PROJEKTRAPPORT. Utvärdering av e-tjänster inom Bygglovshantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTRAPPORT. Utvärdering av e-tjänster inom Bygglovshantering 2011-11-30"

Transkript

1 PROJEKTRAPPORT Utvärdering av e-tjänster inom Bygglovshantering

2 RIGES Befintliga e-tjänster inom bygglov Executive summary This report is a result of a survey conducted under the project RIGES and includes a review of e- services in the area of building permits within Swedish municipalities. Sammanfattning Den här rapporten är resultatet av den inventering och utvärdering av kommunala bygglovstjänster som genomförts inom ramen för projektet REGIS. Syftet med en inventering och utvärdering av befintliga e-tjänster inom bygglovsområdet har varit att ge e-tjänsteutvecklingen i RIGES-projektet ett underlag inför arbetet med design och utveckling av en ny e-tjänst för bygglovshantering. Det finns mycket att lära av det arbete som redan lagts ner på befintliga e-tjänster och resultatet är för omfattande för att sammanfattas på några få rader. Men utvärderingen har resulterat i generella och tjänstespecifika rekommendationer som återfinns i slutet av dokumentet, där finns också frågeställningar som kan vara angelägna att diskutera. I dokumentet redovisas också ett antal e- tjänster som kan beaktas i samband med att man utvecklar e-tjänster för bygglovshantering. Till denna huvudrapport finns en bilaga med skärmdumpar från utvärderderingen av respektive tjänst, ett material som ansetts vara för omfattande för att placeras i huvuddokumentets men som med fördel används för att få bättre förståelse av innehållet i den löpande texten. 2 (58)

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte... 4 Mål... 5 Metod... 5 Genomförande... 5 Avgränsningar... 6 Utvärdering... 7 Urval... 7 Testutrustning... 7 Informationstexter... 8 Helsingborg... 9 E-tjänstebeskrivning... 9 Kriteriebaserad utvärdering Möjliga lärdomar Orust E-tjänstebeskrivning Kriteriebaserad utvärdering Möjliga lärdomar Sundbyberg E-tjänstebeskrivning Kriteriebaserad utvärdering Möjliga lärdomar Upplands-Bro E-tjänstebeskrivning Kriteriebaserad utvärdering Möjliga lärdomar Västerås E-tjänstebeskrivning Kriteriebaserad utvärdering Möjliga lärdomar Örebro E-tjänstebeskrivning Kriteriebaserad utvärdering Möjliga lärdomar Stockholm (endast värmepumpansökan) E-tjänstebeskrivning Kriteriebaserat utvärdering Möjliga lärdomar Linköping E-tjänstebeskrivning Kriteriebaserad utvärdering Möjliga lärdomar Övriga kommuner Rekommendationer Generella rekommendationer Tjänstespecifika rekommendationer Diskussion av framtida frågeställningar (58)

4 Källor Bilaga 1: Utvärderingskriterier Bilaga 2: Shneidermans 8 gyllene regler Bilaga 3: Tjänstespecifika kriterier Bilaga 4: Förslag på närliggande e-tjänster Bilaga 6: Skärmdumpar från test av e-tjänster Inledning Det finns flera skäl att inventera och utvärdera befintliga e-tjänster inom bygglovsområdet innan man börjar utveckla en egen e-tjänst för bygglov. Många är de timmar som redan investerats i analys, design och utveckling av bygglovstjänster i olika kommuner och med en utvärdering av dessa e- tjänster utifrån olika perspektiv så ges projektdeltagarna i RIGES en möjlighet att påbörja utvecklingsarbetet för en ny bygglovstjänst i projektet med all denna kunskap och erfarenhet från dessa e-tjänster som grund för arbetet. Förutom de kommuner som redan var kända av projektgruppen i RIGES för att ha e-tjänster inom bygglov så har ett 50-tal av de mest framträdande IT-kommunerna inventerats (kommuner som nominerats till Sveriges IT-kommun, Guldlänken, kommuner som deltagit i offentligt finansierade e- tjänsteprojekt etc.) Majoriteten av de undersökta kommunerna har bygglovsansökan endast genom pdf-blankett som kan laddas ner, skrivas ut för att sedan postas eller lämnas in till kommunen. Näst flest har ansökan dessutom via Som en hjälp i ifyllnaden av pdf-blanketten har många valt att hänvisa till Ett antal har sina ansökningsförfaranden enbart via Enbart ett fåtal av de inventerade kommunerna har en egenutvecklad e- tjänst för bygglovsansökningar. Värt att notera att den nya bygglagen som kom i maj 2011 har haft stor påverkan på kommunernas sätt att hantera bygglov. På alla webbplatser finns information och hänvisningar till lagen, samt alternativa vägar för användare som söker/sökte bygglov före respektive efter införandet av lagen. Skellefteå har till och med stängt sin e-tjänst för bygglov på grund av lagen. Man kan förmodligen anta att det kan finnas ett stort värde i att utveckla en tjänst som kan modifieras, alltså anpassas efter förändringar i lagstiftning eller andra regelverk. Syfte Syftet med en inventering och utvärdering av befintliga e-tjänster inom bygglovsområdet har varit att ge e-tjänsteutvecklingen i RIGES-projektet ett underlag inför arbetet med design och utveckling av en ny e-tjänst för bygglovshantering. Genom att återanvända upparbetad kunskap och erfarenheter från andra e-tjänster inom bygglovsområdet så tror vi att e-tjänsteutvecklingen i RIGES-projektet ges bästa möjliga förutsättningar för att bli så funktionell, så användarvänlig och så effektiv som möjlig. 4 (58)

5 Mål Målet med inventering och utvärderingen har varit att producera en översikt över befintliga e- tjänster inom bygglovsområdet med en utvärdering som baseras på ett antal kriterier som bedöms ha relevans för det fortsatta arbetet i RIGES-projektet när det gäller utveckling av ny e-tjänst för bygglov. Ambitionen har varit att redovisa styrkor och svagheter i enskilda e-tjänster i olika perspektiv. Särskild betydelse har getts användarupplevelser, funktionalitet och eventuella brister eller tillkortakommanden som kan generera (förbättrings-)förslag som kan bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet i RIGES. Målet har också varit att göra en sammanställning, en syntes, och utveckla rekommendationer för det fortsatta arbetet i RIGES som utgår från hela översikten. Metod Utvärderingen har följt en mall för utvärdering av e-tjänster som utvecklats av Kerfi AB. Inventering befintliga e- tjänster Översiktlig tjänstebeskrivning (per tjänst) Kriteriebaserad utvärdering (per tjänst) Sammanställning/ Generella rekommendationer Den kriteriebaserade utvärderingen har i huvudsak utgått från principer och kriterier som utformats och formulerats för att utvärdera strukturer i tjänsten som skapar nytta för användaren och därmed mindre (eller ingenting alls) vad gäller exempelvis tillgänglighet för användare med funktionsnedsättning. Se även bilaga. Genomförande Inventering, utvärdering och sammanställning av e-tjänster inom bygglovsområdet har utförts som ett uppdrag inom RIGES-projektet under hösten 2011 av Kerfi egovernment Solutions. Totalt har över 50 kommunala webbplatser inventerats varav åtta olika e-tjänster har utvärderats: sex renodlade bygglovstjänster, en informationstjänst för bygglov och en tjänst för ansökan om att få installera värmepump. 5 (58)

6 Avgränsningar Fokuset i denna utvärdering har legat på tjänstens struktur, hur e-tjänsten skapar nytta och upplevs för användaren, från att man initierar tjänsten till att man skickar in en bygglovsansökan. Här slutar dock inte själva ärendeflödet och det finns en medvetenhet om värdet av att analysera hela tjänsteprocessen, inte minst därför att flera undersökningar har visat att en del av problematiken ligger i den fortsatta handläggningen, med hög interaktivitet mellan handläggare och ansökare, exempelvis för att ansökan inte är komplett, för att det kan råda oklarheter i regler m m. I RIGESprojektet ligger dock integrationen mot enskilda verksamhetssystem utanför projektets omfattning (respektive kommun ansvarar) och det är i detta läge inte så angeläget att analysera förbättringspotentialen genom hela handläggningsprocessen. Gällande andra tjänster än enbart ansökningar för olika typer av bygglov, bygganmälningar och rivningsanmälningar har det, utom då det nämns, endast noterats att det funnits sådana. Ingen testning av dessa tjänster har utförts. Utvärderingen redovisar dock en sammanställning av e-tjänster som angränsar till e-tjänst för bygglov och som förmodligen skulle kunna återanvända en stor del av systemstöd, integrationer och information om det skulle bli aktuellt att utveckla även sådana tjänster. 6 (58)

7 Utvärdering Under detta avsnitt beskrivs test och utvärdering av olika kommuners e-tjänst för ansökan av bygglov. Där möjligheten funnits har också närliggande ansökningsmöjligheter testats, till exempel rivningsansökan, ansökan om skyltanordning eller uppsättande av mur och plank. Initialt har gjorts en generell bedömning av tjänsten, en subjektiv bedömning av hur användbarheten upplevs för ett enskilt ärende, där exemplet som använts är en bygglovsansökan för ett nybygge av en tvåvåningsvilla med kommunal VA-anslutning inom planlagt område. Därefter utvärderas e- tjänsten utifrån Schneidermans 8 gyllene regler för användbarhet, Röstlingers 14 kriterier hämtade från rapporten om utvärderingen av verksamt.se, samt ett antal egna kriterier anpassade efter uppgiften. Slutligen värderas eventuella lärdomar man kan ta med sig från tjänstetestet av vad man bör tänka på vid utveckling av en e-tjänst för bygglovsansökan. För att kunna ta till sig all informationen i detta kapitel är nödvändigt att ha bilaga 8, med skärmdumpar från alla tjänster, till hands. Det är till denna bilaga som figurhänvisningarna i den löpande texten syftar. Urval Majoriteten av de undersökta kommunerna (totalt cirka ett 60-tal) har bygglovsansökan endast genom PDF-blankett som sedan postas eller lämnas in till kommunen. Näst flest har som hjälp i ifyllnaden av blanketten valt att hänvisa till, eller använda sig av, bygglovsguiden.se, en myndighetsgemensam informationstjänst. Ett antal har sina ansökningsförfaranden via mittbygge.se, en informations- och ansökningstjänst som ett antal samarbetande kommuner och myndigheter driver. En klar minoritet av kommunerna har en egenutvecklad eller en annan samutvecklad e-tjänst för bygglovsansökningar. Sökandet efter rätt kommuner att testa baserades på efterforskningar i artiklar där framstående IT-kommer har nämnts. Vinnare och nominerade till Årets IT-kommun har varit självskrivna kandidater för undersökning, samt sådana som i övrigt nämnts i IT- och bygglovssammanhang i media. Flera hundra artiklar genomsöktes för att leta fram rätt kommuner att undersöka. Värt att notera är att den nya bygglagen som kom i maj 2011 har haft stor påverkan på kommunernas sätt att hantera bygglov. På i princip alla webbplatser finns information och hänvisningar till lagen, samt alternativa vägar för användare som sökte/söker bygglov före respektive efter införandet av lagen. Skellefteå kommunhar till och med stängt sin e-tjänst för bygglov på grund av lagen. Testutrustning Testningen genomfördes i två till tre omgångar per tjänst, med en dator med Windows 7 x64 Home Premium. Skärmen var en Philips 244E med upplösningen 1920x1080. Webbläsaren som användes var Google Chrome version m. Bland tillgängliga insticksmoduler fanns Adobe Flash Player build , Java 6 build 1.6.0_27-b07, Microsoft Silverlight samt inbyggt stöd för PDF. Ingenstans uppstod misstanke om inkompabilitet med vare sig webbläsare eller använda insticksmoduler. 7 (58)

8 Testerna genomfördes mellan den 15 september och den 20 oktober Informationstexter Vissa tjänster har sidor med tooltips eller popup-rutor: information som visas på sidan då man klickar på en ikon. Ett tooltip visas integrerat på sidan, en popupruta är oftast en mini-webbsida som kan flyttas runt och stängas efter behov. Tooltips visas i samband med det relevanta objektet i skärmdumparna, popup-rutor visas på skärmdumparna där de får plats utan att skymma övrig information på sidan, men så nära tillhörande fält/objekt som möjligt. På de flesta sidor med mouseover-text (text som endast visas då man håller muspekaren över exempelvis ett textfält eller en knapp) har det i sammanhanget mest relevanta objektet valts, och den mouseover-texten har visats. Mouseover-text syns i skärmdumpar, det gör dock inte musen. Mouseover-texten visas alltid på skärmdumparna i närheten av det fält/objekt som den hör till. Notering: text inom [klamrar] anger att det finns en knapp eller länk med texten klamrar på. 8 (58)

9 Helsingborg I Helsingborgs Bygglovstjänst kan man ansöka om bygglov och rivningslov i enklare ärenden. Som besökare hittar man till e-tjänsten både från Bo, bygga och miljö i den traditionella informationsstrukturen såväl som från fliken för e-tjänster och blanketter. Under Bo, bygga och miljö finns en väl utbyggd information om bygglov och nödvändiga handlingar. På samma sida finns ett flertal exempel på hur olika ritningar och planer ser ut vid nybyggnad, tillbyggnad med mera. Sidan går också igenom vilka handlingar som måste finnas i en ansökan för att den ska accepteras. Här finns också information om andra e-tjänster som kommunen erbjuder inom detta område, bland annat hantering av sophämtning, anmälan till tomtkö, beställning av karta, VA-utsättning och anmälan av ovårdad byggnad eller tomt. Texten på länken till e-tjänsten anger att Via e-tjänsten Ansökan om bygglov kan du söka bygglov i enklare ärenden för småhus. Texten på den följande sidan anger att man också kan söka lov för rivning i enklare ärenden (Figur 1). Handlingar uppges också kunna bifogas i A3-format eller mindre. Informationsrutan till höger anger att kostnader debiteras enligt kommunens taxa och att räkningen skickas ut efter beslut om kontrollplan. Kommunen tar också ut en avgift för att skriva ut de handlingar man bifogar digitalt. För att starta tjänsten krävs inloggning med e-legitimation. E-tjänstebeskrivning Sidan man kommer till efter inloggning med e-legitimation ser likadan ut som den föregående, med tjänstemeny och PUL-information till vänster, kontoinställningar i meny högst upp direkt under den ordinarie kommunmeny och kommunens logotyp (Figur 2). Rubriken lyder Ansökan om bygglov Steg 2 av 13, och man får förutsätta att inloggningen var steg 1. Färgerna är neutrala: vitt, grått och två nyanser av blått, med god kontrast. Man anger vilken typ av ansökan man ska göra, samt fastighetsbeteckning och adress. Alla fält är obligatoriska. Det finns ingen hjälptext, inte ens i mouseover-texten och det sker ingen kontroll eller validering av data som matas in - oavsett vad man skriver in i fälten accepteras det av tjänsten. På steg tre skall personuppgifter om den sökande uppges (Figur 3). Även här är alla fält obligatoriska. En informationsruta till höger informerar om möjligheterna med kontaktperson och faktureringsadress. Mouseover-texten är fortsatt oanvändbar då den innehåller samma text som rubriken till respektive fält. Trots att det står högst upp att man är Inloggad som (namn), hämtad från e-legitimationen, används inte den informationen i textfälten på sidan. Den enda kontrollen som görs på fälten är att personnumrets kontrollsumma stämmer. Då man klickar på [Nästa] hoppar man över steg fyra och fem. Om man valt annan faktureringsadress eller kontaktperson än den sökande matas dessa in på sida fyra och fem, orsaken till hoppet i steg meddelas dock inte. På steg sex ska typ av åtgärder anges samt en kortfattad beskrivning av åtgärden (Figur 4). Hjälpen på en mening till höger är redundant då samma information står i samband med formuläret. Typ av åtgärd är obligatorisk trots att det inte anges. Ingen styrning eller information om hur man ska beskriva sin åtgärd finns. Det går bra att mata in text i rutan Ange annan åtgärd trots att inte tillhörande checkbox är ikryssad. 9 (58)

10 På steg sju väljs typ av byggnad att åtgärda (Figur 5). Som angivits i början av processen kan endast enklare ärenden hanteras här. Om man exempelvis tycker att en skyltanordning är en enkel åtgärd upptäcker man här att man ändå inte kan använda sig av tjänsten för bygglov för en sådan ansökan. Informationstexten bidrar inte i detta fall och information om hur man ska beskriva byggnadstypen saknas. I formuläret på den efterföljande sidan ska man ange areainformation om byggnaden (Figur 6). Informationen som efterfrågas anges bara som tekniska termer och saknar förklaring. Informationsrutan till höger länkar till ett PDF-dokument om hur man mäter sitt hus, men med den länken nås man trots upprepade försök bara av ett felmeddelande om att webbläsaren inte hittar något på länkens adress (Figur 11). På steg nio vill man att användaren anger uppgifter om material och färger (Figur 7). Ingen hjälp med hur man bör ange uppgifterna eller exempel på detta finns. En länk som ska förklara NCS-systemet tar användaren något oväntat till en svensk Wikipedia-sida om ämnet. Inga fält är obligatoriska. På steg tio anger man kontrollansvarig samt bifogar handlingar på fil (Figur 8). Ett tooltip dyker upp för första gången och känns malplacerat. I tooltipset anges att bara PDF-format accepteras och att en fil laddas upp i taget. Det finns ingen indikation på vilka handlingar som krävs, dock finns en länk till god hjälp för ritningar i informationsrutan till höger. På uppladdningsknapparna står det [Choose file] och texten intill ändras knappt synligt till filnamnet efter uppladdning. Väljer man att bifoga filer, och sedan navigerar sig med [Tillbaka] eller [Nästa]-knapparna så försvinner den uppladdade filen, och man måste ladda upp en ny. Trots att det står tydligt i informationsrutan att vissa åtgärder inte kräver kontrollansvarig, kan man inte gå vidare till nästa sida utan att fylla i namn för en sådan. Den sista sidan innan man ska signera sin handling är en sammanställning av tidigare angivna uppgifter (Figur 9). Varje steg går att ändra och en uppskattad funktion var att när man ändrat på exempelvis steg tre, och sedan trycker nästa, så kommer man tillbaks till sammanställningen. Efter denna sida kommer man till standardsidan för signering med e-legitimation (Figur 10). Om man är inaktiv på tjänsten för länge (cirka tio minuter) kopplas man från sin inloggning med e- legitimation. Då man loggar in igen har all information som man skrivit in försvunnit. Ingen information om att detta sker står att finnas på webbplatsen och det skulle kunna innebära att det skapas en viss irritation när användaren upptäcker att all information behöver matas in en gång till. 10 (58)

11 Kriteriebaserad utvärdering Tabell 1, Helsingborg Kriterie Allmän info Interaktiv PDF-blankett Skicka in via vanlig post E-tjänst Resultat Relativt enkel och kort tjänst som passar väl in med kommunens övriga webbplats. Brutna och dåliga länkar samt bristande kunskapsstöd drar ner betyget. Alternativ Alternativ Ja Informationsklarhet Användartydlighet Tjänstetydlighet syfte Tjänstetydlighet innehåll Organisering struktur Organisering placering Positionstydlighet Konsekvenstydlighet före Konsekvenstydlighet efter Aktörstydlighet Kunskapsstöd Flyttbarhet Registreringsstöd Säkerhetsstöd Rak men otillräcklig information. Bättre integration mellan informationen på kommunens övriga webbplats med e-tjänsten hade varit att föredra. Tveksam. Tydligen är det inte aktuellt för företag att söka bygglov eftersom man blir förflyttad till huvudkategorin Medborgare Relativt otydligt: bygg-, mark-, och rivningslov av enklare typ för småhus. Vad enklare typ är skulle kunna vara betydligt tydligare.. Otydligt för vilka ärenden tjänsten gäller. Kan företag/föreningar söka? Vad är "enklare" ärenden? Som en rät linje utan sidospår med angivelse av vilket steg man är på. Enkel och tydlig med samma typ av uppbyggnad som kommunens sidor i övrigt. Relativt tydlig. Att man är på steg x/y anges, samt en mindre rubrik över vad som sker på sidan. Brödsmulespår hade förtydligat. Inte bra men inte nämnvärt dåligt. Ok namngivning på fält och knappar, men dålig hjälptext. Usel filhantering. Dåligt att man tappar sessionen efter relativt kort tid, och måste mata in alla uppgifter igen. Mycket tydligt med logotyp och övrig formgivning. Dåligt. Få möjligheter att fördjupa sig i något ämne. Synd att de inte utnyttjar informationen som finns på den ordinarie kommunsidan bättre. Dåligt. Ingen möjlighet till vare sig utskrift eller att spara ned ansökan på fil. Dåligt. Oanvändbara mouseover-texter och otillräckliga informationsrutor. Ok. God hjälp vid fel ifyllda formulär, felkontroll sker. Data accepteras oftast i bara ett format. Exempel och instruktioner för ifyllnad saknas. Konsekvens Genvägar Feedback Handlingsflöde Felhantering Gott, alla sidor påminner om varandra och kommunens webbplats i övrigt. Ingen inkonsekvens upptäckt utöver ett ensamt tooltip. Dålig. Inga genvägar utom möjligheten att spara egna personuppgifter finns. God feedback, speciellt om man missat att mata in data i något fält. Relativt tydligt. Omöjligt att gå vilse. Ibland sidor med för lite innehåll, ibland märkliga kombinationer av innehåll (ex. skriv in uppgifter om kontrollansvariga och ladda upp ritningar på samma sida). Brödsmulespår hade underlättat. Vid inmatning med fel format anges det tydligt. Brutna PDF-länkar påträffade. Ångermöjligheter Tveksam. Uppladdade filer försvinner då man navigerar fram och tillbaka, alltså blir det svårt att ångra sig. Kontrollkänsla Tveksam. Relativt stora krav ställs på användaren i informationsinmatningen utan att särskilt mycket hjälp erbjuds. Man vet inte vilka steg som komma skall. Minnesbelastning Relativt väl avgränsade information på varje sida. Alla uppgifter försvinner då man är inaktiv en kort stund. Minimalt informationsutbyte Rätt ofta tvingande fält och format, men lika ofta frivilliga och kravlösa textfält som riskerar att påverka korrektheten på inmatad information. Aut. Hämtn. Ext. Källor Inget. Namnet visas från e-legitimationen, men används aldrig. 11 (58)

12 Återkoppling från användare Teknik och plattform Krav på E-legitimation Krav på offline-hantering Ingen HTML-formulär på ASP-sidor. JavaScript eller motsvarande för att dölja och visa informationsrutor och formulär. Samma typ av adress som Täby. Ja Nej Övriga tjänster Betalningssätt Övrigt Adress till tjänst (för kännedom) Tydlig samling av en mängd e-tjänster. Ingen information Brist på information och tydlighet i vilka som kan använda tjänsten, och för vad, gör den otillräckligt. Möjliga lärdomar Tjänsten skulle kunna kommuniceras tydligare under fliken e-tjänster. Om tanken är att spara tid för både handläggare (genom standardiserad och komplett information) och för användare (snabbare handläggningstid och stöd i informationsutbyte) skulle tjänsten kunna kommuniceras tydligare ( Bygglov för skylt respektive Lovärenden ). Formulären upplevs som fragmenterade och kräver onödigt många steg. Fördelen av att inte belastas med för mycket information på en och samma gång förtas delvis av besväret av att behöva klicka sig igenom onödigt många steg. Informationsmängden och formulärstorleken på varje sida skulle kunna anpassas till en smidigare nivå. 12 (58)

13 Orust Orust kommun har flera e-tjänster på sin webbplats, exempelvis för kundtjänst och för ansökan och hantering av barnomsorg. Tjänsterna är singulära (helt åtskilda från varandra) men är lika både till utförande och utseende, mellan varandra och jämfört med kommunens webbplats (ett blå-vitt färgschema). E-tjänstebeskrivning Som användare möts av en kort beskrivning av tjänsten och att man både kan skicka in ansöka via e- tjänsten, eller att man kan skriva ut resultatet av e-tjänsten och skicka in via vanlig post. En tämligen rudimentär (för att inte säga intetsägande) lathund i pdf-format finns tillgänglig. Den är inte till stor hjälp under inmatningen, annat än att man ser vilka steg man kommer att gå igenom i tjänsten. Tjänsten kräver ingen särskild registrering (e-legitimation krävs för att skicka in den via webben) och man kommer direkt till en sida som enbart gäller för ansökan om bygglov samt bygganmälan (Figur 12). På nästa sida efterfrågas personuppgifter (Figur 13). Rödmarkerade fält måste fyllas i korrekt, annars kommer man inte vidare. Kontrollfunktion på personnumrets kontrollsumma finns, så det måste vara ett giltigt personnummer. Hjälpbubblor som både har funktion för mouseover och inforuta vid klick visar hur man anger numren på rätt format. I näst steg anger man fastighetsbeteckning och adress (Figur 14). En kontroll mot kommunens fastighetsregister görs, i övrigt kontrolleras bara att postnumret har rätt format. Saknas inmatning i ett obligatoriskt fält eller om det är fel inmatat visas ett tydligt rött felmeddelande i samband med fältet. Vidare får man välja på ett antal alternativ med kryssrutor, som fasadändring, skyltanordning, rivning, ändring på hiss, eldstad med mera (Figur 15). Att det i tjänsten ges möjlighet att göra en rivningsanmälan framkommer inte när man startar tjänsten. Användaren ges stor egen frihet och lite hjälp, vilket säkert är bra för vana användare men som eventuellt kan vålla problem för ovana användare. Vad är exempelvis skillnaden mellan en Tillbyggnad och en Påbyggnad? Man kan lämna alla fält tomma och ändå fortsätta framåt i tjänsten. Vid nybyggnad väljer man sedan areauppgifter. Ett visuellt stöd i form av en fastighetsskiss förklarar termerna bruttoarea och byggnadsarea (Figur 16). Övriga anmälningstyper/ansökanstyper hoppar över detta steg. På nästa sida väljer man typ av byggnad (enbostad-/fritids/-kontorshus med mera) (Figur 17). Även här kan samtliga fält lämnas tomma utan att flödet i tjänsten påverkas. Därefter ska man beskriva projektet och dess omfattning samt byggkostnad (Figur 18). Här ges ingen förklaring till på vilket sätt eller på vilken detaljnivå man ska beskriva projektet. Det är svårt att veta hur man ska göra för att göra rätt. Det bör ju ligga i användarens intresse att göra anmälan så komplett som möjligt men utan instruktioner är det svårt. 13 (58)

14 Därefter ska användaren välja fasadtyp, taktyp samt fönstertyp och färgsättning (Figur 19).. Inte heller här erbjuds någon vägledning för exempelvis hur en färg ska anges (med färgkod eller färgbenämning). Användaren erbjuds alltid möjligheten att skriva in ett eget alternativ, om de som finns tillgängliga inte passar. Detta gör tjänsten inkluderande snarare än exkluderande men ökar risken för intag av ostrukturerad information som motverkar en förenkling av den interna processen. Vid val av anslutning till vatten och avlopp (Figur 20) ger hjälptexten ingen hjälp alls. Här gäller det för användaren att veta vad som gäller för anslutningarna: om det är möjligt och exempelvis eventuell kostnad. Denna information var svår att hitta via kommunens webbplats. Slutligen ska uppgifter som man matat in kontrolleras (Figur 22). Om något inte stämmer kan man klicka på rubriken och komma tillbaks till den delen av flödet och ändra det. Dock måste man stega sig igenom alla sidor därefter för att komma tillbaks, vilket är irriterande om man missade en detalj i början av ansökan. Det är inte heller uppenbart att ett klick på rubriken gör att man tillåts ändra uppgifterna. Till sist ska användaren signera ansökan med sin e-legitimation: Nordea, Steria, Telia, Posten eller BankID (Figur 23). Där finns en tydlig extern länk till information om e-legitimation. Saknas plugin för exempelvis bankid meddelas man det på den efterföljande signatursidan. Ingen information om hur man ska installera pluginen eller vad det innebär med underskrift, exempelvis eventuella kostnader för bygglovsansökan, finns. Överlag krävs det stor initial kunskap av användaren. Nödvändiga dokument, exempelvis sektioner, och planritningar krävs utan att nämnas mer än översiktligt vad det är och i vilket format man vill ha det, vare sig i e-tjänsten eller på kommunens webbplats i övrigt. Tjänstens fördel är att den rakt på sak och effektivt låter användaren styra sin egen ansökan. Det bör rimligtvis finnas ett egenintresse från kommunens sida att användaren matar in uppgifter som är så korrekta som möjligt för snabb handläggning av ärendet. Känner man sig osäker på vilka uppgifter och hur de ska matas in är informationen och hjälpen som erbjuds av för låg kvalitet och risken är att kunden istället e-postar eller ringer in för hjälp, alternativt matar in felaktiga uppgifter vilket leder till extra jobb för både användare och handläggare. 14 (58)

15 Kriteriebaserad utvärdering Tabell 2, Orust kommun Kriterie Allmän info Interaktiv PDF-blankett Skicka in via vanlig post E-tjänst Orust Simpel webbtjänst som ger stort ansvar till användarna. Minimalistisk design. Alternativ Alternativ Ja Informationsklarhet Användartydlighet Tjänstetydlighet syfte Tjänstetydlighet innehåll Organisering struktur Organisering placering Positionstydlighet Konsekvenstydlighet före Konsekvenstydlighet efter Aktörstydlighet Kunskapsstöd Flyttbarhet Registreringsstöd Säkerhetsstöd Det minimalistiska innehållet är tydligt i vad det säger, men mindre tydligt i vad det inte säger. Informationen är kort och korrekt men användaren kan sakna visst understöd vid ifyllnaden. Ingen deklaration om vem som ska använda tjänsten. Tydligt att den ska användas för bygglov, otydligt om vad mer den ska användas till. Det saknas information om de andra tjänsterna som faktiskt finns där, exempelvis rivningslov, påbyggnadslov, parkeringsplatslov, VA-anslutning osv. Ett enkelt flöde med början och slut. Inga avvikande länkar eller funktioner. Den minimalistiska designen gör att man alltid har koll på vilken funktion man använder. De är duktiga på att placera sammanhängande frågor på samma plats. Otydligt. Om det inte vore för lathunden skulle man inte veta hur långt det är kvar till slutförandet av ansökan. Det linjära flödet gör att man alltid backar ett steg i taget åt vardera hållet framåt eller bakåt. Man vet aldrig vad nästa steg är. I övrigt tydligt och enkelt. Uppladdade filer visas med namn. Innan man ska skriva under ser man en sammanställning av alla uppgifter man matat in. Orust kommuns logga syns på alla sidor. Enda gången man får en extern länk framför sig informeras detta om tydligt. Mycket dåligt. Det man inte kan lär man sig inte från denna tjänst. Relativt stora förkunskapskrav om termer och krav på ytterligare handlingar. Undermåligt. Sammanfattningen av ansökan kan skrivas ut, men enbart genom webbläsarens inbyggda funktion (och detta meddelas inte om). Den kan också på ett godtagbart sätt klistras in i exempelvis ett word-dokument. Man saknar utskriftsknapp samt möjlighet att spara som dokument eller PDF-fil. Undermåligt. Informationen som erbjuds räcker inte till för ovana användare. Ok. De mest nödvändiga uppgifterna har inmatnings- och formatkrav, där användaren meddelas om datan saknas eller är felaktig. Exempel och mer styrning skulle dock behövas i formulären. Konsekvens Genvägar Feedback Handlingsflöde Felhantering Ångermöjligheter Kontrollkänsla Minnesbelastning Samtliga skärmbilder liknar varandra i utseende och beteende. De passar till och med ihop med kommunens webbplats i övrigt. Inga genvägar finns. Har man inte slutfört registreringen och stänger fönstret, återvänder man till samma plats med alla data redan inmatade. Detta leder dock till problem för ofta-användare, då de måste backa alla steg till början och skriva över gammal information vid ny ansökan. Ibland god feedback vid felaktig fältinmatning. Dock får man detta för sällan. Någon gång stötte man på dåligt förklarade fel, "Felaktigt format på datum", utan instruktioner om vad som var rätt format. Gott. Endast ett flöde finns och man kan släppa informationen man har i huvudet från varje skärmbild när man går vidare till nästa. Dålig. Användaren kan mata in fel information i nästan samtliga fält. Utöver att ange felaktig information finns det inte så mycket som kan gå snett. Mycket gott. Man kan ändra sig genom att klicka sig bakåt ända tills man signerat ansökan. I och med att användaren enkelt kan gå både framåt och bakåt som hon vill och att styrningen av formulären är så lös är kontrollkänslan stor. God. Varje sektion av information som behöver anges är väl avgränsad på varsin sida. Minimalt informationsutbyte Antagligen dåligt då risken för att användaren ger felaktig information är hög. Dessutom hämtas 15 (58)

16 ingen information från externa parter. Aut. Hämtn. Ext. Källor Återkoppling från användare Teknik och plattform Krav på E-legitimation Krav på offline-hantering Fastighetsbeteckningen kontrolleras om den existerar, i övrigt inget. Ingen "Funktionstjänster", en tjänst som flera kommuner har som Logica tillhandahåller. Ser ut som ett enkelt webbformulär med avslutande e-legitimationsinloggning. Mycket avskalad design. Ja Nej Övriga tjänster Betalningssätt Övrigt Adress till tjänst (för kännedom) Tjänst för barnomsorg och kundtjänst. I bygglovstjänsten finns även funktion för användningsändring; ansökan för tillbyggnad, fasadsändring, skylt, parkeringsplats, upplag, rivning samt ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation, VA, samt "annan åtgärd". Ingen information Tjänst antagligen mest lämpad för vana hanterare av bygglov. Dock saknas genvägar för oftaanvändare. Kunskapsstöd saknas ofta. https://eformular.funktionstjanster.se/eforms/eform.html?eformname=byggavilla&kommunid=167 Möjliga lärdomar Eftersom tjänsten kräver en e-legitimation för att signera ansökan skulle denna e-legitimation kunna användas tidigare i själva ansökningsprocessen för att förifylla formulär med information som är knuten till användaren (personrelaterad information) och göra tjänsten betydligt enklare. Vid enkla ärenden eller för vana användare är troligen enkelheten och det avskalade utseendet något som höjer effektiviteten. En för enkel tjänst riskerar dock att begränsa antalet ansökningsmöjligheter och andra användningsområden för tjänsten. Den stora friheten i hur data matas in av användaren riskerar att leda till felaktig information och merarbete för handläggare, och i längden användaren, vilket i sin tur att handläggningstiden kan öka. 16 (58)

17 Sundbyberg Enda sättet att hitta tjänsten är genom att söka på bygglov i webbplatsens sökfunktion. Om en användare navigerar via Kommunal Service och sen Bygglov så finns det enbart en länk till blankettarkivet. Ingenstans under bygglovs-menyn finns någon hänvisning till e-tjänsten. De har i övrigt måna andra e-tjänster och utseendet och positionering av innehåll är exakt likadant för bygglovstjänsten som för dessa e-tjänster. E-tjänstebeskrivning Efter att ha hittat e-tjänsten möts användaren av den standardiserade E-legitimation-startsidan (Figur 24), varefter (en godkänd inloggning) användaren kommer tillbaks till Sundbybergs webbplats, men med ansökan om bygglov istället för huvudinnehållet (Figur 25). Man kan välja mellan bygglov/- anmälan eller förhandsbesked. En informationsbox finns till höger, men den kallas Anvisningar. Utseendet passar in med den röd-vita webbplatsen i övrigt. Designen känns omodern. I vänsterkolumnen finns en meny med bland annat [Mina ärenden], [Mina inställningar] och [Logga ut]. Där syns också alltid användarens namn och personnummer, så att man vet vem som är inloggad. Längst upp på sidan syns ett brödsmulespår med siffror som anger hur många steg man måste gå igenom innan man kan granska och slutligen signera ansökan. På första sidan av bygglovsansökan/-anmälan ska man skriva in uppgifter om fastigheten och adressen det gäller (Figur 26). Varje textruta i formuläret har informativ mouseover-text. De stjärnmarkerade fälten är obligatoriska, men detta förklaras inte. Om man försöker gå vidare utan att fylla i dem rödmarkeras hela fälten och förklaring om vad som saknas visas i en liten ruta till höger. Den enda kontrollen av indata som sker är på postnummer, som måste vara korrekt och ligga inom kommunen. Den korta förklaringen av termerna fastighetsbeteckning och fastighetsarea känns tillräcklig. På nästa sida öppnas möjligheterna med tjänsten (Figur 27). Här finns förutom att söka bygglov och göra en bygganmälan, möjlighet att söka lov för skyltanordning, parkeringsplatser, rivning, hiss, eldstad, VA-anslutning med mera. Informationen i informationsrutan ändras automatiskt till mer specifik information, beroende på vad man väljer att åtgärda i den valbara listan. Ett par alternativ saknar dock denna specifika information, till exempel rivning. Även listan med valbara objekt ändrar innehåll beroende på vilken åtgärd man väljer. Alla alternativ är dock inte självklara. Varför kan man exempelvis inte välja att söka för parkeringsplatser vid flerbostadshus, utan bara vid enbostadshus? Stjärnmarkeringar i Objekt-listan är oförklarade och vad de betyder får användaren gissa sig till. Fler alternativ blir synliga beroende på vilken åtgärd man väljer. Exempelvis kan man vid nybyggnation göra både bygganmälan och bygglovsförfrågan och vid installation av eldstad enbart göra en bygganmälan (vilket borde vara det enda alternativet). På sidan därefter väljs vid nybyggnation VA-anslutningar samt ventilation och värme (Figur 28). Informationsrutan saknar uppgifter om vad man behöver göra för att ansluta till det kommunala nätet. Det står också att exempelvis bergvärme kräver tillstånd från Stadsbyggnads- och miljönämnden, men inte hur man går tillväga för att skaffa ett sådant tillstånd. Vid exempelvis rivning kommer man till en annan sida med samma nummer i brödsmulespåret. Något som inte förklaras för 17 (58)

18 rivningslov är varför man i brödsmulespåret högst upp sedan senaste sidan, hoppat över stegen 4 och 5 (Figur 29). Här syns två rutor: en för bygglov och en för bygganmälan. Klickar man på [Lägg till] förstår man inte vad som händer, då man plötsligt börjar om från början på den förrförra sidan, där åtgärd ska väljas. Dessa rutor förstods efter en stunds testande var ett slags kundvagn där man ser vilken typ av ansökan/anmälan man gjort och där man har möjlighet att lägga till flera ansökningar/anmälningar på samma gång. Det krävdes dock att man gör fel ett par gånger för att förstå funktionen av detta, då det inte beskrivs tydligt alls. Vid nybyggnation kommer man till brödsmulespårsida 5 (Figur 30). Här väljs material och dess kulör. Tjänsten vill att man matar in kulörens NCS-nummer, men information om vad det är hänvisas till startsidan för ett färgföretag (som inte innehåller någon information om vad NCSnummer är). Här måste man själv leta sig fram till det. Mouseover-texten för fälten rörande fönstermaterial har felaktig information. Därefter når man sida sex, samma kundvagnssida som man når direkt om man istället valt att göra en rivningsanmälan (Figur 31). Här kan man ta bort eller redigera sina ansökningar/anmälningar, eller lägga till fler. På sida sju måste man mata in personuppgifter om sökande byggherre (Figur 32). Att tjänsten inte återanvänder information från BankIDt är märkligt, då en del av informationen som efterfrågas står precis intill formuläret. En möjlighet att ange att det är samma person som är inloggad med BankID som är byggherre borde finnas, då det är det vanligaste fallet för privatpersoner. På sidan därefter ska man bifoga planritning, sektionsritning samt förslag till kontrollplan, alternativt ange att dessa skickas med vanlig post (Figur 33). Varken här eller på den efterföljande sidan ges dock ett alternativ att ladda upp filer, så det är svårt att förstå hur man ska kunna använda e-tjänsten för att bifoga dessa handlingar. Informationsrutan är hjälpsam för insatta personer, annars kan termer som basplan och markuppfyllnad behöva förklaras. Styrning av vad Övrig information-rutan kan innehålla saknas. Slutligen får man fram en blankett med all tidigare inmatad information inskriven (Figur 34). Det ger en känsla av att ansökan är i korrekt format, och ger kanske en känsla av igenkännande för vana användare. Här borde man kunna skriva ut blanketten, men det går inte. Detta är en av de bättre tjänsterna. Den är genomtänkt och tydlig och har kortfattad information som oftast är relevant. Tjänsten är där det är applicerbart också dynamisk, så att information och alternativ varierar beroende på vilka tidigare alternativ man valt att ansöka om. Samtidigt skulle man med ganska små ingrepp göra stora förbättringar på den. Djupare information, och för vissa alternativ även kortfattad information, saknas, såväl som länkar och hänvisningar till hur man matar in viss data i formulär. Det uppfattades som anmärkningsvärt att det inte går att nå e-tjänsten på annat sätt än genom att söka på bygglov. Frågeställningen aktualiserades genom att en kontakt togs med chefen för stadsbyggnadskontoret varpå följande förklaring gavs: Noteringar om kontakt med Sundbyberg : 18 (58)

19 Kontakt togs med chefen för stadsbyggnadskontoret om intervju rörande hantering av information som skickas in med hjälp av deras e-tjänst för bygglovsansökan. Som svar stod det att deras e-tjänst legat nere sedan nya PBL i maj De fick påpekat att den gick att nå via kommunens webbplats, varpå den försvann helt från webbplatsen morgonen därpå. Handläggaren Jessica vid stadsbyggnadsförvaltningen meddelade att de var i den inledande fasen av att implementera ett nytt ärendehanteringssystem och att nyttan av en fördjupad intervju av dem skulle vara liten, då de varken tog emot digitala ansökningar eller visste hur den nya e-tjänsten skulle se ut eller hur informationen från den skulle komma att hanteras, då man först inväntade resultatet av införandet av det nya ärendehanteringssystemet. Den nya e-tjänsten planeras att vara uppdaterad för gällande lagstiftning och i drift efter årsskiftet 2011/ (58)

20 Kriteriebaserad utvärdering Tabell 3, Sundbybergs kommun Kriterie Allmän info Interaktiv PDF-blankett Skicka in via vanlig post E-tjänst Sundbyberg Tjänst med stor kompetens. Gammaldags men funktionellt gränssnitt. Word-dokument Ja Ja (undangömd) Informationsklarhet Användartydlighet Tjänstetydlighet syfte Tjänstetydlighet innehåll Organisering struktur Organisering placering Positionstydlighet Konsekvenstydlighet före Konsekvenstydlighet efter Aktörstydlighet Kunskapsstöd Flyttbarhet Registreringsstöd Säkerhetsstöd Den kortfattade informationen i rutan till höger ger ofta en god översikt av tjänsten och respektive steg i processen. Ibland saknas dock tillräcklig information och vissa mouseovertexter är felaktiga. "Kundvagnen" (steg sex i brödsmulespåret) är mycket otydlig. Ingen deklaration om vem som ska använda tjänsten. Otydlig. Behöver man bara bygglov förstår man det snabbt med hjälp av titel och beskrivande hjälptext. För exempelvis rivning och andra tillstånd måste man gå igenom flera steg i tjänsten för att förstå att den kan användas till det också. Otydligt att andra tjänster än vanliga bygglov finns på tjänsten, tills mitt i processen. Tydligt med brödsmulespår: man vet hur många steg det är kvar. Viss förvirring då man i "kundvagnen" väljer att lägga till fler bygglov/anmälningar. Mycket bra. Tydlig avgränsning mellan sidor och dess innehåll. Bra placering av hjälpruta och felmeddelanderuta. Ganska tydligt. Brödsmulespåret gör att man vet var man är i processen. Dock görs hopp i stegen vid vissa alternativ, som inte förklaras. Rubriker på varje steg hade underlättat. Ok. Att ny information dyker upp vid olika val borde kanske förklaras. "Kundvagnen" har funktioner som inte förklaras. Tydlig, utöver vad som hände då man tryckte på [lägg till] i "kundvagnen". Mycket tydlig. Integrationen med kommunens övriga webbplats är sömlös. Mycket dåligt. Allt utöver den mest grundläggande informationen för att fylla i en ansökan saknas. Den enda hänvisning som görs är till ett färgföretags startsida, utan hjälp med hur man hittar den efterfrågade informationen man gick dit för att hitta. Mycket dåligt. Ingen flyttbarhet. Vid försök till utskrift får man upp en vit sida med enda innehållet "Utskrift från sundbyberg.se". Oanvändbart. Något undermåligt. Mouseover-texten upprepar oftast rubriken med annan ordföljd. En del information om uppgifter som efterfrågas finns i hjälptextrutan, men nästan aldrig instruktioner om vilket förslag. Dock finns många checkboxar och rullister med valmöjligheter. Otillräcklig information om hur man matar in data, men gott om checkboxar och rullister. Sällan formatkrav på textfält. Konsekvens Genvägar Feedback Handlingsflöde Felhantering Ångermöjligheter Kontrollkänsla Minnesbelastning Mycket gott. Alla sidor påminner om varandra och passar in i kommunens övriga webbplats. Generella termer. Inga genvägar finns, inte ens återanvändning av data. Data försvinner vid för lång aktivitet eller stängning av webbplats. God feedback, speciellt om man missat att mata in data i något fält. Tydligt linjärt flöde, sånär som på i samband med "kundvagnen". Förutom bristen på formatkrav och kontroll mot databaser ges användaren god information om hur man rättar till eventuell fel-inmatad data. Mycket goda då man kan gå fram och tillbaks i flödet bäst man vill. Ganska hög, hade blivit ännu bättre om tjänsten informerat om vilka steg som komma skulle. God. Varje sidas information är väl avgränsad och grupperad. Minimalt informationsutbyte Ganska dåligt. Användaren krävs flera gånger på information som tjänsten rimligtvis borde ha. Viss risk för felaktigt format på inmatad data. 20 (58)

21 Aut. Hämtn. Ext. Källor Återkoppling från användare Teknik och plattform Krav på E-legitimation Krav på offline-hantering Enbart kontroll om postnumret ligger inom kommungränsen. I övrigt ingen. Ingen Enkelt HTML-formulär med tydlig men omodern och tråkig design. JavaScript eller motsvarande används för felhantering och rödmarkerar saknad/felaktigt inmatad data. Ja Ja, då ingen möjlighet att ladda upp ritningar hittades, trots utlovad funktion. Övriga tjänster Betalningssätt Övrigt Adress till tjänst (för kännedom) Ansökan om en mängd typ av ändringar: fasad, inglasning balkong, rivning, VA-anslutning, anläggning parkeringsplats, eldstad, rökgång med mera. Bygglovstjänsten ligger inte inom samma ramar som kommunens övriga tjänster om ansökan om parkeringsplats, gymnasieansökan, kart- och mättjänster, sökning av radonmätning med mera. Ingen information Bygglovstjänsten har liknande utseende och positionering av innehåll och information som kommunens övriga tjänster. anmalanforhandsbesked/bygglov.4 html Möjliga lärdomar Att valmöjligheter och information på sidan ändras i realtid beroende på vilka val man gör bidrar till mer effektivt utnyttjande av utrymmet på skärmen. Det tillåter att tjänsten innehåller mycket information och många möjligheter, utan att användaren måste ta in mer än det som är aktuellt för henne. I och med att tjänsten integrerats så väl i kommunens övriga webbplats i utseende och formspråk så får man en trygghetskänsla, och man väljer troligen att sätta stor tillit till den. 21 (58)

22 Upplands-Bro Det är lätt att hitta e-tjänsten för bygglov på kommunens webbsida under rubriken Självservice. På sidan om Bo och Bygga finns en nyhetsnotis att den nya e-tjänsten för bygglov togs i drift Det meddelas också att man kan ansöka om bygglov, rivningslov och marklov, samt söka förhandsbesked och göra en anmälan. Bland kommunens samlade självservicetjänster hittar man ett par andra tjänster som kan kategoriseras som e-tjänster (e-barnomsorg och bibliotekstjänster), merparten av de ansökningar och anmälningar som kan göras i övrigt görs via blanketter. Portalen för e-tjänsterna har ett utseende som påminner om kommunwebbplatsen i övrigt, och det råder inget tvivel om att det är Upplands-Bro som ligger bakom dem (Figur 35). I menyn högst upp kan man mata in kontaktuppgifter och se sina egna ärenden, kontakta kommunen och läsa på om e-legitimation. E-tjänstebeskrivning Tjänsten initieras genom att man väljer roll / aktör, om tjänsten ska användas för att söka bygglov för en [Medborgare], ett [Företag] eller en [Förening] (Figur 36). Utseendet följer samma mall som tidigare och känns neutralt, tydligt och enkelt. Ingen mouseover-text finns på sidan. I första hand har tjänsten för rollen medborgare (privatpersoner) utvärderats. Ingen skillnad i ansökningsprocessen mellan de olika roll-alternativen har hittats, utöver att man efterfrågar företagets eller föreningens uppgifter istället för privatpersonens uppgifter. Startsidan för själva ansökningsprocessen har en informationsruta till höger med information om nya Plan- och bygglagen i en extern länk som leder direkt till relevant information i ett nyöppnat fönster. Ovanför informationsrutan anges att man är på steg ett av tio i ansökningsprocessen. Man meddelas att man - förutom bygglov - kan ansöka om rivningslov, marklov, söka förhandsbesked och göra en anmälan. På steg två efterfrågas användaren om sina uppgifter (Figur 37). Informationsrutan berättar att om man skriver in uppgifterna under [Mina Uppgifter] istället sparas de till nästa gång man använder en e-tjänst från kommunen. Man ska också vara noga med att fylla i rätt e-postadress och telefonnummer dagtid. Att det är telefonnumret dagtid som efterfrågas anges inte i samband med Telefon-fältet i formuläret. Personnumret finns inladdat från BankIDt som användes och de enda uppgifter som är obligatoriska är postnummer, telefon och e-postadress. Intill fältet e-postadress finns ett tooltip som visas om man klickar på en liten i-ikon. Nästa sida efterfrågar uppgifter om fastigheten (Figur 38). Man efterfrågar också sökandens personnummer som obligatorisk uppgift, vilket känns lite märkligt eftersom det stod i klartext på sidan innan. Exempel på vad man kan lämna som uppgift i fältet Övriga upplysningar finns som tooltip. På sida fyra ska man ange typ av ansökan och åtgärd man söker för (Figur 39). Informationsrutan ger översiktsinformation om de olika ansökningsmöjligheterna. Noterbart är att man kan ange vilka kombinationer som helst utan att tjänsten protesterar. Man kan exempelvis välja att samtidigt både riva och söka marklov för en eldstad. 22 (58)

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av slaktfil. för. Version 2006-04-03 ANVÄNDARMANUAL för Inrapportering av slaktfil Version 2006-04-03 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Fullmakt... 3 1.4 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida Användarhandledning Socialtjänstens medborgarsida Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Dokument upprättas Angelika Svahn 2015-08-20 Sida 2 av 19 Innehåll Versionshistorik... 2 Inledning...

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE. Version Sida 1 av 6

LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE. Version Sida 1 av 6 LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE Version 0-0-9 Sida av 6 INTRODUKTION... HANDLÄGGNING AV EGENRAPPORTERAT KOMPETENSÄRENDE... HANDLÄGGNING AV ANNAN ANSTÄLLDS KOMPETENSÄRENDE.... Sida av

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

TeknisktSamrad. Bra länkar. I vilken roll agerar du. Till vilket ärende. Välj

TeknisktSamrad. Bra länkar. I vilken roll agerar du. Till vilket ärende. Välj Välj Denna tjänst är till för dig som i befintligt ärende vill komplettera med olika handlingar som inte bifogades med ansökan eller anmälan. För att kunna använda tjänsten krävs att du har fått ett ärendenummer

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(14) Användarbeskrivning för T99 Webb 2016-02-15 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 5 Kunskapstest... 6 Ej godkänd... 7 Godkänt resultat...

Läs mer

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016 Personas Utifrån mina erfarenheter och kvalitativa gissningar tog jag fram tre stycken personas. Jag skapade dem en i taget för att försöka hålla fokus på att utveckla dem lite mer på djupet. Om jag hade

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5)

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) ANVÄNDARMANUAL för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) 1 Webbplats-Logga in... 3 2 Startsida... 4 2.1 Visa uppgifter på anläggningen... 4 2.2 Ändra uppgifter på anläggningen... 4 2.3 Registrera

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE. Version Sida 1 av 5

LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE. Version Sida 1 av 5 LATHUND PA-WEBBEN HANDLÄGGNING AV KOMPETENSÄRENDE Version 00-08- Sida av 5 INTRODUKTION... HANDLÄGGNING AV EGENRAPPORTERAT KOMPETENSÄRENDE... HANDLÄGGNING AV ANNAN ANSTÄLLDS KOMPETENSÄRENDE.... Sida av

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Bilaga A. Grundläggande funktioner

Bilaga A. Grundläggande funktioner Bilaga A. Grundläggande funktioner version 2006-03-24 A.1 Bilaga A. Grundläggande funktioner Den här bilagan beskriver hur grundläggande funktioner i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0

Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0 Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0 Adelanet är nu uppdaterad för att kunna hantera hela flödet från ansökan till uppsägning av plats i barnomsorgen. Uppdaterad och förbättrad funktion på Arenan, ett

Läs mer

Sida 1 av 5. Ansök om bygg- rivnings- eller marklov. Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Medsökande. Byggherre. Bygglov

Sida 1 av 5. Ansök om bygg- rivnings- eller marklov. Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Medsökande. Byggherre. Bygglov Sida 1 av 5 Storumans kommun - Miljö och samhällsbyggnad Ansök om bygg- rivnings- eller marklov Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked har lämnats Marklov Tidsbegränsat bygglov högst 10 år Villkorsbesked

Läs mer

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bokning. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bokning Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Söka tider 3. Schemat

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

AnmalanKA. Bra länkar. I vilken roll söker du Roll Typ av roll * (Se 1) (Endast ett val) Privatperson - Personlig e-legitimation

AnmalanKA. Bra länkar. I vilken roll söker du Roll Typ av roll * (Se 1) (Endast ett val) Privatperson - Personlig e-legitimation Välj Bra länkar Med denna tjänst kan du anmäla dig som kontrollansvarig i ett pågående ärende. För att kunna använda tjänsten måste du känna till ärendets nummer och fastighetens beteckning - något som

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister l a u n a m r a d n anvä o g k o o b r e t in Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister 1 Sök ledig tid utan registrerad användare... 2 2 Sök ledig tid

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm,

Manual Invånare. Stöd och Behandling release 1.8. Stockholm, Manual Invånare Stöd och Behandling release 1.8 Stockholm, 2016-09-29 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Anni Axelsson Upprättat dokument 0.2 Anni Axelsson Uppdaterad utifrån förändringar

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Company Cybercom Sweden AB Doc no - Title Version A Date 2013-01-30 Förstudie Responsible Dan Nilsson RIGES - Stödinformation för bygglovsansökan Prepared Patrik Johnsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Lathund: Skapa egna ansökningsformulär Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion där skoladministratörer kan skapa unika digitala ansökningsformulär för olika kurser. Genom

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Föranmälan via webben - så här gör du

Föranmälan via webben - så här gör du Föranmälan via webben - så här gör du Du gör din föranmälan lika enkelt och säkert, som när du utför dina bankärenden över Internet. Du får omedelbar bekräftelse på att din anmälan kommit oss tillhanda

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths Steg för steg-guide Visiba Care Office Detta är verktyget för vårdgivaren en läkare, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast, terapeut eller liknande. Från verktyget finns möjlighet att bjuda in till ebesök

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11 ANVÄNDARMANUAL för Förflyttningsrapportering av grisar via fil Version 2006-08-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare]

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare] Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny förskrivare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Lathund för Utbildning och Utfärdande av Tandvårdskort. T99Webb /Landstinget Dalarna

Lathund för Utbildning och Utfärdande av Tandvårdskort. T99Webb /Landstinget Dalarna Lathund för Utbildning och Utfärdande av Tandvårdskort T99Webb 2017-05-02/Landstinget Dalarna Innehåll Startsida för kunskapstest... 2 Studiematerial... 3 Kunskapstest... 4 Startsida för utfärdare... 7

Läs mer

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag 1 (21) Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Webb Förskola, E-tjänster - Öppna tjänster... 2 Ansökan... 2 Beräkna avgift... 8 Vårdnadsbidrag...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Nybyggnadskarta. Bra länkar. I vilken roll söker du. Beställa nybyggnadskarta. Välj

Nybyggnadskarta. Bra länkar. I vilken roll söker du. Beställa nybyggnadskarta. Välj Välj Bra länkar Välkommen att beställa en nybyggnadskarta med hjälp av denna tjänst. Du måste känna till Fastighetens beteckning (https://butiken.metria.se/fsokalla/). Kontakta gärna din kommun om du har

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR

Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR Manual för att registrera i kvalitetsregistret PsykosR 2014-01-28 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer