DEN ELEKTRONISKA ENKÄTEN: BLANKETTANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN ELEKTRONISKA ENKÄTEN: BLANKETTANVISNING"

Transkript

1 STU Finländska dotterbolag utomlands 2014 Statistikcentralen samlar årligen in uppgifter om i Finland belägna koncerners utlandsbaserade dotterbolag och filialer samt intressebolag i vilka det finländska koncernmoderbolagets rösträtt är minst 10 procent. Enkäten riktas till koncernmoderbolaget i Finland, som fyller i uppgifterna om varje utlandsbaserade dotter- och intressebolag och filial som det äger direkt eller indirekt. Med enkäten insamlas uppgifter med hjälp av vilka man uppskattar den finländska ekonomins globaliseringsnivå, effekten av Europeiska unionens inre marknader på den finländska affärsverksamheten och de finlandsägda bolagens konkurrenskraft utomlands. Företagens uppgiftsskyldighet grundar sig på lag För att möta informationsbehovet angående näringslivet har tillgången till uppgifter om företag för riksomfattande officiell statistik i de flesta länder tryggats genom lag. I Finland ingår bestämmelserna om uppgörande av statistik i statistiklagen (280/ ). Statistiken Finländska dotterbolag utomlands ingår i Finlands officiella statistik. I Europaparlamentets och -rådets förordning (716/2007) stadgas om statistikproduktionen. Uppgifter om enskilda företag är hemliga De uppgifter som samlas in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 1 mom. 16 punkten i offentlighetslagen (621/1999). Statistikcentralen använder uppgifterna för sammanställning av statistik och för undersökningar. Statistikcentralen får bara lämna ut uppgifter för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar efter att identifieringsuppgifterna har utelämnats. Statistiklagen (280/2004) förbjuder att uppgifter som samlats in för statistikändamål används vid tillsyn, rättegångar, administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande behandling av ärenden som gäller företaget. Statistikuppgifterna är grunden för beslutsfattande Det behövs så högklassigt datamaterial som möjligt som grund för ekonomiska analyser och slutledningar. Detta förutsätter att det regelbundet finns sådan användbar och tillförlitlig statistisk information i realtid om företag som bygger på systematisk insamling av uppgifter. Företagen innehar fortfarande en nyckelposition då det gäller att trygga tillgången till uppgifter, eftersom insamling av uppgifter ur andra källor inte tillnärmelsevis uppfyller alla de krav som ställs på ekonomisk statistik. DEN ELEKTRONISKA ENKÄTEN: BLANKETTANVISNING Enkäten besvaras elektroniskt. Webbadressen till enkäten är För att säkerställa datasekretessen sker inloggningen med de koder som finns uppe till i höger i det följebrev som sänts per post. Ifyllandet av den elektroniska enkäten omfattas av datasekretess och svaren sänds till Statistikcentralen via skyddade förbindelser. Du kan öppna enkäten med webbläsarna MS Explorer eller Mozilla Firefox. Observera att webbläsaren måste tillåta popup-fönster. Enkäten består av fyra delar som syns som länkar i toppmenyn under rubriken Enkätens delar: 1 Uppgiftslämnarens uppgifter 2 Bolag utomlands 3 Bolagens verksamhet Börja fylla i enkäten i del 1 Uppgiftslämnarens uppgifter. Förflytta dig sedan till del 2 Bolag utomlands. När delarna 1 och 2 är färdiga, kan du besvara delarna 3. Förflytta dig från en del av enkäten till en annan via länkarna i toppmenyn eller knappen Gå till nästa del, som finns nere på sidan. Använd inte webbläsarens Bakåt- (back) och Framåt- (forward) knappar! Du kan besvara enkäten under flera datorsessioner. Kvittera ifyllda uppgifter med knappen Mellanspara sidan som finns lägst ned i varje enkätdel, om du inte har fyllt i alla uppgifter i enkätdelen, och med knappen Spara färdig sida, om enkätdelen är färdig. Du kan också ändra på en färdigkvitterad del genom att göra de ändringar du vill och kvittera delen på nytt med knappen Spara färdig sida. När en enkätdel är färdig, dyker ett grönt kvitteringstecken upp till vänster framför namnet på enkätdelen. När alla delar är färdiga, skicka ditt svar via länken Skicka den färdiga enkäten till Statistikcentralen. Du kan skriva ut dina svar i pdf-format för kontroll eller arkivering via länken Skriv ut de ifyllda uppgifterna. Du kan bekanta dig med de olika delarna av enkäten och genomsnittliga svarstider redan innan du börjar besvara enkäten via länken Läs om enkätdelar och svarstider under rubriken Förbered dig för enkäten.

2 STU I olika delar av enkäten finns röda info-bollar. Via dem kan du öppna anvisningarna för enskilda punkter i enkäten. Anvisningarna bakom info-bollarna är korta och koncisa, kortare än i denna blankettanvisning. År 2014 Enkäten gäller den räkenskapsperiod som avslutades under perioden Om koncernens räkenskapsperiod inte har avslutats under år 2014, är enkäten klar för din del då du besvarat del 1 Uppgiftslämnarens uppgifter. Skicka efter det den färdiga enkäten till Statistikcentralen via länken i toppmenyn. Uppgifter om belopp Myntenheten är euro. Räkna om övriga valutor till euro enligt kursen på den dag då resp. affärstransaktion genomfördes. Ange uppgifterna i tusentals euro och exkl. moms. Uppgifter om antalet anställda Ange antalet anställda som årsgenomsnitt med användning av uppgifter för minst varje kvartal. 1 Uppgiftslämnarens uppgifter 1.1 Uppgiftslämnarens kontaktinformation Ange kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för besvarandet av enkäten Finländska dotterbolag utomlands. Uppgiftslämnarens telefonnummer och e-postadress är viktiga, eftersom vi frågar om möjliga preciseringar till de angivna uppgifterna per telefon och e-post. Uppgiftslämnarens adressuppgifter (Bolagets namn,, Bolagets postkontor) använder vi vid postningen av nästa enkät om finländska dotterbolag utomlands. Om uppgiftslämnaren ändras i följande enkät, ange ny uppgiftslämnare med kontaktinformation i fältet Mera information. 1.2 Grunduppgifter om koncernen Om namnet och FO-numret på det koncernmoderbolag som är beläget i Finland har ändrats eller är felaktigt, korrigera uppgiften i punkten Mera information. Om koncernens räkenskapsperiod har avslutats under år 2014, ange datum då perioden börjat och slutat. Om koncernens räkenskapsperiod inte har avslutats under år 2014, ange datum då den senast avslutade perioden börjat och slutat. 2 Bolag utomlands På sidan finns en förteckning över de utlandsbaserade bolag och filialer som enligt Statistikcentralens uppgifter direkt eller indirekt ägs av moderbolaget i den koncern som du representerar. Kontrollera uppgifterna och gör nödvändiga ändringar och tillägg. Du kan ordna bolagen efter vilken som helst efterfrågad uppgift genom att klicka på rubriken i fråga. Bolagen ordnas t.ex. i alfabetisk ordning efter bolagens namn, då du klickar på rubriken Namn. Lägg till bolag och filialer utomlands som saknas i förteckningen med knappen Lägg till bolag eller filial som finns nederst på sidan. Fyll i uppgifterna i popup-fönstret som öppnas på din skärm: namn, kod, land, det bolag som äger bolaget direkt, det direktägande bolagets rösträtt, orsak till att bolaget läggs till och koncernförhållandets startdatum. Tryck till slut på knappen Spara och du förflyttas tillbaka till bolagsförteckningen. Kontrollera också att punkterna Under kontroll och Verksamt är korrekta. Ta bort ett bolag genom att välja den högra kolumnen Bort. Ange i det popup-fönster som öppnas orsaken till att bolaget tas bort och koncernförhållandets slutdatum. Tryck till slut på knappen Spara och du förflyttas tillbaka till bolagsförteckningen. Kolumnen Bort syns såsom vald då bolaget är borttaget. Om du vill annullera ett borttagande, klicka på nytt på kolumnen Bort och kolumnen blir tom. Du beaktar väl att webbläsaren tillåter popup-fönster när du lägger till och tar bort bolag. Koden är koncernens interna kod för bolaget. Syftet med koden är att underlätta ditt besvarande i enkätens del 4 Bolagens verksamhet. Om en koncernintern kod inte används, lämna fältet tomt. Koden är förifylld med den uppgift som angavs i den förra enkäten. Observera särskilt att punkten Under kontroll ska väljas, om bolaget stått under koncernens kontroll under räkenskapsperioden. På motsvarande sätt ska punkten Verksamt väljas, om bolaget haft antingen omsättning eller personal under räkenskapsperioden. Texterna i fälten Namn, Kod, Land och Direkt moderbolag syns inte alltid i sin helhet. Du kan se hela texten genom att låta musen stanna en stund på fältet i fråga. På motsvarande sätt kan du se rubrikerna för fälten Direkt %, Under kontroll, Verksamt och Bort genom att låta musen stanna en stund på fältet i fråga. Besvara enkätdel 2 Bolag utomlands noggrant, eftersom bolagen uppdateras i del 4 Bolagens verksamhet på basis av dina svar. Endast bolag som har var verksamma och under koncernens kontroll under räkenskapsperioden 2014 flyttas över till enkätdel 4 Bolagens verksamhet. 3 Bolagens verksamhet På sidan finns en förteckning över de bolag om vilkas verksamhet du ska ange följande uppgifter: näringsgren omsättning (extern och intern försäljning) omsättning (intern försäljing) rörelsevinst (EBIT: Earning Before Interest and Taxes antal anställda (årsmedelvärde)

3 STU personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar samt goodwillavskrivningar på materiella och immateriella tillgångar hyror bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar vid förvärvstidpunkten i bolag som förvärvats under räkenskapsperioden. bokslutsstandard i användning Du kan sortera bolagen i listan efter Namn, Kod, Land eller Status genom att klicka på rubriken i fråga. Du kan ange uppgifterna på två sätt: a) på en bolagsvis blankett som öppnas genom att klicka på namnet på bolaget; blanketterna är lika många som bolagen, eller b) på en formbunden (csv) fil som sammanställer uppgifterna för alla bolag. Vi rekommenderar ett formbundet svar särskilt då det är fråga om tiotals eller hundratals bolag. Om du svarar på bolagsvisa blanketter, öppna blanketten för ett bolag genom att klicka på bolagets namn. Spara ifyllda uppgifter med knappen Mellanspara sidan, om blanketten inte är färdig, och med knappen Spara färdig sida, om blanketten är färdig. Du kan också ändra på en färdigkvitterad blankett genom att göra de ändringar du vill och kvittera blanketten på nytt med knappen Spara färdig sida. Återgå till listan eller förflytta dig till nästa bolag med knapparna nederst på sidan. Om du svarar med en formbunden (csv) fil, välj knappen Gå till csv-besvarande. Du förflyttas till en ny sida, varifrån du kan ladda ner en förifylld formbunden (csv) fil med knappen Ladda ner en csv-fil på din dator. Filen öppnas förinställt i Excel, men du kan öppna den även i t.ex. i Notepad eller i något annat program som stöder ett formbundet (csv) filformat. Ett formbundet (csv) filformat har valts för att det ska vara enkelt att sammanslå de efterfrågade uppgifterna elektroniskt från andra system. Om du gör en kopia av filen i Excel (xls)-format, kan du bearbeta filen för att underlätta besvarandet. Du kan t.ex. ändra kolumnbredden eller ordna bolagen, dvs. raderna, på nytt. En fil som sparats i Excel (xls)-format bibehåller kolumnformaten, medan ett formbundet (csv) filformat inte gör det. När du för varje bolag angett uppgifterna 4 Omsättning 7 Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar och för bolag som förvärvats under räkenskapsperioden ytterligare uppgift 8 Köpt, materiella anläggningstillgångar vid förvärvstidpunkten, kan du ladda uppgifterna tillbaka till enkäten. Om du har bearbetat uppgifterna i något annat format än i ett formbundet (csv) filformat, spara den färdiga filen i ett formbundet (csv) format före nedladdningen. Ladda den färdiga formbundna (csv) filen tillbaka till enkäten så här: välj i enkätens del 4 Bolagens verksamhet knappen Gå till csv-besvarande sök upp den färdiga formbundna (csv) filen på din egen dator med knappen Bläddra ladda upp den färdiga formbundna (csv) filen till enkäten med knappen Sänd. Observera att enkäten bara godkänner en formbunden (csv) fil där kolumnerna är i ursprunglig ordning 1 Namn 10 Statistikcentralens identifikationsfält den första raden är en rubrikrad texterna/siffrorna har ingen formatering. 3.1 Grunduppgifter om bolaget Näringsgren Bolagets näringsgren är förifylld med den uppgift som angavs i den förra enkäten. Korrigera uppgiften vid behov. En förteckning över näringsgrenarna finns på sidan 8 och detaljerade beskrivningar av näringsgrenarna på Statistikcentralens webbplats Nedan hittar du en sammanställning av vissa ofta frågade grupper: Om bolaget är ett holdingbolag, som övervakar eller leder verksamheten i koncernens övriga bolag, är näringsgrenen 701 Verksamheter som utövas av huvudkontor. Om bolaget är ett holdingbolag, som administrerar koncernens medel men inte erbjuder de bolag tjänster vars egendom den administrerar, är näringsgrenen 642 Holdingverksamhet. Om bolaget utövar partihandel med andra än privata konsumenter (business to business-försäljning), är näringsgrenen 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon. Partihandel med motorfordon och motorcyklar hör till näringsgrenen 45. Om bolaget utövar agenturverksamhet, är näringsgrenen 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon. Agenturverksamhet omfattar också råvarubörser och förmedlingshandel på Internet samt auktionister som handlar med sågat virke, fisk, pälsvaror, blommor o.d. samt realiseringscentraler. Agenturhandel med motorfordon och motorcyklar hör till näringsgrenen 45. Om bolaget utövar detaljhandel i första hand till privata konsumenter för personligt bruk eller hushållsbruk är näringsgrenen 47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar. Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar hör till näringsgrenen Bolagets verksamhet under räkenskapsperioden Omsättning (extern och intern försäljning) I bolagets omsättning ingår all marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man, oberoende av om kunden är ett bolag utanför koncernen eller om det hör till samma koncern. Omsättningen ska anges i sin helhet (100 procent), även om koncernmoderbolaget inte äger mer än en del av bolaget.

4 STU I omsättningen ingår försäljningsintäkterna från den bokföringsskyldiges normala verksamhet med avdrag för beviljade rabatter och gottgörelser samt mervärdesskatt och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen. Omsättningen omfattar också alla andra kostnader (transport, förpackning osv.) som debiteras av kunden. Intäkter som klassificeras som övriga rörelseintäkter, finansiella intäkter och extraordinära intäkter i bolagets bokföring samt intäkter från annans utnyttjande av ett bolags tillgångar som ger upphov till ränta, royalty eller utdelning och andra intäkter ska enligt IAS/IFRS inte räknas in i omsättningen. Driftsstöd från offentliga myndigheter eller Europeiska unionens institutioner räknas inte heller in. Om bolagets näringsgren är parti- och detaljhandel inkl. agenturverksamhet, ingår i omsättningen utöver omsättningen av parti- och detaljhandel även intäkterna av försäljning av handelsvaror som hör till andra näringsgrenar. Handelsvaror är varor som har köpts in för vidareförsäljning som sådana, utan vidareförädling. Posten omfattar också sporadisk återförsäljning av egna råvaror som sådana, utan vidarebearbetning, samt de köp av tjänster som gjorts av servicebolag som verkar som fakturerare. Om bolagets näringsgren är försäkringstjänster, motsvaras omsättningen av bruttoförsäkringspremieinkomsten. Om bolagets näringsgren är pensionsfonder, motsvaras omsättningen av de sammanlagda pensionsinbetalningarna. Hit hör också alla pensionsförsäkringspremier som ska betalas under räkenskapsåret och som är knutna till pensionsavtal, såsom alla obligatoriska premieinbetalningar, andra regelbundna premieinbetalningar, frivilliga kompletterande premieinbetalningar, ersättningar från andra försäkringsbolag och andra premieinbetalningar. Omsättning (intern försäljning) Ange beloppet av den interna försäljningen i euro (mellan bolag i samma koncern). Rörelsevinst (EBIT: Earnings Before Interest and Taxes) Ange resultatet före finansiella poster och skatter. Motsvarar rörelsevinst i finsk bokslutspraxis. Antalet anställda (årsmedelvärde) Antal anställda definieras som antalet personer som arbetar för bolaget, som har ett anställningsavtal och som får lön för sitt arbete. Lönen kan vara månads- eller timlön, ackordslön eller annan ersättning eller arvode eller naturaförmåner. Alla personer för vilka betalningar bokförs under Personalkostnader i bolagets resultaträkning ska ingå, även om det i vissa fall inte finns något anställningsavtal. Antal anställda omfattar deltidsarbetande, säsongsarbetande, strejkande och kortvarigt frånvarande, men inbegriper inte personer som är frånvarande under lång tid. Personal som anskaffats via ett bemanningsbolag ingår inte I antalet anställda. Antalet anställda räknas som årsgenomsnitt med användning av uppgifter för minst varje kvartal. Personalkostnader Personalkostnaderna består av löner och socialskyddsavgifter. Kostnader för inhyrd personal räknas inte som personalkostnader. All ersättning som betalas ut till de anställda under räkenskapsperioden ingår, oavsett om den betalas på grundval av arbetstid, resultat eller ackord, och oavsett om den betalas regelbundet eller inte. Här ingår alla gratifikationer, tillägg och bonus, ersättning utan juridiska förpliktelser, trettonde månadslöner (och liknande fast bonus), avgångsvederlag, tillägg för logi, transport och levnadskostnader och familj, provisioner, kompensation för närvaro, övertid, ersättning för obekväm arbetstid osv., samt skatter, sociala avgifter och andra belopp som arbetstagarna är skyldiga att erlägga och som arbetsgivaren drar av vid källan. I socialskyddsavgifter ingår bolagets betalningar till system för ålderspension, sjukförsäkring, mödravård, försäkring för funktionshinder, arbetslöshet, olyckor och yrkesskador, familjetillägg samt andra system. Dessa kostnader ingår oavsett om de är lagstadgade, fastlagda i kollektivavtal, avtalsenliga eller frivilliga. Avskrivningar och nedskrivningar samt goodwillavskrivningar på materiella och immateriella tillgångar Hit hör följande poster: avskrivningar som görs enligt plan på basis av tid, inkl. finansiell leasing värdenedgångsavskrivningar på grund av en bestående minskning av överlåtelsepriset. avskrivningar på goodwill (impariments) Avskrivningar och nedskrivningar anges i samma mån som de har minskat rörelsevinsten. Hyror Hyresposten omfattar bruksleasinghyrorna, hyror för mark- och vattenområden samt andra hyror (t.ex. hyror för byggnader). Hyresposten omfattar inte finansiell leasing eller uthyrning av arbetskraft. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar Till bruttoinvesteringar hör alla tillägg, ändringar, förbättringar och renoveringar som ökar livslängden eller produktionskapaciteten hos kapitalvaror. I bruttoinvesteringarna ingår inte tillgångar som förvärvats i samband med omstruktureringar såsom fusioner eller fientliga uppköp. Inköpta varor värderas till inköpspris, dvs. inbegripet kostnader för transport och installation, avgifter, skatter samt andra kostnader för överlåtelse. Egentillverkade materiella tillgångar värderas till produktionskostnaden. Värdet på de varor som förvärvats genom finansiell leasing motsvarar varans marknadsvärde, om den köpts samma år som den förvärvades.

5 STU Investeringarna bokförs när äganderätten överlåts till bolaget. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar baserar sig på: Bruttoinvesteringar i mark- och vattenområden Bruttoinvesteringar i mark- och vattenanläggningar, kraft- och dataöverföringslinjer (stamnät) Bruttoinvesteringar i byggnader och konstruktioner Bruttoinvesteringar i maskiner, utrustning och apparater Bruttoinvesteringar i andra materiella tillgångar Med mark- och vattenområden avses mark- och skogsområden, bebyggda och obebyggda tomter samt vattenområden. Med mark- och vattenanläggningar avses gator, vägar, järn- och spårvägar, broar, bryggor, dammar, bassänger, vatten- och avloppsnät, bränslecisterner, bergsskydd, kraft- och dataöverföringslinjer (stamnät), energiverk o.d. anläggningstillgångar. Med byggnader avses bostadsbyggnader och övriga husbyggnader. Maskiner, inventarier och transportmedel omfattar datorer och övriga ICT-enheter. Datanätsutrustning inkl. routrar samt den programvara som anskaffats i samband med datorerna inkluderas i den här punkten. Till övriga materiella anläggningstillgångar räknas grus-, malmoch torvtäkter o.d. naturtillgångar och materiella rättigheter. I bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar ingår inte kostnader för löpande underhåll, och inte heller värdet av och löpande utgifter för sådana kapitalvaror som baserar sig på hyres- eller bruksleasingavtal. Årsavgifter för egendom som används på basis av finansieringsleasingsavtal ingår inte heller. I bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar ingår inte heller investeringar i immateriell egendom eller i finansiell egendom. Materiella anläggningstillgångar vid förvärvstidpunkten i bolag som förvärvats under räkenskapsperioden Om bolaget har förvärvats under räkenskapsperioden, ange materiella anläggningstillgångar vid förvärvstidpunkten värderat till verkligt värde. De materiella anläggningstillgångarna omfattar mark- och vattenområden, mark- och vattenanläggningar, kraft- och dataöverföringslinjer (stamnät), byggnader och konstruktioner, maskiner, utrustning och apparater samt andra materiella tillgångar. Definitionen är liksom i den föregående punkten bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar. Bokslutsstandard i användning Vänligen kryssa för vilken bokslutsstandard som används (IFRS, FAS, US GAAP, Annan).

6 STU Landgrupper i FoU-frågor De gamla EU-länderna (EU-15) exkl. Finland: Belgien Danmark Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike De nya EU-länderna (EU-27 exkl. EU-15): Bulgarien Cypern Estland Kroatien Lettland Litauen Malta Polen Rumänien Slovakien Slovenien Tjeckien Ungern Övriga Europa: Albanien Andorra Armenien Azerbajdzjan Bosnien och Hercegovina Georgien Island Liechtenstein Makedonien Moldavien Monaco Montenegro Norge Ryssland San Marino Schweiz Serbien Turkiet Ukraina Vatikanstaten Vitryssland Nordamerika: Förenta Staterna (USA) Kanada Central- och Sydamerika: Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belize Bolivia Brasilien Brittiska Jungfruöarna Caymanöarna Chile Colombia Costa Rica Dominica Dominikanska republiken Ecuador El Salvador Falklandsöarna Grenada Guadeloupe Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Kuba Martinique Mexiko Montserrat Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Saint Barthélemy Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Vincent och Grenadinerna Surinam Trinidad och Tobago Turks- och Caicosöarna Uruguay Venezuela Asien och Oceanien: Afghanistan Australien Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Cocosöarna Cooköarna De palestinska områdena Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) Fiji Filippinerna Förenade Arabemiraten Guam Hongkong

7 STU Indien Indonesien Irak Iran Israel Japan Jordanien Julön Kambodja Kazakstan Kina Kirgizistan Kiribati Kuwait Laos Libanon Macao Malaysia Maldiverna Marshallöarna Mikronesien Mongoliet Myanmar Nauru Nepal Niue Nordmarianerna Norfolkön Nya Kaledonien Nya Zeeland Oman Pakistan Palau Papua Nya Guinea Pitcairn Qatar Republiken Korea (Sydkorea) Salomonöarna Samoa Saudiarabien Singapore Sri Lanka Syrien Tadzjikistan Taiwan Thailand Tokelau Tonga Turkmenistan Tuvalu Uzbekistan Wallis och Futuna Vanuatu Vietnam Yemen Östtimor Afrika: Algeriet Angola Benin Botswana Brittiska territoriet i Indiska Oceanen Burkina Faso Burundi Centralafrikanska republiken Djibouti Egypten Ekvatorialguinea Elfenbenskusten Eritrea Etiopien Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kamerun Kap Verde Kenya Komorerna Kongo (Kongo-Brazzaville) Kongo (Kongo-Kinshasa) Lesotho Liberia Libyen Madagaskar Malawi Mali Marocko Mauretanien Mauritius Mayotte Moçambique Namibia Niger Nigeria Rwanda Saint Helena São Tomé och Príncipe Senegal Seychellerna Sierra Leone Somalia Sudan Swaziland Sydafrika Tanzania Tchad Togo Tunisien Uganda Västsahara Zambia Zimbabwe

8 STU Näringsgrensindelningen Jordbruk, skogsbruk och fiske 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 02 Skogsbruk 03 Fiske och vattenbruk Utvinning av mineral 05 Kolutvinning 06 Utvinning av råpetroleum och naturgas 07 Utvinning av metallmalmer 08 Annan utvinning av mineral 09 Service till utvinning Tillverkning 10 Livsmedelsframställning 11 Framställning av drycker 12 Tobaksvarutillverkning 13 Textilvarutillverkning 14 Tillverkning av kläder 15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 17 Pappers- och pappersvarutillverkning 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 24 Stål- och metallframställning 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 27 Tillverkning av elapparatur 28 Tillverkning av övriga maskiner 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 30 Tillverkning av andra transportmedel 31 Tillverkning av möbler 32 Annan tillverkning 33 Reparation och installation av maskiner och apparater Försörjning av el, gas, värme och kyla 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 36 Vattenförsörjning 37 Avloppsrening 38 Avfallshantering; återvinning 39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning Byggverksamhet 41 Byggande av hus 42 Anläggningsarbeten 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar Transport och magasinering 49 Landtransport; transport i rörsystem 50 Sjötransport 51 Lufttransport 52 Magasinering och stödtjänster till transport 53 Post- och kurirverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet 55 Hotell- och logiverksamhet 56 Restaurang-, catering och barverksamhet Informations- och kommunikationsverksamhet 58 Förlagsverksamhet 59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning 60 Planering och sändning av program 61 Telekommunikation 62 IT-tjänster 63 Informationstjänster Finans- och försäkringsverksamhet 641 Monetär finansförmedling 642 Holdingverksamhet 643 Fonder och liknande finansiella institut 649 Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet 65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring 66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring Fastighetsverksamhet 68 Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 691 Juridisk verksamhet 692 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 701 Verksamheter som utövas av huvudkontor 702 Konsulttjänster till företag 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys

9 STU Vetenskaplig forskning och utveckling 731 Reklamverksamhet 732 Marknads- och opinionsundersökning 74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 75 Veterinärverksamhet Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77 Uthyrning och leasing 78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster 80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Utbildning 85 Utbildning Vård och omsorg; sociala tjänster 86 Hälso- och sjukvård 87 Vård och omsorg med boende 88 Öppna sociala insatser Kultur, nöje och fritid 90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 92 Spel- och vadhållningsverksamhet 93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Annan serviceverksamhet 94 Intressebevakning; religiös verksamhet 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 96 Andra konsumenttjänster Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 97 Förvärvsarbete i hushåll 98 Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. Näringsgrenen okänd 00 Näringsgrenen okänd

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips Lync 365 Telefoni- abonnemang... 2 Lync 365 Telefoni... 2 Lync 365 Telefoni Global... 2 Internationella samtal från Sverige... 2 Office 365/Exchange

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Telefoni. Använd tjänsterna i din telefon. Handbok

Telefoni. Använd tjänsterna i din telefon. Handbok Telefoni Använd tjänsterna i din telefon Handbok Välkommen till Telia I den här handboken får du veta mer om alla möjligheter som ditt telejack och ditt abonnemang från Telia öppnar upp. Här kan du upptäcka

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia 1/6 Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 nov 2011 med reservation för ändringar. Fakturaavgift E-faktura 1 Pappersfaktura 2 19 kr / faktura Månadsavgift Varierar beroende på om du valt ett

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Prislista för kontanttjänster

Prislista för kontanttjänster Prislista för kontanttjänster 9.2.2015 INNEHÅLL Brevtjänster, inrikes Brev...4 Tilläggstjänster...4 Fixvärdekuvert 2 klass...5 Expressbrev...5 Assurerad försändelse...5 Färdigt betalt expresskuvert...6

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Sverige DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Din guide till DHL Express tjänster EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. Med ett internationellt nätverk som omfattar mer än 220 länder och 100 000 medarbetare vet du att DHL

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

Statens resereglemente

Statens resereglemente Statens resereglemente 2013 1b/2013 Statens resereglemente 2013 Finansministeriets publikationer 1b/2013 Statens arbetsmarknadsverk FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET Telefon

Läs mer

Soneras egen nummertjänst

Soneras egen nummertjänst Mobiltelefontjänster Konsument 3. 4. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Abonnemang 1 Sonera Exakt-abonnemanget 1 Sonera Bas-abonnemanget 2 Övriga meddelandetjänster 2 Byte av sim-kort 2 Aktivering av sim-kort 2

Läs mer

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01 Landinformation Landinformation Gäller från 2011-01-01 Landinformation För att din utlandsbetalning ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter.

Läs mer

Soneras egen nummertjänst

Soneras egen nummertjänst Mobiltelefontjänster Konsument 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Abonnemang 1 Sonera Exakt-abonnemanget 1 Sonera Bas-abonnemanget 2 Övriga meddelandetjänster 2 Byte av sim-kort 2 Aktivering av sim-kort 2

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro

Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro Mobilt Ramavtal Köpmangatan 3 703 Örebro Sofia Sjöström Telefon: 09-95744 E-postadress: sofia.sjostrom@tvatteriforbundet.se Org.nr: TeliaSonera Sverige AB Isbergs Gata 05 Malmö Åsa Bergman Telefon: 040-668006

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.7.2015 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.7.2015 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 1.7.2015 Innehållsförteckning Abonnemang... 3 Sonera Exakt-abonnemanget... 3 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort... 6 Aktivering av sim-kort...

Läs mer

Soneras egen nummertjänst

Soneras egen nummertjänst Mobiltelefontjänster Konsument 6.7.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Abonnemang... 1 Sonera Exakt-abonnemanget... 1 Sonera Bas-abonnemanget... 2 Övriga meddelandetjänster... 2 Byte av sim-kort... 2 Aktivering

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 9.6.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort... 6 Aktivering av sim-kort...

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.10.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 1.10.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort...6 Aktivering av sim-kort...6

Läs mer

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 2009:3 In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 Befolkningsprognos 2009 2018 In- och utvandring och utrikes födda i Stockholms län - 2008 2009:3 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.1.2015 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 1.1.2015 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 1.1.2015 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort... 6 Aktivering av sim-kort...

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 7 maj 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Forskning och utveckling 2013

Forskning och utveckling 2013 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) Uppgifterna i avsnitt

Läs mer