Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning"

Transkript

1 Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning Huvudlinjerna i utbildningsprogrammet vilar på förordning om trafiklärarutbildning (A358/2003). Undervisningsplanen och grunderna för urval bestäms av Undervisningsministeriet på basis av utlåtande från Kommunikationsministeriet och bl a ledningsgruppen för trafiklärarutbildning. Om att vara trafiklärare För att utvecklas i sin roll som trafiklärare krävs att läraren ständigt följer med vad som sker i bil- och trafikbranschen samt i det omkringliggandet samhället. Trafikläraryrket är mycket människonära, det är ett serviceyrke i vilket det behövs sociala färdigheter. En öppen och positiv attityd till människor och till livet är bra att ha. Kunderna är olika till sin natur, i sina värderingar och i hur de löser problemsituationer. Trafikundervisningen är individuell och kräver att läraren fördjupar sig i varje elev. I bedömningen av trafiklärarutbildningen eftersträvas att bedömningen inte står i strid med de principer som trafikläraren skall följa i sitt kommande yrke. Utvärderingen är öppen och i denna deltar, förutom studerande och utbildarna, även handledarna från praktikperioderna. Studieprestationerna noteras i studieregistret på så vis att de, om det behövs, kan användas i vidareutbildningar. Studerande har rätt att få ett utdrag ur studieprestationsregistret. När samtliga prestationer är avklarade, får studerande ett slutbetyg. Godkännande av studierna och trafiklärarexamen En studerande har rätt att göra om en underkänd prestation två gånger. En prestation godkänns inte om det finns allvarliga brister i studerandes kunnande eller om studerandes agerande inte är etiskt acceptabelt. Under ett läsår avklaras ungefär 60 studiepoäng. Utbildningen är beräknad att ta cirka 1,5 år i anspråk. Efter att studerande avklarat alla delar i utbildningen skall en särskild trafiklärarexamen avklaras, enligt beslut av kommunikationsministeriet (887/90). Trafiklärarexamen avklaras i det skede som studerande avklarat övriga delar i utbildningen. De kostnader som uppstår i samband med examen betalas av utbildande enhet. Tillgodoräkning av tidigare studier Tanken med tillgodoräkning av tidigare studier är att studerande inte behöver avlägga motsvarande kurser på nytt, att ha möjlighet att förkorta studietiden samt att i större utsträckning ta i beaktande studerandes individuella behov och valmöjligheter. Beslut om tillgodoräkning görs på basis av anhållan av trafiklärarutbildningens ledare. Anhållan om tillgodoräkning bör alltid göras skriftligt och bilagt bör finnas kopior på de prestationer som studerande vill tillgodoräkna.

2 Trafiklärarutbildningens stuktur Till trafiklärarutbildning hör (enligt förordning om trafiklärarutbildning 358/2003): 1. grundstudier i pedagogik 2. yrkesmässiga- och ämnesdidaktiska studier och 3. undervisningsövningar I utbildningsplanen för trafiklärarutbildning är dessa delområden uppdelade i studiehelheter och studieområden. Studierna är beräknade i studiepoäng (ECTS = European Credit Transfer System). En studiepoäng motsvarar ungefär 26,7 timmar arbete för en studerande vilket innebär att 100 sp omfattar cirka 2670 timmar arbete per studerande. Studiehelheter Studier i pedagogik Introduktion till pedagogik som vetenskap Lärararbete Introduktion till pedagogisk psykologi Studiehelheten kan ersättas med avklarade grundstudier i pedagogik eller vuxenpedagogik 12 studiepoäng 5 sp 4 sp 3 sp Yrkesmässiga studier 30 sp Fordonsteknik B- och C-körkortsklasser 3 sp 80 h Personlig trafikskicklighet 4 sp 107 h Lagstiftning 7 sp 187 h Trafiksäkerhet och påverkan på denna 5 sp 134 h Metodik och rapport 5 sp Trafikläraren i företaget och i arbetsgemenskapen 3 sp 80 h Handledning 3 sp 80 h Yrkespedagogiska studier 40 sp Trafikundervisningens didaktik 12 sp 320 h Didaktik, fordonsklasserna A, B, C: 4 sp (107 h) Klassrumsundervisningsövningar 6 sp (160 h) Körundervisningens didaktik 12 sp 320 h Didaktik, fordonsklasserna A, B, C: 4 sp (107 sp) Körundervisningsövningar A, B, C: 8 sp (213 sp) Tal och samtal 4 sp Psykologi i trafikundervisningen 6 sp 160 h Pedagogisk psykologi 3 sp (80 h) Trafikpsykologi 3 sp (80 h) Trafikundervisningens pedagogik 5 sp 134 h Specialpedagogik 3 sp 80 h Undervisningspraktik 18 sp 482 h Inlärning i arbete, perioder I-V 18 sp 482 h

3 sättningar och centralt innehåll i studierna 1. Studier i pedagogik (12 sp) 1.1. Introduktion till pedagogik som vetenskap (5 sp) Att studerande ska känna till pedagogikens centrala frågeställningar som rör undervisningens innehåll, form och målsättning så att de kan identifiera, analysera och använda sig av kunskapen som stöd i praktiken. Innehåll Definitioner av pedagogikens grundbegrepp Delområden inom pedagogiken Historiska perspektiv på pedagogikens utveckling Aktuella strömningar Pedagogisk forskning Vetenskapsfilosofi Relationen teori och praktik 1.2. Lärararbete (4 sp) Syfte Att studerande får inblick i ett lärarperspektiv på undervisning och lärande, tillägnar sig centrala begrepp inom didaktiken, utvecklar beredskap och förmåga att analysera och förstå lärararbetets komplexitet. Innehåll Undervisning och lärande Centrala begrepp inom didaktiken Lärarens konkreta handlande Läroplanen som grund för lärararbete Arbetet med en praktikfolio inleds 1.3. Introduktion till pedagogisk psykologi (3 sp) Att studerande får insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv. Innehåll Introduktion till psykologi som vetenskap Människans utveckling i kognitivt, emotionellt och socialt avseende Självkännedom Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

4 Imsen, G. (2000). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. Schultz L. O. (1994). Utvecklingspsykologi. Lund: Studentlitteratur. Schultz L. O. (1997). Psykologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Tudor-Sandahl, P. (2004). Det glömda självet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar Prestationskrav och bedömning Aktivt deltagande i föreläsningar och övningar Tentamen eller inlämningsarbete Vitsord: A-E 2. Yrkesinriktade studier (30 sp) 2.1. Fordonsteknik B- och C-fordonsklasser (3 sp) Studerande behärskar B- och C-fordonsklassernas struktur, säkerhetsgranskning, lastning, ekonomiskt körsätt samt klarar av att ta i beaktande miljövänliga synvinklar och även kunna beskriva dessa överskådligt, med den bredd och det djup som krävs av en trafikskollärare 1. Strukturen på B-fordonsklassen 2. Betydelsen av fordonsunderhåll för säker och ekonomisk körning 3. Strukturen på C-fordonsklassen 4. Hantering av fordon 5. Lastning av fordon 3 sp = 80 h Kontaktundervisning 36 h Distansuppgifter och handledning 40 h Tent och feedback på tentamen 4 h en sker enligt skalan 1-3. En godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i kontaktundervisningen och övningar 2.2. Personlig trafikskicklighet (4 sp) : Studerande behärskar grundförutsättningarna för säker körning med beaktande av olika fordontypers miljöpåverkan, samt förstår hur detta inverkar på arbetet som trafikskollärare. Att studerande har förmåga att kritiskt utvärdera och utveckla den egna körskickligheten. 1. Utvärdering av den egna körskickligheten 2. Ekonomisk körning 3. Miljö, samhälle och trafik

5 4. Körning i svåra förhållanden - halkkörning - mörkerkörning 4 sp = 107 h Kontaktundervisning och övningar 40 h Distansuppgifter och handledning 60 h Körprov, tent och feedback på tentamen 7 h I bedömningen tas det aktiva deltagandet i undervisningen och i övningarna i beaktande. Därtill krävs godkända distansuppgifter, tentamen och körprov Lagstiftning (7 sp) Studerande behärskar trafiklagstiftningens grunder och grunderna för annan lagstiftning som baserar sig på trafiklagstiftningen samt klarar av att tillämpa dessa. Den studerande skall också klara av att vid behov skaffa kunskap/information om olika saker avseende trafiklagstiftningen och hålla sig uppdaterad med förändringar i denna. Del A (4 sp) : 1. Lagstiftningens grunder 2. Trafiklagstiftning 3. Trafikförordningar samt beslut från kommunikationsministeriet som berör detta 4. Körkortsförordningen samt beslut från kommunikationsministeriet som berör detta 5. Strafflagen 23:e kapitlet 4 sp = 107 h Närstudier 40 h Distansuppgifter och handledning 60 h Tent och feedback 7 h Del B (3 sp) 1. EU-lagstiftning 2. Förordning om användning av fordon på väg 3. Terrängtrafiklag 4. Försäkringslagstiftning 5. Fordonslagen 6. ADR/Specialtransporter

6 Nätbaserade studier 3 sp = 80 h (Klass = 4 h, Virtuellt = 76 h) Till de nätbaserade studierna hör dels närstudier dels nätbaserad undervisning. I samband med nätbaserade studier krävs obligatorisk närvaro under närstudietillfällen. Närstudier hålls i början, under och i slutet av studiehelheten. Studierna innehåller litteraturstudier, deltagande i diskussioner på nätet, studieuppgifter samt ett skriftligt prov. av Del A och B enligt skalan Trafiksäkerhet och påverkan på denna (5 sp) Studerande har en helhetsuppfattning över trafikbranschen och dess delar. Studerande kan placera den utbildning som ges i bilskolorna, och verksamheten som hör till utbildningen, som del i ett större trafiksäkerhetsarbete. 1. Arbetsmaterial: Trafiksäkerhet och påverkan på denna 2. Trafikrelaterat fältprojekt I början av studierna bekantar sig studerande bl.a. med hjälp av expertföreläsningar med trafiksäkerhetsarbetets utvecklingshistoria, organisering och förverkligande. Efter expertföreläsningarna sätter sig deltagarna in i trafikrelaterad information, samlar in kunskap och omarbetar denna till studiematerial. Det material studerande byggt upp, samlas ihop och studerande uppgör tillsammans ett skriftligt material. Genom att framställa studiematerial vägleds den studerande att ta till sig föränderlig information. Den studerande lär sig samtidigt att anpassa informationen så att den passar för undervisning. Den studerande får kännedom om trafiksäkerhetsarbetets olika former och metoder, vilket behövs för upprätthållande av yrkesskicklighet. Studerande bekantar sig med olika aktörer som arbetar med trafiksäkerhet. Genom det trafikrelaterade fältprojektet planerar de studerande ett undervisningspass eller en temadag för en annan målgrupp än bilskolors traditionella undervisningsgrupper. Detta projekt erbjuder studerande möjlighet att undervisa och handleda på annat håll än i bilskolan. 1. Arbetsmaterial: Trafiksäkerhet och påverkan på denna (3 sp = 80 h) Närstudier och handledning 40 h (innehåller expertföreläsningar 4 x 4 h) Distansarbete och handledning 36 h Tent och feedback på tenten 2. Trafikrelaterat fältprojekt (2 sp = 54 h) Närstudier och handledning 8 h Planering och förverkligande av projektet 8 h Rapportskrivning 22 h

7 enligt skalan 1-3. I studiehelhetens bedömning tas, förutom inlärningsarbetets skriftliga del och undervisningspasset (avsnitt), även fasta på rapporteringen och framförandet av projektarbetet Metodik och rapport (5 sp) Studerande klarar av att använda trafikbranschens forskningsmaterial som stöd för sitt eget lärande och lärdomsprov. Studerande behärskar forskningens olika skeden och klarar av att genomföra och producera en skriftlig rapport alternativt klarar av att fungera i projektuppgifter samt rapportera detta skriftligt. Genom det egna lärdomsprovet (seminariearbetet) eller projektarbetet fördjupar sig den studerande i trafikbranschens kunskaper och färdigheter samt klarar av att rapportera arbetet skriftligt. Forskningsbaserat seminariearbete 1. Forskning inom trafikbranschen, samt dess olika delar och resultat 2. Principer för forskningsarbete 3. Kvantitativ och kvalitativ forskning 4. Informationssökning och behandling av material 5. Skrivande av rapport Verksamhetsbaserat seminariearbete 1. Principer för projektarbete 2. Planering och förverkligande av projekt 3. Skrivande av rapport Materialbaserat seminariearbete 1. Principer för uppgörande av inlärningsmaterial 2. Informationssökning och behandling av material 3. Skrivande av rapport

8 2.6. Trafikläraren i företaget och i arbetsgemenskapen (3 sp) Studerande känner trafiklärarens arbetsuppgifter och olika roller inom arbetsgemenskapen. Efter studiehelheten skall den studerande behärska kundbetjäning och undervisningsarbetets stödfunktioner, såsom t.ex. administration. Därtill bör den studerande ha bildat sig en uppfattning om bilskolan som företag. 1. Allmänt om bilskolans verksamhet 2. Trafiklärarens befattningsbeskrivning 3. Trafikläraren i olika läroinrättningar 4. Bilskolans administrativa arbete 5. Möte med olika kulturer ur ett trafiklärarperspektiv 6. Bilskolan som företag 3 sp = 80 h Närstudier 36 h Distansstudier och handledning 40 h Tentamen och feedback på tentamen 4 h Bedöms som godkänt/underkänt. För godkänd prestation krävs aktivt deltagande i kontaktundervisningen, utförande av distansstudierna enligt uppgjorda direktiv samt godkänd tentamen Handledning (3 sp) Studerande har för trafiklärarstudierna tillräckliga studie- och informationssökningsfärdigheter. - informationssökning - studieberedskap De studerande har möjlighet att få studiehandledning under hela studietiden. Under början av studierna säkerställs att den studerande har tillräckliga datakunskaper. Vid behov ordnas klinikundervisning. Studerande har en egenlärare. 3 sp = 80 h Närundervisning 40 h Studerandes eget arbete 40 h Bestäms skilt vid behov.

9 3. Yrkespedagogiska studier (40 sp) 3.1. Trafikundervisningens didaktik (10 sp) Didaktik, fordonsklasserna A; B; C (4 sp) Klassrumsundervisningsövningar (6 sp) Studerande behärskar innehållet i de undervisningsplaner som används i bilskolan på så vis att den studerande klarar av att tillämpa pedagogiska teorier i undervisningen. Samtidigt skaffar sig den studerande en ämnesdidaktisk grund, vilket betyder att den studerande känner till de teoretiska utgångspunkterna för det undervisningsarbete som sker i bilskolan samt klarar av att analysera och tillämpa dessa som handledare i en inlärningsprocess. Den studerande bildar sig en uppfattning om teorier kring undervisning och inlärning. - bilskolans läroplan och dess innehåll - inlärningssyn, -metoder och miljö - att lära sig handleda - att planera och förverkliga undervisning - att arrangera undervisningsgrupper enligt olika läroplaner (A, B, C, bana, II-skedet, mörkerkörning) - att köra ekonomiskt - förarexamen i A, B och C-klass Studierna består av att göra studerande förtrogna med läroplaner, dess innehåll och rådande synsätt på inlärning. Samtidigt repeteras den teoretiska utgångspunkten för inlärningsprocessen och anpassas till trafikundervisningens undervisningsmetoder. Didaktiken som används i studiehelheten är aktiverande undervisningsmetoder och studerandes eget självständiga arbete. För att tillämpa detta får studerande planera och förverkliga olika undervisningssituationer med varierande metoder. Under en del av den reserverade tiden för feedback utvärderar de studerande öppet både egna och andras undervisningsfärdigheter samt utveckling/framåtskridande. Svar på frågan vad, hur och varför söks. 10 sp = 267 h Närundervisning och handledning 150 h Distansarbete och handledning 110 h Tentamen och feedback på tentamen 7 h sker enligt skalan 1-3.

10 3.2. Körundervisningens didaktik (12 sp) Didaktik, fordonsklasserna A; B; C (4 sp) Körundervisningsövningar A; B; C (8 sp) Den studerande klarar av att tillämpa pedagogiska teorier i körundervisningen. Studerande klarar också av att motivera/argumentera varför han/hon valt olika inlärnings och undervisningsmetoder. I studiehelheten läggs den ämnesdidaktiska grunden för praktikperioden. Den studerande känner till olika teoretiska utgångspunkter för handledning i trafikundervisning och klarar av att analysera och på egen hand tillämpa dessa som handledare i en inlärningsprocess. - inlärnings- och undervisningsmetoder samt innehåll i olika trafikmiljöer och - situationer - att lära sig handleda - att planera och förverkliga undervisning - att ordna körundervisning enligt olika läroplaner (A, B, C, bana, II-skedet, mörkerkörning) - att köra ekonomiskt - förarexamen i A, B och C-klass Studerande sätter sig in i bilskolans läroplaner och i deras innehåll. Studierna består av att få kunskap om läroplaner, deras innehåll och nu rådande synsätt på lärande samt att tillämpa denna kunskap i körundervisningen. Inlärningsprocessen framskrider så att studerande först blir förtrogna med olika metoder att handleda elever i körundervisningen. Efter detta övas användningen av teorier vid planering och förverkligande av undervisning. I studiehelheten jobbar man i grupp och självständigt. Studerande planerar och förverkligar körlektioner enligt olika metoder. Under en del av feedbackstillfällena utvärderar studerande öppet både egna och andras undervisningsförmåga. 12 sp = 320 h Närundervisning och handledning 180 h Distansundervisning och handledning 140 h Godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i undervisning och övningar. Bedöms enligt skalan 1-3.

11 3.3. Tal och samtal (4 sp) Studerande får grundläggande teoretiska insikter i muntlig kommunikation. Blir medvetna om och kan tolka sig själva och andra i olika kommunikationssituationer. Utvecklar sin röst och sitt kroppsspråk som en del av den pedagogiska professionalismen. Innehåll F1 Röst F2 Retorik F3 Samtal F4 Berättarkonst och kroppsspråk A1 Berättarkonst A2 Berättande A3 Röstvård i praktiken A4 Röstvård i praktiken A5 Videofilmat anförande A6 Analys av anförande Analysen på A6 görs utgående från videofilmning av ett av följande moment: anförande, undervisningssituation eller presentation i annat sammanhang. I kursen ingår även en individuell röstanalys. Prestationskrav och bedömning Kursen bedöms som godkänd/underkänd på basis av en portfölj som innehåller följande: 1. Debattanalys 2. Analys av undervisningssituation 3. 3-minuters anförande, hur förberett, disposition 4. Sagan/berättelsen som berättas, hur jag gjort den till min 5. Kursutvärdering/loggsammanfattning 6. Kvalitetscirkelprotokoll (litteraturen fungerar som diskussionsunderlag i grupper på 4-5 deltagare) kvalitetscirkeln schemaläggs! Omfattning 4 sp 8F 12A Sala, E. (2003) Ääniergonomia. Helsinki: Työterveyslaitos. Hellspong, L. (1992) Konsten att tala, övningsbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. Hägg & Kuoppa (1997) Professionell vägledning. Lund: Studentlitteratur. Ärnström, U. (1996) Berättarverkstad. Stockholm: Kulturkemi

12 3.4. Psykologi i trafikundervisningen (6 sp) Pedagogisk psykologi 3 sp Trafikpsykologi 3 sp Pedagogisk psykologi (3 sp) Den studerande skall kunna beakta de lagbundenheter som ligger till grund för hur människor lär sig och hur de interagerar med varandra. Studerande klarar av att kritiskt resonera kring de egna möjligheterna att fungera som pedagog och påverkare. 1. Livslopp: i trafiken genom livet 2. Intelligens och begåvning 3. Värderingar och attityder i trafiken 4. Kunskaper och färdigheter 5. Ensam och i grupp 3 sp = 80 h Närundervisning 30 h Distansundervisning och handledning 44 h Tentamen och feedback 6 h Godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i undervisning och övningar. Bedöms enligt skalan Trafikpsykologi (3 sp) et är att öka studerandes kunskap om och förståelse för eget och andra människors beteende i allmänhet och i trafiksammanhang i synnerhet. Studerande känner till informations- och kommunikationsteknikens möjligheter som stöd i undervisningen och bekantar sig med nätbaserat lärande och handledande pedagogik. 1. Hjärna och körande 2. Inre modeller 3. Körbeteendets nivåer 4. Personlighet 5. Attityd 6. Beteende enskilt och i grupp 7. Informations- och kommunikationsteknikens möjligheter i undervisningen 8. Dialogbaserade verksamhetssätt som grund för informationsbyggande konstruktion

13 Nätbaserade studier 3 sp = 80 h Till de nätbaserade studierna hör dels närstudier dels nätbaserad undervisning. I samband med nätbaserade studier krävs obligatorisk närvaro under närstudietillfällena. Närstudier hålls i början, under och i slutet av studiehelheten. Studierna innehåller litteraturstudier, deltagande i diskussioner på nätet, utforma uppgifter på basen av forskningsfrågor, formulera resultaten i små grupper skapa samt utvärdera inlärningen. Studieperioden bedöms enligt skalan Trafikundervisningens pedagogik (5 sp) Studerande känner till de teoretiska utgångspunkterna för den undervisning som sker i bilskola. Under denna studiehelhet läggs den pedagogiska grunden för trafik- och körundervisningens didaktik. - Pedagogik som vetenskap - Pedagogikens grundbegrepp - Inlärnings- och undervisningssyn - Kunskapssyn - Inlärning av färdigheter - Lärarens praxisteori Studierna består av fördjupning i de nu rådande synsätten på inlärning och teoretiska utgångspunkter för inlärningsprocessen samt principer för att förverkliga detta i trafikundervisningen. 5 sp = 134 h Närstudier och övningar 48 h Distansuppgifter och handledning 82 h Tentamen och feedback på tentamen 4 h sker enligt skalan 1-3.

14 3.6. Specialpedagogik (3 sp) Trafiklärarstuderande klarar av att fungera kreativt, målinriktat och flexibelt tillsammans med olika elever i bilskolan. Studerande klarar av att använda och utveckla mångsidiga pedagogiska modeller och metoder i kör- och klassrumsundervisningen samt klarar av att stöda enskilda individer i lärandet utifrån deras behov. - Specialpedagogik i bilskolan - Inlärningssvårigheter och stödande av inlärning - Synskador - Undervisning av döva - Invandrare i bilskolan - Inva-bilism - Psykiska problem - Att övervaka och stöda körförmågan 4. Undervisningspraktik (18 sp) Den studerande klarar självständigt av att planera och förverkliga olika undervisningssituationer med varierande metoder samt med beaktande av elevens nivå. Den studerande kan utvärdera sin egen undervisningsförmåga, elevens framsteg utgående från de mål studerande satt för undervisningen. Därtill får den studerande en generell bild av bilskolans verksamhet. och beskrivning av studierna Inlärning i arbete I (2 sp) Den studerande bekantar sig med sin blivande praktikskola och uppgör ett preliminärt avtal för undervisningspraktiken. Den studerande följer trafiklärarens arbete genom att vara med i kör- och klassrumsundervisning (upp till 20 timmar). Den studerande bekantar sig också med andra uppgifter inom bilskolan (8 timmar). Skriftlig rapport uppgörs både över trafiklärararbetet och andra arbeten som utförs vid bilskolan.

15 Inlärning i arbete II (2 sp) Den studerande följer trafiklärarens arbete genom att vara med i kör- och klassrumsundervisning (upp till 20 timmar). Att följa med kör- och klassrumsundervisningen är en del av den obligatoriska undervisningspraktiken. Förverkligad observation rapporteras skriftligt. Inlärning i arbete III (2 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Den studerande kan utföra alla praktikdelar tillsammans om upp till 35 timmar. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel (= de studier som föregår inlärning i arbete III). Att auskultera kör- och klassundervisning utgör en obligatorisk del av undervisningspraktiken. Inlärning i arbete IV (10 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel. Under denna period kan studerande utföra alla de arbeten en trafiklärare utför, såvida den handledande trafikläraren och den studerande själv upplever att förutsättningar finns för detta. Att auskultera kör- och klassundervisning utgör en obligatorisk del av undervisningspraktiken. Inlärning i arbete V (2 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel. 1. Observation av klassrumsundervisning 35 h 2. Att hålla handledande undervisning 25 h 3. Observation av körundervisning 50 h 4. Att hålla handledande körundervisning 50 h 5. Handlednings- och feedbacksdiskussioner 75 h 6. Planering av undervisning 127 h 7. Distansuppgifter och handledning 120 h Inlärning i arbete I-V (18 sp = 482 h) Närstudier 240 h Studerandes eget arbete 242 h sker enligt skalan 1-3.

16 Trafiklärarexamen Studerande som godkänts i trafiklärarutbildning har möjlighet att avlägga trafiklärarexamen. Kommunikationsministeriet har tillsatt en nämnd för trafiklärarexamen som tar emot ansökan. Efter att nämnden för trafiklärarexamen gett sitt godkännande beviljar hemkommunens polismyndighet trafiklärartillstånd. Förverkligande och bedömning Enligt anvisningar som ges av trafiklärarnas examensnämnd.

Inrättad: 2012-09-05 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22

Inrättad: 2012-09-05 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22 Yrkeshögskoleutbildning Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning

Läs mer

Huvudämnesstudier i pedagogik

Huvudämnesstudier i pedagogik 5 Huvudämnesstudier i pedagogik Grundstudier Introduktion till pedagogik del I Introducera den studerande i det pedagogiska verksamhetsområdet med dess deldiscipliner, samt kännedom om pedagogikens centrala

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande)

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Översikt: Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen, 16 sp + 10 sp inom

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

Praktik för musikpedagoger och musiker. Tid för experiment och testning

Praktik för musikpedagoger och musiker. Tid för experiment och testning Praktik för musikpedagoger och musiker Tid för experiment och testning 10 Praktik (utdrag ur Examensstadgan) I yrkeshögskolestudierna ingår praktik, vars minimiomfattning är 30 studiepoäng. Målet för praktiken

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen

Uppdaterad 08/2012. Praktik i speciallärarutbildningen Uppdaterad 08/2012 Praktik i speciallärarutbildningen Straffregisterutdrag: I enlighet med universitetslag 558/2009, 43 ska alla nya studerande uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktik inleds. Mer

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 29.8.2013 Översikt: Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen, 16 sp + 10 sp inom fördjupade studier Grundstudier Grundstudier

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Kursplan Trafiklärare

Kursplan Trafiklärare Kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare TRAFIKLÄRARUTBILDNINGEN, Liljaskolan Vännäs Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

Praktik inom kandidatutbildningen

Praktik inom kandidatutbildningen Speciallärarutbildningen Praktik inom kandidatutbildningen Praktikhandboken gäller de speciallärarstuderande som inlett sina studier fr.o.m. hösten 2015 eller senare. Översikt: Praktik i speciallärarutbildningen

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen.

1 kap. (2002:81) normalt målen. kvalitet. för utbildningsprogrammen. EXAMENSORDNING FO R HO GSKOL LAN PA A A LAND 1 kap. Allmänna föreskrifter 1 Högskolan på Åland och dess uppgift Högskolan på Åland och dess uppgift framgår av Landskapslag om o Högskolan på Åland (2002:81)

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Inledande praktik. v vid Vasa Övningsskola. namn

Inledande praktik. v vid Vasa Övningsskola. namn Inledande praktik vid Vasa Övningsskola v. 33-35 2009 namn ÅA i Vasa/PF Rose Heir Tel. 3247127 e-post: rose.heir@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/rheir/default.htm Ämneslärarutbildningen vid Pedagogiska

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag SAMHÄLLSLÄRA Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2017.

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

RECOMMENDED OR REQUIRED READING

RECOMMENDED OR REQUIRED READING OPETUSSUUNNITELMA 2015 på förskole och lågstadiet KOODI 693683P Orienterande praktik 1:a året Efter orienterande praktik har de studerande en utvecklad ämnessyn och en fördjupad syn på sin lärarroll samt

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet i trä. Ämnet omfattar konstruktionsteknik

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017 Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola Start augusti 2017 Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit 1: Ideas and Opinion, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1. Fastställande

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2012.

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA31, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Karriärportfölj - portfolio Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Karriärportfölj - portfolio Studie- och yrkesvägledarprogrammet Umeå universitet, 901 87 Umeå Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Telefon: 090-786 96 86 E-post: Cecilia.stenberg@edusci.umu.se www.umu.se HT 2012 Karriärportfölj - portfolio Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs Inst. för pedagogik Kursplan Sid 1 (4) Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum 1999-06-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 2 2.4.2012 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom transportbranschen är att

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade UTBILDNINGSPLAN Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade (University Diploma in Social Care Focusing Elderly and Handicapped) Filosofie kandidatexamen i socialt arbete (Bachelor

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå i Geoteknik omfattar jords och korniga massors mekanik (inklusive snömekanik).

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKT- NING 76 SP, 2016-2020

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKT- NING 76 SP, 2016-2020 HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKT- NING 76 SP, 2016-2020 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/111 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer