DOM Meddelad i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-01- 1 9 Meddelad i Göteborg"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I - GÖTEBORG - -- Avdelning Meddelad i Göteborg Sida 1 (6) Mål nr KLAGANDE Ombud: MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 21 februari 2011 i mål nr , se bilaga A SAKEN Assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, LASS KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten underinstansernas avgöranden och visar målet åter till Försäkringskassan för handläggning och prövning av. rätt till assistansersättning. YRKANDEN M.M. yrkar att kammarrätten ska fastställa att han tillhör personkretsen som avses i 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt återförvisa målet till Försäkringskassan för Dok.Id Postadress Box Göteborg Besöksadress Stora Nygatan 21 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:40

2 ' KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 2 Mål nr prövning av hans rätt till assistansersättning enligt LASS. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Vad gäller den ADL-bedömning som underkänts av förvaltningsrätten är det fullt naturligt att han på grund av sitt smärttillstånd inte kunnat utföra vissa moment. Ingivna läkarintyg bekräftar att han behöver hjälp i samtliga ADL-funktioner. En ny ADL-bedömning har dock numera gjorts av leg. arbetsterapeuten. Dennes intyg av den 20 mars 2011, som åberopas, baseras i väsentliga delar på observation och beslaiver detaljerat i vilka moment han behöver hjälp och i vilken omfattning. Han har numera efter överläggningar med ansvarig läkare bestämt sig från att avstå från den operation som tidigare varit planerad. Med anledning av därav åberopar han ett intyg den 11 april 2011 av dr. Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. Den ADL-bedömning som åberopas av saknar såväl sidhuvud som sidfot. Det framgår därför inte var arbetsterapeuten tjänstgör. Vidare finns det ingen i Socialstyrelsens förteckning över legitimerade arbetsterapeuter som har enbart namnet En person med namnet., bosatt i ', har däremot fått legitimation som arbetsterapeut den 18 juli Den åberopade ADL-bedömningen saknar därför bevisvärde. En stor del av hjälpbehovet som anges saknar dessutom medicinskt stöd. - Försäkringskassan åberopar ett utlåtande den 31 oktober 2011 av den försäkringsmedicinska rådgivaren har därefter anfört bl.a. följande. är den person som Försäkringskassan beskriver.. är legitimerad arbetsterapeut sedan 2002 och anställd av Örebro kommun. Vidare har denne en enskild firma vars verksamhet är att göra ADL-bedömningar på uppdrag av assistansbolag eller enskilda.

3 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 3 Mål nr SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Utredningen i målet I ett utlåtande den 20 mars 2011, undertecknat av leg. arbetsterapeuten, har denne utifrån bl.a. observationer angett i huvudsak följande avseende ADL-förmåga. är sängliggande större delen av tiden som följd av en uttalad pares i höger fot samt kronisk ryggsmärta. Han har en mycket tydligt nedsatt aktivitets- och funktionsförmåga. Även hans möjligheter till förflyttningar är i dag mycket begränsade. Han klarar varken av att vända sig i sängen eller att komma åt sängens fjärrdosa. Svåra ryggsmärtor är påtagliga redan vid förflyttningar från liggande till sittande, vilket gör att han är helt beroende av fysisk hjälp. Stödskena för fotleden samt kryckkäppar hjälper endast kortare sträckor och under förutsättning att smärtan inte är alltför stor. är oförmögen att tvätta sig på egen hand och han behöver fysisk hjälp med samtliga delaktiviteter avseende den personliga hygienen. Trots att han har friska armar blir smärtorna i ryggen ett hinder för att han ska kunna genomföra momenten på egen hand. Alla moment i badrummet måste anpassas utifrån hans smärttillstånd. Han behöver även hjälp med i princip all av- och påklädning. Detta sker för det mesta i sängen men det krävs ändå försiktighet för att undvika alltför stor smärta. Aktiviteter såsom matlagning, inköp, städning och tvätt kan han inte genomföra på egen hand. - Undersökningen och kartläggningen av kapacitet att självständigt klara vardagsaktiviteter visar att han har en fullständig oförmåga i dessa avseenden. Hans hjälpbehov bedöms vara mycket stort. I ett intyg den 11 april 2011 har nalkirurgi, angett bl.a. följande., specialist i ortopedi och spiopererades på 1980-talet på grund av diskbråck. Han opererades på nytt i början av 2000-talet och har sedan dess haft uttalad kronisk smärtproblematik. Han har en påtagligt nedsatt funktion i höger ben med pares och går med droppfotsskena se-

4 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 4 Mål nr kundärt till nervskador som uppkom i samband med smärtsituatfonen och kirurgin. Han har en mycket kraftigt nedsatt ADL-funktion och konsumerar höga doser smärtstillande för att klara sig igenom dagen. MR-bilder visar uttalad diskdegeneration av de tre nedersta nivåerna, med status efter tidigare operation på de två nedersta nivåerna och spondylosförändringar i hela ländryggen. Han har också utvecklat ett kroniskt smärtsyndrom med även sekundärt smärtbeteende. Han är kraftigt stigmatiserad av sin nedsatta funktionsnivå, inaktivitet och långvariga smärtproblematik. Ytterligare kirurgi är inte motiverad då chansen till förbättring bedöms vara mycket liten och risken att förvärra situationen är påtaglig. Möjligheterna till andra behandlingsinsatser är uttömda. Den nedsatta ADL-funktionen och smärtproblematiken bedöms därför vara en permanent skada/sjukdom. I ett utlåtande den 31oktober 2011 anger, försäkringsmedicinsk rådgivare samt specialist i allmän psykiatri och allmän medicin, bl.a. följande. har inte genomgått den typ av rehabilitering som Statens beredning för medicinsk utvärdering förordar för detta slags smärttillstånd, dvs. multimodal rehabilitering med psykolog och sjukgymnast i samarbete för att hjälpa patienten till nyorientering. I ett yttrande den 13 februari 1996 angav dr svårt att förklara att han personligen hade mycket mycket svåra besvär enbart utifrån resultatet av en då gjord MR-undersökning. Underlaget den 11 april 2011 dokumenterar att MR-bilder visar uttalad diskdegeneration av de tre nedersta nivåerna, status efter operation och spondylosförändringar i ländryggen. Det finns ingen dokumentation om spinal stenos eller rotpåverkande diskbråck, varför det åter råder mycket stor skillnad mellan organiskt underlag och av upplevda besvär. Tidigare, i ett brev den 25 juli 1995, har också misstanke om psykogen pålagring framförts av dr till Försäkringskassan. Någon ohälsa vad gäller övre extremiteter framkommer över huvud taget inte, varken tidigare eller i underlaget den 11 april Det innebär rimligen att är frisk i övre extremiteter och att han har en normal muskelkraft och funktion. Någon klinisk undersökning

5 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 5 Mål nr verkar inte vara genomförd och någon uppgift om muskelkraft och eventuell muskelatrofi i övre eller nedre extremiteter framkommer inte. Sammanfattningsvis bedöms inte tillhöra personkretsen enligt 1 3 LSS då stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen inte finns dokumenterade i de medicinska underlagen. Kammarrättens bedömning Av de läkarutlåtanden som föreligger i målet framgår att länge har haft bl.a. ryggbesvär medförande smärtproblematik och att någon ny kirurgisk operation eller annan behandlingsinsats inte är aktuell. I det medicinska underlaget anges också att besvären leder till nedsatt funktionsnivå, om än funktionshindret därvid inte närmare beskrivits i detalj. En sådan specificering finns däremot i intyget av. Av intyget framgår således att: till följd av bl.a. ryggsrnärtor har en mycket begränsad förmåga att på egen hand utföra vardagliga aktiviteter av olika slag. Begränsningarna medför enligt intyget att : har ett dagligt och ständigt återkommande behov av hjälp vad gäller såväl den personliga omvårdnaden som andra vardagsrutiner. Enligt kammarrättens mening har det inte framkommit några omständigheter som utgör skäl att bortse från intyget. Med hänsyn till det nu anförda anser kammarrätten att utredningen visar att har ett sådant varaktigt och stort funktionshirtder som också i övrigt uppfyller de krav som anges i 1 3 LSS. Det som angetts i utlåtandet av, bl.a. om att det medicinska underlaget inte innehåller uppgifter om någon ohälsa vad gäller övre extremiteter, ändrar inte bedömningen. Försäkringskassan har avslagit ansökan om assistansersättning med hänvisning till att han inte tillhör den personkrets som omfat-

6 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Sida 6 Mål nr tas av I.SS och därmed över huvud taget inte utrett och bedömt hans behov av personlig assistans. Eftersom kammarrätten därmed som första instans inte kan pröva hans rätt till assistansersättning ska målet visas åter till Försäkringskassan för sådan utredning. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). -;:z_ arjohans n i\ 11 n Ewa Mårdberg referent

7 .,. I FÖRVALTNINGSRÄTTEN GÖTEBORG. Avdelning Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 Sida 1 (9) KLAGANDE Ombud: MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Försäkringskassans beslut den 20 oktober 2009 Diarienr SAKEN Assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, LASS SLUT Föi:valtningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postådress Box Göte borg Besöksadress Sten Sturegatan 14 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00.

8 I GÖTEBORG Avdelning l BAKGRUND Sida Försäkringskassan har beslutat att inte har rätt till assistansersättning eftersom han inte omfattas av personkretsen. Beslutet har. motiverats enligt följande. nuvarande funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning kan inte anses bestående med hänsyn till den planerade steloperationen. Hjälpbehovet kan dänned inte anses vara av sådan karaktär att det kan anses medföra så betydande.och varaktiga svårigh ter i den dagliga livsföringen som kräver särskilt stöd och särskild service och dänned är de kriterier och villkor som krävs för att ska omfattas av personkretsen i LSS inte uppfyllda. Han kan därmed inte beviljas assistansersättning. YRKANDEN M.M. överklagar beslutet och yrkar att förvaltningsrätten ska fastställa att han tillhör personkretsen och återförvisa ärendet till F örsäk-. ringskassan för prövning av hans rätt till assistansersättning. Till stöd för. sin talan anför bl.a. följande. Han har haft ryggbesvär i hjälp minst 20 år. Han har även en svaghet i höger fot/fotled vilket har lett till fullständig pares av tår och fot. Paresen föranleder dålig stabilitet i fotleden och ett omöjliggörande av belastning på foten. Han besväras även av ständiga smärtor, vilka strålar ut från ländryggen mot höger ben ner i foten. Hans smärtor samt oförmågan att belasta höger fot leder till ;itt han är helt beroende av en annan persons hjälp i vardagen. Det har planerats ett större medicinskt ingrepp med steloperatfon av de två riedre nivåerna i ländryg'." gen och friläggning av nervrötterna i ländryggen. En sådan operation kan enligt medicinsk expertis förbättra ryggsmärtan men inte påverka paresen i benet. Han klarar till följd av sitt funktionshinder endast belastning med av två kryckor vid gående. Även med kryckor kan han idag endast förflytta sig ett par meter innan han måste ha mänsklig hjälp. Han har i ; 'J

9 I GÖTEBORG Avdelning 1 Sida ansökan om assistansersättning uppgett att han behöver"hjälp med att sköta samtliga hushållssysslor såsom matlagning, inköp, städning och bäddning samt hjälp vid ADL-aktiviteter såsom toalettbesök, dusch och övrig personlig hygien, av- och påklädning och måltider. Att han behöver hjälp med i princip samtliga aktiviteter i vardagen bekräftas av tidigare ingiven ADLbedömning. Han är således beroende av såväl hjälpmedel som av en person i sin direkta närhet i hela sin livssituation. Hans funktionshinder måste otvivelaktigt betraktas som stort och det förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Funktionshindret medför ett omfattande behov av stöd och service. Den tolkning av varaktighetsrekvisitet som kan utlijsas av den sammantagna praxisen visar att funktionshinder som i framtiden kan vara svåra att förutse konsekvenserna av likväl kan anses som varaktiga vid det fall funktionshindret består under en period framåt som ska uppgå till åtminstone ett år. Att hjälpbehovet vid ett senare tillfälle kan komma att utvecklas beroende på operationer, tillgängliga hjälpmedel, träning och utveckling eller andra förhållanden är inte av avgörande vikt vid bedömningen av varaktigheten utan ska i stället beaktas vid prövningen av antalet timmar för vilka assistansersättning ska utgå. Hans rygg- och benbesvär har plågat honom under minst-20 års tid. Han har, trots två operationer, inte upplevt några större förbättringar, tvärtom har hans tillstånd gravt försämrats år Hån har således haft ett funktionshinder under mycket lång tid, dock med varierade konsekvenser. Av dr intyg framgår tydligt att den framtida operationen inte förbättrar paresen i benet och att han inte kommer att bli återställd efter operationen. Han kommer därmed att tvingas leva med sina rygg- och benbesvär även efter operationen,. varför de får betraktas som kroniska. Besvärens karaktär och konsekvenserna av dem kan förvisso ändras beroende på resultatet av den framtida operationen, men han kommer efter operationen vare sig bli helt smärtfri eller fri från paresen i benet. Förhållandet att hans besvär som sådana är kroniska bör medföra att funktionshindret är att betrakta som varaktigt. Han har därtill befunnit sig i en operationskö under cirka ett års tid

10 I GÖTEBORG Avdelni ng 1 Sida men ännu inte erhålli t några indikat_ioner på när en framtida operati on kan komma att äga rum. Efter genomtord operation behöver han därti ll minst sex månaders rehabilitering. Ovi ssheten kring operati onsdatumet sammantaget med rehabili teri ngsperioden medför således att det även vi d dagens datum kommer att ta förhållandevis lång tid innan han kan utläsa huruvida operationen har medfört någon förbättri ng avseende smärtorna. Enligt inlämnade intyg är hans skador kroniska och bedöms som permanenta och. möjligheterna för att en operation förbättrar hans ADL-förmåga är mycket små. Försäkringskassan som anser att överklagandet ska avslås har anfört följande. Av läkarintyget daterat den 23 januari 2009 utfärdat av överläkaren framgår att - : ryggbesvär har diagnosticerats som lumbago ischi as. Det framgår vidare att ti digare svaghet i höger fot/fotled har ti lltagit och lett ti ll så gott som fullständig pares av tår och fot.. Av intyget framgår också att det planeras ett större ingrepp där ryggoperationen förhoppni ngsvis kommer att kunna förbättra ryggsmärtan men knappast kommer att ha någon påverkan på själva paresen i benet. Det medicinska underlaget ger inte stöd för att funk.ti onshi ndret är stort, orsakar betydande svårigheter i den dagliga li vsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Vidare kan ifrågasättas om funkti onsnedsättningen till följd av lumbago ischi as kan betecknas som varakti gt. Det medici nska underlaget ger inte stod för att ; ;:ill följd av si tt funktionshinder har ett omfattande behov av stöd i samband med måltider, av- och påklädni ng samt hygien inklusive rakning. Det bör noteras att ADL-bedömningen bygger på muntliga uppgi fter från anhöriga och inte på någon ingående arbetsterapeutisk utredning av funk.ti onsförmågan. Med hänvisning ti ll prop. 1992/93:159 s och och Socialstyrelsens resonemang i Regeringsrättens dom den 17 juni 2009 i mål nr är bedömni ngen att fullktionshinder inte är av sådan

11 .I GÖTEBORG Avdelning 1 Sida omfattning att han uppfyller kriterierna för att kunna räknas in i person-. kretsen. S KÅL Tillämpliga bestämmelser Av 1 3 p LSS framgår att lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på nonnalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.. Enligt 3 lagen om assistansersättning (LASS) har den som omfattas av 1 LSS med vissa här inte aktuella. undantag rätt till assistansersättning om han har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov under i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Av förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 s 168 f) framgår bland annat följande. Alla de i 1 tredje punkten angivna rekvisiten ska vara uppfyllda för att lagen ska vara tillämplig. Rekvisiten går.dock inte att helt självstän-... digt bedöma var för sig, eftersom de påverkar varandra. Med funktionshinder menas den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av skada eller sjukdom inte kan utföra en clktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses nonnalt. Orsaken till eller arten av funktionshinder är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen. Funktionshindren ska dock vara stora. Personkretsen enligt tredje punkten omfattar till exempel människor med uttalade förlamningar eller svårartade och invalidiserande effekter av sjukdomar som diabetes eller bjärt- och lungsjukdomar samt människor med grava syn- och hörselskador.. Funktionshindren ska också vara var.aktiga, det vill säga inte vara av tillfällig

12 I GÖTEBORG Avdelning 1 Sida eller mer övergående natur. Med betydande svårigheter i den dagliga livs.föringen menas bland annat att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som toalettbestyr och hygien, påklädning, mathållning, kommunikation (t.ex. direkt samtal med andra och telefonering), förflyttning inomhus eller utomhus, sysselsättning och nödvändig träning och/eller behandling. Det kan också handla om att kunna göra sig förstådd eller förstå sin ekonomi. Ett omfattande behov av stöd eller service kan vara behov av hjälp med toalettbesök, påklädning, matlagning, skrivning och läsning, kommunikation, förflyttning, sysselsättning och rekreation med mera. I begreppet omfattande behov av stöd eller service kan ligga både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Detta innebär att den enskilde i allmänhet har ett dagligt behov av långvarigt eller upprepat stöd. Uiredningen i målet Överläkaren har den 23 januari 2009 och den 16 februari 2010 gjort följande bedömning. Diagnosen är lumbago ischias.: har sedan åtminstone 20 år haft ryggbesvär och han är opererad för diskbråck vid två tillfällen, 1989 och 1999, på grund av rygg- och bensmärtor men han aldrig blivit bra. I maj 2008 blev han kraftigt försämrad med tilltagande svaghet i den högra foten och i stort sett fullständig pares i fotens. och tårnas muskulatur. Han fick även domning i fot och underben samt svåra ryggsmärtor som strålade ut i höger ben. Detta led r till dålig stabilitet i fotleden och foten tenderar att vridas vid gående och omöjliggör belastning. För närvarande förflyttar sig enbart med hjälp av kryckor. Har svåra smärtor som medror total oförmåga till arbete eller social funktion. Han har smärtor även i liggande och i sittande tvingas han sitta snett mot vänster. Han klarar endast att sitta kortare stunder. Efter utredningar med magnetkamera och röntgenundersö;tcningar har man beslutat att genomföra en ny ryggoperation som bl.a. innefattar steloperation av de tre nedre kotorna. Avsikten med operationen är att minska smärtorna.

13 I GÖTEBORG Avdelning I Sida Operationen kommer sannolikt inte att.medföra någon förbättring av paresen som har kvarstått i flera år men den kommer förhoppningsvis att för-. bättra gångförmågan och sittförmågan tack vare de minskade smärtbesvären. Man kan således inte förvänta sig att blir helt återställd. Något operationsdatum har ärinu ej fastställts. Efter operationen kommer det att behövas minst sex månaders rehabilitering på grund av den långvariga sjukdomsperioden. Dr., specialistläkare i ortopedi, har den 24 maj 2010 gjort följande bedömning. har ett mycket uttalat kroniskt smärtsyndrom sekundärt till diskogena skador där de tre nedersta diskarna är kraftigt skadade och utslitna. har en mycket låg funktionsnivå och bedöms vara i behov av.hjälp i samtliga ADL-funktioner. Situationen är kronisk och bedöms vara permanent. Man har erbjudit försök till steloperation där det finns en 50-procentig chans till förbättring av smärtsituationen, men inte tili smärtfrihet. Det finns också en ganska stor risk att man försärnrar situationen med utökad smärtproblematik efter operationen och det finns också en liten risk till ytterligare nervskador där redan idag har nedsatt funktion i högerbenet p.g.a. nervskada. Sammantaget finns det ganska god anledning att vara tveksam till kirurgi. Även om kirurgin skulle vara fullt lyckosam å komme1 _ fortsatt ha smärtprobleril postoperativt men möjligtvis en något bättre ADL-funktion. Han kommer sannolikt aldrig kunna återfäså pass hög funktion att han någonsin kommer att kunna återgå till ett arbete som finns tillgängligt på arbetsmarknaden. Samma läkare har i en komplettering daterad den 9 juni 2010 angett bl.a. följande. Den tveksamma inställningen till operationen beror på den vetenskap som finns om sådana operationer. Om operationen ar framgångsrik når. man ingen funktionsförbättring av dignitet utan fram!örallt smärtlindrip.g. Bedömningen är att möjligheter till förbättrad ADL-funktion i samband med operation är väldigt små.

14 I GÖTEBORG Avdelning I Sida En ADL-bedömning är gjord av arbetsterapeut och sjukgymnast den 20 mars Bedömningen gjordes i hem i intervjuform tillsammans med tolk och anhö iga., var mycket smärtpåverkad vid tillfället. Han hjälptes till sittande på sängkanten av an:. höriga vid ett tillfälle men fick sedan lägga sig ner igen p.g.a. smärtan. kan äta och dricka själv om maten ställs fram. Han behöver hjälp med alla förflyttningar och kan inte gå själv p.g.a. smärtan. Han går med hjälp av ki-yckkäppar och hjälp. Han behöver hjälp att komma till toaletten, med av- och påklädning och med all personlig hygien. Han kan prata i telefonen och ta till sig information. behöver hjälp med matlagning, inköp, städning och tvätt. Bedömningen är att är sängliggande till 75 procent av tiden. Han har svårt att hitta en vilosani och smärtfri position i sängen, han har svårt att sitta och svårt att förflytta sig. Detta innebär att alla ADL-aktiviteter är svåra att utföra. Förvaltningsrättens bedömning Frågan i målet är om - ska anses tillhöra personkretsen enligt I 3 LSS. Lagen syftar i första hand till att till:forsäkra personer med livslånga eller mycket långvariga funktionshinder det särskilda stöd som de behöver för att bygga upp och bibehålla levnadsvillkor som är likvärd!ga med andra människors. Av utredningen i målet framgår att ; har lumbago ischias och att han har problem med smärta samt funktionen i höger ben. Det framgår även att det är planerat för en stel operation som förhoppningsvis kan leda till minskad smärta. Av de inlämnade läkarintygen framgår inte vilka ADL-funktioner; mer specifikt inte kan klara av så som situationen ser ut idag och det framgår inte heller att hans funktionshinder vare sig är så omfattande eller så varaktigt att han kan anses ori:j.fat-

15 I GÖTEBORG Avdelning 1 Sida tas av personkretsen. Den ADL-bedömning som finns i målet är endast baserad på ; _ och hans anhörigas muntliga redogörelser och någon egentlig bedömning har således inte skett: Om den planerade operationen leder till minskad smärta kommer dessutom... funktionsförmåga att förbättras eftersom många av hans begränsningar enligt egen uppgift beror just på smärtan, detta gäller således oavsett om hans funktion i höger ben förbättras eller inte. Eftersom det i nuläget således saknas und_erlag som visar att funktionshinder är varaktigt - i den meningen att -det varaktigt skulle förorsaka betydande svårigheter i livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och hjälp - instämmer förvaltningsrätten i Försäkringskassans bedömning om att i dagsläget inte kan anses tillhöra personkretsen i 1 LSS. Överklagandet ska därför avslås. VERKLAGAR, se bilaga 1(DV3104/lb) I avgörandet har även deltagit nämndemännen Gerd Emanuelsson, Alf.Fransson och Britt Olsson. Föredragande i målet har varit Leria Rehnberg.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGANDE Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM. 2013-11-14 Meddelad i Jönköping

DOM. 2013-11-14 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I ÖNKÖPING Avdelning2 2013-11-14 Meddelad i önköping Mål nr 1757-13 Sida 1 (3) KLAGANDE F örsälqingskassan Processjuridiska enheten, Malmö Box 14069 200 24Mahnö IYIOTPART Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2CJ'J3-12- 2' ij '"--- " --" --- Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försälaingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069

DOM. 2CJ'J3-12- 2' ij '---  -- --- Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försälaingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2CJ'J3-12- 2' ij '"--- " --" --- eddelad i Göteborg ål nr 6762-12 Sida I (3) KLAGANDE Försälaingskassan Processjuridiska enheten/almö Box 14069 200 24 almö OTPART Ombud: Per Winberg

Läs mer

DOM. 2013-10-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan I I 14 36 Stockholm

DOM. 2013-10-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan I I 14 36 Stockholm --- KAMMARRÄTTEN M.. '.0 Avdelning 04 2013-10-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 503-13 KLAGANDE I Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan I I 14 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

DOM. 201 3-03-1 2 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Uppsala dom den 23 maj 201 2 i mål nr 922-1 2, se bilaga A

DOM. 201 3-03-1 2 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Uppsala dom den 23 maj 201 2 i mål nr 922-1 2, se bilaga A 201 3-03-1 2 Meddelad i Stockholm Mål nr 4091-1 2 KLAGANDE y. Ombud: Jur. kand. Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Försäkringskassan ÖERKLAGAT AGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Jur.kand. Finn Kronsporre Assistansjuristerna Östermalmsgatan 87 D Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Jur.kand. Finn Kronsporre Assistansjuristerna Östermalmsgatan 87 D Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 02 2014-11-18 Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGANDE E. Ombud: Jur.kand. Finn Kronsporre Assistansjuristerna Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm MOTPART Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014-01- z 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål m 1109-13 KLAGANDE c Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Hallsbergs

Läs mer

DOM 2013-11- 2 7. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö

DOM 2013-11- 2 7. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö KAMMARRÄTTEN I ÖTEBOR 2013-11- 2 7. Meddelad i öteborg Mål nr 5807-12 Sida l 4) KLAANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö MOTPART Ombud: Patricia Escalante Humana Assistans

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 - ;.. KAMMARRÄTTN I GÖTBORG 2011-11 2 I Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 4931-10 KLAGAND MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2011-09- 3 0 Meddelad i Göteborg Mål nr 4710-10 Sida 1 (4) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors MOTPART c ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM. 2014-04-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn

DOM. 2014-04-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn 2014-04-25 Meddelad i Stockholm KLAANDE Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn ÖVERKLAAT AVÖRANDE Förvaltningsrätten i

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål nr 5567-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2014-12- 1 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Wioletta Helander Leva Assistans AB Södra Torggränd 3 521 42 Falköping

DOM 2014-12- 1 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Wioletta Helander Leva Assistans AB Södra Torggränd 3 521 42 Falköping KAMMARRÄTTEN I GÖTEORG Avdelning 2 DOM 2014-12- 1 3 Meddelad i Göteborg Sida 1 (6) Mål nr 144-14 KLAGANDE Ombud: Wioletta Helander Leva Assistans A Södra Torggränd 3 521 42 Falköping MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 2013-12-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 4128-13 KLAGANDE OC MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART OC KLAGANDE Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Värmdö kommun Skogsbovägen 11 134 81 Gustavsberg

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Värmdö kommun Skogsbovägen 11 134 81 Gustavsberg KAMMARRÄTTEN Z29 Avdelning 01 2014-02-24 Meddelad i Stokholm Mål nr 4663-13 KLAGANDE MOTPART Soialnämnden i Värmdö kommun Skogsbovägen 11 134 81 Gustavsberg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stokholms

Läs mer

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 OM zon -m - 2 't Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 1172-12 KLAGANE Socialnämnden i Säffle kommun 661 80 Säffle MOTPART n Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan 36, 10 tr Farsta KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan 36, 10 tr Farsta KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2014-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 5890-13 KLAGANDE M Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan 36, 10 tr. 123 47 Farsta MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 5 DOM 2017-02-15 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 4715-16 KLAGANDE Försäkringskassan MOTPART A Ombud: Jur.kand. Linda Bergstrand God Assistans Enhagsvägen 7 187 40 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2013-10- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2271-12 KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun 444 82 Stenungsund MOTPART Ombud: ur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans

Läs mer

DOM. 2013-03-22 Meddelad i Stockholm. MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby

DOM. 2013-03-22 Meddelad i Stockholm. MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2266-12 KLAGANDE MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2014-09- 17. Meddelad i Göteborg. MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg

DOM 2014-09- 17. Meddelad i Göteborg. MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG vdelning 2 2014-09- 17 Meddelad i Göteborg Mål nr 7128-13 Sida 1 (3) KLGNDE Ställföreträdare: Ställföreträdare: MOTPRT Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg ÖVERKLGT

Läs mer

DOM. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö

DOM. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö KAMMARRÄTTEN I ÖTEBOR Avdelning 1 DOM 'j'.,l',\.. \J,.; -1?- """ 2 0 Meddelad i öteborg Mål nr 9120-12 Sida 1 (3) KLAANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

DOM. 2014-01- z a Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsfullmäktige Fosie i Malmö kommun Box 31065 20049 Malmö

DOM. 2014-01- z a Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsfullmäktige Fosie i Malmö kommun Box 31065 20049 Malmö At'1MARRÄ TTEN I GÖTEBORG Avdelning I 2014-01- z a Meddelad i Göteborg Mål nr 427-13 Sida I (3) LAGANDE 1; MOTPART Stadsdelsfullmäktige Fosie i Malmö kommun Box 31065 20049 Malmö,i ÖVERLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM ft KAMMARRÄTTEN, Avdelning 7 2011-12-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 4594-11 1 KLAGANDE MOTPART Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 3128 103 62 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM 20'i3-92- 2 3. Meddelad i Göteborg. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM 20'i3-92- 2 3. Meddelad i Göteborg. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DO 20'i3-92- 2 3 eddelad i Göteborg ål nr 372-12 Sida 1 (4) KLAGANDE OTPART Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun KAARRÄTTEN I SUNDSVALL io l?/-10- oq eddelad i Sundsvall Sida 1 (3) ål nr 827-14 KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun OTPART. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Faluns dom den 5 mars

Läs mer

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål m 9185-12 KLAGANDE MOTPART Socialnämnden i Örkelljunga kommun 286 80 Örkelljunga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 3 december

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 26 juni 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

DOM. 2011-05-31 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS.

DOM. 2011-05-31 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS. M KAMMARRÄTTEN, ), Avdelning 7 2011-05-31 Meddelad i Stockholm Mål nr 823-11 KLAGANDE Ombud: MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrättens i Stockholm dom den 16 december 2010 i mål

Läs mer

DOM 2014-12- 0 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM 2014-12- 0 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm KAARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 0 3 eddelad i Göteborg ål m 7037-13 Sida l (4) KLAGAI\1DE Ombud: Jur.kand. Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm OTPART Försäkringskassan

Läs mer

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad KAMMAÄTTEN I Avdelning 2 DOM 201l1 -rr - n 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 4666-13 KLAGANDE Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad MOTPAT Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs

Läs mer

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG vdelning 2 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1354-14 Sida 1 (4) KLGNDE Ombud: Richard ndersson Humana ssistans B Box 184 701 43 Örebro MOTPRT Stadsområdesnämnd Öster i Malmö

Läs mer

DOM. 2013-12- 1 0 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/mahnö Box 14069 20024Malmö

DOM. 2013-12- 1 0 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/mahnö Box 14069 20024Malmö KAMMARRÄTTE I GÖTEBORG Avdelning 3 2013-12- 1 0 Meddelad i Göteborg \. v \)../\... Sida I (3) Mål nr 2441-13 KLAGADE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/mahnö Box 14069 20024Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm DOM 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall Mål nr 2737-12 Sida 1 (5) KLAGANDE B Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2012-06- fil 4 Meddelad i Göteborg Mål nr 5223-11 Sida I (3) KLAGANDE God man: R MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM 2..o\..2- c=::>9-2'0

DOM 2..o\..2- c=::>9-2'0 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2..o\..2- c=::>9-2'0 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2633-11 KLAGANDE Humanistiska nämnden i Örnsköldsviks kommun 891 88 Örnsköldsvik MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

DOM 2014-12- 1 8. Meddelad i Göteborg. Ombud: Wioletta Helander Leva Assistans AB Södra Torggränd 3 521 42 Falköping

DOM 2014-12- 1 8. Meddelad i Göteborg. Ombud: Wioletta Helander Leva Assistans AB Södra Torggränd 3 521 42 Falköping KAMMARRÄTTEN I GÖTEORG Avdelning 2 2014-12- 1 8 Meddelad i Göteborg Sida l (6) Mål nr 7070-13 KLAGANDE Ombud: Wioletta Helander Leva Assistans A Södra Torggränd 3 521 42 Falköping MOTPART Nämnden för funktionshindrade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2017 KLAGANDE Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 ,Jo 1-0 - 11- ;cf Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2742-12 KLAGANDE Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun 931

Läs mer

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Nämnden ror funktionshindrade i Örebro kommun Box 34840 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Nämnden ror funktionshindrade i Örebro kommun Box 34840 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014-01- z 1 Meddelad i Göteborg Mål nr 4523-13 Sida 1 (2) KLAGANDE, ; ) MOTPART Nämnden ror funktionshindrade i Örebro kommun Box 34840 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE ...... KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning2 2012-03-06 Meddelad i Göteborg,-- ;;e:... yf)"\ Sida 1 (4) Mål nr 2086-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg

Läs mer

DOM. 2012-03-27 Meddelad i Göteborg. Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-03-27 Meddelad i Göteborg. Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l 2012-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 710-11 KLAGANDE E Vårdnadshavare: l. 2. MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen KMMRRÄTTEN vdelning 6 2013-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 422-13 KLGNDE Ombud: Zina Karamyani RTFL Care B Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen MOTPRT Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 503

Läs mer

DOM 2014-09-17. Meddelad i Göteborg. Ombud: Anders Helander Leva Assistans AB Södra Torggränd 3

DOM 2014-09-17. Meddelad i Göteborg. Ombud: Anders Helander Leva Assistans AB Södra Torggränd 3 wi» -f - GÖEBORG )'f;'- \ Avdelning I KAMMARRÄEN I DOM 2014-09-17 Meddelad i Göteborg Mål nr 64-14 KLAGANDE Ombud: Anders Helander Leva Assistans AB Södra orggränd 3 521 42 Falköping MOPAR Nänmden för

Läs mer

HFD 2013 ref 44. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2013 ref 44. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2013 ref 44 I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anledning att vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd i form av en operation. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381)

Läs mer

DOM. 2014-06-23 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna

DOM. 2014-06-23 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna KAARRÄTTEN Avdelning 04 2014-06-23 eddelad i Stockholm ål nr 51-14 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna OTPART Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans Vendevägen

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 3 maj 2013 i mål nr , se bilaga A

DOM Meddelad i Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 3 maj 2013 i mål nr , se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2014-02-0 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 3102-13 KLAGANDE Stadsdelsförva!tningen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs kommun Box 16 412 21 Västra Frölunda MOTPART Vårdnadshavare:

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping. Processjuridiska enheten, Stockholm

DOM. 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping. Processjuridiska enheten, Stockholm - -:;_ 9) Avdelning 2 DOM 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping Sida 1 (3) Mål nr 3026-13 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Stockholm 103

Läs mer

DOM z Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun Piteå

DOM z Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun Piteå KAMMARRÄTTEN SUNDSVALL 2013-06- 1 z Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4) Mål nr 29 17-12 KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun 941 85 Piteå MOTPART l ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleås dom den

Läs mer

DOM. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Haninge kommun 136 81 Haninge

DOM. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Haninge kommun 136 81 Haninge I KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 7759-13 KLAGANDE Socialnämnden i aninge kommun 136 81 aninge MOTPART Ombud: Kristin Werkander umana Assistans AB Warfvinges väg 39 112

Läs mer

DOM. 2011-05-31 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Järfälla kommun

DOM. 2011-05-31 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Järfälla kommun KAMMARRÄTTEN Avdelning 7 2011-05-31 Meddelad i Stockholm Mål nr 410-11 KLAGANDE Ombud:. MOTPART Socialnämnden i Järfälla kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 16 december

Läs mer

DOM. 2014 04 2 8 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg

DOM. 2014 04 2 8 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg KMMRRÄTTEN I vdelning 3 2014 04 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 5517-13 KLGNDE Ombud: Elinor Öhrling ssistansbolaget Box 1303 701 13 Örebro MOTPRT Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg

Läs mer

DOM. 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTIEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg Mål nr 2166-13 Sida 1 (4) KLAGANDE Ombud: Nancy Ganic Vivida Assistans AB Box 1814 701 18 Göteborg MOTPART örsäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 juni 2011 KLAGANDE Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2014-04- 0 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg

DOM. 2014-04- 0 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg 2014-04- 0 7 Meddelad i Göteborg Mål m 1700-14 Sida 1 (2) KLAGANDE Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg MOTPART Ombud: Ylva Viklund Göteborgsvägen 99 311 41 Falkenberg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 KLAGANDE Hampus Davinder, 951211-1692 Båthusvägen 39 439 52 Åsa Ombud: 1. Helen Davinder 2. Kjell Davinder Båthusvägen 39 439 52 Åsa MOTPART Nämnden för funktionsstöd

Läs mer

DOM. 2014 -ns- o 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun

DOM. 2014 -ns- o 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun KAARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014 -ns- o 4 eddelad i Göteborg Sida I (3) ål nr 5925-13 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART Ombud: Jurist Patricia Escalante

Läs mer

.. HOGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS. meddelad i Stockholm den 10 februari 2012. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade

.. HOGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS. meddelad i Stockholm den 10 februari 2012. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade .. HOGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLNS DOM 1 (6) Målm 4440-11 meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGAND Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART Ombud: Bent Hansen Sockenvägen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 mars 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kerstin Burman LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

DOM. 2011-12- 0 5 Meddelad i Göteborg. Ombud: Ann-Louise Pagling Lundberg Assistansia AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2011-12- 0 5 Meddelad i Göteborg. Ombud: Ann-Louise Pagling Lundberg Assistansia AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I ÖTEBOR 2011-12- 0 5 Meddelad i öteborg Mål nr 6177-10 Sida 1 (6) KLAANDE Ombud: Ann-Louise Pagling Lundberg Assistansia AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Stadsdelsnämnden Angered i öteborgs

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

DOM 2012-05- 2 8. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg

DOM 2012-05- 2 8. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2012-05- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 6599-11 KLAGANDE Ställföreträdare: MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 12 juni 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 mars

Läs mer

DOM. . 2011 05-- 2 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processj uridiska enheten/malmö

DOM. . 2011 05-- 2 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processj uridiska enheten/malmö KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning I. 2011 05-- 2 7 Meddelad i Göteborg Mål nr 4509-10 Sida 1 (4) ol' KLAGANDE Försäkringskassan Processj uridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184. Socialnämnden i Hahnstads kommun Box 230

DOM. 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184. Socialnämnden i Hahnstads kommun Box 230 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG A vdelnil1g 2 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg ida 1 (4) Mål nr 4495-13 KLAGANDE s Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART ocialnämnden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 4 oktober

Läs mer

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 2013-05-13 Meddelad i Jönköping Mål nr 1170-12 Sida 1 (4) KLAGANDE T MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 april 2012 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

DOM. 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm. Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd

DOM. 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm. Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd AMMARRÄTTEN I STOCHOLM Avdelning 03 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 7844-12 LAGANDE Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd MOTPART Socialnämnden

Läs mer

Meddelad i Göteborg. Förvaltningsrätten i Malmös dom den 15 december 2015 i mål nr , KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Göteborg. Förvaltningsrätten i Malmös dom den 15 december 2015 i mål nr , KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KLAGANDE Avdelning 1 2016-10-11 Meddelad i Göteborg www.karnmarratten.goteborg.se 401 50 Göteborg E-post: kammarratten. goteborgdom.se 08:00-16:00 Box 1531 Stora Nygatan 21 031-7327400 031-732 7600 måndag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

DOM 2013-02- 1 9. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur. kand. Jonna Widstrand Aktiv Assistans Tillsanunans AB Radiatorvägen 1 7

DOM 2013-02- 1 9. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur. kand. Jonna Widstrand Aktiv Assistans Tillsanunans AB Radiatorvägen 1 7 KAARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2013-02- 1 9 eddelad i Göteborg Sida I (4) ål nr 5192-11 KLAGANDE Ombud: Jur. kand. Jonna Widstrand Aktiv Assistans Tillsanunans AB Radiatorvägen 1 7 702 27 Örebro OTPART

Läs mer

DOM 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg

DOM 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 5470-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. ..,,.,,, ne 2 7. ;:U 1''\" -1110- Meddelad i Göteborg. MOTPART Socialnämnden i Varbergs kommun

DOM. ..,,.,,, ne 2 7. ;:U 1''\ -1110- Meddelad i Göteborg. MOTPART Socialnämnden i Varbergs kommun KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG..,,.,,, ne 2 7 ;:U 1''\" 1110 Meddelad i Göteborg Sida l (4) Mål nr 567813 KLAGANDE \i Ombud: Christian Källström.. Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden

Läs mer

DOM 2014-01-09. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 29 januari 2013 i mål nr 5350-12, se bilaga A

DOM 2014-01-09. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 29 januari 2013 i mål nr 5350-12, se bilaga A Avdelning 2 OM 2014-01-09 Meddelad i Göteborg Sida I (4) Mål m 1183-13 KLAGANE Kommunstyrelsen i Arvika kommun 671 81 Arvika MOTPART Ombud: Evelina Larson Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den

Läs mer

DOM W13-03- 2 I Meddelad i Göteborg

DOM W13-03- 2 I Meddelad i Göteborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG W13-03- 2 I eddelad i Göteborg ål nr 5614-12 Sida 1 (3) KLAGANDE Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun Ombud: Thomas V amos Kommunlex Box 3194 103 63 Stockholm OTP.A..RT : ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2011-10-06 Meddelad i Jönköping. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö

DOM. 2011-10-06 Meddelad i Jönköping. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 2011-10-06 Meddelad i Jönköping. Sida 1 (4) Mål nr 698-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 20024 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping Meddelad i Jönköping Mål nr Fiskal 2:5 1 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART Maria Lind, 650425-5925 Glumsevägen 15 511 92 Örby ÖVERKLAGAT BESLUT Försäkringskassans

Läs mer

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A 2011-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 279-11 KLAGANDE Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Box 24 156 104 51 Stockholm MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM 2014-04- 0 7. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Zisis Zikontalas Komplett Assistans Sverige AB Box 60 291 21 Kristianstad

DOM 2014-04- 0 7. Meddelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Zisis Zikontalas Komplett Assistans Sverige AB Box 60 291 21 Kristianstad KMl\tIRRÄ TTEN I GÖTEBORG vdelning 3 2014-04- 0 7 Meddelad i Göteborg Mål nr 4668-13 Sida I (3) KLGNDE ( Ombud: Jur.kand. Zisis Zikontalas Komplett ssistans Sverige B Box 60 291 21 Kristianstad MOTPRT

Läs mer

DOM. 2013-05-08 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg

DOM. 2013-05-08 Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning2 2013-05-08 Meddelad i Göteborg i'tf;- X' Sida 1 ( 4) Mål nr 7181-12 KLAGANDE MOTPART Stadsdelsnämnden Centrum i Göteborgs kommun Box 5293 402 25 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 1974-13 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala MOTPART L God man: Ombud: Advokat Thomas Johanson

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

DOM. Z Meddelad i Sundsvall. Ombud: Maria Sydlen Humana Assistans AB Box 184. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall

DOM. Z Meddelad i Sundsvall. Ombud: Maria Sydlen Humana Assistans AB Box 184. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall KAARRÄTTEN I SUNDSVALL DO Z013-11- 1 2 eddelad i Sundsvall Sida 1 (3) ål nr 2899-12 KLAGANDE Ombud: aria Sydlen Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro OTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten,

Läs mer

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4 ) Mål nr 29 31-12 KLAGANDE Ställföreträdare: Ombud: Maria Sydlen Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART örsäkringskassan Processjuridiska

Läs mer