Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning"

Transkript

1 Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning Huvudlinjerna i utbildningsprogrammet vilar på förordning om trafiklärarutbildning (A358/2003). Undervisningsplanen och grunderna för urval bestäms av Undervisningsministeriet på basis av utlåtande från Kommunikationsministeriet och bl a ledningsgruppen för trafiklärarutbildning. Om att vara trafiklärare För att utvecklas i sin roll som trafiklärare krävs att läraren ständigt följer med vad som sker i bil- och trafikbranschen samt i det omkringliggandet samhället. Trafikläraryrket är mycket människonära, det är ett serviceyrke i vilket det behövs sociala färdigheter. En öppen och positiv attityd till människor och till livet är bra att ha. Kunderna är olika till sin natur, i sina värderingar och i hur de löser problemsituationer. Trafikundervisningen är individuell och kräver att läraren fördjupar sig i varje elev. I bedömningen av trafiklärarutbildningen eftersträvas att bedömningen inte står i strid med de principer som trafikläraren skall följa i sitt kommande yrke. Utvärderingen är öppen och i denna deltar, förutom studerande och utbildarna, även handledarna från praktikperioderna. Studieprestationerna noteras i studieregistret på så vis att de, om det behövs, kan användas i vidareutbildningar. Studerande har rätt att få ett utdrag ur studieprestationsregistret. När samtliga prestationer är avklarade, får studerande ett slutbetyg. Godkännande av studierna och trafiklärarexamen En studerande har rätt att göra om en underkänd prestation två gånger. En prestation godkänns inte om det finns allvarliga brister i studerandes kunnande eller om studerandes agerande inte är etiskt acceptabelt. Under ett läsår avklaras ungefär 60 studiepoäng. Utbildningen är beräknad att ta cirka 1,5 år i anspråk. Efter att studerande avklarat alla delar i utbildningen skall en särskild trafiklärarexamen avklaras, enligt beslut av kommunikationsministeriet (887/90). Trafiklärarexamen avklaras i det skede som studerande avklarat övriga delar i utbildningen. De kostnader som uppstår i samband med examen betalas av utbildande enhet. Tillgodoräkning av tidigare studier Tanken med tillgodoräkning av tidigare studier är att studerande inte behöver avlägga motsvarande kurser på nytt, att ha möjlighet att förkorta studietiden samt att i större utsträckning ta i beaktande studerandes individuella behov och valmöjligheter. Beslut om tillgodoräkning görs på basis av anhållan av trafiklärarutbildningens ledare. Anhållan om tillgodoräkning bör alltid göras skriftligt och bilagt bör finnas kopior på de prestationer som studerande vill tillgodoräkna.

2 Trafiklärarutbildningens stuktur Till trafiklärarutbildning hör (enligt förordning om trafiklärarutbildning 358/2003): 1. grundstudier i pedagogik 2. yrkesmässiga- och ämnesdidaktiska studier och 3. undervisningsövningar I utbildningsplanen för trafiklärarutbildning är dessa delområden uppdelade i studiehelheter och studieområden. Studierna är beräknade i studiepoäng (ECTS = European Credit Transfer System). En studiepoäng motsvarar ungefär 26,7 timmar arbete för en studerande vilket innebär att 100 sp omfattar cirka 2670 timmar arbete per studerande. Studiehelheter Studier i pedagogik Introduktion till pedagogik som vetenskap Lärararbete Introduktion till pedagogisk psykologi Studiehelheten kan ersättas med avklarade grundstudier i pedagogik eller vuxenpedagogik 12 studiepoäng 5 sp 4 sp 3 sp Yrkesmässiga studier 30 sp Fordonsteknik B- och C-körkortsklasser 3 sp 80 h Personlig trafikskicklighet 4 sp 107 h Lagstiftning 7 sp 187 h Trafiksäkerhet och påverkan på denna 5 sp 134 h Metodik och rapport 5 sp Trafikläraren i företaget och i arbetsgemenskapen 3 sp 80 h Handledning 3 sp 80 h Yrkespedagogiska studier 40 sp Trafikundervisningens didaktik 12 sp 320 h Didaktik, fordonsklasserna A, B, C: 4 sp (107 h) Klassrumsundervisningsövningar 6 sp (160 h) Körundervisningens didaktik 12 sp 320 h Didaktik, fordonsklasserna A, B, C: 4 sp (107 sp) Körundervisningsövningar A, B, C: 8 sp (213 sp) Tal och samtal 4 sp Psykologi i trafikundervisningen 6 sp 160 h Pedagogisk psykologi 3 sp (80 h) Trafikpsykologi 3 sp (80 h) Trafikundervisningens pedagogik 5 sp 134 h Specialpedagogik 3 sp 80 h Undervisningspraktik 18 sp 482 h Inlärning i arbete, perioder I-V 18 sp 482 h

3 sättningar och centralt innehåll i studierna 1. Studier i pedagogik (12 sp) 1.1. Introduktion till pedagogik som vetenskap (5 sp) Att studerande ska känna till pedagogikens centrala frågeställningar som rör undervisningens innehåll, form och målsättning så att de kan identifiera, analysera och använda sig av kunskapen som stöd i praktiken. Innehåll Definitioner av pedagogikens grundbegrepp Delområden inom pedagogiken Historiska perspektiv på pedagogikens utveckling Aktuella strömningar Pedagogisk forskning Vetenskapsfilosofi Relationen teori och praktik 1.2. Lärararbete (4 sp) Syfte Att studerande får inblick i ett lärarperspektiv på undervisning och lärande, tillägnar sig centrala begrepp inom didaktiken, utvecklar beredskap och förmåga att analysera och förstå lärararbetets komplexitet. Innehåll Undervisning och lärande Centrala begrepp inom didaktiken Lärarens konkreta handlande Läroplanen som grund för lärararbete Arbetet med en praktikfolio inleds 1.3. Introduktion till pedagogisk psykologi (3 sp) Att studerande får insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv. Innehåll Introduktion till psykologi som vetenskap Människans utveckling i kognitivt, emotionellt och socialt avseende Självkännedom Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

4 Imsen, G. (2000). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. Schultz L. O. (1994). Utvecklingspsykologi. Lund: Studentlitteratur. Schultz L. O. (1997). Psykologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Tudor-Sandahl, P. (2004). Det glömda självet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar Prestationskrav och bedömning Aktivt deltagande i föreläsningar och övningar Tentamen eller inlämningsarbete Vitsord: A-E 2. Yrkesinriktade studier (30 sp) 2.1. Fordonsteknik B- och C-fordonsklasser (3 sp) Studerande behärskar B- och C-fordonsklassernas struktur, säkerhetsgranskning, lastning, ekonomiskt körsätt samt klarar av att ta i beaktande miljövänliga synvinklar och även kunna beskriva dessa överskådligt, med den bredd och det djup som krävs av en trafikskollärare 1. Strukturen på B-fordonsklassen 2. Betydelsen av fordonsunderhåll för säker och ekonomisk körning 3. Strukturen på C-fordonsklassen 4. Hantering av fordon 5. Lastning av fordon 3 sp = 80 h Kontaktundervisning 36 h Distansuppgifter och handledning 40 h Tent och feedback på tentamen 4 h en sker enligt skalan 1-3. En godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i kontaktundervisningen och övningar 2.2. Personlig trafikskicklighet (4 sp) : Studerande behärskar grundförutsättningarna för säker körning med beaktande av olika fordontypers miljöpåverkan, samt förstår hur detta inverkar på arbetet som trafikskollärare. Att studerande har förmåga att kritiskt utvärdera och utveckla den egna körskickligheten. 1. Utvärdering av den egna körskickligheten 2. Ekonomisk körning 3. Miljö, samhälle och trafik

5 4. Körning i svåra förhållanden - halkkörning - mörkerkörning 4 sp = 107 h Kontaktundervisning och övningar 40 h Distansuppgifter och handledning 60 h Körprov, tent och feedback på tentamen 7 h I bedömningen tas det aktiva deltagandet i undervisningen och i övningarna i beaktande. Därtill krävs godkända distansuppgifter, tentamen och körprov Lagstiftning (7 sp) Studerande behärskar trafiklagstiftningens grunder och grunderna för annan lagstiftning som baserar sig på trafiklagstiftningen samt klarar av att tillämpa dessa. Den studerande skall också klara av att vid behov skaffa kunskap/information om olika saker avseende trafiklagstiftningen och hålla sig uppdaterad med förändringar i denna. Del A (4 sp) : 1. Lagstiftningens grunder 2. Trafiklagstiftning 3. Trafikförordningar samt beslut från kommunikationsministeriet som berör detta 4. Körkortsförordningen samt beslut från kommunikationsministeriet som berör detta 5. Strafflagen 23:e kapitlet 4 sp = 107 h Närstudier 40 h Distansuppgifter och handledning 60 h Tent och feedback 7 h Del B (3 sp) 1. EU-lagstiftning 2. Förordning om användning av fordon på väg 3. Terrängtrafiklag 4. Försäkringslagstiftning 5. Fordonslagen 6. ADR/Specialtransporter

6 Nätbaserade studier 3 sp = 80 h (Klass = 4 h, Virtuellt = 76 h) Till de nätbaserade studierna hör dels närstudier dels nätbaserad undervisning. I samband med nätbaserade studier krävs obligatorisk närvaro under närstudietillfällen. Närstudier hålls i början, under och i slutet av studiehelheten. Studierna innehåller litteraturstudier, deltagande i diskussioner på nätet, studieuppgifter samt ett skriftligt prov. av Del A och B enligt skalan Trafiksäkerhet och påverkan på denna (5 sp) Studerande har en helhetsuppfattning över trafikbranschen och dess delar. Studerande kan placera den utbildning som ges i bilskolorna, och verksamheten som hör till utbildningen, som del i ett större trafiksäkerhetsarbete. 1. Arbetsmaterial: Trafiksäkerhet och påverkan på denna 2. Trafikrelaterat fältprojekt I början av studierna bekantar sig studerande bl.a. med hjälp av expertföreläsningar med trafiksäkerhetsarbetets utvecklingshistoria, organisering och förverkligande. Efter expertföreläsningarna sätter sig deltagarna in i trafikrelaterad information, samlar in kunskap och omarbetar denna till studiematerial. Det material studerande byggt upp, samlas ihop och studerande uppgör tillsammans ett skriftligt material. Genom att framställa studiematerial vägleds den studerande att ta till sig föränderlig information. Den studerande lär sig samtidigt att anpassa informationen så att den passar för undervisning. Den studerande får kännedom om trafiksäkerhetsarbetets olika former och metoder, vilket behövs för upprätthållande av yrkesskicklighet. Studerande bekantar sig med olika aktörer som arbetar med trafiksäkerhet. Genom det trafikrelaterade fältprojektet planerar de studerande ett undervisningspass eller en temadag för en annan målgrupp än bilskolors traditionella undervisningsgrupper. Detta projekt erbjuder studerande möjlighet att undervisa och handleda på annat håll än i bilskolan. 1. Arbetsmaterial: Trafiksäkerhet och påverkan på denna (3 sp = 80 h) Närstudier och handledning 40 h (innehåller expertföreläsningar 4 x 4 h) Distansarbete och handledning 36 h Tent och feedback på tenten 2. Trafikrelaterat fältprojekt (2 sp = 54 h) Närstudier och handledning 8 h Planering och förverkligande av projektet 8 h Rapportskrivning 22 h

7 enligt skalan 1-3. I studiehelhetens bedömning tas, förutom inlärningsarbetets skriftliga del och undervisningspasset (avsnitt), även fasta på rapporteringen och framförandet av projektarbetet Metodik och rapport (5 sp) Studerande klarar av att använda trafikbranschens forskningsmaterial som stöd för sitt eget lärande och lärdomsprov. Studerande behärskar forskningens olika skeden och klarar av att genomföra och producera en skriftlig rapport alternativt klarar av att fungera i projektuppgifter samt rapportera detta skriftligt. Genom det egna lärdomsprovet (seminariearbetet) eller projektarbetet fördjupar sig den studerande i trafikbranschens kunskaper och färdigheter samt klarar av att rapportera arbetet skriftligt. Forskningsbaserat seminariearbete 1. Forskning inom trafikbranschen, samt dess olika delar och resultat 2. Principer för forskningsarbete 3. Kvantitativ och kvalitativ forskning 4. Informationssökning och behandling av material 5. Skrivande av rapport Verksamhetsbaserat seminariearbete 1. Principer för projektarbete 2. Planering och förverkligande av projekt 3. Skrivande av rapport Materialbaserat seminariearbete 1. Principer för uppgörande av inlärningsmaterial 2. Informationssökning och behandling av material 3. Skrivande av rapport

8 2.6. Trafikläraren i företaget och i arbetsgemenskapen (3 sp) Studerande känner trafiklärarens arbetsuppgifter och olika roller inom arbetsgemenskapen. Efter studiehelheten skall den studerande behärska kundbetjäning och undervisningsarbetets stödfunktioner, såsom t.ex. administration. Därtill bör den studerande ha bildat sig en uppfattning om bilskolan som företag. 1. Allmänt om bilskolans verksamhet 2. Trafiklärarens befattningsbeskrivning 3. Trafikläraren i olika läroinrättningar 4. Bilskolans administrativa arbete 5. Möte med olika kulturer ur ett trafiklärarperspektiv 6. Bilskolan som företag 3 sp = 80 h Närstudier 36 h Distansstudier och handledning 40 h Tentamen och feedback på tentamen 4 h Bedöms som godkänt/underkänt. För godkänd prestation krävs aktivt deltagande i kontaktundervisningen, utförande av distansstudierna enligt uppgjorda direktiv samt godkänd tentamen Handledning (3 sp) Studerande har för trafiklärarstudierna tillräckliga studie- och informationssökningsfärdigheter. - informationssökning - studieberedskap De studerande har möjlighet att få studiehandledning under hela studietiden. Under början av studierna säkerställs att den studerande har tillräckliga datakunskaper. Vid behov ordnas klinikundervisning. Studerande har en egenlärare. 3 sp = 80 h Närundervisning 40 h Studerandes eget arbete 40 h Bestäms skilt vid behov.

9 3. Yrkespedagogiska studier (40 sp) 3.1. Trafikundervisningens didaktik (10 sp) Didaktik, fordonsklasserna A; B; C (4 sp) Klassrumsundervisningsövningar (6 sp) Studerande behärskar innehållet i de undervisningsplaner som används i bilskolan på så vis att den studerande klarar av att tillämpa pedagogiska teorier i undervisningen. Samtidigt skaffar sig den studerande en ämnesdidaktisk grund, vilket betyder att den studerande känner till de teoretiska utgångspunkterna för det undervisningsarbete som sker i bilskolan samt klarar av att analysera och tillämpa dessa som handledare i en inlärningsprocess. Den studerande bildar sig en uppfattning om teorier kring undervisning och inlärning. - bilskolans läroplan och dess innehåll - inlärningssyn, -metoder och miljö - att lära sig handleda - att planera och förverkliga undervisning - att arrangera undervisningsgrupper enligt olika läroplaner (A, B, C, bana, II-skedet, mörkerkörning) - att köra ekonomiskt - förarexamen i A, B och C-klass Studierna består av att göra studerande förtrogna med läroplaner, dess innehåll och rådande synsätt på inlärning. Samtidigt repeteras den teoretiska utgångspunkten för inlärningsprocessen och anpassas till trafikundervisningens undervisningsmetoder. Didaktiken som används i studiehelheten är aktiverande undervisningsmetoder och studerandes eget självständiga arbete. För att tillämpa detta får studerande planera och förverkliga olika undervisningssituationer med varierande metoder. Under en del av den reserverade tiden för feedback utvärderar de studerande öppet både egna och andras undervisningsfärdigheter samt utveckling/framåtskridande. Svar på frågan vad, hur och varför söks. 10 sp = 267 h Närundervisning och handledning 150 h Distansarbete och handledning 110 h Tentamen och feedback på tentamen 7 h sker enligt skalan 1-3.

10 3.2. Körundervisningens didaktik (12 sp) Didaktik, fordonsklasserna A; B; C (4 sp) Körundervisningsövningar A; B; C (8 sp) Den studerande klarar av att tillämpa pedagogiska teorier i körundervisningen. Studerande klarar också av att motivera/argumentera varför han/hon valt olika inlärnings och undervisningsmetoder. I studiehelheten läggs den ämnesdidaktiska grunden för praktikperioden. Den studerande känner till olika teoretiska utgångspunkter för handledning i trafikundervisning och klarar av att analysera och på egen hand tillämpa dessa som handledare i en inlärningsprocess. - inlärnings- och undervisningsmetoder samt innehåll i olika trafikmiljöer och - situationer - att lära sig handleda - att planera och förverkliga undervisning - att ordna körundervisning enligt olika läroplaner (A, B, C, bana, II-skedet, mörkerkörning) - att köra ekonomiskt - förarexamen i A, B och C-klass Studerande sätter sig in i bilskolans läroplaner och i deras innehåll. Studierna består av att få kunskap om läroplaner, deras innehåll och nu rådande synsätt på lärande samt att tillämpa denna kunskap i körundervisningen. Inlärningsprocessen framskrider så att studerande först blir förtrogna med olika metoder att handleda elever i körundervisningen. Efter detta övas användningen av teorier vid planering och förverkligande av undervisning. I studiehelheten jobbar man i grupp och självständigt. Studerande planerar och förverkligar körlektioner enligt olika metoder. Under en del av feedbackstillfällena utvärderar studerande öppet både egna och andras undervisningsförmåga. 12 sp = 320 h Närundervisning och handledning 180 h Distansundervisning och handledning 140 h Godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i undervisning och övningar. Bedöms enligt skalan 1-3.

11 3.3. Tal och samtal (4 sp) Studerande får grundläggande teoretiska insikter i muntlig kommunikation. Blir medvetna om och kan tolka sig själva och andra i olika kommunikationssituationer. Utvecklar sin röst och sitt kroppsspråk som en del av den pedagogiska professionalismen. Innehåll F1 Röst F2 Retorik F3 Samtal F4 Berättarkonst och kroppsspråk A1 Berättarkonst A2 Berättande A3 Röstvård i praktiken A4 Röstvård i praktiken A5 Videofilmat anförande A6 Analys av anförande Analysen på A6 görs utgående från videofilmning av ett av följande moment: anförande, undervisningssituation eller presentation i annat sammanhang. I kursen ingår även en individuell röstanalys. Prestationskrav och bedömning Kursen bedöms som godkänd/underkänd på basis av en portfölj som innehåller följande: 1. Debattanalys 2. Analys av undervisningssituation 3. 3-minuters anförande, hur förberett, disposition 4. Sagan/berättelsen som berättas, hur jag gjort den till min 5. Kursutvärdering/loggsammanfattning 6. Kvalitetscirkelprotokoll (litteraturen fungerar som diskussionsunderlag i grupper på 4-5 deltagare) kvalitetscirkeln schemaläggs! Omfattning 4 sp 8F 12A Sala, E. (2003) Ääniergonomia. Helsinki: Työterveyslaitos. Hellspong, L. (1992) Konsten att tala, övningsbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. Hägg & Kuoppa (1997) Professionell vägledning. Lund: Studentlitteratur. Ärnström, U. (1996) Berättarverkstad. Stockholm: Kulturkemi

12 3.4. Psykologi i trafikundervisningen (6 sp) Pedagogisk psykologi 3 sp Trafikpsykologi 3 sp Pedagogisk psykologi (3 sp) Den studerande skall kunna beakta de lagbundenheter som ligger till grund för hur människor lär sig och hur de interagerar med varandra. Studerande klarar av att kritiskt resonera kring de egna möjligheterna att fungera som pedagog och påverkare. 1. Livslopp: i trafiken genom livet 2. Intelligens och begåvning 3. Värderingar och attityder i trafiken 4. Kunskaper och färdigheter 5. Ensam och i grupp 3 sp = 80 h Närundervisning 30 h Distansundervisning och handledning 44 h Tentamen och feedback 6 h Godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i undervisning och övningar. Bedöms enligt skalan Trafikpsykologi (3 sp) et är att öka studerandes kunskap om och förståelse för eget och andra människors beteende i allmänhet och i trafiksammanhang i synnerhet. Studerande känner till informations- och kommunikationsteknikens möjligheter som stöd i undervisningen och bekantar sig med nätbaserat lärande och handledande pedagogik. 1. Hjärna och körande 2. Inre modeller 3. Körbeteendets nivåer 4. Personlighet 5. Attityd 6. Beteende enskilt och i grupp 7. Informations- och kommunikationsteknikens möjligheter i undervisningen 8. Dialogbaserade verksamhetssätt som grund för informationsbyggande konstruktion

13 Nätbaserade studier 3 sp = 80 h Till de nätbaserade studierna hör dels närstudier dels nätbaserad undervisning. I samband med nätbaserade studier krävs obligatorisk närvaro under närstudietillfällena. Närstudier hålls i början, under och i slutet av studiehelheten. Studierna innehåller litteraturstudier, deltagande i diskussioner på nätet, utforma uppgifter på basen av forskningsfrågor, formulera resultaten i små grupper skapa samt utvärdera inlärningen. Studieperioden bedöms enligt skalan Trafikundervisningens pedagogik (5 sp) Studerande känner till de teoretiska utgångspunkterna för den undervisning som sker i bilskola. Under denna studiehelhet läggs den pedagogiska grunden för trafik- och körundervisningens didaktik. - Pedagogik som vetenskap - Pedagogikens grundbegrepp - Inlärnings- och undervisningssyn - Kunskapssyn - Inlärning av färdigheter - Lärarens praxisteori Studierna består av fördjupning i de nu rådande synsätten på inlärning och teoretiska utgångspunkter för inlärningsprocessen samt principer för att förverkliga detta i trafikundervisningen. 5 sp = 134 h Närstudier och övningar 48 h Distansuppgifter och handledning 82 h Tentamen och feedback på tentamen 4 h sker enligt skalan 1-3.

14 3.6. Specialpedagogik (3 sp) Trafiklärarstuderande klarar av att fungera kreativt, målinriktat och flexibelt tillsammans med olika elever i bilskolan. Studerande klarar av att använda och utveckla mångsidiga pedagogiska modeller och metoder i kör- och klassrumsundervisningen samt klarar av att stöda enskilda individer i lärandet utifrån deras behov. - Specialpedagogik i bilskolan - Inlärningssvårigheter och stödande av inlärning - Synskador - Undervisning av döva - Invandrare i bilskolan - Inva-bilism - Psykiska problem - Att övervaka och stöda körförmågan 4. Undervisningspraktik (18 sp) Den studerande klarar självständigt av att planera och förverkliga olika undervisningssituationer med varierande metoder samt med beaktande av elevens nivå. Den studerande kan utvärdera sin egen undervisningsförmåga, elevens framsteg utgående från de mål studerande satt för undervisningen. Därtill får den studerande en generell bild av bilskolans verksamhet. och beskrivning av studierna Inlärning i arbete I (2 sp) Den studerande bekantar sig med sin blivande praktikskola och uppgör ett preliminärt avtal för undervisningspraktiken. Den studerande följer trafiklärarens arbete genom att vara med i kör- och klassrumsundervisning (upp till 20 timmar). Den studerande bekantar sig också med andra uppgifter inom bilskolan (8 timmar). Skriftlig rapport uppgörs både över trafiklärararbetet och andra arbeten som utförs vid bilskolan.

15 Inlärning i arbete II (2 sp) Den studerande följer trafiklärarens arbete genom att vara med i kör- och klassrumsundervisning (upp till 20 timmar). Att följa med kör- och klassrumsundervisningen är en del av den obligatoriska undervisningspraktiken. Förverkligad observation rapporteras skriftligt. Inlärning i arbete III (2 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Den studerande kan utföra alla praktikdelar tillsammans om upp till 35 timmar. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel (= de studier som föregår inlärning i arbete III). Att auskultera kör- och klassundervisning utgör en obligatorisk del av undervisningspraktiken. Inlärning i arbete IV (10 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel. Under denna period kan studerande utföra alla de arbeten en trafiklärare utför, såvida den handledande trafikläraren och den studerande själv upplever att förutsättningar finns för detta. Att auskultera kör- och klassundervisning utgör en obligatorisk del av undervisningspraktiken. Inlärning i arbete V (2 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel. 1. Observation av klassrumsundervisning 35 h 2. Att hålla handledande undervisning 25 h 3. Observation av körundervisning 50 h 4. Att hålla handledande körundervisning 50 h 5. Handlednings- och feedbacksdiskussioner 75 h 6. Planering av undervisning 127 h 7. Distansuppgifter och handledning 120 h Inlärning i arbete I-V (18 sp = 482 h) Närstudier 240 h Studerandes eget arbete 242 h sker enligt skalan 1-3.

16 Trafiklärarexamen Studerande som godkänts i trafiklärarutbildning har möjlighet att avlägga trafiklärarexamen. Kommunikationsministeriet har tillsatt en nämnd för trafiklärarexamen som tar emot ansökan. Efter att nämnden för trafiklärarexamen gett sitt godkännande beviljar hemkommunens polismyndighet trafiklärartillstånd. Förverkligande och bedömning Enligt anvisningar som ges av trafiklärarnas examensnämnd.

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT

GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN FÖR PLANERINGSASSISTENT UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR TEKNISK PLANERING UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 Utbildningsstyrelsen

Läs mer

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR LÄROPLANEN FÖR HANGÖ GYMNASIUM 1.VERKSAMHETSIDÉ Hangö gymnasium är en andra stadiets läroanstalt. Studier vid gymnasiet leder till studentexamen och förbereder de studerande för fortsatta högskolestudier.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Tarja Frisk (red.) LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Lärmiljöer i yrkesutbildningen idéer, uppslag och exempel Guider och handböcker 2010:4 Guider och handböcker 2010:4 ISBN 978-952-13-4504-3 (pdf) ISSN-L 1798-906X

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Vasa gymnasium LÄROPLAN

Vasa gymnasium LÄROPLAN Vasa gymnasium LÄROPLAN Godkänd av svenska sektionen 27.4 2005 Innehållsförteckning ALLMÄN DEL... 2 SKOLANS VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEBETONING... 2 STÖD OCH HANDLEDNING FÖR DE STUDERANDE... 2 SAMARBETE MED

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Yrkeslärares uppfattningar om sociala medier

Yrkeslärares uppfattningar om sociala medier Yrkeslärares uppfattningar om sociala medier Erica Åkermarck Avhandling pro gradu i pedagogik Pedagogiska fakulteten Allmän pedagogik Åbo Akademi Vasa Vasa 2014 Handledare: Lili-Ann Wolff 2 Abstrakt Författare

Läs mer

ERGOTERAPITERMINOLOGI 2003

ERGOTERAPITERMINOLOGI 2003 Finlands kommunförbund & Finlands Ergoterapeutförbund rf ERGOTERAPITERMINOLOGI 2003 R = Rehabilitation T= Toimintaterapia RT1 BEDÖMA KLIENTENS AKTIVITETSMÖJLIGHETER Som grund för bedömningen samlas omfattande

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013

Lokal Utbildningsplan. för Fritidsledarutbildningen. Axevalla Folkhögskola 2012/2013 Lokal Utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen Axevalla Folkhögskola 2012/2013 1 Inledning Huvudman för Axevalla folkhögskola är Stiftelsen Axevalla folkhögskola, där stiftaren är Sverigefinska Riksförbundet.

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

MED HÖG KVALITET PÅ NÄTET HANDBOK I NÄTBASERAD UNDERVISNING FÖR UNIVERSITETSLÄRARE

MED HÖG KVALITET PÅ NÄTET HANDBOK I NÄTBASERAD UNDERVISNING FÖR UNIVERSITETSLÄRARE MED HÖG KVALITET PÅ NÄTET HANDBOK I NÄTBASERAD UNDERVISNING FÖR UNIVERSITETSLÄRARE ERIKA LÖFSTRÖM, KAISA KANERVA, LEENA TUUTTILA, ANU LEHTINEN OCH ANNE NEVGI Utvärderingsfas för inlärning Spelregler Almänna

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie

Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Om ledarskap i Reggio Emilia inspirerade nätverk - en fallstudie Anna Lagerkvist Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur och lärande Examensarbete 10 p magisterprogram skolutveckling/lärarutveckling

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003

Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sida 1 av 179 Rättad efter den finska versionen 4.9.2003 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN I SJÖFART

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Lokal utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen vid Örebro Folkhögskola

Lokal utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen vid Örebro Folkhögskola Lokal utbildningsplan för Fritidsledarutbildningen vid Örebro Folkhögskola Antagen: Reviderad: 2012-06- 08, Örebro Folkhögskolas styrelse 2013-11- 27, 2015-02- 24 Enheten för Fritidsledarutbildningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer