Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning"

Transkript

1 Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning Huvudlinjerna i utbildningsprogrammet vilar på förordning om trafiklärarutbildning (A358/2003). Undervisningsplanen och grunderna för urval bestäms av Undervisningsministeriet på basis av utlåtande från Kommunikationsministeriet och bl a ledningsgruppen för trafiklärarutbildning. Om att vara trafiklärare För att utvecklas i sin roll som trafiklärare krävs att läraren ständigt följer med vad som sker i bil- och trafikbranschen samt i det omkringliggandet samhället. Trafikläraryrket är mycket människonära, det är ett serviceyrke i vilket det behövs sociala färdigheter. En öppen och positiv attityd till människor och till livet är bra att ha. Kunderna är olika till sin natur, i sina värderingar och i hur de löser problemsituationer. Trafikundervisningen är individuell och kräver att läraren fördjupar sig i varje elev. I bedömningen av trafiklärarutbildningen eftersträvas att bedömningen inte står i strid med de principer som trafikläraren skall följa i sitt kommande yrke. Utvärderingen är öppen och i denna deltar, förutom studerande och utbildarna, även handledarna från praktikperioderna. Studieprestationerna noteras i studieregistret på så vis att de, om det behövs, kan användas i vidareutbildningar. Studerande har rätt att få ett utdrag ur studieprestationsregistret. När samtliga prestationer är avklarade, får studerande ett slutbetyg. Godkännande av studierna och trafiklärarexamen En studerande har rätt att göra om en underkänd prestation två gånger. En prestation godkänns inte om det finns allvarliga brister i studerandes kunnande eller om studerandes agerande inte är etiskt acceptabelt. Under ett läsår avklaras ungefär 60 studiepoäng. Utbildningen är beräknad att ta cirka 1,5 år i anspråk. Efter att studerande avklarat alla delar i utbildningen skall en särskild trafiklärarexamen avklaras, enligt beslut av kommunikationsministeriet (887/90). Trafiklärarexamen avklaras i det skede som studerande avklarat övriga delar i utbildningen. De kostnader som uppstår i samband med examen betalas av utbildande enhet. Tillgodoräkning av tidigare studier Tanken med tillgodoräkning av tidigare studier är att studerande inte behöver avlägga motsvarande kurser på nytt, att ha möjlighet att förkorta studietiden samt att i större utsträckning ta i beaktande studerandes individuella behov och valmöjligheter. Beslut om tillgodoräkning görs på basis av anhållan av trafiklärarutbildningens ledare. Anhållan om tillgodoräkning bör alltid göras skriftligt och bilagt bör finnas kopior på de prestationer som studerande vill tillgodoräkna.

2 Trafiklärarutbildningens stuktur Till trafiklärarutbildning hör (enligt förordning om trafiklärarutbildning 358/2003): 1. grundstudier i pedagogik 2. yrkesmässiga- och ämnesdidaktiska studier och 3. undervisningsövningar I utbildningsplanen för trafiklärarutbildning är dessa delområden uppdelade i studiehelheter och studieområden. Studierna är beräknade i studiepoäng (ECTS = European Credit Transfer System). En studiepoäng motsvarar ungefär 26,7 timmar arbete för en studerande vilket innebär att 100 sp omfattar cirka 2670 timmar arbete per studerande. Studiehelheter Studier i pedagogik Introduktion till pedagogik som vetenskap Lärararbete Introduktion till pedagogisk psykologi Studiehelheten kan ersättas med avklarade grundstudier i pedagogik eller vuxenpedagogik 12 studiepoäng 5 sp 4 sp 3 sp Yrkesmässiga studier 30 sp Fordonsteknik B- och C-körkortsklasser 3 sp 80 h Personlig trafikskicklighet 4 sp 107 h Lagstiftning 7 sp 187 h Trafiksäkerhet och påverkan på denna 5 sp 134 h Metodik och rapport 5 sp Trafikläraren i företaget och i arbetsgemenskapen 3 sp 80 h Handledning 3 sp 80 h Yrkespedagogiska studier 40 sp Trafikundervisningens didaktik 12 sp 320 h Didaktik, fordonsklasserna A, B, C: 4 sp (107 h) Klassrumsundervisningsövningar 6 sp (160 h) Körundervisningens didaktik 12 sp 320 h Didaktik, fordonsklasserna A, B, C: 4 sp (107 sp) Körundervisningsövningar A, B, C: 8 sp (213 sp) Tal och samtal 4 sp Psykologi i trafikundervisningen 6 sp 160 h Pedagogisk psykologi 3 sp (80 h) Trafikpsykologi 3 sp (80 h) Trafikundervisningens pedagogik 5 sp 134 h Specialpedagogik 3 sp 80 h Undervisningspraktik 18 sp 482 h Inlärning i arbete, perioder I-V 18 sp 482 h

3 sättningar och centralt innehåll i studierna 1. Studier i pedagogik (12 sp) 1.1. Introduktion till pedagogik som vetenskap (5 sp) Att studerande ska känna till pedagogikens centrala frågeställningar som rör undervisningens innehåll, form och målsättning så att de kan identifiera, analysera och använda sig av kunskapen som stöd i praktiken. Innehåll Definitioner av pedagogikens grundbegrepp Delområden inom pedagogiken Historiska perspektiv på pedagogikens utveckling Aktuella strömningar Pedagogisk forskning Vetenskapsfilosofi Relationen teori och praktik 1.2. Lärararbete (4 sp) Syfte Att studerande får inblick i ett lärarperspektiv på undervisning och lärande, tillägnar sig centrala begrepp inom didaktiken, utvecklar beredskap och förmåga att analysera och förstå lärararbetets komplexitet. Innehåll Undervisning och lärande Centrala begrepp inom didaktiken Lärarens konkreta handlande Läroplanen som grund för lärararbete Arbetet med en praktikfolio inleds 1.3. Introduktion till pedagogisk psykologi (3 sp) Att studerande får insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv. Innehåll Introduktion till psykologi som vetenskap Människans utveckling i kognitivt, emotionellt och socialt avseende Självkännedom Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

4 Imsen, G. (2000). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. Schultz L. O. (1994). Utvecklingspsykologi. Lund: Studentlitteratur. Schultz L. O. (1997). Psykologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Tudor-Sandahl, P. (2004). Det glömda självet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar Prestationskrav och bedömning Aktivt deltagande i föreläsningar och övningar Tentamen eller inlämningsarbete Vitsord: A-E 2. Yrkesinriktade studier (30 sp) 2.1. Fordonsteknik B- och C-fordonsklasser (3 sp) Studerande behärskar B- och C-fordonsklassernas struktur, säkerhetsgranskning, lastning, ekonomiskt körsätt samt klarar av att ta i beaktande miljövänliga synvinklar och även kunna beskriva dessa överskådligt, med den bredd och det djup som krävs av en trafikskollärare 1. Strukturen på B-fordonsklassen 2. Betydelsen av fordonsunderhåll för säker och ekonomisk körning 3. Strukturen på C-fordonsklassen 4. Hantering av fordon 5. Lastning av fordon 3 sp = 80 h Kontaktundervisning 36 h Distansuppgifter och handledning 40 h Tent och feedback på tentamen 4 h en sker enligt skalan 1-3. En godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i kontaktundervisningen och övningar 2.2. Personlig trafikskicklighet (4 sp) : Studerande behärskar grundförutsättningarna för säker körning med beaktande av olika fordontypers miljöpåverkan, samt förstår hur detta inverkar på arbetet som trafikskollärare. Att studerande har förmåga att kritiskt utvärdera och utveckla den egna körskickligheten. 1. Utvärdering av den egna körskickligheten 2. Ekonomisk körning 3. Miljö, samhälle och trafik

5 4. Körning i svåra förhållanden - halkkörning - mörkerkörning 4 sp = 107 h Kontaktundervisning och övningar 40 h Distansuppgifter och handledning 60 h Körprov, tent och feedback på tentamen 7 h I bedömningen tas det aktiva deltagandet i undervisningen och i övningarna i beaktande. Därtill krävs godkända distansuppgifter, tentamen och körprov Lagstiftning (7 sp) Studerande behärskar trafiklagstiftningens grunder och grunderna för annan lagstiftning som baserar sig på trafiklagstiftningen samt klarar av att tillämpa dessa. Den studerande skall också klara av att vid behov skaffa kunskap/information om olika saker avseende trafiklagstiftningen och hålla sig uppdaterad med förändringar i denna. Del A (4 sp) : 1. Lagstiftningens grunder 2. Trafiklagstiftning 3. Trafikförordningar samt beslut från kommunikationsministeriet som berör detta 4. Körkortsförordningen samt beslut från kommunikationsministeriet som berör detta 5. Strafflagen 23:e kapitlet 4 sp = 107 h Närstudier 40 h Distansuppgifter och handledning 60 h Tent och feedback 7 h Del B (3 sp) 1. EU-lagstiftning 2. Förordning om användning av fordon på väg 3. Terrängtrafiklag 4. Försäkringslagstiftning 5. Fordonslagen 6. ADR/Specialtransporter

6 Nätbaserade studier 3 sp = 80 h (Klass = 4 h, Virtuellt = 76 h) Till de nätbaserade studierna hör dels närstudier dels nätbaserad undervisning. I samband med nätbaserade studier krävs obligatorisk närvaro under närstudietillfällen. Närstudier hålls i början, under och i slutet av studiehelheten. Studierna innehåller litteraturstudier, deltagande i diskussioner på nätet, studieuppgifter samt ett skriftligt prov. av Del A och B enligt skalan Trafiksäkerhet och påverkan på denna (5 sp) Studerande har en helhetsuppfattning över trafikbranschen och dess delar. Studerande kan placera den utbildning som ges i bilskolorna, och verksamheten som hör till utbildningen, som del i ett större trafiksäkerhetsarbete. 1. Arbetsmaterial: Trafiksäkerhet och påverkan på denna 2. Trafikrelaterat fältprojekt I början av studierna bekantar sig studerande bl.a. med hjälp av expertföreläsningar med trafiksäkerhetsarbetets utvecklingshistoria, organisering och förverkligande. Efter expertföreläsningarna sätter sig deltagarna in i trafikrelaterad information, samlar in kunskap och omarbetar denna till studiematerial. Det material studerande byggt upp, samlas ihop och studerande uppgör tillsammans ett skriftligt material. Genom att framställa studiematerial vägleds den studerande att ta till sig föränderlig information. Den studerande lär sig samtidigt att anpassa informationen så att den passar för undervisning. Den studerande får kännedom om trafiksäkerhetsarbetets olika former och metoder, vilket behövs för upprätthållande av yrkesskicklighet. Studerande bekantar sig med olika aktörer som arbetar med trafiksäkerhet. Genom det trafikrelaterade fältprojektet planerar de studerande ett undervisningspass eller en temadag för en annan målgrupp än bilskolors traditionella undervisningsgrupper. Detta projekt erbjuder studerande möjlighet att undervisa och handleda på annat håll än i bilskolan. 1. Arbetsmaterial: Trafiksäkerhet och påverkan på denna (3 sp = 80 h) Närstudier och handledning 40 h (innehåller expertföreläsningar 4 x 4 h) Distansarbete och handledning 36 h Tent och feedback på tenten 2. Trafikrelaterat fältprojekt (2 sp = 54 h) Närstudier och handledning 8 h Planering och förverkligande av projektet 8 h Rapportskrivning 22 h

7 enligt skalan 1-3. I studiehelhetens bedömning tas, förutom inlärningsarbetets skriftliga del och undervisningspasset (avsnitt), även fasta på rapporteringen och framförandet av projektarbetet Metodik och rapport (5 sp) Studerande klarar av att använda trafikbranschens forskningsmaterial som stöd för sitt eget lärande och lärdomsprov. Studerande behärskar forskningens olika skeden och klarar av att genomföra och producera en skriftlig rapport alternativt klarar av att fungera i projektuppgifter samt rapportera detta skriftligt. Genom det egna lärdomsprovet (seminariearbetet) eller projektarbetet fördjupar sig den studerande i trafikbranschens kunskaper och färdigheter samt klarar av att rapportera arbetet skriftligt. Forskningsbaserat seminariearbete 1. Forskning inom trafikbranschen, samt dess olika delar och resultat 2. Principer för forskningsarbete 3. Kvantitativ och kvalitativ forskning 4. Informationssökning och behandling av material 5. Skrivande av rapport Verksamhetsbaserat seminariearbete 1. Principer för projektarbete 2. Planering och förverkligande av projekt 3. Skrivande av rapport Materialbaserat seminariearbete 1. Principer för uppgörande av inlärningsmaterial 2. Informationssökning och behandling av material 3. Skrivande av rapport

8 2.6. Trafikläraren i företaget och i arbetsgemenskapen (3 sp) Studerande känner trafiklärarens arbetsuppgifter och olika roller inom arbetsgemenskapen. Efter studiehelheten skall den studerande behärska kundbetjäning och undervisningsarbetets stödfunktioner, såsom t.ex. administration. Därtill bör den studerande ha bildat sig en uppfattning om bilskolan som företag. 1. Allmänt om bilskolans verksamhet 2. Trafiklärarens befattningsbeskrivning 3. Trafikläraren i olika läroinrättningar 4. Bilskolans administrativa arbete 5. Möte med olika kulturer ur ett trafiklärarperspektiv 6. Bilskolan som företag 3 sp = 80 h Närstudier 36 h Distansstudier och handledning 40 h Tentamen och feedback på tentamen 4 h Bedöms som godkänt/underkänt. För godkänd prestation krävs aktivt deltagande i kontaktundervisningen, utförande av distansstudierna enligt uppgjorda direktiv samt godkänd tentamen Handledning (3 sp) Studerande har för trafiklärarstudierna tillräckliga studie- och informationssökningsfärdigheter. - informationssökning - studieberedskap De studerande har möjlighet att få studiehandledning under hela studietiden. Under början av studierna säkerställs att den studerande har tillräckliga datakunskaper. Vid behov ordnas klinikundervisning. Studerande har en egenlärare. 3 sp = 80 h Närundervisning 40 h Studerandes eget arbete 40 h Bestäms skilt vid behov.

9 3. Yrkespedagogiska studier (40 sp) 3.1. Trafikundervisningens didaktik (10 sp) Didaktik, fordonsklasserna A; B; C (4 sp) Klassrumsundervisningsövningar (6 sp) Studerande behärskar innehållet i de undervisningsplaner som används i bilskolan på så vis att den studerande klarar av att tillämpa pedagogiska teorier i undervisningen. Samtidigt skaffar sig den studerande en ämnesdidaktisk grund, vilket betyder att den studerande känner till de teoretiska utgångspunkterna för det undervisningsarbete som sker i bilskolan samt klarar av att analysera och tillämpa dessa som handledare i en inlärningsprocess. Den studerande bildar sig en uppfattning om teorier kring undervisning och inlärning. - bilskolans läroplan och dess innehåll - inlärningssyn, -metoder och miljö - att lära sig handleda - att planera och förverkliga undervisning - att arrangera undervisningsgrupper enligt olika läroplaner (A, B, C, bana, II-skedet, mörkerkörning) - att köra ekonomiskt - förarexamen i A, B och C-klass Studierna består av att göra studerande förtrogna med läroplaner, dess innehåll och rådande synsätt på inlärning. Samtidigt repeteras den teoretiska utgångspunkten för inlärningsprocessen och anpassas till trafikundervisningens undervisningsmetoder. Didaktiken som används i studiehelheten är aktiverande undervisningsmetoder och studerandes eget självständiga arbete. För att tillämpa detta får studerande planera och förverkliga olika undervisningssituationer med varierande metoder. Under en del av den reserverade tiden för feedback utvärderar de studerande öppet både egna och andras undervisningsfärdigheter samt utveckling/framåtskridande. Svar på frågan vad, hur och varför söks. 10 sp = 267 h Närundervisning och handledning 150 h Distansarbete och handledning 110 h Tentamen och feedback på tentamen 7 h sker enligt skalan 1-3.

10 3.2. Körundervisningens didaktik (12 sp) Didaktik, fordonsklasserna A; B; C (4 sp) Körundervisningsövningar A; B; C (8 sp) Den studerande klarar av att tillämpa pedagogiska teorier i körundervisningen. Studerande klarar också av att motivera/argumentera varför han/hon valt olika inlärnings och undervisningsmetoder. I studiehelheten läggs den ämnesdidaktiska grunden för praktikperioden. Den studerande känner till olika teoretiska utgångspunkter för handledning i trafikundervisning och klarar av att analysera och på egen hand tillämpa dessa som handledare i en inlärningsprocess. - inlärnings- och undervisningsmetoder samt innehåll i olika trafikmiljöer och - situationer - att lära sig handleda - att planera och förverkliga undervisning - att ordna körundervisning enligt olika läroplaner (A, B, C, bana, II-skedet, mörkerkörning) - att köra ekonomiskt - förarexamen i A, B och C-klass Studerande sätter sig in i bilskolans läroplaner och i deras innehåll. Studierna består av att få kunskap om läroplaner, deras innehåll och nu rådande synsätt på lärande samt att tillämpa denna kunskap i körundervisningen. Inlärningsprocessen framskrider så att studerande först blir förtrogna med olika metoder att handleda elever i körundervisningen. Efter detta övas användningen av teorier vid planering och förverkligande av undervisning. I studiehelheten jobbar man i grupp och självständigt. Studerande planerar och förverkligar körlektioner enligt olika metoder. Under en del av feedbackstillfällena utvärderar studerande öppet både egna och andras undervisningsförmåga. 12 sp = 320 h Närundervisning och handledning 180 h Distansundervisning och handledning 140 h Godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i undervisning och övningar. Bedöms enligt skalan 1-3.

11 3.3. Tal och samtal (4 sp) Studerande får grundläggande teoretiska insikter i muntlig kommunikation. Blir medvetna om och kan tolka sig själva och andra i olika kommunikationssituationer. Utvecklar sin röst och sitt kroppsspråk som en del av den pedagogiska professionalismen. Innehåll F1 Röst F2 Retorik F3 Samtal F4 Berättarkonst och kroppsspråk A1 Berättarkonst A2 Berättande A3 Röstvård i praktiken A4 Röstvård i praktiken A5 Videofilmat anförande A6 Analys av anförande Analysen på A6 görs utgående från videofilmning av ett av följande moment: anförande, undervisningssituation eller presentation i annat sammanhang. I kursen ingår även en individuell röstanalys. Prestationskrav och bedömning Kursen bedöms som godkänd/underkänd på basis av en portfölj som innehåller följande: 1. Debattanalys 2. Analys av undervisningssituation 3. 3-minuters anförande, hur förberett, disposition 4. Sagan/berättelsen som berättas, hur jag gjort den till min 5. Kursutvärdering/loggsammanfattning 6. Kvalitetscirkelprotokoll (litteraturen fungerar som diskussionsunderlag i grupper på 4-5 deltagare) kvalitetscirkeln schemaläggs! Omfattning 4 sp 8F 12A Sala, E. (2003) Ääniergonomia. Helsinki: Työterveyslaitos. Hellspong, L. (1992) Konsten att tala, övningsbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. Hägg & Kuoppa (1997) Professionell vägledning. Lund: Studentlitteratur. Ärnström, U. (1996) Berättarverkstad. Stockholm: Kulturkemi

12 3.4. Psykologi i trafikundervisningen (6 sp) Pedagogisk psykologi 3 sp Trafikpsykologi 3 sp Pedagogisk psykologi (3 sp) Den studerande skall kunna beakta de lagbundenheter som ligger till grund för hur människor lär sig och hur de interagerar med varandra. Studerande klarar av att kritiskt resonera kring de egna möjligheterna att fungera som pedagog och påverkare. 1. Livslopp: i trafiken genom livet 2. Intelligens och begåvning 3. Värderingar och attityder i trafiken 4. Kunskaper och färdigheter 5. Ensam och i grupp 3 sp = 80 h Närundervisning 30 h Distansundervisning och handledning 44 h Tentamen och feedback 6 h Godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i undervisning och övningar. Bedöms enligt skalan Trafikpsykologi (3 sp) et är att öka studerandes kunskap om och förståelse för eget och andra människors beteende i allmänhet och i trafiksammanhang i synnerhet. Studerande känner till informations- och kommunikationsteknikens möjligheter som stöd i undervisningen och bekantar sig med nätbaserat lärande och handledande pedagogik. 1. Hjärna och körande 2. Inre modeller 3. Körbeteendets nivåer 4. Personlighet 5. Attityd 6. Beteende enskilt och i grupp 7. Informations- och kommunikationsteknikens möjligheter i undervisningen 8. Dialogbaserade verksamhetssätt som grund för informationsbyggande konstruktion

13 Nätbaserade studier 3 sp = 80 h Till de nätbaserade studierna hör dels närstudier dels nätbaserad undervisning. I samband med nätbaserade studier krävs obligatorisk närvaro under närstudietillfällena. Närstudier hålls i början, under och i slutet av studiehelheten. Studierna innehåller litteraturstudier, deltagande i diskussioner på nätet, utforma uppgifter på basen av forskningsfrågor, formulera resultaten i små grupper skapa samt utvärdera inlärningen. Studieperioden bedöms enligt skalan Trafikundervisningens pedagogik (5 sp) Studerande känner till de teoretiska utgångspunkterna för den undervisning som sker i bilskola. Under denna studiehelhet läggs den pedagogiska grunden för trafik- och körundervisningens didaktik. - Pedagogik som vetenskap - Pedagogikens grundbegrepp - Inlärnings- och undervisningssyn - Kunskapssyn - Inlärning av färdigheter - Lärarens praxisteori Studierna består av fördjupning i de nu rådande synsätten på inlärning och teoretiska utgångspunkter för inlärningsprocessen samt principer för att förverkliga detta i trafikundervisningen. 5 sp = 134 h Närstudier och övningar 48 h Distansuppgifter och handledning 82 h Tentamen och feedback på tentamen 4 h sker enligt skalan 1-3.

14 3.6. Specialpedagogik (3 sp) Trafiklärarstuderande klarar av att fungera kreativt, målinriktat och flexibelt tillsammans med olika elever i bilskolan. Studerande klarar av att använda och utveckla mångsidiga pedagogiska modeller och metoder i kör- och klassrumsundervisningen samt klarar av att stöda enskilda individer i lärandet utifrån deras behov. - Specialpedagogik i bilskolan - Inlärningssvårigheter och stödande av inlärning - Synskador - Undervisning av döva - Invandrare i bilskolan - Inva-bilism - Psykiska problem - Att övervaka och stöda körförmågan 4. Undervisningspraktik (18 sp) Den studerande klarar självständigt av att planera och förverkliga olika undervisningssituationer med varierande metoder samt med beaktande av elevens nivå. Den studerande kan utvärdera sin egen undervisningsförmåga, elevens framsteg utgående från de mål studerande satt för undervisningen. Därtill får den studerande en generell bild av bilskolans verksamhet. och beskrivning av studierna Inlärning i arbete I (2 sp) Den studerande bekantar sig med sin blivande praktikskola och uppgör ett preliminärt avtal för undervisningspraktiken. Den studerande följer trafiklärarens arbete genom att vara med i kör- och klassrumsundervisning (upp till 20 timmar). Den studerande bekantar sig också med andra uppgifter inom bilskolan (8 timmar). Skriftlig rapport uppgörs både över trafiklärararbetet och andra arbeten som utförs vid bilskolan.

15 Inlärning i arbete II (2 sp) Den studerande följer trafiklärarens arbete genom att vara med i kör- och klassrumsundervisning (upp till 20 timmar). Att följa med kör- och klassrumsundervisningen är en del av den obligatoriska undervisningspraktiken. Förverkligad observation rapporteras skriftligt. Inlärning i arbete III (2 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Den studerande kan utföra alla praktikdelar tillsammans om upp till 35 timmar. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel (= de studier som föregår inlärning i arbete III). Att auskultera kör- och klassundervisning utgör en obligatorisk del av undervisningspraktiken. Inlärning i arbete IV (10 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel. Under denna period kan studerande utföra alla de arbeten en trafiklärare utför, såvida den handledande trafikläraren och den studerande själv upplever att förutsättningar finns för detta. Att auskultera kör- och klassundervisning utgör en obligatorisk del av undervisningspraktiken. Inlärning i arbete V (2 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel. 1. Observation av klassrumsundervisning 35 h 2. Att hålla handledande undervisning 25 h 3. Observation av körundervisning 50 h 4. Att hålla handledande körundervisning 50 h 5. Handlednings- och feedbacksdiskussioner 75 h 6. Planering av undervisning 127 h 7. Distansuppgifter och handledning 120 h Inlärning i arbete I-V (18 sp = 482 h) Närstudier 240 h Studerandes eget arbete 242 h sker enligt skalan 1-3.

16 Trafiklärarexamen Studerande som godkänts i trafiklärarutbildning har möjlighet att avlägga trafiklärarexamen. Kommunikationsministeriet har tillsatt en nämnd för trafiklärarexamen som tar emot ansökan. Efter att nämnden för trafiklärarexamen gett sitt godkännande beviljar hemkommunens polismyndighet trafiklärartillstånd. Förverkligande och bedömning Enligt anvisningar som ges av trafiklärarnas examensnämnd.

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

RECOMMENDED OR REQUIRED READING

RECOMMENDED OR REQUIRED READING OPETUSSUUNNITELMA 2015 på förskole och lågstadiet KOODI 693683P Orienterande praktik 1:a året Efter orienterande praktik har de studerande en utvecklad ämnessyn och en fördjupad syn på sin lärarroll samt

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar 2 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet... 2 1.4 Indragning... 2 1.5

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Praktik i klasslärarutbildningen

Praktik i klasslärarutbildningen Att växa till lärare Praktik i klasslärarutbildningen Översikt: Praktik i klasslärarutbildningen, 20 sp + 5 sp valfri praktik Grundstudier Ämnesstudier Ämnesstudier Fördjupade studier 1. Inledande praktik

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRAFIKLÄRARE 2010

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRAFIKLÄRARE 2010 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRAFIKLÄRARE 2010 FÖRESKRIFT 44/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:7 Föreskrifter och anvisningar 2010:7 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRAFIKLÄRARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRAFIKLÄRARE 2014 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR TRAFIKLÄRARE 2014 Föreskrift 8/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:5 Föreskrifter och anvisningar 2014:5 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning Inledning Undervisningsplanen har uppgjorts så att den lämpar sig för användning i grundutbildningarna för kategorierna A1, A2

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C

Fastställande av läroplaner avseende förarutbildning för körkortsklasserna C1 och C Fordonsförvaltningscentralen Fabiansgatan 32 PB 120 00101 Helsingfors Telefon: 0100 7800 Fax: (09) 6185 3600 www.ake.fi Finlands Bilskoleförbund Banmästargatan 11 00520 HELSINGFORS Datum 14.5.2009 Dnr

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Ålands vårdinstitut Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Fastställd av direktionen 7.6.2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD... 3 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.; beslutade den 19

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2011 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia Bästa lärare, Dimensioneringsramen för nätbaserade studier är ett verktyg för planeringen av nätbaserad undervisning. Med hjälp av dimensioneringsramen kan du planera din nätbaserade undervisning så att

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Må bra i skolan 02.11 2011

Må bra i skolan 02.11 2011 Må bra i skolan 02.11 2011 Studiehandledning i Lag, förordning och läroplan Lag 630, 29 Rätt till undervisning En studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt studiehandledning. Om studiehandledningen

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2 Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST Innehållsförteckning INLEDNING 2 Strukturen för magisterstudiernavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Praxis vid feedback

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer