Inbjudan till teckning av aktier i Utfors AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Utfors AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Utfors AB (publ) Prospektet avseende nyemission i Utfors AB består av två delar, föreliggande dokument samt Utfors ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2000.

2 Innehållsförteckning Villkor i sammandrag Inbjudan till teckning av aktier i Utfors AB (publ)... 1 Bakgrund och motiv... 2 Villkor och anvisningar... 4 Företrädesrätt: Teckningskurs: Varje tvåtal aktier i Utfors berättigar till teckning av en ny aktie i Utfors 7,50 kronor per aktie Skattefrågor... 6 Fem år i sammandrag... 8 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Riskfaktorer Aktiekapital och ägarförhållanden Utdrag ur bolagsordning med mera Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Övrig information Kvartalsrapport 1 januari-30 september Räkenskaper för Revisorns granskningsberättelse Adresser Avstämningsdag: 28 december 2001 Teckningstid: 4 24 januari 2002 Handel med teckningsrätter: 4 21 januari 2002 Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för februari 2002 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars april 2002 Definitioner Utfors eller Bolaget Utfors AB (publ) med dotterbolag eller moderbolaget Utfors AB (publ) beroende på sammanhanget I detta dokument används vissa tekniska termer. För en beskrivning av dessa hänvisas till Utfors årsredovisning för 2000, som utgör en del av föreliggande prospekt. Prospektet avseende nyemission i Utfors AB består av två delar, föreliggande dokument samt Utfors ABs årsredovisning för räkenskapsåret Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varken aktierna eller teckningsrätterna i Utfors AB (publ) är föremål för handel eller ansökan därom i annat land än i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Varken prospekt eller anmälningssedlar får distribueras i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot tillämplig bestämmelse i sådant land. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

3 Inbjudan till teckning av aktier i Utfors AB (publ) Den 30 november 2001 beslutade styrelsen i Utfors att genomföra en finansieringslösning bestående av en kombination av utökad bankfinansiering och, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, tre separata aktieemissioner. Besluten godkändes av extra bolagsstämma i Utfors den 19 december De två första emissionerna har genomförts medan föreliggande prospekt avser den tredje emissionen. Den första emissionen riktades till Huvudägarna 1 och omfattade sammanlagt aktier till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie ( Emission 1 ). Genom Emission 1 ökade aktiekapitalet från kronor till kronor och antalet aktier från till Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att Bolaget för sin fortsatta finansiering var beroende av utökad kredit och det var styrelsens bedömning, efter överläggningar med Bolagets kreditgivare, att sådan utökad kredit förutsatte ett skyndsamt tillskott av eget kapital. De aktieägare som deltog i Emission 1 accepterade att tillskjuta kapital med kort varsel. Emissionskursen bestämdes utifrån aktiens marknadsvärde med avdrag för av styrelsen bedömd erforderlig rabatt för att kunna genomföra Emission 1 och en nyemission på lika villkor riktad till övriga aktieägare i Bolaget, se vidare Emission 3 nedan. Den andra emissionen riktades till Huvudägarna och ett antal nya investerare och omfattade ytterligare sammanlagt aktier till en teckningskurs om 14,50 kronor per aktie ( Emission 2 ). Genom Emission 2 ökade aktiekapitalet från kronor till kronor och antalet aktier från till Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att Bolaget för sin fortsatta finansiering var beroende av utökad kredit och att styrelsens bedömning, efter överläggningar med Bolagets kreditgivare, var att sådan utökad kredit förutsatte ett skyndsamt tillskott av eget kapital, utöver det kapitaltillskott som erhölls genom Emission 1. Emissionskursen bestämdes utifrån aktiens marknadsvärde med hänsyn tagen till Emission 1 och 3 samt med beaktande av att Emission 2 utgjorde ett led i Bolagets förutsättningar att erhålla erforderlig kredit. Den tredje emissionen, som omfattar högst aktier, riktas till samtliga aktieägare i Utfors med undantag för de som deltog i Emission 1 och/eller 2 och görs, med undantag för vad som gäller för teckningsperiod och likviddag, till i allt väsentligt identiska villkor med Emission 1 ( Emission 3 ). Härigenom erbjuds samtliga aktieägare att teckna sin respektive andel av de aktier som emitteras till rabatterad kurs. Genom Emission 3 ökar aktiekapitalet från kronor till högst kronor och antalet aktier från till högst Teckningskursen är 7,50 kronor per aktie. Genom Emission 3 tillförs Utfors högst 100 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader om högst cirka 8 miljoner kronor. Under förutsättning att Emission 3 fulltecknas tillförs Utfors sammanlagt, genom de tre emissionerna, 226 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader om cirka 15 miljoner kronor. Efter att de tre emissionerna har genomförts, under förutsättning att Emission 3 fulltecknas, och efter utnyttjande av de utestående optionsrätter till teckning av aktier som utgivits av Bolaget, motsvarar Emission 1, 2 och 3 cirka 11,4 procent, 4,3 procent respektive 15,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i Utfors, vilket innebär att emissionerna tillsammans motsvarar cirka 31,3 procent av kapital och röster i Bolaget. Huvudägarna har förbundit sig att inte avyttra några aktier i Utfors förrän tidigast en vecka efter det att teckningstiden i Emission 3 har löpt ut. Med anledning av ovanstående inbjuder härmed styrelsen för Utfors aktieägarna i Bolaget, förutom de aktieägare som deltagit i Emission 1 och/eller 2, till teckning av högst aktier enligt villkoren i detta prospekt. Stockholm den 28 december 2001 Utfors AB (publ) Styrelsen 1 KS Norsk Vekst I, Litorina Kapital 1998 Kommanditbolag, Rynek Holding Ltd (närstående till Demel Ltd), Koben Investment Ltd (närstående till Maxine Holdings Ltd), LKUS Kommanditbolag och Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse, gemensamt ( Huvudägarna ). 1

4 Bakgrund och motiv Utfors har under de senaste åren befunnit sig i en utvecklingsfas karaktäriserad av betydande investeringar och negativt kassaflöde. Bolagets negativa kassaflöde avsågs finansieras huvudsakligen genom utnyttjande av den kreditram som tidigare beviljats av ett syndikat av banker lett av Chase Manhattan International Ltd ( Långivarna ). Denna kreditram, om totalt 950 miljoner kronor, bedömdes tillräcklig för att finansiera Bolagets kapitalbehov fram till kassaflödesneutralitet. Den 30 november 2001 hade Utfors utnyttjat 633 miljoner kronor av tillgänglig kredit. Utfors finansieringsbehov har dock ökat främst på grund av kundförlust och framtida intäktsbortfall hänförliga till Bolagets kund Pangea Networks Sweden AB, vars utländska moderbolag under september 2001 underställdes en förvaltare ( Administrative Receivership ). Kapitalbehovet har även påverkats av nedgången i konjunkturen och en ökad osäkerhet på marknaden samt en svagare kronkurs. Styrelsens bedömning är att Bolagets långsiktiga kapitalbehov härigenom sammantaget har ökat med knappt 300 miljoner kronor. Behovet av ytterligare finansiering medförde att Långivarna initierade en omprövning av villkoren för befintlig kreditram, vilket resulterade i behov av en snabb finansieringslösning. En sådan lösning, vilken baseras på en kombination av tre aktieemissioner och utökad bankkredit, beslutades av styrelsen den 30 november Finansieringslösningen omfattar, under förutsättning att Emission 3 fulltecknas, sammanlagt 376 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader för hela finansieringslösningen om cirka 28 miljoner kronor. Utöver att täcka finansieringsbehovet om knappt 300 miljoner kronor, skapar Utfors härigenom även en buffert i förhållande till likviditetskraven enligt affärsplanen. Styrelsens tidigare bedömning att Bolaget kommer att nå positivt resultat före avskrivningar under slutet av 2002 kvarstår. Finansieringslösningen innefattar fyra element: Utökad kreditram. En överenskommelse med Långivarna har träffats, vilken innebär att kreditramen utökas med 150 miljoner kronor till totalt miljoner kronor. En förutsättning för överenskommelsen var att minst 150 miljoner kronor tillförs Bolaget i form av eget kapital eller efterställda lån, varav minst 100 miljoner kronor i samband med låneavtalets undertecknande och resterande belopp senast under våren Genomförda nyemissioner. Med anledning av de av Långivarna ställda villkoren kunde Utfors av praktiska skäl inte genomföra endast en sedvanlig företrädesemission. I stället genomförs tre separata emissioner, varav de två första, som tillsammans tillförde 126 miljoner kronor, före emissionskostnader om cirka 7 miljoner kronor, har genomförts. 2

5 Förestående nyemission. För att dels inbringa de återstående 24 miljoner kronor som krävs för att Långivarnas villkor för utökad kreditram skall uppfyllas, dels skapa en buffert i förhållande till likviditetsbehovet enligt affärsplanen och samtidigt tillse att samtliga aktieägare i Bolaget erbjuds att teckna sin andel av de aktier som emitteras till rabatterad kurs har styrelsen beslutat genomföra Emission 3 enligt föreliggande prospekt. Genom Emission 3 tillförs Bolaget högst 100 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader om högst cirka 8 miljoner kronor. Utgivande av optionsrätter. Slutligen innefattar finansieringslösningen utgivande av optionsrätter till teckning av aktier, riktade dels till Långivarna, dels till Utfors Bredband AB för vidare överlåtelse till koncernledningen och andra ledande befattningshavare i Bolaget. Sammanlagd utspädning genom optionsrätterna kan komma att uppgå till högst 10,7 procent, efter genomförande av Emission 1, 2 och 3 samt fullt utnyttjande av övriga utestående optionsrätter. Optionsrätterna till Långivarna tillfaller Långivarna i takt med att krediten utnyttjas och skall ses i relation till den totala lånekostnaden. Se vidare Aktiekapital och ägarförhållanden. Beslut om Emission 1, 2 och 3 samt utgivande av optionsrätter till Långivarna godkändes av extra bolagsstämma i Utfors den 19 december Vid samma bolagsstämma beslutades om utgivande av optionsrätter till Utfors Bredband AB för vidare överlåtelse till koncernledningen och övriga ledande befattningshavare. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats med anledning av förestående nyemission, Emission 3. Styrelsen för Utfors AB är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt är känt för styrelsen, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle kunna påverka den bild av Utfors AB som återges i detta prospekt. Stockholm den 28 december 2001 Utfors AB (publ) Styrelsen 3

6 Villkor och anvisningar Företrädesrätt till teckning Samtliga aktieägare i Utfors, förutom de aktieägare som tecknat aktier i Emission 1 och/eller 2, se vidare Inbjudan till teckning av aktier i Utfors AB (publ), har för varje tvåtal aktier i Utfors rätt att teckna en ny aktie i Utfors. Emissionskurs De nya aktierna i Utfors emitteras till kursen 7,50 kronor per aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för erhållande av teckningsrätter i Utfors är den 28 december Aktierna i Utfors kommer att noteras exklusive rätt till deltagande i Emission 3 från och med den 21 december Information från VPC till direktregistrerade aktieägare Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi utsänds till de aktieägare eller företrädare för aktieägare i Utfors som på avstämningsdagen den 28 december 2001 är registrerade i den av VPC för Utfors räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter, se även under rubriken Central försäljning av överskjutande teckningsrätter. Den som var upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens VPkonto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Utfors förvaltarregistrerat hos bank eller annan depåförvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall då i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren. Teckningsrätter För varje registrerad aktie i Utfors erhålls en (1) teckningsrätt. För teckning av en ny aktie i Utfors erfordras två teckningsrätter. De aktieägare som tecknat aktier i Emission 1 och/eller 2 äger inte rätt att teckna aktier i Emission 3. Av tekniska skäl kommer VPC dock att leverera teckningsrätter till samtliga som var registrerade aktieägare på avstämningsdagen den 28 december Genom ett särskilt åtagande har de aktieägare som tecknat aktier i Emission 1 och/eller 2 givit D. Carnegie AB rätt att annullera de teckningsrätter som levererats till nämnda aktieägares VP-konton. D. Carnegie AB kommer att annullera dessa teckningsrätter innan teckningsperioden börjar. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter i Utfors äger rum under perioden 4 21 januari 2002 vid Stockholmsbörsen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd i Sverige står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Central försäljning av överskjutande teckningsrätter Aktieägare vars innehav av aktier i Utfors inte är jämnt delbart med två erhåller, utöver det antal teckningsrätter som är jämnt delbart med två, en överskjutande teckningsrätt. Dessa överskjutande teckningsrätter kommer på avstämningsdagen den 28 december 2001 att bokas bort från aktieägarnas VP-konton för att säljas centralt till gällande marknadspris genom Utfors försorg. Försäljningen verkställs av D. Carnegie AB. Försäljningslikviden kommer att tillsändas berörda aktieägare genom VPCs försorg. Vid central försäljning av överskjutande teckningsrätter utgår inte courtage. Observera att sedan överskjutande teckningsrätter bokats bort kommer de som har teckningsrätter på sitt VP-konto att ha ett innehav som är jämnt delbart med två. Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under perioden 4 24 januari Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från VPC, bokas bort från VP-kontot. Teckning och betalning Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning hos något av D. Carnegie ABs kontor eller hos annat valfritt svenskt värdepappersinstituts eller banks kontor för vidarebefordran till D. Carnegie AB. Som framgår ovan har från VPC erhållits en förtryckt inbetalningsavi. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med anmälningssedel enligt fastställt formulär i enlighet med nedanstående alternativ: 4

7 Aktieägare i Sverige 1) Inbetalningsavi I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter, efter eventuell central bortbokning av överskjutande teckningsrätter, utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Anmälningssedeln skall då inte användas. 2) Anmälningssedel I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom betalning. Teckning sker då på anmälningssedeln och den förtryckta inbetalningsavin skall inte användas. Anmälningssedel har utsänts till de aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Utfors och kan även erhållas från D. Carnegie AB, Kundservice, Stockholm, telefon Utländska aktieägare Aktieägare som är bosatta utanför Sverige bör sända den förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller anmälningssedeln, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, tillsammans med betalning till D. Carnegie AB, Värdepappersservice, P.O. Box S16080, SE Stockholm. Betalning för tecknade aktier skall ske till SEB Stockholm, Swift adress, ESSESESS, kontonummer Inbetalningsavin respektive anmälningssedeln skall vara D. Carnegie AB tillhanda senast den 24 januari Inbetalningsavier eller anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Betalda och tecknade aktier Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda och tecknade aktier ( BTA ) skett på tecknarens VP-konto. Handel med BTA kan ske vid Stockholmsbörsen så snart bekräftelse från VPC enligt ovan erhållits. Sedan nyemissionen registrerats vid Patent- och registreringsverket kommer BTA, utan avisering från VPC, att omvandlas till vanliga aktier. Sista dag för handel med BTA beräknas bli omkring den 12 februari Notering av aktier Utfors kommer att ansöka om notering av de nya aktierna på O-listan vid Stockholmsbörsen. Aktierna beräknas bli föremål för handel omkring den 13 februari Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret Eventuell utdelning för räkenskapsåret 2002 betalas ut efter ordinarie bolagsstämma Teckning utan företrädesrätt För de fall inte samtliga aktier tecknas av dem som äger företrädesrätt därtill enligt ovan, äger styrelsen för Bolaget, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, bestämma dels i vilken utsträckning fördelning av aktier tecknade utan sådan företrädesrätt skall äga rum, dels hur sådan fördelning skall ske. Aktier som tecknas utan företrädesrätt skall betalas senast tredje bankdagen efter det att tecknaren tillställts avräkningsnota. 5

8 Skattefrågor Följande är en sammanfattning av skattekonsekvenser med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Utfors för aktieägare som skattemässigt hör hemma i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av inbjudan. Den behandlar inte de speciella regler som gäller för exempelvis handelsbolag, investmentföretag eller för sådana juridiska personer vars aktier räknas som omsättningstillgångar i en näringsverksamhet. Skattesituationen för enskilda aktieägare är beroende av de speciella omständigheterna i det enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan kan uppkomma för vissa kategorier av aktieägare. Varje aktieägare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis för information om sådana speciella omständigheter föreligger, exempelvis till följd av utländska regler eller tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. Beskattning vid avyttring av aktier Fysiska personer och dödsbon Kapitalvinst vid försäljning av aktier i Utfors tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. Vid försäljning av aktier i Utfors får schablonregeln användas. Denna regel innebär att anskaffningskostnaden får beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader. I det fall schablonregeln inte används skall genomsnittsmetoden användas. Genomsnittsmetoden innebär att anskaffningskostnad för en aktie utgörs av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn tagen till inträffade förändringar avseende innehavet. Betalda och tecknade aktier anses därvid inte vara av samma slag och sort som de befintliga aktierna i Utfors intill dess beslutet om nyemission registrerats. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningspris, efter avdrag för försäljningskostnader, och anskaffningskostnad. Kapitalförlust vid försäljning av aktier i Utfors är avdragsgill. Sådan förlust kan kvittas i sin helhet mot kapitalvinster under samma år på aktier. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i svenska värdepappersfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Överskjutande förlust är avdragsgill samma år endast till 70 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Juridiska personer För aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, är hela kapitalvinsten skattepliktig och hela kapitalförlusten avdragsgill. Beräkning av anskaffningskostnad sker på samma sätt som för fysiska personer. Beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 28 procent. Kapitalförlust på aktier, som innehas som kapitalplacering, får kvittas samma år endast mot kapitalvinster på aktier och därmed likställda delägarrätter. Kvarstående kapitalförlust får kvittas mot motsvarande kapitalvinster under senare år. För vissa skattesubjekt, bland annat investmentbolag och värdepappersfonder gäller särskilda regler. 6

9 Utnyttjande av teckningsrätt Att teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier utlöser inte beskattning. Anskaffningskostnaden för en aktie utgörs av emissionskursen. Vid avyttring av aktier förvärvade genom utnyttjande av teckningsrätter skall aktieägarens anskaffningskostnad för samtliga aktier av samma slag och sort sammanläggas och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. Om teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier anskaffats från annan får betalningen för dessa teckningsrätter läggas till vid beräkning av anskaffningskostnaden för aktierna. Avyttring av teckningsrätter Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i nyemissionen kan sälja sina teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas. Varje teckningsrätt anses vara anskaffad för noll kronor. Schablonregeln får inte användas. Hela försäljningsintäkten efter avdrag för omkostnader för avyttring skall således tas upp till beskattning. Anskaffningsvärdet för den ursprungliga aktien påverkas inte. Kapitalförluster på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter kan kvittas mot kapitalvinster på teckningsrätter. Förvärvade teckningsrätter För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter utgör vederlaget anskaffningskostnaden för dessa. Om förvärvade teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier sker ingen beskattning. Vid avyttring av teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. Anskaffningsvärdet för teckningsrätterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonregeln får användas för marknadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt. Beskattning av utdelning För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent. För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 28 procent. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. För aktiebolag och ekonomiska föreningar, med undantag för investmentföretag och förvaltningsföretag, är utdelning på näringsbetingat innehav skattefritt. Kupongskatt För utländska aktieägare som erhåller utdelning från Sverige innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Denna skattesats är i allmänhet nedsatt genom föreskrift i de avtal om undvikande av dubbelbeskattning som Sverige kan ha ingått med den stat där den utdelningsberättigade har hemvist. Kupongskatten innehålls av VPC vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Förmögenhetsbeskattning Utforsaktien noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen. Aktier noterade på O-listan är befriade från förmögenhetsbeskattning. Arvs- och gåvoskatt Vid arvs- och gåvobeskattning tas aktier noterade på O-listan upp till 30 procent av noterat värde. 7

10 Fem år i sammandrag 1 Jan sep Jan sep Miljoner kronor, om ej annat anges Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 1,3 3,0 7,9 91,2 283,4 209,2 312,7 EBITDA 0,1 2,7 18,5 59,7 39,1 2,9 247,1 Rörelseresultat 0,1 3,5 20,7 84,6 119,2 38,8 369,8 Resultat efter finansnetto 0,0 3,7 22,2 124,6 131,8 43,3 457,6 Balansräkning i sammandrag Anläggningstillgångar 1,5 17,2 45,5 287, , , ,5 Omsättningstillgångar 3,1 7,8 28,1 363, ,2 555,2 518,6 Likvida medel 0,1 0,1 9,5 31,1 540,2 154,0 84,6 Eget kapital 0,6 3,1 26,8334,81 541,6 917, ,4 Balansomslutning 4,6 25,0 73,6 650, , , ,1 Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,6 10,5 16,5 22,6 74,2 36,5 3,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,5 16,5 30,5 453, , ,0 745,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,1 6,0 56,4 452, , ,5 286,3 Finansiella nyckeltal EBITDA-marginal, % 9,5 89,7 233,6 65,5 13,8 1,4 79,0 Rörelsemarginal, % 4,8 116,1 260,8 92,8 42,1 18,6 118,3 Nettoskuld 1,6 7,6 4,0 45,8 73,0 634,2 748,7 Sysselsatt kapital 2,2 4,6 40,3 411, , , ,7 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 2,6 2,5 0,2 0,1 0,0 0,7 0,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,7 96,1 91,5 37,3 9,1 7,3 24,3 Avkastning på eget kapital, % 6,0 296,7 187,2 68,9 16,0 29,1 53,7 Soliditet, % 13,2 12,3 36,4 51,5 43,2 40,5 34,1 Räntetäckningsgrad, ggr 1,3 8,2 12,7 2,1 5,1 1,4 4,1 Finansiella nyckeltal per aktie Genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie, kronor 100,07 513,67 4,12 10,59 33,96 25,61 23,43 Eget kapital per aktie vid full utspädning, kronor 2 32,34 22,93 Kurs/eget kapital vid full utspädning 2 2,26 0,40 Resultat per aktie, kronor 6,65 613,67 11,10 9,93 4,38 4,62 12,26 Resultat per aktie vid full utspädning, kronor 2 3,16 9,77 P/E vid full utspädning 2 Neg Neg Operationella nyckeltal 3 Genomsnittligt antal anställda Aktiva privatabonnemang indirekta tjänster, st Aktiva företagsabonnemang indirekta tjänster, st Aktiva företagsabonnemang IP-portar, st Aktiva företagsabonnemang direkta tjänster, exklusive IP-portar, st , 2000 och 2001 avser koncernen. Verksamhetsåren förelåg ingen koncern, uppgifterna avser Utfors AB. 2 Justering av antal aktier med hänsyn till utstående optionsrätter görs, från och med notering av Utfors, i enlighet med Sveriges Finansanalytikers Förenings rekommendation, på så sätt att det beräknade marknadsvärdet på optionsrätterna sätts i relation till det beräknade marknadsvärdet på aktierna. Vid beräkning av värdet på optionsrätterna har Black & Scholes formel använts. Värdet på utestående teckningsoptioner per 31 december 2000 har beräknats till cirka 166 miljoner kronor, motsvarande cirka 5 procent av sammanlagda marknadsvärdet på aktierna i Utfors. Vid beräkning av vinst per aktie efter full skatt och eget kapital per aktie efter full utspädning har antalet aktier ökats med cirka 5 procent. Värdet på utestående teckningsoptioner per 30 september 2001 har beräknats till cirka 9 miljoner kronor, motsvarande cirka 2 procent av sammanlagda markandsvärdet på aktierna i Utfors. Vid beräkning av vinst per aktie efter full skatt och eget kapital per aktie efter full utspädning har antalet aktier ökats med cirka 2 procent. Uppgifterna redovisades ej före 30 december Uppgifterna redovisades ej före

11 Nyckeltalsdefinitioner Finansiella nyckeltal EBITDA-marginal Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Nettoskuld Räntebärande avsättningar och räntebärande skulder minskat med kortfristiga finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskat med räntefria avsättningar och räntefria skulder. Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader för de senaste 12 månaderna i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Periodens resultat för de senaste 12 månaderna i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent av balansomslutningen. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto för de senaste 12 månaderna plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Finansiella nyckeltal per aktie Genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnitt av antalet aktier utifrån när tillgången kommit bolaget tillgodo. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen. Kurs/eget kapital Aktiekursen dividerat med eget kapital per aktie vid full utspädning. Resultat per aktie Periodens resultat för de senaste 12 månaderna dividerat med genomsnittligt antal aktier. P/E Aktiekursen dividerat med resultat per aktie. Operativa nyckeltal Genomsnittligt antal anställda Totala arbetstimmar under perioden i relation till en inom företaget normal periodarbetstid. Aktiva abonnemang Kundaccesser, privata eller företag, vilka generat intäkter den senaste månaden i rapportperioden. 9

12 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Koncernstruktur Utfors legala struktur består, förutom av moderbolaget i Sverige, av åtta rörelsedrivande dotterbolag 1. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Fram till och med den 31 augusti 1999 bedrevs all verksamhet i Utfors AB. En koncern bildades den 1 september I samband härmed överläts nätverksamheten till dotterbolaget Utfors Fibre Network AB och operatörsverksamheten till dotterbolaget Utfors Bredband AB. Uteb AB och Uteb East AB bildades 1999 och ägdes inledningsvis till lika delar av Utfors och det holländska bolaget N.V. Ebcon Holding. Utfors utökade sitt ägande i Uteb East AB i juni 2000 och i Uteb AB i december samma år och bolagen blev därmed dotterbolag i Utforskoncernen. Dotterbolagen i Norge och Finland bildades i januari 2000 och dotterbolaget i Danmark bildades i februari Bolaget Defero Network AB förvärvades under 2000 och är under avveckling, efter att verksamheten integrerats med Utfors övriga verksamhet. Uteb AB 99,9% 2 Utfors Fibre Network AB 100% Uteb East AB 100% Utfors Bredband AB 100% Utfors AB Utfors A/S Danmark 100% Utfors A/S Norge 100% Utfors Oy Finland 100% Defero Network AB 100% under avveckling Direkta tjänster En direkt tjänst innebär att kunden kopplas till Utfors nät via en fast anslutning. Direkta tjänster innefattar IP-porten, direkta telefonitjänster samt fasta internettjänster. IP-porten är samlingsnamnet för ett antal olika erbjudanden av höghastighetstjänster där all kundens data- och teletrafik som levereras av Utfors går genom en anslutning. IPporten består av olika kombinationer av tjänsterna fast internet, direkt telefoni och VPN för datakommunikation (intranet och extranet). Kunden väljer kapacitet i anslutningen och för närvarande erbjuds 2, 10, 100 eller Mbit/s. Kunden betalar en installationsavgift samt en fast månatlig avgift för den valda kapaciteten samt i vissa fall även för servicenivå och tillgänglighet. Härutöver betalar kunden en minutbaserad avgift för telefonitrafik utanför Utfors nät, medan telefonin via IP-porten är avgiftsfri inom Utfors nät. Vidare erhåller Utfors intäkter från samtal som termineras i Utfors nät. Fast internetaccess och direkt telefoni erbjöds som separata tjänster innan IP-porten lanserades. Ett mindre antal sådana kontrakt finns kvar och är intäktsgenererande men nya kontrakt tecknas inte. Kunden betalar i dessa fall en fast månatlig avgift för internetaccessen och en minutbaserad avgift för telefoni. Indirekta tjänster Indirekta tjänster innefattar indirekta telefonitjänster samt uppringda internettjänster. Utfors indirekta telefonitjänster erbjuds kunden via förval av Utfors som operatör eller genom att använda Utfors prefix. För dessa tjänster betalar kunden en minutbaserad avgift. De uppringda internettjänsterna erbjuds kunden via två typer av abonnemang. Kunden betalar antingen en minutbaserad avgift eller en fast månadsavgift för ett visst antal timmars utnyttjande. Intäktsmodell Utfors intäkter härrör från direkta tjänster, indirekta tjänster, nätverksamhet samt övrigt. Nätverksamhet Nätverksamhet avser nätkapacitet i form av uthyrd svart fiber, drift och underhåll avseende den uthyrda fibern, uthyrning av utrymme i siter, så kallad telehousing, samt administrerad bandbredd. Tjänsterna erbjuds till andra operatörer och tjänsteleverantörer. Svart fiber erbjuds på basis av hyreskontrakt på upp till 20 år, så kallad IRU, och betalas vanligtvis i sin helhet vid hyrestidens början. Resultatavräkning av IRU-kontrakt sker linjärt över den totala kontraktstiden. Telehousing samt drift och underhåll betalas vanligen årligen i förskott. Administrerad bandbredd betalas normalt årligen i förskott eller i sin helhet vid kontraktstidens början. 1 Härutöver finns tre vilande dotterbolag. 2 Resterande 0,1 procent av Uteb AB ägs av Ebcon Networks S.A, som har en option att förvärva ytterligare 49,9 procent. Se vidare Övrig information Väsentliga avtal. 10

13 Försäljning av dukter och entreprenader ingår inte i redovisad nettoomsättning från nätverksamheten utan redovisas på en egen rad i resultaträkningen kallad Resultat från nätförsäljning. Entreprenadavtal vinstavräknas successivt på basis av färdigställandegraden. Resultatredovisning för duktförsäljning sker vid slutleverans. Betalning sker vanligtvis i samband med leverans. Övrigt Övrigt består till största delen av intäkter från mervärdestjänster riktade till företagsmarknaden såsom co-location och webhosting. Vidare har Utfors under fjärde kvartalet 2001 lanserat tjänsten E-meeting TM, vilken är en konferenstjänst med överföring av ljud och bild samt dokumenthantering. Tjänsten är i första hand riktad till företagskunder som har en eller flera IP-portar. Intäkterna från mervärdestjänsterna kommer tillsvidare att redovisas under övrigt. Kunden betalar normalt en månatlig avgift samt i vissa fall en installationsavgift för mervärdestjänster. Kostnadsstruktur Utfors rörelsekostnader består av kostnad sålda tjänster, försäljningskostnader och administrationskostnader. Kostnad sålda tjänster Kostnad sålda tjänster består av rörliga trafikkostnader, övriga direkta kostnader, personalkostnader, omkostnader och avskrivningar. Rörliga trafikkostnader. Rörliga trafikkostnader avser rörliga kostnader för samtrafik i andra operatörers nät. Övriga direkta kostnader. Övriga direkta kostnader består till stor del av kostnader för hyrda förbindelser från andra nätoperatörer. Dessa kostnader uppstår då Utfors vid tillhandahållandet av en direkt tjänst kopplar upp kunden mot det egna nätet via en fast anslutning. Den hyrda förbindelsen avser antingen uppkoppling av en enskild kund, så kallad kundaccess, eller anslutning av aggregeringspunkter till Utfors nät, så kallat distributionsnät. För varje hyrd förbindelse betalar Utfors en anslutningsavgift och en fast månatlig avgift eller kvartalsavgift. Avgiften beror dels på vilken typ av förbindelse som avses, exempelvis koppar eller fiber, dels på avståndet mellan kunden och accesspunkten i Utfors nät. Övriga direkta kostnader innefattar även sitehyror, kapacitetskostnader för access till internet, kostnader för underhåll av siter, fiber och utrustning med mera. Personalkostnader. Personalkostnader avser anställda som arbetar med utveckling av tjänster, drift och utveckling av nätet, leverans av tjänster samt billing och kundsupport. Omkostnader. Omkostnaderna avser lokalkostnader, konsultkostnader och övriga omkostnader knutna till utveckling av tjänster, drift och utveckling av nätet, leverans av tjänster samt billing och kundsupport. Avskrivningar. De avskrivningar som ingår i kostnad sålda tjänster avser nätet i sin helhet, såsom fiberanläggning och utrustning, vissa immateriella tillgångar samt inventarier som används av anställda inom utveckling av tjänster, drift och utveckling av nätet, leverans av tjänster samt billing och kundsupport. Egna fiberanläggningar skrivs av över tjugo år medan investeringar i nätutrustning, maskiner och inventarier samt balanserade utgifter för utvecklingsarbeten skrivs av över en period på tre till fem år. Förvärvsgoodwill avser förvärvet av Defero Network AB och skrivs av över en period på tio år. Försäljningskostnader Försäljningskostnaderna består av marknadsföringskostnader, lönekostnader för marknadsförings- och försäljningspersonal, försäljningsprovisioner, kreditförluster, konsultkostnader, avskrivningar samt övriga försäljningskostnader. Administrationskostnader I administrationskostnaderna ingår bland annat personalkostnader för ledande befattningshavare, ekonomiavdelning och personalavdelning, konsultkostnader, faktureringskostnader och avskrivningar. Avskrivningarna avser bland annat ekonomisystemet och del av billingsystemet, vilka skrivs av över en period av fem år. 11

14 Kommentarer till resultatet Nettoomsättning Kontrakterade och aktiva IP-portar Jan mars April juni Juli sep Okt dec Jan mars April juni Juli sep Aktiva IP-portar, st Årligt kontraktsvärde aktiva IP-portar, miljoner kronor 1 60,4 89,2 ARPU aktiva IP-portar, tusental kronor 1 12,4 11,4 Ackumulerat antal kontrakterade IP-portar, st Har endast redovisats sedan andra kvartalet Specifikation av kundstock Jan sep Jan sep Antal aktiva privatabonnemang indirekta tjänster Antal aktiva företagsabonnemang indirekta tjänster Antal aktiva företagsabonnemang direkta tjänster IP-portar Antal aktiva företagsabonnemang direkta tjänster övrigt Uppgifterna redovisades ej före Nettoomsättning per intäktsslag Jan sep Jan sep Miljoner kronor Direkta tjänster IP-port 6,5 2,0 46,4 Fast internet 1,6 5,5 18,2 12,8 10,0 Direkt telefoni 0,7 0,7 2,2 1,1 3,6 Indirekta tjänster Uppringd internet 3,2 53,5 101,7 74,4 81,2 Indirekt telefoni 27,6 146,4 114,3 118,1 Summa operatörsverksamhet 5,5 87,3 275,0 204,7 259,2 Nätverksamhet 4,7 0,9 43,5 Övrigt 2,4 3,9 3,6 3,6 9,8 Summa nettoomsättning 7,9 91,2 283,4 209,2 312,7 Nettoomsättningens fördelning på intäktsslag framgår av vidstående tabell. Nettoomsättningen härrör nästan uteslutande från de svenska dotterbolagen, då verksamheten i de övriga dotterbolagen under perioden var i ett uppstartsskede. Nettoomsättningen påverkades positivt framförallt av en högre försäljning av IP-portar och nättjänster, vilka tillsammans utgjorde 29 procent av nettoomsättningen jämfört med 1 procent under föregående period. Per 30 september 2001 hade Utfors sålt IP-portar varav 650 var aktiva. Den löpande månatliga snittintäkten per aktiv IP-port, så kallad ARPU, uppgick till kronor, vilket innebar en minskning med kronor från kronor per 30 juni Snittintäkten för sålda och per 30 september 2001 ännu ej aktiverade IP-portar indikerade dock att snittintäkten ökar igen efter periodens utgång. Nätverksamheten inkluderar intäkter från kontrakt för uthyrning av svart fiber, siter och administrerad bandbredd, samt underhåll kopplat till dessa kontrakt. Leveranserna påbörjades i slutet av 2000, vilket förklarar ökningen under de första nio månaderna 2001 jämfört med motsvarande period Inga nya kontrakt av väsentlig betydelse avseende nätverksamheten har tecknats under Nettoomsättning per intäktsslag Jan sep Jan sep Andel av nettoomsättningen, % Direkta tjänster IP-port Fast internet Direkt telefoni Indirekta tjänster Uppringd internet Indirekt telefoni Summa operatörsverksamhet Nätverksamhet Övrigt Summa nettoomsättning Nettoomsättning de första nio månaderna 2001 jämfört med motsvarande period 2000 Utfors nettoomsättning uppgick till 312,7 miljoner kronor under de första nio månaderna 2001, en ökning med 103,5 miljoner kronor, eller 50 procent, från 209,2 miljoner kronor under motsvarande period Nettoomsättning 2000 jämfört med 1999 Utfors nettoomsättning uppgick under 2000 till 283,4 miljoner kronor, en ökning med 192,2 miljoner kronor, eller 211 procent, från 91,2 miljoner kronor under Indirekta telefonitjänster utgjorde under procent av nettoomsättningen och uppringd internet svarade för 36 procent. Direkta tjänster, i huvudsak fast internet, svarade för 9 procent av nettoomsättningen. All nettoomsättning härrörde från den svenska marknaden. Nettoomsättningen påverkades positivt framförallt av ökad försäljning av indirekta telefonitjänster och uppringda internettjänster. Den betydande ökningen av intäkterna från indirekta telefonitjänster var framförallt hänförlig till genomförande av förvalsreformen i Sverige i september Per 31 december 2000 hade Utfors sålt 358 IP-portar varav 172 var aktiva. 12

15 Nettoomsättning 1999 jämfört med 1998 Utfors nettoomsättning uppgick under 1999 till 91,2 miljoner kronor, en ökning med 83,3 miljoner kronor, från 7,9 miljoner kronor under All nettoomsättning genererades på svenska marknaden och ingen omsättning var hänförlig till IP-porten eller nätverksamheten. Omkring 53 procent av nettoomsättningen under 1999 genererades under fjärde kvartalet, till stor del som en följd av en betydande ökning inom telefonitjänster, vilken framförallt förklaras av förvalsreformen i september Nettoomsättningen på 7,9 miljoner kronor under 1998 utgjordes till 41 procent av uppringda internettjänster, till 20 procent av direkta internettjänster och till 9 procent av direkta telefonitjänster. Nettoomsättningen under 1998 inkluderade även övriga intäkter på 2,4 miljoner kronor, vilka är hänförliga till bland annat konsulttjänster och försäljning av punkt-till-punkt förbindelser. Rörelsekostnader eller 345,6 miljoner kronor, jämfört med 358,6 miljoner kronor under motsvarande period De ökade kostnaderna förklaras av Utfors kraftiga tillväxt, omfattande kostnader för utveckling, försäljning, leverans och drift av ett ökande antal IP-portar samt drifttagande av nätet. Kostnadernas fördelning på kostnadsslag framgår av vidstående tabell. Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnadsstrukturen förskjutits från rörliga trafikkostnader mot en större andel övriga direkta kostnader och avskrivningar. Den ökade andelen övriga direkta kostnader förklaras av försäljningen av IP-portarna samt därmed förenade kostnader för bland annat hyrda förbindelser, kapacitet, sitehyror, underhåll av nät och utrustning samt installationskostnader. De ökade avskrivningarna beror på att större delen av bolagets nät togs i drift under slutet av 2000 och därmed började skrivas av. De rörliga trafikkostnadernas minskade andel av de totala rörelsekostnaderna förklaras av att indirekta tjänster har minskat som andel av försäljningen. Rörelsekostnader per kostnadsslag Jan sep Jan sep Miljoner kronor Rörliga trafikkostnader 3,0 39,7 148,0 113,8 134,7 Övriga direkta kostnader 11,6 31,9 62,0 40,3 122,7 Personalkostnader 6,3 26,9 60,2 41,0 81,0 Omkostnader 0,7 11,1 59,4 38,1 68,8 Avskrivningar 1,9 19,9 54,9 34,8 114,7 Kostnad sålda tjänster 23,5 129,5 384,4 268,0 521,8 Försäljningskostnader 2,7 27,2 88,9 67,4 115,5 Varav avskrivningar 0,1 2,4 0,4 0,2 0,7 Administrationskostnader 2,9 19,2 40,5 23,2 66,9 Varav avskrivningar 0,4 2,6 1,8 0,8 7,3 Jämförelsestörande poster 23,0 Varav nedskrivningar 23,0 Summa rörelsekostnader 28,6 175,7536,7358,6 704,2 Varav av- och nedskrivningar 2,2 24,8 80,1 35,9 122,7 Rörelsekostnader 2000 jämfört med 1999 Under 2000 uppgick rörelsekostnaderna till 536,7 miljoner kronor, en ökning med 205 procent, eller 361,0 miljoner kronor, jämfört med 175,7 miljoner kronor under De ökade kostnaderna är en följd av uppbyggnaden av Utfors organisation, nät och tjänster. Framförallt var kostnaderna för utveckling och introduktion av IP-porten betydande. Kostnadernas fördelning på kostnadsslag framgår av vidstående tabell. Jämfört med föregående år ökade andelen rörliga trafikkostnader trots att den indirekta affärens andel av försäljningen var oförändrad. Det beror på att mixen i den indirekta affären förändrades genom att andelen indirekt telefoni, med lägre marginal, ökade. Rörelsekostnader per kostnadsslag Jan sep Jan sep Andel av rörelsekostnader, % Rörliga trafikkostnader Övriga direkta kostnader Personalkostnader Omkostnader Avskrivningar Kostnad sålda tjänster Försäljningskostnader Administrationskostnader Jämförelsestörande poster 4 Summa rörelsekostnader Rörelsekostnader de första nio månaderna 2001 jämfört med motsvarande period 2000 Rörelsekostnaderna uppgick under de första nio månaderna 2001 till 704,2 miljoner kronor, en ökning med 96 procent, Rörelsekostnader 1999 jämfört med 1998 Under 1999 uppgick rörelsekostnaderna till 175,7 miljoner kronor, en ökning med 514 procent, eller 147,1 miljoner kronor jämfört med 28,6 miljoner kronor under De ökade kostnaderna beror på den uppbyggnad av Utfors organisation, nät och tjänster som påbörjades under Kostnadernas fördelning på kostnadsslag framgår av vidstående tabell. Jämfört med föregående år ökade de rörliga trafikkostnadernas andel av de totala rörelsekostnaderna, vilket förklaras av att den indirekta affären ökade som andel av försäljningen. Rörelsekostnaderna om 28,6 miljoner kronor under 1998 utgjordes till 10 procent av rörliga trafikkostnader, till 41 procent av övriga direkta kostnader och till 22 procent av personalkostnader kopplade till kostnad sålda tjänster. 13

16 Övriga direkta kostnader är hänförliga framförallt till hyrda förbindelser och kapacitetskostnader för access till internet. Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster under 2000 avser nedskrivning av goodwill på 15 miljoner kronor samt resultat från intresseföretaget Mobility4Sweden AB på 8 miljoner kronor. Mobility4Sweden AB är det intressebolag genom vilket Utfors tillsammans med T-Mobile International (Deutsche Telekom) och ABB ansökte om UMTS licens i Sverige. Utfors andel av kostnaden för licensansökan, 8 miljoner kronor, belastade rörelsekostnaderna under det fjärde kvartalet 2000 då det stod klart att Mobility4Sweden ej hade tilldelats någon licens. Rörelseresultat Jan sep Jan sep Miljoner kronor Nettoomsättning 7,9 91,2 283,4 209,2 312,7 Rörelsekostnader exkl avskrivningar 26,4 150,9 456,6 322,6 581,5 Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från nätverksförsäljning (justerad EBITDA) 18,5 59,7 173,3 113,4 268,7 Resultat från nätförsäljning 1 134,1 110,5 21,7 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 18,5 59,7 39,1 2,9 247,1 Avskrivningar 2,2 24,8 80,1 35,9 122,7 Rörelseresultat 20,7 84,6 119,2 38,8 369,8 1 Resultat från nätförsäljning avser successiv vinstavräkning av entreprenadavtal i dotterbolagen Uteb AB och Uteb East AB. Vinstavräkningen enligt dessa kontrakt är i allt väsentligt slutförd. Finansiella intäkter och kostnader Jan sep Jan sep Miljoner kronor Ränteintäkter 0,1 0,3 9,0 5,4 6,7 Räntekostnader 1,6 4,8 14,8 8,4 31,3 Övriga finansiella poster 35,4 6,7 1,6 63,2 Finansnetto 1,5 40,0 12,5 4,5 87,8 Utfors finansierar sin verksamhet delvis genom lån från kreditinstitut. Bolaget har en syndikerad kreditfacilitet om totalt 950 miljoner kronor, vilken enligt överenskommelse med Långivarna utökas till miljoner kronor (den Reviderade Kreditfaciliteten) om eget kapital om ytterligare minst 24 miljoner kronor tillförs Bolaget, genom Emission 3 eller på annat sätt, senast under våren Se vidare Övrig information. Per 30 september 2001 hade 558 miljoner kronor av faciliteten utnyttjats. Härutöver hade Utfors per samma datum en mezzaninefinansiering om 172,6 1 miljoner kronor samt övriga räntebärande skulder uppgående till 18,6 miljoner kronor. Finansnettot uppgick till 87,8 miljoner kronor under de första nio månaderna 2001, en minskning med 83,3 miljoner kronor från 4,5 miljoner kronor under motsvarande period Det lägre finansnettot var framförallt ett resultat av provisionskostnader som uppstod i samband med ett nytt låneavtal samt avgifter och ökade räntekostnader hänförliga till syndikerad kredit och mezzaninelån. Annualiserade räntekostnader, beräknat som skulder till kreditinstitut multiplicerat med genomsnittlig räntesats, per 30 september 2001, uppgick till 54,8 miljoner kronor. Proforma annualiserade räntekostnader per 30 september 2001, som om hela kreditfaciliteten om miljoner kronor hade utnyttjats fullt ut, uppgick till 95,4 miljoner kronor. Skatt Utfors hade per 31 december 2000 ackumulerade skattemässiga förlustavdrag uppgående till 479 miljoner kronor. I koncernen redovisas emellertid en latent skattekostnad med anledning av att det finns en osäkerhet huruvida vissa vinster från entreprenadavtal kan kvittas mot koncernens övriga förlustavdrag. De första nio månaderna 2001 redovisade Utfors en latent skattekostnad på 3,2 miljoner kronor, vilket var en minskning från 30,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period Den lägre skattekostnaden under de första nio månaderna 2001 berodde framförallt på att vinsterna från entreprenadavtalen till största del avräknades under Under 2000 redovisade Utfors en latent skattekostnad på 18,6 miljoner kronor, jämfört med 30,9 miljoner kronor under de första nio månaderna Minskningen var framförallt en följd av en ändrad bedömning av vinstavräkningstidpunkt. Utfors hade inga skattekostnader under 1999 och ,7 miljoner euro, fördelat på 16,6 miljoner euro i lån plus kapitaliserad ränta om 1,1 miljoner euro, motsvarande 172,6 miljoner kronor baserat på en växelkurs om 9,74 kronor/euro. 14

17 Kommentarer till kassaflödet Kassaflöde Jan sep Jan sep Miljoner kronor Kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändring i rörelsekapital 20,0 64,3 363,9 85,6 175,7 Förändring i rörelsekapital 8,7 86,9 289,8 49,1 179,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,7 22,6 74,2 36,5 3,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten 18,3 453, , ,0 745,8 Fritt kassaflöde 47,0 430, , ,5 741,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 56,4 452, , ,5 286,3 Periodens kassaflöde 9,4 21,6 509,1 122,9 455,6 Likvida medel vid periodens början 0,1 9,5 31,1 31,1 540,2 Likvida medel vid periodens slut 9,5 31,1 540,2 154,0 84,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändring i rörelsekapital Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar i rörelsekapital, var negativt under 1998 och 1999, positivt under 2000 och negativt under de första nio månaderna 2000 respektive Intäkterna från nätförsäljningen hade betydande positiv effekt på kassaflödet under 2000 och Kassaflödet exklusive intäkter från nätförsäljningen, det vill säga i huvudsak kassaflöde från operatörsverksamheten, var negativt under samtliga perioder, vilket förklaras av stora kostnader till följd av uppbyggnaden av Utfors organisation, nät och tjänster. Förändring i rörelsekapital Förändringarna i rörelsekapitalet under 1998, 1999 och 2000 samt första nio månaderna 2000 respektive 2001 är framförallt hänförliga till intäkter från nätförsäljningen. För att delfinansiera utbyggnaden av Utfors nät har Bolaget sålt dukter samt hyrt ut svart fiber och kapacitet till andra operatörer. Detta har dels påverkat rörelsekapitalet positivt under den period då betalning inflyter, dels har intäkterna avräknats från förskott från kunder och därmed påverkat rörelsekapitalet negativt under den period då vinstavräkningen sker. Ökande intäkter från operatörstjänster har medfört att övriga kundfordringar har påverkat rörelsekapitalet positivt och kassaflödet negativt. Ökande kostnader och investeringar har föranlett ökade leverantörsskulder, vilket påverkat rörelsekapitalet negativt och kassaflödet positivt. Kassaflöde från investeringsverksamheten Fram till 1998 avsåg Bolagets investeringar huvudsakligen fiberkabel mellan Uppsala och Stockholm. Under 1999 och 2000 pågick utbyggnad av Bolagets nät, vilket medförde betydande investeringar under dessa år. Delar av nätet togs i drift i slutet av 2000, varefter nämnda investeringar började skrivas av. Nätet i sin nuvarande utformning har färdigställts under Efter detta har investeringarna främst avsett transmissionsutrustning och kundplacerad utrustning, vilken anslutits till nätet. Investeringsnivån för 2001 kommer att fortsätta att avta samtidigt som investeringarna förskjuts från nätinvesteringar till kundaccessutrustning. Kommentarer till balansräkningen Effekter av förestående nyemission I syfte att redovisa koncernens finansiella ställning med hänsyn tagen till Emission 1 och 2 samt föreliggande Emission 3 har en proformabalansräkning per 30 september 2001 upprättats som om nyemissionerna hade genomförts per detta datum. Det har därvid antagits att nyemissionslikviden efter emissionskostnader uppgår till totalt 211 miljoner kronor. Proforma balansräkning Proforma Proforma inklusive inklusive 30 sep Emission 1 & 2 Emission 3 Miljoner kronor sep sep 2001 Anläggningstillgångar Goodwill 22,0 22,0 22,0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 54,8 54,8 54,8 Materiella anläggningstillgångar 2 576, , ,8 Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Summa anläggningstillgångar 2 653, , ,5 Omsättningstillgångar Materiallager 45,9 45,9 45,9 Kortfristiga fordringar 388,1 388,1 388,1 Kassa och bank 84,6 203,6 295,6 Summa omsättningstillgångar 518,6 637,6 729,6 Summa tillgångar 3 172, , ,1 Eget kapital Bundet eget kapital 1 981, , ,5 Fritt eget kapital 900,1 900,1 900,1 Summa eget kapital 1 081, , ,4 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 730,6 730,6 730,6 Övriga långfristiga skulder 1 102,7 102,7 102,7 Summa långfristiga skulder 833,3 833,3 833,3 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 711,9 711,9 711,9 Leverantörsskulder 380,1 380,1 380,1 Övriga kortfristiga skulder 165,5 165,5 165,5 Summa kortfristiga skulder 1 257, , ,4 Summa eget kapital och skulder 3 172, , ,1 1 Varav räntebärande skuld om 18,6 miljoner kronor. 15

18 Eget kapital Eget kapital uppgick per 30 september 2001 till miljoner kronor. Den 30 november 2001 beslutade styrelsen i Utfors att genomföra en finansieringslösning bestående av en kombination av utökad bankfinansiering och, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, tre separata aktieemissioner. Besluten godkändes av extra bolagsstämma i Utfors den 19 december De två första emissionerna har genomförts medan föreliggande prospekt avser den tredje emissionen. Genom Emission 1 och 2 tillfördes Utfors 126 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 7 miljoner kronor. Emission3 tillför Utfors högst 100 miljoner kronorföre avdrag för emissionskostnader om högst cirka 8 miljoner kronor. Under förutsättning att Emission 3 fulltecknas tillförs Utfors därmed sammanlagt, genom de tre emissionerna, 226 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader om cirka 15 miljoner kronor. Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut uppgick per 30 september 2001 till 730,6 miljoner kronor och utgjordes dels av utnyttjande av en syndikerad kreditfacilitet, dels av ett mezzaninelån. Reviderad Kreditfacilitet Den av styrelsen beslutade finansieringslösningen innefattar bland annat utökad kreditram kombinerat med utgivande av teckningsoptioner till förmån för Långivarna. Under förutsättning av att Bolaget genom föreliggande Emission 3 tillförs minst 24 miljoner kronor, har mellan Utfors och Långivarna överenskommits att den befintliga kreditfaciliteten skall utökas från 950 till miljoner kronor (den Reviderade Kreditfaciliteten ). Den Reviderade Kreditfaciliteten innefattar två trancher, vars villkor sammanfattas i vidstående tabell. Reviderad Kreditfacilitet Villkor i sammandrag 1 Tranche ATranche B Typ Fast lån med två Revolverande kreditfacilitet 2 amorteringstidpunkter som övergår till amorterande lån Storlek 200 Mkr Mkr 3 Utnyttjat belopp per 28 december Mkr 433 Mkr Räntesats Stibor 4 + 3,875% Stibor 4 + 3,375% 5 Första amorteringstidpunkt 31 mars mars 2004 Sista amorteringstidpunkt 30 juni juni För en mer detaljerad beskrivning av villkoren avseende den Reviderade Kreditfaciliteten, se vidare Övrig information Väsentliga avtal. 2 Med revolverande kreditfacilitet menas att låntagarna kommer att ha möjlighet att låna upp, amortera och åter låna upp belopp inom kreditramen Mkr efter full amortering av tranche A. 4 Lånebelopp kan även dras i andra valutor och andra interbankräntor kan användas. 5 Räntesatsen kan komma att minska från Stibor+3,375% om vissa nyckeltal uppnås, dock kommer räntesatsen minst att uppgå till Stibor+1,250%. Den Reviderade Kreditfaciliteten föreskriver att Utfors skall uppnå ett antal nyckeltal, bland annat vad avser operativa intäkter, EBITDA, skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad samt vissa andra operativa nyckeltal. Om inte Utfors uppnår föreskrivna nyckeltal, vilka mäts löpande, kan krediten helt eller delvis komma att dras in, vilket skulle medföra ett betydande kapitalbehov för Utfors. Bolagets styrelse gör emellertid bedömningen, baserat på den befintliga affärsplanen, att Bolaget kommer att uppnå sådana nyckeltal som krävs för att krediten inte skall äventyras. Se vidare Övrig information Väsentliga avtal och Riskfaktorer. Som en del av överenskommelsen om den Reviderade Kreditfaciliteten ingår ersättning till Långivarna i form av teckningsoptioner i Utfors. Ersättningen skall enligt styrelsens bedömning ses i relation till den totala lånekostnaden och därmed delvis som ett substitut för en högre räntesats. Dessutom utgör tilldelning av en del av teckningsoptionerna betalning av avgifter för den Reviderade Kreditfaciliteten. 16

19 Utfors styrelse beslutade den 30 november 2001 att ge ut skuldebrev förenat med totalt teckningsoptioner till Chase Manhattan International Limited som förvaringsagent ( Warrant Escrow Agent ) för Långivarna. Styrelsens beslut godkändes av extra bolagsstämma den 19 december Teckningsoptionerna skall vederlagsfritt överlåtas till Långivarna i takt med att den Reviderade Kreditfaciliteten utnyttjas ytterligare. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Utfors under perioden 15 februari juni 2004 till en teckningskurs om en krona per aktie. Se vidare Aktiekapital och ägarförhållanden Teckningsoptioner till kreditgivare. Mezzaninelån I december 1999 ingicks ett kreditavtal mellan Utfors och ett konsortium bestående av ett antal finländska investerare representerade av Capman Capital Management Oy, ( Mezzaninelångivarna ). Tillägg har gjorts till detta kreditavtal i juli 2001 och i december 2001 för att anpassa avtalet till den Reviderade Kreditfaciliteten. Enligt kreditavtalet har Utfors rätt att låna högst 16,6 miljoner euro i syfte att finansiera Bolagets löpande affärsverksamhet enligt affärsplan. Utfors har lånat totalt tillgängligt belopp, 16,6 miljoner euro, samt därutöver kapitaliserad ränta om 1,1 miljoner euro. I det ursprungliga kreditavtalet föreskrevs att lånet skulle återbetalas i början av Genom det tillägg till kreditavtalet som gjordes i juli 2001 ändrades återbetalningstidpunkten till den 7 juli Lånet löper med 7,5 procent årlig ränta fram till den ursprungliga återbetalningstidpunkten och därefter, fram till den 7 juli 2007, med 16 procent ränta. Kreditavtalet föreskriver att Utfors skall uppnå ett antal nyckeltal som i huvudsak överensstämmer med vad som gäller enligt den Reviderade Kreditfaciliteten. Vidare innehåller kreditavtalet sedvanliga uppsägningsklausuler liknande de som finns i den Reviderade Kreditfaciliteten. Som en förutsättning för ingåendet av kreditavtalet med Mezzaninelångivarna träffade Utfors ett avtal om att till Mezzaninelångivarna i samband med att lånet upptogs utge teckningsoptioner på vissa villkor. Enligt avtalet skulle Utfors utge totalt teckningsoptioner till Mezzaninelångivarna förutsatt att hela det totalt tillgängliga kreditbeloppet om 16,6 miljoner euro lånades. Utfors har sedan genom styrelsebeslut den 31 januari 2000, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 22 oktober 1999, till Mezzaninelångivarna utgivit sex skuldebrev om nominellt totalt sex kronor, förenade med totalt teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Utfors AB under perioden 23 februari december 2004 till en teckningskurs om en krona per aktie. Per 21 december 2001 hade ännu inga teckningsoptioner utnyttjats för att teckna aktier. Se vidare Aktiekapital och ägarförhållanden Teckningsoptioner till kreditgivare. Övriga långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder uppgick per 30 september 2001 till 102,7 miljoner kronor och bestod dels av en skuld till Ebcon Networks SA, dels av leasingskulder baserade på finansiella leasingavtal. Skulden till Ebcon Networks SA är inte räntebärande och avser eventuell tilläggsköpeskilling för aktierna i Uteb AB och kommer att regleras med medel från eventuell ytterligare försäljningar av dukter från Uteb AB, dock först efter det att Utfors fordringar på Uteb AB reglerats. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel uppgick per 30 september 2001 till 84,6 miljoner kronor. Justerat för Emission 1, 2 och 3, givet att Emission 3 fulltecknas, uppgick likvida medel till 295,6 miljoner konor. Per samma datum hade 558 miljoner kronor av den syndikerade krediten utnyttjats. Under förutsättning att Emission 3 fulltecknas uppgår den Reviderade Kreditfaciliteten till miljoner kronor. Fastigheter och lokaler Bolaget hyr huvuddelen av sina lokaler. Utdelningspolitik Utfors avser att behålla större delen av framtida vinster för att finansiera verksamhet samt framtida tillväxt och avser inte att betala någon utdelning under den närmaste framtiden. 17

20 Riskfaktorer Utfors verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars effekter på koncernens resultat och finansiella ställning kan påverkas av Bolaget i varierande grad. Vid bedömning av Utfors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av möjligheter till resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, de riskfaktorer som styrelsen bedömer ha störst betydelse för koncernens framtida utveckling. Samtliga faktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i prospektet, bifogad årsredovisning samt en allmän omvärldsbedömning. Vidare skall framhållas att prospektet innehåller framtidsinriktad information. Vid tolkning av sådan information bör beaktas att bedömningar om framtiden alltid är förenade med osäkerhet. Behov av ytterligare kapital Styrelsens bedömning är att de likvida medel Bolaget har att tillgå, inklusive de cirka 92 miljoner kronor Bolaget förväntas erhålla genom den förestående emissionen, efter avdrag för emissionskostnader, tillsammans med de cirka 119 miljoner kronor Bolaget erhållit genom Emission 1 och 2, efter avdrag för emissionskostnader, jämte intäkter genererade genom Bolagets försäljning och medel tillgängliga genom erhållna krediter kommer att vara tillräckligt för att Bolaget skall vara fullt finansierat i enlighet med Bolagets affärsplan. Inga garantier kan emellertid lämnas för att denna bedömning är korrekt och Bolaget kan i framtiden komma att behöva ytterligare kapitaltillskott för att finansiera sin verksamhet. Bolaget kan inte garantera att sådant kapitaltillskott finns tillgängligt till acceptabla villkor. För det fall Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom nyemissioner, kan nuvarande aktieägares innehav komma att bli utspätt och nya investerare komma att erhålla bättre villkor än nuvarande aktieägare. Om kapitaltillskott skulle ske genom lånefinansiering kan Bolaget ådra sig ytterligare betydande lånekostnader. I fall Bolaget inte skulle kunna erhålla nödvändigt kapitaltillskott i den mån det skulle behövas skulle det medföra betydande negativa effekter för Bolagets verksamhet, finansiella förutsättningar och resultat. Tillgång till den Reviderade Kreditfacilititeten Utfors är för sin finansiering beroende av att ha tillgång till den Reviderade Kreditfaciliteten, som beskrivs under Övrig information Väsentliga avtal. För att Utfors skall kunna utnyttja den Reviderade Kreditfaciliteten fullt ut krävs att ytterligare minst 24 miljoner kronor tillförs Bolaget som eget kapital eller efterställda lån. Detta villkor beräknas uppfyllas i samband med föreliggande Emission 3 om totalt högst 100 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Den Reviderade Kreditfaciliteten föreskriver dessutom i vissa nyckeltal begränsningar av storleken på belopp som vid viss tid får vara utestående. Vidare föreskrivs att Utfors skall uppnå ett antal andra nyckeltal, bland annat vad avser operativa intäkter, EBITDA, skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad samt vissa operativa nyckeltal. I låneavtalet finns också bestämmelser om förtida återbetalning vid viss försäljning av egendom, överskott av kassaflöde eller ägarförändring. Den Reviderade Kreditfaciliteten innehåller även en negativklausul avseende säkerheter 1 gällande Utfors och dess dotterbolag, restriktioner för ytterligare skuldsättning samt, såvida inte vissa fördefinierade nyckeltal uppnås, restriktioner vad gäller att betala utdelning. För det fall Utfors inte tillförs ytterligare minst 24 miljoner kronor eller inte uppnår ovan nämnda nyckeltal eller inte uppfyller övriga villkor angivna i låneavtalet kan tillgänglig kredit i den Reviderade Kreditfaciliteten komma att inskränkas, förtida återbetalning krävas eller lånet komma att sägas upp, vilket skulle medföra betydande negativa effekter för Utfors. Negativt rörelseresultat Utfors har visat ett negativt rörelseresultat sedan Bolaget bildades. Rörelseförlusten före av- och nedskrivningar uppgick till 39,1 miljoner kronor för räkenskapsåret För de första nio månaderna 2001 uppgick rörelseförlusten före avoch nedskrivningar till 247,1 miljoner kronor. Framtida rörelseresultat kommer att vara beroende av ett antal delvis påverkbara faktorer, såsom efterfrågan på Bolagets tjänster och produkter samt konkurrensen inom Bolagets marknadssegment. Härutöver finns en risk att Bolaget inte kommer att lyckas etablera en tillräckligt stor kundbas för sitt tjänsteutbud. Även om Utfors skulle lyckas med detta, finns risken att Bolaget även fortsättningsvis kommer att belastas av ett negativt kassaflöde och rörelseförluster som ett resul- 1 Med negativklausul avses restriktioner i att ställa ut nya säkerheter. 18

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. januari - december

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. januari - december Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari - december 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2002 FEELGOOD SVENSKA AB (publ) Org. nr. 556511-2058 Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001 Utfors AB Box 525 169 29 Solna 2 Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen Nätbyggnadsfasen i allt väsentligt

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB Bokslutskommuniké Impact Europe Group AB Nettoomsättning 410,5 (468,6) MSEK Resultat före skatt 12,7 (-1,3) MSEK Positivt resultat exklusive norska dotterbolaget, 4,4 MSEK Strukturella förändringar i den

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer