Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod NOA120 Dnr 03:194 D Beslutsdatum Nordiska språk med särskild inriktning på svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod NOA120 Dnr 03:194 D Beslutsdatum 2003-12-10. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska"

Transkript

1 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod NOA120 Dnr 03:194 D Beslutsdatum Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Nordiska språk med särskild inriktning på svenska Scandinavian Languages with Focus on Swedish Nordiska språk Poängtal 20 Nivå 1 20 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Kursen ges som fristående kurs. Den kan tillgodoräknas inom NOB141. Förkunskaper Sv B eller Sv2 B. Syfte Innehåll Kursens övergripande mål är att ge teoretisk kunskap om nordiska språk, särskilt svenska. Den ska utveckla de studerandes praktiska färdigheter i att använda svenskan i tal och skrift. Den avser att ge de studerande grundläggande generella kunskaper om språket och om människan som språkvarelse i tid och rum att ge de studerande elementära insikter i svenskans struktur och bruk att ge kunskaper i retorik och öva de studerandes förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i olika kommunikationssituationer att ge de studerande grundläggande kunskaper om de nordiska språkens historiska utveckling, särskilt svensk språkhistoria. Kursen består av följande delkurser: 1. Svensk språkstruktur I (6 poäng) Delkursens syfte är att ge kunskaper om det svenska språkets grammatiska och fonetiska struktur och att ge redskap för de studerandes arbete med språk i bruk i andra delar av kursen. Inom grammatiken ska de studerande lära sig den nusvenska grammatikens grunder. Ordklasser, ordböjning, ordbildning och syntax behandlas, och grammatisk analys tränas i olika färdighetsövningar. Orientering om olika grammatiska beskrivningar och om språkets betydelsesida ingår. Ett kontrastivt perspektiv ska, då så är möjligt, anläggas på grammatik så att de studerande kan jämföra svenskans struktur med andra språks, bl.a. de övriga nordiska språkens och invandrarspråk-

2 ens struktur. Inom fonetiken ska de studerande lära sig centrala fonetiska begrepp. De ska lära sig att behärska fonetisk skrift. Vidare ska de få kunskaper om förhållandet mellan svenskt ljudskick och svensk stavning. 2. Språk, individ och samhälle (5 p) Delkursen avser att ge kunskaper om språkpsykologi och språksociologi. Detta innebär att den ska ge insikter om språkets betydelse för individen. Språkutveckling kopplad till intellektuell, emotionell och social utveckling tas upp. I detta sammanhang ska två- och flerspråkighet beaktas. Vidare ska delkursen orientera om språkhandlingsteori och språkspel. Detta innebär även att delkursen ska ge grundläggande kunskaper om förhållandet mellan språk och samhälle. Den ska ge sådana insikter att de studerande på ett aktivt och självständigt sätt kan förhålla sig till språklig variation av olika slag. De studerande ska också få insikter om språket som maktmedel, gemenskapsfaktor och gruppmärke. Samhällelig språkplanering ska tas upp. 3. Nordisk språk- och texthistoria I (4 poäng) Delkursen ska ge de studerande insikter om språkvariation och språkförändring i de nordiska språken i ett historiskt perspektiv från forntid till nutid. Härvid behandlas såväl generella principer för språkförändring som de nordiska språkens utveckling och geografiska differentiering. Följande aspekter studeras: principer för språks förändring, svenskans släktskapsförhållanden, skriftspråkets framväxt, kulturella och samhälleliga förändringar som påverkat kommunikationssituationen i det nutida samhället. Utvecklingen inom olika textgenrer studeras i ett urval representativa texter från olika tider. 4. Retorik i teori och praktik (5 poäng) Delkursen avser att ge grundläggande kunskaper i retorik, dess ursprung, utveckling och moderna tillämpning i både tal och skrift. De studerande ska få kunskaper om hur en text produceras med modeller från retoriken. Grundläggande medel att övertyga, retoriska arbetssätt, dispositionsprinciper och språklig utformning tas upp. Teori och praktik varvas. Flera olika övningar i muntlig och skriftlig framställning ingår. Texternas kommunikativa funktion ställs i fokus; målet för övningarna är att åstadkomma effektiva talade och skrivna texter. De studerande ska få erfarenhet av ett processinriktat arbetssätt och lära sig att kritiskt granska egna och andras texter. Undervisningsformer Examination Undervisningen består av föreläsningar, lektionsundervisning, seminarier och gruppövningar. Deltagande i färdighetsmoment och seminarier är obligatoriskt. Examinationsformer som kan förekomma är muntliga eller skriftliga prov och fortlöpande prövning under kursen.

3 Betygsättning Övrigt Vid betygsättningen används betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen kan på begäran erhålla kursbevis. Läromedel Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor Delkurs 1 Svensk språkstruktur I, 6 poäng Byrman, Gunilla (red.) Fonetikhäftet. Växjö: Institutionen för humaniora, Josefsson Gunlög Teleman, Ulf Westman, Margareta Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur, Grammatik på villovägar. Stockholm: Almqvist & Wiksell, Språkets lustgård och djungel. Stockholm: Norstedts, (finns i pocket) 216 Övningsmaterial tillkommer ca 70 Ballardini, Kerstin Mål: svenska som främmande språk. Svensk grammatik: svensk grammatik på svenska. Stockholm: Natur och Kultur, Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber, (lärobok och övningsbok) Jörgensen, Nils & Svensson, Jan Liljestrand, Birger Nusvensk grammatik. Malmö: Liber, Så bildas orden. Handbok i ordbildning. Lund: Studentlitteratur, Tingbjörn, Gunnar Svenska som andraspråk en introduktion. Lärobok I. Stockholm: Natur och Kultur, 1993.

4 Delkurs 2 Adelswärd, Viveka Andersson, Lars-Gunnar Språk, individ och samhälle, 5 poäng Kvinnospråk och fruntimmersprat. Forskning och fördomar under 100 år. Stockholm: Bromberg, Fult språk. Svordomar, dialekter och annat ont. Stockholm: Carlssons, Einarsson, Jan Språksociologi. Lund: Studentlitteratur, Einarsson, Jan Barns språkliga dagar. Lund: Studentlitteratur, Håkansson, Gisela Språkinlärning hos barn. Lund: Studentlitteratur, Karlsson, Anna-Malin Kotsinas, Ulla-Britt Severinson Eklundh, Kerstin Kallpratare på nätet. Om chattares kommunikativa kompetens och samtalsstil. I: Josephson (red.) Svenskan i IT-samhället. Ord och stil 28. s Uppsala: Hallgren & Fallgren, Ungdomsspråk. Uppsala: Ord och stil 25. Hallgren & Fallgren, 1996 och senare. Samtalsmönster i elektroniska nätverk. I: Josephson (red.) Svenskan i IT-samhället. Ord och stil 28. s Uppsala: Hallgren & Fallgren, Delkurs 3 Karker, Allan, Lindgren, Birgitta & Løland, Ståle Pettersson, Gertrud Svensson, Jan Nordisk språk- och texthistoria I, 4 poäng Nordens språk. s , , Oslo: Novus, Svenska språket under sjuhundra år. Lund: Studentlitteratur, Kommunikationshistoria. s Lund: Studentlitteratur, Texter i urval. 50 Benneth, Solbritt (red.) Runmärkt. Från klotter till brev. Stockholm: Carlssons, 1994.

5 Lönnroth, Lars & Delblanc, Sven SAOB Söderwall, Knut Fredrik Söderwall, Knut Fredrik m.fl. Wessén, Elias Den svenska litteraturen I. Från forntid till frihetstid: Stockholm: Bonniers, Ordbok över svenska språket. Utgiven av Svenska Akademien. 1. Gleerups: Lund, Ordbok öfver svenska medeltidsspråket 1 2. Berlingska boktryckeriet: Lund, Supplement till Ordbok öfver svenska medeltidsspråket 1 2. Berlingska boktryckeriet: Lund, Svensk språkhistoria I III. Åttonde upplagan. Almqvist & Wiksell: Stockholm, 1965 och senare. Delkurs 4 Cassirer, Peter Haraldsson, Peter Hedlund, Stefan & Johannesson, Kurt Karlberg, Maria & Mral, Brigitte Retorik i teori och praktik, 5 poäng Huvudlinjer i retorikens historia. Lund: Studentlitteratur, Retorik inför publik Konsten att övertyga. Malmö: Liber Ekonomi, 1999 och senare. 172 Marknadsretorik. En bok om reklam och konsten att övertyga. Borås: SIFU, Heder och påverkan. Att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur, Backlund, Britt Ehrenberg, Barbro m.fl. Hellspong, Lennart Hultén, Britt Strömquist, Siv Svenska språknämnden Med tanke på talet. Om förberett tal vetenskapen, hantverket och konsten. Lund: Studentlitteratur, Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. Stockholm: Norstedts Juridik AB, Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur, Massmedieretoriska mönster i journalistiken. Exempel från 30-tal till 90-tal. Svensk sakprosa nr 34. Lund: Institutionen för nordiska språk, Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Malmö: Gleerups, 1989 och senare. Svenska skrivregler utgivna av svenska språknämnden. Stockholm: Liber, 2000

6 Wallgren Hemlin, Barbro Att övertyga från predikstolen. Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 1997.

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2015-02-25 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Tid: kl. 08:15 Plats: Svea Ärende 7 Föregående mötes protokoll Ärende 8 2015/50-1.1

Läs mer

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations Kursplan Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22 Engelsk benämning Ämne Social Psychology and Interpersonal Relations Socialpsykologi 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 02:34 D Beslutsdatum 2002-05-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet 1(4) Kursplan Institutionens namn Kurskod EBD330 Dnr EHV 1:69 Beslutsdatum 1-05-31 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Driva - Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an existing

Läs mer

Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum 2006-06-30. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum 2006-06-30. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHVd 6:23 Beslutsdatum 6-06-30 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Det mångspråkiga samhället

Det mångspråkiga samhället LINKÖPINGS UNIVERSITET HT 2015 IKK Svenska språket 2 714G02 Gunnar Gårdemar, Birigtte Saxtrup Det mångspråkiga samhället Kursen Det mångspråkiga samhället består av två huvuddelar: Nordiska språk och dialekter

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

Nordisk filologi: Kurslitteratur 2011-2013

Nordisk filologi: Kurslitteratur 2011-2013 Nordisk filologi: Kurslitteratur 2011-2013 På den här listan finns litteratur för de kurser som helt eller delvis kan avläggas självständigt, antingen genom traditionell tentamen eller genom inlämningsuppgift.

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1901 Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY302 Kursplanen

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 KURSPLAN FÖR FÖRETAGSEKONOMI, SYSTEM FÖR EKONOMISK STYRNING, FEC 335, 10 POÄNG 1. Fastställande och giltighet Kursplanen har

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Svenska för lärare åk 7-9, 60 hp (31-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 60 hp Målgrupp

Läs mer

Källspråk engelska Skrivregler för svenska och engelska från TNC, 2001. (Publikationer utgivna av TNC 100.) Stockholm: Terminologicentrum TNC.

Källspråk engelska Skrivregler för svenska och engelska från TNC, 2001. (Publikationer utgivna av TNC 100.) Stockholm: Terminologicentrum TNC. GÖTEBORGS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden Institutionen för svenska språket LITTERATURLISTA 1 ÖVERSÄTTARPROGRAMMET, Magisternivå, 60 hp Professional Translation 1, Second Cycle, 60 higher education

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits

FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november

Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november KALLELSE Nr 7:2014 Grundutbildningsutskottets 2014-11-12 MDH 1.1-21/14 ordförande Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november 2014 Plats: Konferensrum L370 i hus Verktyget i Eskilstuna

Läs mer

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Musiklärarutbildningen Musikhögskolan i Malmö 2015 Utbildningsplan Kursplaner Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG

LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan Dnr CF 52-31/2008 Sida 1 (20) LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 210-330 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat den 7 juni 2001 av fakultetsnämnden

Läs mer

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat.

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat. Om ämnet Svenska Ämnet svenska utgörs av en språklig och en litterär del. Syftet med ämnet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om språk och litteratur, sina språkliga förmågor och sina förmågor

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL521 Dnr 2000:13D Beslutsdatum 2000-08-18

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL521 Dnr 2000:13D Beslutsdatum 2000-08-18 Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL521 Dnr 2000:13D Beslutsdatum 2000-08-18 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Ledarskap och organisation, fortsättningskurs, 21-40 poäng Leadership

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Page 1 of 26 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer