Folktandvården - en uppföljande granskning. Landstingets revisorer Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folktandvården - en uppföljande granskning. Landstingets revisorer Maj 2013"

Transkript

1 Folktandvården - en uppföljande granskning Landstingets revisorer Maj 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 2 UPPDRAG Revisionsfrågor och kriterier Metod och avgränsning 2 3 GRANSKNING FOLKTANDVÅRDEN 2012/ Nämndsstruktur 4.2 Klinikstruktur Mobil tandvårdsklinik Specialisttandvården Måluppfyllelse Ekonomi Nationella kostnadsjämförelser Transparens i redovisningen 13 5 REVISIONELLA KOMMENTARER 15

3 Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret (16) Revisor Tage Magnusson 1 INLEDNING Tandvården i Landstinget Västernorrland granskades senast under år Fokus låg på barn- och ungdomstandvården, dvs tandvård för barn och ungdomar i åldern 0 19 år. I granskningsplan för 2012/2013 ingår en uppföljning av den tidigare genomförda granskningen. Så kallad allmäntandvård kan ges av landstinget (folktandvården) eller av privata vårdgivare som då får ersättning av landstinget för vården. Landstinget ansvarar för den specialiserade tandvården: käkkirurgi 1, oral protetik 2, paradontologi 3, endodonti 4, pedodonti 5, bettfysiologi 6, ortodonti 7, odontologisk röntgen 8 samt sjukhustandvården 9. Remisstvång råder till sådan vård. Den specialiserade tandvården har under en följd av år haft bemanningssvårigheter varför en begränsad uppföljning av verksamheten genomförs. Ledningen för tandvården utövades fram till och med 2010 av landstingsstyrelsen och sedan 2011 av Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden. 2 UPPDRAG Syftet med denna granskning är att bedöma om de iakttagelser som framfördes i den tidigare granskningen har lett till ändamålsenliga åtgärder. I ett avsnitt granskas också om specialisttandvården har en tillräcklig bemanning för sitt ändamål. 1 Kirurgiska ingrepp för att ta bort tänder, sätta in implantat eller operera käkställningsfel 2 Bettrehabilitering, såsom implantat, broar och proteser. 3 Behandling av svåra tandlossningssjukdomar och dess följdverkningar 4 Diagnostik, behandling och förebyggande av sjukdom i tandens pulpa (nerv) och angränsande käkben. 5 Pedodonti är den specialitet inom tandvården som arbetar med tandvård för barn och ungdomar upp till 19 år. 6 Behandling avpatienter med långvariga smärtor i ansikts- och käkregionen där inte själva tänderna är orsaken. 7 Behandling av fel i tandbettet, som kan vara ett resultat av ojämnheter i tandställningen, oproportionella förhållanden mellan käkarna eller båda delarna. 8 Specialiserade röntgenundersökningar av tänder, käkar och munhålan 9 Vid behov av särskilt omhändertagande, till exempel på grund av medicinska skäl, funktionshinder eller tandvårdsrädsla Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Landstinget Västernorrland Revisionskontoret HÄRNÖSAND Södra vägen 3-5, Härnösand

4 Revisionsfrågor och kriterier - Har nämndens styrning, ledning och kontroll varit ändamålsenlig? - Har nämnden tillsett att målsättningar, exempelvis tillgänglighet till tandvård, har tillgodosetts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt? - Har landstinget en tillräckligt omfattande ST-tandläkarutbildning för att säkerställa rekrytering av specialisttandläkare? Granskningens resultat har värderats med utgångspunkt i Tandvårdslagen (SFS 1985:125), Kommunallagen (SFS 1991:900) samt Landstingsplan Metod och avgränsning Granskningen omfattar endast den tandvård som meddelas av landstingets tandvårdsförvaltning (dock med utblickar mot nationella jämförelser) och genomförs med dokumentstudier samt intervjuer med företrädare för tandvårdsledningen. Besök och intervjuer har också genomförts vid en glesbygdsklinik samt vid Specialisttandvården vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Rapporten har sakgranskats. 3 GRANSKNING 2007 I den granskning som genomfördes år 2007 noterades särskilt att Folktandvården i huvudsak tycktes styras genom en överenskommelse mellan landstingsdirektören och tandvårdsdirektören, vilket kunde uppfattas som en mot kommunallagen stridande delegation. Styrelsen anförde i sitt yttrande att styrningen uttrycktes i det balanserade styrkort som fastställts och att överenskommelsen i tjänstemannaledet endast var en formalisering av styrkortets innehåll. Granskningen tog vidare fasta på en bristande redovisning innebärande att kostnader för landstingsuppdraget inte på ett tillfredsställande sätt kunde åtskiljas från kostnader och intäkter i den konkurrensutsatta delen, dvs särskilt med avseende på barn- respektive vuxentandvård. I detta avseende bekräftade styrelsen bristerna och pekade på att förhållandet var likadant i samtliga landsting och hänvisade till det projekt som igångsatts av Sveriges kommuner och landsting (SKL), i syfte att hitta gemensamma modeller för redovisning och möjliggöra jämförelser och en tydligare redovisning mellan tandvårdens olika verksamheter. I övrigt framfördes i granskningen ett antal förslag till förbättringsområden.

5 FOLKTANDVÅRDEN 2012/ Nämndsstruktur Ansvaret för den politiska styrningen av Folktandvården har from 2011 överflyttats från Landstingsstyrelsen till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden. Budgetarbetet, fastställande av styrkort, uppföljning och rapportering har därefter skett i den nya nämndens regi. ar Vi bedömer att frågetecknen i den tidigare granskningen kring inslaget av politisk styrning i tandvårdsfrågorna har fått en positiv lösning med införandet av en ny nämndsorganisation. Tandvårdsfrågorna har fått ett utrymme i den politiska behandlingen så att Folktandvårdens planering, rapportering och uppföljning sker på samma sätt som för övriga förvaltningar/verksamheter. Vi tar inte ställning till huruvida den faktiska styrningen i väsentlig mening har påverkats men konstaterar att strukturen för politiskt inflytande har förbättrats. 4.2 Klinikstruktur Folktandvården har genomgått betydande förändringar sedan den föregående granskningen. Fullmäktige beslutade i juni 2009, efter förslag om en betydande neddragning av antalet tandvårdskliniker. Utifrån en prövning av samtliga 26 kliniker i allmäntandvården beslutades om en reducering till 17. Verksamheten vid berörda kliniker fördes över till andra kliniker och antalet kliniker för tandreglering reducerades från fyra till två. Som en del i omställningsarbetet kompletterades klinikerna i Matfors, Kramfors och Örnsköldsvik med ytterligare behandlingsrum, medan större upprustningar genomfördes på klinikerna Sundsvall centrum och Timrå. Verksamhetsområden sammanfördes och enligt samma förslag beslutades att sammanföra specialisttandvården vid Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand i gemensamma lokaler. Genomförandet sattes i denna del till Mobil tandvårdsklinik Den minskning av antalet tandvårdskliniker som genomfördes 2009 ledde av naturliga skäl till risker för en minskad tillgänglighet, särskilt i glesbygd. I syfte att motverka brister i tillgänglighet lades förslag om en mobil tandvårdsklinik.

6 Efter en utredning som Folktandvården genomförde lämnades ett förslag till Landstingsfullmäktige om att få införa en mobil klinik. Syftet var att kunna erbjuda vård på några skolorter med långa avstånd till närmaste klinik. Landstingsfullmäktige beslutade enligt förslaget och uppdrog till Folktandvården att upphandla och ta en mobil klinik i drift. En upphandling genomfördes under perioden maj januari Efter utvärdering av inkomna anbud meddelades tilldelningsbeslut Beslutet överklagades och besked om att upphandling behövde göras om meddelades av Länsrätten i juli Länsrättens domskäl var att upphandlingsunderlaget saknade skriftlig information om utvärdering i fallande prioriteringsordning. Länsrätten menade att detta gav för stor frihet att välja leverantör och typ av fordon. En ny upphandling genomfördes med resultat att en ny leverantör antogs. Den leverantör som ursprungligen antagits överklagade i sin tur. Stöd för överklagandet var att den nye leverantören brustit i fråga om en detalj i skallkraven. Den ursprunglige leverantören har därefter slutligen vunnit anbudstävlan och den mobila enheten avsågs vara klar för ibruktagande i oktober Därefter har underleverantörer, enligt uppgift, försenat färdigställandet (chassiedetaljer och patientlyftanordning). Den mobila kliniken beräknas levereras i slutet av maj och kunna ta emot sina första patienter i juni månad Den mobila kliniken kommer att innehålla ett behandlingsrum och beräknas kunna ta emot ca patienter på årsbasis. Tillgängligheten mäts enligt styrkortet i form av andel vuxna revisionspatienter som är försenade mer än sex månader. Verksamhetsberättelsen anger att målet om högst 10% är uppnått 2012 (faktiskt värde 9,3%). Resultaten för verksamhetsområdena Sollefteå och Södra Ångermanland ligger betydligt högre: 12,4 respektive 15,4%. Motivet till anskaffningen av en mobil tandvårdsklinik var att motverka de brister i tillgänglighet som nedläggningen av de många små tandvårdsklinikerna kunde ge upphov till: exempelvis för skolbarn i glesbygd. Folktandvårdens egen uppföljning pekar på brister i tillgängligheten också för vuxna i glesbygd. Trots detta har vi inte kunnat finna någ- 10 Rapport - Mobil tandvårdsverksamhet i Västernorrland för orter med skolverksamhet, John Kristoffersen

7 ra utförliga analyser av påverkan på tillgänglighet och särskilt med avseende på den långa upphandlings- och färdigställandetiden för den mobila tandvårdskliniken. Vi bedömer att Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämnden bör visa större uppmärksamhet på förutsättningarna för att upprätthålla och öka tillgängligheten. 4.3 Specialisttandvården En större ombyggnation av lokalerna för specialisttandvården har genomförts under år 2012 och har slutförts under hösten. Till viss del uppges ombyggnationerna ha medfört en lägre effektivitetsgrad, särskilt för käkkirurgin. De nya lokalerna menar man däremot ska medföra att specialisttandvården kommer att bli betydligt slagkraftigare. Ombyggnaden har bland annat gett möjlighet att flytta paradontologi från kliniken i centrum till de nya lokalerna vid sjukhuset. Käkkirurgi ska, enligt uppgift, fungera fullt ut från årsskiftet Bemanningssituationen uppges se ljusare ut än på många år. Särskilt svårt var läget under hösten 2011 och våren En käkkirurg är på väg att återanställas, en är under utbildning i Umeå och är klar år Därtill har man, på deltid, kontrakterat två allmäntandläkare med specialistkunskaper samt en specialist för att hjälpa upp situationen. Rekryteringsläget är generellt sett svårt vad gäller specialisttandläkare. Detta gäller särskilt endodonti, vilket anses bero på att utbildningen/inriktningen lockar alltför få. Situationen är i stort sett likartad över landet. Från och med mars 2013 finns en endodontist på plats, deltid. Landstingen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam satsning av medel för specialisttandläkarutbildning vid Tandläkarhögskolan i Umeå. Folktandvården avsätter ca en miljon kr årligen i den gemensamma satsningen. Det har, enligt uppgift, visat sig svårt att via den satsningen rekrytera till tjänster i Västernorrland. Tandvårdsförvaltningen har under en följd av år satsat särskilda resurser i uppdragsutbildning av specialisttandläkare, 3,6 miljoner kr för Redan etablerade tandläkare har på detta sätt vidareutbildats med kontraktering för tjänstgöring efter avslutad utbildning. I verksamhetsberättelsen uppges att fortsatta vakanser finns inom specialisttandvården, vilket medför att man inte når önskvärd tillgänglighet. Situationen ska dock successivt ha förbättrats och ytterligare en käkkirurg har anställts under hösten Under 2012 har en med Jämtlands län gemensam uppdragsutbildning i bettfysiologi startat. Efter avslutad utbildning kommer tjänsten att delas mellan landstingen i Jämtland och

8 Västernorrland. Sedan tidigare pågår utbildningar inom pedodonti, ortodonti, röntgen och käkkirurgi. En pedodontist (specialist barntandvård) blev klar i april 2013 och ett samarbete inleddes med tandvården i Västerbottens län redan under 2012 för att bygga upp verksamheten i Västernorrland. Specialisttandvården har under en följd av år varit underbemannad inom Folktandvården i Västernorrland. Läget uppges vid intervjuer ha förbättrats väsentligt under Vi har noterat att de gemensamma lokaler som tillskapats uppfattas kunna både effektivisera verksamheten och ge bättre förutsättningar för rekrytering. Enligt uppgift har det årliga bidraget om en miljon kr till de nationella platserna för ST-tandläkarutbildning aldrig resulterat i någon rekrytering. Vi menar att nämnden bör initiera en analys av hur ett bättre utfall av de årliga avsättningarna kan uppnås. 4.4 Måluppfyllelse I Socialstyrelsens rapport Nationell utvärdering 2013 Tandvård Indikationer och underlag för bedömningar redogörs för ett stort antal jämförande mått på struktur, processer och resultat inom tandvården. Informationen till indikatorerna kommer från Socialstyrelsens hälsodataregister, nationella kvalitetsregister och från enkäter till befolkningen och till landstingen. Nedan återges i koncentrerad form några av resultaten för tandvården i Västernorrlands län. Observera att Socialstyrelsens databas omfattar både offentlig och privat tandvård. Struktur tillgång till tandvårdspersonal Enligt tandvårdslagen ska tandvård vara lätt tillgänglig och planeringen av tandvård ska ske med utgångspunkt i befolkningens behov. Indikatorn visar tillgången till tandvård ur ett geografiskt och demografiskt perspektiv och den säger något om hur tandvården är organiserad. Indikatorn visar antalet invånare per sysselsatt legitimerad tandvårdspersonal och förhållandet mellan antalet tandläkare och tandhygienister. På riksnivå finns det i genomsnitt 80 tandläkare per invånare. Störst är tandläkartätheten i Västra Götaland med 88 tandläkare, tätt följt av Västerbotten och Stockholm som har 86. Tandläkartätheten per invånare är lägst i Västernorrland 63, Gävleborg 65 och Dalarna 68. I de befolkningstäta regionerna är andelen privata tandläkare

9 mycket hög, ibland över 80%, medan motsvarande siffra för norra Sverige (utom Västerbottens län) är 40-50%. Västernorrland hade 0,5 tandhygienister per tandläkare, vilket är något över rikets medeltal om 0,4. Vi har noterat att tandvårdsförvaltningen har haft och har som mål att öka andelen tandhygienister, vilket man också lyckats med (enligt verksamhetsberättelse 2012). I verksamhetsberättelsen anges kvoten till 0,8 hygienister per tandläkare och målet är 1,0. En god tillgång på tandhygienister tycks positivt påverka benägenheten till återbesök, dvs kontinuerlig uppföljning av tandhälsan. Processer - karies Kariesskador utvecklas i allmänhet långsamt över flera år. Initiala skador kan bromsas in eller stoppas upp helt genom orsaksinriktade åtgärder. Indikatorn mäter andel individer som fått behandling med fyllning eller krona på grund av karies och som inom sex månader före eller efter detta behandlingstillfälle också fått sjukdomsbehandlande eller förebyggande behandling mot karies. Hög andel tyder på att tandvården arbetar för att behandla och förebygga karies. Tandvården i Västernorrland med en andel om 6,4% behandlade, ligger här nära medelvärdet i riket, 6,6%. Socialstyrelsen drar inga egentliga slutsatser av jämförelserna beroende på ett antal möjliga felkällor. Processer - periimplantit Periimplantit utgörs av en inflammation i stödjevävnaderna kring ett tandimplantat. Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård är kirurgiska behandlingar med lambåteknik 11 för infektionskontroll en prioriterad åtgärd vid behandling av periimplantit. Indikatorn mäter andel vuxna personer i befolkningen, 20 år eller äldre, som fått kirurgisk behandling på grund av periimplantit av samtliga personer som behandlats på grund av periimplantit. 11 Vid lambåteknik flyttas ett vävnadsstycke med bibehållen cirkulation, och kan därmed användas vid större defekter eller då mottagarområdets cirkulation inte bedöms kunna försörja ett fritt transplantat.

10 Här återfinns Västernorrland bland den översta tredjedelen av landsting och regioner, vilket indikerar följsamhet mor de nationella riktlinjerna. Tandvården i Västernorrland uppvisar också en betydande förbättring år 2011 i jämförelse med Socialstyrelsen manar till försiktighet vid tolkningar: Den förhållandevis låga andelen personer som generellt behandlas för periimplantit ökar osäkerheten kring hur stor andel av dessa personer som behandlades med lambåkirurgi. Processer - återfallsprevention Individuellt utformad och effektivt utförd stödbehandling efter avslutad aktiv behandling har stor effekt för att uppnå infektionskontroll vid parodontit och periimplantit (sjukdomar i vävnaderna kring tänder respektive tandimplantat). Åtgärden är högt prioriterad i de nationella riktlinjerna för vuxentandvård. Indikatorn mäter andelen vuxna i befolkningen (20 år eller äldre) som inom 12 månader efter kirurgisk behandling för parodontit eller periimplantit fått förebyggande eller sjukdomsbehandlande åtgärder mot parodontit eller periimplantit. I detta avseende visar Västernorrland det lägsta värdet bland landsting och regioner - 45%, att jämföra med medeltal för riket - 61%. Jämtland har bättre resultat än medeltalet medan också Norrbotten och Västerbotten återfinns i det nedre skiktet. Processer - antibiotikaanvändning Behandling med tandimplantat är en vanlig behandling för att ersätta förlorade tänder och återställa oral funktion. Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) år 2010 är det vetenskapliga stödet svagt för att använda antibiotikaprofylax i samband med implantatoperationer. Indikatorn mäter andelen personer som fått implantatbehandling och som fick antibiotika förskrivet på recept i samband med installationen av implantaten. Tandvården i Västernorrland har, tillsammans med övriga norrlandsting en lägre förskrivning av antibiotika än rikets medelvärde. Västernorrland har, trots detta, en mer än dubbelt så hög förskrivning som Västerbotten.

11 Socialstyrelsens rapport återger ytterligare ett antal indikatorer på antibiotikaförskrivning och de fyra norrlandstingen uppvisar generellt sett en låg andel profylaktisk antibiotikaförskrivning vid olika behandlingar. Vid rotfyllningar ligger dock Västernorrland nära riksmedelvärdet. Vidare kan noteras att det mest generella måttet, antal förskrivna förpackningar antibiotika per 1000 invånare, ger tydligt utslag i låg förskrivning i Västernorrland: 15 förpackningar mot rikets 28. Resultatmått karies hos 12-åringar Kariessituationen hos 12-åringar är ett tandhälsomått som används av WHO för internationella jämförelser. Indikatorn mäter medelvärdet för antalet kariesskadade och fyllda tänder (DFT) i det permanenta bettet för alla undersökta 12-åringar. Kariesfria individer har DFT=0. WHO:s mål för Europa är att medelvärdet för DFT hos 12-åringar inte ska överstiga 1,5 år Sverige uppnådde detta mål redan år Västernorrland uppvisar tillsammans med Jämtland och Stockholm, de högsta värdena i riket: i underkant av 0,9. Variationen i måttet är inte stor men det lägsta värdet 0,5 gäller för Jönköping län. Västernorrland visar dock en betydande förbättring mellan år 2008 och Uppföljning från Folktandvårdens sida visar på fortsatt förbättring, siffran för 2012 anges till 0,77. Andelen helt kariesfria 12-åringar i landet är lägst i Västernorrland: 59% att jämföra med rikets 65% (2010 års resultat). Återigen visar egen uppföljning på bättre siffror för 2012, nämligen 62,6%. Resultatmått karies hos 19-åringar Socialstyrelsen anger att förekomst av karies och tidigare kariesskador hos 19-åringarna är speciellt intressant eftersom denna åldersgrupp representerar slutet på den organiserade och avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. För riket i sin helhet har andelen 19 åringar som är kariesfria på tändernas approximalytor ökat från 36 procent till 66 procent sedan En stor andel av de fyllningar och kronor som utförs i den vuxna befolkningen görs på grund av sekundärkaries (karies i anslutning till tidigare fyllning eller krona) eller för att tidigare fyllning är defekt.

12 Indikatorn mäter andelen av undersökta 19-åringar som saknar erfarenhet av approximala 12 kariesskador i det permanenta bettet. Variationen i detta mått är begränsad. En större del av landsting och regioner samlas runt rikets medelvärde: exempelvis Västernorrland 63%, riket 65%. I botten återfinns Blekinge, 58% och Norrbotten 59% medan Kronoberg har det bästa resultatet, 71%. Förändringen mellan år 2008 och 2010 är marginell för Västernorrland men uppges vid egen uppföljning 2012 till 65,3%. Vi har noterat att det enligt den redovisning som nämnden får i verksamhetsberättelsen endast är 27,8% kariesfria 19-åringar i Västernorrland, vilket beror på att Folktandvården mäter också ytemaljkaries. En jämförande siffra för riket är 32%. Resultatmått återbesöksfrekvens Regelbundna tandvårdsbesök gör det möjligt att upptäcka och åtgärda tecken på sjukdomar i munhålan på ett tidigt stadium vilket minskar de framtida behoven av tandvård. Syftet med det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är att det ska stimulera till regelbundna besök i tandvården. Ett besöksintervall på 2 år tolkas här som tandvård i rimlig tid då det statliga tandvårdsstödet satt 2 år som gräns för utbetalning av ATB. Det allmänna tandvårdsbidraget är högre för åldersgruppen år och personer 75 år eller äldre, avsett som en särskild stimulans till dessa grupper, vilka har visat mindre benägenhet att uppsöka tandvården. Socialstyrelsen ställde i sin befolkningsenkät 2012 en fråga om man känner till att det finns ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB. Av samtliga som svarade på enkäten, svarade 36 procent nej. I åldersgruppen år svarade 43 procent att de inte kände till bidraget. Indikatorn visar andelen i befolkningen som besökt tandvården för undersökning inom en period av 2 år, respektive 3 år. Variationen i riket är relativt stor - enligt Socialstyrelsens egen bedömning: mellan 60 % och 80 %. Återbesöken i Västernorrland är ungefär lika frekventa som genomsnittet för riket. I toppen återfinns Halland och Jönköping med över 70 % återbesök redan inom två år. 12 Kariesskador på tändernas sidoytor. Registreringen avser dentinkaries, dvs karies som brutit igenom den yttersta emaljen in till mjukare emalj.

13 Det bör särskilt noteras att Stockholm som har det högsta antalet tandläkare per invånare samtidigt har en låg besöksfrekvens. Socialstyrelsen spekulerar i att återbesöksfrekvensen i högre grad beror av antalet tandhygienister. Vi bedömer att tandvården i Västernorrland når en relativt god återbesöksfrekvens, särskilt mot bakgrund av att länet har det lägsta antalet tandläkare per invånare. Vidare har Folktandvården lyckats öka andelen tandhygienister, vilket sannolikt ökar återbesöksfrekvensen. 4.5 Ekonomi Tabell 1 Resultatredovisning Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2012 Verksamhetens intäkter 161, ,4 173,4 Verksamhetens kostnader -256, ,8-290 Avskrivningar -3,118-3,3-3,6 Verksamhetens nettokostnader -97, ,7-120,2 Landstingsbidrag 112,5 125,7 124,9 Finansiella intäkter 0,52 0,5 0,52 Finansiella kostnader -0,766-0,766-0,8 Resultat före extraordinära poster 14, ,734 4,42 Periodisering frisktandvård, byte av princip -2, Personalavveckling -0, Resultat efter extraordinära poster 10,504 12,734 4,42 Not: Tandvårdens verksamhetsberättelse 2012 Folktandvården har uppvisat överskott mot budget under flera års tid. År 2009 stannade överskottet vid 0,2 miljoner kr, år ,4 miljoner kr och ,5 miljoner kr. I budgetskrivelse för 2012 föreslog Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden en minskning av årsanslaget till Folktandvården med 4 miljoner kr, vilket senare beslutades av fullmäktige. Utfallet för 2012 blev, trots detta, ett överskott om 12,7 miljoner kr Nationella kostnadsjämförelser Nedan återges nettokostnader för tandvården i Sverige år Endast Stockholm och Region Skåne hade år 2011 lägre kostnader än Västernorrland. 13 Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2011, SKL.

14 Tabell 2 Nettokostnader för tandvård, kr/invånare 2011 Gotland Västerbotten Västernorrland Dalarna Örebro Västra Götaland Skåne Kalmar Jönköping Sörmland Stockholm Så som framgick av Socialstyrelsens genomgång (avsnitt 4.4), har Västernorrland minst antal tandläkare i förhållande till befolkningsstorlek. Det ekonomiska resultatet för Folktandvården har varit positivt under flera år och en bidragande orsak torde vara den omstrukturering och minskning av antalet kliniker som genomförts. Vi har vidare noterat att Folktandvården i tillägg till målen i styrkortet infogat indikatorer på produktivitetsutveckling: exempelvis vårdtid som andel av närvarotid samt beläggningstid i behandlingsrum. Indikatorerna pekar mot en faktisk produktivitetshöjning under Vi menar att användningen av produktivitetsmått i styrning och uppföljning av verksamheten är ett gott initiativ från Folktandvårdens/Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens sida. Vi har i avsnitten ovan noterat att antalet tandläkare är bland de lägsta i riket och att vakanser finns inom specialisttandvården. Vi menar att

15 folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden bör noga analysera det ekonomiska resultatet i förhållande till produktion och kvalitet i verksamheten. Vi är samtidigt medvetna om att det inte finns någon direkt koppling mellan antal tandläkare och lägre kostnader. Fler tandläkare kan ge högre intäkter så länge det inte råder överetablering. Vissa av indikatorerna i de nationella jämförelserna pekar på förbättringspotential: exempelvis så är andelen kariesfria 12-åringar lägst i landet och återfallspreventionen är lägst för vissa behandlingar. Vi menar att en djupare analys verksamhetsresultaten kan leda till reflektioner om det positiva ekonomiska resultatet är eftersträvansvärt, detta ställt i relation till den angivna, övergripande visionen Sveriges friskaste tänder Transparens i redovisningen Det påpekande som framfördes i revisorernas granskning år 2007 var redan då föremål för en nationell översyn. Påpekanden om hot mot konkurrensneutraliteten hade framförts med hänvisning till att en eventuell subventionering av vuxentandvården från den anslagsfinansierade barntandvården inte gick att urskilja. Statskontoret genomförde en utredning som utmynnade i att krav ställdes på landstingens redovisning 14. Inom ramen för SKL genomförde samtliga landsting ett projekt under för att utarbeta en gemensam modell för uppföljning som skulle svara upp mot de krav som Statskontoret ställt. Syftet var att säkerställa transparens mellan konkurrensutsatt och konkurrensskyddad verksamhet och samtidigt få en likartad och jämförbar redovisning i hela landet. Folktandvården Västernorrland genomförde 2011 tillsammans med landstingsstab ekonomi och finans en översyn av hur redovisningen måste utvecklas för att klara de nya kraven från En följd av de nya kraven blev också att momskostnader påfördes verksamheten med 12,9 miljoner kr. Folktandvårdens budgetram för 2012 utökades med momskostnaderna medan motsvarande intäkt löpande bokfördes centralt i landstinget, dvs ett nollsummespel. 15 Folktandvårdens ekonomer uppger att avvikelsen blev marginell för 2012, trots den initiala schablonberäkningen. 14 PM uppföljning av landstingens ekonomiska redovisning av Folktandvården, Statskontoret (Dnr 2008/207-5) 15 Tandvård är momsfri vilket innebär att en privat tandvårdsklinik inte kan göra avdrag för ingående moms. Folktandvården skulle, åtminstone teoretiskt, kunna tillgodogöra sig moms på gjorda inköp från kommunkontosystemet.

16 Tabell 3 Resultatsammanställning per verksamhet transparensredovisning Barn- och ungdomstandvård KUV/ KSV Landstingsers Övriga intäkter Kostn Utfall Budget 2012 Allmäntandvård, barn o ungdom KUV Områdes- o slutansvar, barn o ungdom KSV Specialisttandvård ortodonti KSV Specialisttandv övr inkl sjukhustandvård* KSV Ersättn priv vårdgivare för barntandvård Trans Summa barn- och ungdomstandvård Vuxentandvård Allmäntandvård vuxna KUV Områdes- och slutansvar för vuxna KSV Specialisttandv övr inkl sjukhustandvård* KUV Summa vuxentandvård Särskilda uppdrag Sjukresor KSV Forskn, utv, kval arb o planeringsansvar KSV ST-utbildning, nationella platser KSV ST-utbildning, uppdragsutbildning KSV Introduktion av nya medarbetare KSV Särskilda rekryteringsinsatser KSV Praktikplatser KSV Tobaksfri Duo KSV Mobil klinik KSV Demokrati och offentlighet KSV Summa särskilda uppdrag Övrigt Asyltandvård KSV Tandteknik KUV INSE-pengarna Summa övrigt Totalsumma * Landstingsersättningen fördelad efter den faktiska vårdtiden barn/vuxna KUV = konkurrensutsatt verksamhet. KSV = konkurresskyddad verksamhet. Not: Tandvårdens verksamhetsberättelse 2012

17 Vi noterar att Folktandvården genomfört en uppdelning av resultatet för år 2012 enligt modellen för transparensredovisning och att budgeten för 2013 har byggts upp enligt modellen. Vi gör ej någon egen bedömning av om redovisningen uppfyller ställda krav men noterar att utvecklingsarbetet skett i nationella projektgrupper. Vi har noterat att det redan i regeringens proposition Vissa kommunalekonomiska frågor (1999/2000:115) som lämnades i slutat av maj 2000, rekommenderades att tandvården skulle undandras den erhållna momsersättningen på det sätt som nu, från och med 2012, skett i Västernorrlands läns landsting. 5 REVISIONELLA KOMMENTARER - Har nämndens styrning, ledning och kontroll varit ändamålsenlig? Vi bedömer att frågetecknen i den tidigare granskningen kring inslaget av politisk styrning av tandvården har fått en positiv lösning med införandet av en ny nämndsorganisation. Folktandvårdens planering, rapportering och uppföljning sker på samma sätt som för övriga förvaltningar/verksamheter i landstinget. Vi menar att strukturen för politiskt inflytande har förbättrats i jämförelse med den tidigare granskningen. Vi bedömer att nämndens övergripande styrning, ledning och kontroll har varit ändamålsenlig sedd i förhållande till ekonomiskt resultat och de mål som satts upp för verksamheten. Vi menar dock att en utblick mot nationella jämförelser kan utveckla arbetet med målsättningar och målbeskrivningar. - Har nämnden tillsett att målsättningar, exempelvis tillgänglighet till tandvård, har tillgodosetts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt? Motivet till anskaffningen av en mobil tandvårdsklinik var att motverka de brister i tillgänglighet som nedläggningen av de många små tandvårdsklinikerna kunde ge upphov till: exempelvis för skolbarn i glesbygd. Förseningar i anskaffandet av kliniken har, såvitt vi kunnat finna, inte resulterat i någon särskild uppföljning av tillgängligheten till barnoch ungdomstandvården. Folktandvårdens egen uppföljning pekar på brister i tillgängligheten för vuxna i glesbygd. Vi menar att nämnden inte har säkerställt att tillgängligheten kunnat ökas eller upprätthållas. - Har landstinget en tillräckligt omfattande ST-tandläkarutbildning för att säkerställa rekrytering av specialisttandläkare? Specialisttandvården har under en följd av år varit underbemannad inom Folktandvården i Västernorrland. Läget uppges vid intervjuer ha förbätt-

18 rats väsentligt under Vi har noterat att de gemensamma lokaler som tillskapats, uppfattas kunna både effektivisera verksamheten och ge bättre förutsättningar för rekrytering. Enligt uppgift har det årliga bidraget om ca en miljon kr till de nationella platserna för ST-tandläkarutbildning aldrig resulterat i någon rekrytering. Rekryteringen sker inom de egna leden, dvs genom uppdragsutbildning av allmäntandläkare. Vi menar att nämnden bör initiera en översyn av de årliga avsättningarna till de nationella platserna samt överväga om storleken på anslaget till uppdragsutbildning är ändamålsenligt. Kommentarer i övrigt Det krav på transparensredovisning som efterfrågades redan vid granskningen år 2007 har genomförts i redovisning för 2012 med konsekvens för budget Vi gör ej någon egen bedömning av om redovisningen uppfyller ställda krav men noterar att utvecklingsarbetet samordnats nationellt. Vi har noterat att Folktandvården i tillägg till målen i styrkortet infogat indikatorer på produktivitetsutveckling. Indikatorerna pekar mot en faktisk produktivitetshöjning under Vi bedömer att användningen av produktivitetsmått ger förbättrade möjligheter för styrning och ledning av verksamheten. Vissa av indikatorerna i de nationella jämförelserna ger ett positivt utslag för Västernorrlands del, åter andra pekar på en förbättringspotential: exempelvis så är andelen kariesfria 12-åringar lägst i landet och återfallspreventionen är lägst för vissa behandlingar. Vi efterlyser en djupare analys av hur överskotten gentemot budget bör ses i relation dels till uppmärksammade brister i tandhälsan, dels till den angivna, övergripande visionen - Sveriges friskaste tänder. Härnösand Tage Magnusson Certifierad kommunal revisor

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla Andreas Cederlund Tandvårdslag (1985:125) Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Nationell

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland, som består av två landskap: Medelpad och Ångermanland.

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Junsele Ramsele Bredbyn Husum Örnsköldsvik Domsjö Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland,

Läs mer

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg Tandhälsodata 2008 Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomstandvård Landstinget Gävleborgs Beställarenhet för Tandvård Upphandling och avtal Ledning och Verksamhetsstöd 2 Inledning Via insamlade uppgifter

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister 8000 Tandläkarsiffror 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1997 2002 2007 2012 I din hand håller du en presentation av hur Tandläkarsverige

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping juni 2013

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping juni 2013 Tandhälsorapport Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2012 Folkhälsocentrum Linköping juni 2013 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning Inledning... 1

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013. www.lio.se. Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014 Tandhälsorapport Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013 Enheten för hälsoanalys Linköping april 2014 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Tandvård. Aktuell utveckling. Tandhälsan är god hos de flesta

Tandvård. Aktuell utveckling. Tandhälsan är god hos de flesta Tandvård Sammanfattande iakttagelser Utveckling av nationella riktlinjer för vuxentandvården och indikatorer för tandvård var framträdande aktiviteter inom tandvården under 2010. Samtliga landsting och

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar. En lägesrapport för år 2008

Karies hos barn och ungdomar. En lägesrapport för år 2008 Karies hos barn och ungdomar En lägesrapport för år 2008 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

2006:6. Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004 maj 2005 (Bilaga 1 3) ISSN

2006:6. Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004 maj 2005 (Bilaga 1 3) ISSN 26:6 Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 24 maj 25 (Bilaga 1 3) ISSN 1653-3259 Redovisar 26:6 Förord Tandvårdsförsäkringen administreras av Försäkringskassan och omfattar alla

Läs mer

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren 2012-10-23 Vårt dnr: 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Information: Frida Lundgren, Tel 075-247 34 24, frida.lundgren@sociastyrelsen.se

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård.

Tandvård. 207 mkr 4 % av landstingets totala nettokostnad gick till tandvård. 67 Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Ansvaret för den avgiftsfria tandvården till alla barn och ungdomar är en del i denna verksamhet. Tandhälsan bland barn

Läs mer

Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011.

Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011. 1 Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011. Samtliga barn och ungdomar i åldrarna 3-19 år har en ansvarig tandläkare vilken kontinuerligt rapporterar tandhälsodata in i landstingets tandvårdssystem.

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3 Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Landstingsprofiler Bilaga 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. DNR 11/5168 2011-12-05 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund Ekonomi Nytt Nr 02/2014 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 77 18 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Tandhälsa och tandvård

Tandhälsa och tandvård Tandhälsa och tandvård I detta kapitel beskriver Socialstyrelsen utvecklingen inom tandvården och den vård som ges enligt tandvårdslagen (1985:125), TL. Myndigheten diskuterar även befolkningens tandhälsa.

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m.

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m. 2002-10-18 Dnr 53-9407-2002 1(13) Användningen av inom folktandvården m.m. Enkät om antalet utförda inom folktandvårdens vuxentandvård år 1998 Socialstyrelsen tillskrev i början av år 1999 landets tandvårdschefer/tandvårdsdirektörer

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Bakgrund 10/16/2014 TANDVÅRD SOM EN DEL AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRD HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN OCH TANDVÅRDSLAGEN

Bakgrund 10/16/2014 TANDVÅRD SOM EN DEL AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRD HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN OCH TANDVÅRDSLAGEN TANDVÅRD SOM EN DEL AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRD HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN OCH TANDVÅRDSLAGEN Svensk samhällsodontologisk förening 15-16 oktober 2014 Ingegerd Mejàre Varför har vi två separata lagar? Spelar det

Läs mer

36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-03-12 LS-LED07-248 36 Folktandvården Sörmlands roll och uppgift. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

Tandhälsa och tandvård

Tandhälsa och tandvård Tandhälsa och tandvård I detta kapitel beskriver Socialstyrelsen utvecklingen inom tandvården och den vård som ges enligt tandvårdslagen (1985:125), TL. Myndigheten diskuterar även befolkningens tandhälsa.

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 07/

Ekonomi Nytt. Nr 07/ Ekonomi Nytt Nr 07/2015 2015-03-06 Dnr SKL 15/1299 Jessica Bylund 08-452 77 18 Lennart Tingvall 08-452 77 01 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland 1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2016/84 1 (2) Handlingstyp Missiv Datum 2 mars 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa Ds 2015:59 Förslag till beslut

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Uppföljning av tandhälsan. hos barn och ungdomar i Östergötland Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Inledning Tandhälsodata för barn och

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten PROJEKTDIREKTIV Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten webbadress - Projektnamn Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Västma. Undersökta. Vårdval

Västma. Undersökta. Vårdval Tandhälsan Barn och Ungdom Västma anland 2014 Barn och ungdomar Undersökta 2014 Tandvårdsenheten Vårdval Tandhälsoläget för Barn och Ungdom i Västmanland 2014 Bakgrund Sammanställningen av inrapporterade

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Tandvård för personer med särskilda behov. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Tandvård för personer med särskilda behov. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Tandvård för personer med särskilda behov Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-06-25 15REV40 2(12) Sammanfattning Landstingen ska sedan 1999 bedriva uppsökande verksamhet och erbjuda avgiftsfria

Läs mer

5.Tandvården i Sverige

5.Tandvården i Sverige 5.Tandvården i Sverige Hans Sundberg Den historiska utvecklingen av tandvården i Sverige Tandvården i Sverige ombesörjdes under 1600- och 1700-talet av från Europa invandrade badare, barberare och fältskärer

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa Jenny Carlsson 2016-09-28 Befolkningens tandhälsa Barn och unga Positiv utveckling över tid där många barn och unga i dag är kariesfria

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

REKO Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård

REKO Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård REKO 2016-03-09 Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet N-tandvård För att få rätt till N-tandvård krävs ett Intyg om nödvändig tandvård Samtliga personer med Intyg om nödvändig

Läs mer