Fattar du! Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2:2008. Om mål och kommunikation inom idrott och hälsa på gymnasieskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fattar du! Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2:2008. Om mål och kommunikation inom idrott och hälsa på gymnasieskolan"

Transkript

1 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2:2008 Fattar du! Om mål och kommunikation inom idrott och hälsa på gymnasieskolan Mikael Schmidt Johan Wahlberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Rapport 2:2008 Handledare: Jane Meckbach

2 Sammanfattning Följande rapport har sin utgångspunkt i det utvecklingsarbete som genomförts på Thorildsplans Gymnasium i Stockholm (THG). Skolans utvecklingsarbete har bidragit till att de utformat ett mer målstyrt och reflekterande förhållningssätt till ämnet idrott och hälsa. I föreliggande studie undersöks hur elever som möter undervisningen vid THG mottar denna på realiseringsarenan, d v s hur målsättningen kommuniceras och om eleverna uppfattar målet? Syftet är således att undersöka den rörelse eller transformering som sker från den lokala kursplanen, till realiseringsnivån där läraren och eleverna agerar. Studiens syfte har lett fram till följande frågeställningar: - Hur kommuniceras målsättningen med undervisningen? - Hur hanterar och uppfattar eleverna den undervisning som förmedlas? Datainsamlingen skedde med hjälp av löpande observationer, elevenkäter samt en semistrukturerad lärarintervju. Resultaten har behandlats utifrån de två frågeställningarna och kategoriserats tematiskt samt tolkats utifrån Göran Lindes tre nivåer, formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. Viktiga slutsatser från studien är att det finns en diskrepans mellan den formulerande målsättningen och elevernas mottagande av den, d v s de är medvetna om att det finns en målsättning, men inte vad den är. Vidare har olika principer eller kategorier, för hur målsättningen med undervisningen kommuniceras och hur den hanteras av eleverna, identifierats. I resultaten framgår att det finns flera principer för hur målsättningen kommuniceras. Vidare konstateras att språket får stor betydelse för hur eleverna uppfattar målet i ett ämne som både är starkt och svagt avgränsat. Genom att göra eleverna mer delaktiga i utformandet av innehållet kan språkbarriärer överbyggas och elevernas målförståelse öka.

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1. INLEDNING SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORETISK UTGÅNGSPUNKT TEORETISK UTGÅNGSPUNKT METOD RESULTAT OCH DISKUSSION HUR KOMMUNICERAS MÅLSÄTTNINGEN MED UNDERVISNINGEN? Redogör för och beskriver målet Ställer frågor Retoriska frågor Uppmaningar eller bekräftelser Gruppundervisning Individuell undervisning HUR HANTERAR OCH UPPFATTAR ELEVERNA DEN UNDERVISNING SOM FÖRMEDLAS? Elevens agerande Uppfattar eleven målet? AVSLUTANDE DISKUSSION LITTERATURFÖRTECKNING BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3

4 1. Inledning Hösten 2007 publicerades vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) en praktiknära forskningsrapport inom idrott och hälsa. I rapporten beskriver Jens Grönlund, lärare i idrott och hälsa, hur han och hans kollegor utvecklat den lokala kursplanen, sina arbetssätt och arbetsuppgifter på Thorildsplans Gymnasium i Stockholm (THG). Utvecklingsarbetet startade redan år 2001 då de ställde sig frågan om undervisningen i ämnet idrott och hälsa förändrats i linje med skolverkets riktlinjer enligt Lpf-94. Således blev en viktig fråga hur de som verksamma lärare kan arbeta för att uppfylla uppdraget gentemot Skolverkets intentioner. Vidare ställde de sig frågan hur de kan förmedla en tydligare bild av ämnets kunskapsobjekt till eleverna. 1 Sammanfattningsvis har utvecklingsarbetet bidragit till att de format ett mer reflekterande och gemensamt förhållningssätt till undervisningen i idrott och hälsa. Detta har inneburit att de behövt tolka ämnets övergripande syfte och således definiera vad begreppen hälsa och idrott innebär. De menar att fysisk aktivitet kan vara en metod för att lära ut kunskap i vidare mening, d v s den fysiska aktiviteten (metoden) är inte ett mål i sig, utan ett medel för att lära ut kunskap i ett mer långsiktigt perspektiv. Med detta som utgångspunkt har de utvecklat en metod för hur kunskap inom idrott och hälsa kan läras ut. Utifrån Skolverkets styrdokument har de brutit ner och tematiserat undervisningen i olika kunskapsblock med fysisk aktivitet och hälsa som gemensam nämnare. Varje block har ett tydlig övergripande mål, som redogörs för i den lokala kursplanen. Det övergripande målet preciseras av respektive lärare i mål för varje lektion. Varje lektion fungerar således som en del av en helhet, en liten pusselbit. Enligt Grönlund ska varje lektion innehålla ett tydligt mål, relaterat till det övergripande målet, och en väl genomtänkt metod för att nå detta. Genom ett reflekterande förhållningssätt ska eleverna tillägna sig de kunskaper som framhävs i målen. Därför menar han att målen måste tydliggöras för eleverna, såväl i början 1 Jens Grönlund, Måste jag spela basket? Att arbeta med lokala kursplaner, lektionsplaneringar, betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa; Praktiknära forskning inom idrott och hälsa; Rapport 3:2007 (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2007). 3

5 som under lektionen. Slutligen ska varje lektion avslutas med en summerande reflektion för att bidra till elevernas kunskapsutveckling. Med utgångspunkt i ovanstående finns det anledning att studera hur elever som möter undervisningen vid THG mottar denna på realiseringsarenan, d v s hur målsättningen kommuniceras och om eleverna uppfattar målet? 2. Syfte, frågeställningar och teoretisk utgångspunkt Syftet är att undersöka den rörelse eller transformering som sker från den lokala kursplanen, d v s det som skrivs, till realiseringsnivån där läraren och eleverna agerar, d v s det som görs. Studiens syfte har lett fram till följande frågeställningar: - Hur kommuniceras målsättningen med undervisningen? - Hur hanterar och uppfattar eleverna den undervisning som förmedlas? 2.1. Teoretisk utgångspunkt Inspirerad av bl a Basil Bernstein och ramfaktorteorin har Göran Linde skapat ett analysverktyg, en modell för hur den faktiska undervisningen kan härledas till den skrivna läroplanen. Linde beskriver tre nivåer för att åskådliggöra denna rörelse, formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. På den första nivån, formuleringsarenan, skapas det föreskrivna innehållet, d v s kurs- och läroplaner skrivs, påverkade av exempelvis strömningar i samhället. På den andra nivån tolkas det föreskrivna innehållet, med tillägg och fråndrag utifrån styrande ramar (se figur 1), till bl a lokala kursplaner. I denna process agerar flera olika aktörer. Vidare påverkas tolkningen av huruvida ämnet är starkt eller svagt avgränsat. Ett ämne som är starkt avgränsat och inramat har tydligare gränser för vad som är giltigt stoff, d v s vad som innesluts respektive utesluts, än ett ämne som är svagt avgränsat. I ett sådant ämne verkar den formulerade läroplanen starkare än i ett svagt ämne där det lämnas mycket utrymme för skilda tolkningar. Slutligen genomförs undervisningen på realiseringsarenan där lärare, elever och ämnets text 4

6 möts (Se figur 1). 2 Ämnets text kan förklaras som det stoff, den kunskap och tillhörande kroppsövningskultur som bildar undervisningen, t e x läromedelstexten om ergonomi, den av läraren utvalda dansen eller lekens regler. 3 I den avslutande diskussionen kommer vi att återkomma till hur våra resultat kan förstås med hjälp av Lindes analysverktyg. Figur 1. Analysverktyg för att förstå transformeringen från formuleringsarenan till realiseringsarenan. Modellen utvecklad utifrån Lundvalls & Meckbachs tolkning av Lindes analysverktyg Metod Förekommande undersökning är en pilotstudie genomförd som ett praktiknära forskningsprojekt. Studiens omfattning motsvarar ungefär 160 arbetstimmar och är genomförd under tre månader hösten Då utgångspunkten varit att studera en gymnasieskola med väl dokumenterad lokal kursplan med tydlig målanknytning skedde ett strategiskt urval av skola och studieobjekt. I undersökningen deltog två gymnasieklasser från år ett och två, sammanlagt 53 elever, samt en lärare i idrott och hälsa. Totalt undersöktes två lektioner. Datainsamling skedde med hjälp av löpande observationer enligt ett utarbetat protokoll (bilaga 1), elevenkäter med öppna och slutna svarsalternativ (bilaga 2) samt en semistrukturerad lärarintervju (bilaga 3). 2 Göran Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori (Lund: Studentlitteratur, 2006); Suzanne Lundvall, Jane Meckbach & Johan Wahlberg, Lärandets form och innehåll lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007, Svensk idrottsforskning; Årgång 17 (2008:4), s ; Suzanne Lundvall & Jane Meckbach, Mind the Gap Physical education and Health and the Frame Factor Theory as a Tool for Analysing Educational Settings, Physical Education and Sport Pedagogy (2008:4), pp Jane Meckbach & Suzanne Lundvall, Idrottsdidaktik - konsten att undervisa idrott, i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Håkan Larsson & Jane Meckbach (Stockholm: Liber AB, 2007), s Lundvall & Meckbach (2008) pp

7 För att säkerställa att observationsschemat och elevenkäten fyllde önskad funktion testades de på en pilotgrupp innan studien genomfördes. Lärarintervjun och insamlandet av elevenkäter genomfördes efter de observerade lektionerna. Intervjun spelades in och transkriberades av författarna. 5 Resultaten bygger på delar av det insamlade materialet. Materialet har bearbetats och kategoriserats tematiskt utifrån likheter och skillnader som författarna funnit. Observationerna och intervjun har behandlats kvalitativt. Enkäten består av frågor med både öppna och slutna svarsalternativ. Såväl de öppna som slutna frågorna har kategoriserats och bedömts kvantitativt. 4. Resultat och diskussion I följande avsnitt kommer resultaten att behandlas utifrån de två frågeställningarna. Under varje frågeställning har resultaten kategoriserats och kommer att diskuteras i samband med att de presenteras Hur kommuniceras målsättningen med undervisningen? Observationerna visar att målsättningen kommuniceras på ett flertal sätt, dels via det läraren säger men också genom sina handlingar. John Dewey har konstaterat att lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet, således inget som enbart kan kopplas till verbal kommunikation. 6 Vid bearbetning av studiens resultat har observerats sex olika kategorier på hur läraren kommunicerar målsättningen med undervisningen. - Redogör för och beskriver målet. - Ställer frågor. - Retoriska frågor. - Uppmaningar eller bekräftelser. - Gruppundervisning. - Individuell undervisning. 5 Intervju genomförd 1/ Inspelningen finns i författarnas ägo. 6 Roger Säljö, Lärande i praktiken; ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Prisma, 2000), s

8 Redogör för och beskriver målet Grönlund beskriver i sin rapport att alla lektioner ska ha tydliga och uttalade mål, bl a genom att läraren i början av varje undervisningstillfälle ska gå igenom det tänkta målet med lektionen. Syftet är att göra undervisningen mer begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna. 7 Vid de två observerade lektionerna konstateras att läraren talade om och beskrev målet för eleverna: Målet är kunskap om spänningsreglering och två metoder för spänningsreglering, stretching och avspänning. Målet idag är att bli insatta i regler i innebandy och få förståelse för hur ett lag jobbar ihop [ ] idag ska vi fokusera på spelet, teknik och att hantera boll Ställer frågor Genom de frågor läraren ställer förmedlas vad han eller hon anser är av vikt i ämnet, d v s genom frågorna förtydligas lärarens målsättning med lektionen. Exempelvis menar Roger Säljö att det som sker, görs och motiveras på lektionerna påverkar elevernas uppfattning om vad som är betydelsefullt i ämnet, d v s undervisningens mål. 8 I tidigare studier har konstaterats att ämnet idrott och hälsa är ett svagt avgränsat ämnet i relation till styrdokument och mer traditionella ämnen. Hur ämnet kommuniceras får därför betydelse för vilka kunskaper (mål) som är viktiga. 9 Således blir lärarens frågor viktiga för vad eleverna uppfattar är målet med undervisningen. Nedan följer exempel från de observerade lektionerna: Vad händer när man stretchar? Hur jobbar musklerna? Är det någon som vet hur länge man ska hålla en stretch? När man spelar i ett lag har man olika positioner, vilka finns och vad har de för roller? Vad krävs för att agera som ett lag? Observationerna visar på att klassrumsspråket består av frågor från läraren som han eller hon redan har färdiga svar på. Tidigare undersökningar har visat att eleven 7 Grönlund, s Säljö, s Lundvall, Meckbach, & Wahlberg, s. 21; Lundvall & Meckbach (2008) pp

9 förväntas svara kort och koncist på de frågor som ställs, 10 och i observationerna kan konstateras att det lämnas litet utrymme för reflektioner i samband med dessa frågor. Därför blir svaren från eleverna kortfattade och de åtföljs snabbt av en ny fråga. Att ägna tid åt fördjupande reflektioner är något som både kurs- och läroplaner lyfter fram, därför menar Grönlund att lektionsbaserade reflektioner måste kompletteras med enskilda uppgifter för att stärka varje elevs kunskapsutveckling Retoriska frågor Förutom frågor, där läraren förväntar sig ett kort svar, visar observationerna att läraren även ställde frågor som inte var menade att besvaras, s k retoriska frågor. Dessa frågor ska väcka eftertanke och leda till reflektion hos eleverna, samt visar vad läraren anser vara centralt i undervisningen, d v s de åskådliggör vilken inriktning undervisningen ska ha och vilka mål som är viktiga. Exempelvis lyfte läraren frågor i inledningen av lektionen som eleverna skulle ta med sig och ha i åtanke under själva görandet. Vid slutet av lektionen återkom läraren till frågorna: Vad gör man på plan i ett lag? Vad är min uppgift på plan? Uppmaningar eller bekräftelser Läraren kan med såväl uppmaningar som bekräftelser uppmärksamma och förstärka ett önskvärt beteende, d v s ett elevagerande som är i linje med det stipulerade målet. På så sätt förstärks elevernas uppfattning om vad som är viktigt att lära sig. Resultaten från föreliggande studie visar att förutom uppmaningar eller bekräftelser som förstärker målet med lektionen förekom även uppmaningar som konstituerar traditionella värderingar i ämnet. Exempelvis uppmanades eleverna att kämpa och att hålla ett högt tempo. Såväl inställning som hög fysisk aktivitetsnivå har i tidigare studier visats vara viktig vid exempelvis bedömning av elevernas prestation. 12 Kom igen nu, högre tempo kan ni! Det är bra! (läraren berömmer ett agerande) 10 Linde, s Grönlund, s Se exempelvis Mikael Quennerstedt, Hälsa eller inte hälsa är det frågan?, Utbildning och demokrati, Årgång 16 (2007:2), s ; Karin Redelius, MVG i idrott och hälsa vad krävs då? elevers syn på lärares bedömningspraktik, Svensk Idrottsforskning, Årgång 17 (2008:4), s

10 Fokusera på att lyssna på bandet, alla måste vara tysta (i samband med en avspänningsövning) Gruppundervisning Av den totala tid läraren använde för att kommunicera målsättningen med lektionen, användes störst del åt metoden, d v s själva görandet och instruktioner för att förklara tillvägagångssätt eller teorier. I detta ingår att läraren visar och berättar för hela gruppen hur något ska genomföras eller förklarar hur någonting kan förstås Individuell undervisning Vid observationerna hade läraren individuella samtal med eleverna. Emellertid har det varit svårt att avgöra huruvida dessa samtal har varit av undervisande karaktär eller rena tillrättavisningar av ett oönskat beteende. Dock verkar det högst sannolikt att läraren vid några av dessa tillfällen handlett, visat och förklarat hur något ska genomföras eller hur någonting kan förstås Hur hanterar och uppfattar eleverna den undervisning som förmedlas? Frågeställningen består av två delar där första delen handlar om hur eleverna hanterar det mål som läraren kommunicerar, d v s hur eleverna agerar utifrån de ovan nämnda kategorierna. Den andra delen handlar om hur de uppfattar målet, d v s om de förstår lärarens intentioner Elevens agerande Genom observationerna har det urskiljts ett antal principer för hur eleverna hanterar undervisningen som läraren ger. Totalt har sju principer uppmärksammats vilka redogörs för nedan. Önskvärt beteende. Eleverna följer lärarens instruktioner, exempelvis springer de runt i cirkel, utför styrkeövningar och avslappningsövning på lärarens uppmaning, de svarar på frågor etc. Riktad uppmärksamhet. Eleverna sitter eller står tysta och vända mot läraren. Pratbubblor. Elever pratar med varandra i mindre grupper utanför lärarens kontroll. 9

11 Annat agerande. Elev plockar med sitt halsband, pillar på sin Ipod, telefon etc. Elev spelar med klubba och boll när övriga gruppen samlas för instruktion, elever skjuter bollar på varandra istället för att följa instruktion. Elevfråga. Elev frågar: Vart ska denna övning ta? (frågan syftar tillbaka på lärarens uttalade lektionsmål.) Elev frågar: Är detta viktigt? Jag lyssnade inte. Negligerande av uppmaning. Elev hörsammar inte lärarens uppmaning, exempelvis låter bli att diskutera en fråga i grupp. Verbal protest. Exempelvis en elev som ropar Nej! när läraren presenterar en övning eller ett moment Uppfattar eleven målet? Efter genomförda lektioner fick eleverna fylla i en enkät och läraren intervjuades. Intervjun och enkätsvaren åskådliggör hur eleverna uppfattade målet med lektionen. Svaren visar på att de flesta elever (91 %) ansåg att det fanns en målsättning med lektionen. När de ombads att redogöra för målsättningen, konstateras att enbart 38 procent kunde berätta om vad den uttalade målsättningen var. Nästan tre av fyra elever (72 %) uppgav att läraren förklarade vad målsättningen var med lektionen. Däremot hade de svårt att uttrycka hur läraren kommunicerade detta då endast en av tre (34 %) kunde beskriva hur läraren förklarade. Med andra ord var eleverna medvetna om att det fanns en målsättning med lektionen, men de hade svårt att redogöra för den och hur den hade förmedlats. Enligt läraren är deras sätt att arbeta, där varje lektionsmål tydlig ska förmedlas till eleverna, ett sätt för eleverna att enkelt följa med och motiveras. Läraren menar att deras sätt att arbete medför att en majoritet av eleverna nås, d v s att de tar emot målen och förstår dem. Samtidigt påpekas att alla elever inte förstår det lika lätt. Till viss del påverkas detta av hur väl inarbetad lektionen är, hur tydlig läraren är i målbeskrivningen och dagsformen hos såväl läraren som eleverna. Läraren menar också att det kan förklaras av elevgruppen: 10

12 Detta är mycket beroende på vilken klass man har, vissa klasser, teknik, natur, är oftast lätta. De är mer motiverade och tar ju emot det mycket mer än vad t e x elprogrammet gör. 13 Lärarens förhoppning är att elevernas reflekterande kring målet ska medvetandegöra vad som är viktig kunskap. Problemet är dock att de givna ramarna begränsar lärarens handlingsutrymme. Denne vill ägna mycket tid åt reflektion samtidigt som valet av metod, d v s själva görandet, kräver mycket tid för att uppnå önskad effekt. Helst skulle man vilja ha en minuter (syftar på inledning och reflektion, vår anm.) så att man skulle kunna ha en riktigt bra genomgång, svara på frågor och så, men då blir det väldigt lite tid till själva genomförandet. Ett problem med att tiden för reflektion kring målet inte tillägnas tillräckligt med lektionsutrymme, blir att de hamnar i ett sorts vakuum där eleverna uppfattar att det finns ett mål men inte vad det innehåller. Vidare tycks en del elever gå in på lektionerna med en föreställning om vad lektionerna i ämnet ska innehålla. De skapar på så sätt ett eget mål med lektion som inte alltid överensstämmer med lärarens. I tidigare forskning har undervisningen liknats vid ett självspelande piano. 14 Det räcker med att läraren signalerar vilken metod som ska användas på lektionen för att eleverna utifrån sin förförståelse ska frammana de regler och normer som gäller för aktiviteten. Normer som ofta är förknippade med tävlingsidrotten. Så här uttryckte läraren denna problematik: om metoden är att spela basket men målet är [ ] intensiv träning i form av intervaller, spelar det egentligen inte någon roll hur mycket man får bollen eller inte. Då kan det vara dom som står under korgen och väntar på att få boll och göra mål, dom tycker att de haft en jättebra lektion och dom har gjort många mål, men dom har missat hela det som vi skulle jobba med på den lektionen Avslutande diskussion Syftet med den här studien har varit att undersöka den rörelse eller transformering som sker från den lokala kursplanen, d v s det som skrivs, till realiseringsnivån där 13 Följande citat är hämtade från lärarintervjun 14 Håkan Larsson & Karin Redelius, Några pedagogiska utmaningar i relation till ämnet idrott och hälsa, i Mellan nytta och nöje bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Håkan Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s

13 läraren och eleverna agerar, d v s det som görs. En central fråga har således varit att analysera hur ämnet kommuniceras på realisationsarenan, där lärare, elever och ämnets text möts. Viktiga slutsatser från studien är att det finns en diskrepans mellan den formulerande målsättningen och elevernas mottagande av den, d v s de är medvetna om att det finns en målsättning, men inte vad den är. Vidare har olika principer eller kategorier, för hur målsättningen med undervisningen kommuniceras och hur den hanteras av eleverna, identifierats. I resultaten framgår att redogörandet för och beskrivandet av målet tar lite tid av lektionen i förhållande till de andra kategorierna. Det betyder att det finns flera principer för hur målsättningen kommuniceras. I svagt avgränsade ämnen har språket betydelse för hur målsättningen tas emot och uppfattas. Ämnet idrott och hälsa har i tidigare studier konstaterats vara svagt avgränsat i förhållande till styrdokument, men samtidigt starkt internt avgränsat i förhållande till lärare och elevers erfarenheter och attityder. 15 Detta får konsekvenser då språket inte enbart handlar om redogörandet för och beskrivandet av målet utan också om lärarens handlande. Handlandet styrs av ämnets starka avgränsning i förhållande till lärare och elevers förförståelse för vad ämnet kan och får innehålla. Detta får således betydelse för vad eleverna uppfattar vara målet med undervisningen. Med andra ord kommuniceras målsättningen genom det som görs vilket i sin tur styrs av tidigare erfarenheter och attityder, något som nödvändigtvis inte behöver vara detsamma som det uttalade målet. Enligt Lindes analysverktyg formuleras lärarens mål med undervisningen på tranformeringsarenan. Då THG har utvecklat ett förhållningssätt som är starkt knutet till skolverkets styrdokument kan man fråga sig om det skett en förskjutning av transformeringsarenan närmare formuleringsarenan, d v s om ramfaktorerna har fått mindre betydelse vid utformandet av målen. Samtidigt kvarstår ramfaktorerna då ämnets text utformas. Detta medför att innehållet fortfarande påverkas av t e x traditioner, elevgruppens storlek och tid till förfogande, det blir med andra ord ett gap mellan mål och metod. Detta kan förklara varför eleverna inte förstår eller uppfattar målsättningen som läraren vill förmedla. Utmaningen häri ligger inte i att omformulera målen, snarare att föra upp ramarna till diskussion. Exempelvis kanske 15 Lundvall, Meckbach & Wahlberg, s

14 tiden till förfogande behöver varieras beroende på mål med lektionen för att eleverna ska tillgodogöra sig kunskapen som eftersträvas. Även om ramarna bör diskuteras finns det skäl att fråga sig hur mycket tid som ska ägnas till att förklara ett mål för eleverna. I studien konstateras att eleverna till stor del uppfattar målet genom görandet. Därför är det inte säkert att eleverna förstår målet bättre genom att läraren förklara mer. Istället kanske eleverna tappas på vägen då detta strider mot deras förförståelse för vad ämnets text ska innehålla. Snarare bör fokus läggas på hur ämnet kommuniceras mellan lärare och elev. Genom att göra eleverna mer delaktiga i valet av metod blir det aktuella målet mer realiserbart eftersom metoden formulerats på elevernas språk. Med andra ord behöver eleverna bli mer delaktiga när målen ska konkretiseras till ett innehåll. Samtidigt skulle ett mer reflekterande förhållningssätt kunna bidra till att eleverna förstår målet bättre. I studien samt i tidigare studier har konstaterats att läraren ägnar liten tid åt elevens svar när en fråga ställts. 16 Resultaten tyder således på att de formulerade målen får mindre genomslagskraft eftersom den starka interna avgränsningen har en så stor inverkan. Detta betyder att reflekterandet får stå tillbaka då förväntningarna på vad ämnet ska innehålla medför att fokus flyttas från målet till metoden. Därför finns det anledning att anta att ett ökat elevinflytande vid planerandet av lektionens innehåll, tillsammans med ett ökat reflekterande kan överbygga den språkbarriär som identifierats, och således öka elevernas målförståelse. Avslutningsvis kan man ställa sig frågan hur den undervisning ser ut där alla elever förstår målsättningen? THG har startat en process som på intet sätt är avslutad då de har försökt att flytta fokus från metoden till målet. Dock kan man fråga sig om alla elever kommer att nås med ett sådant arbetssätt. Vilken betydelse har t e x ålder, etnicitet och val av studieinriktning för elevens förståelse av den formulerade målsättningen? Vilka elever kommer att premieras av en undervisning där görandet får stå tillbaka för reflekterandet? Och finns det en risk att den kroppsliga praktiken glöms bort då strävan efter att framhålla ämnet som ett kunskapsämne gör att 16 Linde s

15 undervisningen mer liknar den som sker i klassrummet? Vi menar att detta påverkar ämnets status, och kanske i längden dess existens i den svenska skolan. Genom att finna en balans mellan reflektion och den kroppsliga praktiken kan ämnet förstås som ett kunskapsämne utan att ämnets kärna, den fysiska aktiviteten, försvinner. 14

16 Litteraturförteckning Otryckta källor Intervju med lärare i idrott och hälsa vid Thorildsplans Gymnasium, genomförd 1/ Inspelningen finns i författarnas ägo. Tryckta källor Grönlund, Jens. Måste jag spela basket? Att arbeta med lokala kursplaner, lektionsplaneringar, betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa; Praktiknära forskning inom idrott och hälsa; Rapport 3:2007 (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2007). Larsson, Håkan & Redelius, Karin. Några pedagogiska utmaningar i relation till ämnet idrott och hälsa i Mellan nytta och nöje bilder av ämnet idrott och hälsa, red Håkan Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s Linde, Göran. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori (Lund: Studentlitteratur, 2006). Lundvall, Suzanne, Meckbach, Jane & Wahlberg, Johan. Lärandets form och innehåll lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007, Svensk Idrottsforskning, Årgång 17 (2008:4), s Lundvall, Suzanne & Meckbach, Jane. Mind the Gap Physical education and Health and the Frame Factor Theory as a Tool for Analysing Educational Settings, Physical Education and Sport Pedagogy, (2008:4), pp Meckbach, Jane & Lundvall, Suzanne. Idrottsdidaktik konsten att undervisa idrott, i Idrottsdidaktiska utmaningar, red. Håkan Larsson & Jane Meckbach (Stockholm: Liber AB, 2007), s Redelius, Karin. MVG i idrott och hälsa vad krävs då? elevers syn på lärares bedömningspraktik, Svensk Idrottsforskning; Årgång 17 (2008:4), s Säljö, Roger. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Prisma, 2000). Quennerstedt, Mikael. Hälsa eller inte hälsa är det frågan?, Utbildning och demokrati, Årgång 16 (2007:2), s

17 Observatör: Kurs: BILAGA 1 Observatörens position: Block: Datum: Syftet med lektionen: Tid: Antal elever: Lokal: Antal lärare: Tid och verksamhet Budskap från lärare till elev eller grupp elever. Budskapet berör lektionens/kunskapsblockets innehåll, mål eller syfte. Elevens agerande/reaktion på lärarens budskap, t.ex. protest, motfråga, prat med kompisen, riktad uppmärksamhet etc.

18 1. Årskurs: BILAGA 2 2. Kön: Kvinna Man 3. Födelseår: Du har precis genomfört en lektion, vad är målsättningen med kunskapsblocket som den är en del utav? 5. Vad har du lärt dig av lektionen? Beskriv det som du tycker är viktig kunskap. 6. Fanns det en målsättning med lektionen? Ja Nej Vet ej Om så var fallet, vad var målsättningen? 7. Förklarade läraren vad målsättningen med dagens lektion var? Ja Nej Vet ej Om så var fallet, hur förmedlade läraren detta? 8. Var innehållet relevant i förhållande till målsättningen med lektionen? Motivera ditt svar: Ja Nej Vet ej 9. Vilka kunskaper anser du är viktig i idrott och hälsa? Tack för din medverkan!

19 BILAGA 3 Semistrukturerad intervju: Frågeområden: Generell summering av hur läraren tänker kring dagens undervisning Målet med lektionerna idag Förklarar du målet för eleverna? Hur? Upplever du att eleverna förstår målet? Hur bedömer du det? (elevernas agerande) Var dagens lektionsinnehåll kopplat till lektionsmålet/kunskapsblocket? På vilket sätt? Arbetar du fortlöpande/kontinuerligt med att förmedla/understryka målsättningen med lektionen? Hur då? Återkoppling? Upplever du att eleverna agerar i linje med målsättningen? Handlar de på ett sätt som främjar målet? Vad anser du är viktig kunskap i ämnet? Förstår eleverna vad du anser är viktig kunskap? Hur bedömer du det? Finns det en skriftlig målsättning med lektionerna och blocken?

Lärandets form och innehåll lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007

Lärandets form och innehåll lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007 Lärandets form och innehåll lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007 Vilket lärande är det egentligen som eftersträvas inom ämnet idrott

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Vikten av att tala för sig

Vikten av att tala för sig Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Vikten av att tala för sig - Om muntlig språkfärdighet i skolan Veronika Daun & Helén Palm Sammanfattning Arbetets art: Lärarprogrammet,

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Idrottsledare som dörröppnare

Idrottsledare som dörröppnare Idrottsledare som dörröppnare Handslaget, ledarskap och känslan av sammanhang Handslagsrapport 2007:19 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Retorik i skolan. En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11

Retorik i skolan. En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11 Retorik i skolan En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11 Lisa Arvidsson & Lisa Trané Kurs: LAU390 Handledare: Barbro Wallgren Hemlin Examinator:

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG!

EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG! EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG! En studie om lärares arbetssätt för att möjliggöra kommunikation i matematikundervisningen. Sara

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen

Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen Att Tala är Guld om Du Vågar och Kan - om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningen Christin Backsten, Cecilia Torbjörnsson Inriktning/specialisering/LAU370 Handledare: Liss Kerstin Sylvén

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte?

EXAMENSARBETE. Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte? EXAMENSARBETE 2010:068 Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte? - en attitydundersökning av gymnasieelevers upplevelse av rättvisegraden hos de nationella proven i Engelska A Kristina Bergdahl

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Utmaningar för matematikintresserade elever i åk 1 på Naturvetenskapliga programmet

Utmaningar för matematikintresserade elever i åk 1 på Naturvetenskapliga programmet Malmö Högskola Gudrun Malmers Stiftelse Utmaningar för matematikintresserade elever i åk 1 på Naturvetenskapliga programmet Rapport skriven av: Ann-Sofie Solman Tina Åkegårdh Handledare: Marie Skedinger-Jacobson

Läs mer

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Matematikundervisningens innehåll Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Inger Eriksson och Viveca

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer