PROSPEKT FÖR UTDELNING OCH NOTERING AV AKTIER I PEAB INDUSTRI AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROSPEKT FÖR UTDELNING OCH NOTERING AV AKTIER I PEAB INDUSTRI AB (PUBL)"

Transkript

1 PROSPEKT FÖR UTDELNING OCH NOTERING AV AKTIER I PEAB INDUSTRI AB (PUBL)

2 BILDTEXTER Framsida Sametablering Boden: Den kombinerade asfalt- och betongfabriken i Boden invigdes i augusti Anläggningen är en symbol för ett starkt lokalt entreprenörskap och en innovationskraft som leder till kostnadseffektiva lösningar. Parterna i etableringen är Peab Industris dotterföretag Swerock och Asfaltbeläggningar i Boden. Sid 11 Bro över Offersjön en del av Botniabanan: Bron över Offersjön vilken stod klar i slutet av 2006 är en av flera broar efter Botniabanans sträckning. Peab Industris dotterföretag Swerock levererade m 3 betong till bron. Sid 14 Lindholmen Science Park: Superplattan vid Lindholmen Science Park är en unik platta med särskild styrka. Den tillverkas i Uppsala av Peab Industris dotterföretag S:t Eriks enligt en speciell våtpressmetod. Superplattan är mycket färgbeständig och betongen är extra tät och homogen med högsta kvalitet när det gäller hållfasthet och lämpar sig därför väl för offentliga miljöer. Sid 21 Katrineholmsfabriken: Byggelementfabriken i Katrineholm är, med sina 65 anställda, en av Europas mest moderna och effektiva i branschen. I en industriell och noga kontrollerad process tillverkas prefabricerad skalvägg och plattbärlag enligt kundspecifika beställningar. Produktionskapaciteten för 2007 är beräknad till lägen heter. Sid 24 Grundläggningsarbete i Strängnäs: Inom ramen för grundläggningsprojektet i Strängnäs slogs 300 betongpålar ned som var mellan fem och 16 meter långa. I pålningsprojektet utvärderade man även en ny generation av pålningsmaskiner som är utrustade med datateknik. Sid Lambertssons depå Linköping: Utlämning av utrustning vid uthyrningsdepån i Linköping. Via Lambertsson bedrivs uthyrningsverksamhet av maskiner, kranar samt kringutrustning som bodar, verktyg och tillfälliga maskinanläggningar. Sid Bjärsgård bergtäkt, Klippan: Pågående arbete i bergtäkten Bjärsgård utanför Klippan. Via Swerock är Peab Industri, genom sina 110 aktiva täkter, en av Sveriges största leverantörer av grus- och bergprodukter. Sid Asfaltprojekt Långebergavägen, Helsingborg: På en yta av m 2 längs med Långebergavägen har ton asfalt lagts ut. Inblandningen av polymermodifierat binde medel ger en hållfast yta som tål tung trafik. Sid 44 Återställd täkt i Örebro blev badsjö: Grustäkten utanför Örebro hade anor som gick tillbaka till 1930-talet. Redan under täktens aktiva tid återställdes delar av den successivt återställdes täkten till att bli en välbesökt och populär bad- och fiskesjö. Sid 124 Swedish Open: Under Swedish Open i Båstad sommaren 2007 levererade Lambertsson tillfällig el. Lambertsson utför arbeten med tillfällig elektricitet och hyr ut el material till bygg- och anläggningsarbetsplatser och olika evenemang. Sid E6 söder om Munkedal: Nybyggnation av 2 km motorväg söder om Munkedal där Peab Industri genom sina dotterföretag Peab Asfalt, Swerock och Peab Grundläggning levererade ton asfalt, m 3 ballast och genomförde grundläggningsarbeten innefattande betongpålar.

3 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Riskfaktorer 8 Utdelningen i korthet 12 Bakgrund och motiv 15 VD har ordet 16 Marknadsöversikt 18 Historik 22 Affärskoncept 25 Verksamhetsområde Maskiner 30 Verksamhetsområde Produkter 34 Verksamhetsområde Tjänster 40 Varumärken 42 Miljö och samhälle 45 Pro formaredovisning 48 Finansiell information i sammandrag 53 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 57 Operativ finansiell information Eget kapital och skuldsättning 76 Peab Industri ABs legala räkenskaper Peab Industri ABs delårsrapport januari juni Relationen med Peab 125 Bolagsordning 126 Legala frågor och övrig information 128 Skattefrågor 132 Aktien och ägarförhållanden 134 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 136 Medarbetare 46 DEFINITIONER Peab Industri eller Bolaget Peab Moderbolaget Peab Industri AB (publ) eller Peab Industri AB med dotterföretag Moderbolaget Peab AB (publ) eller Peab AB med dotterföretag Swedbank Markets Swedbank AB (publ) Utdelningen Utdelningen av samtliga aktier i Peab Industri AB (publ) till aktieägarna i Peab AB (publ) Swedbank Swedbank AB (publ) VPC VPC AB Detta prospekt har upprättats med anledning av att årsstämman för Peab AB (publ) den 16 maj 2007 beslutade att till aktieägarna i Peab dela ut samtliga aktier i Peab Industri AB (publ) samt med anledning av att styrelsen för Peab Industri AB (publ) har ansökt om notering av bolagets aktie av serie B på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 16 och 25 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Peab Industri AB (publ) huvudkontor, samt hemsida. Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Aktierna har inte registrerats enligt United States Securities Act of 1933 ( Securities Act ) enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater ( USA ), Kanada, Japan och Australien, och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Kanada, Japan eller Australien eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. En investering i aktier är förenad med risk. Den som överväger att investera i Peab Industri uppmanas därför att noggrant studera föreliggande prospekt inklusive dess eventuella bilagor, särskilt avsnittet Riskfaktorer. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt är gjorda av styrelsen i Peab Industri AB (publ) och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Detta prospekt innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Orden avser, ämnar, förväntar, skall, kan, anser, bedömer, borde, förutser, planerar och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. Även om Peab Industri anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Peab Industris bedömningar och antaganden vid tidpunkten för prospektets avgivande. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i prospektet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från Peab Industris förväntningar. Peab Industri gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag. Detta prospekt innehåller information om Peab Industris bransch. Peab Industri har hämtat denna information från ett flertal källor, men inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Varken Peab Industri, huvudaktieägarna eller någon av de ledande befattningshavarna garanterar att informationen är korrekt. Prognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Peab Industri kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 1

4 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför varje beslut om att investera i Peab Industriaktien skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från respektive investerares sida. En investerare som väcker talan vid domstol i anledning av uppgifterna i ett prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av prospektet. BAKGRUND OCH MOTIV TILL UTDELNINGEN Peabs aktieägare beslutade vid årsstämman den 16 maj 2007 att dela ut Peab Industri ABs aktier till Peabs aktieägare samt att notera bolaget vid OMX Nordiska Börs i Stockholm. Peab Industrikoncernen utgörs huvudsakligen av det tidigare verksamhetsområdet Industri inom Peab. Därutöver tillkommer verksamheterna NeTel och Peab Grundläggning. Kvarvarande verksamhet inom Peab kommer att bestå av bygg- och anläggningsverksamheten i Sverige, Norge och Finland. Styrelsen bedömer att utdelningen av Peab Industri till aktieägarna möjliggör ytterligare specialisering, utveckling samt tillväxt och lönsamhet för såväl Peab som Peab Industri. Det starka kund- och leverantörsförhållande som idag finns mellan bygg- och anläggningsverksamheten och Peab Industri kommer även framöver att vara väsentligt för båda organisationerna. Denna styrka kommer fortsatt att utvecklas och förvaltas i ett nära samarbete mellan de båda koncernerna. Ett samarbete som under marknadsmässiga förutsättningar och på armslängds avstånd kommer att säkerställa leveranser av hög kvalitet till byggprocessens olika delar. Styrelsen för Peab bedömer att värdet för aktieägarna långsiktigt ökar genom en uppdelning av verksamheten och en utdelning av Peab Industri. En separat notering av Peab Industri möjliggör för såväl nuvarande som nya aktieägare att investera direkt i Peab Industri och underlättar genomlysningen av de båda verksamheterna. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV KONCERNENS VERKSAMHET Peab Industri är en ledande producent av produkter och tjänster med inriktning mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Bolaget ska skapa värde till aktieägare och kunder genom att generera lönsam tillväxt, vara en ledande producent, ha engagerade medarbetare samt lokal närvaro. Verksamheten bedrivs via tre kompletterande verksamhetsområden. Maskiner Verksamhetsområdet omfattar koncernens resurser inom maskin, tillfällig el och kranverksamhet. Inom området bedrivs i huvudsak uthyrning men även försäljning av kranar och maskiner via återförsäljaravtal. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge och Finland. Produkter Verksamhetsområdet omfattar koncernens produkter från råmaterial så som grus och berg till tillverkad asfalt och betong. Inom verksamhetsområdet finns även mer förädlade produkter som byggelement, markbetong och takpannor. Verksamhet bedrivs i Sverige och Finland. Tjänster Verksamhetsområdet omfattar koncernens tjänster innefattande asfaltutläggning, grundläggning, transport- och maskinverksamhet samt tjänster inom el-, kraft- och teleområdet. Verksamhet bedrivs i Sverige och Norge. Omsättning 2006 per verksamhetsområde Omsättning 2006 per land Omsättning 2006 per marknadssegment Maskiner, 15% Tjänster, 43% Norge, 7% Finland, 3% Övrig industri, 12% El, kraft, tele, 5% Sverige, 90% Byggombyggnad, 12% Anläggning, 46% Produkter, 42% Byggnybyggnad, 25% 2

5 SAMMANFATTNING De tre verksamhetsområdena samverkar naturligt och Peab Industri kan tillhandahålla en kostnadseffektiv helhetslösning av maskiner, produkter och tjänster av hög kvalitet inom utvalda segment. Tillsammans med den innovativa och entreprenöriella anda som råder i koncernen har Peab Industri, som ett självständigt bolag, en stark position på marknaden. Verksamhetsområdena har olika kapitalbehov vilket återspeglar sig i olika mål avseende rörelsemarginal och omsättningshastighet på sysselsatt kapital. Respektive verksamhetsområdes erbjudande till kund skiljer sig också åt vad gäller uthyrning, leveranser, förmedling samt olika koncept av totalerbjudanden. Huvuddelen av koncernens omsättning genereras idag på den svenska marknaden där koncernen har en rikstäckande verksamhet med stark lokal förankring. VISION Peab Industri ska leverera uthållig och lönsam tillväxt genom att sträva efter att vara den ledande producenten av produkter och tjänster för bygg- och anläggningsmarknaden i norra Europa. AFFÄRSIDÉ Genom engagerade medarbetare och lokal närvaro ska Peab Industri vara den mest innovativa, kunniga och pålitliga producenten av produkter och tjänster till bygg- och anläggningsmarknaden och därmed kundens första val. VERKSAMHETENS INRIKTNING Peab Industris mål är att skapa lönsam tillväxt vilket återspeglas i koncernens operationella och finansiella mål. Lönsamhet är det överordnade målet. Genom att uttrycka lönsamhet i form av avkastning på sysselsatt kapital beaktas olikheter i kapitalbindning för koncernens tre verksamhetsområden. Finansiella mål Styrelsen har fastslagit följande finansiella mål över en konjunkturcykel: Avkastning på sysselsatt kapital skall överstiga 18 procent Rörelsemarginalen skall överstiga 9 procent Organisk tillväxt skall överstiga tillväxten i den underliggande marknaden samt kompletteras med förvärv Styrelsen har inte antagit någon utdelningspolicy men målet är att bolaget utifrån konsolideringsbehov framöver skall dela ut minst en tredjedel av resultatet efter skatt till aktieägarna. Operationella mål Bibehålla och vidareutveckla lokalt ledande positioner inom existerande marknadssegment Bredda kundbasen inom existerande och nya attraktiva marknadssegment Ytterligare utöka samverkan mellan koncernens verksamheter samt sträva efter ett effektivt och uthålligt resurs utnyttjande Leverera branschens högsta kvalitet samt öka förädlingsvärdet i varje affär Ha låg personalomsättning och skapa goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna MARKNAD Peab Industris verksamhet är inriktad på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden, varav den svenska marknaden utgör cirka 90 procent av koncernens omsättning. Verksamhet bedrivs även i Norge och Finland. Koncernen har för avsikt att öka omsättningen på de norska och finska marknaderna. Uppdelat på olika marknadssegment genereras 46 procent av omsättningen från Anläggning, 37 procent från Bygg varav 25 procent utgör nybyggnation och 12 procent utgör ombyggnation. Därutöver genereras 12 procent från övrig industri samt 5 procent från el-, kraft- och telemarknaden. Den nordiska byggoch anläggningsmarknaden uppgår till cirka 950 miljarder kronor årligen och är i hög grad nationell och mycket fragmenterad. Byggnadsarbeten svarar för omkring cirka 723 miljarder kronor medan anläggningsarbeten uppgår till omkring 225 miljarder kronor. I den senare siffran ingår vägar och gator, transporter, telekommunikation, vattenoch avloppsanläggningar samt schaktningsarbeten för byggnader. FRAMGÅNGSFAKTORER Ett stort antal strategiska grus- och bergtäkter, asfaltverk och betongfabriker samt ett nätverk av depåer och logistikcenter är en avgörande konkurrensfördel. Peab Industri ska utveckla och rekrytera ledare som under stor handlingsfrihet och kostnadsmedvetenhet fokuserar på såväl koncernen som den enskilda verksamheten. Det är viktigt att alla medarbetare känner engagemang och delaktighet och strävar efter ständiga förbättringar. Peab Industri har under tiden som verksamhetsområde inom Peab byggt upp en hög teknisk kompetens, stor erfarenhet och starka kundrelationer. En viktig faktor för fortsatt framgång är att i nära samarbete med kunden vidga erbjudandet till nya produkt- och tjänstesegment samt geografiska marknader inom valda verksamheter. De tre kompletterande verksamhetsområdena erbjuder kunderna möjligheter till god skalekonomi och produktivitet genom ett effektivt utnyttjande av byggmaskiner och kranar, försörjning med strategiskt viktiga byggmaterial samt tillgång till specialistkompetens. 3

6 SAMMANFATTNING Ovanstående framgångsfaktorer tillsammans med en rad verksamheter med lokalt ledande positioner inom utvalda segment skapar en unik produkt- och tjänsteportfölj. Detta gör Peab Industri till en ledande producent och därmed en attraktiv partner för såväl inhemska som nordiska och internationella företag inom bygg- och anläggningsindustrin. FRAMTIDSUTSIKTER Peab Industri påverkas positivt av det gynnsamma marknadsklimatet på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden, vilket medför ett högt resursutnyttjande. Det goda marknadsklimatet bedöms enligt flera externa bedömare bestå de kommande åren. Det finns dock tecken på kapacitetsbrist inom en del områden samt generella prishöjningar i synnerhet på energiintensiva råvaror som olja och bitumen för asfalt och cement för betong. Under de kommande tio till femton åren är det ett betydande antal infrastrukturprojekt som kommer att genomföras i såväl Sverige som övriga Norden. Ett antal av dem är mycket stora. Dessa projekt bedöms bidra till att skapa en god potential för fortsatt tillväxt inom överskådlig framtid. KORT HISTORIK Peab Industrikoncernen etablerades per den 31 december 2006 genom att Peab Industri AB från bolag inom övriga Peabkoncernen förvärvade verksamheterna hänförliga till Peabs verksamhetsområde Industri samt företagen NeTel och Peab Grundläggning. Förvärven genomfördes till koncernmässigt redovisade värden hos Peab. Peab Industrikoncernen tillfördes i samband med detta ett ovillkorat aktieägartillskott om 600 Mkr. Under åren har industribolagen haft en kraftig tillväxt. Tillväxten har genererats genom direktinvesteringar i nya maskiner och anläggningar samt ett flertal företagsförvärv. Under hela perioden har ambitionen varit att ha en god balans mellan omsättning inom Peabkoncernen och till externa kunder. Den externa omsättningen har under dessa år i genomsnitt uppgått till mellan 65 och 75 procent. Ursprungligen ägdes maskiner och kranar inom Peab av respektive regionala entreprenadbolag och ansvaret låg ute på projekten. För att uppnå bättre kontroll av utnyttjandet och öka lönsamheten valde Peab tidigt att lägga maskinenheterna i separata bolag med resultatansvariga chefer. Genom ett flertal förvärv under 1990-talet växte verksamheten kraftigt och i samband med förvärven av Swerock- och Clifftonkoncernerna 1998 togs beslutet att samla alla industribolag i ett verksamhetsområde med gemensam ledning. Under 2006 tillfördes de norska och finländska industrienheterna från att tidigare ha legat inom respektive lands entreprenadbolag. OPERATIV STRUKTUR Verksamheten leds ytterst av VD tillsammans med övrig koncernledning och ett antal koncerngemensamma funktioner understödjer verksamhetsområdena och koncernens olika dotterföretag. Ledningen strävar efter att upprätthålla en god balans avseende omsättning, intjäning och kapitalbindning mellan de tre olika verksamhetsområdena. Samordning sker mellan verksamhetsområdena för att utverka såväl intäkts- som kostnadssynergier och därmed en kontinuerligt stärkt konkurrenskraft för att kunna vidga erbjudandet ytterligare. STYRELSE Ny styrelse tillträdde i Peab Industri AB den 19 mars 2007 bestående av ordförande Mats Paulsson och styrelseledamöterna Jan Segerberg, Kjell Åkesson, Sara Karlsson och Fredrik Paulsson. Styrelsen utökades den 21 juni med styrelseledamöterna Eva Hörwing och verkställande direktören Mats O Paulsson. LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Per den 1 januari 2007 tillsattes verkställande direktör och ekonomi- och finansdirektör. Per den 13 augusti tillsattes vice verkställande direktör. Koncernledningen utgörs där efter av verkställande direktör Mats O Paulsson, vice verkställande direktör Karl-Gunnar Karlsson och ekonomioch finansdirektör Niclas Winkvist. REVISORER Vid ordinarie årsstämma i Peab Industri den 16 maj 2007 valdes Thomas Thiel till revisor och David Olow till revisorssuppleant för en fyraårsperiod fram till årsstämman FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Den finansiella informationen som presenteras i denna sammanfattning skall läsas tillsammans med den fullständiga finansiella information som presenteras senare i prospektet. Då Peab Industri etablerades som koncern per den 31 december 2006 finns inga legala räkenskaper för koncernen för perioder tidigare än 2006, utan endast legala räkenskaper för moderbolaget Peab Industri AB. Nedan redovisas utfall för perioden 1 januari 30 juni 2007 samt pro forma siffror för 2006 avseende hur Peab Industrikoncernen skulle ha sett ut om koncernen hade etablerats per den 1 januari 2006, avseende resultaträkningen pro forma respektive den 31 december 2006 för balansräkningen pro forma. Beträffande principerna för Pro formaredovisning, se avsnittet Pro formaredovisning. För vidare uppgifter om räkenskaper, data per aktie och nyckeltal, se avsnitten Finansiell information i sammandrag, Pro formaredovisning, Operativ finansiell information , Peab Industri ABs legala räkenskaper samt Delårsrapport januari juni

7 SAMMANFATTNING NYCKELTAL Pro forma jan jun jan jun jan dec Mkr om inget annat anges Nettoomsättning Tillväxt, % 25,5 23,1 26,5 Resultat- och marginalmått Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal, % 7,8 7,1 8,7 Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten 282 Kapitalstruktur vid periodens slut Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % 15,1 14,5 Avkastning Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,6 20,0 Avkastning på eget kapital, % 21,3 48,9 Aktierelaterade mått Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 1,75 1,24 3,90 Eget kapital per aktie, kr 8,80 7,04 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, miljoner 85,3 85,3 85,3 Övrigt Antal anställda vid periodens slut NETTOOMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL PER VERKSAMHETSOMRÅDE Nettoomsättning Pro forma jan jun jan jun jan dec Mkr Maskiner Produkter Tjänster Elimineringar Summa koncernen Rörelseresultat Pro forma jan jun jan jun jan dec Mkr Maskiner Produkter Tjänster Summa koncernen Rörelsemarginal Pro forma jan jun jan jun jan dec Procent Maskiner 21,6 21,7 22,8 Produkter 6,4 5,6 9,0 Tjänster 1,7 2,4 3,1 Summa koncernen 7,8 7,1 8,7 5

8 SAMMANFATTNING FINANSIERING I samband med etableringen av koncernen tillfördes Peab Industri ett ovillkorat aktieägartillskott om 600 Mkr, vilket tillsammans med registrerat aktiekapital i moderbolaget om 0,1 Mkr utgjorde koncernens egna kapital per den 31 december Den 22 maj 2007 har Peab Industrikoncernen refinansierats genom att bilaterala låneavtal tecknats på totalt Mkr med fyra banker. Låneavtalen utgör Peab Industris grundfinansiering och har kompletterats med olika typer av kortfristig rörelsefinansiering och ramavtal för leasing- och avbetalningskontrakt. Peab Industri har dessutom den 1 mars 2007 ställt ut ett förlagslån tecknat av Peab AB, om 200 Mkr som är avsett att amorteras när konvertibler utges vid årets slut. Årsstämmorna den 16 maj 2007 i Peab Industri AB (publ) och Peab AB (publ) beslutade om utgivandet av konvertibler om nominellt sammantaget högst 400 Mkr. Peab Industri emitterar högst 6,7 miljoner konvertibler. Erbjudandet att delta i programmet avses lämnas till samtliga anställda i Peab Industri samt i Peab på marknadsmässiga villkor. Extra bolagsstämma i Peab Industri AB (publ) den 13 augusti 2007 beslutade om utgivandet av konvertibler om nominellt sammantaget högst 200 Mkr. Peab Industri emitterar högst 3,3 miljoner konvertibler. Erbjudandet är, på marknadsmässiga villkor, i sin helhet avsett att riktas till Peab AB (publ). Båda konvertibelprogrammen i Peab Industri AB föreslås löpa från och med den 1 december 2007 till den 30 november RISKFAKTORER Ägandet av aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Peab Industris kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Peab Industri kan påverka kan ha en negativ effekt på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på bolagets aktier minskar. Några riskfaktorer som styrelsen bedömer har betydelse för Peab Industris framtidsutsikter är: den generella marknadsutvecklingen, konkurrenssituationen, den framtida prisutvecklingen, eventuella produktionsstörningar, kundrelationer, avtalsrelationen med Peab, behålla och rekrytera nyckelpersoner, finansiella risker samt ytterligare risker som presenteras under avsnittet Riskfaktorer. Det finns även risker som inte är kända för bolaget eller som bolaget i dagsläget betraktar som oväsentliga och som kan komma att påverka bolagets verksamhet negativt. STÖRRE AKTIEÄGARE Nedan redovisas Peab Industris ägarstruktur som om Peab Industri hade delats ut den 31 juli 2007 samt fördelning på storleksklasser baserat på information från VPC. Initialt är ägarstrukturen densamma som i Peab som har cirka aktieägare. Andel av kapitalet, procent Andel av rösterna, procent A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Mats Paulsson med bolag ,6 21,6 Erik Paulsson med familj och bolag ,8 23,4 Karl-Axel Granlund med bolag ,0 2,9 Fredrik Paulsson med familj och bolag ,4 7,9 Stefan Paulsson med familj och bolag ,4 7,9 Swedbank Robur Fonder ,2 1,1 Skandia Liv ,5 0,7 JP Morgan Chase Bank ,4 0,7 Handelsbanken Fonder ,2 0,6 Svante Paulsson med familj och bolag ,4 3,2 Sara Karlsson med familj ,0 3,1 Övriga ,1 26,9 Totalt antal registrerade aktier ,0 100,0 Per den 31 juli 2007 uppgår Peab ABs innehav av egna aktier till vilka inte berättigar till utdelning och ingår ej i ovanstående tabell. 6

9 SAMMANFATTNING UTDELNINGEN I SAMMANDRAG Peabs årsstämma den 16 maj 2007 beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterföretaget Peab Industri AB (publ). Aktierna i Peab Industri delas ut, i enlighet med Lex Asea, proportionerligt till Peabs aktieägare i förhållande till aktieinnehavet i Peab. För varje aktie av serie A i Peab erhålls en aktie av serie A i Peab Industri och för varje aktie av serie B i Peab erhålls en aktie av serie B i Peab Industri. Samtliga aktier i Peab Industri medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat. Aktier av serie A medför tio (10) röster och aktier av serie B medför en (1) röst. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vilka aktieägare som skall erhålla aktier i Peab Industri är den 27 september Sista dag för handel i Peabs aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i Peab Industri är den 24 september Aktierna i Peab noteras exklusive rätt till utdelning av aktier i Peab Industri från och med den 25 september RÄTT TILL UTDELNING Aktierna i Peab Industri medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC eller, i det fall aktierna är förvaltarregistrerade, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. NOTERING Styrelsen för Peab Industri har ansökt om notering av bolagets aktier av serie B på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Första dag för handel beräknas vara den 1 oktober Varje handelspost föreslås omfatta 100 aktier. Bolagets kortnamn på OMX Nordiska Börs i Stockholm (så kallad ticker) kommer att vara PIND. Peab Industri har inte för avsikt att ansöka om notering av Peab Industriaktien på någon annan börs eller marknadsplats. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR För ytterligare information: Peab Industri AB (publ) Valhall Park, byggnad Ängelholm Tfn , Fax

10 RISKFAKTORER RISKFAKTORER Ägande av aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Peab Industri. Ett antal faktorer utanför Peab Industris kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Peab Industri kan påverka genom sitt agerande kan ha en negativ påverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på bolagets aktier minskar. Nedan lämnas en kortfattad redogörelse över riskfaktorer som styrelsen för Peab Industri bedömer har betydelse för Peab Industris framtidsutsikter och/eller vid en investering i Peab Industriaktien. Riskfaktorerna redovisade nedan är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det innebär att det finns ytterligare risker som i mindre eller högre grad kan ha betydelse för Peab Industris framtidsutsikter och/eller vid en investering i Peab Industriaktien. Utöver informationen som framkommer i detta prospekt bör därför varje aktieägare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för bolagets framtida utveckling i kombination med en allmän omvärlds bedömning. AKTIEMARKNADSRISKER OCH ÖVRIGA RISKER Aktiens utveckling Detta blir första gången Peab Industris aktier kommer att handlas på en marknadsplats. Bolagets aktier kommer att handlas på OMX Nordiska Börs i Stockholm och likviditeten i och priset på aktien kan variera. Prissättningen är beroende av en mängd variabler; bolagets resultat och finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster, marknadens bedömning av aktiemarknadens riskpremie, likviditeten i aktien, utvecklingen inom Bolagets marknadssegment samt den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Kostnadsmassan kan förändras som fristående bolag Före genomförandet av den planerade utdelningen av aktierna i Peab Industri var bolaget ett helägt dotterföretag till Peab AB. Bolaget har därmed en begränsad historik som en egen konsoliderad enhet utifrån vilken koncernen kan bedömas. Som en egen enhet och börsnoterat bolag kommer Peab Industri att belastas med kostnader och ansvara för vissa frågor som det inte har varit direkt ansvarigt för tidigare. Frågorna berör bland annat juridik, redovisning samt kontakter med den finansiella marknaden. Framtida utdelning är beroende av flera faktorer Den historiska utdelningen i Peab AB har genererats i både Peab Industri och Peab. Storleken på utdelningar i framtiden är beroende av bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och kassaflöden. Ägare med betydande inflytande Cirka 67 procent av rösterna i bolaget kommer att kontrolleras av personer och bolag inom den största aktieägargruppen. Även om dessa aktieägare inte är avtalsmässigt bundna att agera gemensamt har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Denna koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för andra aktieägare som har andra intressen än denna grupp av ägare. RÖRELSERELATERADE RISKER Marknadsutveckling Peab Industri verkar som leverantör och underentreprenör på bygg- och anläggningsmarknaden. Utvecklingen på dessa marknader har därför mycket stor effekt på Peab Industris verksamhet. En negativ konjunkturutveckling på dessa marknader kan ha en negativ effekt på Peab Industris verksamhet och kan leda till försämrat resultat. Många av Peab Industris verksamheter är volymberoende. Minskade volymer på marknaden kan leda till försämrat resultat för Peab Industri såväl till följd av lägre volymer som prispress. Konjunkturberoende Merparten av Peab Industris verksamhet bedrivs i Sverige (90 procent) vilket medför att det föreligger en stark exponering för utvecklingen av den svenska konjunkturen. Resterande del av Peab Industris omsättning kommer från Norge och Finland. En lågkonjunktur på dessa marknader har en negativ inverkan på Peab Industris verksamheter och kan leda till försämrat resultat. Peab Industri verkar inom områden med olika investeringsbehov. Inom de områden som inte är kapitalintensiva är inträdesbarriärerna för nya konkurrenter vad gäller investeringar och finansiering av verksamheten relativt låga. Inom de områden där etableringar kräver större investeringar i anläggningar kan nya större konkurrenter välja att etablera sig under en högkonjunktur vilket kan leda till överkapacitet på marknaden vid en eventuell framtida avtagande efterfrågan. 8

11 RISKFAKTORER Prisbild och produktion Peab Industri levererar produkter och tjänster som är starkt påverkade av utbud och efterfrågan. I tider med lägre volymer på marknaden kan detta leda till minskade intäkter på grund av prispress alternativt minskade volymer. Peab Industri har ett stort antal produktionsanläggningar. Placeringen av dessa påverkas av närhet till marknaden, tillgång till personal, logistik, kapacitets utnyttjande med mera. Förändringar av dessa förutsättningar kan leda till behov av omstruktureringar till exempel i form av nedläggningar eller flytt av produktionsanläggningar till andra orter. Kunder Peab Industri har ett stort antal kunder där huvuddelen av försäljningen går till de större kunderna. Peab Industri har fleråriga relationer med flertalet av sina större kunder. I vissa fall är detta reglerat i årsavtal men det är även relations baserat. Då kunderna i huvudsak är företagskunder och professionella upphandlare är kravet stort på Peab Industri att kunna erbjuda produkter och tjänster med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Det finns en risk för minskade intäkter och resultat till följd av bortfall av vissa av de större kunderna. Peab Industris kunder har i huvudsak kreditvillkor som gör att de betalar efter att leverans eller utförande har skett. I vissa fall kan exponeringen på enskilda kunder bli relativt stor. Peab Industri har kreditförsäkringar som skydd mot eventuella kundförluster. Det kan dock inte uteslutas att Peab Industri kan komma att drabbas av kundförluster utöver vad som täcks av kreditförsäkringarna. Avtalsrelation med Peab Av Peab Industris totala omsättning för 2006 utgjorde cirka 30 procent försäljning till Peabkoncernen. Mellan Peab Industri och Peab finns ett antal leveransavtal, träffade på, enligt bolagets bedömning, marknadsmässiga villkor. Avtalen har olika löptid och förfall. Peab Industri har en lång historik som leverantör till Peab. Om Peabs byggvolymer skulle sjunka och därmed efterfrågan på Peab Industris produkter och tjänster skulle minska påverkar detta Peab Industri negativt i de fall dessa volymer inte kan ersättas med försäljning till andra kunder. Konkurrenter Marknaderna för Peab Industris produkter och tjänster är i hög grad konkurrensutsatta. Peab Industri konkurrerar med andra företag som verkar på samma marknader. Inom vissa verksamheter och regioner verkar konkurrenter med i stort sett liknande erbjudanden vilket i vissa fall leder till prispress. På de flesta av de marknader där Peab Industri verkar finns ett mindre antal starka företag som har stora resurser och som har möjlighet att välja att ytterligare stärka sina positioner gentemot Peab Industri. Om dessa konkurrenter väljer en aggressiv prissättning för att öka sina marknadsandelar kan detta få en betydande effekt på Peab Industris resultat. Nyckelpersoner Peab Industri är beroende av att kunna rekrytera och be hålla kvalificerad ledningspersonal och andra nyckelpersoner. Med tanke på dessa personers omfattande kunskap om branschen i allmänhet, och om Peab Industri i synnerhet, skulle förlusten av en eller flera av dessa personer, kunna få väsentliga negativa effekter på såväl verksamhet, rörelseresultat som finansiell ställning. En av framgångsfaktorerna för Peab Industri är den fortsatta förmågan att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal som besitter de kunskaper och den erfarenhet som behövs för att bedriva verksamheten. Försämrade möjligheter för Peab Industri att behålla och rekrytera kvalificerad ledningspersonal och annan kompetent personal på rimliga villkor, leder till risk för sämre resultat. TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET Peab Industri bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet. Tillstånden och anmälningsplikten är kritiska faktorer för framför allt asfalt- och grus- och bergverksamheterna. Peab Industri arbetar kontinuerligt med att förvalta tillstånden och uppfylla samtliga de villkor och krav som såväl myndigheter som omgivning ställer. Den tillståndspliktiga verksamheten uppgår till cirka 10 procent av koncernens omsättning och den anmälningspliktiga verksamheten uppgår till cirka 15 procent av koncernens omsättning. VOLYMRISKER Peab Industri har ett antal fasta anläggningar. Det finns stora fasta kostnader relaterade till dessa vilket gör att volymnedgångar kan leda till lägre marginaler i verksamheten. LEGALA RISKER Peab Industri är från tid till annan inblandad i tvister i den normala affärsverksamheten. Större och komplicerade tvister kan vara kostsamma, tids- och resurskrävande samt komma att störa den normala affärsverksamheten. Det kan inte heller uteslutas att resultatet av sådana tvister kan ha en negativ inverkan på Peab Industris resultat och finansiella ställning. Peab Industri bedömer att verksamheten i allt väsentligt bedrivs enligt tillämpliga lagar och regler avseende miljö, hälsa och säkerhet men det kan inte uteslutas att överträdelser kan förekomma som kan medföra vites- eller 9

12 RISKFAKTORER bötesförelägganden eller ge upphov till civil- eller straffrättsliga åtgärder, vilka kan ha en negativ inverkan på Peab Industris verksamhet, resultat och finansiella ställning. Med Peab Industris verksamhet sammanhänger också risker förbundna med ägandet och driften av industrifastigheter såsom risken att behöva vidta undersökningar och saneringsåtgärder för tidigare eller nuvarande miljöpåverkande utsläpp. Sådana åtgärder kan föranleda betydande kostnader och andra åtaganden. FINANSIELLA RISKER Koncernen är exponerad mot olika finansiella risker såsom valuta-, ränte-, finansierings- samt kreditrisk. Koncernens finansiella risktagande regleras av riskmandat i Peab Industris finanspolicy vilken är fastställd av styrelsen. Valutarisk Peab Industri utsätts för valutarisker i form av transaktionsexponering och omräkningsexponering. Transaktionsrisken uppstår genom transaktioner mellan Peab Industris bolag, kunder och leverantörer där betalningen görs i en annan valuta än bolagets lokala valuta. Transaktionsexponeringen är av begränsad omfattning då merparten av koncernens intäkter och kostnader genereras i lokal valuta på respektive marknad. Kontrakterad försäljning/inköp till betydande belopp i annan valuta än den lokala valutan skall enligt finanspolicyn säkras. Peab Industris finan siella rapporter redovisas i svenska kronor. Omräknings exponeringen uppstår i omräkningen av utländska dotter företags resultat- och balansräkningar till svenska kronor. Omräkningsexponeringen hanteras i första hand av upptagande av lån i de valutor där exponeringen förekommer. Finansieringsrisk Enligt finanspolicyn skall koncernens nettoskuld huvudsakligen vara täckt med beviljade lånelöften med en löptid uppgående till 1 7 år. Peab Industris basfinansiering utgörs av bilaterala låneavtal på totalt Mkr med fyra banker. De fyra kreditgivarna som Peab Industri har tecknat avtal med är Nordea, Danske Bank, Swedbank och Handelsbanken. Löptiden för de nya låneavtalen uppgår till sju år utan amorteringsplikt. Låneavtalen innehåller finansiella nyckeltal (covenants) i form av räntetäckningsgrad och andel riskbärande kapital som koncernen ska uppfylla, vilket är sedvanligt för denna typ av avtal. Låneavtalen utgör Peab Industris grundfinansiering och har kompletterats med andra typer av kortfristig rörelsefinansiering uppgående till 500 Mkr samt nya ramavtal för leasing- och avbetalningskontrakt upp gående till 600 Mkr. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken att förlora pengar på grund av att motparten inte kan fullfölja sina åtaganden. Samtliga dotterföretag i koncernen arbetar efter en centralt fastställd kreditpolicy för att i sitt arbete kunna bedöma den finansiella styrkan hos kunder och leverantörer. En koncentration av kreditexponering föreligger mot ett mindre antal större kunder varav Peab är den största. Kreditrisken i finansverksamheten är liten då Peab Industri enbart handlar med motparter med högsta kreditvärdighet. Ränterisk Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på resultat och ställning genom förändringar i ränteläget eller i skuldsättningsgraden. En framtida räntehöjning kan öka den del av kassaflödet som används för räntebetalningar vilket kan få en negativ effekt på resultatet och begränsa framtida affärsmöjligheter. Peab Industris nettoskuldsättning uppgick den 30 juni 2007 till Mkr. De totala räntebärande skulderna vid samma tidpunkt uppgick till Mkr varav de kortfristiga skulderna uppgick till Mkr. Enligt finanspolicyn skall den genomsnittliga räntebindningstiden på den totala upplåningen uppgå till maximalt två år. Räntebindningstiden och därmed exponeringen för ränterisk justeras genom användandet av finansiella derivatinstrument. 10

13 11

14 UTDELNINGEN I KORTHET UTDELNINGEN I KORTHET BESLUT OM UTDELNING Peabs årsstämma den 16 maj 2007 beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterföretaget Peab Industri AB (publ). Aktierna i Peab Industri delas ut, i enlighet med Lex Asea, proportionerligt till Peabs aktieägare i förhållande till aktieinnehavet i Peab. För varje aktie av serie A i Peab erhålls en aktie av serie A i Peab Industri och för varje aktie av serie B i Peab erhålls en aktie av serie B i Peab Industri. Samtliga aktier i Peab Industri medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat. Aktier av serie A medför tio (10) röster och aktier av serie B medför en (1) röst. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vilka aktieägare som skall erhålla aktier i Peab Industri är den 27 september Sista dag för handel i Peabs aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i Peab Industri är den 24 september Aktierna i Peab noteras exklusive rätt till utdelning av aktier i Peab Industri från och med den 25 september ERHÅLLANDE AV AKTIER De som på avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken över aktieägare i Peab erhåller utan åtgärd aktier i Peab Industri. Aktierna i Peab Industri kommer dagen efter avstämningsdagen att finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton (eller VP-konto som tillhör den som på annat sätt är berättigad till utdelning). Därefter kommer VPC att sända ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som finns registrerade på mottagarens VP-konto. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEINNEHAV De aktieägare som har sitt innehav i Peab förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller inga redovisningsuppgifter från VPC. Avisering kommer då istället att ske enligt respektive förvaltares rutiner. NOTERING Styrelsen för Peab Industri har ansökt om notering av bolagets aktier av serie B på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Första dag för handel beräknas vara den 1 oktober Varje handelspost föreslås omfatta 100 aktier. ISIN-koden för Peab Industris B-aktier kommer att vara SE Bolagets kortnamn på OMX Nordiska Börs i Stockholm (så Exempel utdelning av aktier Peab A Peab Industri A 1 A-aktie i Peab ger... 1 A-aktie i Peab Industri Peab B Peab Industri B 1 B-aktie i Peab ger... 1 B-aktie i Peab Industri Den som på avstämningsdagen är aktieägare i Peab får automatiskt aktier i Peab Industri utan vidare åtgärd. 12

15 UTDELNINGEN I KORTHET kallad ticker) kommer att vara PIND. Peab Industri har inte för avsikt att ansöka om notering av Peab Industriaktien på någon annan börs eller marknadsplats. Bolaget har inte heller för avsikt att registrera aktierna enligt United States Securities Act från 1933 eller annan utländsk motsvarighet, eller vidta åtgärder som skulle kunna göra Peab Industri till föremål för rapporteringskrav från SEC (United States Securities and Exchange Commission). RÄTT TILL UTDELNING Aktierna i Peab Industri medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC eller, i det fall aktierna är förvaltarregistrerade, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. RÅDGIVARE I samband med utdelningen bistår Swedbank Markets som finansiell rådgivare och emissionsinstitut. VIKTIGA DATUM 17 september 2007 Noteringsprospekt offentliggörs 24 september 2007 Sista dag för handel i Peabs aktie med rätt till utdelning av aktie i Peab Industri 25 september 2007 Peabs aktie noteras exklusive rätt till utdelning av aktie i Peab Industri 27 september 2007 Avstämningsdag för erhållande av aktier i Peab Industri 1 oktober 2007 Beräknad dag för notering av Peab Industris B-aktie på OMX Nordiska Börs i Stockholm 13

16

17 BAKGRUND OCH MOTIV BAKGRUND OCH MOTIV Peabs aktieägare beslutade på årsstämman den 16 maj 2007 att dela ut aktierna i Peab Industri AB till Peabs aktieägare samt att notera bolaget vid OMX Nordiska Börs i Stockholm. Peab Industrikoncernen utgörs huvudsakligen av det tidigare verksamhetsområdet Industri inom Peab, därutöver tillkommer verksamheterna NeTel och Peab Grundläggning. Kvarvarande verksamhet inom Peab kommer att bestå av bygg- och anläggningsverksamheten i Sverige, Norge och Finland. Styrelserna bedömer att utdelningen av Peab Industri till Peabs aktieägare möjliggör ytterligare specialisering, utveckling samt tillväxt och lönsamhet för såväl Peab som Peab Industri. Det starka kund- och leverantörsförhållande som idag finns mellan bygg- och anläggningsverksamheten och industriföretagen kommer även framåt att vara väsentligt för båda organisationerna. Denna styrka kommer fortsatt att utvecklas och förvaltas i ett nära samarbete mellan de båda koncernerna. Ett samarbete som under marknadsmässiga förutsättningar och på armslängds avstånd kommer att säkerställa leveranser av hög kvalitet till byggprocessens olika delar. Peab Industri kommer genom sina tre verksamhetsområden Maskiner, Produkter och Tjänster att erbjuda ett brett spektrum av tjänster och kostnadseffektiva leveranser av hög kvalitet. De tre verksamhetsområdena samverkar naturligt och Peab Industri kan tillhandahålla en helhetslösning för sina kunder. Tillsammans med den innovativa och entreprenöriella anda som råder i koncernen har Peab Industri som ett självständigt bolag en stark position på marknaden. Styrelsen för Peab bedömer att värdet för aktieägarna långsiktigt ökar genom en uppdelning av verksamheten och en utdelning av Peab Industri. En separat maknadsnotering av Peab Industri möjliggör för såväl nuvarande som nya aktieägare att investera direkt i Peab Industri och underlättar genomlysningen av de båda verksamheterna. Styrelsen för Peab AB med säte i Båstad och styrelsen för Peab Industri AB med säte i Ängelholm är ansvariga för informationen i detta prospekt. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt Peabs respektive Peab Industris styrelse vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Förslöv den 10 september 2007 Ängelholm den 10 september 2007 Peab AB (publ) Styrelsen Peab Industri AB (publ) Styrelsen 15

18 VD HAR ORDET VD HAR ORDET Peab Industri drivs av ett starkt lokalt entreprenörskap och en stor innovationskraft. De operativa verksamheterna och varumärkena inom koncernen ska även framöver verka självständigt och under stort ansvar samtidigt som fördelarna med den nya strukturen kontinuerligt ska identifieras och realiseras. Därmed skapas förutsättningar för fortsatt lönsam expansion samtidigt som kunden sätts i fokus med kostnadseffektiva leveranser och hög kvalitet. Efterfrågan på att erhålla en funktionell lösning snarare än en produkt kommer att öka inom bygg- och anläggningsmarknaden. Detta gynnar Peab Industri som erbjuder kunderna en sammanhållen lösning genom det nära och naturliga samarbete som finns mellan våra tre verksamhetsområden Maskiner, Produkter och Tjänster. Med andra ord har vi redan idag en god position. Vidare arbetar vi ständigt för att uppnå en starkare position i Norden samt att höja industrialiseringsgraden genom att kontinuerligt investera i den senaste tekniken. KONCERNENS BILDANDE Den 1 oktober inleds ett nytt kapitel i Peabs historia då Peabs industriverksamheter avskiljs och noteras på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Som nytillträdd VD på Peab Industri, med närmare ett decennium inom Peabfamiljen, vill jag ta till fället i akt att reflektera kring syftet och arbetet med att särnotera Peab Industri. Vårt erbjudande till investerare är unikt i Norden, då det idag inte finns något motsvarande börsbolag med lika bred produkt- och tjänsteportfölj riktad till den expansiva bygg- och anläggningsmarknaden. I namnvalet finns ett tydligt budskap att kundbanden med det tidigare moderbolaget finns kvar och att huvudägarna även i fortsättningen avser att vara långsiktiga ägare, samtidigt som vi kommer att beredas de bästa möjligheterna att utvecklas på egen hand. En klar majoritet av vår försäljning går redan idag till kunder utanför Peab och med den tydliga uppdelningen av koncernen bedömer jag att vi ska kunna öka den andelen ytterligare. Även om det formella bildandet av Peab Industrikoncernen skedde först den 31 december 2006 har verksamheten en betydligt längre historik som ett eget verksamhetsområde inom Peab. I samband med förvärven av Swerock och Cliffton 1998 ökade omsättningen kraftigt och Peab fattade beslutet att samla alla industribolag i ett verksamhetsområde med en gemensam ledning. Detta gav också en bättre kontroll över industriverksamheten och ett ökat fokus på utvecklingen av industribolagen. Sedan dess har verksamheten framgångsrikt utvecklats och omsättningen flerfaldigats, genom såväl organisk tillväxt som en rad lyckade förvärv. Vår historik som en del av Peab har medfört att vi byggt upp en mycket hög kunskap och förståelse för den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden och dess behov. Denna kompetens gör oss till en naturlig och strategisk partner samtidigt som det ger oss rätt förutsättningar för fortsatt expansion samt utveckling av nya mervärdesskapande produkter och tjänster. Peab Industri har en lång affärsrelation som leverantör till Peab vilken regleras av ett antal marknadsmässiga leveransavtal med olika löptid och förfall. Avtalen innebär i de flesta fall att Peab Industri är en prioriterad leverantör till Peab. Ambitionen har varit, och är också framöver, att Peab Industri ska ha en god balans mellan intäkter genererade från Peab respektive från externa kunder. Omkring 70 procent av våra intäkter kommer idag från kunder utanför Peab. 16

19 VD HAR ORDET VÄRDERINGAR OCH MEDARBETARE Peab Industris värdegrund tar vi med oss från Peab, begreppen Jordnära, Utvecklande, Personlig och Pålitlig har på ett mycket positivt sätt präglat verksamheten i Peab under snart ett halvt sekel och skapat en stark företagskultur. Dessa begrepp är uttryck för den kultur som genomsyrar hela organisationen och det arbete som utförs av våra medar betare. Delaktighet och engagemang Entreprenörsanda och innovationskraft är drivkrafter i verksamheten och ett stort inslag av delaktighet samt möjligheten att påverka skapar engagemang hos våra cirka medarbetare. Det är bland annat genom att erbjuda medarbetarna möjligheter till utbildning och utveckling som vi stärker vår konkurrenskraft. Verksamhetens lokala karaktär i kombination med en platt organisation med närhet mellan beslut och verklighet gör att det personliga ansvaret och inflytandet över den egna yrkesrollen är stort. Delägarskap Delägarskap är en viktig ingrediens för att öka intresset för koncernens utveckling och i förlängningen även för vår framtida konkurrenskraft. Bland annat erbjuds samtliga medarbetare möjlighet att förvärva konvertibler som löper från december 2007 till november I början av året fattade Peabs styrelse även beslut om att införa ett nytt vinstdelningsprogram som omfattar alla medarbetare såväl i Peab som i Peab Industri. Utdelningen från vinstdelningsprogrammet görs till en stiftelse från och med VERKSAMHETENS INRIKTNING Styrelsen har under våren arbetat fram finansiella mål för verksamheten med lönsamhet i form av avkastning på sysselsatt kapital som det överordnade. De finansiella målen ska ses över en konjunkturcykel och har fastslagits enligt följande: Avkastning på sysselsatt kapital skall överstiga 18 procent Rörelsemarginalen skall överstiga 9 procent Organisk tillväxt skall överstiga tillväxten i den underliggande marknaden samt kompletteras med förvärv Koncernens arbete för att nå de långsiktiga finansiella målen kan sammanfattas i följande punkter: Utifrån ledande lokala positioner expandera respektive verksamhet genom fördjupade kundrelationer och ökad lokal närvaro i främst Norge och Finland Investera i befintlig verksamhet samt genomföra kompletterande förvärv som skapar mervärde inom väl utvalda marknadssegment Ständigt prioritera en god arbetsmiljö och visa tydlig omtanke om koncernens medarbetare samt stödja chefernas arbete för att utveckla innovationskraft, engagemang och delaktighet bland medarbetarna Fortsätta att stärka koncernens starka och självständiga operativa varumärken samt eftersträva en god balans mellan verksamhetsområdena avseende intjäningsförmåga Stärkt lönsamhet och konkurrenskraft genom hög kostnadsmedvetenhet, ständiga förbättringar och fördjupad samordning FÖRSTA HALVÅRET 2007 Det första halvåret 2007 präglades av en fortsatt hög aktivitet på bygg- och anläggningsmarknaderna i såväl Sverige, vår klart största marknad, som Norge och Finland. Tillväxten för det första halvåret var mycket god. Nettoomsättningen ökade med 25 procent jämfört med föregående år samtidigt som rörelsemarginalen ökade. Tillväxten förklaras delvis av det senaste årets förvärv men framför allt av att vi tillvaratagit de goda marknadsförutsättningarna och av genomförda kapacitets- och produktivitetshöjande investeringar under senare år. Den organiska tillväxten uppgick till 17 procent. Vi har med andra ord ytterligare stärkt våra, i många fall redan ledande, lokala positioner inom en rad områden under året. FRAMTIDSUTSIKTER Peab Industri påverkas positivt av det gynnsamma marknadsklimatet, som enligt de flesta bedömare väntas bestå de kommande åren och som medför ett högt resursutnyttjande. Det finns dock tecken på kapacitetsbrist inom en del områden och vi ser också prishöjningar i synnerhet på energiintensiva råvaror som olja och bitumen för asfalt och cement för betong. En hög kostnadsmedvetenhet, kontinuerliga förbättringar och förmåga att allokera investeringar till rätt ställe är därför av stor betydelse för stärkt konkurrenskraft och fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Under de kommande tio till femton åren är det ett betydande antal infrastrukturprojekt som kommer att genomföras i såväl Sverige som övriga Norden. Ett antal av dem är mycket stora. Dessa projekt bidrar till att skapa en god potential för fortsatt tillväxt inom överskådlig framtid. Utdelningen av Peab Industri till Peabs aktieägare möjliggör ytterligare specialisering. Min bedömning är att börsnoteringen av Peab Industri skapar goda förutsättningar för uthållig och lönsam tillväxt och därmed mervärde för såväl aktieägare som för våra medarbetare. Välkommen som aktieägare i Peab Industri! Mats O Paulsson Verkställande direktör 17

20 MARKNADSÖVERSIKT MARKNADSÖVERSIKT Peab Industris verksamhet är inriktad på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden, varav den svenska marknaden utgör cirka 90 procent av omsättningen. Uppdelat på olika marknadssegment genereras 46 procent av omsättningen från Anläggning och 37 procent från Bygg varav 25 procent utgör nybyggnation och 12 procent utgör ombyggnation. Därutöver genereras 12 procent från övrig industri samt 5 procent från el-, kraft- och telemarknaden. Den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden uppgår enligt Euroconstruct till cirka 950 miljarder kronor årligen och är i hög grad nationell och mycket fragmenterad. Byggnads arbeten svarar för omkring cirka 723 miljarder kronor medan anläggnings arbeten uppgår till omkring 225 miljarder kronor. I den senare siffran ingår vägar och gator, transporter, tele kommunikation, vatten- och avloppsanläggningar samt schaktnings arbeten för byggnader. Marknadsandelar baseras på Peab Industris omsättning på respektive marknad samt bolagets bedöming av total omsättning på marknaden. NORDEN Den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden präglades av en stark konjunkturutveckling under Investeringarna fortsatte att öka, anläggningsinvesteringarna intensifierades och marknaden för kommersiella projekt stärktes. Ökningen av den nordiska byggproduktionen för helåret 2006 var enligt Euroconstruct 8 procent. Den generella byggkonjunkturen följer som regel den allmänna ekonomiska utvecklingen mätt som bruttonationalprodukten, dock med en eftersläpning på minst ett år. Detta resulterar även i att byggprojekt ofta handlas upp i en del av en konjunkturcykel och produceras i en annan. bostadsbyggande. Under den senaste femårsperioden har nyproduktionen av bostäder generellt ökat i betydelse för byggföretagen. I den föregående högkonjunkturen svarade enligt Sveriges Byggindustrier (BI) nyproduktionen av bostäder för ungefär procent av byggföretagens totala husbyggnation. Andelen har successivt ökat och låg det senaste året på procent av husbyggandet. Med en fortsatt stark efterfrågan ligger det nordiska bostadsbyggandet under 2007 på en historiskt hög nivå, en marknadssituation som förväntas bestå under KOMMERSIELLT BYGGANDE I NORDEN Den kommersiella fastighetsmarknaden, exklusive renoveringar, i Norden uppgår enligt Euroconstruct till cirka 173 miljarder kronor och står för cirka 33 procent av den totala bygg- och anläggningsmarknaden. Marknadsklimatet för byggandet av kommersiella fastighetsprojekt stärktes något under Efterfrågan på nya köpcentra samt detaljhandelsanläggningar bedöms vara fortsatt stark. Det råder dock brist på detaljplanerade markområden i attraktiva lägen. Hyresmarknaderna i Stockholm, Göteborg och Malmö bedöms få en positiv utveckling med stigande efterfrågan på hyreslokaler. Vakansgraderna förväntas sjunka medan hyresnivåerna förblir stabila eller något stigande. Inflödet av kapital till den nordiska fastighetsmarknaden är fortsatt mycket stort och avkastningskraven har sjunkit under ett par års tid. Historiskt låga räntor, sjunkande vakanser och en attraktiv marknad för utländska köpare är viktiga bakomliggande faktorer till den starka efterfrågan. Investerarnas intresse väntas kvarstå även 2007, men kan eventuellt avta något 2008 som en följd av stigande marknadsräntor. BOSTADSBYGGANDE I NORDEN Den nordiska bostadsmarknaden exklusive renoveringar, uppgår enligt Euoroconstruct till cirka 197 miljarder kronor och står för cirka 44 procent av den totala bygg- och anläggningsmarknaden. Konkurrenssituationen i Norden är nationell och mycket fragmenterad. Trots stigande räntor bedöms bostadsmarknaderna i Norden kunna uppvisa fortsatt starkt tillväxt, om än i något lägre takt än under perioden Den stora efterfrågan på bostäder baseras på demografiska förändringar som åldersstruktur och geografisk omflyttning. Detta, kombinerat med ökad sysselsättning och en förbättrad situation för hushållens ekonomi, skapar gynnsamma förutsättningar för ett ökat MARKNADEN FÖR TJÄNSTER INOM EL-, KRAFT- OCH TELEOMRÅDET I NORDEN Marknaden för el- och teleentreprenader kännetecknas av allt från mindre installationer till stora infrastrukturprojekt. Investeringar inom teleområdet har under senare år inbegripit allt från mindre projekt som till exempel installation av lokala fastighetsnät för bredbandsuppkopplingar och IPtelefoni till stora projekt i form av byggnation och installation av landsomfattande UMTS- och GSM-nät. Bredbandsutbyggnaden kommer att fortsätta under de närmaste åren och trots att de mobila kommunikationsnäten i dag har en relativt hög täckning ska investeringar göras för att förbättra dagens nivå om 70 procents yttäckning till 90 procent. På 18

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Erbjudande till aktieägare och konvertibel - innehavare i Peab Industri

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna

Erbjudande till aktieägarna Erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) 9 Exempel på budvärden 11 Villkor

Läs mer

FÖRSLAG TILL UTDELNING AV AKTIERNA I PEAB INDUSTRI AB TILL AKTIEÄGARNA I PEAB AB (PUBL).

FÖRSLAG TILL UTDELNING AV AKTIERNA I PEAB INDUSTRI AB TILL AKTIEÄGARNA I PEAB AB (PUBL). Informationsbroschyr till Peabs aktieägare inför beslut på årsstämman den 16 maj 2007 FÖRSLAG TILL UTDELNING AV AKTIERNA I PEAB INDUSTRI AB TILL AKTIEÄGARNA I PEAB AB (PUBL). Peabs styrelse har föreslagit

Läs mer

AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006

AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006 AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006 Innehåll Sammanfattning.......................................................................................................................

Läs mer

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Riskfaktorer... 5 Bakgrund och motiv... 12 Villkor och anvisningar... 14 VD har ordet... 15 Marknadsbeskrivning...

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 34 kronor. Anmälningsperiod: 9-22 februari 2007. Likviddag: 2 mars 2007. Beräknad

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) GENERELL INFORMATION Generell information Med Absolent, Absolent Group, Bolaget och Koncernen avses i detta Prospekt ( Prospektet ) moderbolaget

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i

Inbjudan till teckning av konvertibler i Inbjudan till teckning av konvertibler i Midway Holding AB (publ) MIDWAY HOLDING 1 Viktig information Prospektet har upprättats av Midway Holding i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING 1 VIKTIG INFORMATION Prospektet har upprättats av Bong i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i. Elanders AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i. Elanders AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Elanders AB (publ) Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 7 Förvärven av fotokasten och d o m 12 Bakgrund och motiv 13 Information om aktierna som tas

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Finansiell rådgivare Viktig information Med Midsona eller Bolaget avses i detta Prospekt, beroende på sammanhang, Midsona AB (publ), ett eller flera

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet 65 78 kronor per aktie. Försäljningspriset

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ) Villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 22 mars 2011 var registrerade som aktieägare har företrädesrätt i nyemissionen. En (1) befintlig

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I ÅF AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 26 lagen (1991:980) om

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Viktig information Detta Informationsmemorandum ( Informationsmemorandum ) har upprättats med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler i ACAP Invest AB (publ)

Inbjudan till teckning av konvertibler i ACAP Invest AB (publ) Inbjudan till teckning av konvertibler i ACAP Invest AB (publ) 1 Vissa definitioner Med A- aktie avses i detta prospekt ( Prospektet ) aktie i Bolaget av serie A. Med A- konvertibel avses konvertibel med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB

Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB Inbjudan till teckning av aktier i HEXPOL AB NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ) Villkor i sammandrag Teckningskurs: 3,00 kr Emissionsbelopp: 105 000 000 kronor 1) Teckningstid: 30 november 11 december 2009 Antal nyemitterade

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

Inbjudan till teckning av förlagsbevis och teckningsoptioner (Units)

Inbjudan till teckning av förlagsbevis och teckningsoptioner (Units) Inbjudan till teckning av förlagsbevis och teckningsoptioner (Units) i Bilia AB (publ) Planerade datum för publicering av finansiell information Bokslutskommuniké 2008 6 februari 2009 Delårsrapport januari

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ) Asset Management Information till investerare Väsentlig information och definitioner Med Stockwik Förvaltning,

Läs mer