Bokslutskommuniké

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2014-01- 01 2014-12- 31"

Transkript

1 Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Bokslutskommuniké Ortoma AB

2 Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för räkenskapsåret Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader ( ) Nettoomsättningen uppgick till SEK (10 000). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK ( ). Resultatet per aktie uppgick till - 0,49 SEK (- 0,32) före utspädning och 0,42 SEK efter utspädning. Soliditeten uppgick till 83,8 % (70,2 %). Fjärde kvartalet ( ) Nettoomsättning uppgick till SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK ( ). Resultatet per aktie uppgick till - 0,07 SEK (- 0,10) före utspädning och - 0,06 SEK efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med aktier per Notera att antalet aktier i Bolaget har ökat till stycken efter periodens utgång via nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1B. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer Väsentliga händelser under 2014 Första kvartalet I februari genomförde Ortoma en emission av units inför notering på AktieTorget. Emissionen blev kraftig övertecknad och teckningsgraden uppgick till cirka 600 procent. Genom emissionen tillfördes Ortoma cirka 700 nya aktieägare och 12 MSEK före emissionskostnader. Den 31 mars noterades Ortomas B- aktier på AktieTorget under beteckningen ORT. Samtidigt noterades även Ortomas teckningsoption av serie TO 1B på AktieTorget. I slutet av mars meddelade Bolaget att Dr. Andreas Pettersson anställts som ansvarig för områdena produktutveckling och kundsupport. Dr. Pettersson kom från en anställning inom produktutveckling hos Nobel Biocare. Andra kvartalet I april meddelade Ortoma att man stod som värd för och hade samlat deltagarna i ett EU- finansierat FoU projekt, benämnt Bio- Scaffolds. I projektet har Ortoma beviljats bidrag om ca 3 MSEK över tre år. I maj 2014 hölls årsstämma i Ortoma. Information om de beslut som fattades finns att tillgå i Kommuniké från årsstämma publicerad den 28 maj 2014 på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). I juni meddelade Bolaget att ett samarbete inletts med norska Metronor om leverans av mätsystem till guide- och navigationssystemet Ortoma Guide. Samarbetet inleddes efter att Ortoma under våren, tillsammans med kirurger, utvärderat systemet med goda resultat. Till följd av ovanstående tecknades en första order om leverans av tre mätsystem. Tredje kvartalet I juli kommunicerades att Ortoma beviljats patent i Sverige avseende en systemlösning i 3D- planeringssystemet Ortoma Plan. Planeringssystemet ingår i Bolagets operationssystem för implantatkirurgi OTS (Ortoma Treatment Solution) och används vid inmätning av ett implantat inför en operation. 2

3 Under augusti månad presenterades för första gången för den svenska läkarkåren på Svensk Ortopedförenings Årsmöte (SOF) i Helsingborg konceptet kring bolagets operationssystem OTS. Kongressen hade samlat 1300 deltagare varav 400 ortopeder. I september meddelades att Ortoma erhållit ett ISO certifikat. ISO är en global standard inom kvalitetsledning som beskriver processer och dokumentation som krävs för att leverera medicintekniska produkter till sjukvården. Bolaget meddelade även att Ortoma för att ytterligare stärka sina insatser kring kvalitetssäkring och CE- certifiering engagerat Björn Bergh som kvalitetschef. Bergh har lång erfarenhet från kvalitetsarbete och produktcertifiering och var tidigare kvalitetschef på Nobel Biocare. Fjärde kvartalet Ortoma meddelade i oktober att man kommer att presentera Bolaget på ett antal investerarträffar under hösten. Bland annat presenterades Bolaget på Stora Analysdagen i Stockholm, på Sedermeradagen i Stockholm och på Stora Aktiedagen i Stockholm. Den 9-11 november deltog Ortoma med egen monter på European Hip Society (EHS) för att presentera OTS för ortopeder på den europeiska marknaden. Kongressen hade samlat 450 höftortopeder från 23 olika länder. I mitten av november publicerades en nulägesrapport som informerade om Bolagets verksamhet och utveckling av operationssystemet OTS Ortoma Treatment Solution. Den fullständiga nulägesrapporten går att finna på Ortomas hemsida (www.ortoma.com). Händelser efter periodens utgång Den 2 februari 2015 inleddes nyttjandeperioden för Ortomas teckningsoptioner av serie TO 1B. Teckningstiden pågick till och med den 19 februari Utfallet resulterade i en teckningsgrad om 98,6% och tillför bolaget TSEK före emissionskostnader. OTS integrerar anatomisk planeringsdata från patient med navigation under operation. 3

4 VD kommenterar Det är dags att summera ett händelserikt år med betydande utveckling för Ortoma. I februari genomfördes en publik nyemission i samband med noteringen på AktieTorget vilket har varit ett naturligt nästa steg för att intensifiera såväl utveckling som kommersialisering av Ortomas operationssystem. Marknadsintresset för verksamheten i emissionen var mycket positivt och emissionen övertecknades sex gånger och tillförde bolaget 12 MSEK före emissionskostnader. Efter den genomförda emissionen har utvecklingsarbetet varit fokuserat på systemmodulerna Ortoma Plan och Ortoma Guide inför färdigställandet av det integrerade operationssystemet OTS Ortoma Treatment Solution. Som ett led i denna process inleddes under juni ett samarbete med norska Metronor om leverans av ett klinikanpassat mätsystem till Ortoma Guide. Gällande delmodulen Ortoma Plan så har ett patent för en systemlösning i modulen beviljats i Sverige. Själva patentet utgör en del av Ortomas framtida affärsskydd och gäller en uppfinning om hur patientdata redovisas vid 3D- planeringen av ett implantat inför en operation. Patent i fler länder är inlämnade. Vidare har ett nytt och användarvänligt gränssnitt av Ortoma Plan installerats vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Systemet är utvecklat för 3D- planering baserat på undersökningar med CT- skanner (datortomograf) och installationen används i en studie tillsammans med konventionella 2D- system. Systemet kommer att ingå i en forskningsstudie om 30 patienter avseende inmätning och planering av patientdata inför höftledsoperationer. Ett etiskt godkännande har beviljats och studien startar under mars månad vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Ortoma kommer att fortsätta att prioritera ett nära samarbete med Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset även under Dessa samarbeten har bidragit till många värdefulla insikter som jag är övertygad om kommer att gynna kommersialiseringen av den slutliga OTS - produkten. En annan betydelsefull milstolpe under 2014 var när Ortoma blev certifierade enligt ISO13485 vilket är en global kvalitetsstandard för medicintekniska produkter som är en förutsättning för att leverera produkter och system till hälso- och sjukvården. ISO är baserad på standarden kring ISO 9001, men har högre ställda krav på produktsäkerhet och dokumentation. ISO är väl inarbetad över hela världen för att godkänna leverantörer av medicintekniska produkter. Att vara certifierade är ett kvitto på att Ortoma lever upp till de högt ställda kraven som ställs på företag som utvecklar och säljer produkter till sjukvården. Detta är även ett viktigt steg mot CE- märkning av våra första produkter inom implantatkirurgi. Under året har vi presenterat OTS och bolagets utvecklingsplaner på två läkarkongresser. I augusti månad deltog vi med en egen monter på Ortopediveckan i Helsingborg med ca 1300 delegater och i november deltog vi med en egen monter på European Hip Society (EHS) i Stockholm med ca 450 delegater från 23 länder. Intresset har varit mycket stort och vi har blivit ytterligare stärkta i vår ambition att utveckla ett operationssystem som säkerställer att ortopeder kan uppnå ett bättre och säkrare operationsutfall. Med den höga utvecklingstakt Ortoma kunnat hålla under 2014 håller vi fast vid målsättningen att under året genomföra en första patientoperation med OTS och introducera operationssystemet till kliniker i slutet av året. Utfallet av Ortomas optionsprogram som erbjöds alla som deltog i nyemissionen i februari förra året var mycket tillfredsställande. Efter att teckningstiden avslutades den 19 februari hade teckningar inkommit om 8,1 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om 98,6 %. Detta innebär att Ortoma nu står starkt rustat för att i oförändrad takt fortsätta utvecklingen av OTS. Efter ett mycket inspirerande 2014 är jag övertygad om att Ortomas vision Rätt implantat på rätt plats i varje patient även blir bolagets motto i åren som kommer genom utvecklingen av operationssystemet OTS Ortoma Treatment Solution. Göteborg, Bertil G. Larsson VD, Ortoma AB 4

5 Om Ortoma Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS (Ortoma Treatment Solution), underlättar för kirurger att inför operation, mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortoma har under de senaste åren genomfört betydande utveckling för att kunna erbjuda ett komplett kirurgiskt operationssystem. Marknadsintroduktionen av Ortoma Treatment Solution TM är planerad att inledas under 2015 i Sverige och därefter i Norden och på övriga marknader i Europa. OTS (Ortoma Treatment Solution) Unikt operationssystem för implantatkirurgi Operationssystemet OTS består av två systemmoduler; Ortoma Plan TM och Ortoma Guide TM. Ortoma Plan ger kirurgen ett modernt system för att planera operationerna i datorn inför en operation. Genom 3D- visualisering kan kirurgen med hög precision bestämma vilket implantat som behövs och hur det optimalt ska placeras i patienten. Systemmodulen är baserad på diagnostik från CT- undersökningar (datortomografi). Systemet har utvecklats för att visualisera och mäta patientdata i 3D och simulera för rätt val av implantat. Ortoma Plan med 3D-visualisering Ortoma Guide TM är ett navigeringsverktyg som under en operation handleder kirurgen i att mäta och med hög precision placera implantatet i överensstämmelse med planeringen i Ortoma Plan TM. Systemmodulen ger kirurgen möjlighet att i realtid på en datorskärm säkerställa att implantatet hamnar i exakt den position man tidigare planerat. Ortoma Guide med ett IR-baserat enkamerasystem Framtidsutsikter Enligt uppdaterad marknadsdata genomförs globalt cirka 7,5 miljoner ortopediska ingrepp per år inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Marknaden för Ortomas operationssystem är enligt styrelsens bedömning stor. Bara i Sverige utförs årligen cirka höft-, knä- och ryggoperationer. Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat i syfte att uppnå optimal behandling till nytta för kliniker, läkare och patienter. Bolagets vision har formulerats: Rätt implantat, på rätt plats, i varje patient. Ortoma planerar att sälja och distribuera operationssystem och behandlingsmetoder till sjukhus och kliniker inom privat och offentlig ortopedisk vård. Efter verifiering på den svenska marknaden är målet att etablera partneravtal inom fler segment och geografiska marknader. Det finns ett behov av att minska antalet omoperationer inom implantatkirurgi såväl nationellt som internationellt. Målsättningen är att på kort tid uppnå en stark marknadsposition. Affärsmodellen baserar sig i huvudsak på att ta betalt per operation för att i snabb takt uppnå en hög utnyttjandegrad hos ortopedkliniker. Med fokus på en stark kundsupportfunktion till partners och kliniker ska Ortoma etablera sig på marknaden både via egna säljare på utvalda marknader och via etablerade distributionskanaler. Efter en etableringsfas kommer affärsmodellen löpande att utvärderas i syfte att optimera Bolagets resultatutveckling. 5

6 Bolagsstruktur och aktieinnehav Ortoma har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav. Aktien Ortomas B- aktie noterades på AktieTorget den 31 mars AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 december 2014 uppgick antalet aktier i Ortoma till stycken. Antalet aktier i Bolaget har ökat till stycken efter periodens utgång via nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1B. Bolaget har två aktieslag (varav stycken är A- aktier). A- aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B- aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Optionsprogram Vid extra bolagsstämma den 21 november 2013 beslutades om ett incitamentsprogram omfattande teckningsoptioner av serie 2013 för att knyta ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Bolagets utveckling. Priset per option fastställdes enligt Black & Scholes- modellen. Varje option berättigar till teckning av en (1) ny B- aktie i Ortoma till en kurs om 8,00 SEK per B- aktie. Teckningsoptionernas kan nyttjas för teckning av nya B- aktier under perioden Finansiell utveckling Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av OTS Ortoma Treatment Solution. Vid årsskiftet hade bolaget en kassabehållning om 2,3 MSEK. Efter nyemissionen som genomfördes genom ett optionsprogram (TO 1B) under februari månad kommer bolaget att tillföras 8,1 MSEK före emissionskostnader. Soliditeten vid årets utgång var 83,3%. Förslag till disposition av Ortomas resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret till Granskning av revisor Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Principer för bokslutskommunikéns upprättande Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings- nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisning tillgänglig Ortomas årsredovisning för räkenskapsåret 2014 är planerad att publiceras på Bolagets (www.ortoma.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor i april Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas 21 maj 2015 i Göteborg. Plats för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport 1, 2015 Halvårsrapport, 2015 Delårsrapport 3, 2015 Bokslutskommuniké, Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet. Göteborg, den 27 februari 2015 Ortoma AB Styrelsen och verkställande direktören 6

7 Resultaträkning i sammandrag (SEK) mån. 3 mån. jmfr. 12 mån. 12 mån. jmfr. Nettoomsättning Aktiverat utvecklingsarbete Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Periodens resultat

8 Balansräkning i sammandrag (SEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent Summa Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer - - Summa - - Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Balansräkning i sammandrag, fortsättning (SEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 Förändring eget kapital i sammandrag (SEK) mån. 12 mån. Eget kapital vid årets början Aktiekapital (vid periodens ingång) Nyemission Summa Reservfond (vid periodens ingång) Summa Fritt eget kapital (vid årets ingång) Nyemission Periodens resultat Summa Eget kapital vid periodens utgång

11 Kassaflödesanalys i sammandrag (SEK) mån. 3 mån. jmfr. 12 mån. 12 mån. jmfr. DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (- )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (- ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

12 Erik Dahlbergsgatan 11 A Göteborg

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av bokslutskommuniké Helåret (2012-01-01 2012-12-31) Nettoomsättning uppgick till 123 137

Läs mer

Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31. Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903

Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31. Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903 Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903 Sammanfattning av delårsrapporten (avser moderbolaget) Första kvartalet (2015-01-01 2015-03-31) Definitioner Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-09-30. Follicum AB 556851-4532

Delårsrapport 2014-01-01 2014-09-30. Follicum AB 556851-4532 Delårsrapport 2014-01-01 2014-09-30 Follicum AB 556851-4532 Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2014-01-01 2014-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 868 TSEK (410). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Sammanfattning av kvartalsrapport Första kvartalet (2015-01-01 till 2015-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 1 483 943 SEK (1 609 979). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret 2011 Nettoomsättningen uppgick till 175 000 SEK (175 000)

Läs mer

Halvårsrapport. 2014-01-01 till 2014-06-30

Halvårsrapport. 2014-01-01 till 2014-06-30 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 Med Bolaget eller A1M Pharma avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226. Sammanfattning av halvårsrapport koncernen Första halvåret (2014-01-01

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2013-01-01 2013-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 324 169 SEK (2 214 971).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 till 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 till 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010-01-01 till 2010-12-31 I 556595-6538 I www.neurovive.se I info@neurovive.se Sammanfattning av bokslutskommuniké Helår (2010-01-01 2010-12-31) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 Bokslutskommuniké 2011 Episurf Medical AB (publ.) Org.nr 5567670541 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 20110101 till 20110331 Episurf Medical AB (Publ) Org.nr 5567670541 1 Episurf Medical AB (publ.) Bokslutskommuniké

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. - Keeping you safe.

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. - Keeping you safe. Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 GWS Production AB (publ.) 556776-4674 - Keeping you safe. Innehållsförteckning Sammanfattning av delårsrapport Väsentliga händelser under första kvartalet VD Andreas

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2014-01-01 2014-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 212 439 (2 324 169)SEK.

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 BIMobject AB 556856-7696 1 Halvårsrapport BIMobject AB 3 3 5 6 8 Innehållsförteckning Sammanfattning VD har ordet Om BIMobject Koncernens utveckling i siffror

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Första halvåret, januari juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1 267 Tkr (826 Tkr) Periodens resultat uppgick till 5 095 Tkr (- 3 076 Tkr) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. MedicPen AB (publ) Org.nr. 556576-4809

Bokslutskommuniké. MedicPen AB (publ) Org.nr. 556576-4809 Bokslutskommuniké MedicPen AB (publ) Org.nr. 556576-4809 1 januari 31 december 2010 1 Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 346 363 SEK (30 469) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. MedicPen AB (publ) Org.nr. 556576-4809

Bokslutskommuniké. MedicPen AB (publ) Org.nr. 556576-4809 Bokslutskommuniké MedicPen AB (publ) Org.nr. 556576-4809 1 januari 31 december 2011 1 Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 345 243 SEK (346 363) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Delårsrapport 2011 01 01 till 2011 03 31 Scirocco AB (publ) 556547 6933 Definitioner Scirocco / Bolaget: Scirocco

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

Årsredovisning För räkenskapsåret 2012

Årsredovisning För räkenskapsåret 2012 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012 Medfield Diagnostics AB (publ), 556677-9871, utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad

Läs mer

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation. 2010 01 01 till 2010 09 30

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation. 2010 01 01 till 2010 09 30 Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Delårsrapport 2010 01 01 till 2010 09 30 Scirocco AB (publ) 556547 6933 Definitioner: Scirocco / Bolaget: Scirocco

Läs mer

Bokslutskommuniké. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation

Bokslutskommuniké. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Bokslutskommuniké 2010 01 01 till 2010 12 31 Scirocco AB (publ) 556547 6933 Definitioner Scirocco / Bolaget:

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 Kista 2015-05- 21 Kvartalsrapport Q1 2015 Periodens omsättning uppgick till KSEK 7 200 (5 812), en ökning om 24 procent Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 338 (3 995),

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer