f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,"

Transkript

1 N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å t t, h ljät på t hvt ppp t v o o o m f f b l o t m m o, h kt k ö v ä x t h ot tt mäkoböt, om t l f ll tt hv t k ä j p t l t, f b t t h t t t ö l ä åfv kll hä, om too m hå pp, m äll mkt. H Fjo, hjält F k Nyc å Dmtk tt yppfö ck kt f m m m, ä p o t f föl. lt kkvåo l mot å klpph ä l l h fvt h t k y t m k v ä l l t l l h t t hoom tll öm om v ä f å l b o h l ä k h å, om t t h o o m fö, k t t f ä l o c h, k vt kä, h tvcklt h lyk käl jot ho o m tll kkfjo kl. FRDRIK NYCANDR. N A. BLOMBRG POT. N O L R I K o m m t t k v h å p k ö l ä t v. D t v ö m o m m k, ö m o m llfll k t, p l v c k l k p v å fölt ll höt fäb ömt, t v å om mäko lt m ä k o v, ymfo f f o, å t fv k l t y p p å ö h v t t, l ä ppp. Och ä k v l ä t k t tll lt, p t k ö h t o m b l o m k l k c k o p p, å h o t lft o c h hlfhöt: " H v t m å t t v olt t t k kfv po!" Dt ljmm ommvät, hvt håby hmok fäbyt mot p k ö löfm, fjäl v o l t flykt t t oltåkt på åpl, h t välbf, ktml b o o l t y t t o c h o m k llt FOTO H bo på å t l l m m m m o, jälf, f j k o m b t k v, h v h l läj h ä om y k o m öm m o k ä l k f l l t l l b j. H å b v k ä l k m vckt ol käl. M h bf t t lf j ä t, k t k l l t k ä f v h o o m m llt h ö m ö t, m t t om k ä l k tll b o m v ä, M t h t, fyll h h j ä t. H vll t b o t, t fätmö m, lfv lfvt p å t v. M o bl t o m f m ä t, å h m l h tt b l t, om h o l ä t. M b t v f m t t, fömå h j t. H o l ö m h t l ä h o o m v f k t få å y k m o l o m : j m tckmht vll o o j ö ofökylt. å tck j, mo, fö ll läj, hvm h fyllt m om, tck fö h om hvj kväll tll o m mkt, 18:D ÅRG. HLLBRG. fö öt, om åt bvkt, å j to mt tvflt l, fö ö, f hv vm blck j tyk fötöt fck, fö kälk, kälk föt t, om öfvå m ll m bt. Och å H t å m M t h ö f m t k ä m m t t blck, h å, m o t t y c k å t fö k o l f, v m o t o f : H v bok j lät, hv bl j fck- ö. H v vck mlo, om tät ljö t mtt ö. H v tf, om l m, k, ä j m fck lt. Dt ljfl o b m, fck hoom tll mtt böt j lt. N fvt t m öot, tlt bot V H åfv. N ä j ftt llé, vll j jpt fv ofv. I h f v t, t H F j o bfvt, lfv h " f " k l lf, h k å p l k, A t B o, tll ä l k ä k o m f ö t o v ä m å l bohémt. Vkto Btt. M fätm ö h h b t t o c h vll j v v t f h. H kfv p å t t k å p l, m äm hfvtlfvt, tll h v l k t A t fvt h o o m é, h v h o k l l p l hfvoll. Tll böj å llt v ä l : h fvl t å h o o m l y c k l t b A t k ö h t t j k f t ö k h p t o. M t komm h f m. tt h ä l k h l jälfvk b v k l fö k ä l k tll h o o m ; h o b y ll ck om m t k o t ä l t l t om l ä j t v c k l t b t c k fö föftt, h o ö m m t om t t ö l y c k o l l, k b l ä k t k t ä l l k m t k. N ä H F j o m ä k ä l k y m m om, f ö m å h j l ä b t p å t t t y c k, t k t p å v k f v ä B t t, o m f fö t t H k l l b y t m A t, fö få h föäfl f l y t, följ h v ä å b ä m t t m k p t t, k ä l f t t h k kft t t f l l b o t. p h f j ä l f m o t k, m h f t t h t å l l l o t l ö lfvt. mo h h ät lömt hå lfkmp. D å få h o m M t h t t t t l m få h m m t v fjo. H m o ä ö. H h f v t p t, å t m l, k o t h o o m fö l l t, h v f t h v M t h böj k t ä p å y t t, l t t o c h fö j p f å lfvt l t. Dt ä kl hl " H F j o ", t t l o t p o m, h v f ö f t t fvt t t t y c k f o m ö m m ä p å f ä å h f v t.

2 IDUN 1906 B t k t t om k t,. v.. o m v c y k l k l tt l f f ö l o p p, ä b t t b l v c k t v p å l ä fått m o t t vk po. V ä m h t, k ä l h t k l k o m f ä k t h l t. D t ä l y k, ck t t o m v, t t t j t f l k o m f ll v c k k o t. jälfv m ä k o k l k k k h jot m j p t h v H F j o M t h t btäff ä k l t föfll t, o m om f ö t ä m p o l h t å o å k y m f p å f ä m t å l y k h v m o m t fö p å t ; l k å v k fjä k t ö c, h v l k m o k p p t h klj få lfvt, f ö ä H ä o t t m M t h böj l f ä f v t y t p å y t t, t ä m l ot l m tll ä l ä m å l B t t, bohém, tck m äkt kot, ä h v j plk b y p p f tll m v l l t lf l f v m ä k, o m fölot fotfätt t l l v o. D c, ä H F j o t t y c k å t ö m h t fö mo, h j ä l t fö b t t, h m ä t öfv ä l k l m p h t h m o o l o v t t l l ä m jälfmot, äo l k l v c k t k ä l t f. Dlv ä k t h y m tll m o k ä l k, k l h ö v om k v l f y l l läj, o m m o k l l t ö m m, o c h om o t ä l l y c k fö o t t k ä t t m o h j ä t v m l m o t tt. N å o t t t y c k l ä m j k ä v, om l å b y m l l m o o, h v j o ä p ä l t f t häfvht. D ä f t t v ä m j l t, fö h v l k t m m fo k t l l o p föftt k ä k t j k t o, h fått k t ktt. D, om k fötål fö k t t, h v m h t m o tt t oblt äm, to k p p t vt h v jp o l k ä l k vll ä. P t t fö m o å fö öft om t t l m o t v o m m y c k t f h v F k N y c kfvt. H o f h h j ä t å fot h ä t t p p å p p p t, lkom ock m l h å v fjo, om h ä t fl f b ä t k t. D ä k ä h h m m l å t m ä tockholm. H ä jälf H F j o : J kl hfvt! J, om t ä ot b väl, m tt m måt om fäml kä. Ty j ä fö hmok,, k y, tk mä, o f ko bä 222 ll t t b o h é m - k t v tt k f é b o, l y m t t ö tll t o l, m h m t h ö fjobt v ä t f å, t p å k, om ä h o o m k ä t, om lätt t l å t t ä h jäl k l t å k t. D t t ö m m k y h httll v ä t F k N y c o m b y t f m å om mtk föftt, h m t ökt v. Två ktvä h h o c k t l l k ä m p t : " D y O t " N o - t l o m "H Fjo". M fö t t k l l bl h l, b ö h å m t jälf, ö p p tt t fö t m o ä lfvt t o h v ä l f p å p o l t k, ocl t k o m å, mh ä l l t t o t, ck k ä t l t p å pl. H m å t, y H F j o, b y t t få f ä å, ä h v t b l y l l, å å " t t v ä fövl". Vll h v c k k t t h ä y tll t t ofvl kf p å m t k t lf, p å h å l l t t ä t h t, h l ft, k l l h o t v f v l k t t v hv h åyft. H ä f ö l k o t ä l l v t b t t h om få. RNT N NU ÄR VIA OM HÖGMAN. VÅRN. D T V Å R, vå, om j å l ä v ä t t på, lj l å ä h v j h m l l y b l å. N fv t ö m m m ä k t t bjök hvt tm. U kopp ttt pä m o t v å ll bl. M t c k, om j ä l N l t. v l ä mot lj fm ätt flock föj; h ö t j ä t p p få f t o p p lock höj, k o l å h t y m o t ljfä I o v l l m l " V ä t k t " " H l fjo" h h t v ä h m å l tl k l t t b o h l ä k k t f o l k t p å t t om k p t ö v m t h j ä t v t t ä t t. D ä o t på k o t, käfv, ok p p t o m v l t k t b o, t l k t hf fk om m h ö h o p m k l p p o. H v h h tll t o h t m fy m l : " R ö k y ", " T v å å ", " D t k l " " F ä t " öj, om t, b o l y k ; v c k, ft p p f t t t t ä m, k ä c k, om tt å l y t t v k l y v t t fjobl m l l å f l k t b b l j k t o f, om l ö t t t k v l m t m l l t o c k h o l m h, t t o c k h o l m, om lått h o o m l t, m ä m ä, om h ö m m få v ä t h f v t b å k y h å l l f. J, ö m m ä h, bl väm, om, ä h å lä vå to 4 4 MUM 4 4 äfvty, fol t o v få ö bä h. M t c k, om m ä äll., t ö v å löft m h v j ö t D t lf, t väck. om fö äll m t, om k l täck, k o, om l ä m l l, k l l å k ä k x ll. F k t k l l väl bl f hvj k ö t M, t c k, om j h hoppt kopp om. hopp J to vå kll m å t kft mo, l å t l y c k m o t m l, m, ck, j j föto: b l o t t b å l, om föt flmm få kft f v å käckt, äkt. J ä tt k o l, h v t lö f v å v läck. M t c k, om å f ö, ä lfvt å t v ä c k. INGGRD V N K T CAMITZ. RIKDAGLIF. KOMTURTCKNIRGAR FOR IDUN A F LUCIDOR. IV. BLAND NATORR OCH DPUTRAD. D T V A R P L N U M v v å t t bök p å H l h o l m ; v fo ä v f, h t, t l l å, ä få b h l b l t f t t. D ppmäk m m å h ö m ä k t l ä t t, t t t ck llt ä o k ä l, om v k f ö. M t ä ock t ä ä m t h ö t l, om k fv o k ä l. Och t f å t k l l å, fötom t f ö t ä l l t k o t t - o c h pt"pt. T l l å t o m o p t å! Utymm k ä l föbj o tt l ä m å k k t ä t k, h f t t ä k v, t m å t v öj o m å tll f t c k å å t å t km ppfå po. D om b tll föt k m m fö t t å h ö b t t h t o t, o m h k o m m, ä få b h l, fö h v l k j t t å t I v Afzl t. M kll k p p t to t, ä m hoom, m m m m ä t, o m l t ö l t l t ät okt lt ä p ä l ä m, jpt p ä l ä m. H h m l l t ck l ö m t k v b l folt mm, t bhållt k o t k t m t l f v lfvt m t å l f å t t b p p p l y t y p å t. om t l h h ck ö f v m om v å p tto. H ä j t, m f t l jt, h lä to y p k t på k t, äfö v k h k l, v ä l t l t t f ö å! o ä l t ä m t. Dt k l l väl ck f ö v å, om t y k t å k o m tt tl, om v m ä t t tllfäll t p k t h o o m om ätt m v t v k tt k p p t o. Dock t ä ck t, tt j t - t. ä t bät äml fö b J U X I X I R Ä D X AFZLIU. jk. Föot f H Läk. Pof^ä t fco få Axl Lt, Gfl.

3 IDUN 223 o å v höt vä. H h ht föb tt m m fl k l o k t p k t k t fv ä fom. A t t h f t c k blfv t föv t l l m m m l h ö f N o t ö m b o b l o t t p å tllfällh t, t t b å fkot f j ö o b l c k t bfo v. Bl mä h k L Olof L o f fttä på Dlbäk, h Po Tllb, plt f m k j t oll. t h hft t b å äofll v f l l ppt l ä k v c k k l ; o c h k v c k k l ä o llt o b hl. Våt l yt l k t ö, chf fö tlfv k t, A. L m, ä föm o l p p å tjä o m föt k m m, kftfll, k l b t ä m. H h föt t l l h ö t flott t ätt, hvpå h y l föt tt vp tl, fmkll kvckh t : " N vt m, hvt m k l l t l f fö t t få cvl f ö v m t. " 1906 Dt ö t t jpt p t y c k t t hö A. H, ä h tl kmm. K o p p böj v, FRTHRRARN VON N OCH G. TAMM k p llt k o m m b ä t tll p ä. Q vv v! V ä l täff ll h! f t c k ttft ä p p, o m b l f k m k l k fh. v o f.. ö f v t å t h å l l fh. T m m, t v å fllö p t t fö ä l t f m l t m m, om öjt k v v å t ö f v h. Ho coco fö öft, b å t v å! GNRALDIRKTOR k t t jpt få t, h l f lkom mmp f jk o m l, m l vö ofömk! H l fotf m mm hä y l ö kft tt t m öfv t, om h v å t o ä t t vt. tom k j t h öfv målt, t må v t; m vä f tll ml kämp h lkvt m Af t t k olk k p l y ä hlt v t h Olof J o o Hof, v ä l b t ä l l f l l m ä k t v kbk. H h omlpt mm b o m h L Olof L o v ä l, hvlk o c k å ft l t k m m tll t h m föt. M t ä t o k l m l l t v å. L Olof vll t o t l l fllt k ä, h ö ck p å h o o m, m p å h Olof J o o v ä l o m t ä k t fö ly, t lt kt. H h å k v p p p tllfäll m t o t f t t y c k föt fökth t p m h t t l. Dt påtå, t t h ä t l jäl t y m o t p t ö l, om p p t å t t f ö t k m m o m ck v t kombto. K k fttäfv m l p t ä ä å l oll? H P. v o M ö l l bl ä m o t hlt äkt l ptl, m h h l l t m o c h m t l l t p p m ä k m h t om t o ätt, på hvlkt h ä hö vb ö, ll y ht kty l,. k.. Hvm om h ä t t, tllh ö ck o t t fö, m ä k t ä, t t h v o Möl- T GODAGARN P. VON MÖLLR. Af läk pofo måflt ly vtot åom täkml v måh jkom. LINDMAN. t t l fö tttkottt t l. Och t h h jot om h l k l, t y h ä tt m ot fötå mt klt t omöm. T c k v, h h t t, ä h fö t mllohttkottt o m ä. D ölt k m m fö t t ck ä OLOF JONON I HOF. t om ppftt, tt ä h lå tll, å ö h t t lt ppåt. På tockholmbäk h v ä m, om t c k höfv o t t t t m m h föbå, fl. D v B töm, ml "k Dv" kll. H h ä m l llt m fmå plt l otb oppotol ä få t t å, k k ä l ä ; h ä fö tll l. B l lblmlptt mä ä h o c k ck mt fmtä yl m å t t o, m t vkt plt bkom kl to h ADOLF HDIN'. LANDHÖFDING NORDTROM O. D:R D A V I D BRGTRÖM. ANATOGN om hl k ä btämt öfvtkmmjk fh. C. C:o B o. H tllh ö p p b l ppttk kol, ty h tt ät l t l l ; lfl t p p b h ä h ä ä ä. o c k l föl o m f v k l, om bott k l ä h o o m å fötäfflt. H m h ä l l t ä l l p p fot äo hötoktk, m h p o l t k y m p t äo h l t h å l l t p å v ä t '. Båfv m to lätth t ä k o c k å l f t t t t y c k m t m b t y l f y h t, l y c k h oft b t t å v ä l fmkll tt välö ktt om l å h f v t p å p k. håll å potk. Glptt fö v: Jopho & Btk, Götbo. Fbkt: B & C:o, Bl.

4 I D U N fölt, om h k l l f ö v få polt k k å b, ä h flytt öfv tll y vlkt. D ä f j ock, h y vlk t, t t t o m m t t fyll ft l k t o W l t ö m, om f ö b t t t h ä m t l l b k. D l k t o k väl v lk o om? PR PRON I TALLBRG HAR ORDT. M t fv ck b l o t t k v c k k l t k m m, äfv t k. D tkt ä tl lkto K. t b ä c k ; åtmto kvll h mpo tofthy häom. M h ä äfv k v c k tfl k l, fö b å ä m k p å h ö t p p b, t t t vo t o LKTOR K. TARBÄCK. VID OPPONNTJUBILT. N LITN ÅTRBLICK FÖR IDUN A F GORG NORDNVAN. K ONTNÄRFÖRBUNDT JUBILRAR v å m m t t ä l l, om t o bl fä tt ö p p f ä m t t m t flyt I. J b l t l ä t t tj å föfltt k o t ä o p p o t o l, o p p o to, h v l k K o t ä f ö b t p p t o. D t k l l bl llt fö v l y f t t t t h ä o ö fö o k tll o p p o t o. Röl v j å o t fö v å k o t f ö h å l l ä k l t t m ä k, t y å o t om ll k l tlä h lk lt fökommt t I. O p p o t o olk l ä h ä l l t t b y å k t k k o t k m o t o l ä o v k b t o, ll h ä l l t t ä ä t t t t t o t t ä l l öfv hfv tt tt ätt tt vå kot. FRIH. C. C:ON BOND. Hä hmm boo åtkll omtäht tll t t t b o t t t k å p l t. D å v o o v tt " f ö å f o l k " P h o p p o t p t t föt " l o " , T y k l b l föt -'co" J p h hft o p p o töl. mmlt mll vå k o t ä k ä m t fkt t t b k ä m p t ö h t, o m t b o t å t t m ä k t t y ä t t t t t y, å h t om å kotlfvt lkom kottt. B l y k o t ä äfv b l l v v k m, m m t b l tfl fmfö llt om t l k p kolo h t ä t t l ä j ä t. H ä ä j p l t t t å p å t k p t lt om fö t ä j fått fll b l y j få h ä v tll h v j äom y t t t m b o k " v k k o t v k kotä" (1892). jälfv t b o t t t t h ö h f m om v o o m få böj, tt Go Pl, yl klt klä, kpp, öfvock ll kotym v fläck ll blkt f ol, å tt lätt tt fhjälp om kmk tvätt ll fä: O Bl m h ä f t, om t bö l ä. O p p o t o t o fom f kfvl tll k m m b ä om å t ä v t fö t l l ä t t f k o m m t t é, b t å f p o t o m om k m, om k l l f ö b f o m v ä m t t tto. Då bä f fomll k ä l flo, p p flt l k v ä l j ll f p t t o ä ll m k p m k m. D kll hvk m o t t vl m m ll t m ä k l äfå, j h l l k l l l t å o f k m o t täll. D ä m v k t l l t å t fökl t k o t ä v ä l l t v å l ä. O p p o t k f v l v t c k f 8 6 m, m m v ä. Dt f b l t c k b å o m, om y l l ä m t k o l b ä k, l m ö t f k m m t t y k t å h å. B l m l v o o M l, F l, B t N o b, N o, J b, H m l. Af t y läktt ltoo bl Abol, P é, L t ö m, H ä, Z o, Lljfo, o c h ä l y p l t o o m t : l m o, Gflt, Hbo, Töå, t Jopho, Cl Lo, Hlb, Rch Bh, Ho B, P ktöm, Nl F o b, A x l B o, A x l K l l, I l Flltt, K, Lm, Kl Notöm, Pl, Hjlm Notöm, Gt Lb, Thtöm, Ötl. Äfv å f k t k t h kfvt : Gflt, A l, K l Möll, L v P t o, H o H ö l, Hl. D t v å l k b t y l f l t k o t ä, om f ö t h å l l om " å t ä v t " fö fom, om v o o t ä l l v k m ll om h t p äfå, blfvo f t l k ä l t å t f ö ö l. h m å v b l å t. M å f m, om m l t m o o f ö t ö t på tt bätt t kll t t tt m o p p o t p p p t, t o o l på k ö k, t t m å p p t ä t m f ö t ä k m t p k t k t. A t t k m k l l hft h f t t v t l l m ö t å t ä l l t fö t t f ö k bkom fom, to v oomtlt. B l t m h t t föbå k m v l o j h t få om t t o t t ä l l, t vll ä t t ö k t l l m ä h t fö t om å t k o m o m k o t. Å ck ft å, h ö m j t l om å o k m k t t ä l l t o c k holm. T ö t t p å t t v ä t, b l ö t o tll l t v å p t t ö p v t t t ä l l, 1 pl ö p p B l c h å v k o t l o v K t ä å " p ttäll". D t v föt å m m, om t o c k h o l m t ö t t ä l l blfvt b t å b t f ö k m ll k o t f ö. Och h ä p p t ä k o t k t, om v t m m b l ö o f m, om h m m h m k t fö tllfällt t h ö o c k å tll ö l h t o t t t m t t k lfkft k o t m å t t o t fm tll k ä h ä h m m. D k t om å v t ä m l o k ä fö fltlt å k å v m o ä f k kol, å mll myckt olk vk ly tllämpt. M ll ä t t v j f k flo t f t t t ä l l b y, m m fllt k ä l k b l m j v å b l å l v k fä. Vå kotä h l ä t P, m blfvo j lfv f lä. U t t ä l l v o o 18 t t ä l l m jämt 100. ml jo tt omå l t fkt t y c k, v o m l vä tll Öyt Kmk Tvätt- & Fä-A.-B., Götbo, om tfö ylkt bt b bllt. Omb tockholm : Fök BJoho, Kt 9.

5 k ä c k t t t v m y c k t t m, v llvl t v kkp. D h fjo f m å, om o c k å hmmtt tockholm, om v v v Dlof- o c h Mchtflo p å k o t f ö ll m t, f ö v å b å öfv m o t v v l o c h b h l ä t t h o tt, om hfvkl jo t t o c h o m ä l l läto tflo bätt åot tt. m l l t v l t fjot v t. I tockholm ttällföhåll btck p lll l t o t t ä l l y. D v p å v å , p å h ö t m m å å k m f å tllvo m t t ä l l h m o t p t t oppot föt t t ä l l fä m m lokl. N voo ttäll 59 m m m k o t v k. D ä ltoo p få v å, l m o, Gflt, H bo, B, Jopho (m " t ö m k l ", om v ä c k t å m y c k p p t å l ), Cl L o ( m " L l l z " m. m ), Z o m p k t f l l k v l l, Lljfo, B h, K, Notöm, A, Kothé, klptö H l b o c h I l F l l t t m. fl. A t ä p å å k m fböj ltl v p å o p p o t k f v l o m lät bl oppot Kotäföbt. D f ö l v 16 t 1886 fölot Götbo, ä t å v kvkt kotämöt. I oktob följ K o t ä f ö b t föt t t ä l l t o c k h o l m o c h t t å ä f t t t ä l l Götbo. F ö b t yft f v t t " m o t b t ll o t l h t, o m k k, o c h b fämj ll fom, o m k vå hmk kot kott". Dtt k l l föt o c h fämt k o m å l t t ä l l, o lt j ä l f t y l pcp, t vll ä t t h v j l t k l l ä ö t ä t t få om v l f j y o c h k o m m. D ttäll hopp m m t k t v tll l l m ä t k vk. V l t o f ö b t f K o t ä k l b b v ä c k t få t t f ö v k l t k på tt "kotäh" m ttäll m l l o k l. I lt b k t v ä kft, f k t f k o m m t t é b t, t t l m få h v t t ä m t b o ö fö kot. k f t, o m ä l l t o m hofm j p å å o t ä t t t m, föo o c h f ö k l v k o t k m läovk tt häom jo bp bo v ä tll kotköp. M påpk t oml t t tt lo o m k 7 0, k. å l tll k o t v, m l t tll k ö p f lfv vk kotä lt v t 6,000 k. M fölo, t t T k k k o l b o v b fö k o t v, h v o m l mlyck k o t ä kll h lätt tt lå p å kott. M fölo t t t o l m m k l l l m f k o t v k tll l o t m é o c h offtl by. D t t v o p p o t o föt k m p t. D v t f h ä f ö l, tllfökt o c h löft, t f v å t o m o c h h v o m ä hfv k f k t k p om k o t, f k o t ä l växt. Föbt mlm t l p p c k, ä t v o m t ö t, tll 9 6, m o m t t ä l l k t l o o p p o t h föt l l t k t l o ft t l ä k t m ö t f m m å k ä m, o c h m bl ö f v k f, h m å b t y k o t v k, o m föt v o o t t h o k o t ä f ö b t. D t k l l bl fö vlyftt t t ä k p p, j k ä k m tll t t p å m om F o b " h j ä l t ö ", om Ch. ko Lé, Hlb T I L! K Ö N H T! TYRKAI 225 IDUN F f, o c h o m t t b l lofv om p å ttäll voo H Hch, Alf W l l, G t f A c k o, F h l c t z, R o b t L b, W l h l m o, Cl J o h o, H. N o m, K b o, v. W t m, Jo, Albth (yl ö P), Av ' J o h o ( m blfv f m ). Föb t t o tmf v P, å 120 cm. b ä 90 ö p mt lv v h o p p o t t t t c k fö v k kotfl tllkomt. Dt v tt tll- potoftt tll pvtpo. o t h t f ö b t å f v k = Pofv o m å fco. k o t o c h t v k m t, p p t ä å v f o t l ä k b, om j b ö få l ö m m.! chwz & Co., Lz. G. (chwz). D t p k t k b t c k o m mlföök t. A t t ptpltt tyckt t tll t t bl k o k, m å t ä m m, o m å o, t t m k l l ö b ä t t t m o k m o c h fl ä o l ä ä t ä. H o vlj ö k f o m o c h k o m m öfv o c h o... N j, j k l l t ä, t t m t t k o t ä k å k l l k p p t ä k h t ä t t t, o m v b ö mfällt m v tö ktott tätt m vlt bt på föbätt. Åtkllt h tll k o t fomm ä t v å p t, o m kfj blfvt o l p å tj å, o c h v mll, mto hv å f k o t ä f ö b t ö k h hck på hv. Dt å ockå t, om blfvt p p f y l l. A k m h jot l k l l m m, å vk kotämå fom lä h ö fö bl. D kll tö h p b t y vt tfö t å m m l t f m t l k o t ä t fä j. D å t t ä l l f lv p å hvlkt pt tllhö. D t o b t v, t t å o l t j å kotähfå om h, bl k o l o o c h t t v l t t l å t få b o t t ö f o o.. o c h k l l k ö t t bt ätä. D ä ä v t ö fht t ä l l lt f k o t ä f ö b t ä fö tj å. D ä mål f t l t om l l m ä ö t ä t t t k k o l, ä h v t flftk k å jy komm. fkomål. F ö t t få k l m lj bhöfv m ll j m å l t f t t ä l l M l ä v j o. D pämt (om ä k lop hlt h k p p t blfvt tft, fö ä mh å l l t ), o c h fö t t få t p bhöfv m t t, o m å t t ä, vll t. j h v t lv v k m. tt ft l l t k l K o t ä k o t k ö p h blfvt t ä l t p å hlt f ö b t få v k k o t ä f ö y b, v tö mmo t å m f ö b t m l m m f ö b o t t j tll b ä 6, k o o, m å h t t l t fö t t ä l l, l k o m ål p p m t vk kot m. föt höllo få k m. Föbt, Gpp- pclttäll äo vl, ä om böjt m t t vlj m l f b l v bö ttäll ä j y m k o t ä om ömt om llmä to c h å t m t o j bhöfv k t m t ä l l tll o c h m k v k jottfötyck. Om llmä åht k m t c k t t t l c t tll mv k l j t l. O p p o t o h jot y t t k t, om fottt t t ttäll på o m p p l, föt b t t, o c h h o c h v fjo o l t fö m v k om blott tllvo h tvfvlt m k o t ä ll k o p o t o. l f m t, v h t t k o t t. Oppoto kt m mot ttäll v ä t, o c h f ö b t t t ä t t M t l ä o f ö h å l l llt foto må, kotält pll ttällf o c h möj ä t b t p å. f m l l b l ä k t k o t ä v k. Å t k l l f k o t ä h t l t D å f ö b t p å t l t t t ö få llt h v k o t p o l t k h t, o c h ttäll, h t omfvt fo v t t å fl f ck m t p å t t få l o k l, j y, o m b t ä m b t y t f ö bå p t. Tll m öfv t t ll f ö k t t f t o m t å o m h ö ä lll bt, p p h ä lll målflock, o m k l l " f", k l l ö mm fo om tläk cot k ä l fö t m t h ö p, p p omfvt. F ö b t l t o tockz o, Nl F o b, Cl L o, G o P l, h o l m t t ä l l , o v k foc Bjöck, H P l, Alf W l l. l P o m ll j k D flt f t t ä l l lkväl o m ä t m ä t m f v m Mho k o t ä f ö b t o c h h hft b ch Hlbo , jo t y l f m å t t ä l l m m å m m y c k t p p v ä c k å vt, bå toml ttäll Köphm, m vä ämot hmm. Jopho, om v l t t v m. L o , å v offjäl o p p o t o, t c k k o t ä f ö clt l t o, o c h l k å Mch b t Af 1 8 l t p ttäll 1885 kvtå 6 kotom f ö b t k o t p o l t k t t k ä f ö b t (4 f 18 ä o ö,) f 5 9, k l l j j y t t å o å k t. A t t m om v o o m o m föt o p p o t t t ä l l h ä o m ä o l l k t. å, t å t 10 k v. Dt ä ål v t j v t h tt t l ö h l t p p m o t å, mll olk k o t ä p p ått å låt å ö l v, y o c h löftk. Föom b l v å. I Dmk, ä oppotb f föt t y l t j o f A b o l ö l föt tll l y c k l l t t ä h ä ( o f ö ), Cl L o, L m, v. l t z, ä l y c k m få k m o m o ktkt Ho Höl Lv Pto tll p t t o fö h l k o t ä k å t o c k h o l m o c h P f lm D m k f o t t t l o p p o t t t o ( o f ö ), B, H b o, P l, P l t offcll å l t t ä l l o c h é Thtöm. Mlmtlt v k m ä k m l m m få b å l ä lt P l h ä ofv ä m p p I Mch ä o h l f ä v " k o t t O bl 2 6, b l f p p ä f ö b " ( c o ) m l m m l ä t t få : A c k, A, R. B h, m ö t tll o c h m h l m ö t f Rktlfo Allm. Tlf Rt kotbäk ppätt bvllt på bä Aktkt Dkotö. Fll: Götbo, Mlmö. Möllyck JVIöblfbk Uttäll, U UU Il C I åväl lt om kl; llt ot fötklt tfö. ä, ä k l ä, M t t o G. m B Jlt.

6 IDUN k t ö m, Ch. k o, K, Lljfo, N o t ö m, P t T h t ö m. Bl på å t l l k o m mlmm äo tt ä m Fjt jöb mt klptö Jhl, l h ö R. D t bhöfv fö öft j p å p k, t t t om b t ä m m kotäpp btyht, j ä m l m m tl, t m m p t f k o t ä l t l l, vlj fömå. ö k t y fom y t t y c k ä t t, h hfvmål v t t t fö kot hm l å t lå o t hmmt mk. D komm å t t blck öfv tt b t y l f l l t k f vå kot tvckl. V h llt käl tt vät m y f k h t m t o föhopp. Och tt kll k tll: kottöf om vt f ö k p p m oppot Kotäföbt m, h v t h fö m jälfv fö v å t l. D t m t f t b ä t, om v blfvt j o t kotvä två å åto, ä j o t f o p p o t o p t t, f JFÄKTKONT. KVINNLIG p\t ÄR N FRÖJD *- tt, h tt fö fäktkot m m v tä våt l. Jt fö o tö obo vå t f vö oo fölpp to ml föäm ott, hvlk om mtt tvckl tll, vlj kopp, GRUPP A F D KVINNLIGA FÄKTAR, OM UPPTRÄDD PÅ PRINAN INGBORG CIRKUFT. v t f ohöt vä. FRÅN VÄNTR TILL HÖGR: MADAM H. D KORT. FRÖKNARNA J. BOTRÖM,. L A R É N, M h oft lkt A. BRGTRÖM,. WTIN, H. WICKTRÖM OCH K. MYR. INTRUKTRIN FRÖKN JANKN fäktkot v chckw I L - H A N N GÖR U T F A L L I FÖRGRUNDN. BRANDT FOTO. plt, äfö tt bå hö fo tk koct. Lkom tt h ock b å f ö t t f ö b t, k v t å m om vt ll om äo t t ä k tll flott kot ml o mot kt lll p p p t få t Kotäföbt. D t jot t v h åo fömått töt få ht b å t t o l y t v t v k m å l t h v t b t ä m m fö plt. Åh om väck mm tm l, om v t m t t t t t v c k l, k k t ä, t ä f v ho töfv, åt to ft to käk koppl l pätht, kft c. y l l t h t. K mvlj. I o p p o t o k o t t ö f ä bhttll h fäkt ock mt vt kot t t ä l l, v v ä t, öfvkt t y l föt t t t ö k. Och t k fö m, lkväl påtäff tk ly t: f t h f v k l, om å t ä k t t v k k o t v ä kll böm kvl fäkt h ft bå på 16- tj å f m k o m m t K o t ä f ö b o om å : " f t o m t ä lf, å l å t 1700 tl, m h vxt pp fäkt hm t, å b ö bl f m v l t l F kk. m H m t m hfvhä o h kv föt t å t. D k o m m å t t ] v, h v å k ä t t ö b k o t v k. " böjt vä äfv fö h. k o t k k t ä f ö ä t å, h Och t ä j t h v m å f m jot, I Köphm omftt fäktkot m llt tö U P P A L A - OCH LUNDATUDNTRNA ÅNGARMÖT. 1. OPRAÅNGARN J. FORLL. 2. KAPLLMÄTAR A. BRG. LUNDAKÖRN ANFÖRAR. 3. DOCNTN G. KALLTNIU. UPALAKÖRN ANFÖRAR. LINA JONN FTR., LUND, FOTO.

7 227 IDUN f. Häom fl hätä C G.ftBRGMAN, lä t l pktö v hf- t äfv bl m, tt äfv tockholm k ppv tpp käck häo f äl ott, äpå tö vck ppbl I ä tllfäll ml tt kltt bv. Fötjät häfö k fämt mmt tllkfv tmäkt tktö, om vå hfvt m hållt fmtå fk fäktmät m. Fllol, hvlk ll ä"m, tt 4, ml v äfv fö m. I fök Jk Wl-H, få t å ppv kä fäkt, om väl k btkt om föämt kvl poé fö flott kot våt l, h m Fllol v hft fömå tt f mhjälp, om m lk myck kcklht om tm ä åt kvl v h ttt. Tllv h kvl lv j ck vt llt fö tlk, k tyck ock llt m m v kl, tll höt to kvl fäktklbb komm tt bl vå hfvt. D 8 m, om yl mvk m tt vckt fäktmm v p Ibo ft å Ck hvlk v åtfv ft fotof, om m öfvlämt tll fö fäktkot lflt t p, tö fötpp tll käck kå f >cm>, om vå hfvt om kot to k ppv. UR 1905 vt folkkolo fl.. C. G. Bm v 65 å ål. U xto å Bm hft tt pktot h om bkt tockholm folkkolvä ått tot tvckl, hvlkt bät fmå f ök btl läkft. Af t y, om Bm l åtkommt v tockholm folkkolo, må äklt äm ätt f kolkök m C. G. BRGMAN. v hl koom; ätt f kolb; täll f kollä; ätt f äkl läol fö tkhtv; y tl mtl m. m. D: Bm v fö hm kp höt ppktt ck mt f läpol, hvlkt klt fmck f t lt om ä hoom h t lå vå jkom. H öj ämt f mk, o ott. DAGKRÖNTKAN. TATBANJUBILT. Fmtoå f påböjt f vk ttbo by f ö Alå m kl hötlht. Tll kfvy, tx ö om Alå, plt ä t RDAKTÖR GUTAF GULLBRG. FIRAR D N MAJ I T T 2 5 Å R J U B I L U M OM P U B L I C I T. TT TIDNINGMANNA JUBILUM. I T T T J U G U F M Å R J U B I L U M om pblct f ll ä m b t ä m t 5 f vk p mt kä mä, ktö Gtf Gllb. VNKA TATBANORNA 25-ÅRJUBILUM. PADTAGT ÄNNU PÅ 1. MINNTNN VID K A F V R Y D, D Ä R FÖRTA V Å R A TATBANOR TOG DN 30 APRIL KVARLFVAND 2. FÖRMANNN PR KOG, DN A R B T A R N, OM FÖR 5 0 ÅR DAN BORTFÖRD D N FÖRTA KÄRRAN GRU VID K A F V R Y D. OLGA RINMAN FOTO. föt ptt to, fck kl ftm mk f Alå otmpl mkkå mä po få Alå kl tkt. ft fmkomt fmtä bö B. G. A. Gyllkok tll m flo omf mt, om fö 25 å t tll hfät f jävämt, ojo tt lä fö fö vk jävä tllkomt tvckl mt omäm mä, hvlk tt bt tt vkm l, äklt öj v mt f öfvt Nl co, vk jävä f. Tl lt m tt lfv fö fotlt, åtföljt f hop ff, hvft m, om fö 50 å botfö föt kä få plt, ä bybtt böj, btföm P ko, fmtä blf fömål fö hjätl hyll. Få jävämfö öfvläm tll hoom påfv. xttåt fck häpå tllbk tll Alå, ä mm m v o på thotllt. OFIAKYRKAN TORKLOCKA. Tll by v ofkyk Kt föml äo t klocko fäjt. D töt klock, f hvlk v hä ml fbl, h följ kpto: "Lofv H m jäl! J vll lofv H å lä j lfv". Öfv kft y lfbl f Thovl Kt. A ä bt tö mljo m ott of bl. Däjämt lä: Gjt fö of kyk Kt föml f Joh. A. Bckm & C:o 1904". F ö M l m ö 18 p l , b y t h G l l b v 18 å å l t t tllfällt m b t o t t. H t l j o l t b t o c k föt få 5 mj , å h om " v y t k t ö " t o l f B o h l ä T U v l l, ä h t fy å. ft y t t l t t å l o t p, om k t ö fö O k h m t, t y f m å t t ä f v fä tll t o c k h o l m, ä h t t m y c k t k ä öfv hl v å t l l ä t k o p o tll l o t p : " F å B J l t ", om h f o t t t ä tll m t f t l t, å h å t v ä tll f ö l p o v om chf fö y p p t t Mlmöt. På p o t föblf h tll å , v h v l k t h å t b ö tll h f v t, ä h v k om k t ö tll p f l y t å b t y tockholmt. HRRN, MIN tl'- ^ IL LOFVA HKM*>. «G,JAG LPJWlJ DN FÖR D N N Y A OFIAKYRKAN I TOCKHOLM A F D D A TORKLOCKAN MD DROTTNING OFIA BILD.. W U L F FOTO:

8 IDUN 1905 U kftk joltb h k t ö G l l b v t t t t o k m t om é k o c h tlfll t m, h v l ä m t k l ä m llt k ä t c k t f v k blck, l f m t ä l l k o t o c h lbl å k å. f v å m t b t j o l t, h h ä k l t föväfvt k ä l fö f ä k h å l l b f få t t fltl o p k o c h mk k t t m t få v ä l t t ä l l P, Atvp, C h c o, :t L o m. fl. V f p b l c t k v k m h t h h t o m ft t t t kfv tt f ö f t t m p å fl p p m ä k m m b o k bt, åom lt po p å å f v å p o p l ä t ä l f ö f t t : " R o m vätfckfomt" (1880), "P jt " ( ), " V ä l t t ä l l b l fö b v ä l " (mm å), " B o k om Chco" ( ), l p o l t k b o c h y m.m. D t o m h h fl t, f h v l k "ptt vo Toktöm" " R t p l " to v m t k ä, fltt m b t t om hfvt kämtp, på å ätt ky " l " t y m l t t ä k f t o h m ö, o m t å t t h o o m b ll kft. 228 I Köp Vbo BARNKODON! Bät vk fbkt! Hvj l tämpl m vtå fbkmäk. Tllvk f: Aktbolt A. F. Clo kofbk, V bo. Föälj mt ho flt kohl lt. FRIDRICH V. CHILLR. FTR TT AMTIDA t ö f v o c h f o t f töfv m y c k tj, om ät ä tå. H v k få t m ä k t t p o m, o m t å tll k t f ö f o : få c, ä o m f ö ä k h o m b l oföflk h ä y c k. Och tot t t h v ä l f T y k l t o k t v t t t t fö å t o m l ö p o m KOPPARTICK. TILL CHILLR-MINNT. O M N Å G R A ll 9 mj h h å föfltt, t y k kt F c h v o c h l l fl W m. D k o m m t t h ö t l h å l l öfvllt k l f ä l. chll v Tykl folkkät ät G o t h t ö t k l, l m l b f ö o c h v f tll ll hlfht, ll l m p h t t å t t y k m h ä l l t, o m t ö t, o m vll b y o m v ä l, k ä k y o c h fk k t k t. I ll t y k h j ä t lfv m t f chll, lt f höttå polht tyk ktkot, m ofömk l. H v o c h föblf fht o c h m ä k o ä t t kl, ljbä ho tt hml lttt. Och höt vll yk, h v m m ä å tll l ä f h v k, b o ck b l o t t f t t h föto t t lyft m ä k o p p tll, t fmfö llt, m h o m mtk CHARLOTT V. KALB. Äfv fö I p l t h h flt p ä c k t tll j, v k t f ä k h o o m bl v å ll ält mbt. R tll I föt å å b o h ä m l o m t t t " F å k v b t f ä l t " o c h h å lopp k f t h m lltfot t ä t b ö m v å l ä k t o m bof, y t k l. t v h, om bkt, v å pcll k o p o t v fjolåt t o t t ä l l :t L o. chll. D t l t t t p o k, t l m, b ö j fmfä m t t f t k t å löt p å c h l l l m. chll t fö o c h y t o m f ö å l,, o m m v k o m p l t t fä m hvlk t fötjä t t ktt t. M t ä o föb, m o ä t y k m t, H p t m m. fl., fömå j h t t t t h b l t föf t t f " D R ä b ". F å t t chll f ö t l v k o c h tll h t c k b t " W l h l m T l l " t å ll h m p å t o t y k t t p t o, ä p å y t t l l m ä l ä t ft t o t l k å pl v k t, k o m m h t y c k t t äfv p p f ö p å c, o m lj t l t ä åt yt mtk. D t ä l l t å o v l t m å o c h tä p b l c t k ä k t ö G l l b k b l c k t l l b k öfv v 2 - å - m l t, ä l v ä, o m v h o p p, l å b fmfö h o o m. Tllf t o vä h h å å om o c h ä l k v ä k p föväfv t h v h å t t fm, o c h ä t t t l f p å m ä k m l fö t t h y l l k m t o c h k o l l, k t t h l t vt m m v l ö f v t y l kft väm. y. CHARLOTT V. CHILLR. N-. CH1LLRHUT OCH CHILLR DÖDRUM I WIMAR. Af c h l l m å c k b t m å h ä, fötom o f v ä m, o m " K b l Lb", tt bolt opl, om tö t t llfllt l o p p m o t m k t ä l t t h t t y k m å t t, " D o Clo", hv kl ttl poltk tobkäl, mäkt "Wllt"-tlo, "M t t " " D Jf vo Ol ". o m m t k ä c h l l v k l folk k l, h v l k fyll o c h l f v h l, ftä oft m lltfö b t o k, t v c k l B A K A L T T Lm Kk- & Tåt-plv 135

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor.

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor. N:R 2 (1045) T O R S D A G - E N D E N 1 0 J A N U A R I 1907 HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. 20:DE UTGIFVARE: JOHAN ARG. NORDLING. Lbuks' husmskl fö kv. E y uppslg f Fk^Bm-föbu. T / 7 D DET KRETSMÖTE m Fk BmV

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 KNOPPEN & KROPPEN INNEHÅLL 25 BLAND DE MEDVERKANDE: JENNY MATTSSON, chfdktö, pt 05 PÅ RADION I VÅR 07 PUBLIC SERVICE å fuk dt 08 RADIORÖSTEN Ki Ohl ULRIKA

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer