Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m."

Transkript

1 RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. Anmälan I en anmälan, som kom in till JO den 31 oktober 2013, anförde P,W. bl.a. följande. Med anledning av att han ansökte om sjukersättning påbörjade Försäkringskassan en utredning i februari Eftersom fyra olika handläggare var delaktiga i handläggningen begärde han i april 2013 ut logglistor avseende de fyra handläggarnas samtliga inkommande mej l under perioden den 25 februari april Först senare förstod han att Försäkringskassan hade utelämnat handläggarnas interna mejl. Anledningen till att han ville ta del av logglistoma var for att kunna begära ut samtliga mejl som hörde till hans ärende. Den 20 september 2013 begärde han på nytt att fa ta del av logglistorna över de interna mejllistorna. Han hade tidigare fatt ta del av en logglista över de externa mej len. I svar den 26 september 2013 meddelade Försäkringskassan att interna mejl raderas efter 30 dagar. Vid tidpunkten för anmälan till JO hade han fortfarande inte fått något beslut avseende hans begäran den 20 september Utredning Anmälan remitterades till Försäkringskassan for yttrande. I ett remissvar den 31 januari 2014 anförde myndigheten följande. Utredning Beskrivning av ärendet Den 30 april 2013 avslog Försäkringskassan P.W:s begäran om att fä en forteckning över samtliga e-postmeddelanden for fyra namngivna medarbetare under perioden 25 februari och framåt, eftersom det inte fanns några allmänna handlingar som rörde P. W. eller P.W:s angivna ärende, utöver de som hörde till och som tillförts ärendet. Att ta fram e-postloggarna över samtliga e-postmeddelanden ansåg Försäkringskassan utgjorde ett arbete som gick utöver rutinbetonade åtgärder. En sådan sammanställning kunde därför inte anses förvarad i tryckfrihetsförordningens mening och därmed inte vara en allmän handling. P.W. överklagade Försäkringskassans beslut. Kammarrätten i Stockholm fann i dom den 12 juni (mål nr ) skäl att upphäva Försäkringskassans beslut och återförvisade målet för fortsatt handläggning, varvid Försäkringskassan skulle utgå från att förteckningen Över e-postloggama utgjorde en allmän handling. Det ankom vi- Riksdagens ombudsmän Box Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 E-post: Telefon: Texttelefon: Fax:

2 Dnr Sid 2 (4) dåre på Försäkringskassan att ta ställning till P, W: s begäran att få ut e- postmeddelanden, om det av förteckningen framgick att det fanns e- postmeddelanden som handlade om honom eller hans angivna ärende. Den 9 juli lämnade Försäkringskassan med ett följebrev ut e-postloggarna till P.W. för de berörda medarbetarna för den prövade perioden, förutom e-postloggar som avsåg sekretessbelagda och privata e-postmeddelanden, som maskerades. Den 15 juli hörde P.W. av sig och ville ha ett beslut som han kunde överklaga. Försäkringskassan fattade ett överldagbart beslut den 15 juli och beslutet skickades samma dag till P.W. P.W. överklagade beslutet. Kammarrätten beslöt i dom den 17 september 2013 (mål nr ), med delvis bifall till överklagandet, att lämna ut uppgifter som framgår om privata e-postmeddelanden och annan information i själva e-loggen. Dessa handlingar lämnades ut av domstolen. P.W. ansåg att det måste finnas ytterligare e-postmeddelanden för den begärda tidsperioden rörande hans ärende. Av den anledningen återkom han den 20 september med en begäran om att få ta del av de aktuella e-postloggarna. Försäkringskassan meddelade i ett brev till P.W. den 26 september att P.W. redan fatt aktuella e- postloggar för de berörda medarbetarna för den begärda perioden och beklagade att det inte angetts tydligt att e-postloggarna som tagits fram bara avsåg extern e-post. Intern e-post lagras endast 30 dagar. Samtidigt angav Försäkringskassan att intern e- post är en tillfällig lagringsplats och att relevant information i ett ärende omedelbart ska läggas över i aktuellt ärende. Försäkringskassans slutsatser Internt skickade e-postmeddelanden E-postsystemet är en kanal för att transportera information. Men det fyller också funktionen av tillfällig lagringsplats för e-postmeddelanden och tillhörande e- postloggar. Övrig information som handläggare mailar till varandra som inte har anknytning till något ärende och som enbart skickas mellan tjänstemän inom en myndighet är dock inte att anse som färdigställda och upprättade i tryckfrihetsförordningens mening (Högsta förvaltningsdomstols dom den 27 december 2013 i mål nr ). Sådana e-postmeddelanden anses inte som allmänna handlingar. Om det i ett internt e-postmeddelande finns uppgifter som kan ha betydelse för ett ärende, ska informationen dock tillföras ärendet. Interna e-postmeddelanden som hör till ett ärende ska kopieras in i ärendet. När ett sådant e-postmeddelande förts in i ärendet ankommer det på medarbetaren att själv gallra det e-postmeddelandet inom det egna lagringsutrymmet. I samband med prövning i april gick Försäkringskassan igenom de fyra medarbetarnas e-postboxar för att se om det fanns några interna e-postmeddelanden som rörde P.W. och hans ärende. Det material som runnits och haft en koppling till hans ärende hade kopierats och förts till ärendet. Det fanns vid prövningen i april inte kvar några interna e-postmeddelanden som rörde P.W:s ärende på det egna lagringsutrymmet. Att e-postmeddelanden från det egna lagringsutrymmet och tillhörande e-postloggar sparas i trettio dagar centralt uppdagades först den 8 juli, men då var det för sent att återskapa informationen därifrån för den aktuella perioden. Försäkringskassan beklagar att P.W. inte fick information redan från början om att e-post-loggaraa som prövades inte innehöll uppgift om interna e-postmeddelanden och att anledningen till detta var att dessa e-postmeddelanden hade förts över till P.W:s ärende. Först i brevet den 26 september informerade Försäkringskassan honom om detta.

3 Dnr Sid 3 (4) Avslagsbeslut Följebrevet daterat den 9 juli innebar ett verkställande av kammarrättens dom. Av brevet framgår att "sekretessbelagda uppgifter och privata uppgifter har maskerats". Det var i praktiken ett delvis avslag på P. W:s begäran och samtidigt ett besked i utlämnandefrågan. Brevet innehöll ingen information om rätten till ett överklagbart avslagsbeslut. P. W. uppmärksammade i sitt brev den 20 september Försäkringskassan på att han inte fått ta del av de sedan tidigare begärda interna e-postmeddelandena. Den handläggare som har att pröva frågan om handlingsutlämnande ska vid ett avslag upplysa den sökande om att han eller hon har rätt att få ett överklagbart avslagsbeslut. Försäkringskassan borde i stället för "informationsbrevet" den 26 september omgående gett P. W. ett besked om sitt ställningstagande. Försäkringskassan borde också ha tagit reda på om han önskade ett överklagbart avslagsbeslut. Försäkringskassan ser allvarligt på det inträffade, men kan samtidigt konstatera att ett avslagsbeslut nu har skickats till P.W. Beslutet är daterat den 23 december Försäkringskassans åtgärder Försäkringskassan genomför fortlöpande utbildningar på offentlighets- och sekretessområdet. Det handlar om såväl webbaserade som lärarledda utbildningar. Vid utbildningstillfällena betonas vad ett avslag på en begäran om att ta del av en allmän handling innebär och skyldigheten att informera den sökande om rätten att få ett överklagbart avslagsbeslut. I utbildningarna riktas särskilt fokus på hur e- postmeddelanden ska hanteras i förhållande till bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och vikten av att domar verkställs snabbt. Som ett stöd för medarbetarna vid tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap. TF och offentlighets- och sekretesslagen finns Försäkringskassans riktlinjer (2011:7) för utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter. I de riktlinjerna beskrivs bl.a. hur en begäran om allmän handling ska hanteras inom Försäkringskassan. De berörda medarbetarna inom myndigheten har diskuterat ärendet. (På det aktuella kontoret har man diskuterat ärendet med berörda medarbetare.) Områdeschefen har den 19 december tagit en personlig kontakt med P.W. för att be om ursäkt för det inträffade. Information om vad som hänt i ärendet har också lämnats på en arbetsplatsträff. P.W. kommenterade remissvaret. Bedömning Följebrevet den 9 juli 2013 För det fall en begäran om att få ta del av en handling helt eller delvis inte kan tillmötesgås ska den som gjort framställningen underrättas om detta. Den enskilde ska då också, enligt 6 kap. 3 tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas. Med anledning av kammarrättens avgörande den 12 juni 2013 lämnade Försäkringskassan den 9 juli 2013 ut e-postloggarna för de berörda medarbetarna för den prövade perioden tillsammans med ett följebrev till P.W. Följebrevet innebar ett verkställande av kammarrättens dom. Av brevet framgår att "sekretessbelagda uppgifter och privata uppgifter har maskerats". Det var i praktiken ett delvis avslag på P.W:s begäran och samtidigt ett besked i utlämnandefrågan. Brevet innehöll ingen information om rätten till ett överklagbart avslagsbeslut. Som Försäkringskassan

4 Dnr Sid 4 (4) medgett borde han även fatt information om att e-postloggarna som prövades den 9 juli 2013 endast avsåg extern e-post. Försäkringskassan förtjänar kritik for dessa brister, Informationsbrevet den 26 september 20J3 P.W. återkom den 20 september 2013 med en begäran om att få ta del av de aktuella e-postloggama eftersom han ansåg att det måste finnas ytterligare e- postmeddelanden för den begärda tidsperioden. Försäkringskassan meddelade i ett brev till P.W. den 26 september 2013 att P.W. redan fatt aktuella e-postloggar för de berörda medarbetarna och beklagade att det inte angetts tydligt att e- postloggarna som tagits fram bara avsåg extern e-post samt att intern e-post endast lagras 30 dagar. Som Försäkringskassan har medgett borde P.W. i stället för "informationsbrevet" den 26 september 2013 ha fått ett besked om Försäkringskassans ställningstagande av begäran om utlämnande och ha informerats om rätten till ett överklagbart beslut. Först den 23 december 2013, i samband med handläggningen av JO:s remiss, meddelade Försäkringskassan ett överklagbart avslagsbeslut. Jag är kritisk till Försäkringskassans bristfälliga och långsamma handläggning. Ärendet Avslutas,, Elisabet Fura Sändlista P.W. Försäkringskassan, huvudkontoret (dnr )

5 Ulrika Hansen Från: Justitieombudsmannen Skickat: den 31 oktober :27 Till: JOkansli2 Ämne: VB: JO-anmälan från Peter Wikhagen via webbp aisen RIKSDAGENS Bifogade filer: pdf OMBUDSMAN N AEXP ? Från: Peter Wikhagen Skickat: den 31 oktober :25 Till: Justitieombudsmannen Ämne: JO-anmälan från Peter Wikhagen via webbplatsen ink Dnr. Aktbil. i Namn: Wikhagen, Peter Adress: Bergagatan 35 C/O: Postnr: Postort: Norrköping Telefon: Mobiltelefon: Epost: Anmälan mot Försäkringskassan Ev. dokumentref Kort beskrivning av händelsen Jag har ett sjukersättningsärende hos Försäkringskassan där 4 olika handläggare varit inblandade sedan deras "utredning" startade i februari i år. I april begärde jag logglistor från FK avseende samtliga inkommande mail för de 4 inblandade handläggarna avseende perioden 25 februari - april i år. Senare förstod jag att de utlämnat interna mail vilket de inte upplyst mig om. Anledningen till att jag vill se en logglista över samtliga mail som de 4 inblandade handläggarna har mottagit är för att sedan begära ut de mail som har med mitt ärende att göra. Om det är så att allt handläggs på rätt sätt på en myndighet, vilket jag verkligen inte tror sker på FK så ska även sådan intern information om ett ärende tillföras ärendet. Nu misstänker jag att handläggarna mailat information till varandra ang detta ärende som de säkert inte vill ska komma fram och därmed inte tillfört ärendet. lag anser att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt genom att: en 20 september begärde jag åter ut logglista över dessa interna mail och specificerade mig extra tydligt begäran avsåg interna mail för de 4 handläggare, (logglista över de externa mailen hade jag redan illit). I svar från FK den 26 september (se bilaga) meddelar FK att de inte sparar interna mail längre än 'agar, sedan raderas de. Det är svårt av svaret den 26 september att utläsa vad det är för status på brevet ickar till mig (Jag har begärt ut en handling och förväntar mig ett beslut i frågan). Jag undrar r ande om jag tätt ett beslut eller inte avseende min begäran. Vad anser jag vara felaktigt? For det har jag svårt att tro på att interna mail inte finns kvar hos FK efter 30 dagar, jag tror att de medvetet *- l

6 lämnar felaktig information angående denna fråga till mig. På vilken arbetsplats raderas anställdas mottagna mail från kollegor inifrån organisationen efter 30 dagar? Mail finns i de anställdas mailsystem (om de själv inte raderat dem). Logglistor över detta går säkert också att ta fram långt tillbaka i tiden (om inte annat via backupper) och innehållet i mailen går sedan att återskapa vi backupper. Om det är såsom FK uppger anser jag att det är fel att myndigheten inte sparar dessa uppgifter såsom de sparar externa mail. Om de inte sparar interna mail kan jag inte begära ut det. Som jag ser det så har handlingar rörande mitt ärende upprättats och jag ska kunna ta del av det oavsett om det skett i mailform eller annat format. Eftersom interna mail de facto har upprättats, skickats, och mottagits av anställda på FK och går att ta fram i kronologisk ordning via logglista så anser jag att det är fel att radera dem i efterhand och därmed försvåra för mig att ta del av handlingar som ev direkt berör mitt ärende. Övrig information

Taxering och uppbörd samt folkbokföring

Taxering och uppbörd samt folkbokföring Taxering och uppbörd samt folkbokföring Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en person. Även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar. (641-2013)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor 581 83 Linköping Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2.1 Inledning Försäkringskassan är enligt 20 kap. 10 a AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring, som kassan fattat och som inte prövats av domstol,

Läs mer

Fetma kan vara funktionshinder

Fetma kan vara funktionshinder JANUARI 2015 -NR 1 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. FRÅN EU-DOMSTOLEN & ARBETSDOMSTOLEN Fetma kan vara funktionshinder EU-domstolen (Mål

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer