$UWLPSODQW. Sexmånadersrapport 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$UWLPSODQW. Sexmånadersrapport 1998"

Transkript

1 $UWLPSODQW Sexmånadersrapport 1998 Artimplant förvärvade under andra kvartalet Gothenburg Medical Center AB (GMC), en av Sveriges ledande kliniker inom ortopedisk kirurgi. Förvärvet, vars syfte bland annat är att etablera ett svenskt centrum för Artimplant Academy, beräknas ge en positiv nettoeffekt på resultatet redan under En operationsserie med Artimplants nedbrytbara ledbandsimplantat omfattande 20 patienter med främre korsbandsskada avslutades under andra kvartalet. De tidiga uppföljningsresultaten motsvarar förväntningarna. Pilotstudien utgör en förstudie till kommande multicenterstudier, för vilka de första ansökningarna beräknas lämnas in från och med september Artimplant har av forskningsetikkommittén vid Göteborgs Universitet fått godkännande att genomföra kliniska prövningar med Artimplants nedbrytbara implantat vid tumbasarthros och för förstärkning av tummens ledband. Biokompatibilitetsstudier för nedbrytbara benbrottsimplantat har genomförts. Artimplants intäkter, som inkluderade GMC under maj och juni, uppgick till 3,1 mkr. Rörelseresultatet uppgick till -3,6 mkr. Resultat efter finansnetto uppgick till 0,2 mkr, efter en engångsintäkt om 2,6 mkr vid försäljning av teckningsoptioner. Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,03 kronor. Artimplants resultat första halvåret Artimplant förvärvade under andra kvartalet samtliga aktier i Gothenburg Medical Center AB (GMC). GMC har konsoliderats från och med 1 maj Intäkterna för koncernen första halvåret 1998 uppgick till 3,1 mkr. Forsknings- och utvecklingskostnader avser avskrivningar på balanserade forsknings- och utvecklingskostnader samt patent och inventarier. Rörelseresultatet uppgick till -3,6 mkr (-0,8 mkr). Ränteintäkterna uppgick till 1,4 mkr. Vidare redovisas en engångsintäkt på 2,6 mkr och är hänförlig till den vinst som uppstod i samband med försäljning av teckningsoptioner. Dessa redan existerande teckningsoptioner utgjorde en dellikvid vid betalningen av GMC. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,2 mkr (-0,7 mkr). Den goodwillpost, som uppstod i samband med förvärvet av GMC, skrivs av på 20 år och uppgick vid slutet av perioden till 9,9 mkr. Nettoomsättningen för dotterbolaget Gothenburg Medical Center (GMC) ökade med 11 procent under första halvåret 1998 och uppgick till 10,3 mkr (9,3 mkr). Rörelseresultatet under samma period uppgick till 1,1 mkr (0,6 mkr). GMC:s verksamhet har normalt en betydande säsongsvariation. Applikationsområden Ledband En operationsserie omfattande 20 patienter med främre korsbandsskada avslutades under andra kvartalet. Patienterna i denna pilotstudie har opererats med så kallad augmentationsteknik med Artimplants nedbrytbara implantat i kombination med senvävnad tagen från patientens knäskålssena. Pilotstudien utgör en förstudie i syfte att optimera den kirurgiska tekniken inför kommande multicenterstudier. Per den 7 augusti hade 16 patienter genomgått 3-månaderskontroll och 8 av de 20 hade genomgått 6- månaderskontroll. De tidiga uppföljningsresultaten motsvarar förväntningarna. Studien har bland annat visat 1 Artimplants räkenskaper för perioden 1996/97 omfattande 18 månader, från 1 juli 1996 till och med 31 december Från och med 1998 omfattar Artimplants räkenskapsår 1 januari 31 december.

2 att kirurgisk rekonstruktion med Artimplants korsbandsimplantat kommer att kunna genomföras med ett implantat som har en mindre dimension än vad som använts i pilotstudien. Bolagets bedömning är att detta kan innebära en förbättring av den teknik som normalt används idag. Förarbetet med de planerade multicenterstudierna pågår. Prövningskontroll och ansökningshandlingar till etikkommittéer beräknas bli klara under september Totalt planeras den första studien omfatta cirka 200 patienter. Fem kliniker i Sverige och i andra nordiska länder kommer att ingå. Benbrott Baserat på samma teknologi som för ledbandsimplantat har Artimplant utvecklat nedbrytbara implantat för behandling av benbrott. Biokompatibilitetsstudier på djur påbörjades under hösten 1997 och avslutades under det andra kvartalet Resultaten visade att materialet tolererades väl och motsvarade i övrigt förväntningarna. Arbete pågår med att optimera materialets mekaniska egenskaper och att ta fram olika typer av nedbrytbara fixaturer, som eliminerar behovet av reoperation. Handkirurgi För handkirurgiska applikationer har Artimplant utvecklat en så kallad spacer, som är en centimeterstor kuddliknande struktur innehållande samma typ av nedbrytbart fibermaterial som förekommer i korsbandsimplantaten. Spacern är utvecklad för att fungera som ledimplantat vid förslitning av ledbrosket (arthros) i tumbasen. Tumbasarthros är en de vanligaste förslitningsskadorna i handen framför allt hos medelålders och äldre personer, i synnerhet äldre kvinnor. Tillståndet medför tilltagande smärta och begränsad gripstyrka. Artimplant har hos forskningsetikkommittén vid Göteborgs Universitet fått godkännande för att genomföra en klinisk prövning omfattande 10 patienter med tumbasarthros. Syftet är att utröna om operation med Artimplants implantat kan ge snabbare smärtfrihet efter operation och förbättrad gripstyrka. Artimplant avvaktar besked från Socialstyrelsen innan operationsserien kan inledas. Artimplant har dessutom fått godkännande för att genomföra en klinisk prövning omfattande 5 patienter med Artimplants nedbrytbara implantat för förstärkning av tummens ledband. Förstärkning av tummens ligament kan utgöra ett attraktivt behandlingsalternativ till steloperation vid de fall då tidigare åtgärd inte lett till stabil tumme. En väl fungerande operationsmetod ökar möjligheten för rekonstruktion av skadade ledband och ledkapslar i andra leder, exempelvis fotleder och skuldror. Förvärv av Gothenburg Medical Center AB Artimplant förvärvade under andra kvartalet samtliga aktier i Gothenburg Medical Center AB (GMC). GMC är en väl etablerad klinik inom ortopedisk kirurgi. Utländska patienter svarar för mer än 10 procent av de närmare operationer som genomförs årligen. Ett huvudsyfte med förvärvet av GMC är att Artimplant i egen regi och snabbare skall kunna genomföra kliniska utvärderingar och testa nya metoder, vilket förkortar utvecklingstiden för nya produkter. Dessutom tillförs Artimplant resurser för en snabb återkoppling från användare av Artimplants produkter till den egna FoU-verksamheten. I Artimplants långsiktiga planer ingår ett antal strategiska delmoment. Ett av dessa delmoment är Artimplant Academy - ett forum för avancerad klinisk forskning, tillämpning och utbildning inom ortopedisk kirurgi. Artimplants förvärv av GMC sker i syfte att etablera ett svenskt centrum för Artimplant Academy. Genom förvärvet får Artimplant tillgång till ett internationellt väl etablerat utbildningscentrum för ortopediska kirurger. Sedan 1995 har totalt 225 ortopedspecialister från USA och Europa fått sin utbildning i broskcellstransplantation vid GMC. På sikt hoppas Artimplant kunna engagera fler välrenommerade kliniker till Artimplant Academy. GMC har för närvarande 32 anställda, varav tre är specialistläkare inom ortopedi. Vid sidan av den kirurgiska verksamheten bedrivs även öppenvårdmottagning (8.000 besök per år) och sjukgymnastik. Under 1997 omsatte GMC 18,8 mkr med en rörelsemarginal på knappt 10 procent. GMC har betydande expansionsmöjligheter och har genererat ett positivt kassaflöde under de senaste 6 åren. Köpet av GMC skedde med en första betalning om 13,7 mkr vid förvärvstillfället. Köpeskillingen betalades delvis med tidigare utgivna teckningsoptioner i Artimplant. Vidare har avtalats om en resultatbaserad

3 tilläggsköpeskilling på högst 4 mkr. Förvärvet beräknas ge en positiv nettoeffekt på Artimplants resultat redan under Investeringar och finansiell ställning Under första halvåret 1998 gjordes investeringar motsvarande 5,2 mkr, varav 4,5 avser immateriella tillgångar, såsom forskning och utveckling. Vid utgången av första halvåret uppgick de likvida medlen till 47,6 mkr. Personal Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 41 (3) varav 32 var anställda vid GMC. Antalet konsulter knutna till moderbolaget Artimplant uppgick till 13 (8). Artimplant kommer under hösten att rekrytera ytterligare personal inom produktutveckling, produktionsanpassning och produktion. Dessutom kommer resurserna för klinisk prövningsverksamhet att utökas. Från och med 1 april har Docent Bengt Furberg, senast anställd vid GlaxoWellcome AB som medicinsk direktör, knutits till Artimplant med ansvar för kliniska prövningar och kontakter med myndigheter, samt Professor Karl-Gustav Strid, tidigare knuten till Nobel Biocare som ansvarig för kvalitetssäkringen, med ansvar för uppbyggnad av Artimplants kvalitetssäkringssystem. Docent Lars Peterson, grundare av GMC, har varit medicinskt ansvarig för verksamheten i GMC en befattning som han behåller även efter Artimplants förvärv. Lillemor Peterson, som varit administrativt ansvarig vid GMC sedan starten har utnämnts till VD. I och med att en tredje ortoped med specialistkompetens nyligen knutits till GMC, kan Lars Peterson ägna mer tid åt Artimplants kliniska forskning, metodutveckling och utbildning inom ramen för GMC:s verksamhet. Övrigt Artimplant flyttade under andra kvartalet till nya lokaler som omfattar initialt 550 kvm kontorsyta och kvm övrig yta, Lokalbehoven är därmed tillgodosedda för de närmaste åren. Under tredje kvartalet kommer all Artimplants verksamhet vara etablerad i anpassade och ändamålsenliga lokaler för forskning, utveckling och produktion. Artimplant har utan extra kostnad option på ytterligare lokalytor vid behov under de kommande sju åren. Artimplant avser att före utgången av 1998 lämna in ytterligare tre patentansökningar på metoder, material och tillämpningar baserade på bolagets teknologiska kunnande inom nedbrytbara polymera material för biologisk användning. Styrelsen har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 1 oktober 1998 kl. 16:00 för att behandla förvärvet av GMC.

4 Räkenskaper Resultaträkningen för första halvåret 1998 jämförs med motsvarande period Balansräkningen vid utgången av första halvåret 1998 jämförs med utgången av räkenskapsåret 1996/97. Första halvårets finansieringsanalys för moderbolaget 1998 jämförs med hela räkenskapsåret 1996/97. Koncernen bildades under 1998 varför jämförelser görs med Artimplant AB för Artimplants delårsrapport har anpassats till den nya årsredovisningslagen. RESULTATRÄKNING Koncern Moderbolag Belopp i tkr 1 halvår halvår halvår 1997 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor & tjänster Bruttoresultat Forsknings- och utvecklingskostnader Administrativa kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter & övriga finansiella intäkter Räntekostnader & övriga finansiella kostnader Resultat vid försäljn. av teckningsoptioner Resultat efter finansiella poster Periodens resultat BALANSRÄKNING Koncern Moderbolag Belopp i tkr TILLGÅNGAR Balanserade utgifter för forsknings-och utvecklingsarbeten Patent Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 Koncern Moderbolag Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Bundna reserver/reservfond Bundet eget kapital Fria reserver Periodens resultat Fritt eget kapital Avsättningar för latent skatt Övriga avsättningar Avsättningar Övriga skulder Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER FINANSIERINGSANALYS Moderbolag Belopp i tkr 1 halvår /97 Från periodens verksamhet internt tillförda medel Ökning(-) Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+) Minskning(-) av kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Nyemission Ökning av långfristiga skulder Summa tillförda medel Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Summa använda medel Förändring av likvida medel NYCKELTAL 1 halvår /97 Resultat per aktie, kr 0,03-1,54 Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr 10,33 10,30 Antal aktier vid periodens slut

6 Övrig ekonomisk information: Niomånadersrapport: 5 november Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Bolaget har utvecklat och patenterat ett nedbrytbart ledbandsimplantat, som för närvarande genomgår klinisk prövning vid främre korsbandsskada. Brustet främre korsband i knät är den vanligaste ledbandsskadan och leder ofta till livslånga men för den skadade och betydande kostnader för samhället. Artimplants affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra nedbrytbara implantat i syfte att ge skadad kroppsvävnad temporär avlastning och understödja naturliga läkningsprocesser. Bolagets forskare, vilka representerar en bred tvärvetenskaplig kompetens, har utvecklat mer än tvåhundra nedbrytbara polymerer vars egenskaper kan anpassas efter olika medicinska behov. Som ett led i Artimplants marknadsföringsstrategi förvärvades Gothenburg Medical Center AB i syfte att bland annat etablera ett svenskt centrum för Artimplant Academy - ett forum för avancerad klinisk forskning, tillämpning och utbildning inom ortopedisk kirurgi. Artimplant är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Göteborg, den 20 augusti 1998 Artimplant Development ArtDev AB (publ) Anders Cedronius Verkställande direktör Denna rapport har översiktligt granskats av Artimplants revisorer. För ytterligare information, v g kontakta: Anders Cedronius, VD tel: Kari Odhnoff, Investor relations tel:

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Sveriges mest populära affärssystem växer

Sveriges mest populära affärssystem växer BOKSLUTSKOMMUNIKÉ jan dec 2009 Sveriges mest populära affärssystem växer Jan Dec Intäkterna uppgick till 180,4 Mkr (158,3) och ökade med 13 % (22) Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 6 %

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2009 Stockholm den 26 februari 2010 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till ca 4,2 Mkr (1,9 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Nettoomsättningen uppgick till 23,4 (23,7) Mkr. Periodens resultat uppgick till 6,7 ( 4,4) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen för januari-juni ökade med 3 procent till 128 (124) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-juni minskade med 34 procent till 25 (38)

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Första halvåret, januari juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1 267 Tkr (826 Tkr) Periodens resultat uppgick till 5 095 Tkr (- 3 076 Tkr) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,4 Mkr (6,2) o Resultat efter finansnetto -0,95 Mkr (-1,9) o Resultat per aktie -0,17 kr (-0,33) o Likvida medel

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni Finansiell information januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 30,6 Mkr (22,6), en ökning med 35 procent. Resultat före skatt uppgick till -2,2

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober 31 december 2014 Nettoomsättning 6 355 ksek (6 762) Resultat efter skatt -564 ksek (-92) Resultat per aktie uppgick till -0,01

Läs mer

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj juli 2010 FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD KORT OM KVARTALET 1 maj 2010 31 juli 2010 Koncernens nettoomsättning uppgick till 42 tkr

Läs mer