Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning"

Transkript

1 Studiehandbok och undervisningsplan för Trafiklärarutbildning Huvudlinjerna i utbildningsprogrammet vilar på förordning om trafiklärarutbildning (A358/2003). Undervisningsplanen och grunderna för urval bestäms av Undervisningsministeriet på basis av utlåtande från Kommunikationsministeriet och bl a ledningsgruppen för trafiklärarutbildning. Om att vara trafiklärare För att utvecklas i sin roll som trafiklärare krävs att läraren ständigt följer med vad som sker i bil- och trafikbranschen samt i det omkringliggandet samhället. Trafikläraryrket är mycket människonära, det är ett serviceyrke i vilket det behövs sociala färdigheter. En öppen och positiv attityd till människor och till livet är bra att ha. Kunderna är olika till sin natur, i sina värderingar och i hur de löser problemsituationer. Trafikundervisningen är individuell och kräver att läraren fördjupar sig i varje elev. I bedömningen av trafiklärarutbildningen eftersträvas att bedömningen inte står i strid med de principer som trafikläraren skall följa i sitt kommande yrke. Utvärderingen är öppen och i denna deltar, förutom studerande och utbildarna, även handledarna från praktikperioderna. Studieprestationerna noteras i studieregistret på så vis att de, om det behövs, kan användas i vidareutbildningar. Studerande har rätt att få ett utdrag ur studieprestationsregistret. När samtliga prestationer är avklarade, får studerande ett slutbetyg. Godkännande av studierna och trafiklärarexamen En studerande har rätt att göra om en underkänd prestation två gånger. En prestation godkänns inte om det finns allvarliga brister i studerandes kunnande eller om studerandes agerande inte är etiskt acceptabelt. Under ett läsår avklaras ungefär 60 studiepoäng. Utbildningen är beräknad att ta cirka 1,5 år i anspråk. Efter att studerande avklarat alla delar i utbildningen skall en särskild trafiklärarexamen avklaras, enligt beslut av kommunikationsministeriet (887/90). Trafiklärarexamen avklaras i det skede som studerande avklarat övriga delar i utbildningen. De kostnader som uppstår i samband med examen betalas av utbildande enhet. Tillgodoräkning av tidigare studier Tanken med tillgodoräkning av tidigare studier är att studerande inte behöver avlägga motsvarande kurser på nytt, att ha möjlighet att förkorta studietiden samt att i större utsträckning ta i beaktande studerandes individuella behov och valmöjligheter. Beslut om tillgodoräkning görs på basis av anhållan av trafiklärarutbildningens ledare. Anhållan om tillgodoräkning bör alltid göras skriftligt och bilagt bör finnas kopior på de prestationer som studerande vill tillgodoräkna.

2 Trafiklärarutbildningens stuktur Till trafiklärarutbildning hör (enligt förordning om trafiklärarutbildning 358/2003): 1. grundstudier i pedagogik 2. yrkesmässiga- och ämnesdidaktiska studier och 3. undervisningsövningar I utbildningsplanen för trafiklärarutbildning är dessa delområden uppdelade i studiehelheter och studieområden. Studierna är beräknade i studiepoäng (ECTS = European Credit Transfer System). En studiepoäng motsvarar ungefär 26,7 timmar arbete för en studerande vilket innebär att 100 sp omfattar cirka 2670 timmar arbete per studerande. Studiehelheter Studier i pedagogik Introduktion till pedagogik som vetenskap Lärararbete Introduktion till pedagogisk psykologi Studiehelheten kan ersättas med avklarade grundstudier i pedagogik eller vuxenpedagogik 12 studiepoäng 5 sp 4 sp 3 sp Yrkesmässiga studier 30 sp Fordonsteknik B- och C-körkortsklasser 3 sp 80 h Personlig trafikskicklighet 4 sp 107 h Lagstiftning 7 sp 187 h Trafiksäkerhet och påverkan på denna 5 sp 134 h Metodik och rapport 5 sp Trafikläraren i företaget och i arbetsgemenskapen 3 sp 80 h Handledning 3 sp 80 h Yrkespedagogiska studier 40 sp Trafikundervisningens didaktik 12 sp 320 h Didaktik, fordonsklasserna A, B, C: 4 sp (107 h) Klassrumsundervisningsövningar 6 sp (160 h) Körundervisningens didaktik 12 sp 320 h Didaktik, fordonsklasserna A, B, C: 4 sp (107 sp) Körundervisningsövningar A, B, C: 8 sp (213 sp) Tal och samtal 4 sp Psykologi i trafikundervisningen 6 sp 160 h Pedagogisk psykologi 3 sp (80 h) Trafikpsykologi 3 sp (80 h) Trafikundervisningens pedagogik 5 sp 134 h Specialpedagogik 3 sp 80 h Undervisningspraktik 18 sp 482 h Inlärning i arbete, perioder I-V 18 sp 482 h

3 sättningar och centralt innehåll i studierna 1. Studier i pedagogik (12 sp) 1.1. Introduktion till pedagogik som vetenskap (5 sp) Att studerande ska känna till pedagogikens centrala frågeställningar som rör undervisningens innehåll, form och målsättning så att de kan identifiera, analysera och använda sig av kunskapen som stöd i praktiken. Innehåll Definitioner av pedagogikens grundbegrepp Delområden inom pedagogiken Historiska perspektiv på pedagogikens utveckling Aktuella strömningar Pedagogisk forskning Vetenskapsfilosofi Relationen teori och praktik 1.2. Lärararbete (4 sp) Syfte Att studerande får inblick i ett lärarperspektiv på undervisning och lärande, tillägnar sig centrala begrepp inom didaktiken, utvecklar beredskap och förmåga att analysera och förstå lärararbetets komplexitet. Innehåll Undervisning och lärande Centrala begrepp inom didaktiken Lärarens konkreta handlande Läroplanen som grund för lärararbete Arbetet med en praktikfolio inleds 1.3. Introduktion till pedagogisk psykologi (3 sp) Att studerande får insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv. Innehåll Introduktion till psykologi som vetenskap Människans utveckling i kognitivt, emotionellt och socialt avseende Självkännedom Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

4 Imsen, G. (2000). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. Schultz L. O. (1994). Utvecklingspsykologi. Lund: Studentlitteratur. Schultz L. O. (1997). Psykologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Tudor-Sandahl, P. (2004). Det glömda självet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar Prestationskrav och bedömning Aktivt deltagande i föreläsningar och övningar Tentamen eller inlämningsarbete Vitsord: A-E 2. Yrkesinriktade studier (30 sp) 2.1. Fordonsteknik B- och C-fordonsklasser (3 sp) Studerande behärskar B- och C-fordonsklassernas struktur, säkerhetsgranskning, lastning, ekonomiskt körsätt samt klarar av att ta i beaktande miljövänliga synvinklar och även kunna beskriva dessa överskådligt, med den bredd och det djup som krävs av en trafikskollärare 1. Strukturen på B-fordonsklassen 2. Betydelsen av fordonsunderhåll för säker och ekonomisk körning 3. Strukturen på C-fordonsklassen 4. Hantering av fordon 5. Lastning av fordon 3 sp = 80 h Kontaktundervisning 36 h Distansuppgifter och handledning 40 h Tent och feedback på tentamen 4 h en sker enligt skalan 1-3. En godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i kontaktundervisningen och övningar 2.2. Personlig trafikskicklighet (4 sp) : Studerande behärskar grundförutsättningarna för säker körning med beaktande av olika fordontypers miljöpåverkan, samt förstår hur detta inverkar på arbetet som trafikskollärare. Att studerande har förmåga att kritiskt utvärdera och utveckla den egna körskickligheten. 1. Utvärdering av den egna körskickligheten 2. Ekonomisk körning 3. Miljö, samhälle och trafik

5 4. Körning i svåra förhållanden - halkkörning - mörkerkörning 4 sp = 107 h Kontaktundervisning och övningar 40 h Distansuppgifter och handledning 60 h Körprov, tent och feedback på tentamen 7 h I bedömningen tas det aktiva deltagandet i undervisningen och i övningarna i beaktande. Därtill krävs godkända distansuppgifter, tentamen och körprov Lagstiftning (7 sp) Studerande behärskar trafiklagstiftningens grunder och grunderna för annan lagstiftning som baserar sig på trafiklagstiftningen samt klarar av att tillämpa dessa. Den studerande skall också klara av att vid behov skaffa kunskap/information om olika saker avseende trafiklagstiftningen och hålla sig uppdaterad med förändringar i denna. Del A (4 sp) : 1. Lagstiftningens grunder 2. Trafiklagstiftning 3. Trafikförordningar samt beslut från kommunikationsministeriet som berör detta 4. Körkortsförordningen samt beslut från kommunikationsministeriet som berör detta 5. Strafflagen 23:e kapitlet 4 sp = 107 h Närstudier 40 h Distansuppgifter och handledning 60 h Tent och feedback 7 h Del B (3 sp) 1. EU-lagstiftning 2. Förordning om användning av fordon på väg 3. Terrängtrafiklag 4. Försäkringslagstiftning 5. Fordonslagen 6. ADR/Specialtransporter

6 Nätbaserade studier 3 sp = 80 h (Klass = 4 h, Virtuellt = 76 h) Till de nätbaserade studierna hör dels närstudier dels nätbaserad undervisning. I samband med nätbaserade studier krävs obligatorisk närvaro under närstudietillfällen. Närstudier hålls i början, under och i slutet av studiehelheten. Studierna innehåller litteraturstudier, deltagande i diskussioner på nätet, studieuppgifter samt ett skriftligt prov. av Del A och B enligt skalan Trafiksäkerhet och påverkan på denna (5 sp) Studerande har en helhetsuppfattning över trafikbranschen och dess delar. Studerande kan placera den utbildning som ges i bilskolorna, och verksamheten som hör till utbildningen, som del i ett större trafiksäkerhetsarbete. 1. Arbetsmaterial: Trafiksäkerhet och påverkan på denna 2. Trafikrelaterat fältprojekt I början av studierna bekantar sig studerande bl.a. med hjälp av expertföreläsningar med trafiksäkerhetsarbetets utvecklingshistoria, organisering och förverkligande. Efter expertföreläsningarna sätter sig deltagarna in i trafikrelaterad information, samlar in kunskap och omarbetar denna till studiematerial. Det material studerande byggt upp, samlas ihop och studerande uppgör tillsammans ett skriftligt material. Genom att framställa studiematerial vägleds den studerande att ta till sig föränderlig information. Den studerande lär sig samtidigt att anpassa informationen så att den passar för undervisning. Den studerande får kännedom om trafiksäkerhetsarbetets olika former och metoder, vilket behövs för upprätthållande av yrkesskicklighet. Studerande bekantar sig med olika aktörer som arbetar med trafiksäkerhet. Genom det trafikrelaterade fältprojektet planerar de studerande ett undervisningspass eller en temadag för en annan målgrupp än bilskolors traditionella undervisningsgrupper. Detta projekt erbjuder studerande möjlighet att undervisa och handleda på annat håll än i bilskolan. 1. Arbetsmaterial: Trafiksäkerhet och påverkan på denna (3 sp = 80 h) Närstudier och handledning 40 h (innehåller expertföreläsningar 4 x 4 h) Distansarbete och handledning 36 h Tent och feedback på tenten 2. Trafikrelaterat fältprojekt (2 sp = 54 h) Närstudier och handledning 8 h Planering och förverkligande av projektet 8 h Rapportskrivning 22 h

7 enligt skalan 1-3. I studiehelhetens bedömning tas, förutom inlärningsarbetets skriftliga del och undervisningspasset (avsnitt), även fasta på rapporteringen och framförandet av projektarbetet Metodik och rapport (5 sp) Studerande klarar av att använda trafikbranschens forskningsmaterial som stöd för sitt eget lärande och lärdomsprov. Studerande behärskar forskningens olika skeden och klarar av att genomföra och producera en skriftlig rapport alternativt klarar av att fungera i projektuppgifter samt rapportera detta skriftligt. Genom det egna lärdomsprovet (seminariearbetet) eller projektarbetet fördjupar sig den studerande i trafikbranschens kunskaper och färdigheter samt klarar av att rapportera arbetet skriftligt. Forskningsbaserat seminariearbete 1. Forskning inom trafikbranschen, samt dess olika delar och resultat 2. Principer för forskningsarbete 3. Kvantitativ och kvalitativ forskning 4. Informationssökning och behandling av material 5. Skrivande av rapport Verksamhetsbaserat seminariearbete 1. Principer för projektarbete 2. Planering och förverkligande av projekt 3. Skrivande av rapport Materialbaserat seminariearbete 1. Principer för uppgörande av inlärningsmaterial 2. Informationssökning och behandling av material 3. Skrivande av rapport

8 2.6. Trafikläraren i företaget och i arbetsgemenskapen (3 sp) Studerande känner trafiklärarens arbetsuppgifter och olika roller inom arbetsgemenskapen. Efter studiehelheten skall den studerande behärska kundbetjäning och undervisningsarbetets stödfunktioner, såsom t.ex. administration. Därtill bör den studerande ha bildat sig en uppfattning om bilskolan som företag. 1. Allmänt om bilskolans verksamhet 2. Trafiklärarens befattningsbeskrivning 3. Trafikläraren i olika läroinrättningar 4. Bilskolans administrativa arbete 5. Möte med olika kulturer ur ett trafiklärarperspektiv 6. Bilskolan som företag 3 sp = 80 h Närstudier 36 h Distansstudier och handledning 40 h Tentamen och feedback på tentamen 4 h Bedöms som godkänt/underkänt. För godkänd prestation krävs aktivt deltagande i kontaktundervisningen, utförande av distansstudierna enligt uppgjorda direktiv samt godkänd tentamen Handledning (3 sp) Studerande har för trafiklärarstudierna tillräckliga studie- och informationssökningsfärdigheter. - informationssökning - studieberedskap De studerande har möjlighet att få studiehandledning under hela studietiden. Under början av studierna säkerställs att den studerande har tillräckliga datakunskaper. Vid behov ordnas klinikundervisning. Studerande har en egenlärare. 3 sp = 80 h Närundervisning 40 h Studerandes eget arbete 40 h Bestäms skilt vid behov.

9 3. Yrkespedagogiska studier (40 sp) 3.1. Trafikundervisningens didaktik (10 sp) Didaktik, fordonsklasserna A; B; C (4 sp) Klassrumsundervisningsövningar (6 sp) Studerande behärskar innehållet i de undervisningsplaner som används i bilskolan på så vis att den studerande klarar av att tillämpa pedagogiska teorier i undervisningen. Samtidigt skaffar sig den studerande en ämnesdidaktisk grund, vilket betyder att den studerande känner till de teoretiska utgångspunkterna för det undervisningsarbete som sker i bilskolan samt klarar av att analysera och tillämpa dessa som handledare i en inlärningsprocess. Den studerande bildar sig en uppfattning om teorier kring undervisning och inlärning. - bilskolans läroplan och dess innehåll - inlärningssyn, -metoder och miljö - att lära sig handleda - att planera och förverkliga undervisning - att arrangera undervisningsgrupper enligt olika läroplaner (A, B, C, bana, II-skedet, mörkerkörning) - att köra ekonomiskt - förarexamen i A, B och C-klass Studierna består av att göra studerande förtrogna med läroplaner, dess innehåll och rådande synsätt på inlärning. Samtidigt repeteras den teoretiska utgångspunkten för inlärningsprocessen och anpassas till trafikundervisningens undervisningsmetoder. Didaktiken som används i studiehelheten är aktiverande undervisningsmetoder och studerandes eget självständiga arbete. För att tillämpa detta får studerande planera och förverkliga olika undervisningssituationer med varierande metoder. Under en del av den reserverade tiden för feedback utvärderar de studerande öppet både egna och andras undervisningsfärdigheter samt utveckling/framåtskridande. Svar på frågan vad, hur och varför söks. 10 sp = 267 h Närundervisning och handledning 150 h Distansarbete och handledning 110 h Tentamen och feedback på tentamen 7 h sker enligt skalan 1-3.

10 3.2. Körundervisningens didaktik (12 sp) Didaktik, fordonsklasserna A; B; C (4 sp) Körundervisningsövningar A; B; C (8 sp) Den studerande klarar av att tillämpa pedagogiska teorier i körundervisningen. Studerande klarar också av att motivera/argumentera varför han/hon valt olika inlärnings och undervisningsmetoder. I studiehelheten läggs den ämnesdidaktiska grunden för praktikperioden. Den studerande känner till olika teoretiska utgångspunkter för handledning i trafikundervisning och klarar av att analysera och på egen hand tillämpa dessa som handledare i en inlärningsprocess. - inlärnings- och undervisningsmetoder samt innehåll i olika trafikmiljöer och - situationer - att lära sig handleda - att planera och förverkliga undervisning - att ordna körundervisning enligt olika läroplaner (A, B, C, bana, II-skedet, mörkerkörning) - att köra ekonomiskt - förarexamen i A, B och C-klass Studerande sätter sig in i bilskolans läroplaner och i deras innehåll. Studierna består av att få kunskap om läroplaner, deras innehåll och nu rådande synsätt på lärande samt att tillämpa denna kunskap i körundervisningen. Inlärningsprocessen framskrider så att studerande först blir förtrogna med olika metoder att handleda elever i körundervisningen. Efter detta övas användningen av teorier vid planering och förverkligande av undervisning. I studiehelheten jobbar man i grupp och självständigt. Studerande planerar och förverkligar körlektioner enligt olika metoder. Under en del av feedbackstillfällena utvärderar studerande öppet både egna och andras undervisningsförmåga. 12 sp = 320 h Närundervisning och handledning 180 h Distansundervisning och handledning 140 h Godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i undervisning och övningar. Bedöms enligt skalan 1-3.

11 3.3. Tal och samtal (4 sp) Studerande får grundläggande teoretiska insikter i muntlig kommunikation. Blir medvetna om och kan tolka sig själva och andra i olika kommunikationssituationer. Utvecklar sin röst och sitt kroppsspråk som en del av den pedagogiska professionalismen. Innehåll F1 Röst F2 Retorik F3 Samtal F4 Berättarkonst och kroppsspråk A1 Berättarkonst A2 Berättande A3 Röstvård i praktiken A4 Röstvård i praktiken A5 Videofilmat anförande A6 Analys av anförande Analysen på A6 görs utgående från videofilmning av ett av följande moment: anförande, undervisningssituation eller presentation i annat sammanhang. I kursen ingår även en individuell röstanalys. Prestationskrav och bedömning Kursen bedöms som godkänd/underkänd på basis av en portfölj som innehåller följande: 1. Debattanalys 2. Analys av undervisningssituation 3. 3-minuters anförande, hur förberett, disposition 4. Sagan/berättelsen som berättas, hur jag gjort den till min 5. Kursutvärdering/loggsammanfattning 6. Kvalitetscirkelprotokoll (litteraturen fungerar som diskussionsunderlag i grupper på 4-5 deltagare) kvalitetscirkeln schemaläggs! Omfattning 4 sp 8F 12A Sala, E. (2003) Ääniergonomia. Helsinki: Työterveyslaitos. Hellspong, L. (1992) Konsten att tala, övningsbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. Hägg & Kuoppa (1997) Professionell vägledning. Lund: Studentlitteratur. Ärnström, U. (1996) Berättarverkstad. Stockholm: Kulturkemi

12 3.4. Psykologi i trafikundervisningen (6 sp) Pedagogisk psykologi 3 sp Trafikpsykologi 3 sp Pedagogisk psykologi (3 sp) Den studerande skall kunna beakta de lagbundenheter som ligger till grund för hur människor lär sig och hur de interagerar med varandra. Studerande klarar av att kritiskt resonera kring de egna möjligheterna att fungera som pedagog och påverkare. 1. Livslopp: i trafiken genom livet 2. Intelligens och begåvning 3. Värderingar och attityder i trafiken 4. Kunskaper och färdigheter 5. Ensam och i grupp 3 sp = 80 h Närundervisning 30 h Distansundervisning och handledning 44 h Tentamen och feedback 6 h Godkänd prestation förutsätter aktivt deltagande i undervisning och övningar. Bedöms enligt skalan Trafikpsykologi (3 sp) et är att öka studerandes kunskap om och förståelse för eget och andra människors beteende i allmänhet och i trafiksammanhang i synnerhet. Studerande känner till informations- och kommunikationsteknikens möjligheter som stöd i undervisningen och bekantar sig med nätbaserat lärande och handledande pedagogik. 1. Hjärna och körande 2. Inre modeller 3. Körbeteendets nivåer 4. Personlighet 5. Attityd 6. Beteende enskilt och i grupp 7. Informations- och kommunikationsteknikens möjligheter i undervisningen 8. Dialogbaserade verksamhetssätt som grund för informationsbyggande konstruktion

13 Nätbaserade studier 3 sp = 80 h Till de nätbaserade studierna hör dels närstudier dels nätbaserad undervisning. I samband med nätbaserade studier krävs obligatorisk närvaro under närstudietillfällena. Närstudier hålls i början, under och i slutet av studiehelheten. Studierna innehåller litteraturstudier, deltagande i diskussioner på nätet, utforma uppgifter på basen av forskningsfrågor, formulera resultaten i små grupper skapa samt utvärdera inlärningen. Studieperioden bedöms enligt skalan Trafikundervisningens pedagogik (5 sp) Studerande känner till de teoretiska utgångspunkterna för den undervisning som sker i bilskola. Under denna studiehelhet läggs den pedagogiska grunden för trafik- och körundervisningens didaktik. - Pedagogik som vetenskap - Pedagogikens grundbegrepp - Inlärnings- och undervisningssyn - Kunskapssyn - Inlärning av färdigheter - Lärarens praxisteori Studierna består av fördjupning i de nu rådande synsätten på inlärning och teoretiska utgångspunkter för inlärningsprocessen samt principer för att förverkliga detta i trafikundervisningen. 5 sp = 134 h Närstudier och övningar 48 h Distansuppgifter och handledning 82 h Tentamen och feedback på tentamen 4 h sker enligt skalan 1-3.

14 3.6. Specialpedagogik (3 sp) Trafiklärarstuderande klarar av att fungera kreativt, målinriktat och flexibelt tillsammans med olika elever i bilskolan. Studerande klarar av att använda och utveckla mångsidiga pedagogiska modeller och metoder i kör- och klassrumsundervisningen samt klarar av att stöda enskilda individer i lärandet utifrån deras behov. - Specialpedagogik i bilskolan - Inlärningssvårigheter och stödande av inlärning - Synskador - Undervisning av döva - Invandrare i bilskolan - Inva-bilism - Psykiska problem - Att övervaka och stöda körförmågan 4. Undervisningspraktik (18 sp) Den studerande klarar självständigt av att planera och förverkliga olika undervisningssituationer med varierande metoder samt med beaktande av elevens nivå. Den studerande kan utvärdera sin egen undervisningsförmåga, elevens framsteg utgående från de mål studerande satt för undervisningen. Därtill får den studerande en generell bild av bilskolans verksamhet. och beskrivning av studierna Inlärning i arbete I (2 sp) Den studerande bekantar sig med sin blivande praktikskola och uppgör ett preliminärt avtal för undervisningspraktiken. Den studerande följer trafiklärarens arbete genom att vara med i kör- och klassrumsundervisning (upp till 20 timmar). Den studerande bekantar sig också med andra uppgifter inom bilskolan (8 timmar). Skriftlig rapport uppgörs både över trafiklärararbetet och andra arbeten som utförs vid bilskolan.

15 Inlärning i arbete II (2 sp) Den studerande följer trafiklärarens arbete genom att vara med i kör- och klassrumsundervisning (upp till 20 timmar). Att följa med kör- och klassrumsundervisningen är en del av den obligatoriska undervisningspraktiken. Förverkligad observation rapporteras skriftligt. Inlärning i arbete III (2 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Den studerande kan utföra alla praktikdelar tillsammans om upp till 35 timmar. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel (= de studier som föregår inlärning i arbete III). Att auskultera kör- och klassundervisning utgör en obligatorisk del av undervisningspraktiken. Inlärning i arbete IV (10 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel. Under denna period kan studerande utföra alla de arbeten en trafiklärare utför, såvida den handledande trafikläraren och den studerande själv upplever att förutsättningar finns för detta. Att auskultera kör- och klassundervisning utgör en obligatorisk del av undervisningspraktiken. Inlärning i arbete V (2 sp) Den studerande beviljas ett tillfälligt trafiklärartillstånd. Villkoren för beviljandet av ett tillfälligt trafiklärartillstånd definieras i Kommunikationsministeriets beslut 1096/70/94: Eleven får verka som trafiklärare upp till sex månader, efter att han/hon slutfört trafiklärarkursens grunddel. 1. Observation av klassrumsundervisning 35 h 2. Att hålla handledande undervisning 25 h 3. Observation av körundervisning 50 h 4. Att hålla handledande körundervisning 50 h 5. Handlednings- och feedbacksdiskussioner 75 h 6. Planering av undervisning 127 h 7. Distansuppgifter och handledning 120 h Inlärning i arbete I-V (18 sp = 482 h) Närstudier 240 h Studerandes eget arbete 242 h sker enligt skalan 1-3.

16 Trafiklärarexamen Studerande som godkänts i trafiklärarutbildning har möjlighet att avlägga trafiklärarexamen. Kommunikationsministeriet har tillsatt en nämnd för trafiklärarexamen som tar emot ansökan. Efter att nämnden för trafiklärarexamen gett sitt godkännande beviljar hemkommunens polismyndighet trafiklärartillstånd. Förverkligande och bedömning Enligt anvisningar som ges av trafiklärarnas examensnämnd.

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar 2 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet... 2 1.4 Indragning... 2 1.5

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning Inledning Undervisningsplanen har uppgjorts så att den lämpar sig för användning i grundutbildningarna för kategorierna A1, A2

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.; beslutade den 19

Läs mer

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier.

Tradenom. 210 studiepoäng. Omfattning: 3,5 år. Utvärdering: Speciella krav: Validering (AHOT): Läs om. Universitetsstudier. Utbildningsprogrammet i företagsekonomi Utbildningsprogrammet i nötskal Utbildningsprogrammets profil Utbildningsprogrammets målsättningarr Den professionella utvecklingen Läroplan Utbildningsprogrammet

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

Betygskriterier NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp

Betygskriterier NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2010-12-01. Gäller fr.o.m. vt 2011. Delkurs 1: Webbproduktion och grafisk formgivning, 4 hp Vid delkursens slut ska studenten

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte Transportstyrelsen Sörens Trafikskola Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23 Kursplan Bil Inledning (kvalitetsbeskrivning) Det är viktigt att eleven kan reglerna i trafiken och även kan samverka med andra

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

OPTILIFE. Block 3 Merkonom och datonom

OPTILIFE. Block 3 Merkonom och datonom OPTILIFE Block 3 Merkonom och datonom DELOMRÅDE 1 - MOTION SOM FRÄMJAR FUNKTIONS- OCH ARBETSFÖRMÅGAN Den studerande Främjar en sund och aktiv livsstil Inser vikten av motion för funktions- och arbetsförmågan

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Ny føreropplæring ny retning eller gammelt arvegods i ny innpakning? GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Forum

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer