ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013 1

2 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Tobias Hannu, Mats Engfors/Fotographic med fler.

3 Innehåll Verksamheten...5 Förvaltningsberättelse...6 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Kassaflödesanalys...9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys...9 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Underskrifter Revisionsberättelse... 14

4 4 Antalet nätanslutningar till elnätet har under året ökat med 121 stycken till (16 057), bland annat som ett resultat av nya kunder.

5 Verksamheten Bolaget ingår i en koncern med Bodens Energi AB som moderbolag. Bodens Energi Nät AB bedriver nätverksamhet inom koncessionsområdet Bodens kommun. Verksamheten bedrivs med egen personal med undantag av administration. Lokaler för verksamheten hyrs av moderbolaget som även svarar för bolagets administration. Nätverksamheten Elomsättningen i elnätet minskade till 262 (265) GWh, i huvudsak beroende på att 2013 var elva procent varmare i jämförelse med Omsättningen har stabiliserats som en följd av att fjärrvärmeutbyggnaden är klar. Antalet nätanslutningar har under året ökat med 121 stycken till Genom en optimering av eget uttag samt valet att garantera en miniproduktion i moderbolagets elproduktionsanläggningar har förväntad sänkning av regionnätstariffen uppnåtts. STÖRNINGAR Under 2013 har inte elnätet drabbats av några större och/ eller längre avbrott. Ett flertal kortare avbrott i elnätet har dock drabbat kunderna på landsbygden. Åtgärder i form av vädersäkring av elnätet pågår och kommer att intensifieras ytterligare för att på sikt komma tillrätta med dessa driftstörningar. NÄTAVGIFTER Nätavgifterna höjdes med 4,9 procent för 2013, bland annat för att leveranssäkerheten behöver förbättras. När det gäller taxan har Energimarknadsinspektionens tillsyn visat att Nätbolaget har bland landets lägsta nätpriser. Från och med 2012 fastställer inspektionen en intäktsram för fyra år framåt för samtliga elnätbolag. Intäktsramen ska täcka bolagets kostnader för verksamheten och ge en rimlig avkastning. Intäktsramen följs upp vid periodens slut. För 2014 höjs nätavgiften med 1,5 procent. MÄTNING Arbetet med att kvalitetssäkra insamlade mätvärden fortsätter. Kunder ska, på begäran, erhålla timmätning av sin elförbrukning. Ett antal mindre kunder har under året anslutits till timmätning. VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG Nätanslutningar totalt Antal därav högspänning 6-20 kv st effekt säkring Energiomsättning i nätet GWh varav förluster GWh 14,4 14,2 Max effekt MW Ekonomi Intäkter Mkr Rörelseresultat Investerat Anläggningstillgångar Anställda vid årets slut Antal Investeringar Totalt investerades 22 (16) Mkr. Den största investeringen avsåg ny transformatorstation i Heden, vilken driftsattes i slutet av december. Investeringen kommer att resultera i sänkt nätkostnad för överliggande nät. Stora investeringar görs också i elnätet för att förbättra tillgängligheten. Här kompletteras investeringarna med förebyggande underhåll av linjerna, innefattande bland annat skogliga åtgärder. Fjärrstyrningen av elnätet byggs ut, också det för att öka tillgängligheten genom snabbare felsökning. Ett nytt nätinformationssystem för elnät och bredband har tagits i drift under året. Ytterligare en stor investering som genomfördes under året är nätförstärkningen till Kårbacken, det vill säga före detta AF1, i syfte att klara strömförsörjningen till nyetablering i före detta hangarerna. För att anpassa området runt Boden Arena till utomhusarrangemang har nätstationen flyttats ut från Arenan. Övrig verksamhet Bolaget bedriver, förutom nätverksamhet, viss entreprenadoch bredbandsverksamhet. Entreprenadverksamheten avser uppdragsverksamhet, bland annat till moderbolaget avseende drift och underhåll av bolagets minikraftstationer. Bredbandsverksamheten avser uppbyggnad av ett bredbandsnät. Under 2013 har bredband dragits fram till områdena Övre Sanden och Hornsberg samt till Campingen. Förberedelser pågår även för anslutning av ishall, Willys, PonCat samt till hangar på Kårbacken. Dessutom förbereds för anslutning av resterande hyreshus i BodenBos bestånd. 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bodens Energi Nät AB, får härmed avge årsredovisning för Allmänt om verksamheten ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget ingår i en koncern med Bodens Energi AB som moderbolag. Från och med den 28 december 2006 äger Bodens Kommunföretag AB samtliga aktier i moderföretaget. VERKSAMHETEN Bodens Energi Nät AB bedriver nätverksamhet inom koncessionsområdet Bodens kommun. Verksamheten bedrivs med egen personal med undantag av administration. Lokaler för verksamheten hyrs av moderbolaget som även svarar för bolagets administration. Antalet nätanslutningar till elnätet har under året ökat med 121 stycken till (16 057), bland annat som ett resultat av nya kunder. Elomsättningen i elnätet minskade till 262 (265) GWh, i huvudsak beroende på att 2013 var elva procent varmare i jämförelse med Omsättningen har stabiliserats som en följd av att fjärrvärmeutbyggnaden är klar. Nätavgifterna höjdes med 4,9 procent för 2013 men låg ändå under genomsnittet i landet. För 2014 höjs nätavgiften med 1,5 procent. Ekonomisk översikt Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 19,1 (12,7) Mkr, vilket är en klar resultatförbättring jämfört med tidigare år. Resultatet beror på att intäkterna ökat samtidigt som kostnaderna är oförändrade. Avkastningen på totalt kapital ökade till 14 (11) procent. Avkastningen på eget kapital efter skatt har minskat till 13 (15) procent. Soliditeten ökade till 61 (55) procent. Bolaget lämnar ett koncernbidrag till moderbolaget med 9,6 Mkr och erhåller samtidigt ett aktieägartillskott med 7,5 Mkr. Investeringarna i nya anläggningstillgångar uppgick till 21,7 Mkr (13,4) Mkr. Den största investeringen avsåg ny transformatorstation i Heden, vilken driftsattes i slutet av december. Investeringen kommer att resultera i sänkt nätkostnad för överliggande nät. Stora investeringar görs också i elnätet för att förbättra tillgängligheten. Här kompletteras investeringarna med förebyggande underhåll av linjerna, innefattande bland annat skogliga åtgärder. Fjärrstyrningen av elnätet byggs ut, också det för att öka tillgängligheten genom snabbare felsökning. Ett nytt nätinformationssystem för elnät och bredband har tagits i drift under året. Ytterligare en stor investering som genomfördes under året är nätförstärkning- en till Kårbacken, det vill säga före detta AF1, i syfte att klara strömförsörjningen till nyetablering i före detta hangarerna. Bolagets ekonomi bedöms som stabil. Kostnads- och effektivitetsnivån i bolaget är mycket god i förhållande till branschen som helhet. Den nya regleringen av nätavgifterna kommer inte begränsa möjligheterna för nödvändiga investeringar för bolaget. Reglerna om avbrottsersättning innebär att företaget kan drabbas av betydande kostnader i händelse av ett omfattande och varaktigt (längre än 12 tim) elavbrott. Kostnaderna för en händelse av det här slaget beror dels på hur många anslutningar som drabbas och dels av hur lång tid avbrottet varar. Om ersättning blir aktuell var det lägsta ersättningsbeloppet för kr per anläggning. Den högsta ersättningen motsvarar tre gånger den årliga nätavgiften för berörd anläggning. Under 2013 drabbades ingen kund av något avbrott där avbrottsersättning var aktuell. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Fortsatta åtgärder görs löpande för att minimera driftstörningar och avbrott av leveranser. Elnätet vädersäkras och aktuell statistik visar på väsentliga förbättringar även om ett i stort sett avbrottsfritt nät fortfarande ligger en bra bit in i framtiden. En intensifierad satsning görs för att korta investeringstiden när det gäller att säkra elleveranserna till landsbygden. Taxan för elnätet höjs med 1,5 procent. Arbetet fortsätter med att optimera effektuttaget för att mildra effekterna av höjda avgifter för överliggande nät. Likaså fortgår arbetet med att kvalitetssäkra mätvärdena. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I samband med nyetablering på Kårbacken finns en osäkerhet över vilket effektbehov som krävs. En uppdatering av nätavtalet med Vattenfall kommer att göras så snart behovet är klarlagt. DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST Belopp i kkr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat -9 Totalt balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 6

7 Resultaträkning BELOPP I KKR NOT Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader 6 RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

8 Balansräkning BELOPP I KKR NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat EGET KAPITAL Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 11 Periodiseringsfonder 12 Avsättningar Övriga avsättningar 13 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 14 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Kassaflödesanalys BELOPP I KKR Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av varulager Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Lämnade koncernbidrag KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Årets kassaflöde LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys BELOPP I KKR Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta 116 Erlagd ränta Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar 10 Övrigt Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till (5 000) Tkr

10 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Principen är oförändrad jämfört med föregående år. Värderingsprinciper med mera Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. REDOVISNING AV (ÖVRIGA) INTÄKTER Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. TILLKOMMANDE UTGIFTER Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader 25 -Markanläggningar 20 -Hög- och lågspänningsanläggningar 30 -Mät- och rundstyrningsutrustning Övriga maskiner och inventarier 3-7 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. SKATT Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till andelar i dotteroch intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. VARULAGER Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. FORDRINGAR Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. ÅR 10

11 AKTIVERAT ARBETE FÖR EGEN RÄKNING Direkta och indirekta kostnader för personal redovisas över resultaträkningen. Material med mera aktiveras direkt i balansräkningen. Koncernbidrag och aktieägartillskott Företaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid redovisning av koncernbidrag. Koncernbidraget redovisas som bokslutsdisposition i enlighet med alternativregeln. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Bodens Energi AB, org nr med säte i Boden. Moderföretaget AB ingår i en koncern där Bodens Kommunföretag AB, org nr med säte i Boden, upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Bodens Kommunföretag AB är helägt av Bodens kommun. Av övriga externa kostnader och nettoomsättning mätt i kronor utgör 35,8 (33,4) procent av inköpen och 3,9 (6,2) procent av försäljningen andra företag i den företagsgrupp som bolaget tillhör. 11

12 Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Nettoomsättning per rörelsegren Elnät Not 6 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Förändring avskrivningar utöver plan Lämnade koncernbidrag Intäkter från uppdrags- och entreprenadsverksamheten redovisas som övriga rörelseintäkter. Not 7 Byggnader och mark Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Avyttringar och utrangeringar KPMG AB Revisionsarvode Övrig revisionsverksamhet Övriga uppdrag Ackumulerade avskrivningar enligt plan: PWC, biträde lekmannarevision Revisionsarvode 28 7 REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 28 Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 7 Not 3 Anställda och personalkostnader Ackumulerade anskaffningsvärden: Medelantalet anställda Män Kvinnor Totalt Vid årets början -Nyanskaffningar -Avyttringar och utrangeringar -Omklassificeringar Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD - Övriga anställda Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -Avyttringar och utrangeringar -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Sociala kostnader (varav pensionskostnader) REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Not 9 Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Not 5 Räntekostnader och liknande kostnader Vid årets början Investeringar Omklassificeringar REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga Not 10 Eget kapital Aktie- kapital Vid årets början Aktieägartillskott, erhållna Årets resultat 100 VID ÅRETS SLUT 100 Reserv- fond Fritt eget kapital

13 Noter Not 11 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier Not 13 Övriga avsättningar Befarade återbetalningar av anslutningsavgifter Not 12 Periodiseringsfonder Not 14 Långfristiga skulder till koncernföretag Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2007 Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2012 Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013 Utan bestämd förfallotidpunkt Av periodiseringsfonder utgör 5 (22) Tkr uppskjuten skatt Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Övriga poster Underskrifter Boden, Bo Strömbäck Styrelseordförande Hardy Lundberg Verkställande direktör Anna-Karin Nylund Jan-Olov Bäcklund Magdalena Resare Sandberg Olle Lindström Tobias Hannu Representant Vision Tomas Jonsson Representant SEKO Min revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2014 Anders Westman Auktoriserad revisor 13

14 Revisionsberättelse Till årsstämman i Bodens Energi Nät AB, org. nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bodens Energi Nät AB för år STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVIS NINGEN Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkstäl lande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. REVISORNS ANSVAR Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt lnternational Stan dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan darder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning en. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfor ma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, lik som en utvärdering av den övergripande presentationen i års redovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. UTTALANDEN Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen den rättvisande bild av Bodens Energi Nät ABs finansiella ställ ning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Bodens Energi Nät AB för år STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 14

15 REVISORNS ANSVAR Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio nen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut. åtgärder och för hållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon sty relseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. UTTALANDEN Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Luleå den 26 mars 2014 Anders Westman Auktoriserad revisor 15

16 SLIPVÄGEN 7, BODEN,

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

årsredovisning 2007 Bodens energi

årsredovisning 2007 Bodens energi årsredovisning 2007 Bodens energi 1 2 Årsredovisning 2007 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING NATURKRAFT PÅ ÖSTERLEN Bilderna till årets årsredovisning är tagna på Stenshuvuds Nationalpark under året 2014. FOTO: BARBRO LAGERGREN ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi Elnät AB Vd har ordet Medarbetarnas engagemang skapar resultat. År 2014 blev ett rekordår för Mälarenergi Elnät. Resultatet visar på medarbetare och chefer som är engagerade,

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Sörred Energi AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB och förser Volvos industriområde i Torslanda med elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten och avlopp samt servicetjänster. ÅRSREDOVISNING

Läs mer

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB Ronneby Miljö & Teknik AB Bildades i oktober 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Du har nu en kombinerad årsredovisning och CSR-redovisning i din hand. Skälet till att vi har valt att slå samman dem beror på att de är nära sammankopplade. För

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer