LOTTIE KNUTSON OCH LAILA FREIVALDS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOTTIE KNUTSON OCH LAILA FREIVALDS"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Magisteruppsats Institutionen för Kultur och Medier Medie- och kommunikationsvetenskap D ON OFF LOTTIE KNUTSON OCH LAILA FREIVALDS En retorisk/massmedieretorisk analys av hjälten och skurken i medierna i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien Författare: Anna Almberg Handledare: Karin Nordberg

2 ABSTRACT Writer: Anna Almberg Original Title: Lottie Knutson och Laila Freivalds, en retorisk/massmedieretorisk analys av hjälten och skurken i medierna i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien Title in English: Lottie Knutson and Laila Freivalds, the hero and the villain in media in relation to the South East Asia tsunami - a rhetorical/ mass media rhetorical analysis Level: Master Thesis Subject: Media and Communication studies Umeå universitet/sweden Spring pages + 3 appendix In 2005, the day after Christmas day, the worst crisis scenario in modern time where taking place in the South East Asia. Hundreds of thousands of people were killed in a tsunami. The media reports in Sweden were intensive during this time, and soon a hero, Lottie Knutson, Information Manager at the travel company Fritidsresor and a villain, Laila Freivalds, the Swedish Foreign minister, were established. The purpose of this paper is to explore whether the characteristic of the hero and the villain can be derived to the credibility of the women as communicators, or if these characteristics are only created by the media as a dramaturgic strategy to attract audience. The analysis showed that Lottie Knutson is a very credible communicator. This because she creates a sense of us with the audience. Laila Freivalds on the other hand shows very little of herself as a person, and is therefore hard to identify with, and thus does not reach the audience. In other words, the media s take on the story does have some truth to it, but related to the credibility of the women, the characteristics are exaggerated and therefore a dramaturgic construction. Keywords: Crisis communication, Crisis, Rhetoric, Rhetorical analysis, Rhetorical science, Communication, Mass media, Mass media rhetoric, Media logic, credibility, Lottie Knutson and Swedish minister for foreign affairs Laila Freivalds.

3 SAMMANFATTNING Den 25 december 2005 miste flera hundra tusen människor livet av en flodvåg kallad Tsunami, som drog in över länderna kring Bengaliska viken. Många svenskar turister förolyckades också i området. Hemma i Sverige blev medierna allmänhetens länk till katastrofområdet och under den första tiden var informationsflödet mycket omfattande. Bilder på skadade människor, rammade hus, ensamma barn och vilsna turister på kaotiska flygplatser och sjukhus kom in i människors vardagsrum. I mediernas skildring av katastrofen utkristalliserade det sig snabbt en hjälte och en skurk, vilket av medierna kan vara en dramaturgisk metod för att locka till sig publiken. Skurken kom att bli Sveriges utrikesminister Laila Freivalds som enligt mediernas rapportering gjorde allt annat än att underlätta för svenskarna i kris. I de flesta dramer finns det ingen antagonist utan en protagonist. Hjälten och den av medierna upplyfta ambassadören för handlingskraft och ett lyckat agerande blev Fritidsresors informationsdirektör Lottie Knutson. Ett polariserat förhållande skapades mellan dessa individer, och hemma i TV-soffan blev detta drama den sanna och enda version av katastrofen som gavs. Problemet är bara att när medierna har makten att forma hur källorna framställs gentemot sin publik ligger inte längre makten, det vill säga makten över den egna trovärdigheten, hos kommunikatören själv utan i mediernas vinkling av denna. Vi lever i en tid där de elektroniska medierna har makten att positionera aktörer i människors medvetande. En vanlig kvinna som tidigare varit ett okänt ansikte i offentligheten kan bli en hjälte, och en politiker med hög auktoritet kan plötsligt förlora sin trovärdighet. Syftet är att utifrån ett retoriskt perspektiv försöka utröna om egenskaper så som hjälte och skurk går att härleda till aktörerna Lottie Knutson och Laila Freivalds trovärdighet som kommunikatörer, eller om egenskaperna framför allt är en dramaturgisk konstruktion skapad av medierna. Detta för att i göra katastrofen konkret och därmed locka till sig publikens uppmärksamhet. För att ge en bild av hur mediernas dramaturgi kom till uttryck under katastrofen analyseras i den här uppsatsen ett urval av svensk dags - och kvällspress massmedieretoriskt. Syftet med massmedieretoriken är att försöka se igenom det sätt medierna arbetar för att övertyga sin publik. Denna dramaturgi kan yttra sig genom polarisering av händelser i konflikttermer, där exempelvis onda och goda aktörer kan ställas mot varandra. Genom konkretisering görs abstrakta händelser greppbara genom förenkling. Personifiering är också mycket vanligt, en aktör får stå i fokus människor kan lättare identifiera sig med en händelse om det finns en person i förgrunden. Samtidigt med retoriken som vetenskaplig bas analyseras olika talsituationer i svensk television för att ge en bild av aktörerna utifrån deras eget perspektiv, hur de talar om sig själva och vilka värden de lyfter fram. Sammantaget, hur källorna själva går tillväga för att skapa trovärdighet:. Trovärdighet är helt avgörande i kriskommunikation. Om inte kommunikationen fungerar är risken mycket stor för att förtroendet för i det här fallet myndigheterna eller resebranschen

4 försämras. För att vara trovärdig som talare är det viktigt med begriplighet i det talaren utrycker. Det är också viktigt att talaren har kunskap om situationen. I en kaotisk kontext är det extra betydelsefullt att en kommunikatör har självkontroll. Den som talar måste samtidigt visa konvergens, med det menas att handlingar och utsagor stämmer överens. Något som också är viktigt för publikens förtroende är att talaren är öppen. Analysen visade att det som främst avgör om en kommunikatör uppfattas som trovärdig eller ej är mottagarrelevansen i budskapet. När medierna för talaren in i människors vardagsrum, en vardaglig och privat kontext, måste också talaren, vilken position hon än har i samhället, se till att närma sig den kontexten. Skillnaden mellan Lottie och Laila som talare, och därmed en möjlig orsak till varför den ena blev en hjälte och den andra en skurk, ligger just i förmågan att skapa en vi-känsla med publiken. Lottie Knutson agerar och är mänskligt nära, hon pratar om den enskilda individen. Laila är mer passiv och svårgreppbar i sin framtoning, och tycks sakna medvetenhet om i vilket sammanhang publiken möter, tolkar och dömer henne. Den massmedieretoriska analysen visade att det finns klara likheter med den klassiska sagan och pressmediernas dramatiseringar under flodvågskatastrofen. Hjälten, Lottie Knutson, kan utifrån de analyserade artiklarna beskrivas med ord som osjälvisk, sympatisk, tillitsfull, ödmjuk, informationsproffs, ger järnet, handlingskraftig, arbetsam, fokuserad och stabil. Skurken Laila Freivalds kan i sin tur beskrivas med ord som brist på engagemang, ointresse, egoist, brist på empati, ond, hotande, ovetande, arg, osäker, stressad, pressad, arrogans, oförmåga att erkänna fel, försvarande. En slutsats är därför att egenskaper som hjälte eller en skurk i en kriskontext är inte enbart en enskild persons kommunikativa verk, utan också ett resultat av en mäktig medieindustris sätt att berätta om världen.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1. FLODVÅGSKATASTROFENS POLARISERADE AKTÖRER 1 Kapitel 2. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING Bakgrund Problemformulering Syfte och frågeställningar Forskningsobjekt Urval Avgränsningar Metoddiskussion Ett kvalitativt angreppssätt Reflektioner - kvalitetskriterier för kvalitativ forskning Undersökningens representativitet, validitet och reliabilitet Självreflexivitet Tillvägagångssätt för studien Materialinsamling Bearbetning 11 Kapitel 3. RETORIK OM KONSTEN ATT ÖVERTYGA Talets kontext Genre Retorisk situation Publik och målgrupp Retoriska problem Talare och författare Det effektiva talets byggstenar Ethos en förutsättning för trovärdighet Logos talar till förnuftet Patos talar till känslan Argumentationens hållbarhet och relevans Språklig stil Framförandet Hur gynnar en kommunikatör sin trovärdighet? Sätt att möta medierna för att uppfattas som trovärdig 20 Kapitel 4. MASSMEDIERETORIK Om mediernas arbetssätt för att nå sin publik Dramametoden 22 Kapitel 5. RESULTAT AV RETORIKANALYS: TV-INSLAG 24

6 5.1 Presentation av talaren: Lottie Knutson Extra Rapport, , Tid: 17:00-17: Aktuellt, , Tid: 21:00-22: Aktuellt, , Tid: 21:00-21: Nyhetsmorgon, , Tid: 10: Presentation av talaren: Laila Freivalds: Rapport, , Tid: 16:00-16: Extra Rapport, , Tid: 17:00-17: Rapport, , Tid: 16:00-16: TV4, Nyhetsmorgon, , Tid: 09:21-09:30 och 09:46-09:50 33 Kapitel 6. RESULTAT AV MASSMEDIERETORISK ANALYS: TIDNINGSARTIKLAR Analys av press: Lottie Knutson Rubrik: Gör Lottie till utrikesminister Rubrik: Lars Lindström: Som en landsmoder Rubrik: Lottie: Jag är ingen hjälte Rubrik: Vi utgick ifrån det värsta Rubrik: Hon stod stadigt när Sverige vacklade Analys av press: Laila Freivalds Rubrik: Hon gick på teater Rubrik: Freivalds hotade Fritidsresors Lottie Knutson: Du ska passa dig Rubrik: Persson är rasande Rubrik: Freivalds erkänner dröjsmål Rubrik: Inga misstag har begåtts Summering: tidningarnas drama vad handlade det om? 46 Kapitel 7. SLUTDISKUSSION Varför blev Lottie en hjälte av folket? Pressen skapar den hjälte dom behöver Varför blev Laila Freivalds folkets skurk? Pressens dramatiseringar tar vid där Lailas trovärdighet slutar Framtida forskning 50 Kapitel 8. KÄLLFÖRTECKNING 51 Bilaga 1: FRÅGENYCKEL FÖR RETORISK ANALYS AV TV-INSLAG Bilaga 2: FRÅGENYCKEL FÖR MASSMEDIERETORISK ANALYS AV TIDNINGSARTIKLAR Bilaga 3: Originalartiklar som analyserats massmedieretoriskt

7 Kapitel 1. FLODVÅGSKATASTROFENS POLARISERADE AKTÖRER Till regeringen! Jag föreslår att ni skall byta ut handlingsförlamade och självupptagna Laila Freivalds mot Fritidsresors handlingskraftiga och korrekt informerande Lottie Knutsson. L-E Andreasson 1 Annandagen den 26 december 2005 drabbades Sydostasien av en av de största katastroferna i modern tid. En flodvåg kallad tsunami drog in över Bengaliska viken och flera hundratusen människor miste livet, däribland många svenskar. Vågen sköljde bort allt i sin väg och stränder som förklarats med ord som "ett paradis på jorden" förändrades på bara några sekunder till en helvetisk plats. Vid tiden för katastrofen befann sig kring svenska turister i området och många av dessa var på Thailands östkust i området kring Phuket, Kao Lak och Phi Phi Ilands, platser som länge varit populära resmål för svenska turister. Att så många varit där eller känner någon som där varit det skapade en känsla av närhet till katastrofen. Jag minns själv det TV-inslag där jag såg den bungalow som jag bodde i på Phi Phi Ilands flyta i vattenmassorna. Medierna öste ut information genom ständigt extrainsatta nyheter och ändrande tablåer. Ögonen riktades åt ett håll; vågen och dess efterdyningar. Bilder på skadade människor, rammade hus, ensamma barn och vilsna turister på kaotiska flygplatser och sjukhus kom in i människors vardagsrum. Det ogreppbara, att flera hundratusen människor mist livet, försöktes göras greppbart och att så många svenskar dödats skildrades som en grym skräckfilm. Mitt i julefriden skakades människor av mediernas bilder av katastrofen. När katastrofens omfattning växte ökade också mediernas dramatiseringar. TV och press publicerade allt från bilder på liksäckar till ingående beskrivningar av lukten av ruttnande människokött. Medierna var allmänhetens länk till katastrofen. Mediernas betraktelse av tsumanin blev allmänhetens verklighet. Men medierna är ingen spegel av verkligheten. 2 Den mediebild som ges är inbäddad i ett raster av vinklingar som skapas av arbetsformer, värderingar, strukturer och journalisternas subjektivitet. I en kriskontext tenderar dessa vinklingar att bli särskilt starka och dramatiska. Dramatiseringen beror inte på att journalister vill allmänheten ont utan på hur nyhetsarbetet i allmänhet fungerar. Utgångspunkten är att skapa en så intressant berättelse som möjligt. 3 Ett sätt att dramatisera, och därmed lägga den kaotiska verkligheten, så som den ter sig efter en katastrof, på en mer konkret nivå, är att skapa hjältehistorier vilka gärna får vara kryddade med demoner och prinsessor. 4 I det klassiska dramat finns det nästan alltid en antagonist, en tjuv, ett troll eller kanske en drake. En ond karaktär som står som syndabock för en händelse. Och det dröjde inte många dagar förrän skurken i det mediala dramat hade utsetts. 1 Expressen. ( ) Ge Lottie Knutson dagens ros. 2 Nerman (1973) s Hvitfelt (2003) s Modh (2003) s. 19

8 Skurken kom att bli Sveriges utrikesminister Laila Freivalds som enligt mediernas rapportering gjorde allt annat än att underlätta för svenskarna i kris. Den verklighetsbild som skapades under flodvågskatastrofens efterspel handlade mycket om utrikesdepartementets oförmåga att hjälpa. Laila Freivalds kritiserades hårt för att inte agera snabbt nog. I vardagsrummet strömmade bilderna av Laila in, där hon på olika presskonferenser och i intervjuer försökte förklara sig, men i de tillhörande speakertexterna talades om hennes passivitet. I pressen hängdes hon ut hårt och medborgarna dömde därefter. När jag slumpmässigt surfarade omkring på Internet såg jag också en antydan om vart opinionen lutade. Citat som; "Laila Freivalds är en bortskämd skit som åker lyxplan till Thailand som är katastrofdrabbat " och "Jag tycker att Laila Freivalds ska sälja sin lägenhet och skänka pengarna till hjälporganisationer" var typiska för den kritik hon utsattes för. Som i de flesta dramer finns det ingen antagonist utan en protagonist. Hjälten och den av medierna upplyfta ambassadören för handlingskraft och ett lyckat agerande blev Fritidsresors informationsdirektör Lottie Knutson. Hon gick hem hos folket och precis som med Laila Freivalds kunde jag genom en sökning på Internet få en känsla av vad medborgarna kom att tycka om henne. Citat som "Ge Lottie Knutson dagens ros", "Lottie Knutson har gjort mer för svenska folket än vår egen utrikesminister, det är ju pinsamt" förekom frekvent. Ett polariserat förhållande skapades mellan dessa individer och hemma i TV-soffan blev dramat den sanna och enda version av katastrofen som gavs. Utifrån medvetenheten om mediernas arbetssätt är det intressant att fundera över hur det kom sig att reaktionerna mot Laila Freivalds och hyllningarna till Lottie Knutson blev så starka. I detta polariserade förhållande som rådde i medierna, mellan katastrofens skurk och hjältinna tar denna uppsats sin utgångspunkt.

9 Kapitel 2. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING Jag ämnar göra en uppsats som läsaren själv aktivt kan förhålla sig till, anamma eller ifrågasätta. Eftersom detta är en uppsats på D-nivå har jag i vissa resonemang förutsatt kunskaper hos mina läsare. Det innebär att jag i vissa stycken, av utrymmesskäl utelämnat grundläggande resonemang och förklaringar. I detta kapitel beskriver jag det konkreta problemområdet, mitt syfte, hur jag ska gå tillväga för att uppnå mitt syfte men också lite om vem jag själv är och om hur min förförståelse kan påverka mina tolkningar. 2.1 Bakgrund Trots att medborgarna i en krissituation har ett enormt stort behov av information, kan deras uppmärksamhet inte tas för given. I det informationssamhälle där vi lever och verkar finns det ett överskott av information och ett underskott på uppmärksamhet, vilket leder till en tävlan mellan olika medier för att kvarhålla publikens intresse. För att i det stora informationsflödet lyckas hålla kvar publiken har medierna utarbetat strategier med vars hjälp det är lättare att förutse och kontrollera publiken. 5 Dessa strategier leder till att innehållet i medierna är stöpt efter ett i förhand definierat format. Ett format som präglas av bland annat personifiering, dramatisering och polarisering. Målet med detta arbetssätt är att öka publikens intresse för mediet, baksidan med det i förhand stöpta formatet är den skeva verklighetsbild som förmedlas. 6 När mediebilden blir den enda bilden för publiken, blir det också den sanna bilden. Det blir den bild som formar publikens tankar och synsätt. I detta skede är det mycket lätt att som aktör i medierna snabbt få ett dåligt rykte. Däremot är det en lång process att tvätta bort ett sådant rykte. 7 Vi lever i en tid där det offentliga rummet blandats samman med det vi kallar för vårt privata. Medierna för oss varje dag och varje gång vi sätter på TV: n närmare det som för bara ett tiotals år sedan fanns utanför medborgarnas horisont. Joshua Meyrowitz skriver i boken No sense of place om hur de elektroniska medierna har makten att positionera aktörer i människors medvetande. 8 En vanlig kvinna som tidigare varit ett okänt ansikte i offentligheten kan bli en hjälte, och en politiker med hög auktoritet kan plötsligt förlora sin trovärdighet. Hög status, att gå hem hos sin publik och nå ut med sitt budskap handlar därför mycket om att kunna kontrollera de dominerade kommunikationskanalerna. Många politiker och högt uppsatta ledare har nackdel av att nå ut till sin publik via medierna. Makthavare, politiker och företagsledare är inte längre några som står mystifierade på ett podium i en talarstol. Idag återfinns de i studios utformade som vår egen TV-soffa och de filmas i närbild. Deras ansikten är lika stora som publikens. Öga mot öga sitter dessa aktörer i publikens vardagsrum, i hopp om att genom sin trovärdighet nå fram med sitt budskap. När makten flyttas ner från en officiell kontext till en 5 Edin & Widestedt (2001) s. 7 6 Strömbäck (2000) s Enberg & Körlof m.fl. (2001) s Meyrowitz (1984) s

10 mer vardaglig och privat tar sig också publiken, makten att döma, kategorisera och tycka. Partier har gått från att vara just ett parti till att bli en person. TV har brutit ner distinktionen mellan här och där och offentlig och privat. I dag handlar auktoritet om att få en publik att tro på det som sägs. Att budskapen når fram till politikernas väljare och företagens kunder är därför grundläggande Problemformulering Om det nu är så att det polariserade förhållandet som rådde mellan Lottie och Laila bottnar i mediernas dramatiseringar, är det ett problem som sträcker sig långt utanför den här uppsatsens gränser. De senaste månaderna har Lottie Knutson hunnit bli Årets yrkeskvinna , Månadens stockholmare i februari 10 och hon föreläser som en attraktiv gäst på olika evenemang runt om i Sverige. Hon är helt enkelt populär. Laila Freivalds står i blickfånget på ett helt annat sätt. Efter katastrofen har hennes trovärdighet och kompetens ifrågasatts och flera röster har krävt hennes avgång från posten som utrikesminister. Både mediernas rapportering och källornas syften handlar om påverkan. Påverkan från två håll, påverkan mot en gemensam publik men från två olika kontexter, så kan aktörernas kontra mediernas arbetssätt beskrivas. Som aktör, som representant för sig själv, för en myndighet eller en organisation vill denne påverka sin publik att tycka på ett visst sätt. Medierna vill i sin tur påverka publiken genom att hålla kvar deras uppmärksamhet. Problemet är bara att medierna också har makten att forma aktörerna genom att använda dessa som skådespelare i ett dramaturgiskt arbetssätt. När medierna har makten att forma hur källorna framställs gentemot sin publik ligger inte längre makten, det vill säga makten över den egna trovärdigheten hos kommunikatören själv utan i mediernas vinkling av denna. Frågan som kvarstår och det som kan ses som botten av problemet är hur Lottie Knutson och Laila Freivalds hanterade en retorisk situation där medierna har makt att genom sin berättarform styra deras trovärdighet. 9 BPW Sweden - Yrkeskvinnors Riksförbund. ( ) Årets yrkeskvinna Stockholms stads. ( ) Månandes stockholmare i februari.

11 2.2 Syfte och frågeställningar Syftet är att utifrån ett retoriskt perspektiv försöka utröna om egenskaper så som hjälte och skurk går att härleda till aktörerna Lottie Knutson och Laila Freivalds trovärdighet som kommunikatörer eller om egenskaperna är en dramaturgisk konstruktion skapad av medierna. Detta för att konkretgöra katastrofen och därmed locka till sig publikens uppmärksamhet. För att förstå Lottie Knutson och Laila Freivalds medieagerande kommer följande frågeställningar att behandlas. (Metodologiskt benas dessa frågeställningar upp i en frågenyckel (bilaga1)). En frågenyckel är en samling frågor som utgår från de teoretiska avsnitten. Är aktörerna trovärdiga i sitt sätt att kommunicera så som de kommer till utryck i de valda inslagen? På vilket sätt påverkar den retoriska situationen talet? För att förstå mediebilden i pressen behandlas dessutom följande frågeställningar: (Metodologiskt benas dessa frågeställningar upp i en frågenyckel (bilaga 2)). Hur framställs Lottie Knutson och Laila Freivalds i pressen i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien? Vilka synliga grepp använder pressen för att påkalla allmänhetens uppmärksamhet? 2.3 Forskningsobjekt Retorik är den röda tråden i den här uppsatsen vilket gjort att jag i materialet tagit hänsyn till att finna möjliga retoriska objekt. 11 Ett retoriskt objekt kännetecknas av att det finns en avsikt att övertyga, att det finns ett mål eller ett syfte. Samtidigt kan sägas att det journalistiska arbetet alltid innefattar ett mål eller en avsikt: Att ge publiken en världsbild, att ge en tolkningsmöjlighet och ge underlag för opinionsbildning är några exempel. 12 För att ge en bild av hur massmedieretoriken kom till uttryck under katastrofen analyseras ett urval av svensk dags och kvällspress. Genom att analysera talsituationer i svensk television ges en bild av aktörerna utifrån deras eget perspektiv, hur de talar om sig själva och vilka värden de lyfter fram. Sammantaget: Hur källorna själva går tillväga för att skapa trovärdighet Urval Nedan följer en övergripande presentation av de valda medierna samt en motivering av hur urvalet gjorts. Närhet i tid har prioriterats. Med nära i tiden menar jag cirka två veckor framåt från annandagen Vid valet av TV-inslagen har urvalskriteriet varit att hitta TV-inslag som representerar olika genrer och därmed olika retoriska situationer för aktörerna så som presskonferenser och personliga intervjuer. Jag har försökt bredda mitt urval genom att välja så 11 Karlberg & Mral (1998) s Ekström & Larsson (2000) s. 152

12 olika medier som möjligt. TV-inslagen är hämtade från TV 4 och Sveriges Television. Artiklarna är från Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Pressklippen är valda efter innehåll: Artiklar där personen Lottie och personen Laila lyfts fram har prioriterats Avgränsningar Min ambition har aldrig varit att inbördes jämföra mediernas skildringar. Däremot vill jag med utgångspunkt från flera olika medier ge en bild av helheten. För att förstå hur aktörerna skildrades i pressen har jag dels valt Sveriges två största dagstidningar: Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och dels två kvällstidningar: Expressen och Aftonbladet. Fyra tidningar som framförallt har en sak gemensamt, en mycket stor läsekrets och som därför kan beskrivas som några av de mest inflytelserika tidningarna i Sverige. 13 Samtliga tidningar har också utvecklade hemsidor. Nyheterna når med andra ord publiken både i tryckt och i digital form. Ideologiskt skiljer sig tidningarna åt vilket kan vara intressant att nämna, särskilt med tanke på att aktörerna i sammanhanget presenterar så skilda verksamheter. Att Laila Freivalds representerar de folkvalda politikerna och den socialdemokratiska regeringen medan Lottie Knutson företräder näringslivet och den kommersiella resebranschen kan eventuellt på grund av politiskt/ideologiska förhållningssätt som står bakom tidningarna spela roll i tidningarnas framställning av aktörerna. Svenska Dagbladet är en obunden moderat tidning som har en marknadsekonomisk inriktning. 14 Dagens Nyheter är obunden liberal med en frisinnad anda som hävdar samhällets grundläggande värden däribland ett ökat toleransklimat. 15 Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk och vill ge en röst åt vanligt folk. 16 Expressen är en tidning som står för liberalism, tolerans och solidaritet och har samma ägare som Dagens Nyheter, Bonnier AB. 17 Jag har avgränsat TV-inslagen till nyhetsprogrammen Aktuellt och Rapport från SVT1 och SVT2 samt inslag från TV4 i form av intervjuer från programmet Nyhetsmorgon. Sveriges Television är ett public service företag där det främsta målet är att alla medborgare i ett demokratiskt land ska få tillgång till opartisk och mångsidig information inom en mängd olika områden 18 och TV 4 är en kommersiell kanal men som på grund av att de sänder public service- TV får tillgång till satellit, mark- och kabelnätet Tidningsutgivarna. (2004) Statistik om svensk dagspress. 14 Svenska Dagbladet. (2005) De vanligaste frågorna om SVD. 15 Dagens Nyheter. (2005) Vision och mål. 16 Aftonbladet. (2005) Redaktionell policy. 17 Expressen. (2005). Om Expressen. 18 Sveriges Television. (2005) Om SVT. 19 TV 4. (2005) Om TV 4.

13 Forskningsobjekten avgränsas till följande mediematerial: TELEVISION, LOTTIE KNUTSON: TV-inslag sänt av: SVT, Extra Rapport. ( , Tid: 17:00-17:45). TV-inslag sänt av: SVT, Aktuell. ( , Tid: 21:00-22:00). TV-inslag sänt av: SVT, Aktuellt. ( , Tid: 21:00-21:35). TV-inslag sänt av: TV4, Nyhetsmorgon. ( , Tid: 10:18-10:30). TELEVISION, LAILA FREIVALDS: TV-inslag sänt av: SVT, Rapport. ( , Tid: 16:00-16:20). TV-inslag sänt av: SVT, Extra Rapport. ( , Tid: 17:00-17:45). TV-inslag sänt av: SVT, Rapport. ( , Tid: 16:00-16:30). TV-inslag sänt av: TV4, Nyhetsmorgon. ( , Tid: 09:21-09:30 och 09:46-09:50). PRESS, LOTTIE KNUTSON: Expressen: Hedlund, Ingvar. ( ). Gör Lottie till utrikesminister. Expressen: Lindström, Lars. ( ). Som en landsmoder. Aftonbladet: Kerpner, Joachim. ( ). Lottie: Jag är ingen hjälte. Svenska Dagbladet: Thunberg, Karin. ( ). Vi utgick ifrån det värsta. Dagens Nyheter: Kellberg, Christina. ( ). Söndagsintervju: Hon stod stadigt när Sverige vacklade. PRESS, LAILA FREIVALDS: Aftonbladet: Aschberg, Richard & Bodell, Niklas. ( ). Hon gick på teater. Expressen: Hedlund, Ingvar. ( ). Freivalds hotade Fritidsresors Lottie Knutson: Du ska passa dig. Expressen: Holmén, Christian. ( ). Person är rasande. Svenska Dagbladet: Stockholm TT. ( ). Freivalds erkänner dröjsmål. Dagens nyheter: Carlbom, Mats. ( ). Rakt på sak: Inga misstag har begåtts. 2.4 Metoddiskussion Med retoriken som vetenskaplig bas analyseras olika talsituationer i etermediet. Pressens skildringar analyseras med ett massmedieretoriskt angreppssätt. Den klassiska retoriken och massmedieretoriken förenas i synsättet att allt språk kommer till i ett sammanhang, i en kontext. Massmedieretoriken kan sägas ha sitt ursprung i journalistikforskningen. Enligt den massmedieretoriska metoden finns den journalistiska textens kontext i den redaktionella processen, där institutionella faktorer, ekonomiska villkor, tidens normer och föreställningar ingår i en växelverkan. 20 Sambandet mellan språket (texten) och det sammanhang det kommer till i är själva 20 Nerman (1973) s. 34

14 grundfrågan i retoriken och massmedieretoriken. Retorik och massmedieretorik är både metodologiska arbetssätt och teoretiska förhållningssätt vilket gör att jag slagit ihop teori och metod i kapitel (3 och 4). Retorik som vetenskap har en hermeneutisk karaktär. Hermeneutiken brukar benämnas som den klassiska tolkningsläran. En hermeneutiker menar att det går att förstå människor genom att tolka hur människor kommer till uttryck genom det talade och skrivna språket samt i människors handlingar. 21 På samma sätt som inom retoriken så menar en hermeneutiker att man endast kan förstå textens delar om man har grepp om helheten, samtidigt kan endast helheten förstås efter tolkning av delarna. Detta brukar kallas för den hermeneutiska cirkeln, en tolkningsprocess präglad av en pendelrörelse mellan helheten och delarna. 22 Genom att nära studera allt ifrån talarens mimik till den kontext där i hon verkar kan jag uttala mig om helheten som i det här fallet består i en talares trovärdighet. Och på samma sätt kan jag genom närläsning av texter uttala mig om mediernas framställning av aktörerna. Tolkningarna belägger jag i analysdelen med talande och karaktäristiska citat Ett kvalitativt angreppssätt Genom att jag valt en kvalitativ metod, en metod som bygger på min egen tolkning syftar jag till att skaffa en djupare kunskap kring mediernas arbetssätt kontra aktörernas agerande. I de forskningsöversikter jag kommit över ser jag att forskningen inom kriskommunikation, med avstamp i mediernas rapportering tidigare främst varit av en kvantitativ karaktär: Vi kan konstatera att en mängd innehållsanalyser har företagits i samband med oväntade händelser. [ ] Det har skrivits vad medierna rapporterar kring, vilka källor som använts osv. Nu återstår att få svar på frågan; varför blev rapporteringen som den blev? 23. Det är just viljan att svara upp mot ordet varför som styr den här uppsatsen vilket görs genom att lyfta upp icke mätbara egenskaper hos en företeelse, i det här fallet i mediernas arbetssätt och aktörernas trovärdighet, och förstå dessa egenskaper i ett större sammanhang Reflektioner - kvalitetskriterier för kvalitativ forskning Då den kvalitativa forskningen är tolkande i sin karaktär är det viktigt att kvalitetssäkra tillvägagångssättet. En tanke som jag utgår ifrån är att det inte finns någon objektiv sanning. Vad som uppfattas som sant beror på det perspektiv varifrån någonting betraktas. Fakta är därför också perspektivberoende och således beror resultaten i den här uppsatsen på mitt perspektiv, min förförståelse och hur jag utifrån detta grundar mina tolkningar. För att explicitgöra det perspektiv jag utgår ifrån skriver jag nedan ett kapitel som jag döpt till Självreflexivitet. Perspektivmedvetenhet är ett viktigt kvalitetskriterium som gör uppsatsen möjlig för kritisk granskning. 25 I tolkningen spelar jag själv roll, vem jag är, det jag varit med om, mina kunskaper och mina åsikter. Det är en del av tolkningsprocessen att räkna in sig själv. 21 Patel & Davidson (1991) s Karlberg & Mral (1998) s Jarlbro (2004) s Starrin & Svensson (1994) s. 164

15 Något som också ses en som nyckel till god kvalitet är att det finns en innebörd i mina tolkningar. Jag kan inte påstå någonting utan att ha belägg för det och dessa belägg ska vara så strukturerade och tydliga att läsare också kan förstå dem. Även fast jag endast använt mig av en kvalitativ metod är resultatet alltså inte slumpmässiga. Genom att jag systematiskt efter utvecklande teorier skapat en frågenyckel, genom att ställa samma frågor och genom att jag är noga och exemplifierar mina tolkningar är det meningen att du som läsare hela tiden ska kunna följa med i mitt resonemang. Det är viktigt för mig att konstatera att jag inte på något sätt göra anspråk på en sanning. Det är möjligt att aktörerna, Lottie Knutson och Laila Freivalds har en helt annan bild av sig själva än den jag lyfter fram. På samma sätt är det möjligt att de aktuella medierna inte alls känner igen sig i min beskrivning av deras arbetssätt. Uppsatsen är en version av verkligheten Undersökningens representativitet, validitet och reliabilitet Begreppet representativitet mäter huruvida ett undersökningsurval representerar hela den grupp som undersökningen vill uttala sig om. 26 Jag menar att den här undersökningens representativitet är relativt låg. Det är dock med ett sådant syfte jag utför detta arbete: Jag ämnar inte generalisera mediernas arbetssätt eller aktörerna som retoriker. Sammantaget representerar resultaten i uppsatsen de tolkningar som kunnat göra utifrån det aktuella urvalet. Jag kan inte uttala mig om någonting utanför mina valda forskningsobjekt. Begreppet validitet mäter en undersöknings giltighet, närmare bestämt om man studerar det man sagt sig studera och om det som studeras är relevant för att besvara syftet. Jag har gjort den här uppsatsen giltig genom att hela tiden förankra analysen i teorierna. Teorierna är hämtade från flera olika grenar för att ringa in det exakta problemområde som jag belyser. Begreppet reliabilitet mäter en undersöknings tillförlitlighet, det vill säga om materialet bearbetas på ett forskningsmässigt korrekt sätt. Jag har säkrat reliabiliteten genom att redovisa tillvägagångssätt för studien samt att jag lyfter citat från både pressmediet och kommunikationssituationerna i TV-mediet. Pressmaterialet bifogas också som en bilaga. Detta för att du som läsare ska kunna bilda sig en uppfattning om ursprungstexten och ursprungsinslagen. Jag drar inga slutsatser som läsaren inte själv kan förhålla sig till genom att på egen hand läsa det material eller citat som slutsatserna grundar sig i Ibid. s Ekström & Larsson (2000) s Svenning (2000) s

16 2.5 Självreflexivitet Utifrån kvalitetssäkringen av de kvalitativa tolkningarna kan det här avsnittet ses som en beskrivning av det perspektiv där tolkningarna skapats. Att vara reflexiv handlar om att göra sig medveten om det utomvetenskapliga i sin forskning. Den egna personligheten, erfarenheter, fördomar och inställning till det som ska undersökas. När detta sker och belyses kommer man ett steg närmare vetenskapligheten. 28 För att ni som läsare ska kunna förhålla er till mina tolkningar vill jag beskriva hur jag upplevde katastrofen men också hur det kom sig att mina upplevelser mynnande ut i den här magisteruppsatsen. Jag minns när jag satt hemma i TV-soffan framför Lottie och Lailas framföranden. Hela situationen med jättevågor som sköljde bort människors hem och liv kändes surrealistisk och mycket svår att ta till sig. Någonstans i allt detta ställde jag mig allt mer frågande till Laila Freivalds. I vanliga fall förlitar jag mig med hennes åsikter men i det här läget tyckte jag att hon betedde sig klumpigt. Och jag minns någon i min omgivning yttra kommentaren: Men hur kan hon klä sig i rött i en sån här sorgetid? Som blivande informatör blev jag samtidigt imponerad av Lottie. För det första blev jag glad för att informatörerna äntligen fått ett ansikte. Jag tänkte för mig själv att äntligen kan folk förstå vad det är jag ska bli, plötsligt behövde jag bara säga: Jag studerar till att bli en sån som Lottie. Och omgivningen svarade: Jaha, en informatör. Av en slump surfade jag i samma veva omkring på Internet. Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade alla upprättat chattforum där bland annat Laila Freivalds kompetens diskuterades. Och plötsligt slog det mig hur enad opinionen tycktes vara. Laila ansågs inkompetent och någon uttryckte att Lottie Knutson borde överta Laila Freivalds plats som utrikesminister. Ungefär här föddes tanken på att detta kunde bli en magisteruppsats. Jag förstod att jag inte var ensam i mina reflektioner kring dessa aktörer och jag förstod också att medierna var den gemensamma nämnaren mellan medborgarna, aktörerna och katastrofen. Och i en av mina mest kritiska stunder förstod jag att detta förhållande, mellan den goda och den onda inte behöver vara så enkel. Jag tänkte på min kunskap om mediernas sätt att dramatisera för att skapa sensation. Jag tror att medierna, press så väl som television, i ett tidigt stadium hade ett behov av att göra flodvågskatastrofen konkret, vilket bland annat gjordes genom att utse en syndabock samt en hjälte, en räddare i nöden. Med den utgångspunkten kan sägas att jag intar ett mediekritiskt förhållningssätt. Medierna är inte några som meddelar en sanning 29, de är snarare berättare som utifrån ett perspektiv och en situation ger en version av en händelse. En annan utgångspunkt som jag har är att kommunikation är grundläggande för att skapa relationer: Laila med sina väljare och Lottie med sina kunder. Jag tror att det viktigaste för att ett budskap ska nå sin publik på rätt sätt är att publiken känner trovärdighet för kommunikatören. Om dessa väljare och kunder inte känner tillit till aktörerna så tror jag också att de misslyckas att påverka publiken så som de tänkt. 28 Ehn & Klein (1994) s Ekström & Nohrstedt (1996) s. 212 ff.

17 2.6 Tillvägagångssätt för studien När jag insåg att jag själv anammat synen på Lottie och Laila som den goda och den onda fann jag det intressant att studera hur denna syn uppkommit, vilket jag gör genom den här uppsatsens tre ben: Retorik (trovärdighetsforskning), massmedieretorisk och kriskommunikation. Jag valde retoriken därför att vetenskapen gör möjligt att se hur en kommunikatör eller en massmedieindustri kan gå tillväga för att påverka människor till en verklighetsuppfattning. Jag förstod snart att hur en publik övertygas är kontextuellt beroende. Kontexten under flodvågskatastrofen bestod i en fullbordad kris, en katastrof. Därför har jag också försökt förstå vad en kris egentligen innebär, för allmänheten, för den enskilda kommunikatören och för mediernas arbetssätt. I databaserna NORDICOM och LIBRIS samt i Umeå universitetsbiblioteks ALBUM har jag för att hitta tidigare forskning använt mig av följande sökord, enskilt, men också i olika kombinationer: Kriskommunikation, Kris, Retorik, Kommunikation, Trovärdighet, Massmedier, Retorikanalys, Retorikforskning, Massmedieretorik och Medielogik. Det bör nämnas att jag arbetat utifrån vad som kan kallas ringar - på - vattnet - metoden. Genom närläsning av forskningsrapporters, artiklars och övrig litteraturs källförteckningar har jag i det stora spektrum av forskning som berörs, sållat, reflekterat och närmat mig min egen uppsats Materialinsamling Jag införskaffade TV-materialet vid Statens Ljud och Bildarkiv i Stockholm. Det var inga problem att få tag i materialet från Sveriges Television, det sändes på VHS-band till Forskningsarkivet i Umeå, där jag haft min plattform. Däremot var det mer problematiskt att få del av TV4: as rapportering. Eftersom ämnet är tidsmässigt aktuellt och TV4 har en handläggningstid på sex månader - innan det är möjligt att kostnadsfritt få del av inslagen, har jag varit tvungen att utgå från det som kallas Web-TV. TV4 kunde dock inte garantera de valda inslagens tillgänglighet på Internet under vårterminen. Därför var jag tvungen att provisoriskt skaffa mig en säkerhetskopia genom att filma av datorn. Inslagen var nämligen skyddade för nedladdning. Pressmaterialet har jag funnit genom närläsning av de aktuella tidningarna men också genom att söka på tidningarnas hemsidor på Internet Bearbetning Efter att ha samlat ihop materialet och skapat ett metodologiskt och teoretiskt förhållningssätt utformade jag de analysverktyg jag använt. Jag skapade så kallade Frågenycklar (Se bilaga 1 och bilaga 2). En för en retorisk analys av aktörerna, Lottie och Laila och en för en massmedieretorisk analys av pressens rapportering. Med hjälp av frågenycklarna har jag kunnat analysera alla TVinslag och alla tidningsartiklar utifrån precis samma frågor, vilket jag ser som viktigt inslag för ett vetenskapligt tillvägagångssätt. Dessa frågenycklar kan ses som en praktisk tillämpning av teorin, kapitel 3 och 4. Frågenycklarna består av en blandning av frågor som jag själv utformat och av redan skapade frågor av retoriklärare och forskare i ämnet 30. Slutdiskussionen bygger på de resultat jag kom fram till utifrån frågenycklarna. 30 Hellspong (1992) s. 59 ff., Karlberg & Mral (1998) s. 12 ff., Hultén (2000) s. 8 ff., Nerman (1973) s. ff

18 Kapitel 3 RETORIK OM KONSTEN ATT ÖVERTYGA Ordet retorik står för läran om talarkonsten och kan definieras som all planerad, symbolisk kommunikation. 31 Den retoriska analysens syfte är att undersöka hur någon gör för att påverka och övertyga med hjälp av ett tal eller en text. 32 Retoriken måste ses utifrån ett helhetsperspektiv, vad som utmärker en god talare och ett bra tal är beroende av hela talsituationen inklusive dess samhälleliga kontext. Genom analys av byggstenarna, etos, logos och patos, kan talets effektivitet i termer av övertygelse och trovärdighet bedömas. I den mest ursprungliga beskrivningen var en god retoriker en "god man som är skicklig att tala". Intressant är att en god retoriker inte bara måste behärska talekonsten utan också vara en god människa. 33 Retoriken är normativ, ett rättesnöre, genom att vetenskapen presenterar ett tankesätt där frågor som; vad kännetecknar en god talare och vad utmärker ett bra tal diskuteras. Många talare vill inte bara informera, de vill också påverka; sprida en idé, väcka en känsla och/eller styra en bedömning. Bakom talet finns ofta en strävan efter att få mottagaren att tänka eller handla på ett visst sätt. I retoriska termer kallas detta för en persuasiv strävan vilket alltså betyder en strävan efter att övertyga Talets kontext Vad Lottie Knutson och Laila Freivalds kommunicerade i de valda TV-inslagen kan förutom att ses som ett sätt att berätta om världen också ses som handlingar där talarna agerar utifrån en bestämd kontext. En kontext är allt det som finns runt omkring en människa. Med andra ord, allt det som påverkar varför språket används på ett visst sätt. Kontexten påverkar en människas sätt att tänka och handla. För att möjliggöra en analys av kontexten måste den delas upp i ett antal områden, delar som sammantaget ger en helhetsbild av talsituationerna och dess sammanhang. För att ringa in kontexten kommer genre, retorisk situation, publik/målgrupp, retoriska problem samt talare och författare analyseras i att se valda situationer där Lottie och Laila agerar i TV Genre Tanken med att bestämma ett tals genre är att göra en övergripande beskrivning av vad det är för typ av tal och vilka retoriska funktioner det huvudsakligen har. Ordet genre kommer från latinets genus och betyder släkt eller familj. En genre är en familj som på ett eller annat sätt hör ihop med varandra. Exempel på vanliga genrer är nyheter, debatter och intervjuer. Det är också centralt att ta hänsyn till de retoriska genrerna som brukar delas in i tre: I det politiska talet genus deliberativum förordar eller avråder talaren en viss handling, debatten ska oftast 31 Werner Runebjörk (2004) s Hellspong (2001) s Karlberg & Mral (1998) s Hellspong (2001) s. 99

19 leda till ett gemensamt beslut. Genus demonstrativum betyder ceremoniella tal, utmärkande för den genren är exempelvis begravningstal, bröllop eller hyllningstal. Talaren försöker i ett ceremoniellt tal att lyfta fram egenskaper för föremålet i talet, föremålet kan vara en människa så som ett ting. Den tredje genren är genus judiciale, vilket betyder juridiska tal. Viktigt att poängtera är att juridiska tal också finns utanför rättssalens portar, även medierna ses som en domstol. Politiker anklagas ofta för att begå brott mot lagar och moral, och försvarar sig då i det massmediala rättsväsendet. Ett tal behöver inte tillhöra en genre utan kan ha drag av flera Retorisk situation För att ringa in den specifika kontext som det innebär att kommunicera i kris bör situationen först definieras. Kris som en följd av en svår katastrof är alltså det som står i fokus. Kris kan definieras som något som avviker från det normala, uppstår relativt hastigt, har betydelse för samhället, hotar grundläggande värden och kräver snabba åtgärder. För att klargöra begreppet kan sägas att en katastrof är en fullbordad kris. 36 Ett av de grundläggande värdena som en kris kan hota är förtroenden, i en oförberedd situation kan det som tidigare setts som självklart ifrågasättas. Den retoriska situationen påverkar talarens förutsättningar men även lyssnarens tolkningar av det som sägs. Det krävs alltid retoriska medel för att hantera en kris som är en stressig situation där det krävs snabba beslut. En individ kanske måste samla sina krafter för att bemästra krisen eller avstå från handlingar som kan förvärra den. Varje retorisk situation innehåller ett antal oskrivna regler, vilka dessa regler är beror på textens totala sammanhang. En kommunikatör från en kommersiell verksamhet har sina kunder att ta hänsyn till, medan den folkvalda utrikesministern är beroende av att få väljare på sin sida, vilket är något som torde påverka deras förutsättningar i den retoriska situationen. Båda kommunikatörerna agerar i det offentliga rummet, en arena som för dem nära folket. Hur man som kommunikatör för att ge ett trovärdigt intryck bör möta medierna och allmänheten vid kris finns beskrivet i ett särskilt kapitel. Den retoriska situationen kommer att löpa igenom de flesta områdena i den här uppsatsen Publik/målgrupp För att ett budskap ska gå fram och för att en talare ska vara trovärdig är det viktigt att talaren har klart för sig vem hon talar till. Talet måste vara anpassat till publiken, dess kunskaper, dess förväntningar, behov och känslor. 37 Om talaren inte anpassar sitt sätt att tala till sin publik riskerar hon att få en helt annan publik än den tänkta eller ännu värre bli helt utan. I rapporten Att kommunicera med drabbade människor, publicerad av Styrelsen för psykologiskt försvar går att läsa om hur man bör kommunicera med människor vid katastrofartade händelser. Professionell kommunikation från talaren i samband med svåra katastrofer är en förutsättning för att drabbade, berörda och allmänheten ska få förtroende för och därmed respekt för de beslut 35 Karlberg & Mral (1998) s Flodin (1993) s Hellspong (1992) s. 67

20 som fattas och åtgärder som vidtas. 38 Lyckad kommunikation ska ge en känsla av deltagande och sammanhang. För människor i sorg är det en del av sorgearbetet att få information, att få veta varför något inträffade men också hur det gick till och vad som ska hända härnäst. För att möta publiken på ett så bra sätt som möjligt är ledorden öppenhet, kompetens, rättvisa och medkänsla något som bör genomsyra varje talsituation riktat mot offentligheten. 39 Under katastrofen drabbades nästan alla i Sverige på något sätt. Vänners bekanta var där, många har själva rest som turister i de drabbade länderna och när skolorna började efter jullovet var rubrikerna i flera tidningar i stil med; Flera klasser saknar elever Retoriska problem Det kan vara problematiskt att publiken i det offentliga rummet som i det här fallet består av Sveriges televisions och TV 4, Sveriges största TV-kanaler, är en så heterogen målgrupp. Det står i både TV 4: s och Sveriges Televisions programförklaringar att de ska nå så många människor som möjligt TV4 är en kommersiell kvalitetskanal som sänder till hela svenska folket 41 och SVT: s mål är att public service-tv ska vara en brett arbetande nationell television [ ] som i sammansättningen av utbudet och tilltalet vänder sig till hela befolkningen. 42 Eftersom alla individer har en egen tolkningsförmåga kan en kommunikatör inte ha en aning om hur hon kan komma att tolkas. Det är svårt att lägga sig på en nivå som passar alla när den tydligaste gemensamma nämnaren är katastrofen. Mottagargruppen kan representera alla slags människor med olika bakgrunder, politiskt som socialt. 43 Retoriska problem är alltså hinder, fel, ofullkomligheter, faror etcetera, är invändningar mot budskapet som talaren är medveten om och söker bemöta med språkliga medel. Även en fientlig inställning till talaren som talaren känner till är givetvis också ett retoriskt problem. Laila Freivalds ingår i det röda blocket i det politiska färgspektrum som leder Sverige. Bara det att tillhöra ett parti kan ses om ett retoriskt problem då människor från andra politiska partier möter socialdemokraterna med skepsis. Lotties problem skulle kunna vara att hon, på grund av att hon representerar ett företag som säljer resor, faktiskt i varje handling också har kommersiella avsikter. Om medborgarna på grund av Lotties agerande utåt, slutar tro på resebranschen, skulle de i form av uteblivna resenärer betyda stora ekonomiska förluster. Sammantaget kan sägas att publikens sammansättning och situationens omständigheter utgör den retoriska utgångspunkten Enberg & Körlof m.fl. (2001) s Ibid. s Hedberg, Maria. Expressen. ( ) Flera klasser saknar elever. 41 TV 4. (2005) Om TV4. 42 Sveriges Television. (2005) Om SVT. 43 Enberg & Körlof m.fl. (2001). s Karlberg & Mral (1998) s. 26

21 3.1.5 Talare och författare En helhetsförståelse förutsätter en insikt i vem talaren är. Grundläggande fakta så som yrke och beskrivning av den organisation hon representerar bör finnas med i analysen. Man bör också ta reda på vilket förhållande författaren har till ämnet och hennes erfarenheter. Vidare vilka karaktärsdrag talaren har och vilken trovärdighet hon har i det aktuella sammanhanget. Eftersom det är TV-inslag skapade av journalister som analyseras måste också hänsyn tas till de övriga inblandade i talets slutversion, förutom Laila Freivalds och Lottie Knutson. Genom att talet klippts, kanske illustrerats med bilder och ljud eller rubriksatts kan talarens ursprungstanke ha förstärkts, förändrats eller förvanskats. Alltså bör man ge akt på vem som eller vilka som ligger bakom talet samt hur dessa kan ha bidragit till det slutgiltiga resultatet. 3.2 Det effektiva talets byggstenar Inom retoriken benämns tre byggstenar som alla behövs för att framstå som trovärdig: Etos, logos och patos som svarar för hur en mottagare kan påverkas. Men samtidigt kan man säga att dessa byggstenar utgör elementen i talet. 45 Etos handlar om att övertyga med hjälp av sin personlighet och är den viktigaste aspekten för att framstå som trovärdig. Logos handlar om att övertyga med fakta och förnuft. Patos handlar om att övertyga genom att röra upp åhörarnas känslor Etos - en förutsättning för trovärdighet Att studera etos handlar om att ta reda på hur den som står bakom ett tal, i den här uppsatsen, hur Lottie Knutson och Laila Freivalds framställer sin identitet både i själva talet och i framförandet. Etos kan därför definieras som talarens karaktär, så som den uppfattas eller så som talaren vill att den ska uppfattas. För att ett budskap ska nå fram är det avgörande att lyssnarna känner tillit till talaren och att hon inger förtroende. Lyssnarnas uppfattning av talarens personlighet påverkan lyssnarnas benägenhet att vilja tro på det talaren påstår. Innan lyssnarna möter talaren har de antagligen en viss uppfattning om dennes personlighet men behöver bli påmind om den. Om talaren är okänd för publiken måste denna först visa publiken sin personlighet och övertyga publiken om att denna är värd att lyssna till. 47 Konkret analyseras etos genom att undersöka hur talaren ser ut, vad talaren säger och vad talaren gör, med fokus på hur hon visar förnuft, dygd (god moral) och välvilja: Talarens tre plikter som är viktiga för trovärdighet. 48 Med hjälp av begreppet persona kan man studera talarens sätt att skapa förtroende mer ingående. Persona var ursprungligen namnet på en teatermask som antikens skådespelare bar men i det här sammanhanget betecknar persona sambandet mellan talarens inre och behovet av att anpassa sig till den yttre omgivningen. Genom att en talare använder sig av "rätt" persona kan publiken bli 45 Gripsrud (2002) s Karlberg & Mral (1998) s Hedqvist (2002) s Werner Runebjörk (2004) s. 39

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

En flygande argumentation mellan två stillastående plan

En flygande argumentation mellan två stillastående plan ÖREBRO UNIVERSITET Intuitionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap VT 2015 En flygande argumentation mellan två stillastående plan En retorikanalys av Bjorn Kjos och pilotfacket Parats syn

Läs mer

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor

Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor Företagsekonomiska Institutionen 2004-01-12 STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidat uppsats 10 poäng HT 2003 Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor en kvalitativ undersökning i Täby kommun Författare:

Läs mer

Köttfärs, kyckling och en jäkla massa bonusar -en granskning av skandalutsatta företag

Köttfärs, kyckling och en jäkla massa bonusar -en granskning av skandalutsatta företag Köttfärs, kyckling och en jäkla massa bonusar -en granskning av skandalutsatta företag Författare: Emelie Alsterberg Madelene Konrad Ann Mårdh Handledare: Christine Tidåsen Program: Marknadsföringsprogrammet

Läs mer

En union, ett samarbete och en valuta i kris

En union, ett samarbete och en valuta i kris En union, ett samarbete och en valuta i kris En kvantitativ studie om Spaniens och Sveriges mediala framställning av euro- krisen inom EU Emanuel Angerbjörn Medie- och kommunikationsvetenskap Kandidat-/

Läs mer

Ledarskap på distans

Ledarskap på distans Ledarskap på distans en studie i hur ledarskap på distans kan se ut av Charlotta Kjellström C-uppsats nr 2007:21 Handledare: Kristina Ahlberg C-UPPSATSER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Box 2109, 750 02

Läs mer

Sjukdom eller skönhetsproblem?

Sjukdom eller skönhetsproblem? Örebro universitet Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sjukdom eller skönhetsproblem? En diskursanalys av Aftonbladets artiklar om övervikt C-uppsats 2015-06-03 Medie- och kommunikationsvetenskap

Läs mer

Iran aryaee TV. En argumentationsanalys och en retorisk analys av det globala politiska medierummet. Parisa Shadkam

Iran aryaee TV. En argumentationsanalys och en retorisk analys av det globala politiska medierummet. Parisa Shadkam Parisa Shadkam Iran aryaee TV En argumentationsanalys och en retorisk analys av det globala politiska medierummet Konst, kultur och kommunikation (K3) Malmö högskola Examensarbete i medie och kommunikationsvetenskap

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv

Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Abstract Titel: Internkommunikation på arbetsplatsen - sett ur medarbetarnas perspektiv Ämne: C- uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Examinator: Helena Sandberg År: VT 2007 Problem och syfte Organisationers

Läs mer

Lärares retorik i klassrummet

Lärares retorik i klassrummet Fakulteten för lärande och samhälle Kultur-språk-media Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Lärares retorik i klassrummet - Hur lärares egenskaper kan synliggöras med retoriska begrepp Rhetoric

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Retorik i skolan. En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11

Retorik i skolan. En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11 Retorik i skolan En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11 Lisa Arvidsson & Lisa Trané Kurs: LAU390 Handledare: Barbro Wallgren Hemlin Examinator:

Läs mer

D-UPPSATS. De nya journalisterna

D-UPPSATS. De nya journalisterna D-UPPSATS 2008:117 De nya journalisterna En kvalitativ undersökning av hur dagens journalistutbildningar står sig i förhållande till de svenska tidningsredaktionerna Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER

KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER En studie av hur och varför organisationer förhåller sig till nyhetsmedier Avdelningen

Läs mer

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Nålen i höstacken En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Sofia Holmström Ulrika Persson Media management

Läs mer

Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av

Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av kommunikatörens yrkesroll Sara Andersson Agnes Petersén C-uppsats 15 hp Handledare Ann-Sophie Naumann Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet.

En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet. Stockholms Universitet Intuitionen för Socialt arbete Socialhögskolan En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet. Handledare: Catharina Löf Författare: Ulrika Gresnes, Pernilla

Läs mer

C-UPPSATS. Väder på TV

C-UPPSATS. Väder på TV C-UPPSATS 2008:144 Väder på TV - en jämförelse av väderpresentationerna på SVT och TV4 Maciej Grygorczuk Seda Tas Luleå tekniska universitet C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, produktion Institutionen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland ISRN-nr LIU-IEI-FIL-G--09/00425--SE Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland How may Acceptance for

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer