Budget för JAK Medlemsbank 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget för JAK Medlemsbank 2015"

Transkript

1 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december Rapporteras till stämman JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå i omvärlden generera ett positivt resultat för att fortsatt kunna minska den balanserade posten i balansräkningen - Att föreslagna och verkställda satsningar på kommunikation behålls gällande profilering och kommunikation. - Att IT-satsningen temporärt utökas för att ge avsedd verkan, systemstabilitet, utveckling av tjänster och genomförande av helbanksstrategin. - Att vi för in fler och flexiblare låneprodukter som möjliggör ökad utlåning - Att vi fortsätter att utveckla vårt produkt- och tjänsteutbud samt hur vi tar betalt för detta. - Att vi själva etablerar egen clearing och eget/eller i samarbete deltagande i RIX/avveckling - Att vi prissätter förtidsinlösen - Att nyutlåningen når minst budgeterad (180 mkr) nivå Dessa prioriteringar utgår ifrån behovet av att sänka våra kostnader för att koncentrerat kunna genomföra vår IT-satsning, öka vår utlåning, behålla och utveckla våra möjligheter att bli våra medlemmars första bank samt fortsätta att utveckla våra in- och utlåningsprodukter och övriga tjänster. Krav drivna utifrån en kraftig omvärldsdigitalisering och behovet av ökad kostnadseffektivitet men också en allt kraftigare regelbörda. Eget kapital och kapitalbas Det egna kapitalet uppgick i augusti 2014 till ca 87,0 (86,8) mkr. Rörelseresultatet för 2014 (helår) uppskattas till ca -1,5 mkr. Under 2015, vid en nyutlåning på 180 mkr, ger låneinsatsen (6 %) 10,8 mkr medan utbetalningen av låneinsatser är ca 8,7 mkr. Nya medlemmars grundinsats innebär ca 0,5 mkr. Det egna kapitalet ökar med ca 1,6 mkr. Prognosen för det egna kapitalet vid slutet på 2014 är 88,4 mkr. Kapitalbasen uppgick till 73,8 mkr vid delårsrapporten Den förväntas att uppgå till 75,2 mkr vid årsskiftet 2014/2015 och enligt denna budget vara 78,1 mkr vid årsskiftet 2015/2016. Om den uppskjutna skattefordran på 7,8 mkr återförs kommer det egna kapitalet att minska med detta belopp men i kapitalbasen är fordran redan avdragen. I de flesta regelverk hänvisar man till kapitalbasen.

2 Styrelse, andra förtroendevalda och stämman Under år 2015 är kostnaden för styrelsearbete budgeterat till (679) tkr under förutsättning att antalet möten ligger på ungefär samma nivå som 2013, inkl. dagar för seminarier och utbildningar. Främst är det av stämman beslutade arvoderingar som ökar den förmodade kostnaden för 2015 men även att arbetstagarrepresentanternas och del av styrelseadministratörens kostnader nu ingår i den totala styrelsekostnaden. Även i år har vi budgeterat 15 tkr för deltagande i andras arrangemang. I kostnaden för stämman ingår alla kostnader såsom ersättningar, lokalhyra, porto och resebidrag m.m. Kostnaden för stämma, valberedning, etikråd och lekmannarevisor uppgår sammanlagt till 901 (789) tkr för Detta fördelas på 582 (422) tkr för stämman, 221 (210) tkr för valberedningen, 37 (75) tkr för etikrådet och 61 (83) tkr för lekmannarevisorerna. Detta ska täcka deras samtliga kostnader. Revisionskostnader I budgeten ingår kostnader för revision som uppgår till 750 (732) tkr. Denna kostnad gäller både extern- och internrevisionen. Utöver denna kostnad är även 150 (120) tkr budgeterat för rådgivning och konsultation från revisorerna. Kostnaden för regelefterlevnad uppgår till 500 (496) tkr. Kostnaden för riskkontroll ingår i stabens lönekostnad då stf VD innehar denna funktion. Under 2015 kommer också vår Regel & Risk-funktion ses över utifrån ett helhetsperspektiv och dessa tjänster köpas in för att effektivisera rapportering till VD, Styrelse m.fl. STRATEGISKA MÅL Strategiska mål för de kommande 2-4 åren 1. Att kunna erbjuda våra medlemmar möjligheten att använda JAK som sin 1:a bank fullt ut med att spara, låna, få in lön/pension/andra inkomster, betala räkningar, (beräkna och följa upp hushållsbudget), få ut kontanter på förbetalt eller integrerat bankkort. 2. Att erbjuda E-ID 3. Att erbjuda E-faktura (dvs bli en presentatörsbank) 4. Att JAKs sparlånesystem förändras så att det blir en flexibel och lägre månadsbetalning för medlemmen. 5. Ökad tydlighet av vad medlemmen kan förvänta sig av JAK. 6. Att JAK har en verksamhet som är stabil, trygg och uppfyller alla de krav som både externa parter och interna intressenter ställer på verksamheten ex. gällande revision och rapportering. 7. Att vi till vår och medlemmarnas hjälp har för verksamheten ändamålsenliga verktyg ex. banksystem, ekonomisystem, demokrativerktyg m.m. 8. Att erbjuda fler produkter utöver lån som gynnar medlemmarnas ekonomiska intressen och som både stärker och breddar utbudet av erbjudanden och tjänster.

3 9. Att vi i alla delar av verksamheten ser över, utvecklar och effektiviserar våra arbetssätt för att sänka våra kostnader och där lämpligt är etablerar samarbeten. 10. Ökat antal medlemmar som använder JAK som bank. Uppfyllda strategiska mål kommer att innebära ökad finansiell- och teknisk stabilitet, ökad ekonomisk medlemsnytta, en mer förutsägbar, rättvisande verksamhet gällande ekonomi, överskott, prognostisering och utveckling. Men även att ev. missförstånd gällande sparlånesystemet minskar och därmed ökar vår tid för övrig värdeskapande verksamhet. Antalet lån som vi kan hantera per medarbetare beräknas öka p.g.a. ökad klarhet och stabilare IT-stöd. Våra medlemmars sparande behöver komma andra medlemmar till godo till 3 % lånekostnad istället för att vi via andra banker och institutioner förvaltar dem. Medlemmarnas nöjdhet med JAK ökar när vi tillgodoser de behov som finns av nya produkter och tjänster bland medlemmarna samt en förbättrad kommunikation med dem om vad de kan förvänta sig av JAK. Men också i hur de upplever flexibiliteten i hanteringen av våra produkter och tjänster. Detta kan vi följa upp de kommande åren med fler medlemsundersökningar liknande den vi gjort under 2012 och Vi måste öka vår lånestock, som om den minskar innebär minskade intäkter vilket är ett hot för JAK både idag och på sikt. PLANERING FÖR STRATEGIUPPFYLLELSE Vad ska vi göra och i vilken ordning? 1. Garantera medlemmarnas fortsatta in- och utsättningar i JAK genom prioritering av clearing/swift/avvecklingsprojektet. 2. Ett standardekonomisystem för leverantörsfakturor och löneutbetalning första halvåret Ett banksystem som är stabilt, med transaktionskvalitet och med möjligheter att utveckla tjänster och produkter på ett effektivt sätt under Fortsatt arbete och införande av demokratisystem 5. Egen utgivning av e-id 6. Presentatörsbank för möjlighet till hantering av E-fakturor i internetbanken (ersätter olika typer av giro) 7. Nytt responsivt gränssnitt på vår Internetbank 8. Fortsatt prioritering av flexibla låneprodukter och sänkt månadskostnad 9. Utveckla verksamhetens kommunikation med medlemmar och icke medlemmar för att ombilda och förstärka folkbildningsverksamheten och Lokalavdelningarnas utveckling från

4 EXTRA SATSNINGAR Vilka extra resurser kommer att krävas? Clearing/SWIFT och avveckling Datawarehouse Presentatörsbank Medlemsservice Intäkter Benämning Budget totalt (tkr) Låneavgifter Medlemsavgifter Ränteintäkter Provisionsintäkter Övriga rörelseintäkter 603 Summa intäkter Kostnader Benämning Budget totalt (tkr) Personalkostnader Lokalkostnader 297 Provisionskostnader Allmänna adm.kostnader Av- o nedskrivnings kostnader Övriga rörelsekostnader - Övriga rörelsekostnader Kreditförluster 900 Kostnader insättningsgaranti Summa kostnader Resultat Det budgeterade resultatet för år 2015 är följande: Summa kostnader Summa intäkter Resultat 280

5 Planerade utvecklingsprojekt Första halvåret 2015 Andra halvåret 2015 Första halvåret 2016 Andra halvåret Infört regler motsvarande Ränteskillnadsersättningslagen Infört nya amorteringsregler i paritet med ny amorteringslag Demokratisystem infört. Helbanken klar 1. Förändringar Produktutveckling 1.2. Möjligt att lösa ut efterspar med sparpoäng Infört dynamiskt efterspar. 2.4.Enkel App, utvecklad av medlemmar JAK utgivare av Bankid JAK är har E-faktura Nytt användargränssnitt i Internetbanken inkl mobilanpassning JAKPOT avvecklat Uppgradering klar av tekniken i Internetbanken API för Apparmm. 2. E-tjänster 2.1. Framtaget nytt förslag på användargränssnitt Internetbanken inkl mobilanpassning Anslutna till BG och DCL Information levereras automatiskt från JBS till DW och NAV Nyckeltal och KPI:er från DW Anslutna till RIX och Swift Rapporter till myndigheter Datawarehouse (DW) ochxbrl genom IBM:s CMD på plats Nya kontonummer. Nuläge 3. IT-utveckling 4.1. NAV infört för ekonomiavdelningen. 4. Ekonomisystem/rapporter