Biolin Leveransdags efter städning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biolin Leveransdags efter städning"

Transkript

1 Analysgaranti* 11 juni 2007 Biolin Leveransdags efter städning Biolin har renodlat sin verksamhet och koncernen består idag av två affärsområden; vetenskapliga instrument och dentala implantat samt bioteknikbolaget Hansa Medica som ska avyttras. Bolaget siktar på att nå lönsamhet och omsättning på minst 200 miljoner kronor Störst potential och bäst förutsättningar anser vi finns i de båda dotterbolagen Ospol och Q-Sense som båda står inför en intressant tillväxtperiod. I vårt scenario har vi valt att vara försiktiga i våra prognoser. Det innefattar ändå framgångar för både Ospol och Q-Sense vilka inte är helt utan risk. Förhållandet mellan avkastning och risk anser vi dock är tilltalande. Vårt motiverade värde är 21 SEK per aktie vilket medför en uppsida på över 50 procent. Aktiekurs Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Small Cap 256 MSEK Hälsovård Fredrik Lindgren Bo Håkansson Kursutveckling Biolin jul-06 sep- nov- jan-07 mar- maj-07 Biolin OMX Volym x 1000 Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta p 2008p 2009p Omsättning, MSEK 19,2 29,8 92,9 129,8 202,3 Tillväxt 3,6% 55,3% 212,0% 39,7% 55,9% EBIT -16,2-23,3-18,0 5,1 25,5 Res. F. Skatt -16,2-23,3-18,0 5,1 25,5 Nettoresultat -16,2-23,3-18,0 3,1 17,8 Nettomarginal -84,6% -78,1% -19,3% 2,4% 8,8% EPS -2,5-2,4-0,9 0,2 0,9 P/E nm nm -14,6 84,5 14,7 EV/EBITDA -15,8-7,3-16,5 37,3 8,9 P/S 13,7 8,8 2,8 2,0 1,3 EV/S 13,4 5,7 2,8 2,0 1,3 Aktiekurs, SEK 13,4 Antal aktier m 19,1 Börsvärde, MSEK 256 Nettokassa -2,0 Free float % 42% Oms/dag/ Analytiker: Björn Andersson Jan Glevén Tel: * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye AB, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Tel Fax E-post:

2 Definitioner Verksamheten Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid förändringar i Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/ marknadssegmentet. Dessutom avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Innehållsförteckning INVESTERINGSSAMMANFATTNING... 4 BAKGRUND... 5 VETENSKAPLIGA INSTRUMENT... 9 DENTALA IMPLANTAT...14 PROGNOSER...21 VÄRDERING...25 APPENDIX HANSA MEDICAL

4 Investeringssammanfattning Biolin har renodlat sin verksamhet och gått från att vara ett riskkapitalbolag till att vara en teknikkoncern. Den huvudsakliga inriktningen utgörs av forsknings och sjukvårdsprodukter inom life science. Efter renodlingsprocessen finns Biolin inom två verksamhetsgrenar, vetenskapliga instrument och dentala implantat. Bioteknikbolaget Hansa Medica är under avveckling och som vi valt att behandla separat, se appendix. Inom vetenskapliga instrument ingår dotterbolagen Q-Sense och KSV Instruments. Båda dessa bolag har analytiska instrument som utgör en liten del på en stor marknad, vilken årligen växer med 10 procent. Användare utgörs av läkemedels- och bioteknikbolag. Q-Sense är en uppstickare som står sig bra i konkurrensen. Här ser vi störst potential inom proteinbaserad analys, vilket utgör ett snabbväxande segment inom hälsovårdssektorn. Dotterbolaget KSV utgör ett bra komplement till Q-Sense och ger verksamheten en bredare produktportfölj. Inom dentala implantat finns dotterbolagen Ospol och IDL. Dentala produkter som implantat har visat stark tillväxt under många år och väntas även visa det för lång tid framöver. Det som driver marknaden är en ökad andel äldre, ökat intresse för kosmetiska behandlingar och geografisk expansion. Ospol har dentala implantat som ingår i ett koncepttänkande. Med en helhetslösning där både implantat och lagerhanteringssystem integreras anser vi att Ospol har en god chans att ta en mindre andel på den växande dentalmarknaden. Inom IDL finns produkten Osstell som mäter stabiliteten hos dentala implantat. Denna metod har successivt vunnit acceptans och har goda chanser att bli standard ute på klinikerna. Biolin siktar på att nå lönsamhet och en omsättning på minst 200 miljoner kronor år Med den struktur som finns i dagens Biolin anser vi att det finns bra förutsättningar att växa. Störst potential och bäst förutsättningar anser vi finns i de båda dotterbolagen Ospol och Q-Sense som båda står inför en intressant tillväxtperiod. I vårt scenario har vi i jämförelse med Biolins prognoser valt att vara betydligt mer försiktiga. Detta innefattar ändå att satsningen i Nordamerika för vetenskapliga instrument slår väl ut och att Ospol når sina försäljningsmål. Vi är av uppfattningen att det finns goda chanser att båda dessa händelser faller in. Förhållandet mellan avkastning och risk anser vi är tilltalande då vårt motiverade värde ligger på 21 kronor per aktie, vilket motsvarar en uppsida på över 50 procent. I den värderingen har vi dock inte tagit hänsyn till de värden som ryms inom Hansa Medical. 4

5 Bakgrund Biolin är en teknologikoncern med huvudsaklig inriktning på forskningsoch sjukvårdsprodukter. Verksamheten består av ett antal självständiga dotterbolag som idag utgörs av Q-Sense, KSV Instruments, Ospol och Integration Diagnostics. I koncernen ingår även Hansa Medical med verksamhet inom affärsområdet läkemedelsforskning. Detta affärsområde är dock på väg bort som ett led i Biolins planerade avkonsolidering av Hansa Medical. Efter att Hansa Medical i någon form avyttrats kommer Biolin bestå av de två affärsområdena vetenskapliga instrument och dentala implantat. Från riskkapitalbolag till teknikkoncern Biolin har sedan 1998 varit ett noterat bolag och återfinns idag som ett småbolag noterat på Stockholmsbörsen. Vägen till nuvarande affärsmodell har varit lång och fylld av omstruktureringar. Från att tidigare ha bestått av en brokig samling bolag har det under senare år växt fram en tydligare inriktning. Inriktning mot medicinteknik och bioteknik tidigt spår i Biolin Dagens Biolin har sitt ursprung i MediTeam Dental och Biolin Medical som gick samman 2003 och tog det gemensamma namnet Biolin. Vid samgåendet skedde också en upprensning bland de olika innehaven och en tid av omstrukturering följde. Tanken var att Biolin skulle prioritera de bolag som hade bäst förutsättningar med avseende på avkastning och risk. Utgångspunkten var utveckling och kommersialisering av forskningsdrivna bolag med produkter inom medicinteknik och bioteknik, vilket i stort även gäller idag. Biolin bestod tidigare av flera bolag med allt för stor kostnadskostym, vilken inte var anpassad efter den omsättning som dotterbolagen uppvisade. Den omstrukturering som skedde i bolaget var nödvändig för att banta kostnadskostymen till en nivå som var uthållig. Genom besparingsåtgärder och personalminskningar kunde kostnadsnivån i bolaget sänkas kraftigt, vilket var en behövlig åtgärd då bolaget stod i behov av ett kapitaltillskott. För att komma på rätt köl genomfördes under samma period en nyemission, vilket tillförde bolaget 15 miljoner kronor. Nyemissionen skulle även täcka köpet av Hansa Medical som forskar kring sjukdomar inom inflammation och infektion. Ägare i Hansa Medical var Bo Håkansson med erfarenhet från en rad tidigare företagsbyggen, däribland Active Biotech. Bo Håkansson blev efter förvärvet största aktieägaren i Biolin. 5

6 För att få loss ytterligare kapital valde Biolin även att knoppa av MediTeam, något som inbringade ytterligare 5 miljoner kronor till Biolin. Det fanns även planer på att avyttra dotterbolaget Ospol med verksamhet inom dentala implantat. Den tilltänkte köparen till Ospol blev emellertid uppköpt av ett amerikanskt bolag med en annan strategi. Affären blev därmed aldrig av. Lösningen för Ospol blev istället ett samriskprojekt i Biolins ägo. En rad andra bolag såldes därefter även av för att fokusera på de senaste förvärven, Q-Sense och Integration Diagnostics. Därefter valde Biolin att lägga alla resurser på att marknadsanpassa de båda bolagen Q-Sense och Ospol. Ytterligare en nyemission genomfördes för att möjliggöra bolagets offensiva marknadssatsning för Q-Sense och Ospol. Totalt tillfördes Biolin 44 miljoner kronor i denna nyemission. Ny förvärvsrunda utgör stommen i Biolin Under 2006 valde Biolin att gå vidare i sitt företagsbygge genom att förvärva finska KSV Instruments samt att göra intressebolaget Integration Diagnostics till ett helägt bolag. För att kunna genomföra denna operation krävdes ytterligare en nyemission på 96 miljoner kronor. Det huvudsakliga syftet med nyemissionen var att genomföra de båda förvärven. Ett viktigt strategiskt beslut togs även att renodla verksamheten mot medicinteknik. Biolin har därför som ambition att avyttra Hansa Medical. Inte minst då ett forskningsintensivt bolag som Hansa Medical riskerar att tära så hårt på Biolins resultat att de kommersiella framgångarna i de övriga dotterbolagen riskerar att överskuggas under överskådlig tid. Konglomerat som affärsmodell Biolin ska bidra till att skapa värde till de förvärvade bolagen Biolins modell är att äga och utveckla samt förvärva bolag. Grundläggande är att Biolin tar en aktiv roll i dotterbolagen för att kvalitetssäkra utvecklingen på kort och lång sikt. Förutom att växa organiskt är förvärv en central del i Biolins affärsmodell. Motivet till förvärvsstrategin är att det finns många mindre teknikbaserade bolag med stor tillväxtpotential. Med sin finansiella, industriella och affärsmässiga kompetens ska Biolin bidra med lösningar som ska skapa värde för de tilltänkta förvärvade bolagen. Genom att tillföra dessa kompetenser sker en värdetillförsel som över tid ska leda till långsiktig tillväxt. Därtill har Biolin i sitt nätverk flera forskningssamarbeten som kan bidra med olika tekniska och vetenskapliga kompetenser, exempelvis på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och på Lunds Universitet. En tydlig scenförändring i företaget skedde i samband med att Bo Håkansson klev in som storägare och sedermera styrelseordförande i bolaget. I samband med att Bo Håkansson blev största ägare med en 6

7 ägarandel på 38,3 procent, så tillsattes även Fredrik Lindgren som ny VD. Med en ägarandel på 5 procent är Fredrik Lindgren idag näst största ägare i bolaget, vilket inger förtroende för starkt engagemang. I Samma veva som Bo Håkansson blev storägare flyttade Biolin sitt huvudkontor från Stockholm till Malmö, för att strukturera om och fokusera verksamheten. Ägarbyte har bidragit till en rad förändringar En förändring som skedde i och med ägarbytet är att koncernens verksamheter idag främst drivs genom helägda dotterbolag. Därmed får Biolin större handlingsutrymme i sina dotterbolag samtidigt som beslutsprocessen väntas bli mer effektiv. Strategibyte för långsiktig tillväxt Biolin bestod från början av ett stort antal bolag som förvärvats i hopp om att något av bolagen ska växa till sig. Med en allt för brokig skara av dotterbolag var det svårt för Biolin att skapa synergier mellan dotterbolagen. Samtidigt saknade Biolin tillräckligt stort ägarinflytande i flera av dotterbolagen. På så vis saknade Biolin mandat för att kunna tvinga fram omstruktureringar som kunde göra bolagen mer affärsmässiga och stoppa förlusterna. Med ny strategi blir Biolin ett mer fokuserat bolag Lönsamhetsproblemen och den allt för spretiga dotteren ledde fram till att en mer tydlig och lönsamhetsinriktad strategi växte fram. Den nya strategin blev att mer försiktigt förvärva produktutvecklande bolag med kompletterande teknologier inom de två befintliga affärsområdena, vetenskapliga instrument och dental implantat. Framförallt rörelsedrivande bolag som befinner sig i ett tidig marknadsskede eller internationalisering. Strategin för förvärven innebar dessutom att de ska genomföras i en takt som garanterar god integration. Strategiförändringen har medfört att Biolin blivit mer fokuserat. Genom att engagera sig i förvärvade bolag ska Biolin med sin kunskap och erfarenhet bidra till ta verksamheten till nästa steg (se figur nästa sida). Tanken är att dotterbolagen ska vara självständiga, men där Biolin har fullt inflytande med avseende på strategisk inriktning samt finansiering. I ett tidigt utvecklingsskede är det vanligt att bolagen är för teknologifokuserade, vilket kan vara till problem när bolaget närmar sig en kommersialiseringsfas. Genom sin affärsmässiga kompetens kan Biolin bidra till att dotterbolaget odlar en mer kundorienterad kultur. 7

8 Dotterbolagens utveckling Finansiering Långsiktig tillväxt Affärsutveckling Marknadsutveckling Förvärv Värdetillförsel Källa: Biolin Tydlig modell ska hjälpa dotterbolag till nästa steg Biolin har en utarbetad modell för hur bolaget ska växa genom förvärv. Potentiella förvärv ska kännetecknas av goda tillväxtmöjligheter. Den tillväxtpotential som Biolin söker bör årligen minst överstiga 25 procent. Inriktningen på förvärven kommer framförallt att ske som komplement till nuvarande verksamhetsinriktning eller i något närliggande område. Främst handlar det om bolag med bas i Norden och som befinner sig i sent utvecklingsskede nära en kommersialiseringsfas. Avgörande för förvärven är om bolagen har en kompetent och engagerad ledning. Tydligare inriktning Den pågående renodlingsprocessen gör att Biolin idag fokuserar på två affärsområden, vetenskapliga instrument och dentala implantat. Med den struktur som finns i bolaget idag finns bra förutsättningar för att kunna växa, då dotterbolagen befinner sig på marknader som är under stark tillväxt. Biolin Vetenskapliga Instrument Dentala Implantat Källa: Biolin 8

9 Vetenskapliga instrument Vetenskapliga instrument ett av huvudspåren Den typ av vetenskapliga instrument som Biolin valt att satsa på utgör en liten del på en stor marknad. Den totala marknaden för instrument inom biovetenskap uppgår till över 20 miljarder dollar. Denna marknad har växt med 10 procent per år, men vissa marknadssegment har växt betydligt snabbare än så. De som i första hand är användare av instrument är läkemedels- och bioteknikindustrin samt statliga och akademiska forskningsinstitutioner. Syftet med analys genom vetenskapliga instrument är i första hand att bidra till ökad kunskap vid forskning och utveckling av läkemedel. Det finns en rad olika typer av teknologier som exempelvis kromotografi, spektroskopisk ellipsometri, elektroforetisk utrustning och masspektrometri. Det finns några viktiga parametrar som har stor betydelse för framväxten av vetenskapliga instrument. Marknaden för instrument präglas mycket av storleken på industrins forskningsbudget samt eventuella förändringar av forskningsanslag. Anslagen till akademiska forskningscentra påverkas i sin tur av statliga finanser och den allmänna ekonomin. Det kan leda till stora säsongsmässiga variationer i försäljningen, vilket kan ställa till problem för bolag med få produkter. Vetenskapliga Instrument Q-Sense KSV Inom Biolin utgörs vetenskapliga instrument av Q-Sense och KSV Instruments. Vi har valt att dela upp dessa bolag i varsitt avsnitt. Q-Sense är en uppstickare inom analysinstrument Q-Sense utgör idag stommen i det som går under namnet vetenskapliga instrument inom Biolin. Bolaget som grundades 1996 utvecklar och marknadsför i huvudsak ett mätinstrument med tillhörande förbrukningsvara. I kunderbjudandet finns också service, utbildning och tillbehör till mätinstrumentet. Själva mätinstrumentet ger information till forskare inom akademin och industrin som kan användas vid kritiska beslut hela vägen från forskning till tillverkning och kvalitetskontroll. 9

10 Hjärtat i Q-Sense instrument är ett sensorchip med en kvartskristall som fungerar som en extremt känslig våg. Genom mätmetoden går det att visa hur olika molekyler binder till varandra, till exempel som ett led i utvecklingen av nya läkemedel. Själva sensorchipet kallas för QCM-D (Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Monitoring) och är utvecklad av en forskargrupp vid Chalmers Tekniska Högskola. Forskningsområdet för att mäta just ytegenskaperna hos olika ämnen kallas ytkemi. Många användningsområden för QCM-D Q-Sense mätinstrument finns i två modeller, varav den första är Q-Sense D300 som fått ett erkännande i akademiska kretsar. Q-Sense D300 lanserades 1999 och sålde fram till 2005 i över 100 exemplar. Därefter lanserades ny produktgeneration under 2005 med namnet Q-Sense E4. Den nya modellen togs fram för att öka användarvänligheten och känsligheten samt höja kapaciteten genom att möjliggöra fler parallella mätningar. Med den nya E4-modellen blev det också möjligt att genomföra mätningar i realtid. Samtaget har den nya och förbättrade modellen väckt förhoppningar om att användningsområdet ska öka, då mer data kan analyseras. Q-Sense står sig bra i konkurrensen Marknaden för analysinstrument inom ytkemi domineras idag av två mättekniker, dels en optisk baserad på ytplasmonresonans (Surface Plasmon Resonance, SPR) och dels en akustisk baserad på kvartskristall (Quartz Crystal Microbalance, QCM). Biacore har länge varit marknadsledande och mutat in området för instrument baserade på SPR-teknologi med en omfattande patentmatta. Bolagets patent har vid ett flertal tillfällen utmanats av ledande aktörer i instrumentbranschen, vilket slutade med att Biacore förvärvades av GE Healthcare under QCM-D bra komplement till SPR-teknologin Fördelen med SPR gentemot QCM var länge överlägsen nogrannheten i mätningarna, vilket har minskat i betydelse i samma takt som förbättringar genomförts av mätkristallen i QCM-teknologin. Det är tveksamt om känsligheten spelar någon störr roll för kunderna idag. Istället är det andra saker som är av betydelse, exempelvis tillbehör i form av reagenser, analysprotokoll, programvara för hantering av mätdata. Den stora fördelen med instrumenten från Biacore/GE Healthcare är idag det sätt som används för att fästa provmolekyler på instrumentets sensorchip. Fästytan för Biacores instrument baseras på ett ämne som kallas dextran, vilket ger ett mycket brett spektrum av tillämpningsområden. Utmaningenför Q-Sense ligger därför i att utveckla fler egna fästytor som kan klara ett lika brett spektrum som Biacores instrument samt att identifiera nya tillämpningsområden som Biacores instrument inte täcker in. 10

11 Bättre profil kan ge lyft Svårigheten för Q-Sense ligger därför i att lyckas profilera sin produkter som ett komplemet snarare än en direkt konkurrent till Biacore/GE Healthcares inarbetade produkter. Ett steg i rätt riktning togs under 2006 när Q-Sense förvärvade CoAT, en leverantör inom ytbeläggning. I samband med förvärvet fick Q-Sense tillgång till en egen unik fästyta för sitt sensorchip som ger möjlighet till nya tillämpningar. Därtill har Q-Sense ett flertal akademiska samarbeten som leder till att Q-Sense instrument blir vetenskapligt dokumenterade för skilda användningar. Q-Sense instrument är idag väl dokumenterade i mer än 150 vetenskapliga publikationer och hittills har 185 instrument sålts i 25 länder, vilket visar att det finns kommersiell bärkraft i instrumenten. Akademin står för cirka 85 procent av försäljningen hitintills. Potentialen uppges av bolaget själva uppgå till omkring instrument inom detta lågprissegment som främst riktar sig till akademin, vilket skvallarar om en outtömd tillväxtpotential. Stora möjligheter inom proteinbaserad analys Även om Biacore/GE Healthcare marknadsför en lågprismodell för forskarmarknaden, så är det många akademiska forskare som inte haft råd med den. Det är främst till denna kundgrupp som Q-Sense vänt sig till, för vilka priset är ett viktigt försäljningsargument. Det är dock inte lika lätt att prisa sig in på den betydligt större industriella marknaden. För större kunder inom industrin är det istället kostnaden per analys som är mer intressant än inköpskostnaden av instrumentet. Amgen är en viktig referenskund Det faktum att Q-Sense instrument använder sig av relativt dyra engångssensorer borde göra dem mindre intressanta för större industriella analyser. Detta har dock inte förhindrat att Q-Sense lyckats nå ut till resursstarka kunder inom läkemedelsbranschen. Nyligen fick dock Q-Sense en viktig referensorder från det amerikanska bioteknikbolaget Amgen. Denna genombrottsorder stärker tilltron om att Q-Sense ska lyckas inom den betydligt större industriella marknaden. Med tanke på den starka tillväxten för protein-baserad analys, bedömer vi chanserna som goda för att Q-Sense ska fortsätta att växa inom detta mycket viktiga och stora marknadssegment. Ett tillämpningsområde som skulle kunna bli viktigt för Q-Sense är proteinaggregation, en vanlig flaskhals i produktionen inom bioteknikindustrin. Ytterligare ett tillämpningsområde där där QCM-D metoden kan fylla ett behov är biomaterial. AkuBio och Attana är trovärdiga utmanare I dag finns ytterligare en handfull företag i världen som utvecklar analysinstrument baserade på QCM-teknologi. En utmanare till Q-Sense är engelska AkuBio, en avknoppning från University of Cambridge som 11

12 startade Ytterligare en utmanare är svenska Attana, en avknoppning från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som startade Utgångspunkten för dessa båda bolag har precis som för Q-Sense varit ett attraktivt prisläge. Deras mätteknik är dessutom något annorlunda och ger därför en del annan information än vad Q-Sense instrument klarar av. Gott om utmanare inom proteinanalys Den främsta konkurrensfördelen med dessa båda bolags instrument är möjligheten till realtids analys av kinetik, det vill säga ger information hur stark och snabb en interaktion är mellan ett protein och olika provmolekyler. Sådana studier används vanligen inom diagnostik- (in vitro) och läkemedelsindustrin för biologiska applikationer som selektion och karaktärisering av antikroppar. Målsättningen för AkuBio så väl som Attana är att bli en världsledande leverantör av sensorteknologier för detektion, registrering och mätning av kemiska och biokemiska reaktioner. Därför är dessa båda bolag direkta konkurrenter till Q-Sense inom marknaden för proteinbaserad analys, ett område som spås växa kraftigt de kommande åren. Strategiskt logiskt med förvärvet av KSV Under slutet av 2006 valde Biolin att förvärva den finska konkurrenten KSV Instruments (KSV). Det huvudsakliga motivet till förvärvet av KSV var en upparbetad distrubutionskanal i USA och en bred produktportfölj som kompleterande den i Q-Sense. KSVs produktportfölj består av ett antal mätinstrument som baseras QCM-teknologi. Mättekniken i KSVs instrument skiljer sig dock något från den som används i Q-Sense instrument, vilket ger den andra kompleterande tillämpningsområden. Analysinstrument från KSV breddar utbudet KSVs är marknadsledande inom sin målgrupp som utgörs av akademiska och industriella ytkemiska laboratorier. KSVs produkter används främst inom halvledarutveckling, färgutveckling och platsbeläggning, exempelvis för att studera korrosion av metallytor. KSV finns idag på cirka 50 geografiska marknader genom cirka 30 distrubutörer och genom egen försäljning i USA, Sverige och Finland. Målgruppen sägs uppgå till 5000 kunder, varav 2000 redan idag är kunder till KSV. Det gör att KSV befinner sig i en något mer mogen marknadsfas än Q-Sense, vilket begränsar tillväxtmöjligheterna. KSV har dock under de tre senaste åren utvecklat ett antal nya produkter som väntas lanserasunder Verksamheten lider av kraftiga säsongvariationer Verksamheten i både Q-Sense och KSV kännetecknas idag av säsongsvariationer som följd av ett smalt produkterbjudande och en allt för hög 12

13 grad av kunder inom akademin. Det gör försäljningen är säsongsmässigt svag under det första kvartalet. Det finns således ett behov att jämna ut säsongssvängningarna genom en utökad produktportfölj eller/och ett ökat antal industriella kunder. Det finns därmed tre sätt för att komma till rätta med säsongssvängningarna: bredda produktportföljen: Bredda produktportföljen genom förvärv av mindre kapitalintensiva produkter Bredda produktportföljen genom egen utveckling av med mindre kapitalintensiva produkter Omfattande marknadsbearbetning av industriella kunder Stora möjligheter med ett gemensamt varumärke Det finns en rad tillämpningsningsområden som Q-Sense har för avsikt att växa inom. Tillämpad analys skulle således kunna ske inom proteiner (tidig forskning), biomaterial, elektrokemi, läkemedelsutveckling och biofouling (biofilm). Vi anser att Biolin borde göra en hård utgallring bland dessa tillämpningsområden och fokusera på ett eller ett par av dem för att kunna utvecklas inom rimlig tid och kostnad. KSV och Q-Sense starkare som ett varumärke En stark marknadspositionering inom ett område skulle bidra till ett starkare varumärke. Med ett starkt varumärke ökar chansen att lyckas slå sig in på andra marknader och därigenom nya tillämpningsområden. Det är också rimligt att Biolin på sikt slår ihop Q-Sense med KSV för att på så vis bygga ett gemensamt varumärke inom affärsområdet vetenskapliga instrument. Genom att bygga en global identitet med ett gemensamt varumärke kommer marknadsbearbetningen bli mer effektiv samtidigt som tillverkningen kan optimeras genom en gemensam produktionsapparat. KSV har en egen produktionsanläggning som skulle kunna utnyttjas av Q-Sense, vilka idag tillverkar genom GE Health Care. Ytterligare en möjlighet är att Q-Sense förvärvar kompletterande teknologier eller konkurrenter som AkuBio eller Attana och därigenom breddar sitt produktsortiment samtidigt som konkurrenterna får tillgång till en betydligt större distributionskanal. Sådana förvärv skulle sannolikt förbättra möjligheterna för Q-Sense att växa på den industriella marknaden. 13

14 Dentala Implantat Biolins andra affärsområde är dentala implantat, där de båda helägda dotterbolagen Ospol och Integration Diagnostics (IDL) ingår. Dentala Implantat Ospol IDL Ospol är en trovärdig utmanare Ospol bildades 2002, men levde länge på lånad tid inom Biolin koncernen. Det fanns tidigare planer att avyttra Ospol men som nu med ny ledning fått hög prioritet inom Biolinkoncernen. En vändpunkt för Ospol var den ledarförändring som trädde ikraft i samband med att Biolin valde att stanna kvar som huvudägare. Ledning med goda förutsättningar att lyckas Hans Berglund med lång erfarenhet inom dentala implantat tillträdde i slutet av 2004 som vd för Ospol. Därtill anställdes Lennart Carlsson och Göran Urde som nyckelpersoner, båda med lång erfarenhet av dentala implantat. Samtliga inom det team som nu ska föra ut Ospols produkter på marknaden har ett förflutet på Nobel Biocare med ett stort kontaktnät på dentalmarknaden. Det är en tillgång att få in en kompetent ledning med lång marknadserfarenhet, vilket ökar sannolikheten för att Ospol ska lyckas. Detta till trots för att tandläkare är kända för att ta tid på sig att ta till sig nya produkter. Det finns dock som vi ser det ett antal fördelar med Ospols produkter. Dels uppfyller de dentala implantatet de krav som som ställs och dels finns inslag av unikitet i produkten. Mervärden ska bolaget skapa genom en förenklad hantering. Vi tror att dessa fördelar kommer att väga tungt för kliniker som vill utvecklas, vilket ökar sannolikheten för att Ospol ska klara att slå sig in som ett nischat dentalbolag. Som litet och relativt okänt bolag finns dock ett antal svårigheter. Det är alltid svårt att förmå potentiella kunder tt byta arbetssätt till nya och mindre beprövade metoder. Behovet av bra referenskunder är därför extra stort i ett uppstartaskede. Som ett litet bolag är Ospol dessutom starkt knutet till några få nyckelpersoner samtidigt 14

15 resurserna för marknadsföring är begränsade. Vi tror dock att ledningens långa branscherfarenhet och engagemang av form av ägande kommer att vara av stor betydelse för Ospols komersiella framgångar. Ett serviceinriktat koncept Koncepttänkande banar väg för nya implantat Idén till Ospol är framväxt ur ett behov från tandläkarna, vilka efterfrågat ett system som inte bara ger kliniska utan även affärsmässiga fördelar. Eftersom existerande leverantörer inte erbjuder detta koncept, ser Ospol goda möjligheter att slå sig in som ett nischat bolag på dentalmarknaden. Ospol har tagit fram ett nytt och användarvänligt dentalt implantat tillsammans med ett IT-baserat lagerhanteringssystem. På så vis erbjuder Ospol en helhetslösning till tandläkarna som förutom själva implantatet ska leda till minskat administrativt arbete, mindre lager och därmed en mer optimal kapitalbindning för klinikerna. Lagerpåfyllning sker per automatik, vilket förenklar och effektiviserar för klinikerna. Förhoppningen är att helhetslösningen ska leda till långsiktiga relationer och partnerskap med de olika klinikerna. För att förenkla processen ytterligare har Ospol valt att koncentrera sig på de mest användbara dentala implantaten. Många fördelar med implantat Dentala implantat är små skruvar som har konstruerats för att ersätta förlorade tänder. Det finns en rad fördelar med implantat jämfört med andra metoder som tandproteser (löständer) samtidigt som andelen framgångsrika behandlingar är mycket hög. De implantat som Ospol har tagit fram konkurrerar inte med de större aktörerna genom en unik teknologi. Det är snarare helhetskonceptet som ska bidra till bolagets framgångar. Dentala implantat växer som behandlingsmetod Dentala Implantat som de används idag har växt fram ur en upptäckt av den svenska professorn Per-Ingvar Brånemark. Av en tillfällighet fann han att titan kunde integreras med benvävnad. Även om upptäckten sträcker sig så långt tillbaka som 1952 dröjde det ända till början på 80-talet innan en kommersialisering av dentala implantat tog fart. Startskottet blev en kongress i Toronto. Där presenterades långtidsdata för dentala implantat som resulterade i att det blev en accepterad behandlingsform. Sedan dess har dentala implantat blivit allt mer accepterat, även om det långt ifrån har slagit igenom helt som behandlingsmetod. Fördelen med ett dentalt implantat är att patienten kan få tillbaka tuggförmågan, naturligt utseende samt att det har stor betydelse för självkänslan. Behovet att slipa ner andra friska tänder samt att ett 15

16 tandimplantat varar livet ut är andra fördelar mot traditionell behandling med tandproteser. En marknad under stark tillväxt Dentala implantat är ett snabbväxande segment Behovet av dentala produkter är stort med en totalmarknad värderad till miljarder euro. Dentala implantat utgör 13 procent av den totala dentalmarknaden och är det segment som växer snabbast, enligt Nobel Biocare. Marknaden för dentala implantat har varit under stark tillväxt i många år och väntas så även vara över lång tid framöver. De senaste åren har tillväxten för dentala implantat uppvisat en årlig tillväxt på procent. Den förväntade marknads-tillväxten väntas uppgå till 14,6 procent årligen fram till 2010, enligt en Calorama. Marknaden väntas enligt samma källa vara värd 3,3 miljarder dollar Flera bakomliggande trender talar för att marknaden för dentala implantat kommer att fortsätta visa god tillväxt under många år framöver. Beaktat att 6-10 procent av världens befolkning helt eller delvis uppskattas sakna tänder, så är marknadspenetrationen fortfarande låg. Antalet behandlade patienter uppskattas till fem miljoner, vilket motsvarar en marknadspenetration på knappt 2 procent. Det totala antalet patienter som av någon andledning saknar en tand och därmed skulle kunna utgöra en potentiell kandidat för dentalt implantat uppgår till minst 240 miljoner i västvärlden, enligt World Health Organization (WHO). Det som väntas driva försäljning av dentala implantat kommande år är: Mycket talar för ökad användning Ökad andel äldre befolkning Ökat antal kosmetiska behandlingar Geografisk expansion Det demografiska trenderna antyder att vi kommer att få en kraftigt ökande äldre befolkning under de kommand åren. Eftersom patientunderlaget ökar med åldern så medför detta att marknaden för dentala implantat också kommer att växa. Enligt WHO kommer 120 miljoner männsikor vara över 65 år i Västeuropa år Det medför en ökning med 56 procent från Utveclingen för kosmetiska behandlingar har sedan början på 90-talet växt explosionsartat. Mellan åren 1992 och 2005 har tillväxten på den amerikanska marknaden varit svindlande 800 procent enligt siffror från 16

17 American Society of Plastic Surgeons. Det är framförallt en förändrad livsstil som driver på utvecklingen, men också en växande kundgrupp i tillväxtmarknader som Asien och Indien. I dessa tillväxtmarknader får allt fler råd med att lägga mer pengar på sitt utseende. Alternativet, att använda löständer, är knappast tilltalande. Enligt flera branschkällor är penetrationsgraden fortfarande väldigt låg i västvärlden, vilket utgör den största tillväxtpotentialen. Högst penetrationsgrad har av naturliga orsaker Sverige och Schweiz. Trångt på implantatmarknaden Det finns utrymme för fler aktörer Implantatmarknaden domineras av några större aktörer och ett antal små. De två största aktörerna är Nobel Biocare och Straumann. Inom dentala implantat har Nobel Biocare och Straumann tillsammans en marknadsandel som överstiger 50 procent. Nobel Biocare är branschledaren som även har den största säljkåren. Företag på dentala implantat marknaden Övriga 15% Dentsply 6% Nobel Biocare 37% Zimmer Dental 9% Biomet/3i 11% Straum ann 22% Källa: Nobel Biocare årsredovisning Olika fokus öppnar för nya spelare som Ospol Målet för Ospol är att nå en marknadsandel på 1 procent inom detta segment. Det är visserligen ingen lätt match för en liten aktör att slå sig in på denna hårt konkurrensutsatta marknad. Så länge som marknaden befinner sig under en stark tillväxt finns det dock alltid utrymme för nya spelare. Med ett stort kontaktnät bland ledande tandspecialister och kliniker så har Ospol en chans att etablera sig som en ny spelare. Inte minst pågrund av det det serviceinriktade affärskoncept som Ospol erbjuder och som de större aktörerna inte har valt att fokusera på. Det skulle ta allt för mycket resurser i anspråk för de större bolagen som framför allt är fokuserade på att utveckla nya produkter och ligga i framkanten avseende tekniken. Det är heller inte rimligt att de stora aktörerna väljer att bearbete marknaden på liknande sätt som Ospol, då det kräver ett stort engagemang som är tidsödande på de stora klinikerna. Ospol har valt att rikta in sig på 17

18 mindre kliniker som årligen genomför omkring 100 operationer med insatta implantat. Strategier för tillväxt Den finns några faktorer att ta fasta på som påverkar tillväxten i dentalmarknaden. Brist på kunskap hos allmänheten är en viktig del liksom andelen tandläkare som erbjuder behandling. Ospol har valt att bearbeta specialiserade tandläkare vars verksamhet är koncentrerad på dentala implantat. Målgruppen är kliniker som behandlar 100 patienter om året. För att kunna slå sig in som en liten aktör har Ospol valt att erbjuda ett koncept som är kostadseffektivt och samtidigt effektiviserar logistiken för klinikerna. Ospol har därmed valt att inte marknadsföra sig som en aktör med en unik produkt med avsikt att differentiera sig mot övriga inom industrin för dentala implantat. Ospol är av uppfattningen att dentala implantat blivit en generisk produkt och har därmed identifierat andra mervärden. Vi delar den meningen. Tidigare låg fokus främst på att implantaten skulle fungera. Numera söker tandläkaren istället lösningar där lönsamhet och optimering spelar en större roll. Ospol erbjuder därför även hjälp i form av affärsplan till sina kunder utöver en optimerad logistiklösning. Bra respons på nytt strategitänkande Det som talar för att Ospol ska lyckas med sin strategi är att bolaget fått bra tidig respons och har en tydlig differentiering på en i övrigt hårt konkurrensutsatt marknad. Ospol ska främst ta marknadsandelar från konkurrenter genom att tillföra mervärden som underlättar för kliniker som vill utveckla sin verksamhet. Det ska således inte ske genom priskrig, vilket i tidigare sammanhang visat sig fungera dålig. Ospol kommer att erbjuda attraktiva priser utan att för den skull vara prisdumpande. Marknadstrender Ospol har tagit fasta på de trender som växt fram för dentala implantat. De tydligaste trenderna är att antalet delar och skruvar minskat vilket underlättar för mindre aktörer. Ospol har totalt 50 produkter vilket täcker 85 procent av de behov som en vanlig klinik har. Det som på senare år har blivit viktigt är också implantatets yta. Både inläkning och hur väl implantatet integreras med kroppens vävnader. Förbättring av ytan förbättrats successivt vilket ökar sannolikheten för att integrationen (osseointegration) ska bli framgångsrik. En viktig faktor för en lyckad behandling är också tandläkarens skicklighet. 18

19 Marknaden för dentala implantat ökar i och med att det blivit enklare att handha de dentala implantaten, vilket har sänkt tröskeln för nya aktörer som vill slå sig in på marknaden. Ett ökat antal allmäntandläkare klarar numera även av att sätta in dentala implantat. Detta är en målgrupp som tidigare stått utanför dentalbolagens fokus. Även om Ospol har valt att inte utge sig för att komma med någon unik produkt, så finns det ändå vissa detaljer som är värda att lyfta fram: Det framtagna implantatet från Ospol har en unik yta som i tester sammantaget visat på snabbare inläkning Förpackningarna som utvecklats för att förenkla för klinikerna har även belönats med ett designpris Smart förpackning en konkurrensfördel Vi anser att det finns goda skäl att utnyttja den publicitet som framkommit kring design av förpackningar. När bolaget blivet mer känt och hunnit bygga upp en kundbas tror vi även att bolaget kommer att lyfta fram de kliniska fördelar som Ospols nyframtagna implantat uppges inneha. Verksamheten är förknippad med flera risker Marknaden för dentala implantat är hårt konkurrensutsatt. Marknaden har historiskt sätt i stor grad handlat om att konkurrera med tekniskt överlägsna produkter. Marknaden har dock mognat på senare tid med få produktförbättringar som följd. Det har därför skett en konsolidering i sektorn, där många av de mindre spjutspetsbolag inom teknik köpts upp av de större aktörerna. Även om risken för tekniksprång minskat något på senare år, så ska de inte uteslutas. Ett eventuellt tekniksprång skulle kunna tvinga Ospol att teckna dyra licenser för försvara sin marknadsposition. Dessutom är Ospol stark beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Förlusten av någon av dessa skulle troligen medföra en allvarlig störning för bolagets verksamhet. IDL är en uppstickare Osstell är en produkt som kompletterar produktportföljen i Ospol Som komplement inom verksamhetsgrenen dentala implantat finns Integration Diagnostics (IDL). Bolaget bygger på en produkt, Osstell, som mäter av stabiliteten hos dentala implantat. Den utvecklade tekniken kan ge ett mått på inläkningen av ett dentalt implantat. Syftet är att möjliggöra tidig belastning av implantatet samt att undvika eventuella komplikationer. Idén till vad som idag är Integraion Diagnostic (IDL) föddes Bolaget bildades sedermera 1998 då en forskargrupp valde att gå vidareutveckla en rad patent och kommersialisera produkten Osstell. Under perioden

20 2005 lanserades en ny generation som var trådlös och fick namnet Osstell Mentor. Mycket att vinna på nya och mer aktiva distributörer Ett genombrott för produkten kom när Straumann blev distributör för produkten Osstell i Nordamerika och Europa, vilket skedde I Asien marknadsförs IDL:s produkter genom Osstem, vilka liksom Strauman och Ospol är ett produktbolag inom dentala implantat. Straumann har varit viktig för IDL för att bereda väg för Osstell Mentor på marknaden. Idag är Osstell Mentor en etablerad produkt och det skulle därför finnas fördelar om IDL fick kontroll över distributionen. Det skulle leda till att nya mer aktiva distributöter skulle kunna knytas till bolagets produkt. Lönsamhetsmässigt finns det även mycket att vinna på att Straumann inte är exklusiv distributör. Inte minst då Biolin antyder att Strauman tar en branschmässigt hög marginal för distributionen, Redeye uppskattar 50 procent. Det skulle även finnas fördelar med att att slå samman IDL med Ospol. Med ett gemnsamt varumärke ökar slagkraften, men det skulle sannolikt innebära problem för IDL:s distribution. De distrubutörer som marknadsför IDL:s produkter idag är direkta konkurrenter till Ospol, vilket skulle leda till intressekonflikter mellan bolagen. Osstell kan bli standard Från början såldes produkten in till större tandläkarkliniker men senare har samtliga kliniker inkluderats som använder dentala implantat. Genom att slå sig in på sekundärmarknaden med kliniker som i mindre utsträckning arbetar med dentala implantat ökar potentialen betydligt. Här finns runt kliniker att bearbeta vilket ger en marknad värd över 600 miljoner euro. Låg marknadspenetration utgör potential Hittills har IDL sålt runt 2000 instrument sedan lanseringen, vilket enligt bolaget medför att marknadspenetrationen endast uppgår till 5 procent. Det finns således en stor potential om bolaget lyckas med att få in produkten som en standard. Där är dock bolaget ännu inte. 20

21 Prognoser Biolin har för hela koncernen satt upp som mål att bolaget inom tre år (2009) nå en omsättning på 200 miljoner kronor. Ett delmål på vägen dit är att uppnå positivt kassaflöde någon gång under Vi anser att dessa mål är rimliga med tanke på den underliggande tillväxten i dotterbolagen. Nedan följder de prognoser som Biolin satt upp för respektive dotterbolag. Biolin spänner bågen hårt med tuffa tillväxtmål Dotterbolag (Bolagets prognoser) (MSEK) Bolag Marknad Omsättning EBITDA Omsättning EBITDA P 2009P Q-Sense Analysinstrumen 29,4-1, KSV Analysinstrumen Ospol Dentala implanta 0,4-10, IDL Dentala implanta Hansa Medical Biotech 0-7,1 Moder bolaget 0-12,2-10 Totalt Källa: Redeye Research Lansering i USA är nyckeln till försäljningsframgång för Q-Sense Q-Sense: För Q-Sense har vi en mer återhållsam syn på utvecklingen än bolaget själva valt att kommunicera. Att växa med 50 procent per år är ambitiöst men fullt rimligt. Det medför dock att lanseringen på den amerikanska marknaden måste falla väl ut. Att förstärka den internationella distributionen för att kunna penetrera marknaden riskerar dock att dra med sig ökade kostnader. Vi har därför valt att ta hänsyn till denna faktor och i vårt normalscenario räknar vi med en något lägre rörelsemarginal än vad bolaget själva gör. I nedanstående tabell redogör vi för våra prognoser för Q-Sense åren Prognoser Q-Sense (MSEK) 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p Omsättning Tillväxt % 135% 40% 40% 50% 50% EBITDA EBITDA-marginal 0,0% 10,0% 17,0% 20,0% 21,0% Källa: Redeye Research Q-Sense har under de senaste åren uppvisat kraftig tillväxt och under 2006 ökade omsättningen med 53 procent till 27 miljoner kronor. Biolin har gjort bedömningen att Q-Sense bör kunna växa med minst 50 procent per år. Det är ett ambitiöst mål, vilket också innefattar viss framgång på den amerikanska marknaden. Lönsamheten mätt som rörelsemarginal före 21

22 avskrivningar väntas inom en treårsperiod uppgå till 25 procent. Skulle detta infrias finns ett embryo till något stort. Säsongssvängningar har stor betydelse för bolag med stor försäljning till akademiska institutioner. Det medför att det framförallt är i slutet på året som Q-Sense får sina intäkter bokförda. Bolaget har därför ofta en trög start på året så även i år. Under det första kvartalet uppgick tillväxten till 5 procent. För KSV Instrument väntas tillväxten bli lägre. Orsaken är att KSV har mer mogna produkter och tillväxten väntas därmed inte bli lika kraftig som för Q-Sense. KSV har som mål att nå en omsättning på 5 miljoner euro och en rörelsemarginal före avskrivningar på 20 procent Det medför att KSV bör växa med 20 procent per år för att de uppsatta målen ska kunna nås. Vi räknar dock med en något lägre tillväxttakt på 15 procent. Rörelsemarginalmålet tror vi emellertid att bolaget klarar att nå upp till. Ospol: För Ospol är målet att nå en marknadsandel på 1 procent över en femårsperiod. Om vi utgår från att bolaget kommer att sälja implantat inom 5 år och att priset per styck uppgår till 3000 kronor kommer omsättningen att ligga runt 200 miljoner kronor. Ospol har även som mål att inom tre till fem år uppnå branschmässiga marginaler. Rörelsemarginalen ska därmed kunna uppgå till 30 procent före avskrivningar. Ett viktigt delmål är hur snabbt Ospol lyckas slå sig in på dentalmarknaden. Utfallet och får stor betydelse för värderingen av Biolins aktie. I våra prognoser räknar vi med att Ospol får ut sina produkter på marknaden under 2007 i mindre skala. Under 2008 räknar vi med att tillväxten tar fart, men vi är fortsatt återhållsamma när det gäller kostnaderna. Affärsmodellen är ännu inte bevisad även om bolaget fått ett initialt bra gensvar. Eftersom en lansering nu är i full gång är det rimligt att vi under 2007 kommer att kunna utläsa hur väl konceptet mottas på marknaden. Försäljningsprognoserna bygger på att bolaget når målet om 1 procents marknadsandel för dentala implantat inom prognosperioden. Vi har i våra prognoser tagit hänsyn till att Ospol finns på en marknad som väntas växa med procent. I takt med att bolaget når större försäljningsvolymer uppstår skalfördelar vilket gör att lönsamheten bör förbättras relativt snabbt. 22

23 Lätt att underskatta kostnader i tidig marknadsfas Marginalutvecklingen för Ospol får stor betydelse för värderingen och i vårt normalscenario har vi valt att räkna med att bolaget inte når upp till branschsnittet under den närmaste femårsperioden. Erfarenhetsmässigt är det vanligaste problemet att man underskattar kostnaderna för och den tid det tar att etablera nya produkter som medför nya arbetsmoment för kunden. I synnerhet när det handlar om bolag som befinner sig i ett uppstartsskede. Vi har därför valt att ta höjd för detta i våra prognoser. Vi räknar med att Ospol kommer att klara en marginal på procent. Den branschmässiga marginalen ligger dock högre på omkring 30 procent. På sikt när konceptet satt sig och bolaget har kommit upp i volym tror vi att det finns möjlighet för bolaget att nå dessa marginaler. Vi räknar ändå med att Ospol under den här perioden successivt förbättrar sin lönsamhet och når en marginal före avskrivningar på över 20 procent inom fem år. Om Ospol skulle infria sina prognoser tidigare finns ytterligare uppsida i aktien. I nedanstående tabell redogör vi för våra prognoser för Ospol åren Prognoser Ospol (MSEK) 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p Omsättning Tillväxt % 2279% 150% 200% 67% 50% EBITDA EBITDA-marginal -162,5% 10,0% 20,0% 22,0% 25,0% Källa: Redeye Research IDL: För Integration Diagnostics (IDL) är målet att nå en omsättning inom tre år på 30 miljoner kronor med en rörelsemarginal före avskrivningar som överstiger 30 procent. Utifrån vad IDL hittills presterat tror vi även här att det kan ta tid för bolaget att nå upp till de utlovade marginalerna. Det finns anledning att vara mer försiktig, då bolaget i viss mån även är beroende av att samarbetet med Straumann fungerar. Förutsättningarna kommer dock förändras i det fall IDL avbryter samarbetet med Straumann och väljer att sats på nya mer aktiva distributörer. 23

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential ANALYSGARANTI* 27:e april 2005 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Sverige tar fart Rescos rapport i går var i linje med våra förväntningar och visar att bolaget är på väg åt rätt håll. Omsättningen ökade med

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EPS 0,82 1,12 0,82 1,68 2,04 P/E 10,9 8,1 11,0 5,3 4,4 EV/EBITDA 6,2 8,5 10,5 4,2 4,0 P/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 EV/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ANALYSGARANTI* 16:e mars 2005 Doro (DORO.ST) Prispress och dollar tynger Doros vinstvarnar idag för bolagets första kvartal. Hård prispress, en något starkare dollar, nedskrivningar av lager samt omstruktureringskostnader

Läs mer

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden

Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden ANALYSGARANTI* 14 mars 2007 Amago Capital (AMCA.ST) Ny strategi tydliggör värden Amago Capital, tidigare Fotoquick, har valt att byta strategi för att bättra anpassa sig till de rådande marknadsomständigheterna.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 16 maj 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Oförändrade prognoser efter stabilt kvartal Affärsstrategerna har justerat upp värdet på Starlounge och indikerar att Samba Sensors gjort stora framsteg

Läs mer

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7

EPS 1,01 1,44 2,15 3,12 3,44 P/E neg neg 12 9 8 EV/EBITDA 20,0 12,7 10,1 7,2 5,9 P/S 1,3 0,8 0,7 0,6 0,6 EV/S 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 ANALYSGARANTI* 8 juni 2005 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Avreglering tveklöst positivt EG-domstolen öppnar för olika tolkningar i sin dom den 31 maj angående det svenska apoteksmonopolet. Redeye bedömer det

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa

Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa ANALYSGARANTI* 17 maj 26 Fotoquick (FOTO.ST) Nystart med bättre skärpa Fotoquicks första år på börsen har präglats av en marknad i stark förändring och avvaktande kunder vilket också avspeglats i kursutvecklingen.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

EPS 2,29 1,52 1,29 1,49 1,67 P/E 11,8 17,8 20,9 18,1 16,2 EV/EBITDA 11,0 11,5 12,6 10,6 9,5 P/S 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 EV/S 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 ANALYSGARANTI* 3 maj 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Satsning kan bära frukt Wilh. Sonessons första kvartal tyngdes av ökade marknadsföringskostnader för satsning på nya produkter vilket på sikt kan ge

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen

MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen ANALYSGARANTI* 3 maj, 2005 MTV Produktion AB (MTVPb.ST) Rider på den starka mediekonjunkturen MTV presenterade ytterligare en stark rapport i fredags. Försäljningen ökade med 46 % medan resultatet fördubblades

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Med framgångar för Care, som vi räknar med även 2008, finns det mycket som talar för att produktmixen i Doro blir betydligt mer lönsam framöver.

Med framgångar för Care, som vi räknar med även 2008, finns det mycket som talar för att produktmixen i Doro blir betydligt mer lönsam framöver. ANALYSGARANTI* 15:e feb 2008 Doro (DORO.ST) Bra fart i Care klart lovande Doros rapport för det fjärde kvartalet var riktigt bra försäljningsmässigt och godkänt resultatmässigt. Framför allt var utvecklingen

Läs mer

2003 2004 2005 2006p 2007p

2003 2004 2005 2006p 2007p ANALYSGARANTI* 20 februari, 2006 Zodiak Television (Zodib.ST) Går in i en stabilare fas Zodiaks rapport för det fjärde kvartalet mötte inte våra högt ställda förväntningar, både försäljning och resultat

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3

EPS 0,3 0,8 2,2-0,5 0,8 P/E 26,8 11,5 4,1-16,6 11,0 EV/EBITDA 5,3 1,9 0,5-8,7 7,3 P/S 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 EV/S 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti* 26 augusti 2008 Ticket (TICK.ST) Satsar i svackan En dämpad konjunktur har medfört färre bokningar under det andra kvartalet. Det har lett till att både försäljning

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson

Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien. Börsvärde: 188 MSEK Bransch: Spel/Underhållning Jonas Sundvall Styrelseordf: Leif T Carlsson Analysgaranti* 22 2008 Analysgaranti Redbet (RBET.ST) Svarta siffror lyfte aktien Redbets rapport för årets första kvartal blev något av ett genombrott för bolaget. Nettovinsten uppgick till 6,5 MSEK (3,13

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

2004 2005 2006e 2007e 2008e

2004 2005 2006e 2007e 2008e Analysgaranti* 9 januari 27 Nextlink (NXLT.ST) OEM-avtal med potential Nextlink har kommunicerat ut att OEM-partnern är Samsung. Samsung är världens tredje största mobiltelefontillverkare och har en global

Läs mer

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande

Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande ANALYSGARANTI* 9:e feb 2007 Doro (DORO.ST) 2007 kan bli fortsatt utmanande Doros bokslut i förra veckan innehöll inte många överraskningar jämfört med den vägledning som lämnades av bolaget i december.

Läs mer

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario ANALYSGARANTI* 23 augusti, 2005 Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario Zodiak mötte inte våra högt ställda förväntningar i måndagens rapport. Våra prognoser var för

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 14 februari 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Stark inledning på året Q4-rapporten var på det hela taget helt i linje med våra förväntningar. Vissa temporära kostnader gjorde dock att nettoresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Netrevelation (Netr.ST)

Netrevelation (Netr.ST) ANALYSGARANTI* 8:e maj 2007 Netrevelation (Netr.ST) Tillväxten tar fart Netrevelations rapport för det första kvartalet var bra. Tillväxten tar fart ordentligt och resultatet förbättras enligt plan. Netrevelation

Läs mer

Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma

Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma ANALYSGARANTI* 17:e okt 2006 Doro (DORO.ST) Nya Alexander-hugg kan komma Doros rapport för det tredje kvartalet får knappt godkänt. Rensat för strukturkostnader och omvärdering av skatteskuld är resultatet

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 29 oktober 2007 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Bättre än väntat på flera fronter Q3 var klart lugnare än Q2 avseende nya investeringar. Glädjande var däremot att flera av portföljbolagen rapporterade

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST)

Nordic Mines (NOMI.ST) Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 25 juni 28 Nordic Mines (NOMI.ST) Nyemission fulltecknad Nordic Mines nyligen avslutade nyemission blev fulltecknad och tillför bolaget 13,4 miljoner kronor före

Läs mer

e 2007e 2008e

e 2007e 2008e Analysgaranti* 21 september 26 Nextlink (NXLT.ST) Nyemission skapar stabilitet Nextlink genomför en riktad nyemission till institutionella investerare. Bolaget tillförs därmed 28,6 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder

AllTele Förvärvar ytterligare 30 000 kunder ANALYSGARANTI* 2 maj 28 AllTele Förvärvar ytterligare 3 kunder I fredags annonserade AllTele att bolaget gör ytterligare ett stort förvärv genom att ta över Phoneras 3 privatkunder. AllTele gör detta genom

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

EPS 1,88 1,21 0,18 1,22 1,89 P/E 10,8 16,8 111,0 16,7 10,7 EV/EBITDA 11,0 9,2 25,9 8,6 6,6 P/S 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,8 0,7 0,9 0,7 0,7

EPS 1,88 1,21 0,18 1,22 1,89 P/E 10,8 16,8 111,0 16,7 10,7 EV/EBITDA 11,0 9,2 25,9 8,6 6,6 P/S 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,8 0,7 0,9 0,7 0,7 ANALYSGARANTI* 16 november 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) Nordisk hälsojätte tar form Med förvärvet av norska Midelfart har Wilh. Sonesson tagit ett rejält avstamp mot att bli en dominerande aktör inom

Läs mer

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1.

Det kommande resultatet av haltverifieringen i Fäboliden kommer att ha en avgörande betydelse för bolagets utveckling. Resultatet väntas under Q1. ANALYSGARANTI* 10:e januari 2006 Update Lappland Goldminers (GOLD.ST) Lönsamhetsstudie viktigt steg guldhalten avgörande Den preliminära lönsamhetsstudien visar på låg produktionskostnad och god lönsamhetspotential

Läs mer

2003 * e 2006e 2007e

2003 * e 2006e 2007e ANALYSGARANTI* 2 N ovember 25 Trio (TRIO.ST) Expansionen fortsätter i väst Mobile Office ökade försäljningen mot befintliga kunder med 56 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Bearbetningen av

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 3 september 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Marknadsinsatser tyngde resultatet Resultatet backade något jämfört med fjolåret till följd av de ökade marknadsföringskostnader som har krävts

Läs mer

e 2009e 2010e

e 2009e 2010e Analysgaranti* 24 juli 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Aktieåterköp kan ge stöd till kursen Betting Promotion rapport för det andra kvartalet var i linje med förväntningarna, eftersom bolaget

Läs mer

e 2008e 2009e

e 2008e 2009e Analysgaranti* 27 April 2007 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Överraskande stark tillväxt Betting Promotion presenterade sin rapport över årets första kvartal i tisdags. Tillväxten blev överraskande

Läs mer

Labtech. Erbjudande Labtech. Marknaden för biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. En växande nordisk marknad. Marknaden för diagnostik

Labtech. Erbjudande Labtech. Marknaden för biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. En växande nordisk marknad. Marknaden för diagnostik Labtech AddLifes affärsområde Labtech består av 14 operativa bolag inom diagnostik och bio medicinsk forskning och laboratorieanalys. Framförallt erbjuds instrument och utrustningar kombinerat med reagenser

Läs mer

Omsättning 67 164 206 Tillväxt nm 145% 25% EBIT -41 30 50 Res. f. Skatt -41 28 48 Nettoresultat -41 23 34 Nettomarginal -61% 14% 17%

Omsättning 67 164 206 Tillväxt nm 145% 25% EBIT -41 30 50 Res. f. Skatt -41 28 48 Nettoresultat -41 23 34 Nettomarginal -61% 14% 17% ANALYSGARANTI* 18 mars, 2008 Oasmia (OAS-MTF?) (OASM.NGM) I väntans tider Oasmia hade i januari en kassa på 11 MSEK och bör enligt vår analys nu närma sig nollstrecket. Vi förväntar oss att bolaget löser

Läs mer

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011 Årsstämman 2011 Årsstämma 2011 VD presentation Ingemar Lagerlöf Stockholm 10 maj 2011 Rapporten för första kvartalet flyttas fram LinkMed är fortfarande involverat i flera olika förhandlingar och diskussioner

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

MultiQ Stark rapport men ökad osäkerhet

MultiQ Stark rapport men ökad osäkerhet Aktiekurs, SEK Volym, tusen MultiQ Stark rapport men ökad osäkerhet MultiQ lyckades överträffa våra högt uppsatta förväntningar under Q2 med en försäljning på drygt 49 miljoner kronor mot vår prognos på

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Life Science Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Redeyes Life Science-team Lång erfarenhet av analys och rådgivning Björn Fahlén

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 24 augusti 2007 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Nya investeringar ökar potentialen Affärstempot har varit högt och ett par av de nya innehaven har en betydande potential som kan komma att synliggöras

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2013 1 januari - 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)»

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2

VPA* -2,5-5,0-1,1 24,5 P/E* neg neg neg 4,6 EV/S 11 9 6 2 ANALYSGARANTI* 23 februari 2007 Orexo (ORX.ST) Leveranstider dröjer ett tag till Bokslutet för 2006 blev 33,0 MSEK efter skatt. Resultatet var något bättre än våra förväntningar, vilket i huvudsak beror

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Covial Device (CDAB.NGM) Finansieringsproblem kvarstår

Covial Device (CDAB.NGM) Finansieringsproblem kvarstår Analysgaranti* 28 augusti 2007 Covial Device (CDAB.NGM) Finansieringsproblem kvarstår Covial Device avslöjar inga större nyheter i halvårsrapporten. Negativt är att certifieringen av Glaskrossensorn ännu

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

e 2006e 2007e

e 2006e 2007e ANALYSGARANTI* 27 januari 26 Aspiro (ASP.ST) Dominans i Finland Aspiro förvärvar finska Mobile Avenue för 28 mkr. Förvärvet ger Aspiro därmed en dominerande ställning i Finland, och synergier och skalfördelar

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

AllTele Förvärven i fokus under H2 07

AllTele Förvärven i fokus under H2 07 ANALYSGARANTI* 26 oktober 27 AllTele Förvärven i fokus under H2 7 AllTeles Q3-rapport var marginellt sämre än våra förväntningar. Det berodde framförallt på högre sammanslagningskostnader relaterade till

Läs mer

p 2006p Aktiekurs, SEK 2,63 Omsättning, MSEK 142,6 117,8 118,4 130,0 145,0 Antal aktier m 67,7

p 2006p Aktiekurs, SEK 2,63 Omsättning, MSEK 142,6 117,8 118,4 130,0 145,0 Antal aktier m 67,7 ANALYSGARANTI* 22:e april 2005 Update TRIO (TRIO.ST) Ny trolig budkarusell Konkurrenten Netwise har lagt ett offentligt bud om att förvärva samtliga aktier i Trio. Budet är att betrakta som fientligt då

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

EPS 0,11 0,25 0,04 0,04 0,12 P/E 12,0 5,0 31,4 33,3 10,8 EV/EBITDA 4,3 2,6 5,8 5,6 3,0 P/S 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 EV/S 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 Analysgaranti* 14 maj 28 ASPIRO (ASP.ST) Oväntad förlust och svag försäljning Aspiros rapport för Q1 kom in sämre än väntat. Vi hade prognostiserat en försäljning på 19 miljoner kronor medan rapporterad

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3

EPS -1,02-3,47-3,48-0,99-0,01 P/E neg neg neg neg neg EV/EBITDA neg neg neg neg 54,5 P/S 12,2 8,1 20,4 7,1 5,3 EV/S 11,8 8,1 20,4 7,2 5,3 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Analysgaranti 6 maj 28 Nextlink (NXLT.ST) Strategiskt avtal med Motorola Nextlinks Q1 rapport visar en fortsatt svag försäljning. Positivt är dock det nya avtalet med Motorola

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer