PROSPEKT FÖR UTDELNING OCH NOTERING AV AKTIER I PEAB INDUSTRI AB (PUBL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROSPEKT FÖR UTDELNING OCH NOTERING AV AKTIER I PEAB INDUSTRI AB (PUBL)"

Transkript

1 PROSPEKT FÖR UTDELNING OCH NOTERING AV AKTIER I PEAB INDUSTRI AB (PUBL)

2 BILDTEXTER Framsida Sametablering Boden: Den kombinerade asfalt- och betongfabriken i Boden invigdes i augusti Anläggningen är en symbol för ett starkt lokalt entreprenörskap och en innovationskraft som leder till kostnadseffektiva lösningar. Parterna i etableringen är Peab Industris dotterföretag Swerock och Asfaltbeläggningar i Boden. Sid 11 Bro över Offersjön en del av Botniabanan: Bron över Offersjön vilken stod klar i slutet av 2006 är en av flera broar efter Botniabanans sträckning. Peab Industris dotterföretag Swerock levererade m 3 betong till bron. Sid 14 Lindholmen Science Park: Superplattan vid Lindholmen Science Park är en unik platta med särskild styrka. Den tillverkas i Uppsala av Peab Industris dotterföretag S:t Eriks enligt en speciell våtpressmetod. Superplattan är mycket färgbeständig och betongen är extra tät och homogen med högsta kvalitet när det gäller hållfasthet och lämpar sig därför väl för offentliga miljöer. Sid 21 Katrineholmsfabriken: Byggelementfabriken i Katrineholm är, med sina 65 anställda, en av Europas mest moderna och effektiva i branschen. I en industriell och noga kontrollerad process tillverkas prefabricerad skalvägg och plattbärlag enligt kundspecifika beställningar. Produktionskapaciteten för 2007 är beräknad till lägen heter. Sid 24 Grundläggningsarbete i Strängnäs: Inom ramen för grundläggningsprojektet i Strängnäs slogs 300 betongpålar ned som var mellan fem och 16 meter långa. I pålningsprojektet utvärderade man även en ny generation av pålningsmaskiner som är utrustade med datateknik. Sid Lambertssons depå Linköping: Utlämning av utrustning vid uthyrningsdepån i Linköping. Via Lambertsson bedrivs uthyrningsverksamhet av maskiner, kranar samt kringutrustning som bodar, verktyg och tillfälliga maskinanläggningar. Sid Bjärsgård bergtäkt, Klippan: Pågående arbete i bergtäkten Bjärsgård utanför Klippan. Via Swerock är Peab Industri, genom sina 110 aktiva täkter, en av Sveriges största leverantörer av grus- och bergprodukter. Sid Asfaltprojekt Långebergavägen, Helsingborg: På en yta av m 2 längs med Långebergavägen har ton asfalt lagts ut. Inblandningen av polymermodifierat binde medel ger en hållfast yta som tål tung trafik. Sid 44 Återställd täkt i Örebro blev badsjö: Grustäkten utanför Örebro hade anor som gick tillbaka till 1930-talet. Redan under täktens aktiva tid återställdes delar av den successivt återställdes täkten till att bli en välbesökt och populär bad- och fiskesjö. Sid 124 Swedish Open: Under Swedish Open i Båstad sommaren 2007 levererade Lambertsson tillfällig el. Lambertsson utför arbeten med tillfällig elektricitet och hyr ut el material till bygg- och anläggningsarbetsplatser och olika evenemang. Sid E6 söder om Munkedal: Nybyggnation av 2 km motorväg söder om Munkedal där Peab Industri genom sina dotterföretag Peab Asfalt, Swerock och Peab Grundläggning levererade ton asfalt, m 3 ballast och genomförde grundläggningsarbeten innefattande betongpålar.

3 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Riskfaktorer 8 Utdelningen i korthet 12 Bakgrund och motiv 15 VD har ordet 16 Marknadsöversikt 18 Historik 22 Affärskoncept 25 Verksamhetsområde Maskiner 30 Verksamhetsområde Produkter 34 Verksamhetsområde Tjänster 40 Varumärken 42 Miljö och samhälle 45 Pro formaredovisning 48 Finansiell information i sammandrag 53 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 57 Operativ finansiell information Eget kapital och skuldsättning 76 Peab Industri ABs legala räkenskaper Peab Industri ABs delårsrapport januari juni Relationen med Peab 125 Bolagsordning 126 Legala frågor och övrig information 128 Skattefrågor 132 Aktien och ägarförhållanden 134 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 136 Medarbetare 46 DEFINITIONER Peab Industri eller Bolaget Peab Moderbolaget Peab Industri AB (publ) eller Peab Industri AB med dotterföretag Moderbolaget Peab AB (publ) eller Peab AB med dotterföretag Swedbank Markets Swedbank AB (publ) Utdelningen Utdelningen av samtliga aktier i Peab Industri AB (publ) till aktieägarna i Peab AB (publ) Swedbank Swedbank AB (publ) VPC VPC AB Detta prospekt har upprättats med anledning av att årsstämman för Peab AB (publ) den 16 maj 2007 beslutade att till aktieägarna i Peab dela ut samtliga aktier i Peab Industri AB (publ) samt med anledning av att styrelsen för Peab Industri AB (publ) har ansökt om notering av bolagets aktie av serie B på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 16 och 25 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Peab Industri AB (publ) huvudkontor, samt hemsida. Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Aktierna har inte registrerats enligt United States Securities Act of 1933 ( Securities Act ) enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater ( USA ), Kanada, Japan och Australien, och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Kanada, Japan eller Australien eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. En investering i aktier är förenad med risk. Den som överväger att investera i Peab Industri uppmanas därför att noggrant studera föreliggande prospekt inklusive dess eventuella bilagor, särskilt avsnittet Riskfaktorer. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt är gjorda av styrelsen i Peab Industri AB (publ) och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Detta prospekt innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Orden avser, ämnar, förväntar, skall, kan, anser, bedömer, borde, förutser, planerar och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. Även om Peab Industri anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Peab Industris bedömningar och antaganden vid tidpunkten för prospektets avgivande. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i prospektet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från Peab Industris förväntningar. Peab Industri gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag. Detta prospekt innehåller information om Peab Industris bransch. Peab Industri har hämtat denna information från ett flertal källor, men inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Varken Peab Industri, huvudaktieägarna eller någon av de ledande befattningshavarna garanterar att informationen är korrekt. Prognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Peab Industri kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 1

4 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför varje beslut om att investera i Peab Industriaktien skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från respektive investerares sida. En investerare som väcker talan vid domstol i anledning av uppgifterna i ett prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av prospektet. BAKGRUND OCH MOTIV TILL UTDELNINGEN Peabs aktieägare beslutade vid årsstämman den 16 maj 2007 att dela ut Peab Industri ABs aktier till Peabs aktieägare samt att notera bolaget vid OMX Nordiska Börs i Stockholm. Peab Industrikoncernen utgörs huvudsakligen av det tidigare verksamhetsområdet Industri inom Peab. Därutöver tillkommer verksamheterna NeTel och Peab Grundläggning. Kvarvarande verksamhet inom Peab kommer att bestå av bygg- och anläggningsverksamheten i Sverige, Norge och Finland. Styrelsen bedömer att utdelningen av Peab Industri till aktieägarna möjliggör ytterligare specialisering, utveckling samt tillväxt och lönsamhet för såväl Peab som Peab Industri. Det starka kund- och leverantörsförhållande som idag finns mellan bygg- och anläggningsverksamheten och Peab Industri kommer även framöver att vara väsentligt för båda organisationerna. Denna styrka kommer fortsatt att utvecklas och förvaltas i ett nära samarbete mellan de båda koncernerna. Ett samarbete som under marknadsmässiga förutsättningar och på armslängds avstånd kommer att säkerställa leveranser av hög kvalitet till byggprocessens olika delar. Styrelsen för Peab bedömer att värdet för aktieägarna långsiktigt ökar genom en uppdelning av verksamheten och en utdelning av Peab Industri. En separat notering av Peab Industri möjliggör för såväl nuvarande som nya aktieägare att investera direkt i Peab Industri och underlättar genomlysningen av de båda verksamheterna. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV KONCERNENS VERKSAMHET Peab Industri är en ledande producent av produkter och tjänster med inriktning mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Bolaget ska skapa värde till aktieägare och kunder genom att generera lönsam tillväxt, vara en ledande producent, ha engagerade medarbetare samt lokal närvaro. Verksamheten bedrivs via tre kompletterande verksamhetsområden. Maskiner Verksamhetsområdet omfattar koncernens resurser inom maskin, tillfällig el och kranverksamhet. Inom området bedrivs i huvudsak uthyrning men även försäljning av kranar och maskiner via återförsäljaravtal. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge och Finland. Produkter Verksamhetsområdet omfattar koncernens produkter från råmaterial så som grus och berg till tillverkad asfalt och betong. Inom verksamhetsområdet finns även mer förädlade produkter som byggelement, markbetong och takpannor. Verksamhet bedrivs i Sverige och Finland. Tjänster Verksamhetsområdet omfattar koncernens tjänster innefattande asfaltutläggning, grundläggning, transport- och maskinverksamhet samt tjänster inom el-, kraft- och teleområdet. Verksamhet bedrivs i Sverige och Norge. Omsättning 2006 per verksamhetsområde Omsättning 2006 per land Omsättning 2006 per marknadssegment Maskiner, 15% Tjänster, 43% Norge, 7% Finland, 3% Övrig industri, 12% El, kraft, tele, 5% Sverige, 90% Byggombyggnad, 12% Anläggning, 46% Produkter, 42% Byggnybyggnad, 25% 2

5 SAMMANFATTNING De tre verksamhetsområdena samverkar naturligt och Peab Industri kan tillhandahålla en kostnadseffektiv helhetslösning av maskiner, produkter och tjänster av hög kvalitet inom utvalda segment. Tillsammans med den innovativa och entreprenöriella anda som råder i koncernen har Peab Industri, som ett självständigt bolag, en stark position på marknaden. Verksamhetsområdena har olika kapitalbehov vilket återspeglar sig i olika mål avseende rörelsemarginal och omsättningshastighet på sysselsatt kapital. Respektive verksamhetsområdes erbjudande till kund skiljer sig också åt vad gäller uthyrning, leveranser, förmedling samt olika koncept av totalerbjudanden. Huvuddelen av koncernens omsättning genereras idag på den svenska marknaden där koncernen har en rikstäckande verksamhet med stark lokal förankring. VISION Peab Industri ska leverera uthållig och lönsam tillväxt genom att sträva efter att vara den ledande producenten av produkter och tjänster för bygg- och anläggningsmarknaden i norra Europa. AFFÄRSIDÉ Genom engagerade medarbetare och lokal närvaro ska Peab Industri vara den mest innovativa, kunniga och pålitliga producenten av produkter och tjänster till bygg- och anläggningsmarknaden och därmed kundens första val. VERKSAMHETENS INRIKTNING Peab Industris mål är att skapa lönsam tillväxt vilket återspeglas i koncernens operationella och finansiella mål. Lönsamhet är det överordnade målet. Genom att uttrycka lönsamhet i form av avkastning på sysselsatt kapital beaktas olikheter i kapitalbindning för koncernens tre verksamhetsområden. Finansiella mål Styrelsen har fastslagit följande finansiella mål över en konjunkturcykel: Avkastning på sysselsatt kapital skall överstiga 18 procent Rörelsemarginalen skall överstiga 9 procent Organisk tillväxt skall överstiga tillväxten i den underliggande marknaden samt kompletteras med förvärv Styrelsen har inte antagit någon utdelningspolicy men målet är att bolaget utifrån konsolideringsbehov framöver skall dela ut minst en tredjedel av resultatet efter skatt till aktieägarna. Operationella mål Bibehålla och vidareutveckla lokalt ledande positioner inom existerande marknadssegment Bredda kundbasen inom existerande och nya attraktiva marknadssegment Ytterligare utöka samverkan mellan koncernens verksamheter samt sträva efter ett effektivt och uthålligt resurs utnyttjande Leverera branschens högsta kvalitet samt öka förädlingsvärdet i varje affär Ha låg personalomsättning och skapa goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna MARKNAD Peab Industris verksamhet är inriktad på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden, varav den svenska marknaden utgör cirka 90 procent av koncernens omsättning. Verksamhet bedrivs även i Norge och Finland. Koncernen har för avsikt att öka omsättningen på de norska och finska marknaderna. Uppdelat på olika marknadssegment genereras 46 procent av omsättningen från Anläggning, 37 procent från Bygg varav 25 procent utgör nybyggnation och 12 procent utgör ombyggnation. Därutöver genereras 12 procent från övrig industri samt 5 procent från el-, kraft- och telemarknaden. Den nordiska byggoch anläggningsmarknaden uppgår till cirka 950 miljarder kronor årligen och är i hög grad nationell och mycket fragmenterad. Byggnadsarbeten svarar för omkring cirka 723 miljarder kronor medan anläggningsarbeten uppgår till omkring 225 miljarder kronor. I den senare siffran ingår vägar och gator, transporter, telekommunikation, vattenoch avloppsanläggningar samt schaktningsarbeten för byggnader. FRAMGÅNGSFAKTORER Ett stort antal strategiska grus- och bergtäkter, asfaltverk och betongfabriker samt ett nätverk av depåer och logistikcenter är en avgörande konkurrensfördel. Peab Industri ska utveckla och rekrytera ledare som under stor handlingsfrihet och kostnadsmedvetenhet fokuserar på såväl koncernen som den enskilda verksamheten. Det är viktigt att alla medarbetare känner engagemang och delaktighet och strävar efter ständiga förbättringar. Peab Industri har under tiden som verksamhetsområde inom Peab byggt upp en hög teknisk kompetens, stor erfarenhet och starka kundrelationer. En viktig faktor för fortsatt framgång är att i nära samarbete med kunden vidga erbjudandet till nya produkt- och tjänstesegment samt geografiska marknader inom valda verksamheter. De tre kompletterande verksamhetsområdena erbjuder kunderna möjligheter till god skalekonomi och produktivitet genom ett effektivt utnyttjande av byggmaskiner och kranar, försörjning med strategiskt viktiga byggmaterial samt tillgång till specialistkompetens. 3

6 SAMMANFATTNING Ovanstående framgångsfaktorer tillsammans med en rad verksamheter med lokalt ledande positioner inom utvalda segment skapar en unik produkt- och tjänsteportfölj. Detta gör Peab Industri till en ledande producent och därmed en attraktiv partner för såväl inhemska som nordiska och internationella företag inom bygg- och anläggningsindustrin. FRAMTIDSUTSIKTER Peab Industri påverkas positivt av det gynnsamma marknadsklimatet på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden, vilket medför ett högt resursutnyttjande. Det goda marknadsklimatet bedöms enligt flera externa bedömare bestå de kommande åren. Det finns dock tecken på kapacitetsbrist inom en del områden samt generella prishöjningar i synnerhet på energiintensiva råvaror som olja och bitumen för asfalt och cement för betong. Under de kommande tio till femton åren är det ett betydande antal infrastrukturprojekt som kommer att genomföras i såväl Sverige som övriga Norden. Ett antal av dem är mycket stora. Dessa projekt bedöms bidra till att skapa en god potential för fortsatt tillväxt inom överskådlig framtid. KORT HISTORIK Peab Industrikoncernen etablerades per den 31 december 2006 genom att Peab Industri AB från bolag inom övriga Peabkoncernen förvärvade verksamheterna hänförliga till Peabs verksamhetsområde Industri samt företagen NeTel och Peab Grundläggning. Förvärven genomfördes till koncernmässigt redovisade värden hos Peab. Peab Industrikoncernen tillfördes i samband med detta ett ovillkorat aktieägartillskott om 600 Mkr. Under åren har industribolagen haft en kraftig tillväxt. Tillväxten har genererats genom direktinvesteringar i nya maskiner och anläggningar samt ett flertal företagsförvärv. Under hela perioden har ambitionen varit att ha en god balans mellan omsättning inom Peabkoncernen och till externa kunder. Den externa omsättningen har under dessa år i genomsnitt uppgått till mellan 65 och 75 procent. Ursprungligen ägdes maskiner och kranar inom Peab av respektive regionala entreprenadbolag och ansvaret låg ute på projekten. För att uppnå bättre kontroll av utnyttjandet och öka lönsamheten valde Peab tidigt att lägga maskinenheterna i separata bolag med resultatansvariga chefer. Genom ett flertal förvärv under 1990-talet växte verksamheten kraftigt och i samband med förvärven av Swerock- och Clifftonkoncernerna 1998 togs beslutet att samla alla industribolag i ett verksamhetsområde med gemensam ledning. Under 2006 tillfördes de norska och finländska industrienheterna från att tidigare ha legat inom respektive lands entreprenadbolag. OPERATIV STRUKTUR Verksamheten leds ytterst av VD tillsammans med övrig koncernledning och ett antal koncerngemensamma funktioner understödjer verksamhetsområdena och koncernens olika dotterföretag. Ledningen strävar efter att upprätthålla en god balans avseende omsättning, intjäning och kapitalbindning mellan de tre olika verksamhetsområdena. Samordning sker mellan verksamhetsområdena för att utverka såväl intäkts- som kostnadssynergier och därmed en kontinuerligt stärkt konkurrenskraft för att kunna vidga erbjudandet ytterligare. STYRELSE Ny styrelse tillträdde i Peab Industri AB den 19 mars 2007 bestående av ordförande Mats Paulsson och styrelseledamöterna Jan Segerberg, Kjell Åkesson, Sara Karlsson och Fredrik Paulsson. Styrelsen utökades den 21 juni med styrelseledamöterna Eva Hörwing och verkställande direktören Mats O Paulsson. LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Per den 1 januari 2007 tillsattes verkställande direktör och ekonomi- och finansdirektör. Per den 13 augusti tillsattes vice verkställande direktör. Koncernledningen utgörs där efter av verkställande direktör Mats O Paulsson, vice verkställande direktör Karl-Gunnar Karlsson och ekonomioch finansdirektör Niclas Winkvist. REVISORER Vid ordinarie årsstämma i Peab Industri den 16 maj 2007 valdes Thomas Thiel till revisor och David Olow till revisorssuppleant för en fyraårsperiod fram till årsstämman FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG Den finansiella informationen som presenteras i denna sammanfattning skall läsas tillsammans med den fullständiga finansiella information som presenteras senare i prospektet. Då Peab Industri etablerades som koncern per den 31 december 2006 finns inga legala räkenskaper för koncernen för perioder tidigare än 2006, utan endast legala räkenskaper för moderbolaget Peab Industri AB. Nedan redovisas utfall för perioden 1 januari 30 juni 2007 samt pro forma siffror för 2006 avseende hur Peab Industrikoncernen skulle ha sett ut om koncernen hade etablerats per den 1 januari 2006, avseende resultaträkningen pro forma respektive den 31 december 2006 för balansräkningen pro forma. Beträffande principerna för Pro formaredovisning, se avsnittet Pro formaredovisning. För vidare uppgifter om räkenskaper, data per aktie och nyckeltal, se avsnitten Finansiell information i sammandrag, Pro formaredovisning, Operativ finansiell information , Peab Industri ABs legala räkenskaper samt Delårsrapport januari juni

7 SAMMANFATTNING NYCKELTAL Pro forma jan jun jan jun jan dec Mkr om inget annat anges Nettoomsättning Tillväxt, % 25,5 23,1 26,5 Resultat- och marginalmått Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal, % 7,8 7,1 8,7 Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten 282 Kapitalstruktur vid periodens slut Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % 15,1 14,5 Avkastning Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,6 20,0 Avkastning på eget kapital, % 21,3 48,9 Aktierelaterade mått Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 1,75 1,24 3,90 Eget kapital per aktie, kr 8,80 7,04 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, miljoner 85,3 85,3 85,3 Övrigt Antal anställda vid periodens slut NETTOOMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL PER VERKSAMHETSOMRÅDE Nettoomsättning Pro forma jan jun jan jun jan dec Mkr Maskiner Produkter Tjänster Elimineringar Summa koncernen Rörelseresultat Pro forma jan jun jan jun jan dec Mkr Maskiner Produkter Tjänster Summa koncernen Rörelsemarginal Pro forma jan jun jan jun jan dec Procent Maskiner 21,6 21,7 22,8 Produkter 6,4 5,6 9,0 Tjänster 1,7 2,4 3,1 Summa koncernen 7,8 7,1 8,7 5

8 SAMMANFATTNING FINANSIERING I samband med etableringen av koncernen tillfördes Peab Industri ett ovillkorat aktieägartillskott om 600 Mkr, vilket tillsammans med registrerat aktiekapital i moderbolaget om 0,1 Mkr utgjorde koncernens egna kapital per den 31 december Den 22 maj 2007 har Peab Industrikoncernen refinansierats genom att bilaterala låneavtal tecknats på totalt Mkr med fyra banker. Låneavtalen utgör Peab Industris grundfinansiering och har kompletterats med olika typer av kortfristig rörelsefinansiering och ramavtal för leasing- och avbetalningskontrakt. Peab Industri har dessutom den 1 mars 2007 ställt ut ett förlagslån tecknat av Peab AB, om 200 Mkr som är avsett att amorteras när konvertibler utges vid årets slut. Årsstämmorna den 16 maj 2007 i Peab Industri AB (publ) och Peab AB (publ) beslutade om utgivandet av konvertibler om nominellt sammantaget högst 400 Mkr. Peab Industri emitterar högst 6,7 miljoner konvertibler. Erbjudandet att delta i programmet avses lämnas till samtliga anställda i Peab Industri samt i Peab på marknadsmässiga villkor. Extra bolagsstämma i Peab Industri AB (publ) den 13 augusti 2007 beslutade om utgivandet av konvertibler om nominellt sammantaget högst 200 Mkr. Peab Industri emitterar högst 3,3 miljoner konvertibler. Erbjudandet är, på marknadsmässiga villkor, i sin helhet avsett att riktas till Peab AB (publ). Båda konvertibelprogrammen i Peab Industri AB föreslås löpa från och med den 1 december 2007 till den 30 november RISKFAKTORER Ägandet av aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Peab Industris kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Peab Industri kan påverka kan ha en negativ effekt på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på bolagets aktier minskar. Några riskfaktorer som styrelsen bedömer har betydelse för Peab Industris framtidsutsikter är: den generella marknadsutvecklingen, konkurrenssituationen, den framtida prisutvecklingen, eventuella produktionsstörningar, kundrelationer, avtalsrelationen med Peab, behålla och rekrytera nyckelpersoner, finansiella risker samt ytterligare risker som presenteras under avsnittet Riskfaktorer. Det finns även risker som inte är kända för bolaget eller som bolaget i dagsläget betraktar som oväsentliga och som kan komma att påverka bolagets verksamhet negativt. STÖRRE AKTIEÄGARE Nedan redovisas Peab Industris ägarstruktur som om Peab Industri hade delats ut den 31 juli 2007 samt fördelning på storleksklasser baserat på information från VPC. Initialt är ägarstrukturen densamma som i Peab som har cirka aktieägare. Andel av kapitalet, procent Andel av rösterna, procent A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Mats Paulsson med bolag ,6 21,6 Erik Paulsson med familj och bolag ,8 23,4 Karl-Axel Granlund med bolag ,0 2,9 Fredrik Paulsson med familj och bolag ,4 7,9 Stefan Paulsson med familj och bolag ,4 7,9 Swedbank Robur Fonder ,2 1,1 Skandia Liv ,5 0,7 JP Morgan Chase Bank ,4 0,7 Handelsbanken Fonder ,2 0,6 Svante Paulsson med familj och bolag ,4 3,2 Sara Karlsson med familj ,0 3,1 Övriga ,1 26,9 Totalt antal registrerade aktier ,0 100,0 Per den 31 juli 2007 uppgår Peab ABs innehav av egna aktier till vilka inte berättigar till utdelning och ingår ej i ovanstående tabell. 6

9 SAMMANFATTNING UTDELNINGEN I SAMMANDRAG Peabs årsstämma den 16 maj 2007 beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterföretaget Peab Industri AB (publ). Aktierna i Peab Industri delas ut, i enlighet med Lex Asea, proportionerligt till Peabs aktieägare i förhållande till aktieinnehavet i Peab. För varje aktie av serie A i Peab erhålls en aktie av serie A i Peab Industri och för varje aktie av serie B i Peab erhålls en aktie av serie B i Peab Industri. Samtliga aktier i Peab Industri medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat. Aktier av serie A medför tio (10) röster och aktier av serie B medför en (1) röst. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vilka aktieägare som skall erhålla aktier i Peab Industri är den 27 september Sista dag för handel i Peabs aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i Peab Industri är den 24 september Aktierna i Peab noteras exklusive rätt till utdelning av aktier i Peab Industri från och med den 25 september RÄTT TILL UTDELNING Aktierna i Peab Industri medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC eller, i det fall aktierna är förvaltarregistrerade, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. NOTERING Styrelsen för Peab Industri har ansökt om notering av bolagets aktier av serie B på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Första dag för handel beräknas vara den 1 oktober Varje handelspost föreslås omfatta 100 aktier. Bolagets kortnamn på OMX Nordiska Börs i Stockholm (så kallad ticker) kommer att vara PIND. Peab Industri har inte för avsikt att ansöka om notering av Peab Industriaktien på någon annan börs eller marknadsplats. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR För ytterligare information: Peab Industri AB (publ) Valhall Park, byggnad Ängelholm Tfn , Fax

10 RISKFAKTORER RISKFAKTORER Ägande av aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Peab Industri. Ett antal faktorer utanför Peab Industris kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Peab Industri kan påverka genom sitt agerande kan ha en negativ påverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på bolagets aktier minskar. Nedan lämnas en kortfattad redogörelse över riskfaktorer som styrelsen för Peab Industri bedömer har betydelse för Peab Industris framtidsutsikter och/eller vid en investering i Peab Industriaktien. Riskfaktorerna redovisade nedan är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det innebär att det finns ytterligare risker som i mindre eller högre grad kan ha betydelse för Peab Industris framtidsutsikter och/eller vid en investering i Peab Industriaktien. Utöver informationen som framkommer i detta prospekt bör därför varje aktieägare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för bolagets framtida utveckling i kombination med en allmän omvärlds bedömning. AKTIEMARKNADSRISKER OCH ÖVRIGA RISKER Aktiens utveckling Detta blir första gången Peab Industris aktier kommer att handlas på en marknadsplats. Bolagets aktier kommer att handlas på OMX Nordiska Börs i Stockholm och likviditeten i och priset på aktien kan variera. Prissättningen är beroende av en mängd variabler; bolagets resultat och finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster, marknadens bedömning av aktiemarknadens riskpremie, likviditeten i aktien, utvecklingen inom Bolagets marknadssegment samt den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Kostnadsmassan kan förändras som fristående bolag Före genomförandet av den planerade utdelningen av aktierna i Peab Industri var bolaget ett helägt dotterföretag till Peab AB. Bolaget har därmed en begränsad historik som en egen konsoliderad enhet utifrån vilken koncernen kan bedömas. Som en egen enhet och börsnoterat bolag kommer Peab Industri att belastas med kostnader och ansvara för vissa frågor som det inte har varit direkt ansvarigt för tidigare. Frågorna berör bland annat juridik, redovisning samt kontakter med den finansiella marknaden. Framtida utdelning är beroende av flera faktorer Den historiska utdelningen i Peab AB har genererats i både Peab Industri och Peab. Storleken på utdelningar i framtiden är beroende av bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och kassaflöden. Ägare med betydande inflytande Cirka 67 procent av rösterna i bolaget kommer att kontrolleras av personer och bolag inom den största aktieägargruppen. Även om dessa aktieägare inte är avtalsmässigt bundna att agera gemensamt har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Denna koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för andra aktieägare som har andra intressen än denna grupp av ägare. RÖRELSERELATERADE RISKER Marknadsutveckling Peab Industri verkar som leverantör och underentreprenör på bygg- och anläggningsmarknaden. Utvecklingen på dessa marknader har därför mycket stor effekt på Peab Industris verksamhet. En negativ konjunkturutveckling på dessa marknader kan ha en negativ effekt på Peab Industris verksamhet och kan leda till försämrat resultat. Många av Peab Industris verksamheter är volymberoende. Minskade volymer på marknaden kan leda till försämrat resultat för Peab Industri såväl till följd av lägre volymer som prispress. Konjunkturberoende Merparten av Peab Industris verksamhet bedrivs i Sverige (90 procent) vilket medför att det föreligger en stark exponering för utvecklingen av den svenska konjunkturen. Resterande del av Peab Industris omsättning kommer från Norge och Finland. En lågkonjunktur på dessa marknader har en negativ inverkan på Peab Industris verksamheter och kan leda till försämrat resultat. Peab Industri verkar inom områden med olika investeringsbehov. Inom de områden som inte är kapitalintensiva är inträdesbarriärerna för nya konkurrenter vad gäller investeringar och finansiering av verksamheten relativt låga. Inom de områden där etableringar kräver större investeringar i anläggningar kan nya större konkurrenter välja att etablera sig under en högkonjunktur vilket kan leda till överkapacitet på marknaden vid en eventuell framtida avtagande efterfrågan. 8

11 RISKFAKTORER Prisbild och produktion Peab Industri levererar produkter och tjänster som är starkt påverkade av utbud och efterfrågan. I tider med lägre volymer på marknaden kan detta leda till minskade intäkter på grund av prispress alternativt minskade volymer. Peab Industri har ett stort antal produktionsanläggningar. Placeringen av dessa påverkas av närhet till marknaden, tillgång till personal, logistik, kapacitets utnyttjande med mera. Förändringar av dessa förutsättningar kan leda till behov av omstruktureringar till exempel i form av nedläggningar eller flytt av produktionsanläggningar till andra orter. Kunder Peab Industri har ett stort antal kunder där huvuddelen av försäljningen går till de större kunderna. Peab Industri har fleråriga relationer med flertalet av sina större kunder. I vissa fall är detta reglerat i årsavtal men det är även relations baserat. Då kunderna i huvudsak är företagskunder och professionella upphandlare är kravet stort på Peab Industri att kunna erbjuda produkter och tjänster med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Det finns en risk för minskade intäkter och resultat till följd av bortfall av vissa av de större kunderna. Peab Industris kunder har i huvudsak kreditvillkor som gör att de betalar efter att leverans eller utförande har skett. I vissa fall kan exponeringen på enskilda kunder bli relativt stor. Peab Industri har kreditförsäkringar som skydd mot eventuella kundförluster. Det kan dock inte uteslutas att Peab Industri kan komma att drabbas av kundförluster utöver vad som täcks av kreditförsäkringarna. Avtalsrelation med Peab Av Peab Industris totala omsättning för 2006 utgjorde cirka 30 procent försäljning till Peabkoncernen. Mellan Peab Industri och Peab finns ett antal leveransavtal, träffade på, enligt bolagets bedömning, marknadsmässiga villkor. Avtalen har olika löptid och förfall. Peab Industri har en lång historik som leverantör till Peab. Om Peabs byggvolymer skulle sjunka och därmed efterfrågan på Peab Industris produkter och tjänster skulle minska påverkar detta Peab Industri negativt i de fall dessa volymer inte kan ersättas med försäljning till andra kunder. Konkurrenter Marknaderna för Peab Industris produkter och tjänster är i hög grad konkurrensutsatta. Peab Industri konkurrerar med andra företag som verkar på samma marknader. Inom vissa verksamheter och regioner verkar konkurrenter med i stort sett liknande erbjudanden vilket i vissa fall leder till prispress. På de flesta av de marknader där Peab Industri verkar finns ett mindre antal starka företag som har stora resurser och som har möjlighet att välja att ytterligare stärka sina positioner gentemot Peab Industri. Om dessa konkurrenter väljer en aggressiv prissättning för att öka sina marknadsandelar kan detta få en betydande effekt på Peab Industris resultat. Nyckelpersoner Peab Industri är beroende av att kunna rekrytera och be hålla kvalificerad ledningspersonal och andra nyckelpersoner. Med tanke på dessa personers omfattande kunskap om branschen i allmänhet, och om Peab Industri i synnerhet, skulle förlusten av en eller flera av dessa personer, kunna få väsentliga negativa effekter på såväl verksamhet, rörelseresultat som finansiell ställning. En av framgångsfaktorerna för Peab Industri är den fortsatta förmågan att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal som besitter de kunskaper och den erfarenhet som behövs för att bedriva verksamheten. Försämrade möjligheter för Peab Industri att behålla och rekrytera kvalificerad ledningspersonal och annan kompetent personal på rimliga villkor, leder till risk för sämre resultat. TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET Peab Industri bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet. Tillstånden och anmälningsplikten är kritiska faktorer för framför allt asfalt- och grus- och bergverksamheterna. Peab Industri arbetar kontinuerligt med att förvalta tillstånden och uppfylla samtliga de villkor och krav som såväl myndigheter som omgivning ställer. Den tillståndspliktiga verksamheten uppgår till cirka 10 procent av koncernens omsättning och den anmälningspliktiga verksamheten uppgår till cirka 15 procent av koncernens omsättning. VOLYMRISKER Peab Industri har ett antal fasta anläggningar. Det finns stora fasta kostnader relaterade till dessa vilket gör att volymnedgångar kan leda till lägre marginaler i verksamheten. LEGALA RISKER Peab Industri är från tid till annan inblandad i tvister i den normala affärsverksamheten. Större och komplicerade tvister kan vara kostsamma, tids- och resurskrävande samt komma att störa den normala affärsverksamheten. Det kan inte heller uteslutas att resultatet av sådana tvister kan ha en negativ inverkan på Peab Industris resultat och finansiella ställning. Peab Industri bedömer att verksamheten i allt väsentligt bedrivs enligt tillämpliga lagar och regler avseende miljö, hälsa och säkerhet men det kan inte uteslutas att överträdelser kan förekomma som kan medföra vites- eller 9

12 RISKFAKTORER bötesförelägganden eller ge upphov till civil- eller straffrättsliga åtgärder, vilka kan ha en negativ inverkan på Peab Industris verksamhet, resultat och finansiella ställning. Med Peab Industris verksamhet sammanhänger också risker förbundna med ägandet och driften av industrifastigheter såsom risken att behöva vidta undersökningar och saneringsåtgärder för tidigare eller nuvarande miljöpåverkande utsläpp. Sådana åtgärder kan föranleda betydande kostnader och andra åtaganden. FINANSIELLA RISKER Koncernen är exponerad mot olika finansiella risker såsom valuta-, ränte-, finansierings- samt kreditrisk. Koncernens finansiella risktagande regleras av riskmandat i Peab Industris finanspolicy vilken är fastställd av styrelsen. Valutarisk Peab Industri utsätts för valutarisker i form av transaktionsexponering och omräkningsexponering. Transaktionsrisken uppstår genom transaktioner mellan Peab Industris bolag, kunder och leverantörer där betalningen görs i en annan valuta än bolagets lokala valuta. Transaktionsexponeringen är av begränsad omfattning då merparten av koncernens intäkter och kostnader genereras i lokal valuta på respektive marknad. Kontrakterad försäljning/inköp till betydande belopp i annan valuta än den lokala valutan skall enligt finanspolicyn säkras. Peab Industris finan siella rapporter redovisas i svenska kronor. Omräknings exponeringen uppstår i omräkningen av utländska dotter företags resultat- och balansräkningar till svenska kronor. Omräkningsexponeringen hanteras i första hand av upptagande av lån i de valutor där exponeringen förekommer. Finansieringsrisk Enligt finanspolicyn skall koncernens nettoskuld huvudsakligen vara täckt med beviljade lånelöften med en löptid uppgående till 1 7 år. Peab Industris basfinansiering utgörs av bilaterala låneavtal på totalt Mkr med fyra banker. De fyra kreditgivarna som Peab Industri har tecknat avtal med är Nordea, Danske Bank, Swedbank och Handelsbanken. Löptiden för de nya låneavtalen uppgår till sju år utan amorteringsplikt. Låneavtalen innehåller finansiella nyckeltal (covenants) i form av räntetäckningsgrad och andel riskbärande kapital som koncernen ska uppfylla, vilket är sedvanligt för denna typ av avtal. Låneavtalen utgör Peab Industris grundfinansiering och har kompletterats med andra typer av kortfristig rörelsefinansiering uppgående till 500 Mkr samt nya ramavtal för leasing- och avbetalningskontrakt upp gående till 600 Mkr. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken att förlora pengar på grund av att motparten inte kan fullfölja sina åtaganden. Samtliga dotterföretag i koncernen arbetar efter en centralt fastställd kreditpolicy för att i sitt arbete kunna bedöma den finansiella styrkan hos kunder och leverantörer. En koncentration av kreditexponering föreligger mot ett mindre antal större kunder varav Peab är den största. Kreditrisken i finansverksamheten är liten då Peab Industri enbart handlar med motparter med högsta kreditvärdighet. Ränterisk Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på resultat och ställning genom förändringar i ränteläget eller i skuldsättningsgraden. En framtida räntehöjning kan öka den del av kassaflödet som används för räntebetalningar vilket kan få en negativ effekt på resultatet och begränsa framtida affärsmöjligheter. Peab Industris nettoskuldsättning uppgick den 30 juni 2007 till Mkr. De totala räntebärande skulderna vid samma tidpunkt uppgick till Mkr varav de kortfristiga skulderna uppgick till Mkr. Enligt finanspolicyn skall den genomsnittliga räntebindningstiden på den totala upplåningen uppgå till maximalt två år. Räntebindningstiden och därmed exponeringen för ränterisk justeras genom användandet av finansiella derivatinstrument. 10

13 11

14 UTDELNINGEN I KORTHET UTDELNINGEN I KORTHET BESLUT OM UTDELNING Peabs årsstämma den 16 maj 2007 beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterföretaget Peab Industri AB (publ). Aktierna i Peab Industri delas ut, i enlighet med Lex Asea, proportionerligt till Peabs aktieägare i förhållande till aktieinnehavet i Peab. För varje aktie av serie A i Peab erhålls en aktie av serie A i Peab Industri och för varje aktie av serie B i Peab erhålls en aktie av serie B i Peab Industri. Samtliga aktier i Peab Industri medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat. Aktier av serie A medför tio (10) röster och aktier av serie B medför en (1) röst. AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag hos VPC för fastställande av vilka aktieägare som skall erhålla aktier i Peab Industri är den 27 september Sista dag för handel i Peabs aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i Peab Industri är den 24 september Aktierna i Peab noteras exklusive rätt till utdelning av aktier i Peab Industri från och med den 25 september ERHÅLLANDE AV AKTIER De som på avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken över aktieägare i Peab erhåller utan åtgärd aktier i Peab Industri. Aktierna i Peab Industri kommer dagen efter avstämningsdagen att finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton (eller VP-konto som tillhör den som på annat sätt är berättigad till utdelning). Därefter kommer VPC att sända ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som finns registrerade på mottagarens VP-konto. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEINNEHAV De aktieägare som har sitt innehav i Peab förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller inga redovisningsuppgifter från VPC. Avisering kommer då istället att ske enligt respektive förvaltares rutiner. NOTERING Styrelsen för Peab Industri har ansökt om notering av bolagets aktier av serie B på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Första dag för handel beräknas vara den 1 oktober Varje handelspost föreslås omfatta 100 aktier. ISIN-koden för Peab Industris B-aktier kommer att vara SE Bolagets kortnamn på OMX Nordiska Börs i Stockholm (så Exempel utdelning av aktier Peab A Peab Industri A 1 A-aktie i Peab ger... 1 A-aktie i Peab Industri Peab B Peab Industri B 1 B-aktie i Peab ger... 1 B-aktie i Peab Industri Den som på avstämningsdagen är aktieägare i Peab får automatiskt aktier i Peab Industri utan vidare åtgärd. 12

15 UTDELNINGEN I KORTHET kallad ticker) kommer att vara PIND. Peab Industri har inte för avsikt att ansöka om notering av Peab Industriaktien på någon annan börs eller marknadsplats. Bolaget har inte heller för avsikt att registrera aktierna enligt United States Securities Act från 1933 eller annan utländsk motsvarighet, eller vidta åtgärder som skulle kunna göra Peab Industri till föremål för rapporteringskrav från SEC (United States Securities and Exchange Commission). RÄTT TILL UTDELNING Aktierna i Peab Industri medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC eller, i det fall aktierna är förvaltarregistrerade, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. RÅDGIVARE I samband med utdelningen bistår Swedbank Markets som finansiell rådgivare och emissionsinstitut. VIKTIGA DATUM 17 september 2007 Noteringsprospekt offentliggörs 24 september 2007 Sista dag för handel i Peabs aktie med rätt till utdelning av aktie i Peab Industri 25 september 2007 Peabs aktie noteras exklusive rätt till utdelning av aktie i Peab Industri 27 september 2007 Avstämningsdag för erhållande av aktier i Peab Industri 1 oktober 2007 Beräknad dag för notering av Peab Industris B-aktie på OMX Nordiska Börs i Stockholm 13

16

17 BAKGRUND OCH MOTIV BAKGRUND OCH MOTIV Peabs aktieägare beslutade på årsstämman den 16 maj 2007 att dela ut aktierna i Peab Industri AB till Peabs aktieägare samt att notera bolaget vid OMX Nordiska Börs i Stockholm. Peab Industrikoncernen utgörs huvudsakligen av det tidigare verksamhetsområdet Industri inom Peab, därutöver tillkommer verksamheterna NeTel och Peab Grundläggning. Kvarvarande verksamhet inom Peab kommer att bestå av bygg- och anläggningsverksamheten i Sverige, Norge och Finland. Styrelserna bedömer att utdelningen av Peab Industri till Peabs aktieägare möjliggör ytterligare specialisering, utveckling samt tillväxt och lönsamhet för såväl Peab som Peab Industri. Det starka kund- och leverantörsförhållande som idag finns mellan bygg- och anläggningsverksamheten och industriföretagen kommer även framåt att vara väsentligt för båda organisationerna. Denna styrka kommer fortsatt att utvecklas och förvaltas i ett nära samarbete mellan de båda koncernerna. Ett samarbete som under marknadsmässiga förutsättningar och på armslängds avstånd kommer att säkerställa leveranser av hög kvalitet till byggprocessens olika delar. Peab Industri kommer genom sina tre verksamhetsområden Maskiner, Produkter och Tjänster att erbjuda ett brett spektrum av tjänster och kostnadseffektiva leveranser av hög kvalitet. De tre verksamhetsområdena samverkar naturligt och Peab Industri kan tillhandahålla en helhetslösning för sina kunder. Tillsammans med den innovativa och entreprenöriella anda som råder i koncernen har Peab Industri som ett självständigt bolag en stark position på marknaden. Styrelsen för Peab bedömer att värdet för aktieägarna långsiktigt ökar genom en uppdelning av verksamheten och en utdelning av Peab Industri. En separat maknadsnotering av Peab Industri möjliggör för såväl nuvarande som nya aktieägare att investera direkt i Peab Industri och underlättar genomlysningen av de båda verksamheterna. Styrelsen för Peab AB med säte i Båstad och styrelsen för Peab Industri AB med säte i Ängelholm är ansvariga för informationen i detta prospekt. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt Peabs respektive Peab Industris styrelse vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Förslöv den 10 september 2007 Ängelholm den 10 september 2007 Peab AB (publ) Styrelsen Peab Industri AB (publ) Styrelsen 15

18 VD HAR ORDET VD HAR ORDET Peab Industri drivs av ett starkt lokalt entreprenörskap och en stor innovationskraft. De operativa verksamheterna och varumärkena inom koncernen ska även framöver verka självständigt och under stort ansvar samtidigt som fördelarna med den nya strukturen kontinuerligt ska identifieras och realiseras. Därmed skapas förutsättningar för fortsatt lönsam expansion samtidigt som kunden sätts i fokus med kostnadseffektiva leveranser och hög kvalitet. Efterfrågan på att erhålla en funktionell lösning snarare än en produkt kommer att öka inom bygg- och anläggningsmarknaden. Detta gynnar Peab Industri som erbjuder kunderna en sammanhållen lösning genom det nära och naturliga samarbete som finns mellan våra tre verksamhetsområden Maskiner, Produkter och Tjänster. Med andra ord har vi redan idag en god position. Vidare arbetar vi ständigt för att uppnå en starkare position i Norden samt att höja industrialiseringsgraden genom att kontinuerligt investera i den senaste tekniken. KONCERNENS BILDANDE Den 1 oktober inleds ett nytt kapitel i Peabs historia då Peabs industriverksamheter avskiljs och noteras på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Som nytillträdd VD på Peab Industri, med närmare ett decennium inom Peabfamiljen, vill jag ta till fället i akt att reflektera kring syftet och arbetet med att särnotera Peab Industri. Vårt erbjudande till investerare är unikt i Norden, då det idag inte finns något motsvarande börsbolag med lika bred produkt- och tjänsteportfölj riktad till den expansiva bygg- och anläggningsmarknaden. I namnvalet finns ett tydligt budskap att kundbanden med det tidigare moderbolaget finns kvar och att huvudägarna även i fortsättningen avser att vara långsiktiga ägare, samtidigt som vi kommer att beredas de bästa möjligheterna att utvecklas på egen hand. En klar majoritet av vår försäljning går redan idag till kunder utanför Peab och med den tydliga uppdelningen av koncernen bedömer jag att vi ska kunna öka den andelen ytterligare. Även om det formella bildandet av Peab Industrikoncernen skedde först den 31 december 2006 har verksamheten en betydligt längre historik som ett eget verksamhetsområde inom Peab. I samband med förvärven av Swerock och Cliffton 1998 ökade omsättningen kraftigt och Peab fattade beslutet att samla alla industribolag i ett verksamhetsområde med en gemensam ledning. Detta gav också en bättre kontroll över industriverksamheten och ett ökat fokus på utvecklingen av industribolagen. Sedan dess har verksamheten framgångsrikt utvecklats och omsättningen flerfaldigats, genom såväl organisk tillväxt som en rad lyckade förvärv. Vår historik som en del av Peab har medfört att vi byggt upp en mycket hög kunskap och förståelse för den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden och dess behov. Denna kompetens gör oss till en naturlig och strategisk partner samtidigt som det ger oss rätt förutsättningar för fortsatt expansion samt utveckling av nya mervärdesskapande produkter och tjänster. Peab Industri har en lång affärsrelation som leverantör till Peab vilken regleras av ett antal marknadsmässiga leveransavtal med olika löptid och förfall. Avtalen innebär i de flesta fall att Peab Industri är en prioriterad leverantör till Peab. Ambitionen har varit, och är också framöver, att Peab Industri ska ha en god balans mellan intäkter genererade från Peab respektive från externa kunder. Omkring 70 procent av våra intäkter kommer idag från kunder utanför Peab. 16

19 VD HAR ORDET VÄRDERINGAR OCH MEDARBETARE Peab Industris värdegrund tar vi med oss från Peab, begreppen Jordnära, Utvecklande, Personlig och Pålitlig har på ett mycket positivt sätt präglat verksamheten i Peab under snart ett halvt sekel och skapat en stark företagskultur. Dessa begrepp är uttryck för den kultur som genomsyrar hela organisationen och det arbete som utförs av våra medar betare. Delaktighet och engagemang Entreprenörsanda och innovationskraft är drivkrafter i verksamheten och ett stort inslag av delaktighet samt möjligheten att påverka skapar engagemang hos våra cirka medarbetare. Det är bland annat genom att erbjuda medarbetarna möjligheter till utbildning och utveckling som vi stärker vår konkurrenskraft. Verksamhetens lokala karaktär i kombination med en platt organisation med närhet mellan beslut och verklighet gör att det personliga ansvaret och inflytandet över den egna yrkesrollen är stort. Delägarskap Delägarskap är en viktig ingrediens för att öka intresset för koncernens utveckling och i förlängningen även för vår framtida konkurrenskraft. Bland annat erbjuds samtliga medarbetare möjlighet att förvärva konvertibler som löper från december 2007 till november I början av året fattade Peabs styrelse även beslut om att införa ett nytt vinstdelningsprogram som omfattar alla medarbetare såväl i Peab som i Peab Industri. Utdelningen från vinstdelningsprogrammet görs till en stiftelse från och med VERKSAMHETENS INRIKTNING Styrelsen har under våren arbetat fram finansiella mål för verksamheten med lönsamhet i form av avkastning på sysselsatt kapital som det överordnade. De finansiella målen ska ses över en konjunkturcykel och har fastslagits enligt följande: Avkastning på sysselsatt kapital skall överstiga 18 procent Rörelsemarginalen skall överstiga 9 procent Organisk tillväxt skall överstiga tillväxten i den underliggande marknaden samt kompletteras med förvärv Koncernens arbete för att nå de långsiktiga finansiella målen kan sammanfattas i följande punkter: Utifrån ledande lokala positioner expandera respektive verksamhet genom fördjupade kundrelationer och ökad lokal närvaro i främst Norge och Finland Investera i befintlig verksamhet samt genomföra kompletterande förvärv som skapar mervärde inom väl utvalda marknadssegment Ständigt prioritera en god arbetsmiljö och visa tydlig omtanke om koncernens medarbetare samt stödja chefernas arbete för att utveckla innovationskraft, engagemang och delaktighet bland medarbetarna Fortsätta att stärka koncernens starka och självständiga operativa varumärken samt eftersträva en god balans mellan verksamhetsområdena avseende intjäningsförmåga Stärkt lönsamhet och konkurrenskraft genom hög kostnadsmedvetenhet, ständiga förbättringar och fördjupad samordning FÖRSTA HALVÅRET 2007 Det första halvåret 2007 präglades av en fortsatt hög aktivitet på bygg- och anläggningsmarknaderna i såväl Sverige, vår klart största marknad, som Norge och Finland. Tillväxten för det första halvåret var mycket god. Nettoomsättningen ökade med 25 procent jämfört med föregående år samtidigt som rörelsemarginalen ökade. Tillväxten förklaras delvis av det senaste årets förvärv men framför allt av att vi tillvaratagit de goda marknadsförutsättningarna och av genomförda kapacitets- och produktivitetshöjande investeringar under senare år. Den organiska tillväxten uppgick till 17 procent. Vi har med andra ord ytterligare stärkt våra, i många fall redan ledande, lokala positioner inom en rad områden under året. FRAMTIDSUTSIKTER Peab Industri påverkas positivt av det gynnsamma marknadsklimatet, som enligt de flesta bedömare väntas bestå de kommande åren och som medför ett högt resursutnyttjande. Det finns dock tecken på kapacitetsbrist inom en del områden och vi ser också prishöjningar i synnerhet på energiintensiva råvaror som olja och bitumen för asfalt och cement för betong. En hög kostnadsmedvetenhet, kontinuerliga förbättringar och förmåga att allokera investeringar till rätt ställe är därför av stor betydelse för stärkt konkurrenskraft och fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Under de kommande tio till femton åren är det ett betydande antal infrastrukturprojekt som kommer att genomföras i såväl Sverige som övriga Norden. Ett antal av dem är mycket stora. Dessa projekt bidrar till att skapa en god potential för fortsatt tillväxt inom överskådlig framtid. Utdelningen av Peab Industri till Peabs aktieägare möjliggör ytterligare specialisering. Min bedömning är att börsnoteringen av Peab Industri skapar goda förutsättningar för uthållig och lönsam tillväxt och därmed mervärde för såväl aktieägare som för våra medarbetare. Välkommen som aktieägare i Peab Industri! Mats O Paulsson Verkställande direktör 17

20 MARKNADSÖVERSIKT MARKNADSÖVERSIKT Peab Industris verksamhet är inriktad på den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden, varav den svenska marknaden utgör cirka 90 procent av omsättningen. Uppdelat på olika marknadssegment genereras 46 procent av omsättningen från Anläggning och 37 procent från Bygg varav 25 procent utgör nybyggnation och 12 procent utgör ombyggnation. Därutöver genereras 12 procent från övrig industri samt 5 procent från el-, kraft- och telemarknaden. Den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden uppgår enligt Euroconstruct till cirka 950 miljarder kronor årligen och är i hög grad nationell och mycket fragmenterad. Byggnads arbeten svarar för omkring cirka 723 miljarder kronor medan anläggnings arbeten uppgår till omkring 225 miljarder kronor. I den senare siffran ingår vägar och gator, transporter, tele kommunikation, vatten- och avloppsanläggningar samt schaktnings arbeten för byggnader. Marknadsandelar baseras på Peab Industris omsättning på respektive marknad samt bolagets bedöming av total omsättning på marknaden. NORDEN Den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden präglades av en stark konjunkturutveckling under Investeringarna fortsatte att öka, anläggningsinvesteringarna intensifierades och marknaden för kommersiella projekt stärktes. Ökningen av den nordiska byggproduktionen för helåret 2006 var enligt Euroconstruct 8 procent. Den generella byggkonjunkturen följer som regel den allmänna ekonomiska utvecklingen mätt som bruttonationalprodukten, dock med en eftersläpning på minst ett år. Detta resulterar även i att byggprojekt ofta handlas upp i en del av en konjunkturcykel och produceras i en annan. bostadsbyggande. Under den senaste femårsperioden har nyproduktionen av bostäder generellt ökat i betydelse för byggföretagen. I den föregående högkonjunkturen svarade enligt Sveriges Byggindustrier (BI) nyproduktionen av bostäder för ungefär procent av byggföretagens totala husbyggnation. Andelen har successivt ökat och låg det senaste året på procent av husbyggandet. Med en fortsatt stark efterfrågan ligger det nordiska bostadsbyggandet under 2007 på en historiskt hög nivå, en marknadssituation som förväntas bestå under KOMMERSIELLT BYGGANDE I NORDEN Den kommersiella fastighetsmarknaden, exklusive renoveringar, i Norden uppgår enligt Euroconstruct till cirka 173 miljarder kronor och står för cirka 33 procent av den totala bygg- och anläggningsmarknaden. Marknadsklimatet för byggandet av kommersiella fastighetsprojekt stärktes något under Efterfrågan på nya köpcentra samt detaljhandelsanläggningar bedöms vara fortsatt stark. Det råder dock brist på detaljplanerade markområden i attraktiva lägen. Hyresmarknaderna i Stockholm, Göteborg och Malmö bedöms få en positiv utveckling med stigande efterfrågan på hyreslokaler. Vakansgraderna förväntas sjunka medan hyresnivåerna förblir stabila eller något stigande. Inflödet av kapital till den nordiska fastighetsmarknaden är fortsatt mycket stort och avkastningskraven har sjunkit under ett par års tid. Historiskt låga räntor, sjunkande vakanser och en attraktiv marknad för utländska köpare är viktiga bakomliggande faktorer till den starka efterfrågan. Investerarnas intresse väntas kvarstå även 2007, men kan eventuellt avta något 2008 som en följd av stigande marknadsräntor. BOSTADSBYGGANDE I NORDEN Den nordiska bostadsmarknaden exklusive renoveringar, uppgår enligt Euoroconstruct till cirka 197 miljarder kronor och står för cirka 44 procent av den totala bygg- och anläggningsmarknaden. Konkurrenssituationen i Norden är nationell och mycket fragmenterad. Trots stigande räntor bedöms bostadsmarknaderna i Norden kunna uppvisa fortsatt starkt tillväxt, om än i något lägre takt än under perioden Den stora efterfrågan på bostäder baseras på demografiska förändringar som åldersstruktur och geografisk omflyttning. Detta, kombinerat med ökad sysselsättning och en förbättrad situation för hushållens ekonomi, skapar gynnsamma förutsättningar för ett ökat MARKNADEN FÖR TJÄNSTER INOM EL-, KRAFT- OCH TELEOMRÅDET I NORDEN Marknaden för el- och teleentreprenader kännetecknas av allt från mindre installationer till stora infrastrukturprojekt. Investeringar inom teleområdet har under senare år inbegripit allt från mindre projekt som till exempel installation av lokala fastighetsnät för bredbandsuppkopplingar och IPtelefoni till stora projekt i form av byggnation och installation av landsomfattande UMTS- och GSM-nät. Bredbandsutbyggnaden kommer att fortsätta under de närmaste åren och trots att de mobila kommunikationsnäten i dag har en relativt hög täckning ska investeringar göras för att förbättra dagens nivå om 70 procents yttäckning till 90 procent. På 18

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Pressmeddelande 10 april

Pressmeddelande 10 april Pressmeddelande 10 april 2008 08.00 Kallelse till årsstämma i Peab Industri AB (publ) Välkommen till Peab Industri ABs årsstämma torsdagen den 15 maj 2008 kl 10.00 i Idrottshallen, Grevieparken, Grevie.

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

FÖRSLAG TILL UTDELNING AV AKTIERNA I PEAB INDUSTRI AB TILL AKTIEÄGARNA I PEAB AB (PUBL).

FÖRSLAG TILL UTDELNING AV AKTIERNA I PEAB INDUSTRI AB TILL AKTIEÄGARNA I PEAB AB (PUBL). Informationsbroschyr till Peabs aktieägare inför beslut på årsstämman den 16 maj 2007 FÖRSLAG TILL UTDELNING AV AKTIERNA I PEAB INDUSTRI AB TILL AKTIEÄGARNA I PEAB AB (PUBL). Peabs styrelse har föreslagit

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (7) Kvartal

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer