅNGAR Maskiner och anordningar , ,13 Inventarier , , , ,74 VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNG- ARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna 0,00 0,00 0,00 0,00 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT , ,87 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILL- GÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Försäljningsfordringar , ,98 Resultatregleringar , ,93 Övriga kortfristiga fordringar 135,29 0,00 Förskottsbetalningar 350, ,41 0, ,91 KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL Kassakonton 1 175, ,30 Räkenskapsverkets inkomstkonton 2 679, , , ,03 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT , ,94 AKTIVA SAMMANLAGT , ,81 ÅRSBERÄTTELSE

16 PASSIVA EGET KAPITAL STATENS KAPITAL Statens kapital , ,10 Förändring i kapital från tidigare räkenskapsperioder , ,11 Kapitalöverföringar , ,46 Räkenskapsperiodens intäkts- /kostnadsåterstod , , , ,72 FRÄMMANDE KAPITAL LÅNGFRISTIGT Övriga långfristiga skulder , , , ,08 KORTFRISTIGT Samlingskonton för statliga fonder utanför budgeten , ,07 Erhållna förskott , ,44 Leverantörsskulder , ,16 Avräkningar mellan räkenskapsverken , ,17 Poster som skall redovisas vidare , ,82 Resultatregleringar , ,52 Övriga kortfristiga skulder 7 740, , , ,45 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMAN- LAGT , ,53 PASSIVA SAMMANLAGT , ,81 ÅRSBERÄTTELSE

17 Kontaktuppgifter PB 313 Östersjögatan 3A Helsingfors tfn fax

Kommunikationsverkets årsberättelse 2011 ÅRSBERÄTTELSE 2011

Kommunikationsverkets årsberättelse 2011 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Kommunikationsverkets årsberättelse 2011 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Generaldirektörens tillbakablick Kommunikationsverkets målsättning är en trygg och smidig kommunikation för alla i Finland. Det är vår uppgift

Läs mer

Kommunikationsverkets årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013

Kommunikationsverkets årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Kommunikationsverkets årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Generaldirektörens översikt År 2013 präglades av en positiv utveckling av kommunikations-marknaden, etablering av Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket,

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 17.10.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.9.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 26.3.2009 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet Begäran om uppgifter 1 (7) Dnr: 23.10.2015 1113/501/2015 Teleföretagen Begäran om uppgifter Kommunikationsverket begär att teleföretagen lämnar nedan specificerad geografisk information om tillgång till

Läs mer

Att öka förtroende. Verksamhetsplan

Att öka förtroende. Verksamhetsplan Att öka förtroende Verksamhetsplan 2014 2016 Verksamhetsplan Visionen för Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter är att centret ska utvecklas till en nationellt och internationellt uppskattad cybersäkerhetsmyndighet

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) 1230/9520/2011 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Kemiönsaari (Kimitoön) som Egentliga Finlands landskapsförbund

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) 1224/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) Marknadsanalysen gäller projektområdet Raasepori IV (Raseborg IV) som Nylands landskapsförbund har

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) 1296/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) Marknadsanalysen gäller projektområdet Nykarleby 2 Markby som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET PM BILAGA 4 Kommunikationsrådet Kaisa Laitinen

KOMMUNIKATIONSMINISTERIET PM BILAGA 4 Kommunikationsrådet Kaisa Laitinen KOMMUNIKATIONSMINISTERIET PM BILAGA 4 Kommunikationsrådet Kaisa Laitinen STATSRÅDETS FÖRORDNING OM AUKTION AV RADIOFREKVENSER 1. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med förordningen I förordningen

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9. Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9. Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande 1 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9 8.7.1996 Statskontoret Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande 11.3.1996 STATENS BOKFÖRINGSNÄMNDS UTLÅTANDE OM PRINCIPLÖSNINGARNA FÖR STATENS BOKFÖRINGS-

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6)

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) Analys Korrigerad marknadsanalys som ersätter marknadsanalysen av den 26 november 2010 Dnr: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) 1 Projektområdets

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser

Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft. Välfärd och konkurrenskraft genom goda förbindelser

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) 1297/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Pedersöre 4 Överlappfors som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Det sammanlagda överskottet och verksamhetens underskott under granskningsperioderna och , mn euro

Det sammanlagda överskottet och verksamhetens underskott under granskningsperioderna och , mn euro 9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning Syftet med kapitlet är att i enlighet med regeringsprogrammet öka transparensen och öppenheten i rutinerna för redovisning av statsfinanserna samt

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2007

EKONOMISK ÖVERSIKT 2007 EKONOMISK ÖVERSIKT 2007 Analys av bokslutskalkylerna Finansiering och använda medel Av nettomedlen i budgeten stod 422,4 miljoner euro till förfogande år 2007. Därav bestod 339,8 miljoner (80 %) av anslag

Läs mer

Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012

Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012 1 (9) Föreskrift OM KOMMUNIKATIONSNÄTENS OCH -TJÄNSTERNAS KVALITET SAMT OM SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 4 april 2012 Kommunikationsverket har, med stöd av 60 c och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M)

MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) Kommunikationsverket 1 (5) MOTIVERINGSPROMEMORIA ÖVER KOMMUNIKATIONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNINGAR AV TELEFÖRETAGS KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM (56 A/2009 M) 1. LAGSTIFTNING Kommunikationsverket kan

Läs mer

ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR

ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR 1 (5) ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR Kommunikationsverket bereder en ändring av Kommunikationsverkets föreskrift (2/2001

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster Utkast 1 (16) Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kommunikations Utkast 2 (16) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunikations som hör till samhällsomfattande...

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) 554/9520/2012 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) Marknadsanalysen gäller projektområdet Sottunga som Statens ämbetsverk på Åland har anmält. Kommunikationsministeriets

Läs mer

Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET. Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011

Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET. Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011 1 (6) Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 19 och 20 i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

I Analys av bokslutskalkylerna I

I Analys av bokslutskalkylerna I Ekonomisk översikt 2006 I Analys av bokslutskalkylerna I Finansiering och använda medel Av nettomedlen i budgeten stod 410 miljoner euro till förfogande år 2006. Därav bestod 86 % (352,8 milj. euro) av

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 55. Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet

Motivering till och tillämpning av föreskrift 55. Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet 1 (12) x.x.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 55 Om teleföretagets kostnadsberäkningssystem och om beskrivningen av systemet MPS 55 MPS 55 2 (12) INNEHÅLL AVDELNING A CENTRALA ÄNDRINGAR

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Föreskrift om störningar i televerksamheten

Föreskrift om störningar i televerksamheten Kommunikationsverket 66/2014 M 1 (10) Föreskrift om störningar i televerksamheten Meddelad i Helsingfors den 17 december 2014. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 274 och 275 i informationssamhällsbalken

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter 31.7.2012 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 55 50 Mrd. Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 45-5

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter 31.12.2010 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 40-5 -10 35-15

Läs mer

Lag. om ändring av postlagen

Lag. om ändring av postlagen Lag om ändring av postlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i postlagen (415/2011) 3 och 6 13, av dem 12 sådan den lyder delvis ändrad i lag 663/2012, ändras 2 7 punkten, 4 och 5, 23 2 mom. 3

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Risto Murto Beslut x.x.2016 1(6) LVM/292/07/2016 KONCESIONSBESLUT OM ÄNDRING AV KONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA TELEVISIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND KONCESSIONSHAVARE

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster 31.12.2012 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 55 50 Mrd. Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 45-5

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Handel och andra tjänstverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND

STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND Datum 19.5.2016 Diarienummer LVM/292/07/2016 NÄTKONCESSIONSHAVARE Ålands Radio och

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

OM OFFENTLIGGÖRANDE AV NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS NYCKELTAL

OM OFFENTLIGGÖRANDE AV NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS NYCKELTAL ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnr 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 OM OFFENTLIGGÖRANDE AV NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS NYCKELTAL Energimarknadsverket har idag beslutat med stöd av 2 kap. 7 2 mom.

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 20.10.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b i strafflagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformationstjänster Promemoria Utkast 1 (12) Marknader, Bas Dnr: 01.12.2014 1338/921/2014 Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 2 (12) Innehåll

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för Väskinde Fiber ekonomisk förening 769624-3513 Räkenskapsåret 2012 02 21 2012 12 31 1 (8) Styrelsen för Väskinde Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Kundkontakter

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 Om tekniska egenskaper hos accessnät med ledare av metall och nätverksutrustning som kopplats till dem MPS 38 MPS 38 1 (10) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer