Bostadsadress (gata, nr, box, fack)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsadress (gata, nr, box, fack)"

Transkript

1 Insändes senast 30 SEPTEMBER gällande läsår Datum Ansökan bör dock lämnas i god tid före det att studierna påbörjas! ANSÖKAN INACKORDERINGSTILLÄGG Läsåret SKICKAS TILL: Bjurholms kommun, Kultur- och utb. Castorskolan BJURHOLM Efternamn och förnamn Personnummer (10 siffror) Elevens personuppgifter m m Elevens inackorderingsadress Bostadsadress (gata, nr, box, fack) Postnr och ortnamn Civilstånd Ogift c/o Adress (gata, nr, postl) Gift Telefon -- Medborgarskap Svenskt Utländskt Sammanbor du med person som du har barn med? Nej Ja Telefon Postnr, ortnamn Studier Skolans namn Skolort Utbildning (ange programmets, linjens, kursens namn) Årskurs Klass Studietid och omfattning Studietid den första terminen som ansökan avser fr o m t o m år mån dag år mån dag - - Omfattning: Heltid Deltid Studier i kommunal/statlig vuxenutbildning, ange antal poäng Studietid den andra terminen som ansökan avser fr o m t o m år mån dag år mån dag -- Omfattning Heltid Deltid Studier i kommunal/ statlig vuxenutbildning, ange antal poäng Tid som du är inackorderad Hela höstterminen Del av höstterminen Hela vårterminen Del av vårterminen fr o m... fr o m... t Sjukbidrag m m Orsak till inackordering o m... t o m... Betalar stat, kommun, landsting mer än hälften av Ange typ av bidrag Kr/månad kostnaden för ditt uppehälle? Nej Ja Ange varför du är inackorderad och söker inackorderingstillägg Den utbildning som jag skall gå finns ej på min hemort Jag praktiserar (ange plats m m under övriga upplysningar) Mina föräldrar har flyttat till annan ort den... / Jag bor kvar för att fullfölja utbildningen. Mina föräldrar bor utomlands. Annat skäl (anges under övriga upplysningar) Ifylles av handläggare vid skolförvaltningen: INACKORDERINGSTILLÄGG BEVILJAS: Kr per månad... ANSÖKAN AVSLÅS:....

2 Till skolan Tim o min: Restid Jag lämnar hemmet kl... Restid med allmänna kommunikationer (för färdsträcka som saknar allmänna Gångtid kommunikationer) Ange den restid du skulle haft om du inte var inackorderad Reseavstånd m m Ordinarie skoldag börjar kl... Från skolan Ordinarie skoldag slutar kl... Jag anländer hem kl... Väntetid Restid med allmänna kommunikationer Gångtid Väntetid (för färdsträcka som saknar allmänna kommunikationer) Summa restid per dag Skulle du ha denna restid minst fyra dagar per tvåveckorsperiod om du inte var inackorderad? Ja Nej Tim o min Uppge reseavstånd (inkl gångavstånd), färdväg och färdsätt mellan föräldrahemmet och skolan. Uppgift skall lämnas för varje kommunikationsmedel för sig. Lämna även uppgift om färdsträcka som saknar allmänna kommunikationsmedel. Färdväg Färdsätt (buss,tåg,gång etc ) Busslinje Antal km enkel väg Från - Till Uppgiften måste alltid lämnas Vårdnadshavare Är du myndig anges förhållandet före myndighetsdagen Hela uppgiften måste alltid lämnas Juridisk vårdnadshavare Båda föräldrarna Endast mor Endast far Särskilt förordnad förmyndare/god man Vårdnadshavarens namn Vårdnadshavarens namn Adress(gata, nr, postl) Adress (gata, nr, postl) Postnr, ortnamn Postnr, ortnam n Vårdnadshavares underskrift för omyndig elev Härmed försäkrar vi/jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Vi/Jag har även tagit del av den information som medföljer blanketten om utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden. Datum Namnunderskrift Namnunderskrift Elevens underskrift för myndig elev Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del av den information som medföljer blanketten om utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden. Datum Namnunderskrift Bank och kontonr till vilket bidraget skall utbetalas Bank Clearing och Konto nummer Övriga upplysningar Bilagor Personuppgift för den som inte är svensk medborgare Övriga handlingar, ange vilka...

3 INACKORDERINGSTILLÄGG Allmänt Inackorderingstillägget omfattar elever i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, påbyggnadsutbildning och i vissa fall specialkurser t o m vårterminen det år eleverna fyller 20 år. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Kommunens ansvar omfattar ej utbildning vid folkhögskolor, fristående skolor och riksinternatskolor samt studier utomlands - bidrag avseende dessa skolformer handhas av CSN. Inackorderingstillägg kan beviljas om elev måste inackordera sig på skolorten och har en total restid mellan bostaden och sko lan om minst två timmar per dag. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. Tilläggets storlek är därför beroende av reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan. En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att elev faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. För att få bidraget krävs att eleven studerar på heltid. För att räknas som heltidsstuderande krävs att utbildningen omfattar all schemabunden undervisning för kursen/linjen. Studiernas omfattning inom kommunal vuxenutbildning beräknas efter ett poängsystem där varje ämne har ett visst poängtal. Heltidsstudier omfattar minst 20 poäng/vecka. Restid För att inackorderingstillägg ska kunna utgå måste restiden mellan bostaden och skolan uppgå till minst 2 timmar per dag. Med restid avses på morgonen tiden från det att eleven lämnar föräldrahemmet till skoldagens början och på eftermiddagen tiden från skoldagens slut till dess eleven kommer hem. Inackorderingstilläggets storlek Beroende av avståndet mellan hemmet och skolan beviljas inackorderingstillägg med belopp enligt nedan. Avståndet kan variera om eleven t ex har praktikdagar utanför skolan. Avståndet räknas då från föräldrahemmet till praktik platsen. Kravet på minst två timmars färdtid måste vara uppfyllt minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod. Inackorderingstillägget utgår för 2014/2015 med följande belopp: Avstånd km Kronor/månad Inackorderingstillägget skall lägst vara 1/30 av basbeloppet och omräknas därför varje år. Inackorderingstillägget beviljas ett normalt läsår för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. För läsår eller kurs som är kortare än 40 veckor beräknas studietiden från den första till den sista dagen på kursen. Tillägg erhålls för varje hel sammanhängande period på 15 dagar. Särskilda skäl till att erhålla inackorderingstillägg Inackorderingstillägg kan även beviljas i nedanstående fall; - om elev sökt men inte har blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten - om elevens föräldrar har flyttat till annan ort och eleven bor kvar för att fullfölja en tidigare påbörjad gymnasial utbildning - inackordering på hemorten om elevens föräldrar vistas utomlands huvuddelen av året men eleven bor kvar i Sverige (inackorderingstillägg beviljas då med det lägsta månadsbeloppet). - inackordering kan även beviljas om elev genom socialnämndens försorg inte längre bor i föräldrahemmet p g a sociala missförhållanden. Intyg från social myndighet eller skolkurator som visar att social myndighet medverkat skall förevisas. Val av inackorderingsort Det förutsätts att eleven inackorderar sig på skolorten eller i dess närhet. Med detta avses en inackorderingsadress som medger en total restid som understiger två timmar per dag. Avsteg från ovanstående kan medges endast om det finns särskilda skäl. OBSERVERA - Inackorderingstillägg utgår ej om elev har resetillägg (terminsbiljett eller kontant).

4 Förhållanden som inte berättigar eller reducerar tillägget Sjukdom Elev får behålla sitt inackorderingstillägg även om eleven tvingats göra ett studieavbrott p g a sjukdom. En förutsättning är att eleven sjukanmäler sig. Sjukanmälan görs till skolan från första sjukdagen. Vid sjukdom längre än 14 dagar eller vid upprepad frånvaro skall sjukdom kunna styrkas med läkarintyg. Om elev p g a sjukdom är helt oförmögen att studera får han ändå studiehjälp så länge han är sjuk under studietiden. En elev som avbryter sina studier p g a sjudom - och som därefter blir frisk före terminens slut men då inte återupptar studierna - har alltså rätt till studiehjälp fram till friskskrivningen. För att omfattas av förmånerna vid sjukdom måste ansökan om tillägg lämnats innan eleven blev sjuk och under den första terminen ska elev ha påbörjat studierna innan denne blev sjuk. Militärtjänst, förtidspension, AMS-bidrag m m Hel förtidspension eller helt sjukbidrag i kombination med att elevens uppehälle till mer än hälften bekostas av stat eller kommun medför att elev inte har rätt till tillägget. Om elev gör militär grundutbildning samtidigt med studierna beviljas inte heller tillägget. Detsamma gäller om elev har utbildningsbidrag från AMS. Den som har både hel förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället till mer ä n hälften bekostat av stat eller kommun eller gör militär grundutbildning skall ange detta under punkten "Övriga upplysningar" eller i bilaga till ansökan. Även den som har utbildningsbidrag från AMS skall meddela detta till kommunen. Den som är föremål för kriminalvård kan få studiehjälp med 25 % av det belopp som annars beviljas under förutsättning att man studerar utom anstalt. Tillfällig vård av barn Om en elev har egna barn kan han få behålla tillägget om han måste vara ledig för att vårda barnen. Reglerna är anpassade till de bestämmelser som gäller inom den allmänna försäkringen för föräldrapenning vid tillfällig vård av barn. Elev får behålla tillägget i upp till 90 dagar per år och barn om man är frånvarande p g a sjukdom hos barnet eller hos barnets ordinarie vårdare. Tillägget får även behållas vid exempelvis besök på barnavårdscentral eller i förskola. Liksom vid sjukdom fordras intyg om frånvaron är längre än 14 dagar. Närståendevård Elev som är frånvarande för att vårda en svårt sjuk nära anhörig får behålla tillägget i upp till 30 dagar. OBS! Om elev har vanlig sjukpenning eller frivillig sjukförsäkring gäller försäkringskassans vanliga regler för sjukanmälan. Insamling av elevuppgifter och rapportering Kommunen samlar in elevuppgifter från skolor och intagningsnämnder. Dessa uppgifter används sedan som underlag för utbetalning av bidraget. Varje månad lämnar skolan rapport om bl.a. studieavbrott, studieomfattning, frånvaro längre än 14 dagar som inte beror på sjukdom samt uppgift om lärlingslön eller annan liknande ersättning. Den som då inte har rätt till bidrag får inte någon utbetalning. Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet Den som felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om bidrag grundar sig på de uppgifter som antingen lämnats i ansökan eller av skolan. Bidrag betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid och den studerande är berättigad till bidraget. För att undvika återkrav är det därför viktigt att anmälan görs till skolan eller kommunen enligt nedan. Anmälan skall göras av eleven till skolan om: - studierna avbryts - studieomfattningen minskar från hel- till deltid. Anmälan skall göras av eleven till kommunen om: - eleven får ändrade ekonomiska förhållanden - eleven får lärlingslön eller motsvarande ersättning - eleven får ändrade familjeförhållanden. Det bör dock observeras att ändringar som inträffar efter elevens myndighetsdag inte har någon inverkan, eftersom man alltid ser till situationen före myndighetsdagen. - eleven får utbildningsbidrag från AMS - eleven får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostas av stat eller kommun - eleven är föremål för kriminalvård - eleven gör militärtjänst - adressändringar.

5 Återkrav Om eleven inte anmäler ändrade förhållanden till hemkommunen eller till skolan kan återkrav bli aktuellt. Återkrav innebär att felaktigt erhållen studiehjälp genast skall betalas tillbaka. Nämnden prövar om återkrav ska göras eller ej. Vem får pengarna? Bidraget betalas ut till vårdnadshavare om elev är omyndig. Studiehjälp betalas ut till eleven om denne är myndig. Utbetalning Utbetalning görs i samarbete med Föreningssparbanken. Pengarna sätts alltid in på ett konto som betalningsmottagaren väljer själv. Det kan vara ett konto i Föreningssparbanken eller i någon annan bank. Ansökan Ansökan görs på särskild blankett som tillhandahålls av skolorna och hemkommunen. Ansökan ska avse helt läsår. Ansökan för lå. 14/15 ska vara inlämnad senast den 30 september 2014 eller snarast möjligt. Ansökan bör dock helst lämnas i god tid före det att studierna påbörjas. Sent inkommen ansökan behandlas med lägre prioritet och det kan ta längre tid innan ansökan är behandlad. Ansökan lämnas till: Bjurholms kommun Castorskolan BJURHOLM Hur man överklagar beslut Den som inte är nöjd med kommunens beslut kan överklaga det. Skrivelsen skall sändas till kommunen inom tre veckor räknat från den dag man fick del av beslutet. Av skrivelsen skall framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt datum för beslutet. Personnummer och adress måste också anges. Om elev är myndig skall elev själv underteckna överklagan. Information För ytterligare information vänd Dig till din Studie- och yrkesvägledare, tel

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödsförordning; utfärdad den 21 juni 2000. SFS 2000:655 Utkom från trycket den 11 juli 2000 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKOLSKJUTS OCH RESEERSÄTTNING 1. VAD ÄR SKOLSKJUTS? Skolskjuts är en resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan, av elev i förskoleklass, grundskola och särskola

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE ABCDE Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2005-05-11 JUSTERADE 2006-09-08 2008-02-15 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE BARN

Läs mer

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2 Studiestödet 213 CSN, rapport 214:2 Dnr 213 1 9623 Studiestödet 213 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Utveckling och förändring av CSN:s uppföljningssystem...

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Vä lkommen till Stiernho o ksgymnäsiet!

Vä lkommen till Stiernho o ksgymnäsiet! Vä lkommen till Stiernho o ksgymnäsiet! Vi är glada att du valt Stiernhööksgymnasiet för dina gymnasiestudier! Vår skola utmärks av trygghet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad februari 2012 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR KIRUNA KOMMUN REVIDERAD AV KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 GÄLLER FROM 2015-06-13 SKOLSKJUTS Rätten till skolskjuts regleras för grundskolan i 10 kap 32 ; för grundsärskolan

Läs mer

FÖRSKOLA och FRITIDSHEM

FÖRSKOLA och FRITIDSHEM Här får du information om vad som gäller för verksamheterna FÖRSKOLA och FRITIDSHEM i Reviderad av KF 130923 61 Dnr: 2012.0773.101 Reviderad 150701 (ändring av Maxtaxan) Innehållsförteckning Förskolor...

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m läsåret 2015/2016 Innehåll 3 Välkommen till SVF! 4 Läsåret 2015/2016 5 Personal, linjeledare 6 Allmänt om SVF och folkbildning

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Styrdokument BUN 2015.0103 Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN 2014-06-16

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer