FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET"

Transkript

1 Antaget av kommunstyrelsen , KS 231 UTVECKLINGSPROGRAM FRAMTID GETINGE BÄSTA LÄGET MÖTESPLATSER, SKOLA OCH FRITID BOENDE OCH KOMMUNIKATIONER INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING NÄRINGSLIV OCH ARBETE

2 Arbetsgrupp Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare Therese Wallgren, Stadskontoret, projektledare Henrik Håkansson, Samhällsbyggnadskontoret, projektassistent Styrgrupp Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Henrik Oretorp (C) Ordförande Johan Rydén (M) 1:e vice ordförande Bertil Andersson (S) 2:e vice ordförande Anna-Karin Malmkvist (S) Inger Larsson (FP) Tony Stané (S) Tove Bergman (MP) Kerstin V Carlsson, Ordförande i Getinge samhällsförening Kenneth Persson, Getinge samhällsförening Att ta vara på barnens kreativitet är en framgångsfaktor för Getinge. Foto: Jesper Petersson

3 Inledning I Halmstads kommuns politiska inriktning för står det att samhällen utanför staden ska må väl och utvecklas. Detta är en förutsättning för att uppnå kommunens vision Halmstad 2020 men även Region Hallands vision Halland bästa livsplatsen. Kommunstyrelsen har tagit initiativ till arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram för Getinge i samverkan med Getinge samhällsförening. Framtagandet sker som ett pilotprojekt, kallat Framtid Getinge, inom ramen för EU projektet SMS (Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen). Projektet handlar om att utveckla goda modeller för medborgardialog och att dessa används för att främja vardagsintegration. Läs mer på Getinge är Halmstads kommuns näst största samhälle med strax under 1900 invånare. Samhället har byggts upp i det vackraste av halländska landskap mitt emellan Halmstad och Falkenberg. Det finns idag ett stort engagemang på orten för att Getinge ska utvecklas. Men för att främja tillväxt och hållbar utveckling krävs helhetssyn och samordning mellan boende, verksamma och kommun kring framtidsbild, ambitioner och strategier. I utvecklingsprogrammet för Framtid Getinge, som du nu håller i din hand, finns de långsiktiga ambitionerna och strategierna för samhället 20 år framåt. Det här är ett strategiskt dokument som underlättar beslutsfattandet för Halmstads kommuns politiker i frågor som rör Getinges utveckling. UTVECKLINGSPROGRAMMET HAR TAGITS FRAM i en bred process genom intervjuer, internetenkäter, workshop, uppföljningsmöten och öppna möten. Det är den samlade kompetensen från boende och verksamma i Getinge och politiker och tjänstemän från Halmstads kommun som format utvecklingsprogrammet. Henrik Oretorp Ordförande, Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Halmstads kommun Kerstin V Carlsson Ordförande, Getinge samhällsförening FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 3

4 Syfte och mål Arbetet med att formulera detta utvecklingsprogram har tre syften: Att åstadkomma en gemensam framtidsbild för Getinge som sträcker sig 20 år framåt i tiden. Att formulera gemensamma ambitioner och strategier för hur vi ska nå framtidsbilden. Att skapa långsiktig organisation/samverkan för dialog och planering av samhället mellan olika aktörer och intressen där kontinuerlig avstämning sker med underlag till planerings - direktiv och sammanställning av åtgärdslista. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet kommer att drivas av Getinge samhällsförening och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i en gemensam styrgrupp. 4 Avgränsning Utvecklingsprogrammet omfattar Getinges tätort i Halmstads kommun. Tidsmässigt omfattar utvecklingsprogrammet en framtidsbild 20 år framåt i tiden. Utvecklingsprogrammet ses över varje mandatperiod. METOD Utvecklingsprogrammet har arbetats fram i bred samverkan mellan ett stort antal aktörer där Halmstads kommun och Getinge samhällsförening varit huvudbärare. Materialet har processats fram genom 74 intervjuer och 29 internetenkäter som besvarats av boende och verksamma i Getinge, en stor workshop med ett 60-tal deltagare, uppföljningsmöten och öppna möten för allmänheten. Framtid GETINGE Utvecklingsprogram Idag är området kring Suseån trist och igenväxt. Det vore bra om vi kunde skapa ett fint område längs med Suseån och göra ån tillgänglig för allmänheten MAN 36 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge

5 Suseån har stor potential som rekreationsområde i Getinge. Bildtext. Foto: Fotografens namn Foto: Jesper Petersson Naturen i Getinge är fantastisk KVINNA 55 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 5

6 Organisation och samverkan Samverkan mellan Halmstads kommun och Getinge samhällsförening bygger på en gemensam långsiktig viljeinriktning för samhället 20 år framåt. Utvecklingsprogrammet ses över varje mandatperiod. Planering och uppföljning av gemensamma åtaganden görs årligen som underlag till planeringsdirektiv och avstämning av fastställd åtgärdslista. Processen kopplas till den kommunala visionsstyrningsmodellen och budgetprocessen. Halmstads kommun och Getinge samhällsförening kommer att ha kontinuerliga möten för planering och uppföljning av arbetet. Utvecklingsprogram beslutas av kommunstyrelsen och avser ett geografiskt område. Programmet tydliggör kommunstyrelsens samordnande roll och beskriver samordningen av de kommunala insatser som kommunfullmäktige beslutat om för kommunens nämnder inom området. Kommunens insatser samordnas med övriga aktörers aktiviteter för att maximera utfallet. I utvecklingsprogrammet uttrycks långsiktiga ambitioner. För kommunens del ska inte dessa ambitioner förväxlas med de övergripande och konkretiserade mål som kommunfullmäktige fastställer för den kommunala verksamheten. Det är väsentligt att bibehålla och Bildltext. utveckla närservicen i Getinges centrum Foto: Foto: Jesper Fotografens Petersson namn 6 Framtid GETINGE Utvecklingsprogram

7 Getinge ska vara en väl utvecklad ort för människor i alla åldrar. Foto: Jesper Petersson FRAMTIDSBILD FÖR GETINGE Getinge är en väl utvecklad ort för människor i alla åldrar. Samhället har god infrastruktur, stor tillgång till service och närhet till städer, natur och hav. Getinges attraktiva levande centrum fungerar som en naturlig mötesplats för ortens invånare. Med Suseån som resurs i centrum har en mötesplats växt fram som går bortom generationsgränserna. Den positiva självbild som Getingeborna delar får andra människor att flytta hit. Här finns rätt förutsättningar för företagsetablering. Nya företag i kombination med befintlig verksamhet gör att Getinge kan erbjuda attraktiva jobb. Den nya tågstationen, som är en växande pendlingsnod i Halmstads kommun, förenklar transporterna till och från Getinge. I Getinge arbetar alla föreningar aktivt för att skapa meningsfull fritid åt Getingeborna. Genom ortens föreningar har invånare möjlighet att engagera sig i samhällets utveckling. Barnen är Getinges framtid. Foto: Fotografens namn FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 7

8 Det är viktigt att ha en väl fungerande ungdomsverksamhet och bra lokaler i Getinge Foto: Jesper Petersson MÖTESPLATSER, SKOLA OCH FRITID Temat kopplar ihop flera målområden i kommunens planeringsdirektiv, kanske främst BARN & UTBILDNING, UPPLEVA & GÖRA, TRYGGHET, SÄKERHET & FOLKHÄLSA, OMSORG & STÖD och även BYGGA & BO. Ambition I Getinge har barn och unga goda möjligheter att lyckas väl i skolan och finna ett rikt och varierat kultur- fritids- och föreningsliv. Fler ungdomar i Getinge väljer att vidareutbilda sig efter gymnasiet. I Getinge används skolans lokaler efter skoltid av andra verksamheter och privata aktörer. Skolan är öppen för människor i alla åldrar och bildar en gemensam mötesplats för Getingeborna. I Getinge finns goda möjligheter till en aktiv fritid genom hela livet. Det skulle vara Mycket enklare om ungdomsgården fanns i samma byggnad som skolan, då skulle nog fler gå dit MAN 16 år, En röst ur medborgardialogen i getinge 8 Framtid GETINGE Utvecklingsprogram

9 Strategier Utveckla skolverksamheten i Getinge Getingeskolan förmedlar undervisning av hög kvalitet. Skolan tillsammans med föräldrarna ger barnen de kunskaper, färdigheter och den trygghet som de behöver för att bli väl fungerande vuxna. Fritidsgårdens och skolans verksamheter integrerar med varandra Utöka samarbetet mellan skolans och fritidsgårdens verksamheter och se över möjligheten att deras lokaler finns i anslutning till varandra. Verka för att skolan ska få ÄNDAMÅLSENLIGA lokaler som ÄVEN är möjliga att använda då skolverksamheten är slut för dagen. Skolan ska kännas välkomnande för alla Getingebor oavsett ålder. Det kan uppnås exempelvis genom att öppna upp skolan och göra den tillgänglig för andra verksamheter efter skoltid. Med nya verksamheter i skolans lokaler får barn och unga lättillgänglig information om verksamhetens utbud. Kulturskolan kan använda skolans lokaler för att bedriva sin verksamhet. Utöka befintligt samarbete mellan skolan och näringslivet. Genom att bredda ungas kunskap om vilka möjligheter arbetslivet erbjuder och koppla tjänster till specifika utbildningar, ökar intresset av att investera i högre utbildning. Samarbetet ska fungera som en hjälp för ungdomarna på orten inför sitt val av gymnasieutbildning. Samordna föreningslivet Föreningarna i Getinge samverkar för att kunna erbjuda alla åldrar varierade fritidsaktiviteter. De är samordnade så att man har möjlighet att vara med på flera aktiviteter. Genom olika informationskanaler får man reda på när olika aktiviter, evenemang och händelser äger rum. Gör skolans närområde till en attraktiv aktivitets- och rekreationsyta Inom skolans närområde finns tillgång till fotbollsplan, tennisplaner, sporthall och utomhusbad. Att få till promenadstråk bakom skolan som kopplas ihop med Suseån och centrum ökar tillgängligheten och attraktiviteten i området. Befintliga tillgångar i skolans närområde bör kontinuerligt underhållas. BIBLIOTEKET SOM MÖTESPLATS Biblioteket i Getinge ska vara en aktör och samverkare för att skapa mötesplatser och ett rikt kulturliv. UTVECKLA INFLYTANDET FÖR UNGDOMARNA PÅ DERAS FRIA TID Effekten av ett utvecklat inflytande kan leda till att ungdomar i Getinge får möjlighet att ta del av en demokratiprocess som leder till utveckling och lärande, handlingskompetens och livskvalitet för dem själva. FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 9

10 CENTRUMUTVECKLING, BOENDE OCH Kommunikationer Temat kopplar ihop flera målområden enligt kommunens planeringsdirektiv. Kanske främst BYGGA & BO, RESOR & TRAFIK och MILJÖ & ENERGI men även till exempel TRYGGHET, SÄKERHET & FOLKHÄLSA och UPPLEVA & GÖRA. Ambition Getinge är en attraktiv bostadsort med varierade bostadsmöjligheter för människors olika behov. I Getinge finns väl utvecklade gång och cykelstråk som gör det säkert för cyklister och fotgängare att förflytta sig mellan ortens olika områden. Getinge har ett väl utvecklat och levande centrum som en mötesplats mellan generationerna där samverkan sker mellan olika aktörer. I centrum finns ett attraktivt och utvecklat rekreationsstråk längs Suseån som fungerar för människors olika behov. Getinge har ett växande kulturutbud som skapar engagemang, kreativitet och sammanhållning på orten. Strategier Skapa en samsyn kring tillgång och behov av lokaler En samlad inventering av lokalbehoven behöver göras för att tydligt klargöra var, för vilka målgrupper och i vilken omfattning olika mötesplatser behövs. Utveckla centrum och skapa ett attraktivt rekreationsområde längs Suseån Tydliggör var centrum i Getinge ligger och ge det en medveten gestaltning. Stimulera handel och icke kommersiella mötesplatser. Utveckla ett rekreationsstråk längs Suseån som också kan hantera översämningsproblematiken. I stråket ingår också utveckling av idrottsområdet bakom Getingeskolan som en del av det sammanhängande rekreationsområdet längs Suseån. skapa fler boendeformer Ha kontinuerlig plan- och markberedskap för olika boendeformer med varierade upplåtelseformer och möjlighet till kvarboende. Förbättra kollektivtrafik och gång- och cykelvägar Förbättra dragningen av kollektivtrafiken genom centrum i Getinge. Se över möjligheten till förbättrade busstider kvällar/ helger. Verka för att barn och vuxna ska kunna promenera och cykla i Getinge på ett säkert sätt. Samordna kulturlivet i Getinge och verka för ett bredare utbud av kulturella aktiviteter Kulturaktiviteter kan ordnas på alla platser både inomhus och utomhus. En behovsbedömning kan visa vilken typ av kultur som Getinges invånare vill se mer av. Centrum, Suseån och promenadstråk är alla exempel på mötesplatser som kan berikas med kulturella inslag genom konst och aktiviteter. CULTURAL PLANNING Undersöka Cultural Planning som en metod för att hitta ortens kreativitet. 10 Framtid GETINGE Utvecklingsprogram

11 Det är viktigt att ta tillvara Getinges unika kvalitéer. Foto: Jesper Petersson Det är viktigt med Valmöjligheter när det kommer till boende MAN 64 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge VAR ÄR CENTRUM EGENTLIGEN? MAN 16 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge Våra barn måste ha möjlighet att ta sig till och från skolan på ett säkert sätt på egen hand KVINNA 28 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 11

12 Idrottsverksamheten är en viktig del av samhället och bidrar till att ge en positiv bild av Getinge. Foto: Jesper Petersson 12 Framtid GETINGE Utvecklingsprogram

13 MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION Temat berör alla målområden i planeringsdirektivet och genomsyrar allt arbete i Getinge Ambition Det finns en positiv bild av Getinge som lockar människor och företag till orten. I Getinge når nyheter och viktig information ut till alla berörda på ett effektivt sätt och boende och verksamma arbetar tillsammans för ett fungerande informationsflöde. Strategier LYfta fram och synliggöra allt positivt med Getinge Boende och verksamma är de som vet mest om Getinge och vad framtidens Getinge behöver för att utvecklas i önskad riktning. Arbeta för effektiva informationskanaler Gemensamma krafter arbetar för att skapa effektiva informationskanaler. Genom att dela på ansvaret kan fler kanaler upprätthållas och fortsätta att utvecklas i framtiden. Välkomna nyinflyttade Att personer från bygden uppmärksammar och hälsar varje nyinflyttad person välkommen stärker samhörigheten och hjälper nya invånare att snabbt bli en del av gemenskapen. MARKNADSFÖRA GETINGE Ta tillvara på den kompetens som finns och arbeta aktivt för att lyfta varumärket Getinge. FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 13

14 NÄRINGSLIV, ARBETE OCH INFRASTRUKTUR Temat kopplar kanske främst till målområdena RESOR & TRAFIK samt NÄRINGSLIV & ARBETSMARKNAD i planeringsdirektivet. Ambition Getinge har ett gott företagarklimat där det finns goda förutsättningar att etablera, driva och låta företag växa. Boende och verksamma i Getinge har goda möjligheter att resa till och från orten för arbete och aktiviteter. I Getinge samverkar och samarbetar företagarna med varandra och med offentlig verksamhet. I Getinge finns världsledande företag. Foto: Jesper Petersson Strategier ATT ha en företagarförening som ses regelbundet och diskuterar gemensamma och angelägna frågor. Det är viktigt att ha ett väl fungerande företagarnätverk för att kunna driva gemensamma utvecklingsfrågor. Verka för förbättrade busstider och ökad turtäthet för att möta pendlares behov. Att lyssna in behoven hos pendlare och stimulera ett ökat resande är grundläggande för att åstadkomma förbättrade busstider/turtäthet. Driv frågan kring möjligheten till en järnvägsstation i Getinge. Halmstads kommun driver frågan med berörda aktörer. En ny station är av central betydelse i frågan om utveckling av Getinge som bostads- och företagsort. Synliggöra behovet av att leda om den tunga trafiken från Getinge centrum. Den tunga trafiken genom Getinge centrum är idag problematisk för de som går och cyklar. Detta behöver synliggöras för att kunna diskutera eventuella åtgärder. Etablera nya och stödja befintliga kopplingar mellan skolan och näringslivet. Detta i syfte att bredda ungas kunskap om vilka möjligheter det finns i arbetslivet och stödja deras framtida etablering på arbetsmarknaden. Aktivt påverka utbyggnaden av modern datateknik som fiber Att Getinge ska hamna högt upp på listan över prioriterade orter för utbyggnad av fibernätverk. 14 Framtid GETINGE Utvecklingsprogram

15 I Getinge finns väl utvecklade verksamheter som ger mycket jobb åt ortens invånare KVINNA 87 år, en röst ur medborgardialogen i Getinge FRAMTID GETINGE Utvecklingsprogram 15

16 E6 Vill du veta mer? Kontakta: Henrik Håkansson Samhällsbyggnadskontoret Therese Wallgren Stadskontoret Kerstin V Carlsson Getinge Samhällsförening VÄSTKUSTBANAN Getinge SUSEÅN Omslagsfoto Jesper Petersson, Patrik Leonardsson Layout OH MY! Tryck Kommuntryckeriet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN

FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN Antaget av kommunstyrelsen 2013-02-26, KS 59 UTVECKLINGSPROGRAM FRAMTID OSKARSTRÖM BÄSTA LIVSPLATSEN NÄRINGSLIV BOENDE UPPVÄXT IDENTITET ARBETSGRUPP Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare

Läs mer

Uppföljning. Framtid Oskarström & Framtid Getinge 2014-10-22 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET. Samhällsbyggnadskontoret Henrik Håkansson

Uppföljning. Framtid Oskarström & Framtid Getinge 2014-10-22 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET. Samhällsbyggnadskontoret Henrik Håkansson Uppföljning Framtid Oskarström & Framtid Getinge 2014-10-22 Samhällsbyggnadskontoret Henrik Håkansson SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2014-10-22 Innehåll Uppföljning av Framtid Oskarström och Framtid Getinge...

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR TRÖNNINGE FRAMTID TRÖNNINGE

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR TRÖNNINGE FRAMTID TRÖNNINGE UTVECKLINGSPROGRAM FÖR TRÖNNINGE FRAMTID TRÖNNINGE Antaget av kommunstyrelsen den 15 november 2016 FÖRORD Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Trönninge.

Läs mer

Genomfo rda a tga rder

Genomfo rda a tga rder Genomfo rda a tga rder 2014-03-04 (Efter beslut i styrgrupp) Föreningar har möjlighet att använda skolans lokaler utanför skoltid Beskrivning: Det finns nu möjlighet för föreningar och andra aktörer att

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Stadens hjärta Åtgärdslista

Stadens hjärta Åtgärdslista Stadens hjärta slista Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Stadens hjärta åtgärdslista slistan för Stadens Hjärta är en konkretisering av centrumutvecklingsprogrammets ambitioner och strategier. Den ska

Läs mer

Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram

Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram Antaget av kommunstyrelsen 2012-09-04, 224 Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogram Stadsmiljö Kultur & evenemang Utbud Arbetsgrupp Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret, projektledare Ida Andersson,

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

FRAMTID OSKARSTRÖM bästa livsplatsen

FRAMTID OSKARSTRÖM bästa livsplatsen ÅTGÄRDSLISTA FRAMTID OSKARSTRÖM bästa livsplatsen näringsliv BOENDE UPPVÄXT identitet FRAMTID OSKARSTRÖM Åtgärdslista 1 Oskarström har flera butiker och handeln är på uppgång, men det behövs ett forum

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR SIMLÅNGSDALEN FRAMTID SIMLÅNGSDALEN - HELA LIVET

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR SIMLÅNGSDALEN FRAMTID SIMLÅNGSDALEN - HELA LIVET UTVECKLINGSPROGRAM FÖR SIMLÅNGSDALEN FRAMTID SIMLÅNGSDALEN - HELA LIVET Antaget av Kommunstyrelsen den 7 juni 2016 FÖRORD Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

En guide till att arbeta med utvecklingsprogram

En guide till att arbeta med utvecklingsprogram En guide till att arbeta med utvecklingsprogram En steg-för-steg-modell Inledning Denna guide som du nu läser är framtagen för att utgöra exempel på hur kommuner kan arbeta med utvecklingsprogram. Guiden

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen, till golfbanan

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Fokus barn och unga Anne-Charlotte Blomqvist Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Barnperspektiv och barnets perspektiv i budget 2015 I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer