f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,"

Transkript

1 N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å t t, h ljät på t hvt ppp t v o o o m f f b l o t m m o, h kt k ö v ä x t h ot tt mäkoböt, om t l f ll tt hv t k ä j p t l t, f b t t h t t t ö l ä åfv kll hä, om too m hå pp, m äll mkt. H Fjo, hjält F k Nyc å Dmtk tt yppfö ck kt f m m m, ä p o t f föl. lt kkvåo l mot å klpph ä l l h fvt h t k y t m k v ä l l t l l h t t hoom tll öm om v ä f å l b o h l ä k h å, om t t h o o m fö, k t t f ä l o c h, k vt kä, h tvcklt h lyk käl jot ho o m tll kkfjo kl. FRDRIK NYCANDR. N A. BLOMBRG POT. N O L R I K o m m t t k v h å p k ö l ä t v. D t v ö m o m m k, ö m o m llfll k t, p l v c k l k p v å fölt ll höt fäb ömt, t v å om mäko lt m ä k o v, ymfo f f o, å t fv k l t y p p å ö h v t t, l ä ppp. Och ä k v l ä t k t tll lt, p t k ö h t o m b l o m k l k c k o p p, å h o t lft o c h hlfhöt: " H v t m å t t v olt t t k kfv po!" Dt ljmm ommvät, hvt håby hmok fäbyt mot p k ö löfm, fjäl v o l t flykt t t oltåkt på åpl, h t välbf, ktml b o o l t y t t o c h o m k llt FOTO H bo på å t l l m m m m o, jälf, f j k o m b t k v, h v h l läj h ä om y k o m öm m o k ä l k f l l t l l b j. H å b v k ä l k m vckt ol käl. M h bf t t lf j ä t, k t k l l t k ä f v h o o m m llt h ö m ö t, m t t om k ä l k tll b o m v ä, M t h t, fyll h h j ä t. H vll t b o t, t fätmö m, lfv lfvt p å t v. M o bl t o m f m ä t, å h m l h tt b l t, om h o l ä t. M b t v f m t t, fömå h j t. H o l ö m h t l ä h o o m v f k t få å y k m o l o m : j m tckmht vll o o j ö ofökylt. å tck j, mo, fö ll läj, hvm h fyllt m om, tck fö h om hvj kväll tll o m mkt, 18:D ÅRG. HLLBRG. fö öt, om åt bvkt, å j to mt tvflt l, fö ö, f hv vm blck j tyk fötöt fck, fö kälk, kälk föt t, om öfvå m ll m bt. Och å H t å m M t h ö f m t k ä m m t t blck, h å, m o t t y c k å t fö k o l f, v m o t o f : H v bok j lät, hv bl j fck- ö. H v vck mlo, om tät ljö t mtt ö. H v tf, om l m, k, ä j m fck lt. Dt ljfl o b m, fck hoom tll mtt böt j lt. N fvt t m öot, tlt bot V H åfv. N ä j ftt llé, vll j jpt fv ofv. I h f v t, t H F j o bfvt, lfv h " f " k l lf, h k å p l k, A t B o, tll ä l k ä k o m f ö t o v ä m å l bohémt. Vkto Btt. M fätm ö h h b t t o c h vll j v v t f h. H kfv p å t t k å p l, m äm hfvtlfvt, tll h v l k t A t fvt h o o m é, h v h o k l l p l hfvoll. Tll böj å llt v ä l : h fvl t å h o o m l y c k l t b A t k ö h t t j k f t ö k h p t o. M t komm h f m. tt h ä l k h l jälfvk b v k l fö k ä l k tll h o o m ; h o b y ll ck om m t k o t ä l t l t om l ä j t v c k l t b t c k fö föftt, h o ö m m t om t t ö l y c k o l l, k b l ä k t k t ä l l k m t k. N ä H F j o m ä k ä l k y m m om, f ö m å h j l ä b t p å t t t y c k, t k t p å v k f v ä B t t, o m f fö t t H k l l b y t m A t, fö få h föäfl f l y t, följ h v ä å b ä m t t m k p t t, k ä l f t t h k kft t t f l l b o t. p h f j ä l f m o t k, m h f t t h t å l l l o t l ö lfvt. mo h h ät lömt hå lfkmp. D å få h o m M t h t t t t l m få h m m t v fjo. H m o ä ö. H h f v t p t, å t m l, k o t h o o m fö l l t, h v f t h v M t h böj k t ä p å y t t, l t t o c h fö j p f å lfvt l t. Dt ä kl hl " H F j o ", t t l o t p o m, h v f ö f t t fvt t t t y c k f o m ö m m ä p å f ä å h f v t.

2 IDUN 1906 B t k t t om k t,. v.. o m v c y k l k l tt l f f ö l o p p, ä b t t b l v c k t v p å l ä fått m o t t vk po. V ä m h t, k ä l h t k l k o m f ä k t h l t. D t ä l y k, ck t t o m v, t t t j t f l k o m f ll v c k k o t. jälfv m ä k o k l k k k h jot m j p t h v H F j o M t h t btäff ä k l t föfll t, o m om f ö t ä m p o l h t å o å k y m f p å f ä m t å l y k h v m o m t fö p å t ; l k å v k fjä k t ö c, h v l k m o k p p t h klj få lfvt, f ö ä H ä o t t m M t h böj l f ä f v t y t p å y t t, t ä m l ot l m tll ä l ä m å l B t t, bohém, tck m äkt kot, ä h v j plk b y p p f tll m v l l t lf l f v m ä k, o m fölot fotfätt t l l v o. D c, ä H F j o t t y c k å t ö m h t fö mo, h j ä l t fö b t t, h m ä t öfv ä l k l m p h t h m o o l o v t t l l ä m jälfmot, äo l k l v c k t k ä l t f. Dlv ä k t h y m tll m o k ä l k, k l h ö v om k v l f y l l läj, o m m o k l l t ö m m, o c h om o t ä l l y c k fö o t t k ä t t m o h j ä t v m l m o t tt. N å o t t t y c k l ä m j k ä v, om l å b y m l l m o o, h v j o ä p ä l t f t häfvht. D ä f t t v ä m j l t, fö h v l k t m m fo k t l l o p föftt k ä k t j k t o, h fått k t ktt. D, om k fötål fö k t t, h v m h t m o tt t oblt äm, to k p p t vt h v jp o l k ä l k vll ä. P t t fö m o å fö öft om t t l m o t v o m m y c k t f h v F k N y c kfvt. H o f h h j ä t å fot h ä t t p p å p p p t, lkom ock m l h å v fjo, om h ä t fl f b ä t k t. D ä k ä h h m m l å t m ä tockholm. H ä jälf H F j o : J kl hfvt! J, om t ä ot b väl, m tt m måt om fäml kä. Ty j ä fö hmok,, k y, tk mä, o f ko bä 222 ll t t b o h é m - k t v tt k f é b o, l y m t t ö tll t o l, m h m t h ö fjobt v ä t f å, t p å k, om ä h o o m k ä t, om lätt t l å t t ä h jäl k l t å k t. D t t ö m m k y h httll v ä t F k N y c o m b y t f m å om mtk föftt, h m t ökt v. Två ktvä h h o c k t l l k ä m p t : " D y O t " N o - t l o m "H Fjo". M fö t t k l l bl h l, b ö h å m t jälf, ö p p tt t fö t m o ä lfvt t o h v ä l f p å p o l t k, ocl t k o m å, mh ä l l t t o t, ck k ä t l t p å pl. H m å t, y H F j o, b y t t få f ä å, ä h v t b l y l l, å å " t t v ä fövl". Vll h v c k k t t h ä y tll t t ofvl kf p å m t k t lf, p å h å l l t t ä t h t, h l ft, k l l h o t v f v l k t t v hv h åyft. H ä f ö l k o t ä l l v t b t t h om få. RNT N NU ÄR VIA OM HÖGMAN. VÅRN. D T V Å R, vå, om j å l ä v ä t t på, lj l å ä h v j h m l l y b l å. N fv t ö m m m ä k t t bjök hvt tm. U kopp ttt pä m o t v å ll bl. M t c k, om j ä l N l t. v l ä mot lj fm ätt flock föj; h ö t j ä t p p få f t o p p lock höj, k o l å h t y m o t ljfä I o v l l m l " V ä t k t " " H l fjo" h h t v ä h m å l tl k l t t b o h l ä k k t f o l k t p å t t om k p t ö v m t h j ä t v t t ä t t. D ä o t på k o t, käfv, ok p p t o m v l t k t b o, t l k t hf fk om m h ö h o p m k l p p o. H v h h tll t o h t m fy m l : " R ö k y ", " T v å å ", " D t k l " " F ä t " öj, om t, b o l y k ; v c k, ft p p f t t t t ä m, k ä c k, om tt å l y t t v k l y v t t fjobl m l l å f l k t b b l j k t o f, om l ö t t t k v l m t m l l t o c k h o l m h, t t o c k h o l m, om lått h o o m l t, m ä m ä, om h ö m m få v ä t h f v t b å k y h å l l f. J, ö m m ä h, bl väm, om, ä h å lä vå to 4 4 MUM 4 4 äfvty, fol t o v få ö bä h. M t c k, om m ä äll., t ö v å löft m h v j ö t D t lf, t väck. om fö äll m t, om k l täck, k o, om l ä m l l, k l l å k ä k x ll. F k t k l l väl bl f hvj k ö t M, t c k, om j h hoppt kopp om. hopp J to vå kll m å t kft mo, l å t l y c k m o t m l, m, ck, j j föto: b l o t t b å l, om föt flmm få kft f v å käckt, äkt. J ä tt k o l, h v t lö f v å v läck. M t c k, om å f ö, ä lfvt å t v ä c k. INGGRD V N K T CAMITZ. RIKDAGLIF. KOMTURTCKNIRGAR FOR IDUN A F LUCIDOR. IV. BLAND NATORR OCH DPUTRAD. D T V A R P L N U M v v å t t bök p å H l h o l m ; v fo ä v f, h t, t l l å, ä få b h l b l t f t t. D ppmäk m m å h ö m ä k t l ä t t, t t t ck llt ä o k ä l, om v k f ö. M t ä ock t ä ä m t h ö t l, om k fv o k ä l. Och t f å t k l l å, fötom t f ö t ä l l t k o t t - o c h pt"pt. T l l å t o m o p t å! Utymm k ä l föbj o tt l ä m å k k t ä t k, h f t t ä k v, t m å t v öj o m å tll f t c k å å t å t km ppfå po. D om b tll föt k m m fö t t å h ö b t t h t o t, o m h k o m m, ä få b h l, fö h v l k j t t å t I v Afzl t. M kll k p p t to t, ä m hoom, m m m m ä t, o m l t ö l t l t ät okt lt ä p ä l ä m, jpt p ä l ä m. H h m l l t ck l ö m t k v b l folt mm, t bhållt k o t k t m t l f v lfvt m t å l f å t t b p p p l y t y p å t. om t l h h ck ö f v m om v å p tto. H ä j t, m f t l jt, h lä to y p k t på k t, äfö v k h k l, v ä l t l t t f ö å! o ä l t ä m t. Dt k l l väl ck f ö v å, om t y k t å k o m tt tl, om v m ä t t tllfäll t p k t h o o m om ätt m v t v k tt k p p t o. Dock t ä ck t, tt j t - t. ä t bät äml fö b J U X I X I R Ä D X AFZLIU. jk. Föot f H Läk. Pof^ä t fco få Axl Lt, Gfl.

3 IDUN 223 o å v höt vä. H h ht föb tt m m fl k l o k t p k t k t fv ä fom. A t t h f t c k blfv t föv t l l m m m l h ö f N o t ö m b o b l o t t p å tllfällh t, t t b å fkot f j ö o b l c k t bfo v. Bl mä h k L Olof L o f fttä på Dlbäk, h Po Tllb, plt f m k j t oll. t h hft t b å äofll v f l l ppt l ä k v c k k l ; o c h k v c k k l ä o llt o b hl. Våt l yt l k t ö, chf fö tlfv k t, A. L m, ä föm o l p p å tjä o m föt k m m, kftfll, k l b t ä m. H h föt t l l h ö t flott t ätt, hvpå h y l föt tt vp tl, fmkll kvckh t : " N vt m, hvt m k l l t l f fö t t få cvl f ö v m t. " 1906 Dt ö t t jpt p t y c k t t hö A. H, ä h tl kmm. K o p p böj v, FRTHRRARN VON N OCH G. TAMM k p llt k o m m b ä t tll p ä. Q vv v! V ä l täff ll h! f t c k ttft ä p p, o m b l f k m k l k fh. v o f.. ö f v t å t h å l l fh. T m m, t v å fllö p t t fö ä l t f m l t m m, om öjt k v v å t ö f v h. Ho coco fö öft, b å t v å! GNRALDIRKTOR k t t jpt få t, h l f lkom mmp f jk o m l, m l vö ofömk! H l fotf m mm hä y l ö kft tt t m öfv t, om h v å t o ä t t vt. tom k j t h öfv målt, t må v t; m vä f tll ml kämp h lkvt m Af t t k olk k p l y ä hlt v t h Olof J o o Hof, v ä l b t ä l l f l l m ä k t v kbk. H h omlpt mm b o m h L Olof L o v ä l, hvlk o c k å ft l t k m m tll t h m föt. M t ä t o k l m l l t v å. L Olof vll t o t l l fllt k ä, h ö ck p å h o o m, m p å h Olof J o o v ä l o m t ä k t fö ly, t lt kt. H h å k v p p p tllfäll m t o t f t t y c k föt fökth t p m h t t l. Dt påtå, t t h ä t l jäl t y m o t p t ö l, om p p t å t t f ö t k m m o m ck v t kombto. K k fttäfv m l p t ä ä å l oll? H P. v o M ö l l bl ä m o t hlt äkt l ptl, m h h l l t m o c h m t l l t p p m ä k m h t om t o ätt, på hvlkt h ä hö vb ö, ll y ht kty l,. k.. Hvm om h ä t t, tllh ö ck o t t fö, m ä k t ä, t t h v o Möl- T GODAGARN P. VON MÖLLR. Af läk pofo måflt ly vtot åom täkml v måh jkom. LINDMAN. t t l fö tttkottt t l. Och t h h jot om h l k l, t y h ä tt m ot fötå mt klt t omöm. T c k v, h h t t, ä h fö t mllohttkottt o m ä. D ölt k m m fö t t ck ä OLOF JONON I HOF. t om ppftt, tt ä h lå tll, å ö h t t lt ppåt. På tockholmbäk h v ä m, om t c k höfv o t t t t m m h föbå, fl. D v B töm, ml "k Dv" kll. H h ä m l llt m fmå plt l otb oppotol ä få t t å, k k ä l ä ; h ä fö tll l. B l lblmlptt mä ä h o c k ck mt fmtä yl m å t t o, m t vkt plt bkom kl to h ADOLF HDIN'. LANDHÖFDING NORDTROM O. D:R D A V I D BRGTRÖM. ANATOGN om hl k ä btämt öfvtkmmjk fh. C. C:o B o. H tllh ö p p b l ppttk kol, ty h tt ät l t l l ; lfl t p p b h ä h ä ä ä. o c k l föl o m f v k l, om bott k l ä h o o m å fötäfflt. H m h ä l l t ä l l p p fot äo hötoktk, m h p o l t k y m p t äo h l t h å l l t p å v ä t '. Båfv m to lätth t ä k o c k å l f t t t t y c k m t m b t y l f y h t, l y c k h oft b t t å v ä l fmkll tt välö ktt om l å h f v t p å p k. håll å potk. Glptt fö v: Jopho & Btk, Götbo. Fbkt: B & C:o, Bl.

4 I D U N fölt, om h k l l f ö v få polt k k å b, ä h flytt öfv tll y vlkt. D ä f j ock, h y vlk t, t t t o m m t t fyll ft l k t o W l t ö m, om f ö b t t t h ä m t l l b k. D l k t o k väl v lk o om? PR PRON I TALLBRG HAR ORDT. M t fv ck b l o t t k v c k k l t k m m, äfv t k. D tkt ä tl lkto K. t b ä c k ; åtmto kvll h mpo tofthy häom. M h ä äfv k v c k tfl k l, fö b å ä m k p å h ö t p p b, t t t vo t o LKTOR K. TARBÄCK. VID OPPONNTJUBILT. N LITN ÅTRBLICK FÖR IDUN A F GORG NORDNVAN. K ONTNÄRFÖRBUNDT JUBILRAR v å m m t t ä l l, om t o bl fä tt ö p p f ä m t t m t flyt I. J b l t l ä t t tj å föfltt k o t ä o p p o t o l, o p p o to, h v l k K o t ä f ö b t p p t o. D t k l l bl llt fö v l y f t t t t h ä o ö fö o k tll o p p o t o. Röl v j å o t fö v å k o t f ö h å l l ä k l t t m ä k, t y å o t om ll k l tlä h lk lt fökommt t I. O p p o t o olk l ä h ä l l t t b y å k t k k o t k m o t o l ä o v k b t o, ll h ä l l t t ä ä t t t t t o t t ä l l öfv hfv tt tt ätt tt vå kot. FRIH. C. C:ON BOND. Hä hmm boo åtkll omtäht tll t t t b o t t t k å p l t. D å v o o v tt " f ö å f o l k " P h o p p o t p t t föt " l o " , T y k l b l föt -'co" J p h hft o p p o töl. mmlt mll vå k o t ä k ä m t fkt t t b k ä m p t ö h t, o m t b o t å t t m ä k t t y ä t t t t t y, å h t om å kotlfvt lkom kottt. B l y k o t ä äfv b l l v v k m, m m t b l tfl fmfö llt om t l k p kolo h t ä t t l ä j ä t. H ä ä j p l t t t å p å t k p t lt om fö t ä j fått fll b l y j få h ä v tll h v j äom y t t t m b o k " v k k o t v k kotä" (1892). jälfv t b o t t t t h ö h f m om v o o m få böj, tt Go Pl, yl klt klä, kpp, öfvock ll kotym v fläck ll blkt f ol, å tt lätt tt fhjälp om kmk tvätt ll fä: O Bl m h ä f t, om t bö l ä. O p p o t o t o fom f kfvl tll k m m b ä om å t ä v t fö t l l ä t t f k o m m t t é, b t å f p o t o m om k m, om k l l f ö b f o m v ä m t t tto. Då bä f fomll k ä l flo, p p flt l k v ä l j ll f p t t o ä ll m k p m k m. D kll hvk m o t t vl m m ll t m ä k l äfå, j h l l k l l l t å o f k m o t täll. D ä m v k t l l t å t fökl t k o t ä v ä l l t v å l ä. O p p o t k f v l v t c k f 8 6 m, m m v ä. Dt f b l t c k b å o m, om y l l ä m t k o l b ä k, l m ö t f k m m t t y k t å h å. B l m l v o o M l, F l, B t N o b, N o, J b, H m l. Af t y läktt ltoo bl Abol, P é, L t ö m, H ä, Z o, Lljfo, o c h ä l y p l t o o m t : l m o, Gflt, Hbo, Töå, t Jopho, Cl Lo, Hlb, Rch Bh, Ho B, P ktöm, Nl F o b, A x l B o, A x l K l l, I l Flltt, K, Lm, Kl Notöm, Pl, Hjlm Notöm, Gt Lb, Thtöm, Ötl. Äfv å f k t k t h kfvt : Gflt, A l, K l Möll, L v P t o, H o H ö l, Hl. D t v å l k b t y l f l t k o t ä, om f ö t h å l l om " å t ä v t " fö fom, om v o o t ä l l v k m ll om h t p äfå, blfvo f t l k ä l t å t f ö ö l. h m å v b l å t. M å f m, om m l t m o o f ö t ö t på tt bätt t kll t t tt m o p p o t p p p t, t o o l på k ö k, t t m å p p t ä t m f ö t ä k m t p k t k t. A t t k m k l l hft h f t t v t l l m ö t å t ä l l t fö t t f ö k bkom fom, to v oomtlt. B l t m h t t föbå k m v l o j h t få om t t o t t ä l l, t vll ä t t ö k t l l m ä h t fö t om å t k o m o m k o t. Å ck ft å, h ö m j t l om å o k m k t t ä l l t o c k holm. T ö t t p å t t v ä t, b l ö t o tll l t v å p t t ö p v t t t ä l l, 1 pl ö p p B l c h å v k o t l o v K t ä å " p ttäll". D t v föt å m m, om t o c k h o l m t ö t t ä l l blfvt b t å b t f ö k m ll k o t f ö. Och h ä p p t ä k o t k t, om v t m m b l ö o f m, om h m m h m k t fö tllfällt t h ö o c k å tll ö l h t o t t t m t t k lfkft k o t m å t t o t fm tll k ä h ä h m m. D k t om å v t ä m l o k ä fö fltlt å k å v m o ä f k kol, å mll myckt olk vk ly tllämpt. M ll ä t t v j f k flo t f t t t ä l l b y, m m fllt k ä l k b l m j v å b l å l v k fä. Vå kotä h l ä t P, m blfvo j lfv f lä. U t t ä l l v o o 18 t t ä l l m jämt 100. ml jo tt omå l t fkt t y c k, v o m l vä tll Öyt Kmk Tvätt- & Fä-A.-B., Götbo, om tfö ylkt bt b bllt. Omb tockholm : Fök BJoho, Kt 9.

5 k ä c k t t t v m y c k t t m, v llvl t v kkp. D h fjo f m å, om o c k å hmmtt tockholm, om v v v Dlof- o c h Mchtflo p å k o t f ö ll m t, f ö v å b å öfv m o t v v l o c h b h l ä t t h o tt, om hfvkl jo t t o c h o m ä l l läto tflo bätt åot tt. m l l t v l t fjot v t. I tockholm ttällföhåll btck p lll l t o t t ä l l y. D v p å v å , p å h ö t m m å å k m f å tllvo m t t ä l l h m o t p t t oppot föt t t ä l l fä m m lokl. N voo ttäll 59 m m m k o t v k. D ä ltoo p få v å, l m o, Gflt, H bo, B, Jopho (m " t ö m k l ", om v ä c k t å m y c k p p t å l ), Cl L o ( m " L l l z " m. m ), Z o m p k t f l l k v l l, Lljfo, B h, K, Notöm, A, Kothé, klptö H l b o c h I l F l l t t m. fl. A t ä p å å k m fböj ltl v p å o p p o t k f v l o m lät bl oppot Kotäföbt. D f ö l v 16 t 1886 fölot Götbo, ä t å v kvkt kotämöt. I oktob följ K o t ä f ö b t föt t t ä l l t o c k h o l m o c h t t å ä f t t t ä l l Götbo. F ö b t yft f v t t " m o t b t ll o t l h t, o m k k, o c h b fämj ll fom, o m k vå hmk kot kott". Dtt k l l föt o c h fämt k o m å l t t ä l l, o lt j ä l f t y l pcp, t vll ä t t h v j l t k l l ä ö t ä t t få om v l f j y o c h k o m m. D ttäll hopp m m t k t v tll l l m ä t k vk. V l t o f ö b t f K o t ä k l b b v ä c k t få t t f ö v k l t k på tt "kotäh" m ttäll m l l o k l. I lt b k t v ä kft, f k t f k o m m t t é b t, t t l m få h v t t ä m t b o ö fö kot. k f t, o m ä l l t o m hofm j p å å o t ä t t t m, föo o c h f ö k l v k o t k m läovk tt häom jo bp bo v ä tll kotköp. M påpk t oml t t tt lo o m k 7 0, k. å l tll k o t v, m l t tll k ö p f lfv vk kotä lt v t 6,000 k. M fölo, t t T k k k o l b o v b fö k o t v, h v o m l mlyck k o t ä kll h lätt tt lå p å kott. M fölo t t t o l m m k l l l m f k o t v k tll l o t m é o c h offtl by. D t t v o p p o t o föt k m p t. D v t f h ä f ö l, tllfökt o c h löft, t f v å t o m o c h h v o m ä hfv k f k t k p om k o t, f k o t ä l växt. Föbt mlm t l p p c k, ä t v o m t ö t, tll 9 6, m o m t t ä l l k t l o o p p o t h föt l l t k t l o ft t l ä k t m ö t f m m å k ä m, o c h m bl ö f v k f, h m å b t y k o t v k, o m föt v o o t t h o k o t ä f ö b t. D t k l l bl fö vlyftt t t ä k p p, j k ä k m tll t t p å m om F o b " h j ä l t ö ", om Ch. ko Lé, Hlb T I L! K Ö N H T! TYRKAI 225 IDUN F f, o c h o m t t b l lofv om p å ttäll voo H Hch, Alf W l l, G t f A c k o, F h l c t z, R o b t L b, W l h l m o, Cl J o h o, H. N o m, K b o, v. W t m, Jo, Albth (yl ö P), Av ' J o h o ( m blfv f m ). Föb t t o tmf v P, å 120 cm. b ä 90 ö p mt lv v h o p p o t t t t c k fö v k kotfl tllkomt. Dt v tt tll- potoftt tll pvtpo. o t h t f ö b t å f v k = Pofv o m å fco. k o t o c h t v k m t, p p t ä å v f o t l ä k b, om j b ö få l ö m m.! chwz & Co., Lz. G. (chwz). D t p k t k b t c k o m mlföök t. A t t ptpltt tyckt t tll t t bl k o k, m å t ä m m, o m å o, t t m k l l ö b ä t t t m o k m o c h fl ä o l ä ä t ä. H o vlj ö k f o m o c h k o m m öfv o c h o... N j, j k l l t ä, t t m t t k o t ä k å k l l k p p t ä k h t ä t t t, o m v b ö mfällt m v tö ktott tätt m vlt bt på föbätt. Åtkllt h tll k o t fomm ä t v å p t, o m kfj blfvt o l p å tj å, o c h v mll, mto hv å f k o t ä f ö b t ö k h hck på hv. Dt å ockå t, om blfvt p p f y l l. A k m h jot l k l l m m, å vk kotämå fom lä h ö fö bl. D kll tö h p b t y vt tfö t å m m l t f m t l k o t ä t fä j. D å t t ä l l f lv p å hvlkt pt tllhö. D t o b t v, t t å o l t j å kotähfå om h, bl k o l o o c h t t v l t t l å t få b o t t ö f o o.. o c h k l l k ö t t bt ätä. D ä ä v t ö fht t ä l l lt f k o t ä f ö b t ä fö tj å. D ä mål f t l t om l l m ä ö t ä t t t k k o l, ä h v t flftk k å jy komm. fkomål. F ö t t få k l m lj bhöfv m ll j m å l t f t t ä l l M l ä v j o. D pämt (om ä k lop hlt h k p p t blfvt tft, fö ä mh å l l t ), o c h fö t t få t p bhöfv m t t, o m å t t ä, vll t. j h v t lv v k m. tt ft l l t k l K o t ä k o t k ö p h blfvt t ä l t p å hlt f ö b t få v k k o t ä f ö y b, v tö mmo t å m f ö b t m l m m f ö b o t t j tll b ä 6, k o o, m å h t t l t fö t t ä l l, l k o m ål p p m t vk kot m. föt höllo få k m. Föbt, Gpp- pclttäll äo vl, ä om böjt m t t vlj m l f b l v bö ttäll ä j y m k o t ä om ömt om llmä to c h å t m t o j bhöfv k t m t ä l l tll o c h m k v k jottfötyck. Om llmä åht k m t c k t t t l c t tll mv k l j t l. O p p o t o h jot y t t k t, om fottt t t ttäll på o m p p l, föt b t t, o c h h o c h v fjo o l t fö m v k om blott tllvo h tvfvlt m k o t ä ll k o p o t o. l f m t, v h t t k o t t. Oppoto kt m mot ttäll v ä t, o c h f ö b t t t ä t t M t l ä o f ö h å l l llt foto må, kotält pll ttällf o c h möj ä t b t p å. f m l l b l ä k t k o t ä v k. Å t k l l f k o t ä h t l t D å f ö b t p å t l t t t ö få llt h v k o t p o l t k h t, o c h ttäll, h t omfvt fo v t t å fl f ck m t p å t t få l o k l, j y, o m b t ä m b t y t f ö bå p t. Tll m öfv t t ll f ö k t t f t o m t å o m h ö ä lll bt, p p h ä lll målflock, o m k l l " f", k l l ö mm fo om tläk cot k ä l fö t m t h ö p, p p omfvt. F ö b t l t o tockz o, Nl F o b, Cl L o, G o P l, h o l m t t ä l l , o v k foc Bjöck, H P l, Alf W l l. l P o m ll j k D flt f t t ä l l lkväl o m ä t m ä t m f v m Mho k o t ä f ö b t o c h h hft b ch Hlbo , jo t y l f m å t t ä l l m m å m m y c k t p p v ä c k å vt, bå toml ttäll Köphm, m vä ämot hmm. Jopho, om v l t t v m. L o , å v offjäl o p p o t o, t c k k o t ä f ö clt l t o, o c h l k å Mch b t Af 1 8 l t p ttäll 1885 kvtå 6 kotom f ö b t k o t p o l t k t t k ä f ö b t (4 f 18 ä o ö,) f 5 9, k l l j j y t t å o å k t. A t t m om v o o m o m föt o p p o t t t ä l l h ä o m ä o l l k t. å, t å t 10 k v. Dt ä ål v t j v t h tt t l ö h l t p p m o t å, mll olk k o t ä p p ått å låt å ö l v, y o c h löftk. Föom b l v å. I Dmk, ä oppotb f föt t y l t j o f A b o l ö l föt tll l y c k l l t t ä h ä ( o f ö ), Cl L o, L m, v. l t z, ä l y c k m få k m o m o ktkt Ho Höl Lv Pto tll p t t o fö h l k o t ä k å t o c k h o l m o c h P f lm D m k f o t t t l o p p o t t t o ( o f ö ), B, H b o, P l, P l t offcll å l t t ä l l o c h é Thtöm. Mlmtlt v k m ä k m l m m få b å l ä lt P l h ä ofv ä m p p I Mch ä o h l f ä v " k o t t O bl 2 6, b l f p p ä f ö b " ( c o ) m l m m l ä t t få : A c k, A, R. B h, m ö t tll o c h m h l m ö t f Rktlfo Allm. Tlf Rt kotbäk ppätt bvllt på bä Aktkt Dkotö. Fll: Götbo, Mlmö. Möllyck JVIöblfbk Uttäll, U UU Il C I åväl lt om kl; llt ot fötklt tfö. ä, ä k l ä, M t t o G. m B Jlt.

6 IDUN k t ö m, Ch. k o, K, Lljfo, N o t ö m, P t T h t ö m. Bl på å t l l k o m mlmm äo tt ä m Fjt jöb mt klptö Jhl, l h ö R. D t bhöfv fö öft j p å p k, t t t om b t ä m m kotäpp btyht, j ä m l m m tl, t m m p t f k o t ä l t l l, vlj fömå. ö k t y fom y t t y c k ä t t, h hfvmål v t t t fö kot hm l å t lå o t hmmt mk. D komm å t t blck öfv tt b t y l f l l t k f vå kot tvckl. V h llt käl tt vät m y f k h t m t o föhopp. Och tt kll k tll: kottöf om vt f ö k p p m oppot Kotäföbt m, h v t h fö m jälfv fö v å t l. D t m t f t b ä t, om v blfvt j o t kotvä två å åto, ä j o t f o p p o t o p t t, f JFÄKTKONT. KVINNLIG p\t ÄR N FRÖJD *- tt, h tt fö fäktkot m m v tä våt l. Jt fö o tö obo vå t f vö oo fölpp to ml föäm ott, hvlk om mtt tvckl tll, vlj kopp, GRUPP A F D KVINNLIGA FÄKTAR, OM UPPTRÄDD PÅ PRINAN INGBORG CIRKUFT. v t f ohöt vä. FRÅN VÄNTR TILL HÖGR: MADAM H. D KORT. FRÖKNARNA J. BOTRÖM,. L A R É N, M h oft lkt A. BRGTRÖM,. WTIN, H. WICKTRÖM OCH K. MYR. INTRUKTRIN FRÖKN JANKN fäktkot v chckw I L - H A N N GÖR U T F A L L I FÖRGRUNDN. BRANDT FOTO. plt, äfö tt bå hö fo tk koct. Lkom tt h ock b å f ö t t f ö b t, k v t å m om vt ll om äo t t ä k tll flott kot ml o mot kt lll p p p t få t Kotäföbt. D t jot t v h åo fömått töt få ht b å t t o l y t v t v k m å l t h v t b t ä m m fö plt. Åh om väck mm tm l, om v t m t t t t t v c k l, k k t ä, t ä f v ho töfv, åt to ft to käk koppl l pätht, kft c. y l l t h t. K mvlj. I o p p o t o k o t t ö f ä bhttll h fäkt ock mt vt kot t t ä l l, v v ä t, öfvkt t y l föt t t t ö k. Och t k fö m, lkväl påtäff tk ly t: f t h f v k l, om å t ä k t t v k k o t v ä kll böm kvl fäkt h ft bå på 16- tj å f m k o m m t K o t ä f ö b o om å : " f t o m t ä lf, å l å t 1700 tl, m h vxt pp fäkt hm t, å b ö bl f m v l t l F kk. m H m t m hfvhä o h kv föt t å t. D k o m m å t t ] v, h v å k ä t t ö b k o t v k. " böjt vä äfv fö h. k o t k k t ä f ö ä t å, h Och t ä j t h v m å f m jot, I Köphm omftt fäktkot m llt tö U P P A L A - OCH LUNDATUDNTRNA ÅNGARMÖT. 1. OPRAÅNGARN J. FORLL. 2. KAPLLMÄTAR A. BRG. LUNDAKÖRN ANFÖRAR. 3. DOCNTN G. KALLTNIU. UPALAKÖRN ANFÖRAR. LINA JONN FTR., LUND, FOTO.

7 227 IDUN f. Häom fl hätä C G.ftBRGMAN, lä t l pktö v hf- t äfv bl m, tt äfv tockholm k ppv tpp käck häo f äl ott, äpå tö vck ppbl I ä tllfäll ml tt kltt bv. Fötjät häfö k fämt mmt tllkfv tmäkt tktö, om vå hfvt m hållt fmtå fk fäktmät m. Fllol, hvlk ll ä"m, tt 4, ml v äfv fö m. I fök Jk Wl-H, få t å ppv kä fäkt, om väl k btkt om föämt kvl poé fö flott kot våt l, h m Fllol v hft fömå tt f mhjälp, om m lk myck kcklht om tm ä åt kvl v h ttt. Tllv h kvl lv j ck vt llt fö tlk, k tyck ock llt m m v kl, tll höt to kvl fäktklbb komm tt bl vå hfvt. D 8 m, om yl mvk m tt vckt fäktmm v p Ibo ft å Ck hvlk v åtfv ft fotof, om m öfvlämt tll fö fäktkot lflt t p, tö fötpp tll käck kå f >cm>, om vå hfvt om kot to k ppv. UR 1905 vt folkkolo fl.. C. G. Bm v 65 å ål. U xto å Bm hft tt pktot h om bkt tockholm folkkolvä ått tot tvckl, hvlkt bät fmå f ök btl läkft. Af t y, om Bm l åtkommt v tockholm folkkolo, må äklt äm ätt f kolkök m C. G. BRGMAN. v hl koom; ätt f kolb; täll f kollä; ätt f äkl läol fö tkhtv; y tl mtl m. m. D: Bm v fö hm kp höt ppktt ck mt f läpol, hvlkt klt fmck f t lt om ä hoom h t lå vå jkom. H öj ämt f mk, o ott. DAGKRÖNTKAN. TATBANJUBILT. Fmtoå f påböjt f vk ttbo by f ö Alå m kl hötlht. Tll kfvy, tx ö om Alå, plt ä t RDAKTÖR GUTAF GULLBRG. FIRAR D N MAJ I T T 2 5 Å R J U B I L U M OM P U B L I C I T. TT TIDNINGMANNA JUBILUM. I T T T J U G U F M Å R J U B I L U M om pblct f ll ä m b t ä m t 5 f vk p mt kä mä, ktö Gtf Gllb. VNKA TATBANORNA 25-ÅRJUBILUM. PADTAGT ÄNNU PÅ 1. MINNTNN VID K A F V R Y D, D Ä R FÖRTA V Å R A TATBANOR TOG DN 30 APRIL KVARLFVAND 2. FÖRMANNN PR KOG, DN A R B T A R N, OM FÖR 5 0 ÅR DAN BORTFÖRD D N FÖRTA KÄRRAN GRU VID K A F V R Y D. OLGA RINMAN FOTO. föt ptt to, fck kl ftm mk f Alå otmpl mkkå mä po få Alå kl tkt. ft fmkomt fmtä bö B. G. A. Gyllkok tll m flo omf mt, om fö 25 å t tll hfät f jävämt, ojo tt lä fö fö vk jävä tllkomt tvckl mt omäm mä, hvlk tt bt tt vkm l, äklt öj v mt f öfvt Nl co, vk jävä f. Tl lt m tt lfv fö fotlt, åtföljt f hop ff, hvft m, om fö 50 å botfö föt kä få plt, ä bybtt böj, btföm P ko, fmtä blf fömål fö hjätl hyll. Få jävämfö öfvläm tll hoom påfv. xttåt fck häpå tllbk tll Alå, ä mm m v o på thotllt. OFIAKYRKAN TORKLOCKA. Tll by v ofkyk Kt föml äo t klocko fäjt. D töt klock, f hvlk v hä ml fbl, h följ kpto: "Lofv H m jäl! J vll lofv H å lä j lfv". Öfv kft y lfbl f Thovl Kt. A ä bt tö mljo m ott of bl. Däjämt lä: Gjt fö of kyk Kt föml f Joh. A. Bckm & C:o 1904". F ö M l m ö 18 p l , b y t h G l l b v 18 å å l t t tllfällt m b t o t t. H t l j o l t b t o c k föt få 5 mj , å h om " v y t k t ö " t o l f B o h l ä T U v l l, ä h t fy å. ft y t t l t t å l o t p, om k t ö fö O k h m t, t y f m å t t ä f v fä tll t o c k h o l m, ä h t t m y c k t k ä öfv hl v å t l l ä t k o p o tll l o t p : " F å B J l t ", om h f o t t t ä tll m t f t l t, å h å t v ä tll f ö l p o v om chf fö y p p t t Mlmöt. På p o t föblf h tll å , v h v l k t h å t b ö tll h f v t, ä h v k om k t ö tll p f l y t å b t y tockholmt. HRRN, MIN tl'- ^ IL LOFVA HKM*>. «G,JAG LPJWlJ DN FÖR D N N Y A OFIAKYRKAN I TOCKHOLM A F D D A TORKLOCKAN MD DROTTNING OFIA BILD.. W U L F FOTO:

8 IDUN 1905 U kftk joltb h k t ö G l l b v t t t t o k m t om é k o c h tlfll t m, h v l ä m t k l ä m llt k ä t c k t f v k blck, l f m t ä l l k o t o c h lbl å k å. f v å m t b t j o l t, h h ä k l t föväfvt k ä l fö f ä k h å l l b f få t t fltl o p k o c h mk k t t m t få v ä l t t ä l l P, Atvp, C h c o, :t L o m. fl. V f p b l c t k v k m h t h h t o m ft t t t kfv tt f ö f t t m p å fl p p m ä k m m b o k bt, åom lt po p å å f v å p o p l ä t ä l f ö f t t : " R o m vätfckfomt" (1880), "P jt " ( ), " V ä l t t ä l l b l fö b v ä l " (mm å), " B o k om Chco" ( ), l p o l t k b o c h y m.m. D t o m h h fl t, f h v l k "ptt vo Toktöm" " R t p l " to v m t k ä, fltt m b t t om hfvt kämtp, på å ätt ky " l " t y m l t t ä k f t o h m ö, o m t å t t h o o m b ll kft. 228 I Köp Vbo BARNKODON! Bät vk fbkt! Hvj l tämpl m vtå fbkmäk. Tllvk f: Aktbolt A. F. Clo kofbk, V bo. Föälj mt ho flt kohl lt. FRIDRICH V. CHILLR. FTR TT AMTIDA t ö f v o c h f o t f töfv m y c k tj, om ät ä tå. H v k få t m ä k t t p o m, o m t å tll k t f ö f o : få c, ä o m f ö ä k h o m b l oföflk h ä y c k. Och tot t t h v ä l f T y k l t o k t v t t t t fö å t o m l ö p o m KOPPARTICK. TILL CHILLR-MINNT. O M N Å G R A ll 9 mj h h å föfltt, t y k kt F c h v o c h l l fl W m. D k o m m t t h ö t l h å l l öfvllt k l f ä l. chll v Tykl folkkät ät G o t h t ö t k l, l m l b f ö o c h v f tll ll hlfht, ll l m p h t t å t t y k m h ä l l t, o m t ö t, o m vll b y o m v ä l, k ä k y o c h fk k t k t. I ll t y k h j ä t lfv m t f chll, lt f höttå polht tyk ktkot, m ofömk l. H v o c h föblf fht o c h m ä k o ä t t kl, ljbä ho tt hml lttt. Och höt vll yk, h v m m ä å tll l ä f h v k, b o ck b l o t t f t t h föto t t lyft m ä k o p p tll, t fmfö llt, m h o m mtk CHARLOTT V. KALB. Äfv fö I p l t h h flt p ä c k t tll j, v k t f ä k h o o m bl v å ll ält mbt. R tll I föt å å b o h ä m l o m t t t " F å k v b t f ä l t " o c h h å lopp k f t h m lltfot t ä t b ö m v å l ä k t o m bof, y t k l. t v h, om bkt, v å pcll k o p o t v fjolåt t o t t ä l l :t L o. chll. D t l t t t p o k, t l m, b ö j fmfä m t t f t k t å löt p å c h l l l m. chll t fö o c h y t o m f ö å l,, o m m v k o m p l t t fä m hvlk t fötjä t t ktt t. M t ä o föb, m o ä t y k m t, H p t m m. fl., fömå j h t t t t h b l t föf t t f " D R ä b ". F å t t chll f ö t l v k o c h tll h t c k b t " W l h l m T l l " t å ll h m p å t o t y k t t p t o, ä p å y t t l l m ä l ä t ft t o t l k å pl v k t, k o m m h t y c k t t äfv p p f ö p å c, o m lj t l t ä åt yt mtk. D t ä l l t å o v l t m å o c h tä p b l c t k ä k t ö G l l b k b l c k t l l b k öfv v 2 - å - m l t, ä l v ä, o m v h o p p, l å b fmfö h o o m. Tllf t o vä h h å å om o c h ä l k v ä k p föväfv t h v h å t t fm, o c h ä t t t l f p å m ä k m l fö t t h y l l k m t o c h k o l l, k t t h l t vt m m v l ö f v t y l kft väm. y. CHARLOTT V. CHILLR. N-. CH1LLRHUT OCH CHILLR DÖDRUM I WIMAR. Af c h l l m å c k b t m å h ä, fötom o f v ä m, o m " K b l Lb", tt bolt opl, om tö t t llfllt l o p p m o t m k t ä l t t h t t y k m å t t, " D o Clo", hv kl ttl poltk tobkäl, mäkt "Wllt"-tlo, "M t t " " D Jf vo Ol ". o m m t k ä c h l l v k l folk k l, h v l k fyll o c h l f v h l, ftä oft m lltfö b t o k, t v c k l B A K A L T T Lm Kk- & Tåt-plv 135

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka d Vid o i kuk Ihåfötcki 1 Säktt Poiu7 2 Botik7 21 Vätty7 211 Buk8 212 Hvbuk8 213 Suckut8 214 Gofyt8 215 Öt9 216 Kävät9 22 Bd9 23 Doft10 231 Po i fyiduti11 3 At och å hybid12 31 At12 311 Udt och vitt12

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

\ANE[SEil G@RGT PRATF

\ANE[SEil G@RGT PRATF \ANE[SEil G@RGT PRATF,r-Vt u0u 4-1975 I{EI,SII CORGI PR^T (''CP) UTGES AV CORGISÄITSKAPET I SVERICE, Redaktör! Yvonnc Svenssol sopranbräed 52 o ååiå3,1;1"""" lilcpis ailregs: 6e ovae. Corglsäll6kaPetG

Läs mer

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 iretug 24 '.:i llu rullai det pe not div. 2 -^ai4er vj.r or'lit. Lars Ji;::,rj:,n Ur innehauet, Sidan 2 ledaren. lj9- : tv3 &edlen[ar. Sjdan 4 Kz Fs nya frpd, :11"" 9^".1 Fente

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015.

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015. Spændende midtuge V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! Racing News nr. 29 2015 tirsdag 14. april 2015 spillelister og tips tirsdag 14. april onsdag 15. april torsdag 16. april lørdag

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

\1. HÅLLER IHOP ii~da

\1. HÅLLER IHOP ii~da Nummer O 1955 10 FEBRUARI Pris SO öre \1. HÅLLER IHOP ii~da O n l äktejisktlp so»t håller "'ots sfoj'a p åf" esl'tti ng(lj' HEMINREDNIN G I FAHGBILAG ocl, HANDB OK '3(Jalt dlhu~ - Iuut ti1idu!muh.a Han

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

Tips for perfekt vitgröe

Tips for perfekt vitgröe Tips fo pefekt vitgöe av MeilU Fank, CGCS "1 l: l : :iit Poa annua-g':iset kan v:a obeäkneligt, filen gc]nclln att lyssna till ef:enhetens l ist q:lan teas n:istan ett!{ott esultat Fi', lin,qt' :('(lu

Läs mer

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 - 137 - Sammandrag av årsberättelse i torped:: väsendet.~:;) AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid flott an, gteye J. G. Oxenstiema. Scclan senast publicerad årsberättelse

Läs mer

Presetttcb ta. of tij« Ptt&^rgttg of 0r0nt0. Raymond Daniell. Mrs.

Presetttcb ta. of tij« Ptt&^rgttg of 0r0nt0. Raymond Daniell. Mrs. Presetttcb ta of tij«ptt&^rgttg of 0r0nt0 hg Mrs. Raymond Daniell 'S^\ GUSTAF FRÖDINGS SAMLADE SKRIFTER MINNESUPPLAGA FJÄRDE DELEN STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG TT H 4027'' /w 14- ^.^' GUSTAF FRÖDING

Läs mer

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 - 383- Bomb- och torpedflyganfall mot mål till sjöss. F lygbomber och från flygplan fällda torpeder kunna och böra tagas i bruk i sjökriget icke för att ersälta flottans

Läs mer

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg. 2 1974, December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E 1 3 7 VANNMERKER

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

1. Baka baka Baka baka liten kaka Rulla rulla liten bulla Ringla ringla liten kringla Mjöla den och sockra den Och skjuts in i ugnen

1. Baka baka Baka baka liten kaka Rulla rulla liten bulla Ringla ringla liten kringla Mjöla den och sockra den Och skjuts in i ugnen 1. Baka baka Baka baka liten kaka Rulla rulla liten bulla Ringla ringla liten kringla Mjöla den och sockra den Och skjuts in i ugnen 2. Barnen i lådan Barnen i lådan barnen i lådan Vad har ni för er sover

Läs mer