Hur skulle framtiden se ut om du vågade vända upp och ner på företaget?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur skulle framtiden se ut om du vågade vända upp och ner på företaget?"

Transkript

1 Hur skulle framtiden se ut om du vågade vända upp och ner på företaget? 1

2 EUU är elteknikbranschens eget utbildningscenter och ett helägt dotterbolag till EIO. Vårt uppdrag är att tillhandahålla kompetensutveckling, tjänster och utvecklingsstöd till företag i elteknikbranschen. Vi erbjuder kurser/utbildningar/tjänster inom en rad olika områden i allt från elledning till företagsledning. Under ett år genomgår cirka deltagare någon form av kompetenshöjande aktivitet. EUU har funnits sedan 1989 och har lång erfarenhet som utvecklare och utbildare för elteknikbranschen. 2

3 Innehållsförteckning Introduktion 4 Företagsanalys 6 Strategidagar 8 Ledarskapsprogram för företagsledare 10 Ledarskap för ledare i produktion 14 Medarbetarskap för personal i produktion 18 Effektiv produktion 22 Utvärdering & uppföljning 26 Försäljning 28 Kostnader 30 3

4 I morgon bitti kan ditt jobb se helt annorlunda ut. Vi undrar om ni är redo att ta nästa steg. Steget att se över hela er verksamhet på ett övergripande plan. Vågar ni fortsätta att utveckla företaget, medarbetarna, men framförallt er ledning? Utveckla dig själv och utmana branschen På EUU har vi bestämt oss för att vända upp och ner på ett antal företag i elteknikbranschen. Vi kallar det Företagsutveckling. Våra verktyg bygger på branschens och företagens behov och problem. Vi tänker helt enkelt hjälpa de modigaste att bli ännu bättre. På så sätt kan vi hjälpa hela branschen att bli bättre och få den att våga mer. företagsanalys kan vi tillsammans se vilka steg som är aktuella för just ert företag. Tillsammans kan vi hjälpa er att fokusera på samspelet mellan människa och teknik och på så sätt maximera effektiviteten, hitta rätt målkunder och skapa nöjdare medarbetare. Helt enkelt vrida på de rattar som ökar er lönsamhet. Vill ni utveckla både er själva, företaget och branschen? Vågar ni vända upp och ner på er verksamhet? Hur skulle era siffror se ut då? Utveckla er själva och utmana branschen Vår modell för företagsutveckling är uppbyggd av olika steg som vart och ett syftar till att optimera olika delar i er verksamhet. Med hjälp av en inledande 4

5 5

6 Företagsanalys Företagsanalysen fokuserar på företaget som helhet med utgångspunkt i: Vad ett företag behöver göra för att nå sina målsättningar Varför vi måste göra detta Vem eller vilka som ska göra det som behövs Ert företag är ett komplicerat bygge som sätts samman av ett antal olika ansvarsområden som på olika sätt hör ihop. Företagsanalysen är en självskattningsanalys och bygger på bedömningar avseende vad företagets ledning anser om företagets utvecklingsnivå inom olika områden. Ni genomför analysen, under handledning av oss, med hjälp av workshops, enkäter eller intervjuer beroende på vad som passar er bäst. Mål och Strategi Mål och strategi är precis som det låter: Att ta fram vart ni ska och hur det ska gå till. Denna analys skräddarsys för ägare/företagsledare/ledningsgrupp med fokus på er affärsmodell. Med affärsmodell avser vi att ta fasta på: vilka kunder ni vill ha vad ni levererar till dem hur tar ni betalt Denna analys leder till en handlingsplan som ni kan använda för att få bättre helhetssyn på ert företag som ni antingen använder själva i ledningsgruppen, eller bakar in i Strategidagar (sidan 8). Kompetenser Kompetensanalysen genomförs med stöd av kompetensverktyget som håller ordning och reda på kompetensen på företagets anställda ur ett 360-perspektiv: Vilka kompetenser behöver personalen? Vilken nivå håller individen enligt sig själv? Vilken nivå håller individen enligt närmaste chef? Med hjälp av detta verktyg får ni en klar och tydlig bild över företagets samlade kompetenser. Verktyget kan med fördel användas vid bl a medarbetarsamtal eller för att utforma CV. 6

7 EUU Företagsanalys består av två olika komponenter: Mål och strategi Mål och strategi Kompetenser Kompetenser Företagets mål och strategier för ökad lönsamhet Personalens kompetenser VEM behöver kunna VAD för att ni ska nå era mål? Analysens mål och syfte Efter utbildningen har ni en tydligare bild över vad som behöver göras för att: tydliggöra företagets mål, roller och ansvar avseende företagets lönsamhet förstå varför ni behöver göra detta vem eller vilka som är mest lämpade Affärsnytta Med en tydlig målbild, strategi och kontroll över personalens kompetenser, kan ni satsa mer på kunder ni vill ha och bli bättre på att producera rätt tjänster. Detta kan leda till ökad lönsamhet genom bättre kundbearbetning och färre fel. Målgrupp Mål och strategi riktar sig till företagets ledning och nyckelpersonal. Kompetensanalysen riktar sig till all personal. Förkunskaper Deltagande personal bör ha en god insyn i hela företagets verksamheter. Kostnad Se sidorna

8 Idé + Handlingsplan = Strategi Strategidagar Strategidagarna tar sin utgångspunkt i företagsanalysen och efter genomförandet har ni en tydligare affärsidé samt en tydlig handlingsplan som fokuserar på vad som ska uppnås (lönsamhet), vilka som ska göra det och hur det ska gå till. Innehåll Grundläggande analys av företaget som helhet Tydliggöra och fastställa företagets ägardirektiv, affärsidé och övergripande målsättningar Tydliggöra och fastställa vad företaget behöver göra både på kort och lång sikt Tilldela ansvar och mandat till de nyckelpersoner som ska utföra detta Skapa en implementeringsplan för hur detta ska genomföras och följas upp 8

9 Kursens upplägg För att kunna genomföra strategidagar med kvalitet behövs en analys av var företaget står idag. Denna analys fastställs tillsammans med företagets ledning och omfattar intervjuer och enkäter. När den är klar, så går vi igenom resultatet av analysen och arbetar tillsammans fram en tydlig modell för hur företaget ska uppnå ökad lönsamhet. Affärsnytta Med en tydlig plan över vilka mål ni vill uppnå, varför ni vill uppnå dem och med vilken personal ni ska uppnå målen, kommer ni att få en bättre överblick över verksamheten. Med en bättre överblick kan ni lättare skilja på vad som är nödvändigt och vad som är angeläget, vilket i sin tur gör att ni upplever det som lättare att leda företaget. Målgrupp Företagets ledning och nyckelpersonal. Förkunskaper Deltagarna bör ha god insyn i hela företagets verksamhet. Kostnad Se sidorna

10 Ledarskap + Kunskap = Lönsamhet Ledarskapsprogram för företagsledare Ett starkt och tydligt ledarskap är ett sätt att nå lönsamhet. Vårt ledarskapsprogram ger kunskap om hur du på bästa sätt leder företaget framåt. Syftet med Ledarskapsprogrammet är att få deltagarna att skapa ett starkt, långsiktigt och dynamiskt ledarskap som skapar grunden för tillväxt och lönsamhet i det egna företaget. 10

11 EIOs Ledarskapsprogram är helt anpassat efter ditt företags behov och verksamhet för att öka konkurrenskraften och lönsamheten. Utbildningen sker i samarbete med IHM Business School. Utbildningen ger dig mer tid att utveckla företaget och jobba med rätt saker. Du får kunskap och konkreta verktyg för att prioritera, styra och delegera effektivare, så att du själv avlastas i ditt arbete och kan fokusera på chefskapet. Du lär dig att skapa resultat genom att ta tillvara på och utveckla medarbetarna. Dessutom får du unika möjligheter att utbyta erfarenheter och bygga nätverk för att diskutera branschspecifika frågor. Branschanpassningen gör varje moment meningsfullt. I programmet, som pågår cirka tio månader, ingår sex moment som är centrala för att utveckla ditt ledarskap som chef. Varje utbildningstillfälle är två dagar. Mellan momenten ger IHM personlig handledning via telefon. Utbildningen sker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kostnad Ledarskapsprogrammet kostar kr exkl. moms/ person. Du kan betala hela summan vid anmälan eller kr vid anmälan, kr efter moment 3 och kr efter moment 6. I kursavgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe samt diplomering med middag. 11

12 Ledarrollen och mitt personliga ledarskap - 2 dagar Kartläggning av självskattad, rapporterad och sann typ Min personliga profil samt styrkor och förbättringsområden Jag i förhållande till andra profiler, mitt sätt att reagera och agera Ledarskap och chefskap Lägger jag min tid på rätt saker i ledarskapet? Ditt agerande i samspel med andra Handledning via telefon, ca 30 min/deltagare efter momentet. handledning Ledarrollen och situationsanpassat ledarskap - 2 dagar Vad innebär det att agera utifrån olika ledarstilar? Praktisk träning i att agera utifrån olika ledarstilar Motivation vad motiverar oss själva och våra medarbetare? Att anpassa eget ledarbeteende utifrån medarbetarnas behov Att växa som chef hur utvecklas ett flexibelt, effektivt och situationsanpassat ledarskap? handledning Ledarrollen och kommunikation, del 1-2 dagar Kommunikationsprocessen: Kommunikation är dialog att tala och att lyssna Aktivt lyssnande Min egen kommunikation egen profil vilken effekt den får i relationer Koppling mellan personlighet, ledarstil och kommunikation Kommunikationen i förhållande till motivationen Joharifönster hur öppna är vi för feedback Jag-budskap, att ge feedback på rätt och effektivt sätt praktisk träning handledning Ledarrollen och kommunikation, del 2-2 dagar Aktivt lyssnande Att hantera känsliga och/eller svåra samtal med medarbetare Hur du undviker att hamna i under-respektive överläge med andra Vad är coaching och ett coachande förhållningssätt Att stödja för mycket överledning och underledning Att ge feedback följt av ett coachande angreppssätt handledning Ledarrollen och gruppen - 2 dagar Vad innebär en stark företagskultur? Kriterier för ett effektivt team gruppdynamik Förändringens 4 rum De vanligaste hindren för en effektiv samverkan Gruppers olika utvecklingsfaser beteende i olika utvecklingsfaser Konflikthantering på individ- och gruppnivå Gruppövningar om team och personligheter handledning Ledare, presentation och förhandling - 2 dagar Olika förhandlingstekniker Retorikens grunder Presentationsteknik Hur framför jag ett budskap för att nå genomslag 12

13 Utmanande situationer för dig analys och träning i hur du kan hantera dem annorlunda Feedback - praktisk träning Att leda i förändring. Hur för jag mina medarbetare framåt i förändring? Röd tråd från föregående moment 13

14 Kommunikation + Tydliga målsättningar = Ledarskap Ledarskap för ledare i produktion Ett aktivt ledarskap banar vägen för att företaget ska nå sina målsättningar. Ledare i produktionen behöver en ökad förmåga att utöva ett aktivt ledarskap med kunskap om vad som händer i samspelet mellan människor och hur jag som chef kan påverka detta. Innehåll Öka förståelse för hur ledarrollen påverkar företagets lönsamhet genom fokus på ledarnas mål, roll och mandat i företaget Öka kunskapen och förmågan att utöva ett situationsanpassat ledarskap och tillämpa en effektiv ledning av egen personal och verksamhet Öka självkännedomen och ge förståelse för olikheter samt få insikter om hur man kan hantera olikheterna mer effektivt i vardagen som chef Utveckla förmågan att kommunicera med individer och grupper Öka tryggheten i chefsrollen och lära sig använda olika verktyg för att hantera uppkomna utmaningar i det egna ledarskapet Möjlighet att ingå i ett nätverk med chefer i liknande befattningar som har samma utmaningar 14

15 Kursens upplägg Programmet genomförs i 1-2 dagarsmoduler under totalt 8 dagar och varvas med enklare tillämpningsuppgifter hemma i den egna ledarrollen. Här får du som kursdeltagare grundläggande kunskaper, verktyg och förmåga att leda egen personal mer effektivt. Programmet varvar teori, diskussionsövningar, egen reflektion, metoder, verktyg, praktisk färdighetsträning, erfarenhetsutbyte och distansuppgifter. De olika kursmomenten leds av erfarna konsulter/utbildare som både har mångårig erfarenhet som ledare och även god inblick i elteknikbranschen. Kostnad Se sidorna

16 Uppstart/programintro - 1 dag Genomgång av företagets affärsidé och organisation (dialog med företagsledningen) Företagsledarens mål med utbildningen (dialog med företagsledningen) Grundläggande personalekonomi Varför är det viktigt att vara duktig på att planera, genomföra och följa upp produktion och vilken är min roll i detta? Hemuppgift med stöd på distans Grunderna ledarskap med inriktning att leda grupper och individer - 2 dagar Repetition/uppföljning hemuppgift Förändringsledarskap och medarbetarskap Praktisk gruppdynamik (Susan Wheelan) Chefs- och ledarrollen i mitt företag Situationsanpassat ledarskap Grunder kommunikation Ge och ta feedback Coachande förhållningssätt Hemuppgift med stöd på distans Personlig utveckling - 2 dagar Repetition/uppföljning hemuppgift Personlighetsprofil (DISCen beteendestilsanalys) Olikheter mellan grupper, individer och gruppsammansättningar Konflikter hos individ och grupp Praktisk konflikthanteringsmetodik Arbetslagsutveckling (metod) Attityder och värdegrund hos företag och människor MMR-planeringsprincip och metod Personlig utvecklingsplan Hemuppgift med stöd på distans Ledningsprinciper och verktyg - 2 dagar Repetition/uppföljning hemuppgift Ledningsprinciper och verktyg Målstyrning och delegering Mötesmetodik Planeringsmetoder och uppföljning Budget och ekonomistyrning Ledning av förbättringsarbete Effektiv problemlösning i grupp Hemuppgift med stöd på distans Avslutning och nätverksintroduktion - 1 dag Repetition/uppföljning hemuppgift Självpresentation Vem är jag nu och vad har jag lärt mig under resan? Lönsam Ledare blev det så? Intresseanmälan nätverk Kursutvärdering 16

17 Affärsnytta Ledarutbildningen gör chefer bättre på att kommunicera målsättningar och att ge personalen konstruktiv kritik. Detta kan leda till bättre planering, bättre diskussioner, större engagemang och därigenom färre misstag som påverkar lönsamheten. Målgrupp Utbildningen riktar sig i första hand till dig som har eller kommer att ha direkt eller indirekt personalansvar i produktion och/eller projekt. Förkunskaper Utbildningen kräver inga förkunskaper. Övrig information I öppet format kräver utbildningen minst 9 och max 15 st deltagare för att det ska bli ett bra resultat. På företagsanpassad utbildning vill vi ha minst 5 kursdeltagare. Vi tror på ett bättre resultat med mixade åldrar och erfarenheter. Kostnad Se sidorna

18 Samsyn + Trygghet = Medarbetarskap Medarbetarskap för personal i produktion En nyckel till att lyckas med företagsutveckling är att skapa ett aktivt medarbetarskap. Målet med denna kurs är att du efter utbildningen ska ha en ökad kunskap om vad som händer i samspelet mellan människor och hur du som individ och gruppmedlem kan påverka detta. Innehåll Öka förståelse för hur ledar- och medarbetarrollen påverkar företagets lönsamhet genom fokus på företagets och våra personliga målsättningar, roller och mandat i företaget Öka kunskapen och förståelsen om gruppsykologi och hur den enskilda medarbetaren kan bidra till utveckling och förbättring Öka helhetsförståelsen för verksamheten och hur jag som medarbetare förväntas bidra på bästa sätt Öka den kommunikativa förmågan och samsynen om verksamhetens mål, nuläge och utvecklingsområden Öka tryggheten i medarbetarrollen och lära sig använda olika verktyg för att hantera uppkomna utmaningar i det egna arbetet 18

19 Kursens upplägg Programmet genomförs under totalt 5 dagar med ordinarie grupper/arbetslag ute på er egen arbetsplats. Programmet sträcks ut under en period om ca 1-3 månader med olika arbetsuppgifter däremellan. De olika passen kan förläggas i dialog med EUU för att ge bästa möjliga utfall av utbildningen men samtidigt minimera störningar i den egna verksamheten. Programmet varvar teori, diskussionsövningar, egen reflektion, metoder, verktyg, viss praktisk färdighetsträning och erfarenhetsutbyte. De olika kursmomenten leds av erfarna konsulter/ utbildare som både har mångårig erfarenhet om grupputveckling och god inblick i elteknikbranschen. Programmet föregås av en träff med företagsledning, eller motsvarande, för att anpassa innehållet och kunna ta med konkreta exempel ur verksamheten. Ex. värdegrund, policys, rollbeskrivningar, verksamhetsplaner etc. Kostnad Se sidorna

20 Uppstart/programintro 1 dag Genomgång av företagets affärsidé och organisation (dialog med företagsledningen) Företagsledarens viljeinriktning med utbildningen (dialog med företagsledningen) Grundläggande personalekonomi Varför är det viktigt att vara duktig på att planera, genomföra och följa upp produktion och vad är min roll i detta? Hemuppgift med stöd på distans Grunderna i medarbetarskap 2 dagar Repetition/uppföljning hemuppgift Förändringsledarskap och medarbetarskap Praktisk gruppdynamik (Susan Wheelan) Ledar- och medarbetarrollen Värdegrund, attityder och policy Grunder kommunikation Ge och ta Feedback Hemuppgift med stöd på distans Målstyrning, delegering & ansvar 1 dag Repetition/uppföljning hemuppgift Planeringsmetoder och uppföljning Budget och ekonomi Problemlösning i grupp (Mål Medel- Resursmetoden) Arbetslagsutveckling (ALU-metod) Återkoppling av gruppens mål och värdegrund Nuläge och utvecklingsområden Prioriterade aktiviteter och åtgärdsplan Hemuppgift med stöd på distans Personlig utveckling 1 dag Repetition/uppföljning hemuppgift Uppföljning åtgärdsplan Kompletteringar och uppdatering ALU Profilkartläggning (DISC: en beteendestilsanalys) Gruppens styrkor och olikheter Fördjupad kommunikation Konflikter och konflikthantering 20

21 Affärsnytta Medarbetarutbildningen gör medarbetarna bättre på att kommunicera målsättningar och att ge varandra konstruktiv kritik. Detta kan leda till bättre planering, bättre diskussioner, större engagemang och därigenom färre misstag som påverkar lönsamheten. Målgrupp All personal. Förkunskaper Utbildningen kräver inga förkunskaper. Övrig information Utbildningen genomförs på ditt företag. Vi tror på ett bättre resultat med mixade åldrar och erfarenheter. Kostnad Se sidorna

22 Motivation + Ansvar = Effektiv produktion Effektiv produktion En effektiv produktion kan långsiktigt innebära stora vinster. God insikt i företagets processflöden gör att vi kan ta fram de nyckeltal som krävs för att kunna mäta om vi gör rätt saker. Innehåll Spelövning som tydliggör vikten av målstyrning, feedback, roller och ansvar Genomförandet av en skarp värdeflödesanalys, d v s vilka aktiviteter måste genomföras för att nå effektivitet och skapa kundvärden Vi tar fram nyckeltal som går att mäta, utvärdera och påverka Träna på förmågan att ge och ta kritik leder till förslag på lösningar och skapar motivation för ständiga förbättringar Praktikperiod på distans under 5-10 veckor. Skapa en normalbild och fastställa produktionens utvecklingspotential Implementeringsstöd genom handledning av nyckelpersonal Utbildning av övriga medarbetare avseende nyckeltal och feedback 22

23 Kursens upplägg Kursen inleds med en dialog, i intervjuform, med företagsledningen om företagets nuläge. Därefter genomförs två dagars värdeflödesanalys och kommunikationsutbildning. Efter denna upprättar vi en praktikperiod där utvalda ansvariga genomför förbättringsarbeten under handledning. För att säkerställa implementering i verksamheten ger vi avslutningsvis direktstöd till de ansvariga för framgångsfaktorer som vi definierat under praktikperioden. Kostnad Se sidorna

24 Uppstart/programintro 2 dagar Produktionsspel eller Ledningsspel beroende på inriktning på programmet Värdeflödesanalys Hur ser vår process ut? Nyckeltal Vilka viktiga nyckeltal bör vi aktivt arbeta med? Förändringsledarskap och medarbetarskap Praktik Handledning 5-10 veckor enligt överenskommelse I dialog med beställaren, genomförs ett handledarpass på 5-10 veckor beroende på önskvärd effekt. Uppföljning Uppföljning, utvärdering och implementeringsplan Utvärdering av praktikperioden Förändringsledarskap och medarbetarskap Implementeringsstöd och planering 24

25 Kommunikation och Feedback Modeller och träning för förbättringsmöten Handledningen kan bestå i handledning för: Produktionsansvarig Försäljningsansvarig Konstruktör Kalkylator Projektledare Arbetsledare Med mera Affärsnytta Effektiv produktion gör att personalen får större helhetssyn på sin roll i företaget. De blir bättre på att ge och ta kritik och kan ge fler förslag på problemlösning vilket i sin tur leder till att företaget gör färre misstag. Förkunskaper Deltagarna bör ha god insikt i hela företagets verksamhet. Målgrupp I första hand företagets ledning och berörd nyckelpersonal och på sikt även medarbetare. 25

26 Konstruktiv kritik + Förbättringsaktiviteter = Effektiv utvärdering Utvärdering och uppföljning av personal och verksamhet För att lyckas med att utveckla en verksamhet behövs ständig utvärdering och uppföljning av de mål som satts upp. Denna kurs ger dig som deltagare ökad trygghet att genomföra förbättrings- och uppföljningsmöten. Innehåll Genomförandet av en beteendestilsanalys - Genom sig själv förstår man andra bättre Öka kunskapen och förmågan att ge och ta feedback - kommunikation Rotorsaksanalyser - Fiskbensdiagram, 5-varför, Universalverktyget Koncept för lagutveckling - HUR pratar vi om VAD vi ska uppnå och hur gör vi vår verksamhet bättre 26

27 Kursens upplägg Kursen börjar med en beteendestilsanalys (DISC). Där går vi igenom hur vårt sätt att kommunicera våra behov påverkar vår syn på hur arbeten ska genomföras. Därefter genomförs teoretiska och praktiska övningar för att öka personalens trygghet och förmåga att ge och ta konstruktiv kritik. Efter detta fördjupar vi oss i ett par olika verktyg som ger deltagarna en tydlig agenda för hur förbättringsmöten planeras, genomförs och följs upp samt kopplas mot uppsatta målsättningar. Målgrupp Personal i ledande befattningar, inte nödvändigtvis med personalansvar. Förkunskaper Deltagarna bör ha god insikt i hela företagets verksamhet. Kostnader Se sid Affärsnytta Utbildningen ger ökad förmåga att ge och ta kritik, samt att dokumentera och följa upp förbättringsaktiviteter. Detta i sin tur kan leda till färre misstag som påverkar lönsamheten. 27

28 Säljunderlag + Frekvens = Resultat Försäljning Genom att utveckla en aktiv försäljning, mot nya såväl som befintliga kunder, ökas företagets intäkter. Tar kursen även upp försäljning via anbud som ett moment. Innehåll Målsättningen med utbildning inom försäljning är att öka företagets intäkter genom: Aktiv nyförsäljning Hantera befintliga kunder Ökade intäkter genom aktiv nyförsäljning uppnår vi genom att Gå igenom era lönsamma kunder och era mindre lönsamma kunder och fokusera på de lönsamma Definiera vad ni levererar till era lönsamma kunder och hur ni skapar de relationer som krävs för detta Systematisera kundbearbetningen så ni kan ge säljarna tydliga uppdrag som är enkla att följa upp med målstyrning 28

29 Kursens upplägg Aktiv nyförsäljning finns i två steg: Steg 1: Kundsegmentering, värdeleverans, prissättning och försäljningsteknik Steg 1 är för företaget som vill rensa ut dåliga affärer och växla ut dem mot mer lönsamma. Detta gör ni tillsammans med handledare från EUU. Med andra ord så är detta ingen utbildning som ni sedan åker hem och gör själv, vi gör den tillsammans. Steg 2: Försäljningsteknik Steg 2 är till för företaget som upplever att vi har lönsamma kundgrupper och vill öka frekvensen i försäljningen Affärsnytta: Säljutbildningen gör att du bättre kan välja kunder som är mer lönsamma genom att utveckla säljunderlag som är lättare att presentera. Detta kan leda till att du kan öka frekvensen på kontakttagande, samtidigt som det blir tydligare varför kunden ska välja dig istället för konkurrenten. Målgrupp Ansvariga för företagets försäljning. Förkunskaper Deltagande personal bör ha en god insyn i företagets affärsområden och vilka tjänster som levereras. Kostnader Se sid

30 1 Fast pris Företagsanpassade utbildningar Kostnader kr per dag Tillkommande kostnader Resa, kost och logi för kursledare Ev tillkommande kurslitteratur Ev kurslokaler vid genomförande på annan plats än på företag 2 Fast pris Öppna kurser Kostnader Utbildningen kostar 3500 kr per dag och deltagare Minst 9, max 15 deltagare Tillkommande kostnader Ev tillkommande kurslitteratur 3 EUU Nätverk Delade erfarenheter Kostnader Två eller fler företag går ihop och skapar gemensamma program och delar på kostnaderna, se exempel på sid 31 Tillkommande kostnader Ev tillkommande kurskostnader efter överenskommelse 30

31 Prisdifferentiering Våra priser baseras på allmänt vedertagna prisnivåer och ska förutom handledararvoden även täcka lokaler, resor, mat med mera. För att våra kunder själva ska kunna påverka kostnaderna för utbildningsinsats, vill vi ge er ett alternativ för betalning. Genom att samordna utvecklingsinsatser tillsammans med andra företag, med samma behov, kan ni dela på kostnaderna och erfarenheterna. Ett exempel på hur detta kan påverka kostnaderna kan se ut så här: Tre företagare som känner varandra vill tillsammans analysera företagets kunder och kvalitén på leveranserna. De tre företagen har cirka 30 anställda vardera och en ledningsgrupp på 2-3 personer varav flera personer innehar flera olika roller. Det blir kostsamt att betala kr per dag för tre personer per företag. Genom att de har god kännedom om varandra och inte upplever varandra som konkurrenter, delar de tre helt sonika på uppdraget, och blir istället en ledningsgrupp på cirka 6-9 personer. Då får man inte bara möjligt att dela erfarenheter, utan även på kostnaderna. I detta exempel reducerar företagen sina kostnader med en tredjedel och kan arbeta mer långsiktigt genom delade kompetenser och erfarenheter genom delat ledningsgruppsarbete. 31

32 Ditt företag kan stå inför den största förändringen sedan det startades. Välkommen att våga. Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter. Telefon:

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf Ledare har en nyckelroll i utvecklingen av arbetsplatsens arbetsmiljö. Ett spännande uppdrag som ibland kan kännas

Läs mer

Katalog 2014-2015. Malmvägen 1-3, 102 54 Stockholm Telefon 0708-270136 E-post: info@mfchefsutveckling.se www.mfchefsutveckling.se

Katalog 2014-2015. Malmvägen 1-3, 102 54 Stockholm Telefon 0708-270136 E-post: info@mfchefsutveckling.se www.mfchefsutveckling.se Katalog 2014-2015 Att stå på en komocka Varför gör vi våra utbildningar och föreläsningar? Vi som jobbar på MF Chefsutveckling är alla nyfikna. Mike t ex målade som barn solen i regnbågens alla färger

Läs mer

GUIDE FÖR PLANERING AV KOMPETENSUTVECKLING OCH VAL AV LÄROMEDEL / PEDAGOGIK

GUIDE FÖR PLANERING AV KOMPETENSUTVECKLING OCH VAL AV LÄROMEDEL / PEDAGOGIK GUIDE FÖR PLANERING AV KOMPETENSUTVECKLING OCH VAL AV LÄROMEDEL / PEDAGOGIK Innehållsförteckning Kapitel Sida Begrepp och ordförklaringar... 1 Checklista vid val av utbildningsleverantör... 4 Lärmetoder:

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer