Biolin Leveransdags efter städning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biolin Leveransdags efter städning"

Transkript

1 Analysgaranti* 11 juni 2007 Biolin Leveransdags efter städning Biolin har renodlat sin verksamhet och koncernen består idag av två affärsområden; vetenskapliga instrument och dentala implantat samt bioteknikbolaget Hansa Medica som ska avyttras. Bolaget siktar på att nå lönsamhet och omsättning på minst 200 miljoner kronor Störst potential och bäst förutsättningar anser vi finns i de båda dotterbolagen Ospol och Q-Sense som båda står inför en intressant tillväxtperiod. I vårt scenario har vi valt att vara försiktiga i våra prognoser. Det innefattar ändå framgångar för både Ospol och Q-Sense vilka inte är helt utan risk. Förhållandet mellan avkastning och risk anser vi dock är tilltalande. Vårt motiverade värde är 21 SEK per aktie vilket medför en uppsida på över 50 procent. Aktiekurs Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Small Cap 256 MSEK Hälsovård Fredrik Lindgren Bo Håkansson Kursutveckling Biolin jul-06 sep- nov- jan-07 mar- maj-07 Biolin OMX Volym x 1000 Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta p 2008p 2009p Omsättning, MSEK 19,2 29,8 92,9 129,8 202,3 Tillväxt 3,6% 55,3% 212,0% 39,7% 55,9% EBIT -16,2-23,3-18,0 5,1 25,5 Res. F. Skatt -16,2-23,3-18,0 5,1 25,5 Nettoresultat -16,2-23,3-18,0 3,1 17,8 Nettomarginal -84,6% -78,1% -19,3% 2,4% 8,8% EPS -2,5-2,4-0,9 0,2 0,9 P/E nm nm -14,6 84,5 14,7 EV/EBITDA -15,8-7,3-16,5 37,3 8,9 P/S 13,7 8,8 2,8 2,0 1,3 EV/S 13,4 5,7 2,8 2,0 1,3 Aktiekurs, SEK 13,4 Antal aktier m 19,1 Börsvärde, MSEK 256 Nettokassa -2,0 Free float % 42% Oms/dag/ Analytiker: Björn Andersson Jan Glevén Tel: * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye AB, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Tel Fax E-post:

2 Definitioner Verksamheten Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid förändringar i Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/ marknadssegmentet. Dessutom avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Innehållsförteckning INVESTERINGSSAMMANFATTNING... 4 BAKGRUND... 5 VETENSKAPLIGA INSTRUMENT... 9 DENTALA IMPLANTAT...14 PROGNOSER...21 VÄRDERING...25 APPENDIX HANSA MEDICAL

4 Investeringssammanfattning Biolin har renodlat sin verksamhet och gått från att vara ett riskkapitalbolag till att vara en teknikkoncern. Den huvudsakliga inriktningen utgörs av forsknings och sjukvårdsprodukter inom life science. Efter renodlingsprocessen finns Biolin inom två verksamhetsgrenar, vetenskapliga instrument och dentala implantat. Bioteknikbolaget Hansa Medica är under avveckling och som vi valt att behandla separat, se appendix. Inom vetenskapliga instrument ingår dotterbolagen Q-Sense och KSV Instruments. Båda dessa bolag har analytiska instrument som utgör en liten del på en stor marknad, vilken årligen växer med 10 procent. Användare utgörs av läkemedels- och bioteknikbolag. Q-Sense är en uppstickare som står sig bra i konkurrensen. Här ser vi störst potential inom proteinbaserad analys, vilket utgör ett snabbväxande segment inom hälsovårdssektorn. Dotterbolaget KSV utgör ett bra komplement till Q-Sense och ger verksamheten en bredare produktportfölj. Inom dentala implantat finns dotterbolagen Ospol och IDL. Dentala produkter som implantat har visat stark tillväxt under många år och väntas även visa det för lång tid framöver. Det som driver marknaden är en ökad andel äldre, ökat intresse för kosmetiska behandlingar och geografisk expansion. Ospol har dentala implantat som ingår i ett koncepttänkande. Med en helhetslösning där både implantat och lagerhanteringssystem integreras anser vi att Ospol har en god chans att ta en mindre andel på den växande dentalmarknaden. Inom IDL finns produkten Osstell som mäter stabiliteten hos dentala implantat. Denna metod har successivt vunnit acceptans och har goda chanser att bli standard ute på klinikerna. Biolin siktar på att nå lönsamhet och en omsättning på minst 200 miljoner kronor år Med den struktur som finns i dagens Biolin anser vi att det finns bra förutsättningar att växa. Störst potential och bäst förutsättningar anser vi finns i de båda dotterbolagen Ospol och Q-Sense som båda står inför en intressant tillväxtperiod. I vårt scenario har vi i jämförelse med Biolins prognoser valt att vara betydligt mer försiktiga. Detta innefattar ändå att satsningen i Nordamerika för vetenskapliga instrument slår väl ut och att Ospol når sina försäljningsmål. Vi är av uppfattningen att det finns goda chanser att båda dessa händelser faller in. Förhållandet mellan avkastning och risk anser vi är tilltalande då vårt motiverade värde ligger på 21 kronor per aktie, vilket motsvarar en uppsida på över 50 procent. I den värderingen har vi dock inte tagit hänsyn till de värden som ryms inom Hansa Medical. 4

5 Bakgrund Biolin är en teknologikoncern med huvudsaklig inriktning på forskningsoch sjukvårdsprodukter. Verksamheten består av ett antal självständiga dotterbolag som idag utgörs av Q-Sense, KSV Instruments, Ospol och Integration Diagnostics. I koncernen ingår även Hansa Medical med verksamhet inom affärsområdet läkemedelsforskning. Detta affärsområde är dock på väg bort som ett led i Biolins planerade avkonsolidering av Hansa Medical. Efter att Hansa Medical i någon form avyttrats kommer Biolin bestå av de två affärsområdena vetenskapliga instrument och dentala implantat. Från riskkapitalbolag till teknikkoncern Biolin har sedan 1998 varit ett noterat bolag och återfinns idag som ett småbolag noterat på Stockholmsbörsen. Vägen till nuvarande affärsmodell har varit lång och fylld av omstruktureringar. Från att tidigare ha bestått av en brokig samling bolag har det under senare år växt fram en tydligare inriktning. Inriktning mot medicinteknik och bioteknik tidigt spår i Biolin Dagens Biolin har sitt ursprung i MediTeam Dental och Biolin Medical som gick samman 2003 och tog det gemensamma namnet Biolin. Vid samgåendet skedde också en upprensning bland de olika innehaven och en tid av omstrukturering följde. Tanken var att Biolin skulle prioritera de bolag som hade bäst förutsättningar med avseende på avkastning och risk. Utgångspunkten var utveckling och kommersialisering av forskningsdrivna bolag med produkter inom medicinteknik och bioteknik, vilket i stort även gäller idag. Biolin bestod tidigare av flera bolag med allt för stor kostnadskostym, vilken inte var anpassad efter den omsättning som dotterbolagen uppvisade. Den omstrukturering som skedde i bolaget var nödvändig för att banta kostnadskostymen till en nivå som var uthållig. Genom besparingsåtgärder och personalminskningar kunde kostnadsnivån i bolaget sänkas kraftigt, vilket var en behövlig åtgärd då bolaget stod i behov av ett kapitaltillskott. För att komma på rätt köl genomfördes under samma period en nyemission, vilket tillförde bolaget 15 miljoner kronor. Nyemissionen skulle även täcka köpet av Hansa Medical som forskar kring sjukdomar inom inflammation och infektion. Ägare i Hansa Medical var Bo Håkansson med erfarenhet från en rad tidigare företagsbyggen, däribland Active Biotech. Bo Håkansson blev efter förvärvet största aktieägaren i Biolin. 5

6 För att få loss ytterligare kapital valde Biolin även att knoppa av MediTeam, något som inbringade ytterligare 5 miljoner kronor till Biolin. Det fanns även planer på att avyttra dotterbolaget Ospol med verksamhet inom dentala implantat. Den tilltänkte köparen till Ospol blev emellertid uppköpt av ett amerikanskt bolag med en annan strategi. Affären blev därmed aldrig av. Lösningen för Ospol blev istället ett samriskprojekt i Biolins ägo. En rad andra bolag såldes därefter även av för att fokusera på de senaste förvärven, Q-Sense och Integration Diagnostics. Därefter valde Biolin att lägga alla resurser på att marknadsanpassa de båda bolagen Q-Sense och Ospol. Ytterligare en nyemission genomfördes för att möjliggöra bolagets offensiva marknadssatsning för Q-Sense och Ospol. Totalt tillfördes Biolin 44 miljoner kronor i denna nyemission. Ny förvärvsrunda utgör stommen i Biolin Under 2006 valde Biolin att gå vidare i sitt företagsbygge genom att förvärva finska KSV Instruments samt att göra intressebolaget Integration Diagnostics till ett helägt bolag. För att kunna genomföra denna operation krävdes ytterligare en nyemission på 96 miljoner kronor. Det huvudsakliga syftet med nyemissionen var att genomföra de båda förvärven. Ett viktigt strategiskt beslut togs även att renodla verksamheten mot medicinteknik. Biolin har därför som ambition att avyttra Hansa Medical. Inte minst då ett forskningsintensivt bolag som Hansa Medical riskerar att tära så hårt på Biolins resultat att de kommersiella framgångarna i de övriga dotterbolagen riskerar att överskuggas under överskådlig tid. Konglomerat som affärsmodell Biolin ska bidra till att skapa värde till de förvärvade bolagen Biolins modell är att äga och utveckla samt förvärva bolag. Grundläggande är att Biolin tar en aktiv roll i dotterbolagen för att kvalitetssäkra utvecklingen på kort och lång sikt. Förutom att växa organiskt är förvärv en central del i Biolins affärsmodell. Motivet till förvärvsstrategin är att det finns många mindre teknikbaserade bolag med stor tillväxtpotential. Med sin finansiella, industriella och affärsmässiga kompetens ska Biolin bidra med lösningar som ska skapa värde för de tilltänkta förvärvade bolagen. Genom att tillföra dessa kompetenser sker en värdetillförsel som över tid ska leda till långsiktig tillväxt. Därtill har Biolin i sitt nätverk flera forskningssamarbeten som kan bidra med olika tekniska och vetenskapliga kompetenser, exempelvis på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och på Lunds Universitet. En tydlig scenförändring i företaget skedde i samband med att Bo Håkansson klev in som storägare och sedermera styrelseordförande i bolaget. I samband med att Bo Håkansson blev största ägare med en 6

7 ägarandel på 38,3 procent, så tillsattes även Fredrik Lindgren som ny VD. Med en ägarandel på 5 procent är Fredrik Lindgren idag näst största ägare i bolaget, vilket inger förtroende för starkt engagemang. I Samma veva som Bo Håkansson blev storägare flyttade Biolin sitt huvudkontor från Stockholm till Malmö, för att strukturera om och fokusera verksamheten. Ägarbyte har bidragit till en rad förändringar En förändring som skedde i och med ägarbytet är att koncernens verksamheter idag främst drivs genom helägda dotterbolag. Därmed får Biolin större handlingsutrymme i sina dotterbolag samtidigt som beslutsprocessen väntas bli mer effektiv. Strategibyte för långsiktig tillväxt Biolin bestod från början av ett stort antal bolag som förvärvats i hopp om att något av bolagen ska växa till sig. Med en allt för brokig skara av dotterbolag var det svårt för Biolin att skapa synergier mellan dotterbolagen. Samtidigt saknade Biolin tillräckligt stort ägarinflytande i flera av dotterbolagen. På så vis saknade Biolin mandat för att kunna tvinga fram omstruktureringar som kunde göra bolagen mer affärsmässiga och stoppa förlusterna. Med ny strategi blir Biolin ett mer fokuserat bolag Lönsamhetsproblemen och den allt för spretiga dotteren ledde fram till att en mer tydlig och lönsamhetsinriktad strategi växte fram. Den nya strategin blev att mer försiktigt förvärva produktutvecklande bolag med kompletterande teknologier inom de två befintliga affärsområdena, vetenskapliga instrument och dental implantat. Framförallt rörelsedrivande bolag som befinner sig i ett tidig marknadsskede eller internationalisering. Strategin för förvärven innebar dessutom att de ska genomföras i en takt som garanterar god integration. Strategiförändringen har medfört att Biolin blivit mer fokuserat. Genom att engagera sig i förvärvade bolag ska Biolin med sin kunskap och erfarenhet bidra till ta verksamheten till nästa steg (se figur nästa sida). Tanken är att dotterbolagen ska vara självständiga, men där Biolin har fullt inflytande med avseende på strategisk inriktning samt finansiering. I ett tidigt utvecklingsskede är det vanligt att bolagen är för teknologifokuserade, vilket kan vara till problem när bolaget närmar sig en kommersialiseringsfas. Genom sin affärsmässiga kompetens kan Biolin bidra till att dotterbolaget odlar en mer kundorienterad kultur. 7

8 Dotterbolagens utveckling Finansiering Långsiktig tillväxt Affärsutveckling Marknadsutveckling Förvärv Värdetillförsel Källa: Biolin Tydlig modell ska hjälpa dotterbolag till nästa steg Biolin har en utarbetad modell för hur bolaget ska växa genom förvärv. Potentiella förvärv ska kännetecknas av goda tillväxtmöjligheter. Den tillväxtpotential som Biolin söker bör årligen minst överstiga 25 procent. Inriktningen på förvärven kommer framförallt att ske som komplement till nuvarande verksamhetsinriktning eller i något närliggande område. Främst handlar det om bolag med bas i Norden och som befinner sig i sent utvecklingsskede nära en kommersialiseringsfas. Avgörande för förvärven är om bolagen har en kompetent och engagerad ledning. Tydligare inriktning Den pågående renodlingsprocessen gör att Biolin idag fokuserar på två affärsområden, vetenskapliga instrument och dentala implantat. Med den struktur som finns i bolaget idag finns bra förutsättningar för att kunna växa, då dotterbolagen befinner sig på marknader som är under stark tillväxt. Biolin Vetenskapliga Instrument Dentala Implantat Källa: Biolin 8

9 Vetenskapliga instrument Vetenskapliga instrument ett av huvudspåren Den typ av vetenskapliga instrument som Biolin valt att satsa på utgör en liten del på en stor marknad. Den totala marknaden för instrument inom biovetenskap uppgår till över 20 miljarder dollar. Denna marknad har växt med 10 procent per år, men vissa marknadssegment har växt betydligt snabbare än så. De som i första hand är användare av instrument är läkemedels- och bioteknikindustrin samt statliga och akademiska forskningsinstitutioner. Syftet med analys genom vetenskapliga instrument är i första hand att bidra till ökad kunskap vid forskning och utveckling av läkemedel. Det finns en rad olika typer av teknologier som exempelvis kromotografi, spektroskopisk ellipsometri, elektroforetisk utrustning och masspektrometri. Det finns några viktiga parametrar som har stor betydelse för framväxten av vetenskapliga instrument. Marknaden för instrument präglas mycket av storleken på industrins forskningsbudget samt eventuella förändringar av forskningsanslag. Anslagen till akademiska forskningscentra påverkas i sin tur av statliga finanser och den allmänna ekonomin. Det kan leda till stora säsongsmässiga variationer i försäljningen, vilket kan ställa till problem för bolag med få produkter. Vetenskapliga Instrument Q-Sense KSV Inom Biolin utgörs vetenskapliga instrument av Q-Sense och KSV Instruments. Vi har valt att dela upp dessa bolag i varsitt avsnitt. Q-Sense är en uppstickare inom analysinstrument Q-Sense utgör idag stommen i det som går under namnet vetenskapliga instrument inom Biolin. Bolaget som grundades 1996 utvecklar och marknadsför i huvudsak ett mätinstrument med tillhörande förbrukningsvara. I kunderbjudandet finns också service, utbildning och tillbehör till mätinstrumentet. Själva mätinstrumentet ger information till forskare inom akademin och industrin som kan användas vid kritiska beslut hela vägen från forskning till tillverkning och kvalitetskontroll. 9

10 Hjärtat i Q-Sense instrument är ett sensorchip med en kvartskristall som fungerar som en extremt känslig våg. Genom mätmetoden går det att visa hur olika molekyler binder till varandra, till exempel som ett led i utvecklingen av nya läkemedel. Själva sensorchipet kallas för QCM-D (Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Monitoring) och är utvecklad av en forskargrupp vid Chalmers Tekniska Högskola. Forskningsområdet för att mäta just ytegenskaperna hos olika ämnen kallas ytkemi. Många användningsområden för QCM-D Q-Sense mätinstrument finns i två modeller, varav den första är Q-Sense D300 som fått ett erkännande i akademiska kretsar. Q-Sense D300 lanserades 1999 och sålde fram till 2005 i över 100 exemplar. Därefter lanserades ny produktgeneration under 2005 med namnet Q-Sense E4. Den nya modellen togs fram för att öka användarvänligheten och känsligheten samt höja kapaciteten genom att möjliggöra fler parallella mätningar. Med den nya E4-modellen blev det också möjligt att genomföra mätningar i realtid. Samtaget har den nya och förbättrade modellen väckt förhoppningar om att användningsområdet ska öka, då mer data kan analyseras. Q-Sense står sig bra i konkurrensen Marknaden för analysinstrument inom ytkemi domineras idag av två mättekniker, dels en optisk baserad på ytplasmonresonans (Surface Plasmon Resonance, SPR) och dels en akustisk baserad på kvartskristall (Quartz Crystal Microbalance, QCM). Biacore har länge varit marknadsledande och mutat in området för instrument baserade på SPR-teknologi med en omfattande patentmatta. Bolagets patent har vid ett flertal tillfällen utmanats av ledande aktörer i instrumentbranschen, vilket slutade med att Biacore förvärvades av GE Healthcare under QCM-D bra komplement till SPR-teknologin Fördelen med SPR gentemot QCM var länge överlägsen nogrannheten i mätningarna, vilket har minskat i betydelse i samma takt som förbättringar genomförts av mätkristallen i QCM-teknologin. Det är tveksamt om känsligheten spelar någon störr roll för kunderna idag. Istället är det andra saker som är av betydelse, exempelvis tillbehör i form av reagenser, analysprotokoll, programvara för hantering av mätdata. Den stora fördelen med instrumenten från Biacore/GE Healthcare är idag det sätt som används för att fästa provmolekyler på instrumentets sensorchip. Fästytan för Biacores instrument baseras på ett ämne som kallas dextran, vilket ger ett mycket brett spektrum av tillämpningsområden. Utmaningenför Q-Sense ligger därför i att utveckla fler egna fästytor som kan klara ett lika brett spektrum som Biacores instrument samt att identifiera nya tillämpningsområden som Biacores instrument inte täcker in. 10

11 Bättre profil kan ge lyft Svårigheten för Q-Sense ligger därför i att lyckas profilera sin produkter som ett komplemet snarare än en direkt konkurrent till Biacore/GE Healthcares inarbetade produkter. Ett steg i rätt riktning togs under 2006 när Q-Sense förvärvade CoAT, en leverantör inom ytbeläggning. I samband med förvärvet fick Q-Sense tillgång till en egen unik fästyta för sitt sensorchip som ger möjlighet till nya tillämpningar. Därtill har Q-Sense ett flertal akademiska samarbeten som leder till att Q-Sense instrument blir vetenskapligt dokumenterade för skilda användningar. Q-Sense instrument är idag väl dokumenterade i mer än 150 vetenskapliga publikationer och hittills har 185 instrument sålts i 25 länder, vilket visar att det finns kommersiell bärkraft i instrumenten. Akademin står för cirka 85 procent av försäljningen hitintills. Potentialen uppges av bolaget själva uppgå till omkring instrument inom detta lågprissegment som främst riktar sig till akademin, vilket skvallarar om en outtömd tillväxtpotential. Stora möjligheter inom proteinbaserad analys Även om Biacore/GE Healthcare marknadsför en lågprismodell för forskarmarknaden, så är det många akademiska forskare som inte haft råd med den. Det är främst till denna kundgrupp som Q-Sense vänt sig till, för vilka priset är ett viktigt försäljningsargument. Det är dock inte lika lätt att prisa sig in på den betydligt större industriella marknaden. För större kunder inom industrin är det istället kostnaden per analys som är mer intressant än inköpskostnaden av instrumentet. Amgen är en viktig referenskund Det faktum att Q-Sense instrument använder sig av relativt dyra engångssensorer borde göra dem mindre intressanta för större industriella analyser. Detta har dock inte förhindrat att Q-Sense lyckats nå ut till resursstarka kunder inom läkemedelsbranschen. Nyligen fick dock Q-Sense en viktig referensorder från det amerikanska bioteknikbolaget Amgen. Denna genombrottsorder stärker tilltron om att Q-Sense ska lyckas inom den betydligt större industriella marknaden. Med tanke på den starka tillväxten för protein-baserad analys, bedömer vi chanserna som goda för att Q-Sense ska fortsätta att växa inom detta mycket viktiga och stora marknadssegment. Ett tillämpningsområde som skulle kunna bli viktigt för Q-Sense är proteinaggregation, en vanlig flaskhals i produktionen inom bioteknikindustrin. Ytterligare ett tillämpningsområde där där QCM-D metoden kan fylla ett behov är biomaterial. AkuBio och Attana är trovärdiga utmanare I dag finns ytterligare en handfull företag i världen som utvecklar analysinstrument baserade på QCM-teknologi. En utmanare till Q-Sense är engelska AkuBio, en avknoppning från University of Cambridge som 11

12 startade Ytterligare en utmanare är svenska Attana, en avknoppning från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som startade Utgångspunkten för dessa båda bolag har precis som för Q-Sense varit ett attraktivt prisläge. Deras mätteknik är dessutom något annorlunda och ger därför en del annan information än vad Q-Sense instrument klarar av. Gott om utmanare inom proteinanalys Den främsta konkurrensfördelen med dessa båda bolags instrument är möjligheten till realtids analys av kinetik, det vill säga ger information hur stark och snabb en interaktion är mellan ett protein och olika provmolekyler. Sådana studier används vanligen inom diagnostik- (in vitro) och läkemedelsindustrin för biologiska applikationer som selektion och karaktärisering av antikroppar. Målsättningen för AkuBio så väl som Attana är att bli en världsledande leverantör av sensorteknologier för detektion, registrering och mätning av kemiska och biokemiska reaktioner. Därför är dessa båda bolag direkta konkurrenter till Q-Sense inom marknaden för proteinbaserad analys, ett område som spås växa kraftigt de kommande åren. Strategiskt logiskt med förvärvet av KSV Under slutet av 2006 valde Biolin att förvärva den finska konkurrenten KSV Instruments (KSV). Det huvudsakliga motivet till förvärvet av KSV var en upparbetad distrubutionskanal i USA och en bred produktportfölj som kompleterande den i Q-Sense. KSVs produktportfölj består av ett antal mätinstrument som baseras QCM-teknologi. Mättekniken i KSVs instrument skiljer sig dock något från den som används i Q-Sense instrument, vilket ger den andra kompleterande tillämpningsområden. Analysinstrument från KSV breddar utbudet KSVs är marknadsledande inom sin målgrupp som utgörs av akademiska och industriella ytkemiska laboratorier. KSVs produkter används främst inom halvledarutveckling, färgutveckling och platsbeläggning, exempelvis för att studera korrosion av metallytor. KSV finns idag på cirka 50 geografiska marknader genom cirka 30 distrubutörer och genom egen försäljning i USA, Sverige och Finland. Målgruppen sägs uppgå till 5000 kunder, varav 2000 redan idag är kunder till KSV. Det gör att KSV befinner sig i en något mer mogen marknadsfas än Q-Sense, vilket begränsar tillväxtmöjligheterna. KSV har dock under de tre senaste åren utvecklat ett antal nya produkter som väntas lanserasunder Verksamheten lider av kraftiga säsongvariationer Verksamheten i både Q-Sense och KSV kännetecknas idag av säsongsvariationer som följd av ett smalt produkterbjudande och en allt för hög 12

13 grad av kunder inom akademin. Det gör försäljningen är säsongsmässigt svag under det första kvartalet. Det finns således ett behov att jämna ut säsongssvängningarna genom en utökad produktportfölj eller/och ett ökat antal industriella kunder. Det finns därmed tre sätt för att komma till rätta med säsongssvängningarna: bredda produktportföljen: Bredda produktportföljen genom förvärv av mindre kapitalintensiva produkter Bredda produktportföljen genom egen utveckling av med mindre kapitalintensiva produkter Omfattande marknadsbearbetning av industriella kunder Stora möjligheter med ett gemensamt varumärke Det finns en rad tillämpningsningsområden som Q-Sense har för avsikt att växa inom. Tillämpad analys skulle således kunna ske inom proteiner (tidig forskning), biomaterial, elektrokemi, läkemedelsutveckling och biofouling (biofilm). Vi anser att Biolin borde göra en hård utgallring bland dessa tillämpningsområden och fokusera på ett eller ett par av dem för att kunna utvecklas inom rimlig tid och kostnad. KSV och Q-Sense starkare som ett varumärke En stark marknadspositionering inom ett område skulle bidra till ett starkare varumärke. Med ett starkt varumärke ökar chansen att lyckas slå sig in på andra marknader och därigenom nya tillämpningsområden. Det är också rimligt att Biolin på sikt slår ihop Q-Sense med KSV för att på så vis bygga ett gemensamt varumärke inom affärsområdet vetenskapliga instrument. Genom att bygga en global identitet med ett gemensamt varumärke kommer marknadsbearbetningen bli mer effektiv samtidigt som tillverkningen kan optimeras genom en gemensam produktionsapparat. KSV har en egen produktionsanläggning som skulle kunna utnyttjas av Q-Sense, vilka idag tillverkar genom GE Health Care. Ytterligare en möjlighet är att Q-Sense förvärvar kompletterande teknologier eller konkurrenter som AkuBio eller Attana och därigenom breddar sitt produktsortiment samtidigt som konkurrenterna får tillgång till en betydligt större distributionskanal. Sådana förvärv skulle sannolikt förbättra möjligheterna för Q-Sense att växa på den industriella marknaden. 13

14 Dentala Implantat Biolins andra affärsområde är dentala implantat, där de båda helägda dotterbolagen Ospol och Integration Diagnostics (IDL) ingår. Dentala Implantat Ospol IDL Ospol är en trovärdig utmanare Ospol bildades 2002, men levde länge på lånad tid inom Biolin koncernen. Det fanns tidigare planer att avyttra Ospol men som nu med ny ledning fått hög prioritet inom Biolinkoncernen. En vändpunkt för Ospol var den ledarförändring som trädde ikraft i samband med att Biolin valde att stanna kvar som huvudägare. Ledning med goda förutsättningar att lyckas Hans Berglund med lång erfarenhet inom dentala implantat tillträdde i slutet av 2004 som vd för Ospol. Därtill anställdes Lennart Carlsson och Göran Urde som nyckelpersoner, båda med lång erfarenhet av dentala implantat. Samtliga inom det team som nu ska föra ut Ospols produkter på marknaden har ett förflutet på Nobel Biocare med ett stort kontaktnät på dentalmarknaden. Det är en tillgång att få in en kompetent ledning med lång marknadserfarenhet, vilket ökar sannolikheten för att Ospol ska lyckas. Detta till trots för att tandläkare är kända för att ta tid på sig att ta till sig nya produkter. Det finns dock som vi ser det ett antal fördelar med Ospols produkter. Dels uppfyller de dentala implantatet de krav som som ställs och dels finns inslag av unikitet i produkten. Mervärden ska bolaget skapa genom en förenklad hantering. Vi tror att dessa fördelar kommer att väga tungt för kliniker som vill utvecklas, vilket ökar sannolikheten för att Ospol ska klara att slå sig in som ett nischat dentalbolag. Som litet och relativt okänt bolag finns dock ett antal svårigheter. Det är alltid svårt att förmå potentiella kunder tt byta arbetssätt till nya och mindre beprövade metoder. Behovet av bra referenskunder är därför extra stort i ett uppstartaskede. Som ett litet bolag är Ospol dessutom starkt knutet till några få nyckelpersoner samtidigt 14

15 resurserna för marknadsföring är begränsade. Vi tror dock att ledningens långa branscherfarenhet och engagemang av form av ägande kommer att vara av stor betydelse för Ospols komersiella framgångar. Ett serviceinriktat koncept Koncepttänkande banar väg för nya implantat Idén till Ospol är framväxt ur ett behov från tandläkarna, vilka efterfrågat ett system som inte bara ger kliniska utan även affärsmässiga fördelar. Eftersom existerande leverantörer inte erbjuder detta koncept, ser Ospol goda möjligheter att slå sig in som ett nischat bolag på dentalmarknaden. Ospol har tagit fram ett nytt och användarvänligt dentalt implantat tillsammans med ett IT-baserat lagerhanteringssystem. På så vis erbjuder Ospol en helhetslösning till tandläkarna som förutom själva implantatet ska leda till minskat administrativt arbete, mindre lager och därmed en mer optimal kapitalbindning för klinikerna. Lagerpåfyllning sker per automatik, vilket förenklar och effektiviserar för klinikerna. Förhoppningen är att helhetslösningen ska leda till långsiktiga relationer och partnerskap med de olika klinikerna. För att förenkla processen ytterligare har Ospol valt att koncentrera sig på de mest användbara dentala implantaten. Många fördelar med implantat Dentala implantat är små skruvar som har konstruerats för att ersätta förlorade tänder. Det finns en rad fördelar med implantat jämfört med andra metoder som tandproteser (löständer) samtidigt som andelen framgångsrika behandlingar är mycket hög. De implantat som Ospol har tagit fram konkurrerar inte med de större aktörerna genom en unik teknologi. Det är snarare helhetskonceptet som ska bidra till bolagets framgångar. Dentala implantat växer som behandlingsmetod Dentala Implantat som de används idag har växt fram ur en upptäckt av den svenska professorn Per-Ingvar Brånemark. Av en tillfällighet fann han att titan kunde integreras med benvävnad. Även om upptäckten sträcker sig så långt tillbaka som 1952 dröjde det ända till början på 80-talet innan en kommersialisering av dentala implantat tog fart. Startskottet blev en kongress i Toronto. Där presenterades långtidsdata för dentala implantat som resulterade i att det blev en accepterad behandlingsform. Sedan dess har dentala implantat blivit allt mer accepterat, även om det långt ifrån har slagit igenom helt som behandlingsmetod. Fördelen med ett dentalt implantat är att patienten kan få tillbaka tuggförmågan, naturligt utseende samt att det har stor betydelse för självkänslan. Behovet att slipa ner andra friska tänder samt att ett 15

16 tandimplantat varar livet ut är andra fördelar mot traditionell behandling med tandproteser. En marknad under stark tillväxt Dentala implantat är ett snabbväxande segment Behovet av dentala produkter är stort med en totalmarknad värderad till miljarder euro. Dentala implantat utgör 13 procent av den totala dentalmarknaden och är det segment som växer snabbast, enligt Nobel Biocare. Marknaden för dentala implantat har varit under stark tillväxt i många år och väntas så även vara över lång tid framöver. De senaste åren har tillväxten för dentala implantat uppvisat en årlig tillväxt på procent. Den förväntade marknads-tillväxten väntas uppgå till 14,6 procent årligen fram till 2010, enligt en Calorama. Marknaden väntas enligt samma källa vara värd 3,3 miljarder dollar Flera bakomliggande trender talar för att marknaden för dentala implantat kommer att fortsätta visa god tillväxt under många år framöver. Beaktat att 6-10 procent av världens befolkning helt eller delvis uppskattas sakna tänder, så är marknadspenetrationen fortfarande låg. Antalet behandlade patienter uppskattas till fem miljoner, vilket motsvarar en marknadspenetration på knappt 2 procent. Det totala antalet patienter som av någon andledning saknar en tand och därmed skulle kunna utgöra en potentiell kandidat för dentalt implantat uppgår till minst 240 miljoner i västvärlden, enligt World Health Organization (WHO). Det som väntas driva försäljning av dentala implantat kommande år är: Mycket talar för ökad användning Ökad andel äldre befolkning Ökat antal kosmetiska behandlingar Geografisk expansion Det demografiska trenderna antyder att vi kommer att få en kraftigt ökande äldre befolkning under de kommand åren. Eftersom patientunderlaget ökar med åldern så medför detta att marknaden för dentala implantat också kommer att växa. Enligt WHO kommer 120 miljoner männsikor vara över 65 år i Västeuropa år Det medför en ökning med 56 procent från Utveclingen för kosmetiska behandlingar har sedan början på 90-talet växt explosionsartat. Mellan åren 1992 och 2005 har tillväxten på den amerikanska marknaden varit svindlande 800 procent enligt siffror från 16

17 American Society of Plastic Surgeons. Det är framförallt en förändrad livsstil som driver på utvecklingen, men också en växande kundgrupp i tillväxtmarknader som Asien och Indien. I dessa tillväxtmarknader får allt fler råd med att lägga mer pengar på sitt utseende. Alternativet, att använda löständer, är knappast tilltalande. Enligt flera branschkällor är penetrationsgraden fortfarande väldigt låg i västvärlden, vilket utgör den största tillväxtpotentialen. Högst penetrationsgrad har av naturliga orsaker Sverige och Schweiz. Trångt på implantatmarknaden Det finns utrymme för fler aktörer Implantatmarknaden domineras av några större aktörer och ett antal små. De två största aktörerna är Nobel Biocare och Straumann. Inom dentala implantat har Nobel Biocare och Straumann tillsammans en marknadsandel som överstiger 50 procent. Nobel Biocare är branschledaren som även har den största säljkåren. Företag på dentala implantat marknaden Övriga 15% Dentsply 6% Nobel Biocare 37% Zimmer Dental 9% Biomet/3i 11% Straum ann 22% Källa: Nobel Biocare årsredovisning Olika fokus öppnar för nya spelare som Ospol Målet för Ospol är att nå en marknadsandel på 1 procent inom detta segment. Det är visserligen ingen lätt match för en liten aktör att slå sig in på denna hårt konkurrensutsatta marknad. Så länge som marknaden befinner sig under en stark tillväxt finns det dock alltid utrymme för nya spelare. Med ett stort kontaktnät bland ledande tandspecialister och kliniker så har Ospol en chans att etablera sig som en ny spelare. Inte minst pågrund av det det serviceinriktade affärskoncept som Ospol erbjuder och som de större aktörerna inte har valt att fokusera på. Det skulle ta allt för mycket resurser i anspråk för de större bolagen som framför allt är fokuserade på att utveckla nya produkter och ligga i framkanten avseende tekniken. Det är heller inte rimligt att de stora aktörerna väljer att bearbete marknaden på liknande sätt som Ospol, då det kräver ett stort engagemang som är tidsödande på de stora klinikerna. Ospol har valt att rikta in sig på 17

18 mindre kliniker som årligen genomför omkring 100 operationer med insatta implantat. Strategier för tillväxt Den finns några faktorer att ta fasta på som påverkar tillväxten i dentalmarknaden. Brist på kunskap hos allmänheten är en viktig del liksom andelen tandläkare som erbjuder behandling. Ospol har valt att bearbeta specialiserade tandläkare vars verksamhet är koncentrerad på dentala implantat. Målgruppen är kliniker som behandlar 100 patienter om året. För att kunna slå sig in som en liten aktör har Ospol valt att erbjuda ett koncept som är kostadseffektivt och samtidigt effektiviserar logistiken för klinikerna. Ospol har därmed valt att inte marknadsföra sig som en aktör med en unik produkt med avsikt att differentiera sig mot övriga inom industrin för dentala implantat. Ospol är av uppfattningen att dentala implantat blivit en generisk produkt och har därmed identifierat andra mervärden. Vi delar den meningen. Tidigare låg fokus främst på att implantaten skulle fungera. Numera söker tandläkaren istället lösningar där lönsamhet och optimering spelar en större roll. Ospol erbjuder därför även hjälp i form av affärsplan till sina kunder utöver en optimerad logistiklösning. Bra respons på nytt strategitänkande Det som talar för att Ospol ska lyckas med sin strategi är att bolaget fått bra tidig respons och har en tydlig differentiering på en i övrigt hårt konkurrensutsatt marknad. Ospol ska främst ta marknadsandelar från konkurrenter genom att tillföra mervärden som underlättar för kliniker som vill utveckla sin verksamhet. Det ska således inte ske genom priskrig, vilket i tidigare sammanhang visat sig fungera dålig. Ospol kommer att erbjuda attraktiva priser utan att för den skull vara prisdumpande. Marknadstrender Ospol har tagit fasta på de trender som växt fram för dentala implantat. De tydligaste trenderna är att antalet delar och skruvar minskat vilket underlättar för mindre aktörer. Ospol har totalt 50 produkter vilket täcker 85 procent av de behov som en vanlig klinik har. Det som på senare år har blivit viktigt är också implantatets yta. Både inläkning och hur väl implantatet integreras med kroppens vävnader. Förbättring av ytan förbättrats successivt vilket ökar sannolikheten för att integrationen (osseointegration) ska bli framgångsrik. En viktig faktor för en lyckad behandling är också tandläkarens skicklighet. 18

19 Marknaden för dentala implantat ökar i och med att det blivit enklare att handha de dentala implantaten, vilket har sänkt tröskeln för nya aktörer som vill slå sig in på marknaden. Ett ökat antal allmäntandläkare klarar numera även av att sätta in dentala implantat. Detta är en målgrupp som tidigare stått utanför dentalbolagens fokus. Även om Ospol har valt att inte utge sig för att komma med någon unik produkt, så finns det ändå vissa detaljer som är värda att lyfta fram: Det framtagna implantatet från Ospol har en unik yta som i tester sammantaget visat på snabbare inläkning Förpackningarna som utvecklats för att förenkla för klinikerna har även belönats med ett designpris Smart förpackning en konkurrensfördel Vi anser att det finns goda skäl att utnyttja den publicitet som framkommit kring design av förpackningar. När bolaget blivet mer känt och hunnit bygga upp en kundbas tror vi även att bolaget kommer att lyfta fram de kliniska fördelar som Ospols nyframtagna implantat uppges inneha. Verksamheten är förknippad med flera risker Marknaden för dentala implantat är hårt konkurrensutsatt. Marknaden har historiskt sätt i stor grad handlat om att konkurrera med tekniskt överlägsna produkter. Marknaden har dock mognat på senare tid med få produktförbättringar som följd. Det har därför skett en konsolidering i sektorn, där många av de mindre spjutspetsbolag inom teknik köpts upp av de större aktörerna. Även om risken för tekniksprång minskat något på senare år, så ska de inte uteslutas. Ett eventuellt tekniksprång skulle kunna tvinga Ospol att teckna dyra licenser för försvara sin marknadsposition. Dessutom är Ospol stark beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Förlusten av någon av dessa skulle troligen medföra en allvarlig störning för bolagets verksamhet. IDL är en uppstickare Osstell är en produkt som kompletterar produktportföljen i Ospol Som komplement inom verksamhetsgrenen dentala implantat finns Integration Diagnostics (IDL). Bolaget bygger på en produkt, Osstell, som mäter av stabiliteten hos dentala implantat. Den utvecklade tekniken kan ge ett mått på inläkningen av ett dentalt implantat. Syftet är att möjliggöra tidig belastning av implantatet samt att undvika eventuella komplikationer. Idén till vad som idag är Integraion Diagnostic (IDL) föddes Bolaget bildades sedermera 1998 då en forskargrupp valde att gå vidareutveckla en rad patent och kommersialisera produkten Osstell. Under perioden

20 2005 lanserades en ny generation som var trådlös och fick namnet Osstell Mentor. Mycket att vinna på nya och mer aktiva distributörer Ett genombrott för produkten kom när Straumann blev distributör för produkten Osstell i Nordamerika och Europa, vilket skedde I Asien marknadsförs IDL:s produkter genom Osstem, vilka liksom Strauman och Ospol är ett produktbolag inom dentala implantat. Straumann har varit viktig för IDL för att bereda väg för Osstell Mentor på marknaden. Idag är Osstell Mentor en etablerad produkt och det skulle därför finnas fördelar om IDL fick kontroll över distributionen. Det skulle leda till att nya mer aktiva distributöter skulle kunna knytas till bolagets produkt. Lönsamhetsmässigt finns det även mycket att vinna på att Straumann inte är exklusiv distributör. Inte minst då Biolin antyder att Strauman tar en branschmässigt hög marginal för distributionen, Redeye uppskattar 50 procent. Det skulle även finnas fördelar med att att slå samman IDL med Ospol. Med ett gemnsamt varumärke ökar slagkraften, men det skulle sannolikt innebära problem för IDL:s distribution. De distrubutörer som marknadsför IDL:s produkter idag är direkta konkurrenter till Ospol, vilket skulle leda till intressekonflikter mellan bolagen. Osstell kan bli standard Från början såldes produkten in till större tandläkarkliniker men senare har samtliga kliniker inkluderats som använder dentala implantat. Genom att slå sig in på sekundärmarknaden med kliniker som i mindre utsträckning arbetar med dentala implantat ökar potentialen betydligt. Här finns runt kliniker att bearbeta vilket ger en marknad värd över 600 miljoner euro. Låg marknadspenetration utgör potential Hittills har IDL sålt runt 2000 instrument sedan lanseringen, vilket enligt bolaget medför att marknadspenetrationen endast uppgår till 5 procent. Det finns således en stor potential om bolaget lyckas med att få in produkten som en standard. Där är dock bolaget ännu inte. 20

21 Prognoser Biolin har för hela koncernen satt upp som mål att bolaget inom tre år (2009) nå en omsättning på 200 miljoner kronor. Ett delmål på vägen dit är att uppnå positivt kassaflöde någon gång under Vi anser att dessa mål är rimliga med tanke på den underliggande tillväxten i dotterbolagen. Nedan följder de prognoser som Biolin satt upp för respektive dotterbolag. Biolin spänner bågen hårt med tuffa tillväxtmål Dotterbolag (Bolagets prognoser) (MSEK) Bolag Marknad Omsättning EBITDA Omsättning EBITDA P 2009P Q-Sense Analysinstrumen 29,4-1, KSV Analysinstrumen Ospol Dentala implanta 0,4-10, IDL Dentala implanta Hansa Medical Biotech 0-7,1 Moder bolaget 0-12,2-10 Totalt Källa: Redeye Research Lansering i USA är nyckeln till försäljningsframgång för Q-Sense Q-Sense: För Q-Sense har vi en mer återhållsam syn på utvecklingen än bolaget själva valt att kommunicera. Att växa med 50 procent per år är ambitiöst men fullt rimligt. Det medför dock att lanseringen på den amerikanska marknaden måste falla väl ut. Att förstärka den internationella distributionen för att kunna penetrera marknaden riskerar dock att dra med sig ökade kostnader. Vi har därför valt att ta hänsyn till denna faktor och i vårt normalscenario räknar vi med en något lägre rörelsemarginal än vad bolaget själva gör. I nedanstående tabell redogör vi för våra prognoser för Q-Sense åren Prognoser Q-Sense (MSEK) 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p Omsättning Tillväxt % 135% 40% 40% 50% 50% EBITDA EBITDA-marginal 0,0% 10,0% 17,0% 20,0% 21,0% Källa: Redeye Research Q-Sense har under de senaste åren uppvisat kraftig tillväxt och under 2006 ökade omsättningen med 53 procent till 27 miljoner kronor. Biolin har gjort bedömningen att Q-Sense bör kunna växa med minst 50 procent per år. Det är ett ambitiöst mål, vilket också innefattar viss framgång på den amerikanska marknaden. Lönsamheten mätt som rörelsemarginal före 21

22 avskrivningar väntas inom en treårsperiod uppgå till 25 procent. Skulle detta infrias finns ett embryo till något stort. Säsongssvängningar har stor betydelse för bolag med stor försäljning till akademiska institutioner. Det medför att det framförallt är i slutet på året som Q-Sense får sina intäkter bokförda. Bolaget har därför ofta en trög start på året så även i år. Under det första kvartalet uppgick tillväxten till 5 procent. För KSV Instrument väntas tillväxten bli lägre. Orsaken är att KSV har mer mogna produkter och tillväxten väntas därmed inte bli lika kraftig som för Q-Sense. KSV har som mål att nå en omsättning på 5 miljoner euro och en rörelsemarginal före avskrivningar på 20 procent Det medför att KSV bör växa med 20 procent per år för att de uppsatta målen ska kunna nås. Vi räknar dock med en något lägre tillväxttakt på 15 procent. Rörelsemarginalmålet tror vi emellertid att bolaget klarar att nå upp till. Ospol: För Ospol är målet att nå en marknadsandel på 1 procent över en femårsperiod. Om vi utgår från att bolaget kommer att sälja implantat inom 5 år och att priset per styck uppgår till 3000 kronor kommer omsättningen att ligga runt 200 miljoner kronor. Ospol har även som mål att inom tre till fem år uppnå branschmässiga marginaler. Rörelsemarginalen ska därmed kunna uppgå till 30 procent före avskrivningar. Ett viktigt delmål är hur snabbt Ospol lyckas slå sig in på dentalmarknaden. Utfallet och får stor betydelse för värderingen av Biolins aktie. I våra prognoser räknar vi med att Ospol får ut sina produkter på marknaden under 2007 i mindre skala. Under 2008 räknar vi med att tillväxten tar fart, men vi är fortsatt återhållsamma när det gäller kostnaderna. Affärsmodellen är ännu inte bevisad även om bolaget fått ett initialt bra gensvar. Eftersom en lansering nu är i full gång är det rimligt att vi under 2007 kommer att kunna utläsa hur väl konceptet mottas på marknaden. Försäljningsprognoserna bygger på att bolaget når målet om 1 procents marknadsandel för dentala implantat inom prognosperioden. Vi har i våra prognoser tagit hänsyn till att Ospol finns på en marknad som väntas växa med procent. I takt med att bolaget når större försäljningsvolymer uppstår skalfördelar vilket gör att lönsamheten bör förbättras relativt snabbt. 22

23 Lätt att underskatta kostnader i tidig marknadsfas Marginalutvecklingen för Ospol får stor betydelse för värderingen och i vårt normalscenario har vi valt att räkna med att bolaget inte når upp till branschsnittet under den närmaste femårsperioden. Erfarenhetsmässigt är det vanligaste problemet att man underskattar kostnaderna för och den tid det tar att etablera nya produkter som medför nya arbetsmoment för kunden. I synnerhet när det handlar om bolag som befinner sig i ett uppstartsskede. Vi har därför valt att ta höjd för detta i våra prognoser. Vi räknar med att Ospol kommer att klara en marginal på procent. Den branschmässiga marginalen ligger dock högre på omkring 30 procent. På sikt när konceptet satt sig och bolaget har kommit upp i volym tror vi att det finns möjlighet för bolaget att nå dessa marginaler. Vi räknar ändå med att Ospol under den här perioden successivt förbättrar sin lönsamhet och når en marginal före avskrivningar på över 20 procent inom fem år. Om Ospol skulle infria sina prognoser tidigare finns ytterligare uppsida i aktien. I nedanstående tabell redogör vi för våra prognoser för Ospol åren Prognoser Ospol (MSEK) 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p Omsättning Tillväxt % 2279% 150% 200% 67% 50% EBITDA EBITDA-marginal -162,5% 10,0% 20,0% 22,0% 25,0% Källa: Redeye Research IDL: För Integration Diagnostics (IDL) är målet att nå en omsättning inom tre år på 30 miljoner kronor med en rörelsemarginal före avskrivningar som överstiger 30 procent. Utifrån vad IDL hittills presterat tror vi även här att det kan ta tid för bolaget att nå upp till de utlovade marginalerna. Det finns anledning att vara mer försiktig, då bolaget i viss mån även är beroende av att samarbetet med Straumann fungerar. Förutsättningarna kommer dock förändras i det fall IDL avbryter samarbetet med Straumann och väljer att sats på nya mer aktiva distributörer. 23

Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa

Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa Analysgaranti* 21 December 2007 Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa Ticket går mot ett starkt 2007 där en mer tydlig strategi börjar ge betalt. Men en bit kvarstår till att nå målet om en

Läs mer

Netrevelation (Netr.ST)

Netrevelation (Netr.ST) ANALYSGARANTI* 13:e december 2006 Netrevelation (Netr.ST) Grönt ljus för tillväxt Försäljningen av Netrevelations system för bokning och trafikplanering av taxiresor, som utvecklats över nästan 15 år,

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

P/E neg neg neg 15 9 EV/EBITDA neg neg neg 7 5 P/S 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 EV/S 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4

P/E neg neg neg 15 9 EV/EBITDA neg neg neg 7 5 P/S 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 EV/S 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Resco (Resco.ST) Tysk potential - för litet i Sverige Efter flera års arbete i motlut finns förutsättningar för Resco att börja visa lönsamhet genom en stark positionering

Läs mer

Bedömning om 33 % övervärde i den onoterade portföljen innehaven väntas vara avyttrade inom 2-3 år

Bedömning om 33 % övervärde i den onoterade portföljen innehaven väntas vara avyttrade inom 2-3 år ANALYSGARANTI* 2:a mars 2004 Novestra (NOVE.ST) Köpvärd tack vare den onoterade portföljen Starka siffror i bokslutskommunikén alla onoterade portföljbolag lönsamma och en stark kursutveckling på nya börsplaceringar

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 6:e mars 2006 A-Com (Acom.ST) Lönsamhet runt hörnet A-Com är ett bolag i förändring. Efter en storstädning de senaste fyra åren har A-Com transformerats från en reklamdominerad byrå till

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt

Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Biolin Scientific (BLIN.ST) Rätt instrument för tillväxt Biolin Scientific utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska analysinstrument, riktade mot akademin

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

2007/08p 2008/09p 2009/10p

2007/08p 2008/09p 2009/10p ANALYSGARANTI* 4 juni, 2007 Oasmia (OAS-MTF?) (OASM.MTFA) Jackpot i sikte för Oasmia Oasmia har utvecklar ett nytt sätt att förbättra väl beprövade cellgifter. För närvarande har Oasmia två projekt i klinisk

Läs mer

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Uppdragsanalys* 15:e januari 2007 Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Efter försäljningen av SIX är Addnode kraftigt överkapitaliserat. Vi beräknar att kassan och placeringar uppgår

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario ANALYSGARANTI* 23 augusti, 2005 Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario Zodiak mötte inte våra högt ställda förväntningar i måndagens rapport. Våra prognoser var för

Läs mer

Precise Biometrics (PREC.ST)

Precise Biometrics (PREC.ST) ANALYSGARANTI* 21 september 2006 Precise Biometrics (PREC.ST) Hösten bör ge bra avtryck! Det ser ut att kunna bli en händelserik höst för biometriföretaget Precise Biometrics. Efter ett antal goda referensorder

Läs mer

Tripep (TPEP.ST) På väg ut ur skamvrån

Tripep (TPEP.ST) På väg ut ur skamvrån ANALYSGARANTI* 29 Jan, 2008 Tripep (TPEP.ST) På väg ut ur skamvrån Tripep fokuserar idag sina resurser dels på en substans (ChronSeal) som påskyndar läkningen av svårläkta bensår på ett helt nytt sätt

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

EPS 1,17 0,72 2,60 2,30 2,16 P/E 18,4 30,1 8,3 9,4 9,9 EV/EBITDA 22,3 11,0 4,2 4,5 4,4 P/S 1,9 1,1 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,6 1,0 0,6 0,5 0,5

EPS 1,17 0,72 2,60 2,30 2,16 P/E 18,4 30,1 8,3 9,4 9,9 EV/EBITDA 22,3 11,0 4,2 4,5 4,4 P/S 1,9 1,1 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,6 1,0 0,6 0,5 0,5 Uppddragsanalys* 3:e november 2005 Addnode (ANOD.ST) IT-koncern under uppbyggnad Bolagen i Addnodekoncernen har ledande ställningar inom respektive nisch. Flertalet av bolagen har långvariga relationer

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta

Läs mer

Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor.

Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor. ANALYSGARANTI* 14 november 2006 Orexo (ORX.ST) Lovande utsikter för 2007 För 2006 räknar vi med en förlust efter finansnetto på 37,2 MSEK. Vi bedömer dock att befintliga och nya licensavtal kommer att

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 14 april 2015 Sammanfattning ADDvise Lab Solutions (ADDV.ST) Positionerat för expansion ADDvise är en ledande och expansiv svensk koncern aktiva inom lab- och sjukvårdsmiljöer.

Läs mer