Tandvård till kvinnor som utsatts för sexuell tortyr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandvård till kvinnor som utsatts för sexuell tortyr."

Transkript

1 Redovisning av projektet: Tandvård till kvinnor som utsatts för sexuell tortyr. Pia Lif Bimer, tandläkare Folktandvården Huddinge sjukhus. Bakgrund: Många är de flyktingar som kommer till Sverige och som har varit utsatta för olika former av tortyr, inklusive sexuell tortyr. För tandvårdspersonal som arbetar med dessa personer är det viktigt att ha kunskap om tortyr och dess följdverkningar. Det är även viktigt att kunna hantera mötet med en person som kanske inte reagerar som man förväntar sig i behandlingssituationen. Syfte med projektet: att försöka förbättra rehabiliteringen av kvinnor som blivit utsatta för sexuell tortyr. Ett begränsat urval kvinnor (max 8) skall kostnadsfritt kunna få den tandvård de önskar/behöver och kan acceptera. Således vid behov även implantat. att ingå som ett delprojekt i RKC:s (Röda Korsets Center för torterade flyktingar s), pilotstudie, Rehabilitering av kvinnor som utsatts för sexuell tortyr, det sk. kvinnoprojektet. att sprida kunskap till tandvårdspersonal och annan personal. möjlighet till egen utbildning/handledning.

2 Inledning: Enligt världshälsoorganisationen, WHO, är tortyr ett världshälsoproblem och i vissa länder ett folkhälsoproblem. Enligt internationella konventioner är tortyr förbjuden. Både män och kvinnor torteras men kvinnor torteras ofta grymmare än män (3). Det handlar ofta om sexualiserat våld och extremt psykiskt förtryck. Sexualiserat våld innebär sexuell tortyr, dvs sexuella övergrepp inklusive kränkningar och våldtäkter, även orala. Det är inte ovanligt att detta sker i en mansdominerad fängelsemiljö. I tortyrsituationen kan det innebära ett uttryck för mäns makt och är en kränkning av den kvinnliga identiteten. Efter att ha utsatts för orala sexuella övergrepp är det många gånger svårt att acceptera tandbehandling. Ett av målen med detta projekt är således att hjälpa några kvinnor som utsatts för sexuell tortyr till en acceptabel tandhälsa. Material och metod: Målgrupp: Åtta kvinnor ingående i det sk kvinnoprojektet, enligt ovan remitterades till undertecknad pga ett föreliggande tandvårdsbehov. Projekttid: Metod och genomförande: Undertecknad har träffat kvinnorna i målgruppen. Vid det första besöket utfördes en noggrann undersökning inklusive helstatus om detta ej nyligen var taget. I samband med undersökningen gavs vid behov munhygieninformation samt om akuta besvär förelåg gavs akutbehandling. Tandvårdsbehandlingen planerades individuellt och utfördes av mig på Folktandvården Gärdets sjukhem primärt därefter på Folktandvården Huddinge sjukhus (fr o m ) Samtliga kvinnor medgavs kostnadsfri tandvård efter behov. Projektet möjliggjorde detta helt eller delvis. Om tandförluster föreligger som ej går att ersättas med konventionell fast protetik och patienten ej kan acceptera protes fanns möjlighet att remittera patienten till specialist för implantatbehandling. Tandvårdsbehandlingen dokumenteras i journal. Vid behov användes tolk. Kvinnorna fick före första tandläkarbesöket och efter det sista besöket fylla i två olika formulär för att skatta besvär/smärta och obehag: att försöka värdera hur det känns att gå till tandläkaren enligt en skala från 0 till 10. Inget obehag (0)- maximalt obehag(10). en skattning av egna besvär eller smärtor från munnen eller från käkmusklerna, enligt en skala från 0 till 10. Inga besvär/smärtor(0) till maximala besvär/smärtor(10). Syftet med att fylla i dessa skalor både före och efter behandlingen var att utvärdera tandvårdsinsatserna.

3 Resultat: Avsikten var att även tandvården i detta projekt skulle utvärderas som en del av den individanpassade rehabiliteringen i kvinnoprojektet. Detta var dock ej möjligt då dessa projekt ej överrensstämde tidsmässigt. Åtta kvinnor har ingått i detta projekt. Ursprung för sex av dessa var Mellanöstern och två kom från Sydamerika. De önskade alla erhålla behandling och det visade sig att alla var i behov av någon form av tandvårdsinsats. En kvinna avled på grund av sjukdom under projekttiden, varför endast sju personer återstod. En kvinna remitterades till protetikspecialist på St Erik`s sjukhus, Stockholm för implantatbehandling (delimplantat). Fyra kvinnors tandvårdskostnader belastade helt projektet (inklusive specialistvård). Övriga kvinnor kunde erhålla kostnadsfri tandvård tack vare ett avtal mellan tandvårdsnämndens tandvårdsstab i Stockholms läns landsting och Stiftelsen Röda Korsets center för torterade flyktingar. Den tandvård kvinnorna erhöll var i huvudsak bastandvård t ex lagningar och depuration. Några bettskenor och en delprotes utfördes. Dessutom skrevs en remiss för delimplantat enligt ovan. Några av kvinnorna fick invänjning av tandvård genom exponering, dvs genom att med små steg gradvis utsätta sig för olika moment i tandbehandling. Tolkkostnader behövde ej debiteras projektet. Resultatet av skattningen av besvär/smärtor från munnen eller käkmuskler visade ett genomsnittligt värde innan behandlingen på 5,5 och efter behandlingen på 3,5. Resultatet av skattningen av hur kvinnorna upplever det att gå till tandläkaren skattades till 7,0 innan och 4,4 efter. Ett grovt mått om ändock i positiv riktning både vad det gäller besvär/smärta från mun och/eller från käkled och obehag inför tandbehandling. Kvarstående besvär var ilande tandhalsar samt bettfysiologiska problem om än reducerade. Kvinnorna i projektet hade både fysiska, psykiska och sociala problem. Enligt remisser och patienternas egna berättelser framkommer psykiska problem, smärtor, rädsla, sömnproblem samt att flera kvinnor har svårigheter att lita på män.

4 Diskussion och rekommendationer: Tortyr är vanligt förekommande mot ansiktet. Många har torterats på flera olika sätt t ex misshandel, elektrisk tortyr mot tänder eller käkled, orala sexuella övergrepp, tandutdragning utan bedövning - som tortyrmetod samt bränning med cigaretter eller eld mot munnen. Dessutom har många uppenbara skador från munnen, vilka kan ha orsakats av långvariga fängelsevistelser, samt skador som erhållits i krig (2). Typiska skador tandläkaren kan upptäcka kan vara: tandfrakturer/tandförluster, spänningshuvudvärk/bettfysiologiska problem samt diffusa besvär såsom om smärtan slagit rot i munnen. Till synes små besvär kan förstoras; t ex missfärgad tand pga misshandel kan upplevas som oerhört besvärande för patienten och istället objektivt stora problem som t ex grav tandlossning kan negligeras av denne. Detta kan vara tecken på en deformerad kroppsuppfattning. Det förekommer att tandvården kan väcka minnen av tortyr och även att tandvården kan ge både obehag och ångest. Det är därför viktigt att försöka undvika metoder som kan påminna om tortyr t ex lång väntetid i väntrum kan vara provocerande för en person som suttit lång tid isolerad, vita rockar kan upplevas som jobbigt av person utsatt för farmakologisk tortyr där doktorer medverkat. T ex sensibilitetstest av tand kan påminna om elektrisk tortyr osv. Det är svårt att avgöra om kvinnorna i projektet är representativa vad det gäller tandvårdsbehov och förmågan att klara av tandbehandling jämfört med andra kvinnor utsatta för orala sexuella övergrepp. Jag uppfattar dock tandvårdsbehovet hos projektets kvinnor som tämligen lågt. Efter att ha utsatts för orala sexuella övergrepp är det många gånger svårt att acceptera tandbehandling. Kväljningar vid t ex röntgenbildstagning är vanligt. Tandlagning långt bak i munnen kan vara mycket jobbigt. Många personer med flertalet tandförluster som erhållit protes klarar inte av att använda den pga kväljningar. För att på bästa sätt kunna anpassa och planera tandbehandling är det viktigt att ha kunskap om psykiska och somatiska följdverkningar av kvinnors tortyr. Ett lämpligt förhållningssätt, dvs både vad det gäller bemötande och kommunikation är viktigt för behandlingen. Som behandlare måste man noga observera patientens reaktioner och uttryckssätt. Respekt och empati är vägledande. Att respektera kvinnans integritet och avvakta eventuellt förtroende om att kunna prata om tortyr inklusive sexuella övergrepp är viktigt. Kvinnorna i detta projekt var medvetna om att jag i remissen fått reda på vad de utsatts för. Det är svårare att som behandlare ha patienter där du endast misstänker att patienten utsatts för orala sexuella övergrepp. Min erfarenhet av arbete med extremt tandvårdsrädda patienter är att det ej är ovanligt bland dessa att de har varit utsatta för liknande övergrepp.

5 I kvinnoprojektet (3) framkom att de deltagande kvinnorna ansåg att det är viktigt att behandlaren kan lyssna och ta hänsyn till varje kvinnas egna behov och önskningar. Det är en process där tillit och förtroende får utvecklas mellan patient och behandlare. Kvinnorna menar också att de behöver en trygg person att tala med och att det ska vara en person som både är kunnig och visar förståelse. Flertalet svarar också att det är mycket viktigt att de får träffa en kvinnlig behandlare. Referenser: 1) Toivanen T. Jag kunde prata här. Rapport om uppföljning av rehabiliteringsarbete på Röda Korsets Center för torterade flyktingar ) Lif-Bimer P. Tandhälsa hos torterade patienter relaterat till tidigare tortyrerfarenhet ) Toivanen T. Kvinnoprojektet Redogörelse av den externa verksamheten som bedrivits under projekttiden samt ekonomisk rapport har inlämnats till Socialstyrelsen som möjliggjort detta projekt.

KVINNOPROJEKTET Slutrapport 990621

KVINNOPROJEKTET Slutrapport 990621 KVINNOPROJEKTET Slutrapport 990621 1 2 Slutrapport 1999 06 21 Pilotprojekt Kvinnoprojektet Projektledare: Tuire Toivanen, leg.läkare, specialist i allmänmedicin, psykiatri och FHV (RKC) Projektansvarig:

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Kortkurs i tortyrskador för läkare inom öppen vård

Kortkurs i tortyrskador för läkare inom öppen vård Kortkurs i tortyrskador för läkare inom öppen vård Pilotprojekt Projekttid: 961001-970618 Projektledare: Tuire Toivanen, leg. läkare, Röda Korsets Center för torterade flyktingar (RKC) Projektansvarig:

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Tandvårdsrädsla hos ensamkommande barn i Malmö och närliggande kommuner Är ensamkommande barn mer tandvårdsrädda än svenskfödda?

Tandvårdsrädsla hos ensamkommande barn i Malmö och närliggande kommuner Är ensamkommande barn mer tandvårdsrädda än svenskfödda? Tandvårdsrädsla hos ensamkommande barn i Malmö och närliggande kommuner Är ensamkommande barn mer tandvårdsrädda än svenskfödda? Jessica Günther Sara Latomanski Handledare: Lena Irwe Eva Olofsson Examensarbete

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU Försäkringskassan En utvärdering av AFU Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU En rapport baserad på djupintervjuer med handläggare och läkare 1 Innehåll Inledning... 3 Övergripande

Läs mer

Pedagogikens roll inom tandvården

Pedagogikens roll inom tandvården Kurs: PED K01 Kandidatuppsats, 15 hp Datum: 2008-01-10 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Pedagogikens roll inom tandvården En uppsats om den edukativa processen i mötet med patienten Safeta

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

SE OCH VÅGA HANDLA. Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa -

SE OCH VÅGA HANDLA. Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa - SE OCH VÅGA HANDLA Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa - - omsorgssvikt, misshandel och sexuella övergrepp mot barn och ungdomar i Jämtlands län.

Läs mer

MÅNGA BERÄTTIGADE ÄR OKÄNDA MARIA JUSLIN GUNILLA NORDENRAM

MÅNGA BERÄTTIGADE ÄR OKÄNDA MARIA JUSLIN GUNILLA NORDENRAM UPPSÖKANDE TANDVÅRD MÅNGA BERÄTTIGADE ÄR OKÄNDA MARIA JUSLIN GUNILLA NORDENRAM Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2007:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD Att tänderna är en del av kroppen kan synas

Läs mer

Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor

Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor En uppföljning av den uppsökande verksamheten inom det reformerade tandvårdsstödet Författare: Eva Mårtensson, tandhygienist Folktandvården Stöpen, Skövde Projektredovisning

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

upprättad av: Giltighetstid Fastställd av Version nr Dokumenttyp Solveig Olofsson, Folktandvården 20130815-20150815 Styrgruppen 2,0 Riktlinjer

upprättad av: Giltighetstid Fastställd av Version nr Dokumenttyp Solveig Olofsson, Folktandvården 20130815-20150815 Styrgruppen 2,0 Riktlinjer Barn som far illa INNEHÅLL: Anmälningsskyldighet... 3 Vad menas med att ett barn far illa?... 4 Vad kan tandvårdspersonal möta?... 5 Rutin vid aktualisering till Socialtjänsten... 7 Rutiner vid upprepade

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Legitimerade tandhygienisters yrkesroll ur ett patientperspektiv

Legitimerade tandhygienisters yrkesroll ur ett patientperspektiv Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för hälsa och miljö Charlie Nayeri och Maja Nilsson Legitimerade tandhygienisters yrkesroll ur ett patientperspektiv En kvalitativ intervjustudie

Läs mer

Regional handlingsplan. Misstanke om biverkningar från dentala material

Regional handlingsplan. Misstanke om biverkningar från dentala material Regional handlingsplan Misstanke om biverkningar från dentala material Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SYFTE... 3 MÅLGRUPP... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 4 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Sunt förnuft och en spark i baken

Sunt förnuft och en spark i baken Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Moment: Uppsatsskrivande 15 Hp Vårterminen 2011 Sunt förnuft och en spark i baken - Upplevelser av boendestödsinsatsers inverkan på livskvaliteten Common

Läs mer

Omsorgssvikt med odontologins ögon

Omsorgssvikt med odontologins ögon Omsorgssvikt med odontologins ögon GUNILLA KLINGBERG Få saker berör oss så mycket som när vi konfronteras med ett barn som far illa. Tätt som oftast nås vi av nyheter om barn som utnyttjats sexuellt, som

Läs mer

Papperslös, men inte tandlös

Papperslös, men inte tandlös Papperslös, men inte tandlös - En studie om behov av och tillgång till tandvård för papperslösa i Göteborgsområdet Sofie Jansson, Petra Koch, Jennie Overmeer, Daniel Andersson Handledare: Catharina Hägglin

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05 Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Innehåll Inledning... 4 Uppsökande verksamhet och nödvändig

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Etik i barn- och ungdomstandvården

Etik i barn- och ungdomstandvården vetenskap klingberg al & klinik klingberg et al Etik i barn- och ungdomstandvården Värdegrund och rekommendation från pedodontiföreningen Svenska Pedodontiföreningen har utarbetat en egen värdegrund och

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tandvård till papperslösa

Tandvård till papperslösa Tandvård till papperslösa Vad säger lagen och hur fungerar det i praktiken? Idakajsa Sand Institutionen för odontologi Karolinska Institutet Huddinge Lena Karlsson Handledare Leg. Tandhygienist Institutionen

Läs mer