Hur skulle framtiden se ut om du vågade vända upp och ner på företaget?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur skulle framtiden se ut om du vågade vända upp och ner på företaget?"

Transkript

1 Hur skulle framtiden se ut om du vågade vända upp och ner på företaget? 1

2 EUU är elteknikbranschens eget utbildningscenter och ett helägt dotterbolag till EIO. Vårt uppdrag är att tillhandahålla kompetensutveckling, tjänster och utvecklingsstöd till företag i elteknikbranschen. Vi erbjuder kurser/utbildningar/tjänster inom en rad olika områden i allt från elledning till företagsledning. Under ett år genomgår cirka deltagare någon form av kompetenshöjande aktivitet. EUU har funnits sedan 1989 och har lång erfarenhet som utvecklare och utbildare för elteknikbranschen. 2

3 Innehållsförteckning Introduktion 4 Företagsanalys 6 Strategidagar 8 Ledarskapsprogram för företagsledare 10 Ledarskap för ledare i produktion 14 Medarbetarskap för personal i produktion 18 Effektiv produktion 22 Utvärdering & uppföljning 26 Försäljning 28 Kostnader 30 3

4 I morgon bitti kan ditt jobb se helt annorlunda ut. Vi undrar om ni är redo att ta nästa steg. Steget att se över hela er verksamhet på ett övergripande plan. Vågar ni fortsätta att utveckla företaget, medarbetarna, men framförallt er ledning? Utveckla dig själv och utmana branschen På EUU har vi bestämt oss för att vända upp och ner på ett antal företag i elteknikbranschen. Vi kallar det Företagsutveckling. Våra verktyg bygger på branschens och företagens behov och problem. Vi tänker helt enkelt hjälpa de modigaste att bli ännu bättre. På så sätt kan vi hjälpa hela branschen att bli bättre och få den att våga mer. företagsanalys kan vi tillsammans se vilka steg som är aktuella för just ert företag. Tillsammans kan vi hjälpa er att fokusera på samspelet mellan människa och teknik och på så sätt maximera effektiviteten, hitta rätt målkunder och skapa nöjdare medarbetare. Helt enkelt vrida på de rattar som ökar er lönsamhet. Vill ni utveckla både er själva, företaget och branschen? Vågar ni vända upp och ner på er verksamhet? Hur skulle era siffror se ut då? Utveckla er själva och utmana branschen Vår modell för företagsutveckling är uppbyggd av olika steg som vart och ett syftar till att optimera olika delar i er verksamhet. Med hjälp av en inledande 4

5 5

6 Företagsanalys Företagsanalysen fokuserar på företaget som helhet med utgångspunkt i: Vad ett företag behöver göra för att nå sina målsättningar Varför vi måste göra detta Vem eller vilka som ska göra det som behövs Ert företag är ett komplicerat bygge som sätts samman av ett antal olika ansvarsområden som på olika sätt hör ihop. Företagsanalysen är en självskattningsanalys och bygger på bedömningar avseende vad företagets ledning anser om företagets utvecklingsnivå inom olika områden. Ni genomför analysen, under handledning av oss, med hjälp av workshops, enkäter eller intervjuer beroende på vad som passar er bäst. Mål och Strategi Mål och strategi är precis som det låter: Att ta fram vart ni ska och hur det ska gå till. Denna analys skräddarsys för ägare/företagsledare/ledningsgrupp med fokus på er affärsmodell. Med affärsmodell avser vi att ta fasta på: vilka kunder ni vill ha vad ni levererar till dem hur tar ni betalt Denna analys leder till en handlingsplan som ni kan använda för att få bättre helhetssyn på ert företag som ni antingen använder själva i ledningsgruppen, eller bakar in i Strategidagar (sidan 8). Kompetenser Kompetensanalysen genomförs med stöd av kompetensverktyget som håller ordning och reda på kompetensen på företagets anställda ur ett 360-perspektiv: Vilka kompetenser behöver personalen? Vilken nivå håller individen enligt sig själv? Vilken nivå håller individen enligt närmaste chef? Med hjälp av detta verktyg får ni en klar och tydlig bild över företagets samlade kompetenser. Verktyget kan med fördel användas vid bl a medarbetarsamtal eller för att utforma CV. 6

7 EUU Företagsanalys består av två olika komponenter: Mål och strategi Mål och strategi Kompetenser Kompetenser Företagets mål och strategier för ökad lönsamhet Personalens kompetenser VEM behöver kunna VAD för att ni ska nå era mål? Analysens mål och syfte Efter utbildningen har ni en tydligare bild över vad som behöver göras för att: tydliggöra företagets mål, roller och ansvar avseende företagets lönsamhet förstå varför ni behöver göra detta vem eller vilka som är mest lämpade Affärsnytta Med en tydlig målbild, strategi och kontroll över personalens kompetenser, kan ni satsa mer på kunder ni vill ha och bli bättre på att producera rätt tjänster. Detta kan leda till ökad lönsamhet genom bättre kundbearbetning och färre fel. Målgrupp Mål och strategi riktar sig till företagets ledning och nyckelpersonal. Kompetensanalysen riktar sig till all personal. Förkunskaper Deltagande personal bör ha en god insyn i hela företagets verksamheter. Kostnad Se sidorna

8 Idé + Handlingsplan = Strategi Strategidagar Strategidagarna tar sin utgångspunkt i företagsanalysen och efter genomförandet har ni en tydligare affärsidé samt en tydlig handlingsplan som fokuserar på vad som ska uppnås (lönsamhet), vilka som ska göra det och hur det ska gå till. Innehåll Grundläggande analys av företaget som helhet Tydliggöra och fastställa företagets ägardirektiv, affärsidé och övergripande målsättningar Tydliggöra och fastställa vad företaget behöver göra både på kort och lång sikt Tilldela ansvar och mandat till de nyckelpersoner som ska utföra detta Skapa en implementeringsplan för hur detta ska genomföras och följas upp 8

9 Kursens upplägg För att kunna genomföra strategidagar med kvalitet behövs en analys av var företaget står idag. Denna analys fastställs tillsammans med företagets ledning och omfattar intervjuer och enkäter. När den är klar, så går vi igenom resultatet av analysen och arbetar tillsammans fram en tydlig modell för hur företaget ska uppnå ökad lönsamhet. Affärsnytta Med en tydlig plan över vilka mål ni vill uppnå, varför ni vill uppnå dem och med vilken personal ni ska uppnå målen, kommer ni att få en bättre överblick över verksamheten. Med en bättre överblick kan ni lättare skilja på vad som är nödvändigt och vad som är angeläget, vilket i sin tur gör att ni upplever det som lättare att leda företaget. Målgrupp Företagets ledning och nyckelpersonal. Förkunskaper Deltagarna bör ha god insyn i hela företagets verksamhet. Kostnad Se sidorna

10 Ledarskap + Kunskap = Lönsamhet Ledarskapsprogram för företagsledare Ett starkt och tydligt ledarskap är ett sätt att nå lönsamhet. Vårt ledarskapsprogram ger kunskap om hur du på bästa sätt leder företaget framåt. Syftet med Ledarskapsprogrammet är att få deltagarna att skapa ett starkt, långsiktigt och dynamiskt ledarskap som skapar grunden för tillväxt och lönsamhet i det egna företaget. 10

11 EIOs Ledarskapsprogram är helt anpassat efter ditt företags behov och verksamhet för att öka konkurrenskraften och lönsamheten. Utbildningen sker i samarbete med IHM Business School. Utbildningen ger dig mer tid att utveckla företaget och jobba med rätt saker. Du får kunskap och konkreta verktyg för att prioritera, styra och delegera effektivare, så att du själv avlastas i ditt arbete och kan fokusera på chefskapet. Du lär dig att skapa resultat genom att ta tillvara på och utveckla medarbetarna. Dessutom får du unika möjligheter att utbyta erfarenheter och bygga nätverk för att diskutera branschspecifika frågor. Branschanpassningen gör varje moment meningsfullt. I programmet, som pågår cirka tio månader, ingår sex moment som är centrala för att utveckla ditt ledarskap som chef. Varje utbildningstillfälle är två dagar. Mellan momenten ger IHM personlig handledning via telefon. Utbildningen sker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kostnad Ledarskapsprogrammet kostar kr exkl. moms/ person. Du kan betala hela summan vid anmälan eller kr vid anmälan, kr efter moment 3 och kr efter moment 6. I kursavgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe samt diplomering med middag. 11

12 Ledarrollen och mitt personliga ledarskap - 2 dagar Kartläggning av självskattad, rapporterad och sann typ Min personliga profil samt styrkor och förbättringsområden Jag i förhållande till andra profiler, mitt sätt att reagera och agera Ledarskap och chefskap Lägger jag min tid på rätt saker i ledarskapet? Ditt agerande i samspel med andra Handledning via telefon, ca 30 min/deltagare efter momentet. handledning Ledarrollen och situationsanpassat ledarskap - 2 dagar Vad innebär det att agera utifrån olika ledarstilar? Praktisk träning i att agera utifrån olika ledarstilar Motivation vad motiverar oss själva och våra medarbetare? Att anpassa eget ledarbeteende utifrån medarbetarnas behov Att växa som chef hur utvecklas ett flexibelt, effektivt och situationsanpassat ledarskap? handledning Ledarrollen och kommunikation, del 1-2 dagar Kommunikationsprocessen: Kommunikation är dialog att tala och att lyssna Aktivt lyssnande Min egen kommunikation egen profil vilken effekt den får i relationer Koppling mellan personlighet, ledarstil och kommunikation Kommunikationen i förhållande till motivationen Joharifönster hur öppna är vi för feedback Jag-budskap, att ge feedback på rätt och effektivt sätt praktisk träning handledning Ledarrollen och kommunikation, del 2-2 dagar Aktivt lyssnande Att hantera känsliga och/eller svåra samtal med medarbetare Hur du undviker att hamna i under-respektive överläge med andra Vad är coaching och ett coachande förhållningssätt Att stödja för mycket överledning och underledning Att ge feedback följt av ett coachande angreppssätt handledning Ledarrollen och gruppen - 2 dagar Vad innebär en stark företagskultur? Kriterier för ett effektivt team gruppdynamik Förändringens 4 rum De vanligaste hindren för en effektiv samverkan Gruppers olika utvecklingsfaser beteende i olika utvecklingsfaser Konflikthantering på individ- och gruppnivå Gruppövningar om team och personligheter handledning Ledare, presentation och förhandling - 2 dagar Olika förhandlingstekniker Retorikens grunder Presentationsteknik Hur framför jag ett budskap för att nå genomslag 12

13 Utmanande situationer för dig analys och träning i hur du kan hantera dem annorlunda Feedback - praktisk träning Att leda i förändring. Hur för jag mina medarbetare framåt i förändring? Röd tråd från föregående moment 13

14 Kommunikation + Tydliga målsättningar = Ledarskap Ledarskap för ledare i produktion Ett aktivt ledarskap banar vägen för att företaget ska nå sina målsättningar. Ledare i produktionen behöver en ökad förmåga att utöva ett aktivt ledarskap med kunskap om vad som händer i samspelet mellan människor och hur jag som chef kan påverka detta. Innehåll Öka förståelse för hur ledarrollen påverkar företagets lönsamhet genom fokus på ledarnas mål, roll och mandat i företaget Öka kunskapen och förmågan att utöva ett situationsanpassat ledarskap och tillämpa en effektiv ledning av egen personal och verksamhet Öka självkännedomen och ge förståelse för olikheter samt få insikter om hur man kan hantera olikheterna mer effektivt i vardagen som chef Utveckla förmågan att kommunicera med individer och grupper Öka tryggheten i chefsrollen och lära sig använda olika verktyg för att hantera uppkomna utmaningar i det egna ledarskapet Möjlighet att ingå i ett nätverk med chefer i liknande befattningar som har samma utmaningar 14

15 Kursens upplägg Programmet genomförs i 1-2 dagarsmoduler under totalt 8 dagar och varvas med enklare tillämpningsuppgifter hemma i den egna ledarrollen. Här får du som kursdeltagare grundläggande kunskaper, verktyg och förmåga att leda egen personal mer effektivt. Programmet varvar teori, diskussionsövningar, egen reflektion, metoder, verktyg, praktisk färdighetsträning, erfarenhetsutbyte och distansuppgifter. De olika kursmomenten leds av erfarna konsulter/utbildare som både har mångårig erfarenhet som ledare och även god inblick i elteknikbranschen. Kostnad Se sidorna

16 Uppstart/programintro - 1 dag Genomgång av företagets affärsidé och organisation (dialog med företagsledningen) Företagsledarens mål med utbildningen (dialog med företagsledningen) Grundläggande personalekonomi Varför är det viktigt att vara duktig på att planera, genomföra och följa upp produktion och vilken är min roll i detta? Hemuppgift med stöd på distans Grunderna ledarskap med inriktning att leda grupper och individer - 2 dagar Repetition/uppföljning hemuppgift Förändringsledarskap och medarbetarskap Praktisk gruppdynamik (Susan Wheelan) Chefs- och ledarrollen i mitt företag Situationsanpassat ledarskap Grunder kommunikation Ge och ta feedback Coachande förhållningssätt Hemuppgift med stöd på distans Personlig utveckling - 2 dagar Repetition/uppföljning hemuppgift Personlighetsprofil (DISCen beteendestilsanalys) Olikheter mellan grupper, individer och gruppsammansättningar Konflikter hos individ och grupp Praktisk konflikthanteringsmetodik Arbetslagsutveckling (metod) Attityder och värdegrund hos företag och människor MMR-planeringsprincip och metod Personlig utvecklingsplan Hemuppgift med stöd på distans Ledningsprinciper och verktyg - 2 dagar Repetition/uppföljning hemuppgift Ledningsprinciper och verktyg Målstyrning och delegering Mötesmetodik Planeringsmetoder och uppföljning Budget och ekonomistyrning Ledning av förbättringsarbete Effektiv problemlösning i grupp Hemuppgift med stöd på distans Avslutning och nätverksintroduktion - 1 dag Repetition/uppföljning hemuppgift Självpresentation Vem är jag nu och vad har jag lärt mig under resan? Lönsam Ledare blev det så? Intresseanmälan nätverk Kursutvärdering 16

17 Affärsnytta Ledarutbildningen gör chefer bättre på att kommunicera målsättningar och att ge personalen konstruktiv kritik. Detta kan leda till bättre planering, bättre diskussioner, större engagemang och därigenom färre misstag som påverkar lönsamheten. Målgrupp Utbildningen riktar sig i första hand till dig som har eller kommer att ha direkt eller indirekt personalansvar i produktion och/eller projekt. Förkunskaper Utbildningen kräver inga förkunskaper. Övrig information I öppet format kräver utbildningen minst 9 och max 15 st deltagare för att det ska bli ett bra resultat. På företagsanpassad utbildning vill vi ha minst 5 kursdeltagare. Vi tror på ett bättre resultat med mixade åldrar och erfarenheter. Kostnad Se sidorna

18 Samsyn + Trygghet = Medarbetarskap Medarbetarskap för personal i produktion En nyckel till att lyckas med företagsutveckling är att skapa ett aktivt medarbetarskap. Målet med denna kurs är att du efter utbildningen ska ha en ökad kunskap om vad som händer i samspelet mellan människor och hur du som individ och gruppmedlem kan påverka detta. Innehåll Öka förståelse för hur ledar- och medarbetarrollen påverkar företagets lönsamhet genom fokus på företagets och våra personliga målsättningar, roller och mandat i företaget Öka kunskapen och förståelsen om gruppsykologi och hur den enskilda medarbetaren kan bidra till utveckling och förbättring Öka helhetsförståelsen för verksamheten och hur jag som medarbetare förväntas bidra på bästa sätt Öka den kommunikativa förmågan och samsynen om verksamhetens mål, nuläge och utvecklingsområden Öka tryggheten i medarbetarrollen och lära sig använda olika verktyg för att hantera uppkomna utmaningar i det egna arbetet 18

19 Kursens upplägg Programmet genomförs under totalt 5 dagar med ordinarie grupper/arbetslag ute på er egen arbetsplats. Programmet sträcks ut under en period om ca 1-3 månader med olika arbetsuppgifter däremellan. De olika passen kan förläggas i dialog med EUU för att ge bästa möjliga utfall av utbildningen men samtidigt minimera störningar i den egna verksamheten. Programmet varvar teori, diskussionsövningar, egen reflektion, metoder, verktyg, viss praktisk färdighetsträning och erfarenhetsutbyte. De olika kursmomenten leds av erfarna konsulter/ utbildare som både har mångårig erfarenhet om grupputveckling och god inblick i elteknikbranschen. Programmet föregås av en träff med företagsledning, eller motsvarande, för att anpassa innehållet och kunna ta med konkreta exempel ur verksamheten. Ex. värdegrund, policys, rollbeskrivningar, verksamhetsplaner etc. Kostnad Se sidorna

20 Uppstart/programintro 1 dag Genomgång av företagets affärsidé och organisation (dialog med företagsledningen) Företagsledarens viljeinriktning med utbildningen (dialog med företagsledningen) Grundläggande personalekonomi Varför är det viktigt att vara duktig på att planera, genomföra och följa upp produktion och vad är min roll i detta? Hemuppgift med stöd på distans Grunderna i medarbetarskap 2 dagar Repetition/uppföljning hemuppgift Förändringsledarskap och medarbetarskap Praktisk gruppdynamik (Susan Wheelan) Ledar- och medarbetarrollen Värdegrund, attityder och policy Grunder kommunikation Ge och ta Feedback Hemuppgift med stöd på distans Målstyrning, delegering & ansvar 1 dag Repetition/uppföljning hemuppgift Planeringsmetoder och uppföljning Budget och ekonomi Problemlösning i grupp (Mål Medel- Resursmetoden) Arbetslagsutveckling (ALU-metod) Återkoppling av gruppens mål och värdegrund Nuläge och utvecklingsområden Prioriterade aktiviteter och åtgärdsplan Hemuppgift med stöd på distans Personlig utveckling 1 dag Repetition/uppföljning hemuppgift Uppföljning åtgärdsplan Kompletteringar och uppdatering ALU Profilkartläggning (DISC: en beteendestilsanalys) Gruppens styrkor och olikheter Fördjupad kommunikation Konflikter och konflikthantering 20

21 Affärsnytta Medarbetarutbildningen gör medarbetarna bättre på att kommunicera målsättningar och att ge varandra konstruktiv kritik. Detta kan leda till bättre planering, bättre diskussioner, större engagemang och därigenom färre misstag som påverkar lönsamheten. Målgrupp All personal. Förkunskaper Utbildningen kräver inga förkunskaper. Övrig information Utbildningen genomförs på ditt företag. Vi tror på ett bättre resultat med mixade åldrar och erfarenheter. Kostnad Se sidorna

22 Motivation + Ansvar = Effektiv produktion Effektiv produktion En effektiv produktion kan långsiktigt innebära stora vinster. God insikt i företagets processflöden gör att vi kan ta fram de nyckeltal som krävs för att kunna mäta om vi gör rätt saker. Innehåll Spelövning som tydliggör vikten av målstyrning, feedback, roller och ansvar Genomförandet av en skarp värdeflödesanalys, d v s vilka aktiviteter måste genomföras för att nå effektivitet och skapa kundvärden Vi tar fram nyckeltal som går att mäta, utvärdera och påverka Träna på förmågan att ge och ta kritik leder till förslag på lösningar och skapar motivation för ständiga förbättringar Praktikperiod på distans under 5-10 veckor. Skapa en normalbild och fastställa produktionens utvecklingspotential Implementeringsstöd genom handledning av nyckelpersonal Utbildning av övriga medarbetare avseende nyckeltal och feedback 22

23 Kursens upplägg Kursen inleds med en dialog, i intervjuform, med företagsledningen om företagets nuläge. Därefter genomförs två dagars värdeflödesanalys och kommunikationsutbildning. Efter denna upprättar vi en praktikperiod där utvalda ansvariga genomför förbättringsarbeten under handledning. För att säkerställa implementering i verksamheten ger vi avslutningsvis direktstöd till de ansvariga för framgångsfaktorer som vi definierat under praktikperioden. Kostnad Se sidorna

24 Uppstart/programintro 2 dagar Produktionsspel eller Ledningsspel beroende på inriktning på programmet Värdeflödesanalys Hur ser vår process ut? Nyckeltal Vilka viktiga nyckeltal bör vi aktivt arbeta med? Förändringsledarskap och medarbetarskap Praktik Handledning 5-10 veckor enligt överenskommelse I dialog med beställaren, genomförs ett handledarpass på 5-10 veckor beroende på önskvärd effekt. Uppföljning Uppföljning, utvärdering och implementeringsplan Utvärdering av praktikperioden Förändringsledarskap och medarbetarskap Implementeringsstöd och planering 24

25 Kommunikation och Feedback Modeller och träning för förbättringsmöten Handledningen kan bestå i handledning för: Produktionsansvarig Försäljningsansvarig Konstruktör Kalkylator Projektledare Arbetsledare Med mera Affärsnytta Effektiv produktion gör att personalen får större helhetssyn på sin roll i företaget. De blir bättre på att ge och ta kritik och kan ge fler förslag på problemlösning vilket i sin tur leder till att företaget gör färre misstag. Förkunskaper Deltagarna bör ha god insikt i hela företagets verksamhet. Målgrupp I första hand företagets ledning och berörd nyckelpersonal och på sikt även medarbetare. 25

26 Konstruktiv kritik + Förbättringsaktiviteter = Effektiv utvärdering Utvärdering och uppföljning av personal och verksamhet För att lyckas med att utveckla en verksamhet behövs ständig utvärdering och uppföljning av de mål som satts upp. Denna kurs ger dig som deltagare ökad trygghet att genomföra förbättrings- och uppföljningsmöten. Innehåll Genomförandet av en beteendestilsanalys - Genom sig själv förstår man andra bättre Öka kunskapen och förmågan att ge och ta feedback - kommunikation Rotorsaksanalyser - Fiskbensdiagram, 5-varför, Universalverktyget Koncept för lagutveckling - HUR pratar vi om VAD vi ska uppnå och hur gör vi vår verksamhet bättre 26

27 Kursens upplägg Kursen börjar med en beteendestilsanalys (DISC). Där går vi igenom hur vårt sätt att kommunicera våra behov påverkar vår syn på hur arbeten ska genomföras. Därefter genomförs teoretiska och praktiska övningar för att öka personalens trygghet och förmåga att ge och ta konstruktiv kritik. Efter detta fördjupar vi oss i ett par olika verktyg som ger deltagarna en tydlig agenda för hur förbättringsmöten planeras, genomförs och följs upp samt kopplas mot uppsatta målsättningar. Målgrupp Personal i ledande befattningar, inte nödvändigtvis med personalansvar. Förkunskaper Deltagarna bör ha god insikt i hela företagets verksamhet. Kostnader Se sid Affärsnytta Utbildningen ger ökad förmåga att ge och ta kritik, samt att dokumentera och följa upp förbättringsaktiviteter. Detta i sin tur kan leda till färre misstag som påverkar lönsamheten. 27

28 Säljunderlag + Frekvens = Resultat Försäljning Genom att utveckla en aktiv försäljning, mot nya såväl som befintliga kunder, ökas företagets intäkter. Tar kursen även upp försäljning via anbud som ett moment. Innehåll Målsättningen med utbildning inom försäljning är att öka företagets intäkter genom: Aktiv nyförsäljning Hantera befintliga kunder Ökade intäkter genom aktiv nyförsäljning uppnår vi genom att Gå igenom era lönsamma kunder och era mindre lönsamma kunder och fokusera på de lönsamma Definiera vad ni levererar till era lönsamma kunder och hur ni skapar de relationer som krävs för detta Systematisera kundbearbetningen så ni kan ge säljarna tydliga uppdrag som är enkla att följa upp med målstyrning 28

29 Kursens upplägg Aktiv nyförsäljning finns i två steg: Steg 1: Kundsegmentering, värdeleverans, prissättning och försäljningsteknik Steg 1 är för företaget som vill rensa ut dåliga affärer och växla ut dem mot mer lönsamma. Detta gör ni tillsammans med handledare från EUU. Med andra ord så är detta ingen utbildning som ni sedan åker hem och gör själv, vi gör den tillsammans. Steg 2: Försäljningsteknik Steg 2 är till för företaget som upplever att vi har lönsamma kundgrupper och vill öka frekvensen i försäljningen Affärsnytta: Säljutbildningen gör att du bättre kan välja kunder som är mer lönsamma genom att utveckla säljunderlag som är lättare att presentera. Detta kan leda till att du kan öka frekvensen på kontakttagande, samtidigt som det blir tydligare varför kunden ska välja dig istället för konkurrenten. Målgrupp Ansvariga för företagets försäljning. Förkunskaper Deltagande personal bör ha en god insyn i företagets affärsområden och vilka tjänster som levereras. Kostnader Se sid

30 1 Fast pris Företagsanpassade utbildningar Kostnader kr per dag Tillkommande kostnader Resa, kost och logi för kursledare Ev tillkommande kurslitteratur Ev kurslokaler vid genomförande på annan plats än på företag 2 Fast pris Öppna kurser Kostnader Utbildningen kostar 3500 kr per dag och deltagare Minst 9, max 15 deltagare Tillkommande kostnader Ev tillkommande kurslitteratur 3 EUU Nätverk Delade erfarenheter Kostnader Två eller fler företag går ihop och skapar gemensamma program och delar på kostnaderna, se exempel på sid 31 Tillkommande kostnader Ev tillkommande kurskostnader efter överenskommelse 30

31 Prisdifferentiering Våra priser baseras på allmänt vedertagna prisnivåer och ska förutom handledararvoden även täcka lokaler, resor, mat med mera. För att våra kunder själva ska kunna påverka kostnaderna för utbildningsinsats, vill vi ge er ett alternativ för betalning. Genom att samordna utvecklingsinsatser tillsammans med andra företag, med samma behov, kan ni dela på kostnaderna och erfarenheterna. Ett exempel på hur detta kan påverka kostnaderna kan se ut så här: Tre företagare som känner varandra vill tillsammans analysera företagets kunder och kvalitén på leveranserna. De tre företagen har cirka 30 anställda vardera och en ledningsgrupp på 2-3 personer varav flera personer innehar flera olika roller. Det blir kostsamt att betala kr per dag för tre personer per företag. Genom att de har god kännedom om varandra och inte upplever varandra som konkurrenter, delar de tre helt sonika på uppdraget, och blir istället en ledningsgrupp på cirka 6-9 personer. Då får man inte bara möjligt att dela erfarenheter, utan även på kostnaderna. I detta exempel reducerar företagen sina kostnader med en tredjedel och kan arbeta mer långsiktigt genom delade kompetenser och erfarenheter genom delat ledningsgruppsarbete. 31

32 Ditt företag kan stå inför den största förändringen sedan det startades. Välkommen att våga. Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter. Telefon:

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Integralt Ledarskap ETT NYTT SÄTT ATT UTVECKLA MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2016. Datum. Plats

Integralt Ledarskap ETT NYTT SÄTT ATT UTVECKLA MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2016. Datum. Plats Integralt Ledarskap ETT NYTT SÄTT ATT UTVECKLA MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 2016 Datum Modul 1: 20-22 Januari Modul 2: 17-19 Februari Modul 3: 16-18 Mars Plats Rosfors Herrgård (ca

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram Diplomerat sprogram Grupp och Ledare - Kursen vänder sig till dig som vill följa hur en grupp utvecklas över tiden och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen handlar också om ledarskapets

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg.

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Ackreditering i E-Interplace - testsystemet för Belbins teamrollmätningar. 2008 i Sundsvall & Stockholm Faktablad från Lysande

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm & Malmö 2010 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Ny som chef Det framgångsrika ledarskapet Ledarskap för

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm 2011 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ny som chef Det

Läs mer

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor

UGL. Utveckling av Grupp och Ledare. Kursens mål är att få ökad förmåga att: Eftersom organisationer består av människor UGL Utveckling av Grupp och Ledare Ledarskapskursernas kurs, förebilden och originalet. Om du bara ska gå en ledarskapskurs i ditt liv rekommenderar vi UGL. Genom konkreta upplevelser där både du och övriga

Läs mer

Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap

Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap Mentorskapsprogram för utvecklande ledarskap Mentorskap innebär att varje deltagare i programmet erhåller en mentor för sin personliga utveckling. Livserfarenhet

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Ledarskapsutbildningar. Ledarskap som ger resultat! Riktigt bra övningar/uppgifter! Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + +

Ledarskapsutbildningar. Ledarskap som ger resultat! Riktigt bra övningar/uppgifter! Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Inbjudan till kurser Stockholm 2012 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Riktigt bra övningar/uppgifter! Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ledare men inte

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Ledarskap genom Professionell Förhandling hösten 2014

Ledarskap genom Professionell Förhandling hösten 2014 Ledarskap genom Professionell Förhandling hösten 2014 En utbildning som riktar sig till chefer, fackliga ombudsmän/förtroendevalda eller andra som hanterar frågor som rör ledarskap och förhandling. Kursen

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Modern Produktionsteknik/Lean 13 Dagar

Modern Produktionsteknik/Lean 13 Dagar Modern Produktionsteknik/Lean 13 Dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer