Folktandvården - en uppföljande granskning. Landstingets revisorer Maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folktandvården - en uppföljande granskning. Landstingets revisorer Maj 2013"

Transkript

1 Folktandvården - en uppföljande granskning Landstingets revisorer Maj 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 2 UPPDRAG Revisionsfrågor och kriterier Metod och avgränsning 2 3 GRANSKNING FOLKTANDVÅRDEN 2012/ Nämndsstruktur 4.2 Klinikstruktur Mobil tandvårdsklinik Specialisttandvården Måluppfyllelse Ekonomi Nationella kostnadsjämförelser Transparens i redovisningen 13 5 REVISIONELLA KOMMENTARER 15

3 Tjänsteställe, handläggare Revisionskontoret (16) Revisor Tage Magnusson 1 INLEDNING Tandvården i Landstinget Västernorrland granskades senast under år Fokus låg på barn- och ungdomstandvården, dvs tandvård för barn och ungdomar i åldern 0 19 år. I granskningsplan för 2012/2013 ingår en uppföljning av den tidigare genomförda granskningen. Så kallad allmäntandvård kan ges av landstinget (folktandvården) eller av privata vårdgivare som då får ersättning av landstinget för vården. Landstinget ansvarar för den specialiserade tandvården: käkkirurgi 1, oral protetik 2, paradontologi 3, endodonti 4, pedodonti 5, bettfysiologi 6, ortodonti 7, odontologisk röntgen 8 samt sjukhustandvården 9. Remisstvång råder till sådan vård. Den specialiserade tandvården har under en följd av år haft bemanningssvårigheter varför en begränsad uppföljning av verksamheten genomförs. Ledningen för tandvården utövades fram till och med 2010 av landstingsstyrelsen och sedan 2011 av Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden. 2 UPPDRAG Syftet med denna granskning är att bedöma om de iakttagelser som framfördes i den tidigare granskningen har lett till ändamålsenliga åtgärder. I ett avsnitt granskas också om specialisttandvården har en tillräcklig bemanning för sitt ändamål. 1 Kirurgiska ingrepp för att ta bort tänder, sätta in implantat eller operera käkställningsfel 2 Bettrehabilitering, såsom implantat, broar och proteser. 3 Behandling av svåra tandlossningssjukdomar och dess följdverkningar 4 Diagnostik, behandling och förebyggande av sjukdom i tandens pulpa (nerv) och angränsande käkben. 5 Pedodonti är den specialitet inom tandvården som arbetar med tandvård för barn och ungdomar upp till 19 år. 6 Behandling avpatienter med långvariga smärtor i ansikts- och käkregionen där inte själva tänderna är orsaken. 7 Behandling av fel i tandbettet, som kan vara ett resultat av ojämnheter i tandställningen, oproportionella förhållanden mellan käkarna eller båda delarna. 8 Specialiserade röntgenundersökningar av tänder, käkar och munhålan 9 Vid behov av särskilt omhändertagande, till exempel på grund av medicinska skäl, funktionshinder eller tandvårdsrädsla Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Landstinget Västernorrland Revisionskontoret HÄRNÖSAND Södra vägen 3-5, Härnösand

4 Revisionsfrågor och kriterier - Har nämndens styrning, ledning och kontroll varit ändamålsenlig? - Har nämnden tillsett att målsättningar, exempelvis tillgänglighet till tandvård, har tillgodosetts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt? - Har landstinget en tillräckligt omfattande ST-tandläkarutbildning för att säkerställa rekrytering av specialisttandläkare? Granskningens resultat har värderats med utgångspunkt i Tandvårdslagen (SFS 1985:125), Kommunallagen (SFS 1991:900) samt Landstingsplan Metod och avgränsning Granskningen omfattar endast den tandvård som meddelas av landstingets tandvårdsförvaltning (dock med utblickar mot nationella jämförelser) och genomförs med dokumentstudier samt intervjuer med företrädare för tandvårdsledningen. Besök och intervjuer har också genomförts vid en glesbygdsklinik samt vid Specialisttandvården vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Rapporten har sakgranskats. 3 GRANSKNING 2007 I den granskning som genomfördes år 2007 noterades särskilt att Folktandvården i huvudsak tycktes styras genom en överenskommelse mellan landstingsdirektören och tandvårdsdirektören, vilket kunde uppfattas som en mot kommunallagen stridande delegation. Styrelsen anförde i sitt yttrande att styrningen uttrycktes i det balanserade styrkort som fastställts och att överenskommelsen i tjänstemannaledet endast var en formalisering av styrkortets innehåll. Granskningen tog vidare fasta på en bristande redovisning innebärande att kostnader för landstingsuppdraget inte på ett tillfredsställande sätt kunde åtskiljas från kostnader och intäkter i den konkurrensutsatta delen, dvs särskilt med avseende på barn- respektive vuxentandvård. I detta avseende bekräftade styrelsen bristerna och pekade på att förhållandet var likadant i samtliga landsting och hänvisade till det projekt som igångsatts av Sveriges kommuner och landsting (SKL), i syfte att hitta gemensamma modeller för redovisning och möjliggöra jämförelser och en tydligare redovisning mellan tandvårdens olika verksamheter. I övrigt framfördes i granskningen ett antal förslag till förbättringsområden.

5 FOLKTANDVÅRDEN 2012/ Nämndsstruktur Ansvaret för den politiska styrningen av Folktandvården har from 2011 överflyttats från Landstingsstyrelsen till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden. Budgetarbetet, fastställande av styrkort, uppföljning och rapportering har därefter skett i den nya nämndens regi. ar Vi bedömer att frågetecknen i den tidigare granskningen kring inslaget av politisk styrning i tandvårdsfrågorna har fått en positiv lösning med införandet av en ny nämndsorganisation. Tandvårdsfrågorna har fått ett utrymme i den politiska behandlingen så att Folktandvårdens planering, rapportering och uppföljning sker på samma sätt som för övriga förvaltningar/verksamheter. Vi tar inte ställning till huruvida den faktiska styrningen i väsentlig mening har påverkats men konstaterar att strukturen för politiskt inflytande har förbättrats. 4.2 Klinikstruktur Folktandvården har genomgått betydande förändringar sedan den föregående granskningen. Fullmäktige beslutade i juni 2009, efter förslag om en betydande neddragning av antalet tandvårdskliniker. Utifrån en prövning av samtliga 26 kliniker i allmäntandvården beslutades om en reducering till 17. Verksamheten vid berörda kliniker fördes över till andra kliniker och antalet kliniker för tandreglering reducerades från fyra till två. Som en del i omställningsarbetet kompletterades klinikerna i Matfors, Kramfors och Örnsköldsvik med ytterligare behandlingsrum, medan större upprustningar genomfördes på klinikerna Sundsvall centrum och Timrå. Verksamhetsområden sammanfördes och enligt samma förslag beslutades att sammanföra specialisttandvården vid Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand i gemensamma lokaler. Genomförandet sattes i denna del till Mobil tandvårdsklinik Den minskning av antalet tandvårdskliniker som genomfördes 2009 ledde av naturliga skäl till risker för en minskad tillgänglighet, särskilt i glesbygd. I syfte att motverka brister i tillgänglighet lades förslag om en mobil tandvårdsklinik.

6 Efter en utredning som Folktandvården genomförde lämnades ett förslag till Landstingsfullmäktige om att få införa en mobil klinik. Syftet var att kunna erbjuda vård på några skolorter med långa avstånd till närmaste klinik. Landstingsfullmäktige beslutade enligt förslaget och uppdrog till Folktandvården att upphandla och ta en mobil klinik i drift. En upphandling genomfördes under perioden maj januari Efter utvärdering av inkomna anbud meddelades tilldelningsbeslut Beslutet överklagades och besked om att upphandling behövde göras om meddelades av Länsrätten i juli Länsrättens domskäl var att upphandlingsunderlaget saknade skriftlig information om utvärdering i fallande prioriteringsordning. Länsrätten menade att detta gav för stor frihet att välja leverantör och typ av fordon. En ny upphandling genomfördes med resultat att en ny leverantör antogs. Den leverantör som ursprungligen antagits överklagade i sin tur. Stöd för överklagandet var att den nye leverantören brustit i fråga om en detalj i skallkraven. Den ursprunglige leverantören har därefter slutligen vunnit anbudstävlan och den mobila enheten avsågs vara klar för ibruktagande i oktober Därefter har underleverantörer, enligt uppgift, försenat färdigställandet (chassiedetaljer och patientlyftanordning). Den mobila kliniken beräknas levereras i slutet av maj och kunna ta emot sina första patienter i juni månad Den mobila kliniken kommer att innehålla ett behandlingsrum och beräknas kunna ta emot ca patienter på årsbasis. Tillgängligheten mäts enligt styrkortet i form av andel vuxna revisionspatienter som är försenade mer än sex månader. Verksamhetsberättelsen anger att målet om högst 10% är uppnått 2012 (faktiskt värde 9,3%). Resultaten för verksamhetsområdena Sollefteå och Södra Ångermanland ligger betydligt högre: 12,4 respektive 15,4%. Motivet till anskaffningen av en mobil tandvårdsklinik var att motverka de brister i tillgänglighet som nedläggningen av de många små tandvårdsklinikerna kunde ge upphov till: exempelvis för skolbarn i glesbygd. Folktandvårdens egen uppföljning pekar på brister i tillgängligheten också för vuxna i glesbygd. Trots detta har vi inte kunnat finna någ- 10 Rapport - Mobil tandvårdsverksamhet i Västernorrland för orter med skolverksamhet, John Kristoffersen

7 ra utförliga analyser av påverkan på tillgänglighet och särskilt med avseende på den långa upphandlings- och färdigställandetiden för den mobila tandvårdskliniken. Vi bedömer att Folkhälso-, primärvårds och tandvårdsnämnden bör visa större uppmärksamhet på förutsättningarna för att upprätthålla och öka tillgängligheten. 4.3 Specialisttandvården En större ombyggnation av lokalerna för specialisttandvården har genomförts under år 2012 och har slutförts under hösten. Till viss del uppges ombyggnationerna ha medfört en lägre effektivitetsgrad, särskilt för käkkirurgin. De nya lokalerna menar man däremot ska medföra att specialisttandvården kommer att bli betydligt slagkraftigare. Ombyggnaden har bland annat gett möjlighet att flytta paradontologi från kliniken i centrum till de nya lokalerna vid sjukhuset. Käkkirurgi ska, enligt uppgift, fungera fullt ut från årsskiftet Bemanningssituationen uppges se ljusare ut än på många år. Särskilt svårt var läget under hösten 2011 och våren En käkkirurg är på väg att återanställas, en är under utbildning i Umeå och är klar år Därtill har man, på deltid, kontrakterat två allmäntandläkare med specialistkunskaper samt en specialist för att hjälpa upp situationen. Rekryteringsläget är generellt sett svårt vad gäller specialisttandläkare. Detta gäller särskilt endodonti, vilket anses bero på att utbildningen/inriktningen lockar alltför få. Situationen är i stort sett likartad över landet. Från och med mars 2013 finns en endodontist på plats, deltid. Landstingen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam satsning av medel för specialisttandläkarutbildning vid Tandläkarhögskolan i Umeå. Folktandvården avsätter ca en miljon kr årligen i den gemensamma satsningen. Det har, enligt uppgift, visat sig svårt att via den satsningen rekrytera till tjänster i Västernorrland. Tandvårdsförvaltningen har under en följd av år satsat särskilda resurser i uppdragsutbildning av specialisttandläkare, 3,6 miljoner kr för Redan etablerade tandläkare har på detta sätt vidareutbildats med kontraktering för tjänstgöring efter avslutad utbildning. I verksamhetsberättelsen uppges att fortsatta vakanser finns inom specialisttandvården, vilket medför att man inte når önskvärd tillgänglighet. Situationen ska dock successivt ha förbättrats och ytterligare en käkkirurg har anställts under hösten Under 2012 har en med Jämtlands län gemensam uppdragsutbildning i bettfysiologi startat. Efter avslutad utbildning kommer tjänsten att delas mellan landstingen i Jämtland och

8 Västernorrland. Sedan tidigare pågår utbildningar inom pedodonti, ortodonti, röntgen och käkkirurgi. En pedodontist (specialist barntandvård) blev klar i april 2013 och ett samarbete inleddes med tandvården i Västerbottens län redan under 2012 för att bygga upp verksamheten i Västernorrland. Specialisttandvården har under en följd av år varit underbemannad inom Folktandvården i Västernorrland. Läget uppges vid intervjuer ha förbättrats väsentligt under Vi har noterat att de gemensamma lokaler som tillskapats uppfattas kunna både effektivisera verksamheten och ge bättre förutsättningar för rekrytering. Enligt uppgift har det årliga bidraget om en miljon kr till de nationella platserna för ST-tandläkarutbildning aldrig resulterat i någon rekrytering. Vi menar att nämnden bör initiera en analys av hur ett bättre utfall av de årliga avsättningarna kan uppnås. 4.4 Måluppfyllelse I Socialstyrelsens rapport Nationell utvärdering 2013 Tandvård Indikationer och underlag för bedömningar redogörs för ett stort antal jämförande mått på struktur, processer och resultat inom tandvården. Informationen till indikatorerna kommer från Socialstyrelsens hälsodataregister, nationella kvalitetsregister och från enkäter till befolkningen och till landstingen. Nedan återges i koncentrerad form några av resultaten för tandvården i Västernorrlands län. Observera att Socialstyrelsens databas omfattar både offentlig och privat tandvård. Struktur tillgång till tandvårdspersonal Enligt tandvårdslagen ska tandvård vara lätt tillgänglig och planeringen av tandvård ska ske med utgångspunkt i befolkningens behov. Indikatorn visar tillgången till tandvård ur ett geografiskt och demografiskt perspektiv och den säger något om hur tandvården är organiserad. Indikatorn visar antalet invånare per sysselsatt legitimerad tandvårdspersonal och förhållandet mellan antalet tandläkare och tandhygienister. På riksnivå finns det i genomsnitt 80 tandläkare per invånare. Störst är tandläkartätheten i Västra Götaland med 88 tandläkare, tätt följt av Västerbotten och Stockholm som har 86. Tandläkartätheten per invånare är lägst i Västernorrland 63, Gävleborg 65 och Dalarna 68. I de befolkningstäta regionerna är andelen privata tandläkare

9 mycket hög, ibland över 80%, medan motsvarande siffra för norra Sverige (utom Västerbottens län) är 40-50%. Västernorrland hade 0,5 tandhygienister per tandläkare, vilket är något över rikets medeltal om 0,4. Vi har noterat att tandvårdsförvaltningen har haft och har som mål att öka andelen tandhygienister, vilket man också lyckats med (enligt verksamhetsberättelse 2012). I verksamhetsberättelsen anges kvoten till 0,8 hygienister per tandläkare och målet är 1,0. En god tillgång på tandhygienister tycks positivt påverka benägenheten till återbesök, dvs kontinuerlig uppföljning av tandhälsan. Processer - karies Kariesskador utvecklas i allmänhet långsamt över flera år. Initiala skador kan bromsas in eller stoppas upp helt genom orsaksinriktade åtgärder. Indikatorn mäter andel individer som fått behandling med fyllning eller krona på grund av karies och som inom sex månader före eller efter detta behandlingstillfälle också fått sjukdomsbehandlande eller förebyggande behandling mot karies. Hög andel tyder på att tandvården arbetar för att behandla och förebygga karies. Tandvården i Västernorrland med en andel om 6,4% behandlade, ligger här nära medelvärdet i riket, 6,6%. Socialstyrelsen drar inga egentliga slutsatser av jämförelserna beroende på ett antal möjliga felkällor. Processer - periimplantit Periimplantit utgörs av en inflammation i stödjevävnaderna kring ett tandimplantat. Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan. I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård är kirurgiska behandlingar med lambåteknik 11 för infektionskontroll en prioriterad åtgärd vid behandling av periimplantit. Indikatorn mäter andel vuxna personer i befolkningen, 20 år eller äldre, som fått kirurgisk behandling på grund av periimplantit av samtliga personer som behandlats på grund av periimplantit. 11 Vid lambåteknik flyttas ett vävnadsstycke med bibehållen cirkulation, och kan därmed användas vid större defekter eller då mottagarområdets cirkulation inte bedöms kunna försörja ett fritt transplantat.

10 Här återfinns Västernorrland bland den översta tredjedelen av landsting och regioner, vilket indikerar följsamhet mor de nationella riktlinjerna. Tandvården i Västernorrland uppvisar också en betydande förbättring år 2011 i jämförelse med Socialstyrelsen manar till försiktighet vid tolkningar: Den förhållandevis låga andelen personer som generellt behandlas för periimplantit ökar osäkerheten kring hur stor andel av dessa personer som behandlades med lambåkirurgi. Processer - återfallsprevention Individuellt utformad och effektivt utförd stödbehandling efter avslutad aktiv behandling har stor effekt för att uppnå infektionskontroll vid parodontit och periimplantit (sjukdomar i vävnaderna kring tänder respektive tandimplantat). Åtgärden är högt prioriterad i de nationella riktlinjerna för vuxentandvård. Indikatorn mäter andelen vuxna i befolkningen (20 år eller äldre) som inom 12 månader efter kirurgisk behandling för parodontit eller periimplantit fått förebyggande eller sjukdomsbehandlande åtgärder mot parodontit eller periimplantit. I detta avseende visar Västernorrland det lägsta värdet bland landsting och regioner - 45%, att jämföra med medeltal för riket - 61%. Jämtland har bättre resultat än medeltalet medan också Norrbotten och Västerbotten återfinns i det nedre skiktet. Processer - antibiotikaanvändning Behandling med tandimplantat är en vanlig behandling för att ersätta förlorade tänder och återställa oral funktion. Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) år 2010 är det vetenskapliga stödet svagt för att använda antibiotikaprofylax i samband med implantatoperationer. Indikatorn mäter andelen personer som fått implantatbehandling och som fick antibiotika förskrivet på recept i samband med installationen av implantaten. Tandvården i Västernorrland har, tillsammans med övriga norrlandsting en lägre förskrivning av antibiotika än rikets medelvärde. Västernorrland har, trots detta, en mer än dubbelt så hög förskrivning som Västerbotten.

11 Socialstyrelsens rapport återger ytterligare ett antal indikatorer på antibiotikaförskrivning och de fyra norrlandstingen uppvisar generellt sett en låg andel profylaktisk antibiotikaförskrivning vid olika behandlingar. Vid rotfyllningar ligger dock Västernorrland nära riksmedelvärdet. Vidare kan noteras att det mest generella måttet, antal förskrivna förpackningar antibiotika per 1000 invånare, ger tydligt utslag i låg förskrivning i Västernorrland: 15 förpackningar mot rikets 28. Resultatmått karies hos 12-åringar Kariessituationen hos 12-åringar är ett tandhälsomått som används av WHO för internationella jämförelser. Indikatorn mäter medelvärdet för antalet kariesskadade och fyllda tänder (DFT) i det permanenta bettet för alla undersökta 12-åringar. Kariesfria individer har DFT=0. WHO:s mål för Europa är att medelvärdet för DFT hos 12-åringar inte ska överstiga 1,5 år Sverige uppnådde detta mål redan år Västernorrland uppvisar tillsammans med Jämtland och Stockholm, de högsta värdena i riket: i underkant av 0,9. Variationen i måttet är inte stor men det lägsta värdet 0,5 gäller för Jönköping län. Västernorrland visar dock en betydande förbättring mellan år 2008 och Uppföljning från Folktandvårdens sida visar på fortsatt förbättring, siffran för 2012 anges till 0,77. Andelen helt kariesfria 12-åringar i landet är lägst i Västernorrland: 59% att jämföra med rikets 65% (2010 års resultat). Återigen visar egen uppföljning på bättre siffror för 2012, nämligen 62,6%. Resultatmått karies hos 19-åringar Socialstyrelsen anger att förekomst av karies och tidigare kariesskador hos 19-åringarna är speciellt intressant eftersom denna åldersgrupp representerar slutet på den organiserade och avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. För riket i sin helhet har andelen 19 åringar som är kariesfria på tändernas approximalytor ökat från 36 procent till 66 procent sedan En stor andel av de fyllningar och kronor som utförs i den vuxna befolkningen görs på grund av sekundärkaries (karies i anslutning till tidigare fyllning eller krona) eller för att tidigare fyllning är defekt.

12 Indikatorn mäter andelen av undersökta 19-åringar som saknar erfarenhet av approximala 12 kariesskador i det permanenta bettet. Variationen i detta mått är begränsad. En större del av landsting och regioner samlas runt rikets medelvärde: exempelvis Västernorrland 63%, riket 65%. I botten återfinns Blekinge, 58% och Norrbotten 59% medan Kronoberg har det bästa resultatet, 71%. Förändringen mellan år 2008 och 2010 är marginell för Västernorrland men uppges vid egen uppföljning 2012 till 65,3%. Vi har noterat att det enligt den redovisning som nämnden får i verksamhetsberättelsen endast är 27,8% kariesfria 19-åringar i Västernorrland, vilket beror på att Folktandvården mäter också ytemaljkaries. En jämförande siffra för riket är 32%. Resultatmått återbesöksfrekvens Regelbundna tandvårdsbesök gör det möjligt att upptäcka och åtgärda tecken på sjukdomar i munhålan på ett tidigt stadium vilket minskar de framtida behoven av tandvård. Syftet med det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är att det ska stimulera till regelbundna besök i tandvården. Ett besöksintervall på 2 år tolkas här som tandvård i rimlig tid då det statliga tandvårdsstödet satt 2 år som gräns för utbetalning av ATB. Det allmänna tandvårdsbidraget är högre för åldersgruppen år och personer 75 år eller äldre, avsett som en särskild stimulans till dessa grupper, vilka har visat mindre benägenhet att uppsöka tandvården. Socialstyrelsen ställde i sin befolkningsenkät 2012 en fråga om man känner till att det finns ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB. Av samtliga som svarade på enkäten, svarade 36 procent nej. I åldersgruppen år svarade 43 procent att de inte kände till bidraget. Indikatorn visar andelen i befolkningen som besökt tandvården för undersökning inom en period av 2 år, respektive 3 år. Variationen i riket är relativt stor - enligt Socialstyrelsens egen bedömning: mellan 60 % och 80 %. Återbesöken i Västernorrland är ungefär lika frekventa som genomsnittet för riket. I toppen återfinns Halland och Jönköping med över 70 % återbesök redan inom två år. 12 Kariesskador på tändernas sidoytor. Registreringen avser dentinkaries, dvs karies som brutit igenom den yttersta emaljen in till mjukare emalj.

13 Det bör särskilt noteras att Stockholm som har det högsta antalet tandläkare per invånare samtidigt har en låg besöksfrekvens. Socialstyrelsen spekulerar i att återbesöksfrekvensen i högre grad beror av antalet tandhygienister. Vi bedömer att tandvården i Västernorrland når en relativt god återbesöksfrekvens, särskilt mot bakgrund av att länet har det lägsta antalet tandläkare per invånare. Vidare har Folktandvården lyckats öka andelen tandhygienister, vilket sannolikt ökar återbesöksfrekvensen. 4.5 Ekonomi Tabell 1 Resultatredovisning Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2012 Verksamhetens intäkter 161, ,4 173,4 Verksamhetens kostnader -256, ,8-290 Avskrivningar -3,118-3,3-3,6 Verksamhetens nettokostnader -97, ,7-120,2 Landstingsbidrag 112,5 125,7 124,9 Finansiella intäkter 0,52 0,5 0,52 Finansiella kostnader -0,766-0,766-0,8 Resultat före extraordinära poster 14, ,734 4,42 Periodisering frisktandvård, byte av princip -2, Personalavveckling -0, Resultat efter extraordinära poster 10,504 12,734 4,42 Not: Tandvårdens verksamhetsberättelse 2012 Folktandvården har uppvisat överskott mot budget under flera års tid. År 2009 stannade överskottet vid 0,2 miljoner kr, år ,4 miljoner kr och ,5 miljoner kr. I budgetskrivelse för 2012 föreslog Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden en minskning av årsanslaget till Folktandvården med 4 miljoner kr, vilket senare beslutades av fullmäktige. Utfallet för 2012 blev, trots detta, ett överskott om 12,7 miljoner kr Nationella kostnadsjämförelser Nedan återges nettokostnader för tandvården i Sverige år Endast Stockholm och Region Skåne hade år 2011 lägre kostnader än Västernorrland. 13 Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2011, SKL.

14 Tabell 2 Nettokostnader för tandvård, kr/invånare 2011 Gotland Västerbotten Västernorrland Dalarna Örebro Västra Götaland Skåne Kalmar Jönköping Sörmland Stockholm Så som framgick av Socialstyrelsens genomgång (avsnitt 4.4), har Västernorrland minst antal tandläkare i förhållande till befolkningsstorlek. Det ekonomiska resultatet för Folktandvården har varit positivt under flera år och en bidragande orsak torde vara den omstrukturering och minskning av antalet kliniker som genomförts. Vi har vidare noterat att Folktandvården i tillägg till målen i styrkortet infogat indikatorer på produktivitetsutveckling: exempelvis vårdtid som andel av närvarotid samt beläggningstid i behandlingsrum. Indikatorerna pekar mot en faktisk produktivitetshöjning under Vi menar att användningen av produktivitetsmått i styrning och uppföljning av verksamheten är ett gott initiativ från Folktandvårdens/Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens sida. Vi har i avsnitten ovan noterat att antalet tandläkare är bland de lägsta i riket och att vakanser finns inom specialisttandvården. Vi menar att

15 folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden bör noga analysera det ekonomiska resultatet i förhållande till produktion och kvalitet i verksamheten. Vi är samtidigt medvetna om att det inte finns någon direkt koppling mellan antal tandläkare och lägre kostnader. Fler tandläkare kan ge högre intäkter så länge det inte råder överetablering. Vissa av indikatorerna i de nationella jämförelserna pekar på förbättringspotential: exempelvis så är andelen kariesfria 12-åringar lägst i landet och återfallspreventionen är lägst för vissa behandlingar. Vi menar att en djupare analys verksamhetsresultaten kan leda till reflektioner om det positiva ekonomiska resultatet är eftersträvansvärt, detta ställt i relation till den angivna, övergripande visionen Sveriges friskaste tänder Transparens i redovisningen Det påpekande som framfördes i revisorernas granskning år 2007 var redan då föremål för en nationell översyn. Påpekanden om hot mot konkurrensneutraliteten hade framförts med hänvisning till att en eventuell subventionering av vuxentandvården från den anslagsfinansierade barntandvården inte gick att urskilja. Statskontoret genomförde en utredning som utmynnade i att krav ställdes på landstingens redovisning 14. Inom ramen för SKL genomförde samtliga landsting ett projekt under för att utarbeta en gemensam modell för uppföljning som skulle svara upp mot de krav som Statskontoret ställt. Syftet var att säkerställa transparens mellan konkurrensutsatt och konkurrensskyddad verksamhet och samtidigt få en likartad och jämförbar redovisning i hela landet. Folktandvården Västernorrland genomförde 2011 tillsammans med landstingsstab ekonomi och finans en översyn av hur redovisningen måste utvecklas för att klara de nya kraven från En följd av de nya kraven blev också att momskostnader påfördes verksamheten med 12,9 miljoner kr. Folktandvårdens budgetram för 2012 utökades med momskostnaderna medan motsvarande intäkt löpande bokfördes centralt i landstinget, dvs ett nollsummespel. 15 Folktandvårdens ekonomer uppger att avvikelsen blev marginell för 2012, trots den initiala schablonberäkningen. 14 PM uppföljning av landstingens ekonomiska redovisning av Folktandvården, Statskontoret (Dnr 2008/207-5) 15 Tandvård är momsfri vilket innebär att en privat tandvårdsklinik inte kan göra avdrag för ingående moms. Folktandvården skulle, åtminstone teoretiskt, kunna tillgodogöra sig moms på gjorda inköp från kommunkontosystemet.

16 Tabell 3 Resultatsammanställning per verksamhet transparensredovisning Barn- och ungdomstandvård KUV/ KSV Landstingsers Övriga intäkter Kostn Utfall Budget 2012 Allmäntandvård, barn o ungdom KUV Områdes- o slutansvar, barn o ungdom KSV Specialisttandvård ortodonti KSV Specialisttandv övr inkl sjukhustandvård* KSV Ersättn priv vårdgivare för barntandvård Trans Summa barn- och ungdomstandvård Vuxentandvård Allmäntandvård vuxna KUV Områdes- och slutansvar för vuxna KSV Specialisttandv övr inkl sjukhustandvård* KUV Summa vuxentandvård Särskilda uppdrag Sjukresor KSV Forskn, utv, kval arb o planeringsansvar KSV ST-utbildning, nationella platser KSV ST-utbildning, uppdragsutbildning KSV Introduktion av nya medarbetare KSV Särskilda rekryteringsinsatser KSV Praktikplatser KSV Tobaksfri Duo KSV Mobil klinik KSV Demokrati och offentlighet KSV Summa särskilda uppdrag Övrigt Asyltandvård KSV Tandteknik KUV INSE-pengarna Summa övrigt Totalsumma * Landstingsersättningen fördelad efter den faktiska vårdtiden barn/vuxna KUV = konkurrensutsatt verksamhet. KSV = konkurresskyddad verksamhet. Not: Tandvårdens verksamhetsberättelse 2012

17 Vi noterar att Folktandvården genomfört en uppdelning av resultatet för år 2012 enligt modellen för transparensredovisning och att budgeten för 2013 har byggts upp enligt modellen. Vi gör ej någon egen bedömning av om redovisningen uppfyller ställda krav men noterar att utvecklingsarbetet skett i nationella projektgrupper. Vi har noterat att det redan i regeringens proposition Vissa kommunalekonomiska frågor (1999/2000:115) som lämnades i slutat av maj 2000, rekommenderades att tandvården skulle undandras den erhållna momsersättningen på det sätt som nu, från och med 2012, skett i Västernorrlands läns landsting. 5 REVISIONELLA KOMMENTARER - Har nämndens styrning, ledning och kontroll varit ändamålsenlig? Vi bedömer att frågetecknen i den tidigare granskningen kring inslaget av politisk styrning av tandvården har fått en positiv lösning med införandet av en ny nämndsorganisation. Folktandvårdens planering, rapportering och uppföljning sker på samma sätt som för övriga förvaltningar/verksamheter i landstinget. Vi menar att strukturen för politiskt inflytande har förbättrats i jämförelse med den tidigare granskningen. Vi bedömer att nämndens övergripande styrning, ledning och kontroll har varit ändamålsenlig sedd i förhållande till ekonomiskt resultat och de mål som satts upp för verksamheten. Vi menar dock att en utblick mot nationella jämförelser kan utveckla arbetet med målsättningar och målbeskrivningar. - Har nämnden tillsett att målsättningar, exempelvis tillgänglighet till tandvård, har tillgodosetts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt? Motivet till anskaffningen av en mobil tandvårdsklinik var att motverka de brister i tillgänglighet som nedläggningen av de många små tandvårdsklinikerna kunde ge upphov till: exempelvis för skolbarn i glesbygd. Förseningar i anskaffandet av kliniken har, såvitt vi kunnat finna, inte resulterat i någon särskild uppföljning av tillgängligheten till barnoch ungdomstandvården. Folktandvårdens egen uppföljning pekar på brister i tillgängligheten för vuxna i glesbygd. Vi menar att nämnden inte har säkerställt att tillgängligheten kunnat ökas eller upprätthållas. - Har landstinget en tillräckligt omfattande ST-tandläkarutbildning för att säkerställa rekrytering av specialisttandläkare? Specialisttandvården har under en följd av år varit underbemannad inom Folktandvården i Västernorrland. Läget uppges vid intervjuer ha förbätt-

18 rats väsentligt under Vi har noterat att de gemensamma lokaler som tillskapats, uppfattas kunna både effektivisera verksamheten och ge bättre förutsättningar för rekrytering. Enligt uppgift har det årliga bidraget om ca en miljon kr till de nationella platserna för ST-tandläkarutbildning aldrig resulterat i någon rekrytering. Rekryteringen sker inom de egna leden, dvs genom uppdragsutbildning av allmäntandläkare. Vi menar att nämnden bör initiera en översyn av de årliga avsättningarna till de nationella platserna samt överväga om storleken på anslaget till uppdragsutbildning är ändamålsenligt. Kommentarer i övrigt Det krav på transparensredovisning som efterfrågades redan vid granskningen år 2007 har genomförts i redovisning för 2012 med konsekvens för budget Vi gör ej någon egen bedömning av om redovisningen uppfyller ställda krav men noterar att utvecklingsarbetet samordnats nationellt. Vi har noterat att Folktandvården i tillägg till målen i styrkortet infogat indikatorer på produktivitetsutveckling. Indikatorerna pekar mot en faktisk produktivitetshöjning under Vi bedömer att användningen av produktivitetsmått ger förbättrade möjligheter för styrning och ledning av verksamheten. Vissa av indikatorerna i de nationella jämförelserna ger ett positivt utslag för Västernorrlands del, åter andra pekar på en förbättringspotential: exempelvis så är andelen kariesfria 12-åringar lägst i landet och återfallspreventionen är lägst för vissa behandlingar. Vi efterlyser en djupare analys av hur överskotten gentemot budget bör ses i relation dels till uppmärksammade brister i tandhälsan, dels till den angivna, övergripande visionen - Sveriges friskaste tänder. Härnösand Tage Magnusson Certifierad kommunal revisor

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar. En lägesrapport för år 2008

Karies hos barn och ungdomar. En lägesrapport för år 2008 Karies hos barn och ungdomar En lägesrapport för år 2008 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011.

Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011. 1 Tandhälsan hos Barn och Ungdomar Gävleborgs län 2011. Samtliga barn och ungdomar i åldrarna 3-19 år har en ansvarig tandläkare vilken kontinuerligt rapporterar tandhälsodata in i landstingets tandvårdssystem.

Läs mer

Tandhälsa och tandvård

Tandhälsa och tandvård Tandhälsa och tandvård I detta kapitel beskriver Socialstyrelsen utvecklingen inom tandvården och den vård som ges enligt tandvårdslagen (1985:125), TL. Myndigheten diskuterar även befolkningens tandhälsa.

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Tandvård och tandhälsa

Tandvård och tandhälsa Tandvård och tandhälsa Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Majoriteten av befolkningen har en god tandhälsa. Samtidigt finns det stora tandhälsoskillnader mellan olika grupper. Socioekonomiskt

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Planeringsunderlag för tandvården

Planeringsunderlag för tandvården Planeringsunderlag för tandvården En sammanställning av uppgifter om befolkningen, tandhälsan och tandvården i Gävleborgs län Samhällsmedicin Gävleborg Förord Tandvårdslagen (1985:125) beskriver att planering

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Privattandvårdens tandvårdstaxor

Privattandvårdens tandvårdstaxor ANSER 2001:4 Privattandvårdens tandvårdstaxor Hösten 2000 en undersökning av prisutvecklingen från 1 januari 1999 och en jämförelse mellan olika försäkringsområden RFV ANSER Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2

VÅRDUPPDRAG 2007. Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1. Allmänt...2 VÅRDUPPDRAG 2007 Folktandvården Sörmland VÅRDUPPDRAG 2007...1 Allmänt...2 Barn- och ungdomstandvård...3 Allmäntandvård - individuell del... 3 Allmäntandvård - områdesansvar... 3 Specialisttandvård - tandreglering...

Läs mer

Hål som inte finns. Projekt. Material och metod. Bakgrund. Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns. Mjölktandskaries i växelbettet

Hål som inte finns. Projekt. Material och metod. Bakgrund. Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns. Mjölktandskaries i växelbettet Mjölktandskaries i växelbettet Mjölktandskaries i växelbettet Hål som inte finns Den officiella statistiken missar mjölktandskaries i växelbettet Anita Alm Barntandvårdsdagar 2006 Hål som inte finns Projekt

Läs mer

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010

Rapport 2010:1. Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar. Kohortanalyser. www.lio.se/fhvc. Linköping augusti 2010 Rapport 2010:1 Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar Kohortanalyser Linköping augusti 2010 Kerstin Aronsson Madeleine Borgstedt-Risberg Lars Walter www.lio.se/fhvc Innehållsförteckning

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Enheten för tandvård Tilläggsavtal, till Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om Barn- och ungdomstandvård för 3-19-åringar i Region Skåne 2012. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare

Läs mer

Tandhälsorapport 2010

Tandhälsorapport 2010 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2011-09-22 p 12 ANMÄLAN 2011-08-16 HSN 1104-0346 Handläggare: Maria Hedberg Tandhälsorapport 2010 Ärendebeskrivning Tandhälsorapport

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012

Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Uppföljning av remittering till specialisttandvård för barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Thomas Modéer Januari 2013 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Uppdraget... 6 Metod...

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista på Näsets Tandläkargrupp er 1 maj 2015 lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista. Stina Hellman

Prislista. Stina Hellman Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland 1 (11) Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland Gäller från och med 2015-01-01 2 (11) Innehåll 1 VALFRIHET 3 2 OMFATTNING 3 3 URVALSFUNKTION 3 3.1 Information i samband med urval

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Prislista. Folktandvården Skåne

Prislista. Folktandvården Skåne Prislista Folktandvården Skåne Gäller från 1 januari 2012 1 Folktandvården Skånes prislista Så beslutas Folktandvården Skånes priser Folktandvården Skånes priser är beslutade av regionfullmäktige i Region

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Tandläkare Christer Jonsson

Tandläkare Christer Jonsson Prislista Tandläkare Christer Jonsson Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Tandvård och tandhälsa

Tandvård och tandhälsa Tandvård och tandhälsa Sammanfattande iakttagelser Svenskarna är överlag nöjda med tandvården. De är något mer nöjda med privattandvården än med folktandvården. Kännedomen om det statliga tandvårdsstödet

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om Kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7)

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om Kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) 2014-12-18 RK 2014/113796 1 (7) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Christer Malmberg, 010-730 96 08 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun

Socialbidrag till omfattande tandvård. En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 1999 Socialbidrag till omfattande tandvård En undersökning i Motala kommun och Södra distriktet i Norrköpings kommun 2 1999-05-21 502-5420-1999 FÖRORD I denna rapport presenteras en undersökning av avslagsbeslut

Läs mer

Makularegistret. Årsrapport för 2009.

Makularegistret. Årsrapport för 2009. Makularegistret. Årsrapport för 2009. Ingrid Johansson och Per Törnquist september 2010. Bakgrund och syfte: Makularegistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen av exsudativa

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro O S M Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro dontologiska utbildningsenheten i Örebro har bedrivit specialistutbildning för tandläkare sedan 1966. Sammanlagt har cirka

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer