FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET"

Transkript

1 Antaget av kommunstyrelsen , KS 231 UTVECKLINGSPROGRAM FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET MÖTESPLATSER, SKOLA OCH FRITID BOENDE OCH KOMMUNIKATIONER INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING NÄRINGSLIV OCH ARBETE

2 Arbetsgrupp Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare Therese Wallgren, Stadskontoret, projektledare Henrik Håkansson, Samhällsbyggnadskontoret, projektassistent Styrgrupp Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Henrik Oretorp (C) Ordförande Johan Rydén (M) 1:e vice ordförande Bertil Andersson (S) 2:e vice ordförande Anna-Karin Malmkvist (S) Inger Larsson (FP) Tony Stané (S) Tove Bergman (MP) Kerstin V Carlsson, Ordförande i Getinge samhällsförening Kenneth Persson, Getinge samhällsförening Att ta vara på barnens kreativitet är en framgångsfaktor för Getinge. Foto: Jesper Petersson

3 Inledning I Halmstads kommuns politiska inriktning för står det att samhällen utanför staden ska må väl och utvecklas. Detta är en förutsättning för att uppnå kommunens vision Halmstad 2020 men även Region Hallands vision Halland bästa livsplatsen. Kommunstyrelsen har tagit initiativ till arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram för Getinge i samverkan med Getinge samhällsförening. Framtagandet sker som ett pilotprojekt, kallat Framtid Getinge, inom ramen för EU projektet SMS (Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen). Projektet handlar om att utveckla goda modeller för medborgardialog och att dessa används för att främja vardagsintegration. Läs mer på Getinge är Halmstads kommuns näst största samhälle med strax under 1900 invånare. Samhället har byggts upp i det vackraste av halländska landskap mitt emellan Halmstad och Falkenberg. Det finns idag ett stort engagemang på orten för att Getinge ska utvecklas. Men för att främja tillväxt och hållbar utveckling krävs helhetssyn och samordning mellan boende, verksamma och kommun kring framtidsbild, ambitioner och strategier. I utvecklingsprogrammet för Framtid Getinge, som du nu håller i din hand, finns de långsiktiga ambitionerna och strategierna för samhället 20 år framåt. Det här är ett strategiskt dokument som underlättar beslutsfattandet för Halmstads kommuns politiker i frågor som rör Getinges utveckling. UTVECKLINGSPROGRAMMET HAR TAGITS FRAM i en bred process genom intervjuer, internetenkäter, workshop, uppföljningsmöten och öppna möten. Det är den samlade kompetensen från boende och verksamma i Getinge och politiker och tjänstemän från Halmstads kommun som format utvecklingsprogrammet. Henrik Oretorp Ordförande, Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Halmstads kommun Kerstin V Carlsson Ordförande, Getinge samhällsförening FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 3

4 Syfte och mål Arbetet med att formulera detta utvecklingsprogram har tre syften: Att åstadkomma en gemensam framtidsbild för Getinge som sträcker sig 20 år framåt i tiden. Att formulera gemensamma ambitioner och strategier för hur vi ska nå framtidsbilden. Att skapa långsiktig organisation/samverkan för dialog och planering av samhället mellan olika aktörer och intressen där kontinuerlig avstämning sker med underlag till planerings - direktiv och sammanställning av åtgärdslista. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet kommer att drivas av Getinge samhällsförening och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i en gemensam styrgrupp. 4 Avgränsning Utvecklingsprogrammet omfattar Getinges tätort i Halmstads kommun. Tidsmässigt omfattar utvecklingsprogrammet en framtidsbild 20 år framåt i tiden. Utvecklingsprogrammet ses över varje mandatperiod. METOD Utvecklingsprogrammet har arbetats fram i bred samverkan mellan ett stort antal aktörer där Halmstads kommun och Getinge samhällsförening varit huvudbärare. Materialet har processats fram genom 74 intervjuer och 29 internetenkäter som besvarats av boende och verksamma i Getinge, en stor workshop med ett 60-tal deltagare, uppföljningsmöten och öppna möten för allmänheten. Framtid GETINGE Utvecklingsprogram Idag är området kring Suseån trist och igenväxt. Det vore bra om vi kunde skapa ett fint område längs med Suseån och göra ån tillgänglig för allmänheten MAN 36 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge

5 Suseån har stor potential som rekreationsområde i Getinge. Bildtext. Foto: Fotografens namn Foto: Jesper Petersson Naturen i Getinge är fantastisk KVINNA 55 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 5

6 Organisation och samverkan Samverkan mellan Halmstads kommun och Getinge samhällsförening bygger på en gemensam långsiktig viljeinriktning för samhället 20 år framåt. Utvecklingsprogrammet ses över varje mandatperiod. Planering och uppföljning av gemensamma åtaganden görs årligen som underlag till planeringsdirektiv och avstämning av fastställd åtgärdslista. Processen kopplas till den kommunala visionsstyrningsmodellen och budgetprocessen. Halmstads kommun och Getinge samhällsförening kommer att ha kontinuerliga möten för planering och uppföljning av arbetet. Utvecklingsprogram beslutas av kommunstyrelsen och avser ett geografiskt område. Programmet tydliggör kommunstyrelsens samordnande roll och beskriver samordningen av de kommunala insatser som kommunfullmäktige beslutat om för kommunens nämnder inom området. Kommunens insatser samordnas med övriga aktörers aktiviteter för att maximera utfallet. I utvecklingsprogrammet uttrycks långsiktiga ambitioner. För kommunens del ska inte dessa ambitioner förväxlas med de övergripande och konkretiserade mål som kommunfullmäktige fastställer för den kommunala verksamheten. Det är väsentligt att bibehålla och Bildltext. utveckla närservicen i Getinges centrum Foto: Foto: Jesper Fotografens Petersson namn 6 Framtid GETINGE Utvecklingsprogram

7 Getinge ska vara en väl utvecklad ort för människor i alla åldrar. Foto: Jesper Petersson FRAMTIDSBILD FÖR GETINGE Getinge är en väl utvecklad ort för människor i alla åldrar. Samhället har god infrastruktur, stor tillgång till service och närhet till städer, natur och hav. Getinges attraktiva levande centrum fungerar som en naturlig mötesplats för ortens invånare. Med Suseån som resurs i centrum har en mötesplats växt fram som går bortom generationsgränserna. Den positiva självbild som Getingeborna delar får andra människor att flytta hit. Här finns rätt förutsättningar för företagsetablering. Nya företag i kombination med befintlig verksamhet gör att Getinge kan erbjuda attraktiva jobb. Den nya tågstationen, som är en växande pendlingsnod i Halmstads kommun, förenklar transporterna till och från Getinge. I Getinge arbetar alla föreningar aktivt för att skapa meningsfull fritid åt Getingeborna. Genom ortens föreningar har invånare möjlighet att engagera sig i samhällets utveckling. Barnen är Getinges framtid. Foto: Fotografens namn FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 7

8 Det är viktigt att ha en väl fungerande ungdomsverksamhet och bra lokaler i Getinge Foto: Jesper Petersson MÖTESPLATSER, SKOLA OCH FRITID Temat kopplar ihop flera målområden i kommunens planeringsdirektiv, kanske främst BARN & UTBILDNING, UPPLEVA & GÖRA, TRYGGHET, SÄKERHET & FOLKHÄLSA, OMSORG & STÖD och även BYGGA & BO. Ambition I Getinge har barn och unga goda möjligheter att lyckas väl i skolan och finna ett rikt och varierat kultur- fritids- och föreningsliv. Fler ungdomar i Getinge väljer att vidareutbilda sig efter gymnasiet. I Getinge används skolans lokaler efter skoltid av andra verksamheter och privata aktörer. Skolan är öppen för människor i alla åldrar och bildar en gemensam mötesplats för Getingeborna. I Getinge finns goda möjligheter till en aktiv fritid genom hela livet. Det skulle vara Mycket enklare om ungdomsgården fanns i samma byggnad som skolan, då skulle nog fler gå dit MAN 16 år, En röst ur medborgardialogen i getinge 8 Framtid GETINGE Utvecklingsprogram

9 Strategier Utveckla skolverksamheten i Getinge Getingeskolan förmedlar undervisning av hög kvalitet. Skolan tillsammans med föräldrarna ger barnen de kunskaper, färdigheter och den trygghet som de behöver för att bli väl fungerande vuxna. Fritidsgårdens och skolans verksamheter integrerar med varandra Utöka samarbetet mellan skolans och fritidsgårdens verksamheter och se över möjligheten att deras lokaler finns i anslutning till varandra. Verka för att skolan ska få ÄNDAMÅLSENLIGA lokaler som ÄVEN är möjliga att använda då skolverksamheten är slut för dagen. Skolan ska kännas välkomnande för alla Getingebor oavsett ålder. Det kan uppnås exempelvis genom att öppna upp skolan och göra den tillgänglig för andra verksamheter efter skoltid. Med nya verksamheter i skolans lokaler får barn och unga lättillgänglig information om verksamhetens utbud. Kulturskolan kan använda skolans lokaler för att bedriva sin verksamhet. Utöka befintligt samarbete mellan skolan och näringslivet. Genom att bredda ungas kunskap om vilka möjligheter arbetslivet erbjuder och koppla tjänster till specifika utbildningar, ökar intresset av att investera i högre utbildning. Samarbetet ska fungera som en hjälp för ungdomarna på orten inför sitt val av gymnasieutbildning. Samordna föreningslivet Föreningarna i Getinge samverkar för att kunna erbjuda alla åldrar varierade fritidsaktiviteter. De är samordnade så att man har möjlighet att vara med på flera aktiviteter. Genom olika informationskanaler får man reda på när olika aktiviter, evenemang och händelser äger rum. Gör skolans närområde till en attraktiv aktivitets- och rekreationsyta Inom skolans närområde finns tillgång till fotbollsplan, tennisplaner, sporthall och utomhusbad. Att få till promenadstråk bakom skolan som kopplas ihop med Suseån och centrum ökar tillgängligheten och attraktiviteten i området. Befintliga tillgångar i skolans närområde bör kontinuerligt underhållas. BIBLIOTEKET SOM MÖTESPLATS Biblioteket i Getinge ska vara en aktör och samverkare för att skapa mötesplatser och ett rikt kulturliv. UTVECKLA INFLYTANDET FÖR UNGDOMARNA PÅ DERAS FRIA TID Effekten av ett utvecklat inflytande kan leda till att ungdomar i Getinge får möjlighet att ta del av en demokratiprocess som leder till utveckling och lärande, handlingskompetens och livskvalitet för dem själva. FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 9

10 CENTRUMUTVECKLING, BOENDE OCH Kommunikationer Temat kopplar ihop flera målområden enligt kommunens planeringsdirektiv. Kanske främst BYGGA & BO, RESOR & TRAFIK och MILJÖ & ENERGI men även till exempel TRYGGHET, SÄKERHET & FOLKHÄLSA och UPPLEVA & GÖRA. Ambition Getinge är en attraktiv bostadsort med varierade bostadsmöjligheter för människors olika behov. I Getinge finns väl utvecklade gång och cykelstråk som gör det säkert för cyklister och fotgängare att förflytta sig mellan ortens olika områden. Getinge har ett väl utvecklat och levande centrum som en mötesplats mellan generationerna där samverkan sker mellan olika aktörer. I centrum finns ett attraktivt och utvecklat rekreationsstråk längs Suseån som fungerar för människors olika behov. Getinge har ett växande kulturutbud som skapar engagemang, kreativitet och sammanhållning på orten. Strategier Skapa en samsyn kring tillgång och behov av lokaler En samlad inventering av lokalbehoven behöver göras för att tydligt klargöra var, för vilka målgrupper och i vilken omfattning olika mötesplatser behövs. Utveckla centrum och skapa ett attraktivt rekreationsområde längs Suseån Tydliggör var centrum i Getinge ligger och ge det en medveten gestaltning. Stimulera handel och icke kommersiella mötesplatser. Utveckla ett rekreationsstråk längs Suseån som också kan hantera översämningsproblematiken. I stråket ingår också utveckling av idrottsområdet bakom Getingeskolan som en del av det sammanhängande rekreationsområdet längs Suseån. skapa fler boendeformer Ha kontinuerlig plan- och markberedskap för olika boendeformer med varierade upplåtelseformer och möjlighet till kvarboende. Förbättra kollektivtrafik och gång- och cykelvägar Förbättra dragningen av kollektivtrafiken genom centrum i Getinge. Se över möjligheten till förbättrade busstider kvällar/ helger. Verka för att barn och vuxna ska kunna promenera och cykla i Getinge på ett säkert sätt. Samordna kulturlivet i Getinge och verka för ett bredare utbud av kulturella aktiviteter Kulturaktiviteter kan ordnas på alla platser både inomhus och utomhus. En behovsbedömning kan visa vilken typ av kultur som Getinges invånare vill se mer av. Centrum, Suseån och promenadstråk är alla exempel på mötesplatser som kan berikas med kulturella inslag genom konst och aktiviteter. CULTURAL PLANNING Undersöka Cultural Planning som en metod för att hitta ortens kreativitet. 10 Framtid GETINGE Utvecklingsprogram

11 Det är viktigt att ta tillvara Getinges unika kvalitéer. Foto: Jesper Petersson Det är viktigt med Valmöjligheter när det kommer till boende MAN 64 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge VAR ÄR CENTRUM EGENTLIGEN? MAN 16 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge Våra barn måste ha möjlighet att ta sig till och från skolan på ett säkert sätt på egen hand KVINNA 28 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 11

12 Idrottsverksamheten är en viktig del av samhället och bidrar till att ge en positiv bild av Getinge. Foto: Jesper Petersson 12 Framtid GETINGE Utvecklingsprogram

13 MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION Temat berör alla målområden i planeringsdirektivet och genomsyrar allt arbete i Getinge Ambition Det finns en positiv bild av Getinge som lockar människor och företag till orten. I Getinge når nyheter och viktig information ut till alla berörda på ett effektivt sätt och boende och verksamma arbetar tillsammans för ett fungerande informationsflöde. Strategier LYfta fram och synliggöra allt positivt med Getinge Boende och verksamma är de som vet mest om Getinge och vad framtidens Getinge behöver för att utvecklas i önskad riktning. Arbeta för effektiva informationskanaler Gemensamma krafter arbetar för att skapa effektiva informationskanaler. Genom att dela på ansvaret kan fler kanaler upprätthållas och fortsätta att utvecklas i framtiden. Välkomna nyinflyttade Att personer från bygden uppmärksammar och hälsar varje nyinflyttad person välkommen stärker samhörigheten och hjälper nya invånare att snabbt bli en del av gemenskapen. MARKNADSFÖRA GETINGE Ta tillvara på den kompetens som finns och arbeta aktivt för att lyfta varumärket Getinge. FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 13

14 NÄRINGSLIV, ARBETE OCH INFRASTRUKTUR Temat kopplar kanske främst till målområdena RESOR & TRAFIK samt NÄRINGSLIV & ARBETSMARKNAD i planeringsdirektivet. Ambition Getinge har ett gott företagarklimat där det finns goda förutsättningar att etablera, driva och låta företag växa. Boende och verksamma i Getinge har goda möjligheter att resa till och från orten för arbete och aktiviteter. I Getinge samverkar och samarbetar företagarna med varandra och med offentlig verksamhet. I Getinge finns världsledande företag. Foto: Jesper Petersson Strategier ATT ha en företagarförening som ses regelbundet och diskuterar gemensamma och angelägna frågor. Det är viktigt att ha ett väl fungerande företagarnätverk för att kunna driva gemensamma utvecklingsfrågor. Verka för förbättrade busstider och ökad turtäthet för att möta pendlares behov. Att lyssna in behoven hos pendlare och stimulera ett ökat resande är grundläggande för att åstadkomma förbättrade busstider/turtäthet. Driv frågan kring möjligheten till en järnvägsstation i Getinge. Halmstads kommun driver frågan med berörda aktörer. En ny station är av central betydelse i frågan om utveckling av Getinge som bostads- och företagsort. Synliggöra behovet av att leda om den tunga trafiken från Getinge centrum. Den tunga trafiken genom Getinge centrum är idag problematisk för de som går och cyklar. Detta behöver synliggöras för att kunna diskutera eventuella åtgärder. Etablera nya och stödja befintliga kopplingar mellan skolan och näringslivet. Detta i syfte att bredda ungas kunskap om vilka möjligheter det finns i arbetslivet och stödja deras framtida etablering på arbetsmarknaden. Aktivt påverka utbyggnaden av modern datateknik som fiber Att Getinge ska hamna högt upp på listan över prioriterade orter för utbyggnad av fibernätverk. 14 Framtid GETINGE Utvecklingsprogram

15 I Getinge finns väl utvecklade verksamheter som ger mycket jobb åt ortens invånare KVINNA 87 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 15

16 E6 Vill du veta mer? Kontakta: Henrik Håkansson Samhällsbyggnadskontoret Therese Wallgren Stadskontoret Kerstin V Carlsson Getinge Samhällsförening VÄSTKUSTBANAN Getinge SUSEÅN Omslagsfoto Jesper Petersson, Patrik Leonardsson Layout OH MY! Tryck Kommuntryckeriet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN

FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN Antaget av kommunstyrelsen 2013-02-26, KS 59 UTVECKLINGSPROGRAM FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN NÄRINGSLIV BOENDE UPPVÄXT IDENTITET ARBETSGRUPP Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 Vi lyfter Motala! 1 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-04-15 1 (1) KFN/2015:/582 Dag och tid 2015-04-21, klockan 13:00 Plats Sammanträdesrummet, Stadsmuséet Ärende Beteckning AUs förslag till

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I MUNKEDALS KOMMUN 2004-2007 Landsbygdsprogram för Munkedals kommun 2004-2007. Dnr KS 03/248-140 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Innehåll...

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 Framtidstro, jobb och välfärd Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 INNEHÅLL 1. Framtidstro, jobb och välfärd... 3 1.1 Avsiktsförklaring... 3 1.2 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

Framtid för Alby. ett långsiktigt program för hållbar utveckling

Framtid för Alby. ett långsiktigt program för hållbar utveckling Framtid för Alby ett långsiktigt program för hållbar utveckling Karta över Alby Karta över Albys närhet till viktiga kärnor Botkyrka översiktskarta Innehåll Vision... 5 Framtid för Alby ett långsiktigt

Läs mer