Synen på arbete. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Synen på arbete. Inledning"

Transkript

1 Synen på arbete Inledning George Eliot skriver ironiskt om arbetet som an affair religiously unexpicable. Det torde även vara många kristnas attityd: arbetet kan inte förklaras utifrån religiösa termer. Jobbet från måndag till fredag är bara en lång tunnel, som skiljer söndagarna åt. På söndagen däremot har man möjlighet att göra en tjänst åt Gud. Den kristna kyrkan har inte alltid lockats eller ens sett som angeläget att hjälpa sina medlemmar att se arbetet som en del av sitt kristna liv. Kyrkan har stått handfallen inför de konkreta arbetsproblemen. När påven Paul VI besökte Spanien gick han till en sjuk kvinna för att dela glädjeämnen och förhoppningar, besvärligheter och ångest med vår tids människor. De enda ord kvinnan orkade få fram var följande: Ers helighet, skaffa arbete åt min man! Påvens svar blev att hon borde förtrösta på Gud och mannen och dottern fick en påvlig minnesmedalj och en ask karameller. Den händelsen är typisk! Är det då möjligt att från kristet håll ge synpunkter på vilka jobb som är etiskt försvarbara? Eller måste vi nöja oss med att även i den här situationen dela ut karameller till tröst? Enligt min mening är det i varje fall nödvändigt att först ge en principiell syn på arbetet, för att sedan övergå till den aktuella frågan. Gud arbetar Bibelns höga uppskattning av arbetet återfinns i själva gudsbilden. Gud liknas t ex vid en krukmakare, som arbetar nerstänkt av lera. Det han skapat är hans händers verk. Denna enkla syn, förmedlad med hjälp av mänskliga bilder, finns också i Jesu undervisning om Gud, som föder fåglarna och kläder liljorna. Det normala arbetet, som alla kände till, ligger som en förutsättning bakom skildringen av Gud som Skapare och uppehållare. Vanliga hantverkares jobb, som exempelvis murarens, blir symboler för Guds gärning: I urtiden lade du jordens grund och himlarna är dina händers verk. Detta bör jämföras med andra religioners gudsbild. Enligt många utmärks gudarna av ständig vila och orörlighet i sig själva. I stället uppfanns demiurger, en lägre sorts gudar, som fick överta skapelsegärningen, så att den Högste inte skulle behöva besmitta sig med materien. Någon sådan motsättning mellan andens och materiens värld finns inte i Bibeln. Jorden är Herrens och allt vad därpå är, Ps 24:1. För gudsbilden innebär detta att Bibelns Gud kan sägas arbeta i denna värld, med materien. För den kristne betyder det att det inte finns någon ituklyvning mellan arbetslivet och det andliga livet, ett liv vid sidan om och utanför det världsliga. Arbetet hör till gudsförhållandet, och det finns ingen motsättning mellan gudsgemenskapen och jobbet. Snickarens son Allra tydligast blir detta i Jesu eget liv. För Jesus var arbetet en självklarhet. Han som förkunnade att mitt ok är milt (i betydelsen passande ) hade själv, enligt legenden, tillverkat oxok och sålt dem i en affär under skylten Mina ok passar bra. Han som talar m såningsmannen på åkern och de arbetslösa på torget var själv intimt förtrogen med 1

2 kroppsarbete. Judarnas konung som spikas fast på ett kors, var egentligen en timmermannens son, vilkens händer många gånger hanterat hammare och spik. Här föreligger dock en fara att göra för mycket av Jesu ställning som arbetare. Författarna i NT är egentligen inte särskilt intresserade av Jesu hantverk. Det är bara i senare legender som man kan återfinna detaljer från Jesu arbetsliv, och då utsmyckade med under. Enligt Bibeln var allt vardagligt och vanligt, men Gud bodde genom Jesus Kristus i denna vardaglighet och helgade den. Jesu egentliga verk är dock inte arbetet som hantverkare utan som världens Frälsare. Det är fullbordandet av det slutliga, fullkomliga och en gång för alla utförda verket till människors frälsning, som de nytestamentliga författarna anser vara Kristi egentliga verk och arbete. (Richardson) Vi har ingen hjälp av att se Jesus som den store arbetaren utan vi måste lära känna honom som Försonaren. En allmänt idealistisk skapelseteologi är inte tillräcklig. Arbetsgärningen i denna värld fullkomnas, liksom allt annat, endast genom kraften från Kristi frälsningsgärning. Ett led i skapelsen Redan skapelseberättelsen klargör att människans arbete är ett led i Guds skapelse (1 Mos 2:15). Det arbete vi idag står i, som ingenjörer och svarvare, terapeuter och hemmafruar, är ett svar på Guds första befallning till människan (1 Mos 1:28). Gud fortsätter sin skapelse idag genom människors arbete. Arbetslivet representerar skapelsegärningar som Gud själv utför genom människohänder (Aukrust). I Lilla katekesen förklarar Luther första trosartikeln om Gud som Skapare på följande sätt: därtill försörjer mig rikligen och dagligen med kläder och föda, hus och hem och med allt det jag till livets uppehälle behöver. Allt detta får jag ju mänskligt sett, genom min egen och andras arbetsinsats. Skaparen möter vi alltså i människors arbete, människor blir Skaparegudens medarbetare. Det hör till den mänskliga existensen att arbeta, men detta är samtidigt en välsignelse från Skaparen (1 Mos 1:28). Gud välsignar människan, när han ger henne fullmakt att lägga jorden under sig och att råda över naturen (Steinar Moe). Varning för avgudar Men här bör man dock göra en markering gentemot en alltför idealiserande syn på arbetet. Idag framhålls ständigt att människan är en skapande varelse. Det sägs dock inte i Bibeln att vi har del i Guds skapande förmåga. Tvärtom används ordet för skapa (hebr barah) endast om Gud själv. Bibeln är tveksam inför att uppehålla sig vid resultatet av människors arbete. Anledningen till detta är risken för avgudadyrkan (2 Mos 20:3-4), dyrkan av människohänders verk (Ps 115:4). Om den skapande förmågan överbetonas kan det medföra att Skaparen sätts åt sidan och det skapade intar hans plats (1 Mos 11:1-6). Det arbete som syftar till att göra människan till en gud, som vid Babel, stoppas av Gud själv (v 7-9). Bibeln vill lära oss att allt beror av Gud. När åkermannen plöjt, sått osv (Jes 28:23-28) sägs till sist: Också detta kommer från Herren Sebaot. Han är underbar i råd och stor i vishet. (v 29). Om man ändå vill använda beteckningen skapande på människors arbetsinsats borde detta alltså inte förstås som självförverkligande i individualistisk mening eller som någon slags självständig, kreativ förmåga att åstadkomma ting, skild från Guds välsignelse av arbetet. Likheten med Guds skapelse ligger i art arbetet utförs för att tjäna nästan och detta är att skapa. Den innersta sidan av kallelsearbetet är den självutgivande tjänsten för andra. Verktyg 2

3 och mått, nål och fingerborg, ja t o m ditt ölkrus ropar högt: använd oss till nästans tjänst (Luther). Ett liv som bestäms av gudsgemenskapen yttrar sig i kärlekens tjänande. Motiveringen ligger i att Kristus gjort allt för oss, varför vi ska göra allt för nästan. Tron är verkmästaren och anföraren säger Luther, kärleken följer efter. Kallelsen då? Kallelsen ligger då i att varje rätt arbete är konstruerat så att det tjänar nästan. Du är i första hand kallad till att vara bilmekaniker men som bilmekaniker är du kallad att vara nästan till tjänst. Här bör man dock lägga märke till att i NT kallas ingen till något jordiskt yrke. Kallelse står för kallelsen till frälsning. Vår kallelse är sedan att föra evangeliet vidare. I detta ingår dock vårt dagliga arbete. I strängt exegetisk mening kan kall alltså inte beteckna det jordiska arbetet utan kallelsen till frälsning och tjänst i församlingen. Som en protest mot medeltidens syn på klosterlivet som en speciell kallelse, var reformatorernas hävdande av alla yrken som ett kall dock något riktigt. Fullkomlighetens stånd är inte att bli munk utan att i en brinnande kärlek vara allas tjänare (Luther). Däremot får man i denna kallelsesyn inte lägga krav på en speciell kallelseupplevelse inför sitt yrke. Ett ängsligt sökande kring Guds vilja vad gäller mitt yrke är typiskt för vår individualistiska religiositet, och understryks av undervisningen från många pastorer, som själva har bakom sig en markant upplevelse. Här behöver vi lära oss mycket av nykter tro på Guds försyn. Inte så att Gud har placerat mig i ett fastlåst stånd. Vi måste själva välja vår plats i arbetslivet. Men tron på Guds omsorg ligger i att dessa val, som för oss kan tyckas korttänkta och omogna ändå har något med Guds vilja att göra. Detta leder till en frihet gentemot arbetet. Gud blir dess Herre och Han får ansvaret för det. Det kan tyckas godtyckligt att man just fått det speciella yrket, men en kristen förtröstar på att Gud har sin mening med det. Arbetet inte gudomligt Låt oss då övergå till det konkreta problemet om vissa jobb inte kan innehas av kristna av etiska skäl. Ingen kristen bör exempelvis lämna ett arbete för att ägna sig åt ett mer andligt kall eller kanske för att en direkt kallelseupplevelse saknas. Det ä också tveksamt om en kristen kan kräva rätta förhållanden. Uppmaningen till helhjärtad tjänst (Ef 6:5-8) ges till slavar, som i vissa fall hade en miserabel arbetssituation. Inte heller kan det kristne resa krav på ett skapande arbete. Enligt marxismen är det i arbetet som människan formar sig själv, framträder som skapande. Människan skapar sig själv. Detta gudomliggörande av arbetet kan en kristen inte ansluta sig till. Det sägs aldrig i Bibeln att det är arbetet som ger livet mening. Detta innebär dock inte att man stillatigande ska finna sig i vilka jobb som helst, genom att blint lita på att kallelseförsynen tilldelat mig rätt arbete, att i underordnande för arbetsgivaren vara nöjd med att överhuvudtaget få arbeta. Vi måste utöva en kritisk prövning av varje arbete. Ideologier lurar Det fördärv som tar sig olika uttryck inom arbetslivet, är en följd av syndens förbannelse (1 Mos 3:17-19). Arbetet hör till Guds ursprungliga skapelse, men dess möda och lidande har tillkommit som resultat av människans fall. Till synden inom detta område hör t ex de ideologiska illusionerna, att arbetet i sig själv är något ont eller att arbetet kan skapa ett 3

4 paradis åt människan. Arbetslivet har fått en inriktning och ett innehåll som inte längre stämmer med Guds syften. Den syndiga människan vill inte tjäna sin nästa utan bara sig själv. Därför behöver hon den tukt som ligger i att möta lidande, motgångar, monotoni och misslyckanden i arbetet. Arbetet blir alltså en form av kristen askes, ett kors. Min syndiga självhävdelse bryts ner och jag påminns om tjänsten åt nästan. Det som andra tolkar som främlinggörande element kan den kristne se som ett kors, en fördold gåva från Gud. Men denna vår tro ska också förenas med social rättfärdighet. Den totala rättfärdigheten hör till det kommande gudsriket, men redan nu bör den vara ett riktmärke för vårt etiska handlande. Även gudsfolket i NT bör följa Guds vilja till större rättfärdighet på jorden nu. Den rättfärdighet Jesus åsyftar skall ta gestalt i skapelsen. Även om kampen för den blir korsöverskuggad på grund av de onda makternas motstånd skall den utkämpas. (Bo Nylund) Astrolog och porrförsäljare På vilket område har vi då att utkämpa denna kamp idag? Var bör den kristne säga ifrån och inte längre delta i ett orättfärdigt arbete? Naturligtvis får resonemanget inte urarta till en lista över oacceptabla jobb, som alla kristna måste instämma i. Den formen av moralism känns inte tilltalande. Visserligen har dylika uppräkningar förekommit i kyrkans historia. Så nämner exempelvis Tertullianus vilka arbeten som en kristen bör avstå från (konstnärer, astrologer, lärare, köpmän) men han gör det under den övergripande principen att inte bli inblandad i avgudadyrkan. En enskild kristen kan dock inte tänkas sitta inne med tillräcklig kunskap i kristen tro eller erfarenhet av arbetslivet, för att hans yttranden ska kunna bli normgivande. Däremot bör själva problemställningen överlämnas åt församlingen, åt vilken Guds vishet är given. Det är i de kristnas gemenskap som en kristen individ kan få hjälp med sina etiska problem. Den församling som äger Guds fullhet måste rimligtvis kunna lösa problemet med orättfärdiga arbeten. Jan Carlqvist berättar att han brukar låta konfirmander ta ställning till olika yrken. De brukar inte se några svårigheter för en kristen att vara t ex försäljare i en porrbutik, polis, reklamman, chef för en vapenfabrik eller skådespelare. Några har reagerat mot reklammannen men ingen porrförsäljaren. Det visar dels på andra värderingar vad gäller moralfrågor än vad som rådde tidigare, dels på en idag utbredd uppfattning att kristna kan arbeta i vilka yrken som helst. Exemplen visar att vi knappast kommer fram till helt eniga svar! I medvetande om det vanskliga i företaget villa jag ändå göra några påpekanden kring vissa problemområden. Samtalet kn sedan följas upp i församlingen. Profeter mot reklam Bibeln har hårda ord att säga till de affärsmän, som lurar sina kunder (5 Mios 25:13-16). Visserligen kontrolleras idag falska vikter (Mika 6:9-11) men det finns mer sofistikerade sätt att skaffa sig orättfärdig vinning på. Profeterna skulle idag säkert ha riktat in sig på reklammarknaden. De syndiga tendenserna hos människan högmod, girighet, självtillfredsställelse exploateras och utgör grunden för stora delar av den moderna affärsverksamheten. Ingen kan naturligtvis påstå att reklammannen skapar begäret i sig, men det är svårt att undgå tanken att genom att stimulera girigheten med hjälp av de mest övertygande medel som står till förfogande, stärker han den begärets makt som en kristen är satt att förstöra. (D Field) 4

5 Kan man som kristen arbeta på en reklambyrå, som inte alltid håller sig till sanningen? Men också: Kan vi fortsätta att stödja tidningar, vars hela ekonomi och ibland innehåll är beroende av annonsstödet? Får en kristen utnyttja folks köplust, när det gäller varor som inte täcker verkliga behov? Gunnar Adler-Karlssons förslag om köpfrid (reklam bara tillåten om den blir efterfrågad) är värt en stark uppbackning från kristet håll. Vi måste protestera mot den andliga våldtäkt som reklamen utgör idag och som förfört ss alla till att bli konsumister. Omänskliga risker Den moderna industrin utgör ett skrämmande ho mot miljön. Själva livsgrunden håller på att bli förgiftad. Jordens resurser utsätts för en häpnadsväckande rovdrift. Industrisamhället lever i en ond cirkel av produktionsökning, resursutnyttjande och avfallsproblematik. Människans arbete är inte längre till ära för Skaparen och till nytta för hela skapelsen. Arbetslivet är omänskliggjort i så hög grad att det hotar själva den mänskliga existensen. Hit hör också hälsoriskerna i arbetsmiljön. Risken för olyckor är överhängande för många arbetare idag. Vi kan fråga oss hur vi ska ställa oss till arbeten, som bygger på ett utnyttjande av varor från länder, där människor förtrycks och tilldelas orättfärdiga löner. Eller varför gå förbi modeoch kosmetikaindustrin, som borde åtalas för synnerligen kvalificerat reklambedrägeri. Är det verkligen fastställt att man blir säkrare som människa med ett visst anti-transpirationsmedel under armarna? Listan kunde naturligtvis utökas med de raffinerat destruktiva industrierna för alkohol och tobak. Sexindustrin hör också hit, med sitt cyniska utnyttjande av människors olycka. Här har inte heller krigsindustrin behandlats, som enligt min mening är klart ond till sin natur. Revolution och väckelse De två exemplen, reklam och miljöförstöring, är valda för att visa hur inblandade vi alla är i denna komplicerade problematik. Det vore enkelt att finna klart syndiga sysselsättningar (t ex prostitution) för att själv fortsätta att leva av produkter från hälsofarliga industrier. Exemplen visar istället att vårt samhälle måste uppleva en total revolution i riktning mot större lydnad av Guds skapelsevilja. Ett individuellt undandragande från ett enskilt arbete kan t o m medföra ökad ondska. Systemet är för ondskefullt för att personlig återhållsamhet ska anses tillräcklig. Protesten måste bli av kraftigare slag. En arbetare strejkar inte ensam utan styrkan ligger i den gemensamma handlingen. Samma sak gäller för församlingen. Den sociala grupp som är ålagd ansvaret för de mest avgörande förändringarna är nämligen inte någon fackförening eller direktörsklubb utan Guds församling. Historien visar att arbetslivet renats från orättfärdiga yrken i samband med genuina kristna väckelse. Genom samlade åtgärder från en församling på orten eller inom landet kan protesten bli effektfull. Församlingen bör, som under fornkyrkans tid, under sådana förhållanden förmedla arbeten åt dem som drabbas. Det är möjligt Visst är Gud intresserad av våra gudstjänster i kyrkorna. Men Gud är inte bara församlingens Frälsare utan också världens Skapare. Som Skapare har han ett fortsatt intresse för världen och det bör vi dela med honom. Gud har blivit för religiös i vår kristendomstolkning. Ingen av oss förnekar att Gud skapat allting, men har vi lärt oss att följden av denna tro blir att 5

6 ingenting i denna värld ligger utanför hans intressen? Att försöka förbättra samhället är inte världslighet utan kärlek. (Catherwood). Eller som Emil Brunner uttrycker samma sak: Radikal världsflykt är radikal kärlekslöshet. Kristen radikalism består inte av söta karameller till dem som har problem utan av rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande. Liksom Paulus löste problem med orätt mat utifrån sin gudsrikesetik ((Rom 14, 1 Kor 8) är det möjligt för församlingen idag att ta itu med arbetslivets frågor med hjälp av den kristna tron. Per-Axel Sverker 6

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Barnen i Bibeln. Inledning

Barnen i Bibeln. Inledning Barnen i Bibeln 1 Inledning Bibeln har en mycket positiv syn på barnen. För att det ska framgå, krävs det att vi gör en historisk orientering om förhållandena på Bibelns tid. Det var under antiken inte

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

LAUSANNEDEKLARATIONEN

LAUSANNEDEKLARATIONEN LAUSANNEDEKLARATIONEN Inledning Vi, lemmar i Kristi församling från mer än 150 nationer, deltagare i den internationella kongressen för världsevangelisation i Lausanne, prisar Gud för hans stora frälsning

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Förespråkarens tjänst

Förespråkarens tjänst Peter Henrysson Förespråkarens tjänst Förståelsen för den kristna tron behöver knytas hårdare till det konkreta vardagslivet i yrke och familj. Detsamma gäller det omvända. Denna artikel är ett försök

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Hermeneutik - texttolkning

Hermeneutik - texttolkning Hermeneutiksidan 130311 Rev 4 PA Hermeneutik - texttolkning Vi har presenterat resonemangen som lett fram till vårt svar på Jesu fråga Vem säger ni att jag är? Resonemangen bygger på att så långt som möjligt

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen Titus 2 Introduktion Det kristna budskapet om att Jesus har frälst oss och att vi nu är bröder och systrar i Kristus är så starkt att det raserar alla murar mellan olika kön, folk och samhällsgrupper (Gal

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008)

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) Författare? Aposteln Paulus (1:1) Paulus hade suttit nära fyra år i fängelse när han skrev Filipperbrevet, först två år i Caesarea och därefter i Rom. Han skriver

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer