Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter"

Transkript

1 Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, , Stockholm, Stockholms län, är huvudman ("Huvudmannen"). Genom registrering som medlem i Panelen accepteras dessa villkor och samtycke lämnas till den behandling av personuppgifter som beskrivs häri. Behandling av personuppgifter Huvudmannen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt detta avtal. Huvudmannen behandlar samtliga medlemmens uppgifter konfidentiellt och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). För att säkerställa Panelens representativitet och för att möjliggöra statistiska analyser ombeds blivande medlem besvara några inledande frågor kring demografi, medievanor etc. Huvudmannens behandling av personuppgifter i enlighet med dessa villkor omfattar uppgifter som (i) medlemmen lämnar vid registrering och genom deltagande i Panelen, (ii) samlas in genom användning av cookies (se beskrivning nedan), samt (iii) i förekommande fall lämnas ut till Huvudmannen av de två Tredje Parter som definieras och identifieras nedan. Exempel på uppgifter som kan omfattas är medlemmens namn, kontaktuppgifter, ålder, kön, information om köp eller andra transaktioner (t.ex. typ av varor och tjänster, pris, tidpunkt och plats), svar som medlemmen lämnar i undersökningar samt information om medlemmens beteende och vanor vid besök på olika webbplatser. Medlemmen är härigenom medveten om och samtycker till att alla svar och information som medlemmen självmant lämnar, inkluderat eventuella s.k. känsliga personuppgifter (såsom detta begrepp definieras i Personuppgiftslagen) kan komma att behandlas enligt dessa villkor. Det är frivilligt att delta i

2 undersökningar och att svara på frågor. Medlemmen ska välja att inte lämna sådana uppgifter till Huvudmannen som denne inte samtycker till behandlingen av. I enlighet med vad som beskrivs nedan kan Huvudmannen genom analys av uppgifterna även ta fram och behandla exempelvis medlemsprofiler och information om medlemmarnas vanor, beteenden, preferenser och åsikter. Huvudmannen behandlar medlemmarnas uppgifter som underlag för olika marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. Analyser genomförs bl.a. för att Huvudmannen ska kunna utvärdera och utveckla sin marknadskommunikation och sina varor och tjänster. Uppgifterna används även för att administrera Panelen samt skicka ut inbjudningar till och genomföra undersökningar och analyser. För att åstadkomma de ändamål som anges ovan kan Huvudmannen exempelvis komma att mäta och analysera effekter, beteenden, åsikter, känslor, preferenser, intentioner, associationer och trender bland medlemmarna. Huvudmannen kan vidare för dessa ändamål göra olika urval och uppdelningar av medlemmarna enligt särskilda kriterier, utifrån de uppgifter som behandlas. Huvudmannen kan även behandla uppgifterna i syfte att erbjuda andra att genomföra undersökningar och analyser där medlemmar i Panelen deltar. Huvudmannen kan komma att lämna ut uppgifter till personuppgiftsbiträden som behandlar dem för Huvudmannens räkning i enlighet med dessa villkor. Huvudmannen kan komma att lämna ut uppgifterna till de tredje parter som anges nedan ( Tredje Part ). I sådana fall är respektive Tredje Part personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmarnas uppgifter. Tredje Part behandlar uppgifter för att kunna erbjuda andra än Huvudmannen att genomföra undersökningar och analyser där medlemmar i Panelen och eventuella andra paneler som Tredje Part har tillgång till deltar. Tredje Part kan även komma att genomföra sådana undersökningar och analyser för egen räkning. Tredje Part lämnar inte ut någon information som gör att enskilda medlemmar kan identifieras som kunder. Tredje Part kan även komma att lämna ut uppgifter som samlas in till Huvudmannen, för behandling i enlighet med dessa villkor. Vad som i övrigt har angetts i dessa

3 villkor om Huvudmannens behandling av personuppgifter och medlemmens rättigheter gäller på motsvarande sätt för behandling av Tredje Part. Kontakt tas med Tredje Part via de kontaktuppgifter som anges nedan. NEPA AB, , Brännkyrkagatan 14a, Stockholm, ( Nepa ). Direktkontakt nås via nedanstående mailadress: Nepa är den som administrerar Panelen och den som hanterar kontakten mellan Cint (se nedan) och medlem. Nepa är också Huvudmannens personuppgiftsbiträde. CINT AB, , LUNTMAKARGATAN 46 8TR, Stockholm ( Cint ), Direktkontakt nås via nedanstående URL: https://cint.zendesk.com/anonymous_requests/new Cint är den som tillhandahåller Panelens tekniska miljö, den s.k. marknadsplatsen. Medlemmen godkänner att uppgifter kan komma att lämnas ut till länder utanför EU/EES. Medlem kan när som helst ta tillbaka samtycket till behandlingen i enlighet med dessa villkor genom att kontakta Huvudmannen på Medlem har även rätt att årligen, på skriftlig begäran till Huvudmannen på postadress Brännkyrkagatan 14a, Stockholm, få information om vilken personlig information om medlem som Huvudmannen behandlar. Om medlem vill ändra inmatade uppgifter kan medlem i första hand göra detta genom att själv ändra uppgifterna på panelen.se. Medlem kan vidare begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta Huvudmannen på

4 Cookies Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på medlemmens dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies. Varaktiga cookies, som är en textfil som lagras på din dator samt tillfälliga cookies, s.k. sessions- cookies, som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Huvudmannen använder cookies för följa medlemmens internetanvändning och samla in information om medlemmens beteende och vanor vid besök på Huvudmannens webbplatser. De uppgifter som samlas in genom användningen av cookies kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor för de ändamål som anges häri. Cookies sparas på medlemmens dator av Huvudmannen och/eller dess personuppgiftsbiträde (Nepa). Såväl Huvudmannen som Nepa kan komma att hämta information från aktuella cookies, och lämna ut informationen sinsemellan för behandling i enlighet med dessa villkor. Följande cookies används: VideoStremingCookie Nepa placerar cookien i medlemmens webbläsare och endast Nepa hämtar information från cookien. Cookien hör till domän cookietracker.cloudapp.net Det data som lagras i cookien är endast ett slumpmässigt nummer (GUID). Cookien sparas i medlemmens webbläsare till 1 januari 2030, eller till dess att medlemmen själv väljer att ta bort cookien från sin webbläsare.

5 Syftet med cookien är att kunna mäta en reklamkampanjs påverkan genom att jämföra användare som sett reklamkampanjen mot användare som inte tagit del av reklamkampanjen. Information om medlemmen hämtas från Cint och information om reklamklippet hämtas från Videoplaza AB. Ingen information lämnas ut till tredje part. Om du inte accepterar cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefiler inte laddas ner i din dator. Detta kan dock göra att sajten inte fungerar på ett bra sätt. Du kan också välja att konfigurera din webbläsare så att du får möjlighet att ta ställning till om du vill tillåta varje ny cookie som en webbplats skickar till din dator. Hur du stänger av cookies eller hur du konfigurerar webbläsaren så att du får möjlighet att ta ställning till varje ny cookie beror på vilken webbläsare du använder. Läs under "Hjälp", eller motsvarande meny, i din webbläsare för instruktioner. Övriga villkor Medlemskap Medlem ska vara bosatt i det land Panelen primärt är inriktat på. Medlem får endast ha ett medlemskap i Panelen och för det fall Huvudmannen upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har Huvudmannen rätt att avregistrera övriga medlemskonton. Flera medlemmar av en familj äger rätt att deltaga i Panelen men en undersökning kan endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för undersökningen gäller. Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel.

6 Huvudmannen förbehåller sig även rätten att avregistrera medlem om medlem ej deltagit i några undersökningar under en period om 12 månader, om medlem inte uppfyller kriterierna för deltagande i Panelen (dvs. urvalskriterierna) eller om medlem inte följt Huvudmannens vid var tid gällande regler och riktlinjer som anges i detta användaravtal för deltagande i Panelen. Medlemskap i Panelen berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar. Medlemskonto och ersättning För mer information om medlemskonto och ersättningen, vänligen se hemsidan, och och- svar Medlem informeras inför varje undersökning om ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje medlem kan erhålla maximalt 999 kr per år där maximalt 99 kr kan utbetalas per månad. Om Huvudmannen bedömer att avlämnade svar är eller kan antas vara i strid mot detta användaravtal äger Huvudmannen rätt att avregistrera intjänad ersättning för aktuell undersökning. Om en medlem blivit avregistrerad bortfaller rätten till intjänad ersättning. Efter tre sådana incidenter raderas medlemmens konto. Medlem äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättningen uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges på det personliga medlemskontot. Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. Huvudmannen förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas. Medlem är ensam ansvarig för att betala eventuell vinstskatt för det fall lotteri eller tävling eller liknande skulle komma att anordnas.

7 Avslutande av medlemskap Medlem kan när som helst avsluta medlemskap i Panelen. Huvudmannen kan avsluta medlems medlemskap då regler och riktlinjer som anges i detta användaravtal för deltagande i Panelen har brutits av medlem. Om medlem själv begär utträde förfaller rätten till utbetalning av innestående ackumulerad ersättning. Immateriella rättigheter Medlemmen ger Huvudmannen en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda allt material, såsom text och bilder, som medlemmen registrerar i undersökningar, innefattande rätten att framställa exemplar/kopior, tillgängliggöra materialet för allmänheten, samt ändra och överlåta materialet. Överlåtelse Huvudmannen äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till bolag som ingår i samma koncern som Huvudmannen. Tvistelösning, etc. Medlemskap i Panelen och villkoren i detta användaravtal ska bedömas enligt svensk rätt och vid svensk domstol.